2010R1089 — HR — 31.12.2014 — 003.001


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1089/2010

od 23. studenoga 2010.

o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima

( L 323 8.12.2010, 11)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 102/2011 od 4. veljače 2011.

  L 31

13

5.2.2011

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1253/2013 оd 21. listopada 2013.

  L 331

1

10.12.2013

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1312/2014 оd 10. prosinca 2014.

  L 354

8

11.12.2014
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1089/2010

od 23. studenoga 2010.

o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacimaEUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) ( 1 ), a posebno njezin članak 7. stavak 1.,

budući da:

(1)

Direktiva 2007/2/EZ propisuje opća pravila za uspostavljanje infrastrukture prostornih informacija u Europskoj zajednici. U okviru te infrastrukture države članice moraju osigurati skupove podataka koji su povezani s jednim ili više priloga u Direktivi 2007/2/EZ i odgovarajuće usluge u vezi s prostornim podacima u skladu s tehničkim mehanizmima za međuoperativnost i, kad je to izvedivo, usklađenost skupova i usluga prostornih podataka.

(2)

U tehničkim mehanizmima uzimaju se u obzir svi odgovarajući zahtjevi korisnika prikupljeni istraživanjem zahtjeva korisnika, u kojima su sudjelovali dionici, i analizom podnesenog referentnog materijala i odgovarajućih okolišnih politika Unije te politika i aktivnosti koje mogu utjecati na okoliš.

(3)

Komisija je analizirala izvedivost tehničkih rješenja i njihovu razmjernost u smislu očekivanih troškova i koristi na temelju rezultata testiranja koje su joj podastrle zainteresirane strane, odgovora država članica putem nacionalnih kontaktnih točaka na zahtjev za informacije o razmjeru troškova i očekivane koristi, te rezultata i dokaza iz analiza koje su provele države članice o troškovima i koristi infrastruktura prostornih podataka na regionalnoj razini.

(4)

Pri pripremi nacrta tehničkih mehanizama uz predložene stručnjake mogli su sudjelovati predstavnici država članica te druge fizičke i pravne osobe koje su zainteresirane za prostorne podatke, uključujući korisnike, proizvođače, davatelje usluga s dodanom vrijednosti i sva ostala koordinacijska tijela te su tijekom savjetovanja sa zainteresiranim stranama i testiranja mogli ocijeniti nacrt provedbenih pravila.

(5)

Radi postizanja međuoperativnosti i uzimanja u obzir napora korisnika i proizvođača, kad je to potrebno, u koncepte i definicije elemenata prostornih podataka iz Priloga I., II. ili III. Direktivi 2007/2/EZ uključene su i međunarodne norme.

(6)

Radi osiguranja međuoperativnosti i usklađenosti tema prostornih podataka, države članice trebale bi ispunjavati zahtjeve za zajedničke vrste podataka, označivanje prostornih objekata, metapodatke za međuoperativnost, generički model mreže te druge koncepte i pravila koja važe za sve teme prostornih podataka.

(7)

Radi osiguranja međuoperativnosti i usklađenosti u okviru jedne teme prostornih podataka, države članice trebale bi koristiti klasifikacije i definicije prostornih objekata, njihove glavne atribute i asocijacijske uloge, vrste podataka, područja vrijednosti te posebna pravila koja se primjenjuju na pojedinačnu temu prostornih podataka.

(8)

Kako popis vrijednosti kodova potreban za provedbu ove Uredbe nije uključen u ovu Uredbu, ova bi se Uredba trebala početi primjenjivati tek kad isti budu usvojeni kao pravni akt. Početak primjene ove Uredbe trebalo bi stoga odgoditi.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 22. Direktive 2007/2/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:▼M3

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom određuju zahtjevi za tehničke mehanizme za međuoperativnost i, kad je to izvedivo, usklađivanje skupova prostornih podataka i usluga povezanih s prostornim podacima koji su povezani s temama iz priloga I., II. i III. Direktivi 2007/2/EZ.

2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na mrežne usluge koje su obuhvaćene Uredbom Komisije (EZ) br. 976/2009 ( 2 ).

▼B

Članak 2.

Definicije

▼M2

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije i definicije iz prilogâ specifične za pojedinu temu:

▼B

1. „apstraktna vrsta” (abstract type) znači vrsta koju nije moguće stvoriti, ali koja može imati atribute i asocijacijske uloge;

2. „asocijacijska uloga” (association role) znači vrijednost ili predmet, s kojim je vrsta u odnosu u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkom (b) Direktive 2007/2/EZ;

3. „atribut” (attribute) znači značajka vrste u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkom (c) Direktive 2007/2/EZ;

▼M2 —————

▼B

5. „popis kodova” (code list) znači otvoren popis koje se može proširiti;

6. „vrsta podataka” (data type) znači opisnik skupa vrijednosti koje se ne može identificirati u skladu s normom ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ;

7. „enumeracija” (enumeration) znači vrsta podatka čiji primjeri čine stalan popis imenovanih doslovnih vrijednosti. Atributi enumerirane vrste mogu imati vrijednosti samo s tog popisa;

8. „vanjski identifikator objekta” (external object identifier) znači jedinstven identifikator objekta koji objavljuje nadležno tijelo, koji može biti korišten od strane vanjskih aplikacija za upućivanje na prostorni objekt;

9. „identifikator” (identifier) znači u skladu s normom ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ jezično neovisan niz znakova koji mogu jedinstveno i trajno određivati ono na što se odnose;

10. „tvoriti” (instantiate) znači kreirati objekt koji je u skladu s definicijom, atributima, asocijacijskim ulogama i ograničenjima specificiranim za kreirani tip;

11. „sloj” (layer) znači osnovna jedinica geografskih informacija koje se u skladu s ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ mogu zatražiti od poslužitelja u obliku karte;

12. „informacije o životnom ciklusu” (life-cycle information) znači niz svojstava prostornog objekta koja opisuju vremenske karakteristike verzije prostornog objekta ili promjene među verzijama;

13. „element metapodataka” (metadata element) u skladu s ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ znači zasebna jedinica metapodataka;

14. „paket” (package) znači općenamjenski mehanizam za organiziranje elemenata u skupine;

15. „registar” (register) u skladu s ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ znači niz datoteka koje sadržavaju identifikatore dodijeljene stavkama s opisom povezanih stavaka;

16. „vrsta prostornog objekta” (spatial object type) znači klasifikacija prostornih objekata;

17. „stil” (style) znači kartiranje (preslikavanje) vrsta prostornih objekata te njihovih svojstava i ograničenja u parametrizirane simbole koji se upotrebljavaju za izradu karata;

18. „podvrsta” (sub-type of) znači odnos između specifične vrste i općenite vrste pri čemu je specifična vrsta u cijelosti usklađena s općenitom vrstom i sadržava dodatne informacije u skladu s normom ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ;

19. „vrsta” (type) znači vrsta prostornog objekta ili vrsta podataka;

20. „neobavezan” (voidable) znači da atribut ili asocijacijska uloga može imati vrijednost „prazan” (void), ako u skupovima prostornih podataka koje održavaju države članice nema pripadajuće vrijednosti ili se pripadajuća vrijednost ne može uz razumne troškove izvesti iz postojećih vrijednosti. Ako atribut ili asocijacijska uloga nisu voidable, tablična rubrika u kojoj se navodi njihov atribut voidability ostaje prazna;

▼M2

21. „svojstvo” (property) znači atribut ili asocijacijska uloga;

22. „povezana vrsta” (union type) znači vrsta koja se sastoji od samo jedne od više mogućnosti (navedenih kao mogući atributi), u skladu s normom ISO/TS 19103:2005;

23. „asocijacijski razred” (association class) znači vrsta kojom se određuju dodatna svojstva u odnosu između druge dvije vrste;

24. „pokrivenost” (coverage) znači prostorni objekt koji se upotrebljava kao funkcija za vraćanje vrijednosti iz njegova raspona za bilo koji izravni položaj unutar njegove prostorne, vremenske ili prostorno-vremenske domene, u skladu s normom ISO 19123:2007;

25. „domena” (domain) znači točno utvrđen skup, u skladu s normom ISO/TS 19103:2005;

26. „raspon” (range) znači skup vrijednosti atributa objekata koji su funkcijom povezani s elementima domene pokrivenosti, u skladu s normom EN ISO 19123:2007;

27. „rektificirana mreža” (rectified grid) znači mreža za koju postoji afina transformacija između mrežnih koordinata i koordinata koordinatnog referentnog sustava, u skladu s normom EN ISO 19123:2007;

28. „referencijabilna mreža” (referenceable grid) znači mreža koja je povezana transformacijom koja se može koristiti za pretvaranje vrijednosti mrežnih koordinata u vrijednosti koordinata koje se odnose na vanjski koordinatni referentni sustav, u skladu s normom EN ISO 19123:2007;

29. „teselacija” (tessellation) znači podjela prostora na niz podprostora koji se dodiruju i koji su iste veličine kao podijeljeni prostor. Teselacija 2D prostora sastoji se od niza poligona koji se ne preklapaju i koji u potpunosti prekrivaju odgovarajuće područje;

30. „ograničena vrijednost” (narrower value) znači vrijednost koja je u hijerarhijskom odnosu s općenitijom matičnom vrijednošću;

▼M3

31. „krajnja točka” znači internetska adresa koja se upotrebljava za izravno pozivanje postupka omogućenog uslugom prostornih podataka;

32. „točka pristupa” znači internetska adresa koja sadržava detaljni opis usluge prostornih podataka, uključujući popis krajnjih točaka za omogućivanje njezine provedbe;

33. „usluga prostornih podataka koja se može pozvati” znači sve sljedeće usluge:

(a) usluga prostornih podataka s metapodacima koja ispunjuje zahtjeve Uredbe Komisije (EZ) br. 1205/2008 ( 3 );

(b) usluga prostornih podataka s najmanje jednim lokatorom izvora koji je točka pristupa;

(c) usluga prostornih podataka u skladu s dokumentiranim i javno dostupnim skupom tehničkih specifikacija s informacijama potrebnima za njezinu provedbu;

34. „međuoperativnost usluga prostornih podataka” znači usluga prostornih podataka koja se može pozvati i koja ispunjuje zahtjeve Priloga VI.;

35. „usklađena usluga prostornih podataka” znači međuoperativna usluga prostornih podataka koja ispunjuje zahtjeve Priloga VII.;

36. „sukladni skup prostornih podataka” znači skup prostornih podataka koji ispunjuje zahtjeve ove Uredbe;

37. „postupak” znači aktivnost koju podržava usluga prostornih podataka;

38. „sučelje” znači imenovani skup postupaka koji karakterizira ponašanje entiteta kako je utvrđeno u normi ISO 19119:2005.

▼B

Članak 3.

Zajedničke vrste

Vrste zajedničke za više tema iz priloga I., II. i III. Direktivi 2007/2/EZ sukladne su s definicijama i ograničenjima te sadržavaju atribute i asocijacijske uloge navedene u Prilogu I.

Članak 4.

Vrste za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata

▼M2

1.  Za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata iz skupova podataka koji ispunjuju uvjete iz članka 4. Direktive 2007/2/EZ države članice koriste vrste prostornih objekata i povezane vrste podataka, enumeracije i popise kodova kako su definirani u prilozima II., III. i IV. za teme na koje se odnose skupovi podataka.

▼B

2.  Vrste prostornih objekata i vrste podataka odgovaraju definicijama i ograničenjima te sadržavaju atribute i asocijacijske uloge navedene u ►M2  prilozima ◄ .

▼M1

3.  Enumeracije i popisi kodova koji se upotrebljavaju u atributima ili asocijacijskim ulogama vrsta prostornih objekata ili vrsta podataka u skladu su s definicijama i sadržavaju vrijednosti iz ►M2  prilozima ◄ . ►M2  Enumeracija i vrijednosti s popisa kodova na jedinstven se način određuju jezično neutralnim mnemoničkim oznakama za računala. Vrijednosti također mogu uključivati i jezični naziv koji se koristiti za interakciju među ljudima. ◄

▼M1 —————

▼B

Članak 5.

Vrste

1.  Svim vrstama iz ove Uredbe dodjeljuje se jezično neutralan naziv namijenjen računalima i navedeno u zagradama u naslovu odjeljka u kojem se specificiraju zahtjevi za tu vrstu. Taj jezično neutralan naziv upotrebljava se za upućivanje na odgovarajuću vrstu u definiciji atributa ili asocijacijske uloge.

2.  Vrste koje su podvrste druge vrste, također sadržavaju atribute i asocijacijske uloge te vrste.

3.  Apstraktne se vrste ne tvore.

▼M2 —————

▼M2

Članak 6.

▼M3

Popisi kodova i enumeracije skupova prostornih podataka

▼M2

1.   ►M3  Popisi kodova pripadaju jednoj od sljedećih vrsta iz priloga I. do VI.: ◄

(a) popisi kodova čije dozvoljene vrijednosti uključuju samo vrijednosti navedene u ovoj Uredbi;

(b) popisi kodova čije dozvoljene vrijednosti uključuju vrijednosti navedene u ovoj Uredbi i ograničene vrijednosti koje određuju poslužitelji podataka;

(c) popisi kodova čije dozvoljene vrijednosti uključuju vrijednosti navedene u ovoj Uredbi i dodatne vrijednosti na bilo kojoj razini koje određuju poslužitelji podataka;

(d) popisi kodova čije dozvoljene vrijednosti uključuju sve vrijednosti koje određuju poslužitelji podataka.

Za potrebe točaka (b), (c) i (d) poslužitelji podataka mogu pored dozvoljenih vrijednosti koristiti vrijednosti navedene u odgovarajućim tehničkim smjernicama INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance) koje su dostupne na web-mjestu INSPIRE Zajedničkog istraživačkog centra.

2.  Popisi kodova mogu biti hijerarhijski uređeni. Vrijednosti s hijerarhijskih popisa kodova mogu imati općenitiju matičnu vrijednost. Ako su važeće vrijednosti s hijerarhijskog popisa kodova navedene u tablici u ovoj Uredbi, matične su vrijednosti navedene u zadnjem stupcu.

3.  Ako za atribut koji pripada vrsti popisa kodova iz točke (b), (c) ili (d) stavka 1. poslužitelj podataka da vrijednost koja nije određena u ovoj Uredbi, ta se vrijednost i njezina definicija unose se u registar.

4.  Atributi ili asocijacijske uloge prostornih objekata ili podatkovnih vrsta koji se uvrštavaju u vrste popisa kodova mogu imati samo vrijednosti koje su dozvoljene prema specifikaciji popisa kodova.

5.  Atributi ili asocijacijske uloge prostornih objekata ili podatkovnih vrsta koji imaju vrstu enumeracije mogu imati samo vrijednosti koje su na popisu određenom za tu vrstu enumeracije.

▼B

Članak 7.

Kodiranje

1.  Svako pravilo kodiranja koje se koristi za kodiranje prostornih podataka sukladno je s normom EN ISO 19118. Osobito mora odrediti pravila za konverziju sheme za sve vrste prostornih objekata i sve atribute i asocijacijske uloge i korištene strukture izlaznih podataka.

2.  Svako pravilo kodiranja koje se koristi za kodiranje prostornih podataka mora biti dostupno.

Članak 8.

Ažuriranja

1.  Svaka država redovito osigurava ažurirane podatke.

2.  Sva se ažuriranja obavljaju najkasnije 6 mjeseci nakon nastanka promjene u izvornom skupu podataka, osim ako je za pojedinu temu prostornih podataka iz ►M2  prilozima ◄ predviđeno drukčije razdoblje.

▼M3

3.  U svim povezanim uslugama prostornih podataka omogućeno je ažuriranje podataka u skladu s rokom utvrđenim u stavku 2.

▼B

Članak 9.

Upravljanje identifikatorima

1.  Vrsta podataka Identifier iz odjeljka 2.1. Priloga I. koristi se kao vrsta podataka za vanjski identifikator prostornog objekta.

2.  Vanjski identifikator objekta za jedinstveno označivanje prostornih objekata ne mijenja se tijekom životnog ciklusa prostornog objekta.

Članak 10.

Životni ciklus prostornih objekata

1.  Različite inačice istog prostornog objekta uvijek su primjeri iste vrste prostornog objekta.

2.  Atributi namespace i localId vanjskog identifikatora objekta ostaju isti za sve inačice prostornog objekta.

3.  Kad se upotrebljavaju atributi beginLifespanVersion i endLifespanVersion, datum koji određuje vrijednost atributa endLifespanVersion mora biti kasniji od datuma koji određuje vrijednost atributa beginLifespanVersion.

Članak 11.

Vremenski referentni sustavi

1.  Koristi se zadani vremenski referentni sustav iz dijela B točke 5. Priloga Uredbi Komisije (EZ) br. 1205/2008 ( 4 ), osim ako su za pojedinu temu prostornih podataka u ►M2  prilozima ◄ određeni drugi vremenski referentni sustavi.

2.  Ako se koriste drugi vremenski referentni sustavi, navode se u metapodacima o skupu podataka.

Članak 12.

Drugi zahtjevi i pravila

▼M2

1.  Domena vrijednosti prostornih svojstava koja su definirana u ovoj Uredbi ograničena je na shemu prostornih podataka „Simple Feature” u skladu s dokumentom Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, osim ako je drukčije navedeno za pojedinu temu ili vrstu prostornih podataka.

▼B

2.  Sve mjerne vrijednosti izražavaju se u ►M2  jedinicama SI ili jedinicama koje nisu SI čija je upotreba prihvaćena u Međunarodnom sustavu jedinica ◄ , osim ako je drukčije navedeno za pojedinu temu ili vrstu prostornih podataka.

3.  Kad se koriste atributi validFrom i validTo, datum koji određuje vrijednost atributa validTo mora biti kasniji od datuma koji određuje vrijednost atributa validFrom.

4.  Primjenjuju se također svi zahtjevi za teme iz Priloga II.

Članak 13.

Metapodaci potrebni za međuoperativnost

Metapodaci koji opisuju skup prostornih podataka sadržavaju sljedeće elemente metapodataka potrebne za međuoperativnost:

1.

Referentni koordinatni sustav : opis koordinatnog(-ih) referentnog(-ih) sustava koji se upotrebljavaju u skupu podataka.

2.

Vremenski referentni sustav :

opis vremenskog(-ih) referentnog(-ih) sustava koji se upotrebljavaju u skupu podataka.

Taj je element obavezan samo ako skup prostornih podataka sadržava vremenske informacije koje se ne odnose na zadani vremenski referentni sustav.

3.

Kodiranje : opis konstrukcije(-a) računalnog jezika koji određuje prikaz podatkovnog objekta u zapisu, datoteci, poruci, uređaju za pohranu ili prijenosnom kanalu.

4.

Topološka konzistentnost (dosljednost) :

ispravnost eksplicitno kodiranih topoloških svojstava skupa podataka opisanog u području primjene.

Taj je element obvezan samo ako zbirka podataka sadržava vrste iz generičkog modela mreže (Generic Network Model) i mreži ne osigurava topologiju središnje linije (povezivost središnjih linija).

5.

Kodiranje znakova :

kodiranje znakova koji se koriste u skupu podataka.

Taj je element obvezan samo ako se koristi kodiranje koje nije utemeljeno na UTF-8.

▼M2

6.

Vrsta prostornog prikaza : metoda koja se koristi za prostorni prikaz geografskih podataka.

▼B

Članak 14.

Prikaz

1.  Za prikaz skupa prostornih podataka s pomoću mrežne usluge pregleda, u skladu s Uredbom Komisije br. 976/2009 ( 5 ), osigurava se sljedeće:

(a) slojeve iz Priloga II. za temu ili za teme na koje se odnosi skup podataka;

(b) za svaki sloj najmanje zadani stil prikaza, koji sadržava najmanje pripadajući naslov i jedinstveni identifikator.

2.  Za svaki sloj Priloga II. određuje se sljedeće:

(a) čovjeku razumljiv naslov sloja koji će se upotrijebiti za prikaz u korisničkome sučelju;

▼M2

(b) vrsta/vrste prostornih objekata ili njihovog podskupa koje čine sadržaj sloja.

▼M2

3.  Za vrste prostornih objekata čiji se objekti mogu dodatno klasificirati s pomoću atributa s vrijednošću s popisa kodova moguće je odrediti nekoliko slojeva. Svaki od tih slojeva sadržava prostorne objekte koji odgovaraju jednoj određenoj vrijednosti popisa kodova. U definiciji takvih skupova slojeva u prilozima II., III. i IV. ispunjeni su svi sljedeći zahtjevi:

(a) mjesto <CodeListValue> odnosi se na vrijednosti s odgovarajućeg popisa kodova, s velikim početnim slovom;

(b) mjesto <human-readable name> odnosi se na čovjeku razumljiv naziv vrijednosti s popisa kodova;

(c) vrsta prostornog objekta uključuje i odgovarajući atribut i popis kodova u zagradama;

(d) daje se jedan primjer sloja.

▼M3

Članak 14.a

Uvjeti za usluge prostornih podataka koje se mogu pozvati

Najkasnije 10. prosinca 2015. države članice moraju dostaviti metapodatke usluga prostornih podataka koje se mogu pozvati u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu V.

Članak 14.b

Mehanizmi za međuoperativnost i zahtjevi za usklađivanje usluga prostornih podataka koje se mogu pozvati

Usluge prostornih podataka koje se mogu pozvati, a koje se odnose na podatke sadržavane u najmanje jednom sukladnom skupu prostornih podataka moraju ispunjivati zahtjeve za međuoperativnost utvrđene u prilozima V. i VI. te, ako je izvedivo, zahtjeve za usklađivanje utvrđene u Prilogu VII.

▼B

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 15. prosinca 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

▼M2

ZAJEDNIČKI TIPOVI, DEFINICIJE I ZAHTJEVI

1.   TIPOVI DEFINIRANI U EUROPSKIM I MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

Sljedeći zajednički tipovi uporabljeni u atributima ili ulogama pridruživanja tipova prostornih objekata ili tipovi podataka definirani su kako slijedi:

(1) Za tipove Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity i Volume primjenjuju se definicije iz standarda ISO/TS 19103:2005.

(2) Za tipove DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface i GM_Tin primjenjuju se definicije iz standarda EN ISO 19107:2005.

(3) Za tipove TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period i TM_Position primjenjuju se definicije iz standarda EN ISO 19108:2005/AC:2008.

(4) Za tip GF_PropertyType primjenjuju se definicije iz standarda EN ISO 19109:2006.

(5) Za tipove CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution i URL primjenjuju se definicije iz standarda EN ISO 19115:2005/AC:2008.

(6) Za tip CV_SequenceRule primjenjuju se definicije iz standarda EN ISO 19123:2007.

(7) Za tipove AbstractFeature, Quantity i Sign primjenjuju se definicije iz standarda EN ISO 19136:2009.

(8) Za tipove LocalisedCharacterString, PT_FreeText i URI primjenjuju se definicije iz standarda CEN ISO/TS 19139:2009.

(9) Za tip LC_LandCoverClassificationSystem primjenjuju se definicije iz standarda ISO 19144-2:2012.

(10) Za tipove GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface i SF_SpatialSamplingFeature primjenjuju se definicije iz standarda ISO 19156:2011.

(11) Za tipove Category, Quantity, QuantityRange i Time primjenjuju se definicije iz Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.

(12) Za tipove TimeValuePair i Timeseries primjenjuju se definicije iz Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.

(13) Za tipove CGI_LinearOrientation i CGI_PlanarOrientation primjenjuju se definicije iz CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.

▼B

2.   ZAJEDNIČKE VRSTE PODATAKA

2.1.    Identifikator (Identifier)

Vanjski jedinstveni identifikator objekta koji objavljuje nadležno tijelo i koji vanjskim aplikacijama omogućuje upućivanje na prostorni objekt.

Atributi vrste podataka IdentifierAtribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

localId

Lokalni identifikator koji dodjeljuje poslužitelj podataka. Lokalni identifikator u okviru atributa „namespace” jedinstven je, tj. ni jedan drugi prostorni objekt nema isti jedinstveni identifikator.

CharacterString

 

namespace

Prostor za naziv koji jedinstveno određuje izvor podataka prostornog objekta.

CharacterString

 

versionId

Identifikator posebne inačice prostornog objekta duljine od najviše 25 znakova. Ako specifikacija vrste prostornog objekta s vanjskim identifikatorom objekta sadržava informacije o životnom ciklusu, identifikator inačice upotrebljava se za razlikovanje različitih inačica prostornog objekta. U nizu svih inačica prostornog objekta, inačica identifikator je jedinstvena.

CharacterString

voidable

▼M2 —————

▼M2

2.2.    Povezana strana (RelatedParty)

Organizacija ili osoba koja ima ulogu povezanu s izvorom.

Atributi tipa podataka RelatedPartyAtribut

Definicija

Tip

Voidability

individualName

Ime povezane osobe.

PT_FreeText

voidable

organisationName

Naziv povezane organizacije.

PT_FreeText

voidable

positionName

Položaj strane povezane s izvorom poput voditelja odjela.

PT_FreeText

voidable

contact

Podaci o kontaktu za povezanu stranu.

Contact

voidable

role

Uloge strane povezane s izvorom poput vlasnika.

PartyRoleValue

voidable

Ograničenja tipa podataka RelatedParty

Mora biti navedeno najmanje ime pojedinca, naziv organizacije ili naziv položaja.

2.3.    Kontakt (Contact)

Komunikacijski kanali putem kojih je moguće dobiti pristup nekome ili nečemu.

Atributi tipa podataka ContactAtribut

Definicija

Tip

Voidability

address

Adresa navedena kao slobodan tekst.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Dopunske upute o tome kako ili kada kontaktirati pojedinca ili organizaciju.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

Adresa spremnika elektroničke pošte organizacije ili pojedinca.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Vremenska razdoblja tijekom kojih se pojedinac ili organizacija mogu kontaktirati.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Broj faksimila organizacije ili pojedinca.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Telefonski broj organizacije ili pojedinca.

CharacterString

voidable

website

Stranice na World Wide Webu organizacije ili pojedinca.

URL

voidable

2.4.    Navod dokumenta (DocumentCitation)

Navod u svrhe jasnog upućivanja na dokument.

Atributi tipa podataka DocumentCitationAtribut

Definicija

Tip

Voidability

name

Naziv dokumenta.

CharacterString

 

shortName

Kratki naziv ili alternativni naslov dokumenta.

CharacterString

voidable

date

Datum izrade, objavljivanja ili revizije dokumenta.

CI_Date

voidable

link

Poveznica na mrežnu verziju dokumenta

URL

voidable

specificReference

Upućivanje na određeni dio dokumenta.

CharacterString

voidable

2.5.    Navod zakonodavstva (LegislationCitation)

Navod u svrhe jasnog upućivanja na zakonski akt ili određeni dio zakonskog akta.

Ovaj tip je podtip tipa DocumentCitation.

Atributi tipa podataka LegislationCitationAtribut

Definicija

Tip

Voidability

identificationNumber

Kod koji se koristi za identificiranje zakonskog instrumenta

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Broj službenog dokumenta uporabljen za jedinstveno identificiranje zakonskog instrumenta.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Datum stupanja na snagu zakonskog instrumenta.

TM_Position

 

dateRepealed

Datum ukidanja zakonskog instrumenta.

TM_Position

 

level

Razina na kojoj je zakonski instrument usvojen.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Navod službenog lista u kojem je zakon objavljen.

OfficialJournalInformation

 

Ograničenja tipa podataka LegislationCitation

Ako je atribut poveznice poništen (void), mora se pružiti navod lista.

2.6.    Informacije iz službenog lista (OfficialJournalInformation)

Cijeli navod lokacije zakonskog instrumenta u službenom listu.

Atributi tipa podataka OfficialJournalInformationAtribut

Definicija

Tip

Voidability

officialJournalIdentification

Upućivanje na lokaciju u službenom listu u kojem je objavljen zakonski instrument. To upućivanje mora se sastojati od tri dijela:

— naziva službenog lista

— sveska i/ili serijskog broja

— broja stranica

CharacterString

 

ISSN

Međunarodni standardni broj serijske publikacije (ISSN) je osmeroznamekasti broj koji označava periodične publikacije u kojima je objavljen zakonski instrument.

CharacterString

 

ISBN

Međunarodni standardni knjižni broj (ISBN) je deveteroznamekasti broj koji na jedinstveni način označava knjige u kojima je objavljen zakonski instrument.

CharacterString

 

linkToJournal

Poveznica na mrežnu verziju službenog lista

URL

 

2.7.    Tematski identifikator (ThematicIdentifier)

Tematski identifikator za jedinstveno identificiranje prostornog objekta.

Atributi tipa podataka ThematicIdentifierAtribut

Definicija

Tip

Voidability

identifier

Jedinstveni identifikator koji se koristi za identificiranje prostornog objekta u okviru određene identifikacijske sheme.

CharacterString

 

identifierScheme

Identifikator koji definira shemu uporabljenu za dodjeljivanje identifikatora.

CharacterString

 

▼B

3.   ZAJEDNIČKE ENUMERACIJE

3.1.    Vertikalni položaj (VerticalPositionValue)

Relativni vertikalni položaj prostornog objekta.Vrijednosti dopuštene za enumeraciju VerticalPositionValue

Vrijednost

Definicija

onGroundSurface

Prostorni objekt je u razini površine zemlje.

suspendedOrElevated

Prostorni objekt visi iznad zemlje ili je uzdignut iznad zemlje.

underground

Prostorni objekt je ispod zemlje.

4.   ZAJEDNIČKI POPISI KODOVA (ŠIFRARNIKA)

▼M2

4.1.    Stanje postrojenja (ConditionOfFacilityValue)

Status postrojenja u pogledu njegove dovršenosti i uporabe.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti u nastavku i ograničenih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

Vrijednosti za popis kodova ConditionOfFacilityValueVrijednost

Naziv

Definicija

functional

funkcionalno

Ustanova je funkcionalna.

projected

projektirana

Ustanova je projektirana. Izgradnja još nije započela.

underConstruction

u izgradnji

Postrojenje se gradi i još nije funkcionalno. Ovo se primjenjuje samo na početak izgradnje postrojenja, a ne na posao održavanja.

disused

zastarjelo

Postrojenje se više ne rabi, ali se ne stavlja niti je stavljeno izvan pogona.

decommissioned

izvan pogona

Ustanova se više ne rabi, ali se stavlja ili je stavljena izvan pogona.

▼B

4.2.    Oznaka države (CountryCode)

Oznaka države kako je definirana u Međuinstitucionalnom stilskom priručniku koji je objavio Ured za publikacije Europske unije.

▼M2 —————

▼M1

Vrijednosti dopuštene za ovaj popis kodova dvoslovne su oznake država navedene u Međuinstitucionalnom stilskom priručniku izdanog od strane Ureda za publikacije Europske unije.

▼M2

4.3.    Zakonodavna razina (LegislationLevelValue)

Razina na kojoj su zakonski akt ili dogovor usvojeni.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od svih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

Pružatelji podataka mogu rabiti vrijednosti određene u dokumentu Tehnički vodič INSPIRE o Generičkom konceptualnom modelu INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.4.    Uloga strane (PartyRoleValue)

Uloge strana povezanih s nekim izvorom ili odgovornih za njega.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti sljedećih popisa kodova ili drugih popisa kodova koje su odredili pružatelji usluga:

 Kod uloge (CI_RoleCode): Funkcije koje provodi odgovorna strana kako je navedeno u standardu EN ISO 19115:2005/AC:2008.

 Uloga povezane strane (RelatedPartyRoleValue): Klasifikacija uloga povezanih strana kako je određeno u tablici u nastavku.

Vrijednosti za popis kodova RelatedPartyRoleValueVrijednost

Naziv

Definicija

authority

nadležno tijelo

Strana kojoj je zakonom ovlaštena da nadzire resurs i/ili strane povezane s resursom.

operator

operator

Strana koja upravlja resursom.

owner

vlasnik

Strana koja posjeduje resurs, tj. ona kojoj prema zakonu resurs pripada.

4.5.    Nazivi klimatoloških i prognostičkih standarda (CFStandardNamesValue)

Definicije fenomena koji se promatraju u meteorologiji i oceanografiji.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od svih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

Pružatelji podataka mogu rabiti vrijednosti određene u dokumentu Tehnički vodič INSPIRE o Generičkom konceptualnom modelu INSPIRE.

4.6.    Spol (GenderValue)

Spol osobe ili grupe osoba.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se samo od vrijednosti određenih u tablici u nastavku.

Vrijednosti za popis kodova GenderValueVrijednost

Naziv

Definicija

female

žensko

Osoba ili grupa osoba ženskog spola.

male

muško

Osoba ili grupa osoba muškog spola.

unknown

nepoznato

Osoba ili grupa osoba nepoznatog spola.

▼B

5.   GENERIČKI MODEL MREŽE

5.1.    Vrste prostornog objekta

5.1.1.    Unakrsna referencija (CrossReference)

Referencija između dvaju elemenata u istoj mreži.Asocijacijske uloge vrste prostornog objekta CrossReference

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

element

Unakrsno referencirani elementi

NetworkElement

 

5.1.2.    Generalizirana dionica (GeneralisedLink)

Apstraktna osnovna vrsta koja prikazuje linijski element mreže koji se pri linearnom upućivanju može upotrijebiti kao cilj.

Ova je vrsta podvrsta vrste NetworkElement.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.

5.1.3.    Prijelaz na odvojenim razinama (GradeSeparatedCrossing)

Indikator koji pokazuje koji od dvaju ili više elemenata koji se sijeku leži ispod, a koji iznad i koji se upotrebljava ako nema visinskih koordinata ili nisu pouzdane.

Ova je vrsta podvrsta vrste NetworkElement.Asocijacijske uloge vrste prostornog objekta GradeSeparatedCrossing

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

element

Niz dionica koje se križaju. Redoslijed odražava njihovu visinu; prva dionica leži najniže.

Link

 

5.1.4.    Dionica (Link)

Zakrivljen element mreže koji povezuje dva položaja i predstavlja homogeni put u mreži. Povezani se položaji mogu prikazati kao čvorovi.

Ova je vrsta podvrsta vrste GeneralisedLink.

Ova je vrsta apstraktna.Atributi vrste prostornog objekta Link

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

centrelineGeometry

Geometrija koja predstavlja središnju liniju dionice (linka).

GM_Curve

 

fictitious

Indikator koji pokazuje da je geometrija središnje linije dionice prikazana ravnom crtom bez neposrednih kontrolnih točaka, osim ako ravna crta na odgovarajući način ne predstavlja geografiju na razini rezolucije (razlučivosti) skupa podataka.

Boolean

 Asocijacijske uloge vrste prostornog objekta Link

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

endNode

Izborni završni čvor za ovu dionicu (link). Završni čvor može biti isti primjer kao i početni čvor.

Node

 

startNode

Izborni početni čvor za ovu dionicu.

Node

 

5.1.5.    Niz dionica (LinkSequence)

Element mreže koji pokazuje neprekinut put u mreži bez grananja.

Element ima određen početak i kraj i svaki položaj u dijelu dionice može se odrediti samo jednim parametrom, npr. duljinom. Ova je vrsta podvrsta vrste GeneralisedLink.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atributi vrste prostornog objekta LinkSequence

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

link

Uređena zbirka usmjerenih dionica koje čine niz dionica.

DirectedLink

 

5.1.6.    Skup dionica (LinkSet)

Zbirka niza dionica i/ili pojedinačnih dionica koja ima posebnu funkciju ili značenje u mreži.

Ova je vrsta podvrsta vrste NetworkElement.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Asocijacijske uloge vrste prostornog objekta LinkSet

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

link

Serija dionica ili niz dionica koje tvore skup dionica.

GeneralisedLink

 

5.1.7.    Mreža (Network)

Mreža je zbirka mrežnih elemenata.Atributi vrste prostornog objekta Network

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

geographicalName

Geografsko ime mreže.

GeographicalName

voidableAsocijacijske uloge vrste prostornog objekta Network

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

elements

Zbirka elemenata koji tvore mrežu.

NetworkElement

 

5.1.8.    Područje mreža (NetworkArea)

Dvodimenzionalni element u mreži.

Ova je vrsta podvrsta vrste NetworkElement.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atributi vrste prostornog objekta NetworkArea

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

geometry

Prikazuje geometrijska svojstva područja

GM_Surface

 

5.1.9.    Povezanost mreža (NetworkConnection)

Prikazuje logičku povezanost između dvaju ili više elemenata mreže u različitim mrežama.

Ova je vrsta podvrsta vrste NetworkElement.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

type

Kategorizacija povezanosti mreža.

ConnectionTypeValue

voidableAsocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

element

Elementi mreže u različitim mrežama.

NetworkElement

 

Svi elementi moraju biti u različitim mrežama

5.1.10.    Element mreže (NetworkElement)

Apstraktna osnovna vrsta koja prikazuje element u mreži. Svaki element u mreži osigurava određenu funkciju koja je u interesu mreže.

Ova je vrsta apstraktna.Atributi vrste prostornog objekta NetworkElement

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ta inačica prostornog objekta izmijenjena u skupu prostornih podataka ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 Asocijacijske uloge vrste prostornog objekta NetworkElement

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

inNetwork

Mreže koje sadržavaju element mreže.

Network

voidable

5.1.11.    Svojstvo mreže (NetworkProperty)

Apstraktna osnovna vrsta koja prikazuje pojave na elementu mreže ili uzduž njega. Ta osnovna vrsta osigurava opća svojstva za povezivanje pojava u vezi s mrežom (mrežna svojstva) s elementima mreže.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atributi vrste prostornog objekta NetworkProperty

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ta inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ta inačica prostornog objekta izmijenjena u skupu prostornih podataka ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

networkRef

Prostorna referencija svojstva koje se odnosi na mrežu.

NetworkReference

voidable

5.1.12.    Čvor (Node)

Prikazuje važan položaj u mreži koji se uvijek događa na početku ili na završetku dionice (link).

Ova je vrsta podvrsta vrste NetworkElement.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atributi vrste prostornog objekta Node

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

geometry

Položaj čvora.

GM_Point

 Asocijacijske uloge vrste prostornog objekta Node

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

spokeEnd

Dionice koje ulaze u čvor.

Link

voidable

spokeStart

Dionice koje napuštaju čvor.

Link

voidable

5.2.    Vrste podataka

5.2.1.    Usmjerena dionica (DirectedLink)

Dionica u pozitivnom ili negativnom smjeru.Atributi vrste podataka DirectedLink

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

direction

Pokazuje usklađuje li se (pozitivan smjer) usmjerena dionica ili ne usklađuje (negativan smjer) s pozitivnim smjerom dionice.

Sign

 Asocijacijske uloge vrste podatka DirectedLink

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

link

Dionica

Link

 

5.2.2.    Referencija dionice (LinkReference)

Mrežna referencija na linijski element mreže.

Ova je vrsta podvrsta vrste NetworkReference.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

applicableDirection

Smjerovi generalizirane dionice na koju se odnosi referencija. U slučaju kad se svojstvo ne odnosi na smjer uzduž dionice, nego prikazuje pojavu uzduž dionice, „inDirection” se odnosi na desnu stranu dionice.

LinkDirectionValue

voidable

Ciljevi linearne referencije moraju biti linijski mrežni elementi. To znači da je cilj mrežne referencije dionica ili slijed dionica, ako se upotrebljava linearno referenciranje ili ako je važan smjer.

5.2.3.    Mrežna referencija (NetworkReference)

Referencija na mrežni element.Asocijacijske uloge vrste podatka NetworkReference

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

element

Referencirani mrežni element.

NetworkElement

 

5.2.4.    Jednostavna linearna referencija (SimpleLinearReference)

Mrežna referencija koja je ograničena na dio linijskog mrežnog elementa. Dio mrežnog elementa je između položaja fromPosition i položaja toPosition.

Ova je vrsta podvrsta vrste LinkReference.Atributi vrste podataka SimpleLinearReference

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

fromPosition

Početni položaj linijskog elementa, izraženog kao udaljenost od početka linijskog mrežnog elementa uzduž geometrije njegove krivulje.

Length

 

offset

Pomak od geometrije središnje linije generalizirane dionice, kad je to potrebno; pozitivan je pomak na desno u smjeru dionice, a negativan je pomak na lijevo.

Length

voidable

toPosition

Konačni položaj linijskog elementa, izraženog kao udaljenost od početka linijskog mrežnog elementa uzduž geometrije njegove krivulje.

Length

 

5.2.5.    Jednostavna točkasta referencija (SimplePointReference)

Mrežna referencija koja je ograničena na točku na linijskom mrežnom elementu. Ta se točka nalazi na mrežnom elementu na položaju atPosition uzduž mreže.

Ova je vrsta podvrsta vrste LinkReference.Atributi vrste podatka SimplePointReference

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

atPosition

Položaj točke, izražene kao udaljenost od početka linijskog mrežnog elementa uzduž geometrije njegove krivulje.

Length

 

offset

Pomak od geometrije središnje linije generalizirane dionice, kad je potrebno; pozitivan pomak je na desno u smjeru dionice, a negativan je pomak na lijevo.

Length

voidable

5.3.    Popisi kodova

5.3.1.    Vrsta povezanosti (ConnectionTypeValue)

Vrste povezanosti između različitih mreža.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ ConnectionTypeValue

Vrijednost

Definicija

crossBorderConnected

Povezanost između dvaju elemenata mreže u različitim mrežama iste vrste, ali u susjednim područjima. Referencirani mrežni elementi predstavljaju različite, ali prostorno povezane pojave u stvarnom svijetu.

crossBorderIdentical

Povezanost između dvaju elemenata mreže u različitim mrežama iste vrste, ali u susjednim područjima. Referencirani mrežni elementi predstavljaju iste pojave u stvarnom svijetu.

intermodal

Povezanost između dvaju elemenata mreže u različitim prometnim mrežama koje upotrebljavaju različite načine prijevoza. Povezanost predstavlja mogućnost promjene transportiranog medija (ljudi, roba, itd.) s jednog oblika prijevoza na drugi.

▼B

5.3.2.    Smjer dionice (LinkDirectionValue)

Popis vrijednosti za smjerove u odnosu na dionicu

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ LinkDirectionValue

Vrijednost

Definicija

bothDirections

U oba smjera.

inDirection

U smjeru dionice.

inOppositeDirection

U smjeru suprotnom od smjera dionice.

▼M2

6.   MODEL POKRIVENOSTI (COVERAGE MODEL)

Model pokrivenosti INSPIRE sastoji se od sljedećih paketa:

 Pokrivenosti (osnovne) (Coverages (Base))

 Pokrivenosti (domena i raspon) (Coverages (Domain And Range))

6.1.    Pokrivenosti (osnovne)

6.1.1.    Tipovi prostornih objekata

Paket Pokrivenosti (osnovni) sadrži tip prostornih objekata Pokrivenost.

6.1.1.1.   Pokrivenost (Coverage)

Prostorni objekt koji djeluje kao funkcija na povratne vrijednosti iz vlastitog raspona za bilo koji izravni položaj unutar svoje prostorne, temporalne ili prostorno-temporalne domene.

Ovaj tip je apstraktni.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

metadata

Specifični metapodaci aplikacije pokrivenosti.

Any

 

rangeType

Opis strukture vrijednosti raspona.

RecordType

 

6.2.    Pokrivenosti (domena i raspon)

6.2.1.    Tipovi prostornih objekata

Paket Pokrivenosti (domena i raspon) sadrži sljedeće tipove prostornih objekata:

 Pokrivenost (prikaz domene i raspona)

 Pokrivenost ispravljenom mrežom

 Pokrivenost mrežom na koju je moguće upućivati

6.2.1.1.   Pokrivenost (prikaz domene i raspona) (CoverageByDomainAndRange)

Pokrivenost koja navodi domenu i raspon kao zasebna svojstva.

Ovaj tip je podtip tipa Coverage.

Ovaj tip je apstraktni.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

coverageFunction

Opis načina dobivanja vrijednosti raspona na lokacijama u domeni pokrivenosti.

CoverageFunction

 

domainSet

Konfiguracija domene pokrivenosti opisana koordinatama.

Any

 

rangeSet

Skup vrijednosti koje su prema funkciji pridružene elementima domene pokrivenosti.

Any

 

Funkcija mreže smije biti valjana samo za domene koje su mreže.

6.2.1.2.   Pokrivenost ispravljenom mrežom (RectifiedGridCoverage)

Pokrivenost čija se domena sastoji od ispravljene mreže.

Ovaj tip je podtip tipa CoverageByDomainAndRange.

Domena mora biti ispravljena mreža.

Točke mreže tipa RectifiedGridCoverage moraju se poklapati sa središtima ćelija zemljopisnih mreži definiranih u odjeljku 2.2. Priloga II. na bilo kojoj razini razlučivosti.

6.2.1.3.   Pokrivenost mrežom na koju je moguće upućivati (ReferenceableGridCoverage)

Pokrivenost čija se domena sastoji od mreže na koju je moguće upućivati.

Ovaj tip je podtip tipa CoverageByDomainAndRange.

Domena mora biti mreža na koju je moguće upućivati.

6.2.2.    Tipovi podataka

6.2.2.1.   Funkcija pokrivenosti (CoverageFunction)

Opis načina dobivanja vrijednosti raspona na lokacijama u domeni pokrivenosti.

Ovaj tip je tip unije.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

ruleDefinition

Službeni ili neslužbeni opis funkcije pokrivenosti u tekstualnom obliku.

CharacterString

 

ruleReference

Službeni ili neslužbeni opis funkcije pokrivenosti kao reference.

URI

 

gridFunction

Pravilo kartiranja za geometrije mreže.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Funkcija mreže (GridFunction)

Eksplicitno pravilo kartiranja za geometrije mreže.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

sequenceRule

Opis načina na koji su točke mreže poredane za pridruživanje s elementima vrijednosti u skupu raspona pokrivenosti.

CV_SequenceRule

 

startPoint

Točka mreže koja će se pridružiti prvom zapisu u skupu raspona pokrivenosti.

Integer

 

7.   MODEL PROMATRANJA (OBSERVATIONS MODEL)

Model promatranja INSPIRE sastoji se od sljedećih paketa:

 Reference promatranja (Observation References)

 Procesi (Processes)

 Svojstva koja je moguće promatrati (Observable Properties)

 Specijalizirana promatranja (Specialised Observations)

7.1.    Reference promatranja

7.1.1.    Tipovi prostornih objekata

Paket Reference promatranja sadrži tip prostornog objekta Skup promatranja.

7.1.1.1.   Skup promatranja (ObservationSet)

Povezuje skup Promatranja.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

extent

Informacije o prostornoj i temporalnoj granici.

EX_Extent

 Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

member

Jedan član tipa ObservationSet.

OM_Observation

 

7.2.    Procesi

7.2.1.    Tipovi prostornih objekata

Paket Procesi sadrži tip prostornih objekata Process.

7.2.1.1.   Proces (Process)

Opis procesa promatranja.

Ovaj tip je podtip tipa OM_Process.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

voidable

name

Naziv procesa.

CharacterString

voidable

type

Tip procesa.

CharacterString

voidable

documentation

Dodatne informacije (na mreži/izvan mreže) povezane s procesom.

DocumentCitation

voidable

processParameter

Parametar koji kontrolira aplikaciju procesa i njezine rezultate.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Pojedinac ili organizacija povezani s procesom.

RelatedParty

voidable

7.2.2.    Tipovi podataka

7.2.2.1.   Parametar procesa (ProcessParameter)

Opis navedenog parametraAtribut

Definicija

Tip

Voidability

name

Naziv parametra procesa.

ProcessParameterNameValue

 

description

Opis parametra procesa.

CharacterString

 

7.2.3.    Popisi kodova

7.2.3.1.   Naziv parametra procesa (ProcessParameterNameValue)

Popis kodova naziva parametara procesa.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od svih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

7.3.    Svojstva koja je moguće promatrati

7.3.1.    Tipovi podataka

7.3.1.1.   Ograničenje (Constraint)

Ograničenje za neko svojstvo, npr. valna duljina = 200 nm.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

constrainedProperty

Svojstvo koje je ograničeno. Npr. „boja” ako je ograničenje „boja = plava”.

PhenomenonTypeValue

 

label

Naslov ograničenja kao cjeline koji može pročitati čovjek.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Ograničenje kategorije (CategoryConstraint)

Ograničenje koje se temelji na nekoj kvalificirajućoj kategoriji, npr. boja = „crvena”.

Ovaj tip je podtip tipa Constraint.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

comparison

Operator usporedbe. U slučaju ograničenja kategorije on mora biti „jednako” ili „različito od”.

ComparisonOperatorValue

 

value

Vrijednost svojstva koje je ograničeno, npr. „plava” (ako je ograničeno svojstvo boja).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Ograničenje raspona (RangeConstraint)

Ograničenje numeričkog raspona nekog svojstva, npr. valna duljina ≥ 300 nm ili valna duljina ≤ 600 nm.

Ovaj tip je podtip tipa Constraint.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

value

Raspon numeričkih vrijednosti svojstva koje je ograničeno.

RangeBounds

 

uom

Jedinica mjere uporabljena u ograničenju.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Granice raspona (RangeBounds)

Početna i završna vrijednost numeričkog raspona (npr. početak ≥ 50, kraj ≤ 99).Atribut

Definicija

Tip

Voidability

startComparison

Komparator uporabljen za donju granicu raspona (npr. greaterThanOrEqualTo).

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Donja granica raspona.

Real

 

endComparison

Komparator uporabljen za gornju granicu raspona (npr. lessThan).

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Gornja granica raspona.

Real

 

7.3.1.5.   Skalarno ograničenje (ScalarConstraint)

Numeričko skalarno ograničenje nekog svojstva, npr. duljina ≥ 1 m.

Ovaj tip je podtip tipa Constraint.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

value

Numerička vrijednost svojstva koje je ograničeno.

Real

 

comparison

Komparator za uporabu u ograničenju, npr. greaterThan.

ComparisonOperatorValue

 

uom

Jedinica mjere uporabljena u ograničenju.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Drugo ograničenje (OtherConstraint)

Ograničenje koje nije modelirano na strukturirani način, ali se može opisati uporabom atributa slobodnog teksta „description”.

Ovaj tip je podtip tipa Constraint.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

description

Opis ograničenja.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Statistička mjera (StatisticalMeasure)

Opis neke statističke mjere, npr. „dnevni maksimum”.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

label

Naslov statističke mjere koji može pročitati čovjek.

CharacterString

 

statisticalFunction

Statistička funkcija, npr. srednja vrijednost.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Temporalni raspon na kojem se statistička vrijednost izračunava. Npr. dan, sat.

TM_Duration

 

aggregationLength

Jednodimenzionalni raspon prostora na kojem se izračunava statistička vrijednost, npr. 1 metar.

Length

 

aggregationArea

Dvodimenzionalni raspon prostora na kojem se izračunava statistička vrijednost, npr. 1 kvadratni metar.

Area

 

aggregationVolume

Trodimenzionalni raspon prostora na kojem se izračunava statistička vrijednost, npr. 1 kubni metar.

Volumen

 

otherAggregation

Bilo koji drugi tip agregacije.

Any

 Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

derivedFrom

Jedna statistička mjera može biti izvedena iz druge, npr. maksimalne mjesečne temperature mogu biti izvedene iz srednjih dnevnih temperatura.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.    Nabrajanja

7.3.2.1.   Operator usporedbe (ComparisonOperatorValue)

Nabrajanje operatora usporedbe (npr. veće od)Vrijednost

Definicija

equalTo

točno jednako

notEqualTo

različito od

lessThan

manje od

greaterThan

veće od

lessThanOrEqualTo

manje ili jednako

greaterThanOrEqualTo

veće ili jednako

7.3.3.    Popisi kodova

7.3.3.1.   Tip fenomena (PhenomenonTypeValue)

Popis kodova fenomena (npr. temperatura, brzina vjetra).

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti sljedećih popisa kodova ili drugih popisa kodova koje su definirali pružatelji usluga:

 Nazivi klimatoloških i prognostičkih standarda (CFStandardNamesValue) Definicije fenomena zapaženih u meteorologiji i oceanografiji kako je određeno u odjeljku 4.5. ovog Priloga.

 Naziv parametra elementa profila (ProfileElementParameterNameValue): Svojstva koja se mogu zapaziti da bi se okarakterizirao element profila kako je određeno u odjeljku 3.3.8 Priloga IV.

 Naziv parametra izvedenog iz tla (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Svojstva koja se odnose na tlo i koja se mogu izvesti iz tla i drugih podataka kako je određeno u odjeljku 3.3.9 Priloga IV.

 Naziv parametra profila tla (SoilProfileParameterNameValue): Svojstva koja se mogu zapaziti da bi se okarakterizirao profil tla kako je određeno u odjeljku 3.3.12 Priloga IV.

 Naziv parametra lokacije tla (SoilSiteParameterNameValue): Svojstva koja se mogu zapaziti da bi se okarakterizirala lokacija tla kako je određeno u odjeljku 3.3.13 Priloga IV.

 Komponenta reference kvalitete zraka EU-a (EU_AirQualityReferenceComponentValue): Definicija fenomena koja se odnosi na kvalitetu zraka u kontekstu izvještavanja u sklopu zakonodavstva Unije kako je određeno u odjeljku 13.2.1.1 Priloga IV.

 Tablica 4.2. kodova i zastavica GRIB WMO (GRIB_CodeTable4_2Value): Definicije fenomena zapaženih u meteorologiji i oceanografiji kako je određeno u odjeljku 13.2.1.2 Priloga IV.

 BODC P01 uporaba parametra (BODC_P01ParameterUsageValue): Definicije fenomena zapaženih u oceanografiji kako je određeno u odjeljku 14.2.1.1 Priloga IV.

7.3.3.2.   Tip statističke funkcije (StatisticalFunctionTypeValue)

Popis kodova statističkih funkcija (npr. maksimum, minimum, srednja vrijednost).

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od svih vrijednosti koje su definirali pružatelji podataka.

7.4.    Specijalizirana promatranja

7.4.1.    Tipovi prostornih objekata

Paket Specijalizirana promatranja sadrži sljedeće tipove prostornih objekata:

 Promatranje mreže

 Promatranje niza mreži

 Promatranje točke

 Zbirka promatranja točke

 Promatranje višestrukih točaka

 Promatranje niza vremenskih točaka

 Promatranje profila

 Promatranje trajektorije

7.4.1.1.   Promatranje mreže (GridObservation)

Promatranje koje predstavlja polje s mrežom u jednom trenutku vremena.

Ovaj tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest mora biti SF_SamplingSolid ili SF_SamplingSurface.

phenomenonTime mora biti TM_Instant.

result mora biti RectifiedGridCoverage ili RefererencableGridCoverage.

7.4.1.2.   Promatranje niza mreži (GridSeriesObservation)

Promatranje koje predstavlja polje s mrežom koje se razvija u jednom trenutku vremena.

Ovaj tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest mora biti SF_SamplingSolid.

phenomenonTime mora biti TM_Period.

result mora biti RectifiedGridCoverage ili ReferenceableGridCoverage.

7.4.1.3.   Promatranje zbirke točaka (PointObservation)

Promatranje koje predstavlja mjerenje svojstva u jednoj točki vremena i prostora.

Ovaj tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest mora biti SF_SamplingPoint.

phenomenonTime mora biti TM_Instant.

7.4.1.4.   Zbirka promatranja točke (PointObservationCollection)

Zbirka promatranja točke.

Ovaj tip je podtip tipa ObservationSet.

Svaki član mora biti PointObservation.

7.4.1.5.   Promatranje višestrukih točaka (MultiPointObservation)

Promatranje koje predstavlja skup mjerenja koja su sva provedena u istom trenutku, ali na različitim lokacijama.

Ovaj tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest mora biti SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface ili SF_SamplingSolid.

phenomenonTime mora biti TM_Instant

result mora biti MultiPointCoverage.

7.4.1.6.   Promatranje niza vremenskih točaka (PointTimeSeriesObservation)

Promatranje koje predstavlja vremenski niz mjerenja točke nekog svojstva na fiksnoj lokaciji u prostoru.

Ovaj tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest mora biti SF_SamplingPoint.

phenomenonTime mora biti TM_Period.

result mora biti Timeseries.

7.4.1.7.   Promatranje profila (ProfileObservation)

Promatranje koje predstavlja mjerenje svojstva zajedno s vertikalnim profilom u prostora u jednom trenutku vremena.

Ovaj tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest mora biti SF_SamplingCurve.

phenomenonTime mora biti TM_Instant.

result mora biti ReferenceableGridCoverage ili RectifiedGridCoverage.

Prostorna domena rezultata mora sadržavati jednu os i mora biti vertikalna.

7.4.1.8.   Promatranje trajektorije (TrajectoryObservation)

Promatranje koje predstavlja mjerenje svojstva duž neke krivulje u vremenu i prostoru.

Ovaj tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

phenomenonTime mora biti TM_Period.

result mora biti Timeseries.

svaka točka u result mora biti TimeLocationValueTriple.

featureOfInterest mora biti SF_Sampling Curve.

7.4.2.    Tipovi podataka

7.4.2.1.   Trojka vrijeme, lokacija, vrijednost (TimeLocationValueTriple)

Skup trojke: vrijeme, lokacija, vrijednost (mjerenje). Na primjer, u točki duž trajektorije.

Ovaj tip je podtip tipa TimeValuePair.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

location

Zemljopisna lokacija na kojoj je vrijednost valjana.

GM_Position

 

7.5.    Zahtjevi za promatranja

Ako se za raspoloživost podataka rabi tip OM_Observation ili bilo koji podtip, primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

(1) Tip Process mora se rabiti za označavanje postupka uporabljenog u OM_Observation.

(2) Ako se iz OM_Observation upućuje na EnvironmentalMonitoringFacility, mora se navesti atribut parametra čiji naziv je „relatedMonitoringFeature” a vrijednost je tipa AbstractMonitoringFeature.

(3) Za sva kodiranja koja su uporabljena u cijelom ili dijelu OM_Observation rezultata mora biti dostupno javno sučelje za programiranje aplikacija (API) zbog čitanja kodirane datoteke. API mora imati mogućnost izlaganja potrebnih informacija za dobivanje INSPIRE prostornih objekata.

(4) Ako u svojstvu postupka OM_Observation objekta postoji atribut processParameter, njegova vrijednost (naziv) mora biti obuhvaćena atributom parametra OM_Observation.

8.   MODEL KOMPLEKSA AKTIVNOSTI

INSPIRE kompleks aktivnosti sadrži paket Kompleks aktivnosti (Activity Complex).

8.1.    Kompleks aktivnosti

8.1.1.    Tipovi prostornih objekata

Paket Kompleks aktivnosti sadrži tip prostornih objekata Kompleks aktivnosti.

8.1.1.1.   Kompleks aktivnosti (ActivityComplex)

Jedna jedinica koja je tehnički i ekonomski pod kontrolom menadžmenta pravnog subjekta (operater) i obuhvaća aktivnosti poput onih navedenih u klasifikaciji Eurostat NACE utvrđenoj Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća ( 6 ). Kompleks aktivnosti mora predstavljati cijelo područje na istoj ili različitim zemljopisnim lokacijama kojime upravlja isti operater, uključujući cijelu infrastrukturu, opremu i materijale.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

thematicId

Tematski identifikator kompleksa aktivnosti.

ThematicIdentifier

 

geometry

Geometrija uporabljena za definiranje opsega ili položaja kompleksa aktivnosti.

GM_Object

 

function

Aktivnosti koje provodi kompleks aktivnosti. Funkcija je opisana prema aktivnosti i može biti dopunjena informacijama o ulazima i izlazima koji su njezin rezultat.

Function

 

name

Opisni naziv kompleksa aktivnosti.

CharacterString

voidable

validFrom

Vrijeme od kojeg je kompleks aktivnosti počeo postojati u stvarnom svijetu.

DateTime

voidable

validTo

Vrijeme od kojeg kompleks aktivnosti više ne postoji u stvarnom svijetu.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

8.1.2.    Tipovi podataka

8.1.2.1.   Funkcija (Function)

Funkcija nečega izražena kao aktivnost i opcijski izlaz i/ili izlaz.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

activity

Kategorizirani opis pojedinačnog ili organiziranog skupa tehnički povezanih postupaka koje provodi ekonomska jedinica, privatnog ili javnog, profitnog ili neprofitnog karaktera.

EconomicActivityValue

 

input

Svaki klasificirani ili registrirani materijal koji ulazi u tehničku i ekonomsku jedinicu u skladu sa svojom funkcijom.

InputOutputValue

voidable

output

Svaki klasificirani ili registrirani materijal koji izlazi iz tehničke i ekonomske jedinice u skladu sa svojom funkcijom.

InputOutputValue

voidable

description

Opis funkcije s više pojedinosti.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Kapacitet (Capacity)

Kvantifikacija stvarne ili potencijalne sposobnosti provođenja neke aktivnosti koja se načelno ne mijenja, ne mijenja se često ili se ne mijenja do značajnog stupnja.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

activity

Kategorizirani opis pojedinačnog ili organiziranog skupa tehnički povezanih postupaka koje provodi ekonomska jedinica, privatnog ili javnog, profitnog ili neprofitnog karaktera.

EconomicActivityValue

 

input

Svaka mjerljiva informacija o bilo kojem klasificiranom ili registriranom materijalu koji ulazi u tehničku i ekonomsku jedinicu u skladu sa svojom funkcijom.

InputOutputAmount

 

output

Mjerljiva informacija o bilo kojem klasificiranom ili registriranom materijalu koji napušta tehničku i ekonomsku jedinicu u skladu sa svojom funkcijom.

InputOutputAmount

 

time

Vremensko trajanje na koje se odnosi navedeni kapacitet poput 1 godine za godišnji kapacitet.

TM_Duration

 

description

Opis kapaciteta.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Količina ulaza ili izlaza (InputOutputAmount)

Tip, a gdje je dostupno, mjerljiva količina klasificiranog ili registriranog materijala koji ulazi u ili napušta tehničku i ekonomsku jedinicu.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inputOutput

Klasificirani ili registrirani materijal koji ulazi ili napušta tehničku i ekonomsku jedinicu u skladu sa svojom funkcijom.

InputOutputValue

 

amount

Količina (poput volumena ili mase) klasificiranog ili registriranog materijala koji ulazi u ili napušta tehničku i ekonomsku jedinicu.

Measure

voidable

8.1.2.4.   Dozvola (Permission)

Službena odluka (službeni pristanak) koja jamči ovlaštenje za rad cijelog ili dijela Kompleksa aktivnosti podložna određenim uvjetima jamčenja da su instalacije ili dijelovi instalacija na lokaciji kojima upravlja isti operater u skladu sa zahtjevima koje je odredilo kompetentno nadležno tijelo. Dozvola može obuhvaćati jednu ili više funkcija i određivati parametre kapaciteta. Taj uvjet može se, ovisno o opsegu, proširiti na drugu vrstu certifikata ili dokumenata posebne važnosti (npr. ISO, EMAS, Međunarodni standardi kvalitete itd.).Atribut

Definicija

Tip

Voidability

id

Identificirajuća referenca za dozvolu.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Strane povezane s dozvolom zajamčenom kompleksu aktivnosti koje su otvorene za brojne različite uloge poput, između ostalih, kompetentnog nadležnog tijela ili tvrtke.

RelatedParty

voidable

decisionDate

Privremena referenca koja nadopunjuje definiciju dozvole.

DateTime

voidable

dateFrom

Početni datum od kojeg se dozvola počinje primjenjivati i od kojeg je ona valjana.

DateTime

voidable

dateTo

Datum do kojeg se dozvola primjenjuje i do kojeg je ona valjana.

DateTime

voidable

description

Opis dozvole.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Funkcija ili funkcije kojima je dozvola zajamčena.

Function

voidable

permittedCapacity

Maksimalne količine ulaza i/ili izlaza aktivnosti u skladu s dozvolom.

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Opis kompleksa aktivnosti (ActivityComplexDescription)

Dodatne informacije o kompleksu aktivnosti, uključujući njegov opis, adresu, pojedinosti o kontaktu i povezane strane.Uloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

description

Dopunska definicija „Kompleksa aktivnosti” i njegovih karakteristika.

PT_FreeText

voidable

address

Adresa kompleksa aktivnosti, tj, adresa na kojoj se aktivnost odvija.

AddressRepresentation

voidable

contact

Podaci o kontaktu za za kompleks aktivnosti.

Contact

voidable

relatedParty

Informacije o stranama povezanim s kompleksom aktivnosti. Otvorene su brojnim različitim ulogama poput vlasnika, operatora ili nadležnih tijela.

RelatedParty

voidable

8.1.3.    Popisi kodova

8.1.3.1.   Ekonomska aktivnost (EconomicActivityValue)

Klasifikacija ekonomskih aktivnosti.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti sljedećih popisa kodova ili drugih popisa kodova koje su odredili pružatelji usluga:

 Klasifikacija ekonomske aktivnosti EU-a (EconomicActivityNACEValue): Ekonomske aktivnosti u skladu s vrijednostima Eurostat NACE klasifikacije kako je određeno u Uredbi (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća ( 7 ).

 Klasifikacija statističkih podataka o otpadu iz ekonomske aktivnosti EU-a (EconomicActivityWasteStatisticsValue): Klasifikacija ekonomskih aktivnosti u skladu s odjeljkom 8., Priloga I. Uredbe (EZ) br. 2150/2002 ( 8 ).

 Klasifikacija obnove odloženog otpada EU-a (WasteRecoveryDisposalValue): Klasifikacija operacija obnove otpada i odlaganja u skladu s Prilogom I. i II. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 9 ).

8.1.3.2.   Ulaz ili izlaz (InputOutputValue)

Klasifikacija ulaza ili izlaza.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se od vrijednosti sljedećih popisa kodova ili drugih popisa kodova koje su odredili pružatelji usluga.

 Klasifikacija proizvoda EU-a (ProductCPAValue): Klasifikacija proizvoda prema ekonomskoj aktivnosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća ( 10 ).

 Klasifikacija otpada EU-a (WasteValue): Klasifikacija otpada u skladu s Odlukom 2000/532/EZ ( 11 ).

8.2.    Zahtjevi za komplekse aktivnosti

Ako pružatelj podataka rabi podtip ActivityComplex kako bi informacije o statusu, fizičkom kapacitetu i/ili dodatne informacije učinio dostupnima, moraju se rabiti relevantni Popisi kodova i tipovi podataka (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) uključeni u paket Kompleks aktivnosti.

▼B
PRILOG II.

ZAHTJEVI ZA TEME PROSTORNIH PODATAKA IZ PRILOGA I. DIREKTIVI 2007/2/EZ

1.   KOORDINATNI REFERENTNI SUSTAVI

1.1.    Definicije

Uz definicije pojmova iz članka 2. upotrebljavaju se sljedeće definicije:

 „podatak” znači parametar ili niz parametara koji u skladu s normom EN ISO 19111 određuju položaj podrijetla, mjerilo i orijentaciju koordinatnog sustava,

 „geodetski podatak” znači podatak koji u skladu s normom EN ISO 19111 opisuje odnos koordinatnog sustava i Zemlje,

 „koordinatni sustav” znači niz matematičkih pravila koji u skladu s normom EN ISO 19111 određuju kako se koordinate pripisuju točkama,

 „koordinatni referentni sustav” znači koordinatni sustav koji je u skladu s normom EN ISO 19111 sa stvarnim svijetom povezan preko podatka (datuma). Ta definicija uključuje koordinatne sustave utemeljene na geodetskim ili kartezijanskim koordinatama i koordinatne sustave utemeljene na kartografskim projekcijama.

 „kartografska projekcija” znači mijenjanje koordinata u skladu s normom EN ISO 19111, na temelju odnosa jedan prema jedan, iz geodetskog koordinatnog sustava u ravninu na temelju istog podatka (datuma),

 „složeni koordinatni referentni sustav” znači koordinatni referentni sustav koji za opis položaja u skladu s normom EN ISO 19111 upotrebljava dva različita neovisna koordinatna referentna sustava, jedan za horizontalnu i jedan za vertikalnu komponentu,

 „geodetski koordinatni sustav” znači koordinatni sustav u kojem se položaj u skladu s normom EN ISO 19111 određuje geodetskom širinom, geodetskom duljinom i (u slučaju trodimenzionalnog koordinatnog sustava) elipsoidnom visinom,

▼M2

 „mean sea level (srednja razina mora)” (MSL) odnosi se na prosječnu visinu površine mora na plimnoj postaji za sve faze plime tijekom 19-godišnjeg razdoblja koja se često određuje iz očitanja mjerenja svakog sata od fiksne i unaprijed definirane referentne razine (osnovna linija dijagrama),

 „lowest astronomical tide (najniža astronomska plima)” (LAT) odnosi se na najnižu razinu plime čije pojavljivanje se može predvidjeti u prosječnim meteorološkim uvjetima i u bilo kojoj kombinaciji astronomskih uvjeta.

▼B

1.2.    Datum za trodimenzionalne i dvodimenzionalne koordinatne referentne sustave

Za trodimenzionalne i dvodimenzionalne koordinatne referentne sustave i horizontalnu komponentu složenog koordinatnog referentnog sustava koji se upotrebljavaju da se skupovi prostornih podataka učine dostupnima, na području njihova geografskog obuhvata upotrebljava se datum europskog terestrijalnog referentnog sustava 1989 (ETRS89), na području izvan geografskog obuhvata ETRS89 upotrebljava se datum međunarodnog terestrijalnog referentnog sustava (ITRS) ili kojega drugoga geodetskog koordinatnog referentnog sustava koji je usklađen s ITRS-om. Usklađenost s ITRS-om znači da je sustav definicija utemeljen na definiciji ITRS-a i da je u skladu s normom EN ISO 19111 odnos između obaju sustava dobro dokumentiran.

1.3.    Koordinatni referentni sustavi

Skupovi prostornih podataka dostupni su najmanje u jednom koordinatnom referentnom sustavu koji je naveden u odjeljcima 1.3.1., 1.3.2. i 1.3.3., osim ako važi jedan od uvjeta naveden u odjeljku 1.3.4.

1.3.1.    Trodimenzionalni koordinatni referentni sustavi

 Trodimenzionalne kartezijanske koordinate utemeljene na podatku (datumu) iz odjeljka 1.2. i koje upotrebljavaju parametre elipsoida geodetskog referentnog sustava 1980 (GRS80).

 Trodimenzionalne geodetske koordinate (širina, duljina i elipsoidna visina) utemeljene na podatku (datumu) iz odjeljka 1.2. i koje upotrebljavaju parametre elipsoida GRS80.

1.3.2.    Dvodimenzionalni koordinatni referentni sustavi

 Dvodimenzionalne geodetske koordinate (širina i duljina) utemeljene na podatku (datumu) iz odjeljka 1.2. i koje upotrebljavaju parametre elipsoida GRS80.

 Ravninske koordinate koje upotrebljavaju koordinatni referentni sustav ETRS89 u Lambertovoj azimutnoj ekvivalentnoj projekciji (Lambert Azimuthal Equal Area).

 Ravninske koordinate koje upotrebljavaju koordinatni referentni sustav ETRS89 u Lambertovoj konformnoj konusnoj projekciji (Lambert Conformal Conic).

 Ravninske koordinate koje upotrebljavaju koordinatni referentni sustav ETRS89 u transverzalnoj Mercatorovoj projekciji (Transverse Mercator).

1.3.3.    Složeni koordinatni referentni sustavi

1. Za horizontalnu komponentu složenog koordinatnog referentnog sustava, upotrebljava se jedan od koordinatnih referentnih sustava iz odjeljka 1.3.2.

2. Za vertikalnu komponentu upotrebljava se jedan od sljedećih koordinatnih referentnih sustava:

 Za vertikalnu komponentu na kopnu upotrebljava se Europski vertikalni referentni sustav (EVRS) za izražavanje visina određenih na temelju gravitacije u okviru njegovoga geografskog područja primjene. Na području izvan geografskog područja primjene EVRS-a za izražavanje visina određenih na temelju gravitacije upotrebljavaju se drugi vertikalni referentni sustavi vezani uz gravitacijsko polje Zemlje.

▼M2

 Za vertikalnu komponentu u slobodnoj atmosferi mora se rabiti barometarski tlak pretvoren u visinu pomoću ISO 2533:1975 međunarodnog standardna atmosfere ili drugih linearnih ili parametarskih referentnih sustava. Ako se rabe drugi parametarski referentni sustavi, oni moraju biti opisani u dostupnoj referenci koja rabi EN ISO 19111-2:2012.

▼M2

 Za vertikalnu komponentu u morskim područjima u kojima postoji mjerljiv raspon plime (plimni tokovi) kao referentna površina mora se rabiti najniža astronomska plima (LAT).

 Za vertikalnu komponentu u morskim područjima bez mjerljivog raspona plime, u otvorenim oceanima i u vodama čija je dubina veća od 200 metara, kao referentna površina mora se rabiti srednja razina mora (MSL) ili dobro definirana referentna razina blizu MSL-a.

▼B

1.3.4.    Drugi koordinatni referentni sustavi

U sljedećim slučajevima mogu se upotrebljavati drugi koordinatni referentni sustavi uz one iz odjeljaka 1.3.1., 1.3.2. ili 1.3.3.:

1. Za pojedine teme prostornih podataka u ovome Prilogu mogu se odrediti drugi koordinatni referentni sustavi.

2. Za regije izvan kontinentalne Europe, države članice mogu odrediti odgovarajuće koordinatne referentne sustave.

Geodetske oznake i parametri, nužni za opis tih koordinatnih referentnih sustava te omogućivanje postupaka pretvorbe i preoblikovanja, dokumentiraju se prema normama EN ISO 19111 i ISO 19127 i stvara se identifikator.

1.4.    Koordinatni referentni sustavi koji se upotrebljavaju za mrežnu uslugu pregleda

Za prikazivanje skupa prostornih podataka preko mrežne usluge pregleda, kako je propisano Uredbom br. 976/2009, moraju biti dostupni najmanje koordinatni referentni sustavi za dvodimenzionalne geodetske koordinate (širinu, duljinu).

1.5.    Identifikatori koordinatnog referentnog sustava

1. Parametri koordinatnog referentnog sustava i identifikatori vode se u jednom ili u više zajedničkih registara za koordinatne referentne sustave.

2. Za upućivanje na koordinatne referentne sustave iz ovog odjeljka upotrebljavaju se samo identifikatori iz zajedničkog registra.

2.   GEOGRAFSKA KOORDINATNA MREŽA

2.1.    Definicije

Uz definicije pojmova iz članka 2. upotrebljavaju se sljedeće definicije:

 „mreža” znači mreža sastavljena od dvaju ili više nizova krivulja u kojima se članovi svakog niza algoritamski presijecaju s članovima drugih nizova,

 „mrežno polje” znači polje koje razgraničuju mrežne krivulje,

 „mrežna točka” znači točka koja je na presjeku dviju ili više krivulja na mreži.

2.2.    Mreže

▼M2

Bilo koja mreža s fiksnim i jasno definiranim lokacijama definirana u odjeljcima 2.2.1. i 2.2.2. mora se rabiti kao radni okvir za geo-referenciranje kako bi podaci iz mreže bili dostupni u direktivi INSPIRE, osim u slučaju postojanja jednog od sljedećih uvjeta:

(1) Za specifične teme prostornih podataka u Prilozima od II. do IV. mogu biti određene druge mreže. U tom slučaju razmijenjeni podaci koji rabe takvu tematski specifičnu mrežu moraju rabiti standarde u kojima je definicija mreže uključena u podatke ili je referencom povezana.

(2) Za referenciranje na mrežu područja izvan kontinentalnih europskih država članica mogu definirati vlastitu mrežu na temelju geodetskog koordinatnog referentnog sustava usklađenog s ITRS-om i Lambertovom azimutalnom ekvivalentnom projekcijom prema istim načelima određenim u odjeljku 2.1.1. U tom slučaju mora se stvoriti referentni koordinatni sustav.

▼B

2.2.1.    ►M2  Mreža jednake površine  ◄

▼M2 —————

▼B

Mreža je utemeljena na koordinatnom referentnom sustavu ETRS89 u Lambertovoj azimutnoj ekvivalentnoj projekciji (ETRS89-LAEA) sa središtem projekcije u točki 52° N, 10° E te prividnim pomakom prema istoku: x0 = 4 321 000 m, i prividnim pomakom prema sjeveru: y0 = 3 210 000 m.

Izvor mreže podudara se s reduciranim izvorom koordinatnog referentnog sustava ETRS89-LAEA (x = 0, y = 0).

Mrežne točke mreža koje se temelje na ETRS89-LAEA podudaraju se s mrežnim točkama mreže.

Mreža je hijerarhijska s rezolucijama 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m i 100 000 m.

Usmjerenost je mreže jug-sjever i zapad-istok.

Mreža je označena kao Grid_ETRS89-LAEA. Za označivanje pojedinih rezolucija dodaje se veličina stanice izražena u metrima.

▼M2 —————

▼B

Za nedvosmisleno referenciranje i označivanje mrežne stanice upotrebljava se oznaka stanice koja je sastavljena od veličine stanice i koordinata donjeg lijevog kuta stanice u ETRS89-LAEA. Veličina stanice izražava se u metrima („m”) za veličinu stanice do 100 m ili u kilometrima („km”) za stanice do 1 000 m ili veće. Vrijednosti za pomak prema sjeveru ili istoku dijeli se sa 10n, gdje je n broj sljedećih nula u vrijednosti veličine polja.

▼M2

2.2.2.    Zemljopisna mreža podijeljena na zone

1. Ako se podaci mreže isporučuju pomoću geodetskih koordinata određenih u odjeljku 1.3. ovog Priloga, kao radni okvir za geo-referenciranje može se rabiti mreža višestruke razlučivosti definirana u ovom odjeljku.

2. Razine razlučivosti definirane su u tablici 1.

3. Mreža se mora temeljiti na geodetskom referentnom koordinatnom sustavu ETRS89-GRS80.

4. Ishodište mreže mora se poklapati s točkom sjecišta Ekvatora i meridijana Greenwich (GRS80 zemljopisna širina φ=0; GRS80 zemljopisna dužina λ=0).

5. Orijentacija mreže mora biti jug-sjever i zapad-istok u skladu s mrežom definiranom meridijanima i paralelama elipsoida GRS80.

6. Za referenciranje na mrežu područja izvan kontinentalne Europe pružatelji podataka mogu definirati vlastitu mrežu na temelju geodetskog koordinatnog referentnog sustava usklađenog s ITRS-om prema istim načelima određenim za Paneuropski Grid_ETRS89-GRS80zn. U tom slučaju mora se stvoriti identifikator za referentni koordinatni sustav i odgovarajući identifikator za mrežu.”

7. Mreža mora biti podijeljena na zone. Razlučivost mreže u smjeru jug-sjever mora imati isti kutni razmak. Razlučivost mreže u smjeru zapad-istok mora se odrediti kao umnožak kutnog razmaka i faktora zone kako je definirano u tablici 1.

8. Mreža se mora označiti kao Grid_ETRS89-GRS80zn_res, gdje n predstavlja broj zona, a res veličinu ćelije u kutnim jedinicama kako je određeno u tablici 1.Tablica 1.

Zajednička Grid_ETRS89-GRS80: Razmak zemljopisne širine (razina razlučivosti) i dužine za svaku zonu

Razine razlučivosti

RAZMAK ZEMLJOPISNE ŠIRINE

(Sekunde kružnog luka)

RAZMAK ZEMLJOPISNE DULJINE (Sekunde kružnog luka)

Veličina ćelije

Zona 1

(Zemljopisna širina 0°–50°)

Zona 2

(Zemljopisna širina 50°–70°)

Zona 3

(Zemljopisna širina 70°–75°)

Zona 4

(Zemljopisna širina 75°–80°)

Zona 5

(Zemljopisna širina 80°–90°)

RAZINA 0

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 D

RAZINA 1

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 M

RAZINA 2

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 M

RAZINA 3

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 M

RAZINA 4

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 M

RAZINA 5

300

300

600

900

1 200

1 800

5 M

RAZINA 6

120

120

240

360

480

720

2 M

RAZINA 7

60

60

120

180

240

360

1 M

RAZINA 8

30

30

60

90

120

180

30 S

RAZINA 9

15

15

30

45

60

90

15 S

RAZINA 10

5

5

10

15

20

30

5 S

RAZINA 11

3

3

6

9

12

18

3 S

RAZINA 12

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 MS

RAZINA 13

1

1

2

3

4

6

1 000 MS

RAZINA 14

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 MS

RAZINA 15

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 MS

RAZINA 16

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 MS

RAZINA 17

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 MS

RAZINA 18

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 MS

RAZINA 19

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 MS

RAZINA 20

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 MS

RAZINA 21

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 MS

RAZINA 22

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 MS

RAZINA 23

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 MMS

RAZINA 24

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 MMS

FAKTOR

1

2

3

4

6

▼B

3.   GEOGRAFSKA IMENA

3.1.    Vrste prostornog objekta

Sljedeće vrste prostornih objekata upotrebljavaju se za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata iz skupa podataka koji se odnose na temu prostornog podatka Geografska imena:

 Imenovano mjesto

3.1.1.    Imenovano mjesto (NamedPlace)

Bilo koji entitet iz stvarnog svijeta koji ima jedno ili više vlastitih imena.Atributi vrste prostornog objekta NamedPlace

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ta inačica prostornog objekta u skupu prostornih podataka izmijenjena ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija imenovanog mjesta. Specifikacija podatka ne ograničuje vrste geometrije.

GM_Object

 

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Rezolucija izražena indeksom mjerila ili razdaljinom na tlu, iznad koje se imenovano mjesto i njegovo srodno ime (imena) ne treba više prikazivati u osnovnoj usluzi pregleda.

MD_Resolution

voidable

localType

Karakteristike vrste entiteta imenovanoga geografskim imenom (-ima), kako ih definira poslužitelj (izvora) podataka, najmanje na jednom službenom jeziku Europske unije.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Rezolucija izražena indeksom mjerila ili razdaljinom na tlu, ispod koje se imenovano mjesto i njegovo srodno ime (imena) ne treba više prikazivati u osnovnoj usluzi pregleda.

MD_Resolution

voidable

name

Imenovano mjesto.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Identifikator prostornog objekta koji prikazuje isti entitet, ali se može pojaviti i u drugim temama INSPIRE-a, ako postoje.

Identifier

voidable

type

Karakterizacija vrste entiteta označenoga geografskim imenom (-ima).

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.    Vrste podataka

3.2.1.    Geografsko ime (GeographicalName)

Vlastita imenica koja se upotrebljava za entitet u stvarnom svijetu.Atributi vrste podataka GeographicalName

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

grammaticalGender

Vrste imenica kako se odražavaju na ponašanje srodnih riječi.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Gramatička kategorija imenica koje izražavaju razliku u broju.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Jezik imena koji je u skladu s normom ISO 639-3 ili ISO 639-5 izražen troslovnom oznakom.

CharacterString

voidable

nameStatus

Kvalitativne informacije koje omogućuju razlikovati vrijednost imena s obzirom na stupanj njegove normizacije i/ili važnosti.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Informacija koja omogućuje da se utvrdi je li ime ono koje se upotrebljava/ili se upotrebljavalo na području na kojem je prostorni objekt lociran u trenutku kad se ime upotrebljava ili se upotrebljavalo.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Odgovarajući, ispravan ili standardan (standardan u predmetnoj jezičnoj zajednici) izgovor geografskog imena.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Prvobitni izvor podataka iz kojeg je uzeto geografsko ime i dodano u zbirku podataka u kojoj se vodi/objavljuje. Za neke imenovane prostorne objekte može se ponovno uputiti na skup podataka, ako druge informacije nisu dostupne.

CharacterString

voidable

spelling

Ispravan način pisanja (ortografija) geografskog imena.

SpellingOfName

 

3.2.2.    Izgovor imena (PronunciationOfName)

Odgovarajući, ispravan ili standardan (standardan u predmetnoj jezičnoj zajednici) izgovor imena.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

pronunciationIPA

Odgovarajući, ispravan ili standardan (standardan u predmetnoj jezičnoj zajednici) izgovor imena, izražen u međunarodnoj fonetskoj abecedi (IPA).

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Odgovarajući, ispravan ili standardan (standardan u predmetnoj jezičnoj zajednici) izgovor imena, izražen poveznicom sa zvučnom datotekom.

URI

voidable

Najmanje jedan od dvaju atributa pronunciationSoundLink i pronunciationIPA ne smije biti void (prazan).

3.2.3.    Pravopis imena (SpellingOfName)

Ispravan način pisanja imena.Atributi vrste podatka SpellingOfName

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

script

Niz grafičkih znakova (npr. abeceda) koji se koristi u pisanju imena, prema potrebi izražen četveroslovnom oznakom u skladu s normom ISO 15924.

CharacterString

voidable

text

Način pisanja imena.

CharacterString

 

transliterationScheme

Način za pretvorbu imena iz jednog pisma u drugo (transliteracija).

CharacterString

voidable

3.3.    Popisi kodova

3.3.1.    Gramatički rod (GrammaticalGenderValue)

Gramatički rod geografskog imena.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ GrammaticalGenderValue

Vrijednost

Definicija

common

„Zajednički” gramatički rod (spajanje „muškog” i „ženskog”).

feminine

Gramatički rod – ženski.

masculine

Gramatički rod – muški.

neuter

Gramatički rod – srednji.

▼B

3.3.2.    Gramatički broj (GrammaticalNumberValue)

Gramatički broj geografskog imena.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ GrammaticalNumberValue

Vrijednost

Definicija

dual

Gramatički broj – dvojina.

plural

Gramatički broj – množina.

singular

Gramatički broj – jednina.

▼B

3.3.3.    Status imena (NameStatusValue)

Status geografskog imena informacija je koja omogućuje razlikovanje vrijednosti imena s obzirom na stupanj njegove normizacije i/ili važnosti.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ NameStatusValue

Vrijednost

Definicija

historical

Povijesno ime koje se trenutačno ne koristi.

official

Ime koje se trenutačno koristi i službeno je odobreno ili je utvrđeno zakonom.

other

Ime koje se trenutačno koristi, ali nije službeno ni odobreno.

standardised

Ime koje se trenutačno koristi i koje je prihvatilo ili ga preporučilo tijelo kojemu je dodijeljena savjetodavna funkcija i/ili ovlasti za odlučivanje o pitanjima vezanima uz toponimiju.

▼B

3.3.4.    Vrsta imenovanog mjesta (NamedPlaceTypeValue)

Vrsta imenovanog mjesta.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ NamedPlaceTypeValue

Vrijednost

Definicija

administrativeUnit

Upravne jedinice za lokalnu, regionalnu i nacionalnu upravu koje dijele područja gdje države članice imaju i/ili ostvaruju jurisdikcijska prava, i koje su odvojene upravnim međama.

building

Geografski položaj građevina.

hydrography

Hidrografski elementi, uključujući morska područja i sva druga vodna tijela i s njima povezane dijelove, uključujući riječne slivove i porječja.

landcover

Fizička i biološka prekrivenost zemljine površine, uključujući umjetne površine, poljoprivredne površine, šume, (gotovo) prirodna područja, močvarna tla.

landform

Geomorfološka značajka terena.

other

Prostorni objekt koji nije uključen u druge vrste popisa kodova.

populatedPlace

Naseljeno mjesto.

protectedSite

Područje koje je u okviru međunarodnog zakonodavstva, zakonodavstva Zajednice ili zakonodavstva država članica određeno ili im se upravlja u svrhu postizanja posebnih ciljeva očuvanja.

transportNetwork

Cestovna, željeznička, zračna, vodna prometna mreža, prometna mreža žičara te pripadajuća infrastruktura. Uključuje poveznice između različitih mreža.

▼B

3.3.5.    Izvor (NativenessValue)

Izvor geografskog imena.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ NativenessValue

Vrijednost

Definicija

endonym

Ime za geografski objekt na službenom ili ustaljenom jeziku koji se koristi u području u kojemu se objekt nalazi.

exonym

Ime koje se koristi u posebnom jeziku za geografski objekt koji se nalazi izvan područja gdje se taj jezik govori i koji se po svom obliku razlikuje od odgovarajućeg(-ih) endonima iz području gdje se geografski objekt nalazi.

▼B

3.4.    SlojeviSloj za temu prostornih podataka Geografska imena

Ime sloja

Naslov sloja

Vrsta prostornog objekta

GN.GeographicalNames

Geografska imena

NamedPlace

▼M2

4.   ADMINISTRATIVNE JEDINICE

4.1.    Struktura administrativnih jedinica teme prostornih podataka

Tipovi određeni za administrativne jedinice teme prostornih podataka strukturirani su u sljedećim paketima:

 Administrativne jedinice (Administrative Units)

 Pomorske jedinice (Maritime Units)

4.2.    Administrativne jedinice

4.2.1.    Tipovi prostornih objekata

Paket Administrativne jedinice sadrži sljedeće tipove prostornih objekata:

 Administrativna granica

 Administrativna jedinica

 Kondominij

4.2.1.1.   Administrativna granica (AdministrativeBoundary)

Linija razgraničenja između dvije administrativne jedinice.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

country

Kod države s dva znaka u skladu Međuinstitucionalnim vodičem za stilove Ureda za publikacije Europske unije.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija koja predstavlja liniju granice.

GM_Curve

 

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

legalStatus

Pravni status te administrativne granice.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Hijerarhijske razine svih susjednih administrativnih jedinica kojih je dio ova granica.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Tehnički status administrativne granice.

TechnicalStatusValue

voidableUloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

admUnit

Administrativne jedinice odvojene ovom administrativnom granicom.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Administrativna jedinica (AdministrativeUnit)

Jedinica administracije u kojoj je država članica provodila i/ili provodi prava nadležnosti za lokalno, regionalno i nacionalno upravljanje.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

country

Kod države s dva znaka u skladu Međuinstitucionalnim vodičem za stilove Ureda za publikacije Europske unije.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

geometry

Geometrijski prikaz prostornog područja pokrivenog tom administrativnom jedinicom.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

name

Službeni nacionalni zemljopisni naziv administrativne jedinice koji je prema potrebi naveden na nekoliko jezika.

GeographicalName

 

nationalCode

Tematski identifikator koji odgovara nacionalnim administrativnim kodovima definiranim u svakoj državi.

CharacterString

 

nationalLevel

Razina u hijerarhiji nacionalne administracije na kojoj je administrativna jedinica utemeljena.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Naziv razine u hijerarhiji nacionalne administracije na kojoj je administrativna jedinica utemeljena.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Središte nacionalne ili lokalne administracije.

ResidenceOfAuthority

voidableUloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

administeredBy

Administrativna jedinica utemeljena na istoj razini nacionalne administrativne hijerarhije koja upravlja tom administrativnom jedinicom.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Administrativne granice između te administrativne jedinice i svih ostalih susjednih jedinica.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Administrativna jedinica utemeljena na istoj razini nacionalne administrativne hijerarhije kojom su-upravlja ta administrativna jedinica.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Kondominij kojim upravlja ta administrativna jedinica.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Jedinice utemeljene na nižoj razini nacionalne administrativne hijerarhije kojima upravlja ta administrativna jedinica.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Administrativna jedinica utemeljena na višoj razini nacionalne administrativne hijerarhije kojom upravlja ta administrativna jedinica

AdministrativeUnit

voidable

Uloga pridruživanja kondominija primjenjuje se samo na administrativne jedinice čiji nationalLevel = „1. red” (razina države).

Nijedna jedinica na najnižoj razini ne smije pridruživati jedinice na nižoj razini.

Nijedna jedinica na najvišoj razini ne smije pridruživati jedinice na višoj razini.

4.2.1.3.   Kondominij (Condominium)

Administrativno područje utemeljeno nezavisno od bilo koje nacionalne administrativne podjele teritorija kojim upravljaju dvije ili više država.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

geometry

Geometrijski prikaz prostornog područja pokrivenog tim kondominijem.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

name

Službeni zemljopisni naziv tog kondominija koji je prema potrebi naveden na nekoliko jezika.

GeographicalName

voidableUloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

admUnit

Administrativna jedinica koja upravlja kondominijem

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.    Tipovi podataka

4.2.2.1.   Sjedište nadležnog tijela (ResidenceOfAuthority)

Tip podataka koji predstavlja naziv i položaj sjedišta nadležnog tijela.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

geometry

Položaj sjedišta nadležnog tijela.

GM_Point

voidable

name

Naziv sjedišta nadležnog tijela.

GeographicalName

 

4.2.3.    Nabrajanja

4.2.3.1.   Pravni status (LegalStatusValue)

Opis pravnog statusa administrativnih granica.Vrijednost

Definicija

agreed

Granica koja se podudara s rubom dogovorena između susjednih administrativnih jedinica i sada je stabilna.

notAgreed

Granica koja se podudara s rubom. ali još nije dogovorena između susjednih administrativnih jedinica i može se mijenjati.

4.2.3.2.   Tehnički status (TechnicalStatusValue)

Opis tehničkog statusa administrativnih granica.Vrijednost

Definicija

edgeMatched

Granice susjednih administrativnih jedinica koje imaju isti skup koordinata.

notEdgeMatched

Granice susjednih administrativnih jedinica koje nemaju isti skup koordinata.

4.2.4.    Popisi kodova

4.2.4.1.   Razina administrativne hijerarhije (AdministrativeHierarchyLevel)

Razine upravljanja u nacionalnoj administrativnoj hijerarhiji. Ovaj popis kodova odražava razinu u hijerarhijskoj piramidi administrativnih struktura koja se temelji na geometrijskoj agregaciji teritorija i nužno ne opisuje podređenost između odnosnih administrativnih nadležnih tijela.

Ovim popisom kodova potrebno je upravljati iz registra zajedničkog popisa kodova.

4.3.    Pomorske jedinice

4.3.1.    Tipovi prostornih objekata

Paket Pomorske jedinice sadrži sljedeće tipove prostornih objekata:

 Osnovna linija

 Pomorska granica

 Pomorska zona

4.3.1.1.   Osnovna linija (Baseline)

Linija od koje se mjere vanjske granice teritorijalnog mora i određene unutarnje granice.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidableUloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

segment

Segment osnovne linije.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Pomorska granica (MaritimeBoundary)

Linija koja označava razdvajanje bilo koje vrste pomorske nadležnosti.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

geometry

Geometrijski prikaz pomorske granice.

GM_Curve

 

country

Država kojoj pripada pomorska zona ove granice.

CountryCode

 

legalStatus

Pravni status te pomorske granice.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Tehnički status pomorske granice.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Pomorska zona (MaritimeZone)

Morski pojas definiran međunarodnim ugovorima i sporazumima na kojem obalna država provodi prava nadležnosti.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

inspireId

Identifikator vanjskog prostornog objekta.

Identifier

 

geometry

Geometrijski prikaz prostornog područja pokrivenog tom pomorskom zonom.

GM_MultiSurface

 

zoneType

Tip pomorske zone.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Država kojoj pripada ova pomorska zona.

CountryCode

 

name

Nazivi pomorske zone.

GeographicalName

voidable

beginLifeSpanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime

voidable

endLifepanVersion

Datum i vrijeme zamjene ili povlačenja ove verzije prostornog objekta iz skupa prostornih podataka.

DateTime

voidableUloga pridruživanja

Definicija

Tip

Voidability

baseline

Osnovna linija ili linije uporabljene za opisivanje ove pomorske zone.

Baseline

voidable

boundary

Granica ili granice ove pomorske zone.

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.    Tipovi podataka

4.3.2.1.   Segment osnovne linije (BaselineSegment)

Segment linije od kojeg se mjere vanjske granice teritorijalnog mora i određene unutarnje granice.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

geometry

Geometrijski prikaz segmenta osnovne linije.

GM_Curve

 

segmentType

Tip osnovne linije uporabljen za ovaj segment.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.    Popisi kodova

4.3.3.1.   Tip segmenta osnovne linije (BaselineSegmentTypeValue)

Tipovi osnovnih linija uporabljenih za mjerenje širine teritorijalnog mora.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se samo od vrijednosti određenih u tablici u nastavku.Vrijednost

Naziv

Definicija

normal

normalna

Normalna osnovna linija za mjerenje širine teritorijalnog mora je linija najniže razine vode na obali kako je označeno na kartama velikog mjerila koje je službeno prihvatila obalna država.

straight

ravna

Osnovna linija za mjerenje širine teritorijalnog mora ravna je osnovna linija određena povezivanjem odgovarajućih točaka.

archipelagic

arhipelaška

Osnovna linija za mjerenje širine teritorijalnog mora ravna je osnovna linija koja povezuje krajnje vanjske točke krajnih vanjskih otoka i grebena izloženih osekama u arhipelagu.

4.3.3.2.   Tip pomorske zone (MaritimeZoneTypeValue)

Tip pomorske zone.

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sastoje se samo od vrijednosti određenih u tablici u nastavku.Vrijednost

Naziv

Definicija

internalWaters

Unutarnje vode

Vode na kopnenoj strani osnovnih linije teritorijalnog mora obalne države.

territorialSea

Teritorijalno more

Morski pojas definiran širinoma ne većom od 12 nautičkih milja izmjerenom od osnovnih linija koje su određene u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora.

contiguousZone

Pogranična zona

Zona koja graniči s teritorijalnim morem obalne države koja se ne smije širiti više od 24 nautičke milje od osnovne linije od koje se mjeri širina teritorijalnog mora.

exclusiveEconomicZone

Ekskluzivna ekonomska zona

Površina izvan i uz teritorijalno more obalne države podložna posebnom zakonskom režimu u kojem pravima i pravnom nadležnošću obalne države te pravima i slobodama ostalih država upravljaju relevantne odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora.

continentalShelf

Kontinentalni sprud

Pomorska zona izvan i uz teritorijalno more obalne države čija je vanjska granica određena u skladu s člankom 76. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora.

4.4.    Specifični tematski zahtjevi

1. Svaka pojava prostornog objekta tipa AdministrativeUnit, osim jedinice razine države koja predstavlja državu članicu i su-upravljane jedinice moraju upućivati točno na jednu jedinicu na višoj razini u administrativnoj hijerarhiji. Ovaj sporazum mora se izraziti ulogom pridruživanja upperLevelUnit prostornog objekta tipa AdministrativeUnit.

2. Svaka pojava prostornog objekta tipa AdministrativeUnit, osim onih na najnižoj razini, mora upućivati na svoje odnosne jedinice niže razine. Ovaj sporazum mora se izraziti ulogom pridruživanja lowerLevelUnit prostornog objekta tipa AdministrativeUnit.

3. Ako nekom administrativnom jedinicom su-upravlja dvije ili više administrativnih jedinica, mora se uporabiti uloga pridruživanja administeredBy. Jedinice koje suupravljaju tom jedinicom moraju primjenjivati inverznu ulogu coAdminister.

4. Administrativne jedinice na istoj razini administrativne hijerarhije koncepcijski ne smiju dijeliti zajednička područja.

5. Pojavljivanja prostornog objekta tipa AdministrativeBoundary moraju odgovarati rubovima topološke strukture cijelog dijagrama granice (uključujući sve razine).

6. Prostorna granica kondominija ne smije biti dio geometrije koja predstavlja prostornu granicu administrativne jedinice.

7. Kondominijima smiju upravljati samo administrativne jedinice na razini države.

4.5.    Slojevi

Slojevi teme prostornih podataka administrativnih jedinicaNaziv sloja

Naslov sloja

Tip prostornog objekta

AU.AdministrativeUnit

Administrativna jedinica

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Administrative boundary

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondominij

Condominium

AU.Baseline

Osnovna linija

Baseline

AU.<CodeListValue> (1)

Primjer: AU.ContiguousZone

<naziv koji može pročitati čovjek>

Primjer: Pogranična zona

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Pomorska granica

MaritimeBoundary

(1)   Jedan sloj mora biti dostupan za svaku vrijednost popisa kodova u skladu s člankom 14. stavkom 3.

▼B

5.   ADRESE

5.1.    Definicije

Uz definicije pojmova iz članka 2. upotrebljavaju se sljedeće definicije:

 „adresabilan predmet” znači prostorni predmet kojemu ima smisla dodijeliti adresu.

5.2.    Vrste prostornog objekta

Sljedeće vrste prostornog objekta upotrebljavaju se za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata iz skupa podataka koji se odnose na temu Adrese:

 adresa,

 ime naslovljenog područja,

 sastavni dio adrese,

 naziv upravne jedinice,

 poštanski deskriptor,

 naziv glavne prometnice.

5.2.1.    Adresa (Address)

Oznaka nepromjenjive lokacije nekretnine s pomoću strukturiranog sastava geografskih imena i identifikatora.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

alternativeIdentifier

Vanjski tematski identifikator prostornog objekta Address, koji omogućuje međuoperativnost s postojećim sustavima nasljeđivanja ili aplikacijama.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta u skupu prostornih podataka izmijenjena ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

locator

Jasno čitljivi dezignator ili naziv.

AddressLocator

 

position

Položaj karakteristične točke koja prikazuje lokaciju adrese u skladu s određenom specifikacijom, uključujući informacije o izvoru položaja.

GeographicPosition

 

status

Valjanost adrese u životnom ciklusu (inačica) prostornog objekta Address.

StatusValue

voidable

validFrom

Datum i vrijeme kad je ova inačica adrese u stvarnom svijetu važila ili će važiti.

DateTime

voidable

validTo

Datum i vrijeme kad je ova inačica adrese u stvarnom svijetu prestala važiti ili će prestati važiti.

DateTime

voidableAsocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

building

Građevina kojoj je adresa dodijeljena ili s kojom je povezana.

Vrsta koja se navodi u temi prostornih podataka Buildings

voidable

component

Označuje da je sastavnica adrese dio adrese.

AddressComponent

 

parcel

Katastarska čestica kojoj je adresa dodijeljena ili s kojom je povezana.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Glavna (matična) adresa s kojom je ta (pod)adresa tijesno povezana.

Address

voidable

Adresu ima prostorni objekt sa sastavnim dijelom adrese upravne jedinice koja je na razini 1. (zemlja).

Adresu ima točno jedan zadani geografski položaj (atribut „default” prostornog objekta GeographicPosition mora imati vrijednost „true”).

5.2.2.    Ime područja adrese (AddressAreaName)

Sastavni dio adrese koja prikazuje ime geografskog područja ili lokacije koja zbog dodjeljivanja adrese objedinjuje više naslovljivih objekata i nije upravna jedinica.

Ova je vrsta podvrsta vrste AddressComponent.Atributi vrste prostornog objekta AddressAreaName

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

name

Vlastita imenica koje se upotrebljava za područje adrese.

GeographicalName

 Asocijacijske uloge vrste prostornog objekta AddressAreaName

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

namedPlace

Naziv mjesta koje to područje adrese prikazuje.

NamedPlace

voidable

5.2.3.    Sastavni dio adrese (AddressComponent)

Identifikator ili geografsko ime određenoga geografskog područja, lokacije ili drugog prostornog objekta koji određuje područje primjene adrese.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atributi vrste prostornog objekta AddressComponent

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

alternativeIdentifier

Vanjski tematski identifikator prostornog objekta Address Component, koji omogućuje međuoperativnost s postojećim naslijeđenim sustavima ili aplikacijama.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta u skupu prostornih podataka izmijenjena ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

status

Valjanost sastavnog dijela adrese u životnom ciklusu (inačica) prostornog objekta Address Component.

StatusValue

voidable

validFrom

Datum i vrijeme kad je ova inačica sastavnog dijela adrese u stvarnom svijetu važila ili će važiti.

DateTime

voidable

validTo

Datum i vrijeme kad je ova inačica sastavnog dijela adrese u stvarnom svijetu prestala važiti ili će prestati važiti.

DateTime

voidableAsocijacijske uloge vrste prostornog objekta AddressComponent

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidabiity

situatedWithin

Drugi sastavni dio adrese u kojoj je prostorni objekt koji prikazuje ovaj sastavni dio adrese.

AddressComponent

voidable

5.2.4.    Naziv upravne jedinice (AdminUnitName)

Sastavni dio adrese koji prikazuje naziv upravne jedinice za lokalnu, regionalnu i nacionalnu upravu gdje država članica ima i/ili ostvaruje jurisdikcijska prava.

Ova je vrsta podvrsta vrste AddressComponent.Atributi vrste prostornog objekta AdminUnitName

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidabiity

level

Upravna razina u nacionalnoj upravnoj hijerarhiji.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Službeno geografsko ime upravne jedinice, prema potrebi na više jezika.

GeographicalName

 Asocijacijske uloge vrste prostornog objekta AdminUnitName

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

adminUnit

Upravna jedinica koja je izvor sadržaja imena upravne jedinice.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.    Poštanski deskriptor (PostalDescriptor)

Sastavni dio adrese koji za poštanske svrhe prikazuje identifikaciju podpodjele adresa i poštanskih dostavnih točaka u zemlji, regiji ili gradu.

Ova je vrsta podvrsta vrste AddressComponent.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

postCode

Kod (broj) koji se stvara i koji se vodi u poštanske svrhe za identifikaciju podpodjele adresa i poštanskih dostavnih točaka.

CharacterString

 

postName

Jedan ili više naziva koji su stvoreni i koji se vode u poštanske svrhe za identifikaciju podpodjele adresa i poštanskih dostavnih točaka.

GeographicalName

 

Ako nema poštanskog broja, traži se naziv pošte.

Ako nema naziva pošte, traži se poštanski broj.

5.2.6.    Naziv prometnice (ThoroughfareName)

Sastavni dio adrese koja prikazuje naziv prolaza ili puta od jedne lokacije do druge.

Ova je vrsta podvrsta vrste AddressComponent.Atributi vrste prostornog objekta ThoroughfareName

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

name

Naziv prometnice.

ThoroughfareNameValue

 Asocijacijske uloge vrste prostornog objekta ThoroughfareName

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

transportLink

Jedna ili više dionica prometne mreže kojima je dodijeljen prostorni objekt Thoroughfare Name.

TransportLink

voidable

5.3.    Vrste podataka

5.3.1.    Lokator adrese (AddressLocator)

Jasno čitljiv dezignator ili naziv koje korisniku ili aplikaciji omogućuje da se u području uporabe naziva prometnice, naziva adrese područja, naziva upravne jedinice ili poštanskog deskriptora u kojem je adresa locirana, upućuje na adresu ili da se adresa razlikuje od susjednih adresa.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

designator

Broj ili niz znakova koji jedinstveno označuju lokator u odgovarajućem (-im) području (-ima) primjene.

LocatorDesignator

 

level

Razina na koju lokator upućuje.

LocatorLevel Value

 

name

Geografsko ime ili opisni tekst koji se odnosi na nekretninu određenu lokatorom.

LocatorName

 Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

withinScopeOf

Sastavni dio adrese koji određuje područje primjene u kojem se dodjeljuje lokator adrese u skladu s pravilima koja osiguravaju nedvosmislenost.

AddressComponent

voidable

Ako nema dezignatora, zahtijeva se naziv.

Ako nema naziva, zahtijeva se dezignator.

5.3.2.    Prikaz adrese (AddressRepresentation)

Prikaz prostornog objekta Address za uporabu u vanjskim aplikacijskim shemama, koje moraju sadržavati čitljive osnovne informacije i informacije o adresi.Atributi vrste podataka AddressRepresentation

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

addressArea

Naziv ili nazivi geografskog područja ili lokaliteta koje objedinjuje više naslovljivih objekata radi dodjeljivanja adrese, ali da pritom nije upravna jedinica.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Naziv ili nazivi upravne jedinice na području koje država članica ima i/ili ostvaruje jurisdikcijska prava na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Broj ili niz znakova koji korisniku ili aplikaciji omogućuju da lokatora u odgovarajućem području primjene tumače, analiziraju i oblikuju. Lokator može sadržavati više lokacijskih dezignatora.

CharacterString

 

locatorName

Vlastita imenica (-e) koja (-e) se upotrebljava (-aju) za entitet u stvarnom svijetu određeno lokatorom.

GeographicalName

 

postCode

Kod (broj) koji se stvara i koji se vodi u poštanske svrhe za identifikaciju podpodjele adresa i poštanskih dostavnih točaka.

CharacterString

voidable

postName

Jedan ili više naziva koji su stvoreni i koji se vode u poštanske svrhe za identifikaciju podpodjele adresa i poštanskih dostavnih točaka.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Naziv ili nazivi prolaza ili puta od jedne lokacije do druge, npr. ceste ili unutarnjega plovnog puta.

GeographicalName

voidableAsocijacijske uloge vrste podatka AddressRepresentation

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

addressFeature

Upućivanje na prostorni objekt Address.

Address

voidable

5.3.3.    Geografski položaj (GeographicPosition)

Položaj karakteristične točke koja predstavlja lokaciju adrese prema određenoj specifikaciji, uključujući informacije o izvoru položaja.Atributi vrste podataka GeographicPosition

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

default

Određuje treba li taj položaj primijenjivati kao zadan.

Boolean

 

geometry

Položaj točke izražen koordinatama izabranog prostornog referentnog sustava.

GM_Point

 

method

Opis kako i tko je stvorio ili izveo geografski položaj adrese.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Informacija o specifikaciji koja se upotrebljava da se stvori ili izvede taj geografski položaj adrese.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.    Lokacijski dezignator (LocatorDesignator)

Broj ili slijed znakova koji na jedinstven način određuju lokator u odgovarajućem području (-ima) primjene. Za puno označivanje lokatora može biti potreban jedan ili više lokacijskih dezignatora.Atributi vrste podataka LocatorDesignator

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

designator

Identifikacijski dio lokacijskog dezignatora sastoji se od jednog ili više brojeva ili drugih znakova.

CharacterString

 

type

Vrsta vrijednosti lokatora koja aplikaciji omogućuje da tumači, razlaže ili oblikuje sukladno određenim pravilima.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.    Naziv lokatora (LocatorName)

Vlastita imenica, koja se upotrebljava za entitet u stvarnom svijetu, određeno lokatorom.Atributi vrste podataka LocatorName

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

name

Identifikacijski dio naziva lokatora.

GeographicalName

 

type

Vrsta vrijednosti lokatora koja aplikaciji omogućuje da tumači, razlaže ili oblikuje sukladno određenim pravilima.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.    Dio naziva (PartOfName)

Dio punog naziva nastao iz raščlanjivanja naziva prometnice u odvojene, semantičke dijelove, uporabom istog jezika i pisma na kojem je napisan puni naziv prometnice.Atributi vrste podatka PartOfName

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

part

Niz znakova koji izražava pojedinačni dio naziva uporabom istog jezika i pisma na kojem je napisan puni naziv prometnice.

CharacterString

 

type

Klasifikacija dijela naziva prema njegovu semantičkomu značenju u punom nazivu prometnice.

PartTypeValue

 

5.3.7.    Vrijednost naziva prometnice (ThoroughfareNameValue)

Vlastita imenica koja se može upotrijebiti za prometnicu, uključujući i raščlambu naziva na dijelove.Atributi vrste podataka ThoroughfareNameValue

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

name

Vlastita imenica koja se upotrebljava za prometnicu.

GeographicalName

 

nameParts

Jedan ili više dijelova na koje se može raščlaniti naziv prometnice.

PartOfName

voidable

5.4.    Popisi kodova (šifrarnici)

5.4.1.    Geometrijska metoda (GeometryMethodValue)

Opis kako i tko je stvorio ili izveo taj geografski položaj adrese.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ GeometryMethodValue

Vrijednost

Definicija

byAdministrator

Odlučilo i ručno zabilježilo službeno tijelo odgovorno za dodjeljivanje adrese ili skrbnik skupa podataka.

byOtherParty

Odlučila i ručno zabilježila druga strana.

fromFeature

Automatski izvedeno iz drugog prostornog objekta INSPIRE koji je povezan s adresom ili sastavnim dijelom adrese.

▼B

5.4.2.    Specifikacija geometrije (GeometrySpecificationValue)

Informacija o specifikaciji koja se upotrebljava za stvaranje ili izvođenje toga geografskog položaja adrese.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ GeometrySpecificationValue

Vrijednost

Definicija

addressArea

Položaj izveden iz povezanih područja adrese.

adminUnit1stOrder

Položaj izveden iz povezane upravne jedinice najviše razine.

adminUnit2ndOrder

Položaj izveden iz povezane upravne jedinice druge razine.

adminUnit3rdOrder

Položaj izveden iz povezane upravne jedinice treće razine.

adminUnit4thOrder

Položaj izveden iz povezane upravne jedinice četvrte razine.

adminUnit5thOrder

Položaj izveden iz povezane upravne jedinice pete razine.

adminUnit6thOrder

Položaj izveden iz povezane upravne jedinice šeste razine.

building

Položaj koji služi za identifikaciju povezane građevine.

entrance

Položaj koji služi za identifikaciju ulaznih vrata ili ulaza.

parcel

Položaj koji služi za identifikaciju povezane zemljišne čestice.

postalDelivery

Položaj koji služi za identifikaciju poštanske dostavne točke.

postalDescriptor

Položaj izveden iz povezanog područja poštanskog broja.

segment

Položaj izveden iz povezanog segmenta prometnice.

thoroughfareAccess

Položaj koji služi za identifikaciju pristupne točke s prometnice.

utilityService

Položaj koji služi za identifikaciju točke komunalne usluge.

▼B

5.4.3.    Vrsta dezignatora lokacije (LocatorDesignatorTypeValue)

Opis semantičkog značenja dezignatora lokacije.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ LocatorDesignatorTypeValue

Vrijednost

Definicija

addressIdentifierGeneral

Identifikator adrese koji se sastoji od brojeva i/ili znakova.

addressNumber

Identifikator adrese koji se sastoji samo od brojeva.

addressNumber2ndExtension

Drugo proširenje broja adrese.

addressNumberExtension

Proširenje broja adrese.

buildingIdentifier

Identifikator građevine koji se sastoji od brojeva i/ili znakova.

buildingIdentifierPrefix

Predmetak broju građevine.

cornerAddress1stIdentifier

Identifikator adrese povezan s nazivom primarne prometnice u kutu adrese.

cornerAddress2ndIdentifier

Identifikator adrese povezan s nazivom sekundarne prometnice u kutu adrese.

entranceDoorIdentifier

Identifikator za ulazna vrata, ulaz ili natkriveni prilaz.

floorIdentifier

Identifikator za kat ili razinu unutar građevine.

kilometrePoint

Oznaka na cesti na kojoj se nalazi broj koji duž ceste označava njezinu udaljenost od početne točke ceste.

postalDeliveryIdentifier

Identifikator poštanske dostavne točke.

staircaseIdentifier

Identifikator za stubište, obično unutar građevine.

unitIdentifier

Identifikator vrata, stana, apartmana ili sobe unutar građevine.

▼B

5.4.4.    Razina lokacije (LocatorLevelValue)

Razina na koju lokacija upućuje.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ LocatorLevelValue

Vrijednost

Definicija

accessLevel

Lokator identificira poseban pristup zemljišnoj parceli, građevini ili sličnom pomoću ulaznog broja ili sličnog identifikatora.

postalDeliveryPoint

Lokator identificira poštansku dostavnu točku.

siteLevel

Lokator identificira posebnu zemljišnu parcelu, građevinu ili sličnu nekretninu pomoću broja adrese, broja građevine, imena građevine ili nekretnine.

unitLevel

Lokator identificira poseban dio građevine.

▼B

5.4.5.    Vrsta naziva lokacije (LocatorNameTypeValue)

Opis semantičkog značenja naziva lokatora.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ LocatorNameTypeValue

Vrijednost

Definicija

buildingName

Ime građevine ili dijela građevine.

descriptiveLocator

Tekstualni opis lokacije ili adresabilnog predmeta.

roomName

Identifikator stana, apartmana ili sobe unutar građevine.

siteName

Ime nekretnine, stambenog kompleksa ili lokacije.

▼B

5.4.6.    Vrsta dijela (PartTypeValue)

Klasifikacija dijela imena u skladu sa semantičkim značenjem u punom nazivu prometnice.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ PartTypeValue

Vrijednost

Definicija

name

Dio imena čini jezgru ili korijen imena prometnice.

namePrefix

Dio imena koristi se za odvajanje povezujućih riječi koje nisu relevantne za razvrstavanje od jezgre imena prometnice.

qualifier

Dio imena koji određuje ime prometnice.

type

Dio imena koji označava kategoriju ili vrstu prometnice.

▼B

5.4.7.    Status (StatusValue)

Trenutačna važnost adrese ili sastavnog dijela adrese u stvarnom svijetu.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ StatusValue

Vrijednost

Definicija

alternative

Adresa ili sastavni dio adrese u općoj uporabi, koji se razlikuje od glavne adrese ili sastavnog dijela adrese koju je utvrdilo službeno tijelo odgovorno za dodjeljivanje adrese ili skrbnik skupa podataka.

current

Trenutačna i važeća adresa ili sastavni dio adrese koja se prema mišljenju službenog tijela odgovornog za dodjeljivanje adrese ili skrbnik skupa podataka smatra najprikladnijom adresom u općoj uporabi.

proposed

Adresa ili sastavni dio adrese za koju se očekuje odobrenje skrbnika skupa podataka ili službenog tijela odgovornog za dodjeljivanje adrese.

reserved

Adresa ili sastavni dio adrese koju je odobrilo službeno tijelo odgovorno za dodjeljivanje adrese ili skrbnik skupa podataka, ali koju je još je potrebno provesti.

retired

Adresa ili sastavni dio adrese koja više nije u svakodnevnoj uporabi ili ju je ukinulo službeno tijelo odgovorno za dodjeljivanje adrese ili skrbnik skupa podataka.

▼B

5.5.    Zahtjevi za teme

5.5.1.    Položaj adrese

1. U skupu podataka položaj adrese prikazuje se koordinatama stvarne lokacije najboljom dostupnom točnošću. Pritom se rabe najpreciznije neposredno prikupljene koordinate ili, ako ih nema, tada koordinate izvedene iz jedne od sastavnih dijelova adrese, pri čemu se prioritet daje sastavnom dijelu koji omogućuje najtočnije određivanje položaja.

2. Ako adresa sadržava više od jednog položaja, atributu „specification” dodjeljuju se različite vrijednosti za svaki položaj.

5.5.2.    Asocijacijske uloge

1. Asocijacijska uloga withinScopeOf mora sadržavati vrijednosti svih lokatora koji su dodijeljeni u skladu s pravilima kojima se nastoji osigurati nedvosmislenost u pojedinom sastavnom dijelu adrese (tj. nazivu prometnice, nazivu područja adrese, poštanskom deskriptoru ili nazivu upravne jedinice).

2. Asocijacijska uloga parentAddress mora postojati za sve adrese koje su povezane s matičnom (ili glavnom) adresom.

3. Adresa ima asocijaciju na naziv zemlje u kojoj je locirana. Osim toga, adresa mora imati asocijacije i na dodatne sastavne dijelove adrese potrebne za nedvosmisleno označivanje i lokaciju primjerka adrese.

5.6.    SlojeviSloj za temu prostornih podataka Addresses

Naziv sloja

Naslov sloja

Vrsta prostornog objekta

AD.Address

Adrese

Address

6.   KATASTARSKE ČESTICE

6.1.    Vrste prostornog objekta

Sljedeće vrste prostornog objekta upotrebljavaju se za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata iz skupa podataka koji se odnose na temu prostornih podataka Cadastral Parcels:

 osnovna zemljišna jedinica nekretnine,

 katastarska međa,

 katastarska čestica,

 podjela na katastarske jedinice.

Katastarske čestice moraju uvijek biti dostupne.

Osnovne zemljišne jedinice nekretnina osiguravaju države članice, pri čemu se jedinstveni katastarski identifikatori daju samo za osnovne zemljišne jedinice nekretnina, a ne za čestice.

Katastarske međe osiguravaju države članice, pri čemu se za katastarsku granicu evidentiraju informacije o apsolutnoj točnosti položaja.

6.1.1.    Osnovna zemljišna jedinica nekretnine (BasicPropertyUnit)

Osnovna jedinica vlasništva koja je evidentirana u zemljišnim knjigama, katastru nekretnina i istovrijednim registrima. Definirana je jedinstvenim vlasničkim pravima i homogenim stvarnim pravima na nekretnine i sastoji se od jedne ili više susjednih ili geografski odijeljenih čestica.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

areaValue

Vrijednost evidentiranog područja koja kvantificira područje projicirano na horizontalnu ravninu katastarskih čestica od kojih se sastoji osnovna zemljišna jedinica nekretnine.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta u skupu prostornih podataka izmijenjena ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Tematski identifikator na nacionalnoj razini, obično potpun nacionalni kod osnovne zemljišne jedinice nekretnine. Mora osigurati vezu s nacionalnim zemljišnim katastrom ili istovrijednim registrom.

CharacterString

 

validFrom

Službeni datum i vrijeme kad je osnovna zemljišna jedinica nekretnine službeno evidentirana ili će biti evidentirana.

DateTime

voidable

validTo

Datum i vrijeme kad se osnovna zemljišna jedinica nekretnine prestala službeno koristiti ili će se prestati koristiti.

DateTime

voidableAsocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

administrativeUnit

Upravna jedinica najniže upravne razine u kojoj se ta osnovna zemljišna jedinica nekretnine nalazi.

AdministrativeUnit

voidable

Vrijednost atributa areaValue izražava se u četvornim metrima

6.1.2.    Katastarska međa (CadastralBoundary)

Dio prikaza katastarske čestice. Jednu katastarsku među mogu dijeliti dvije susjedne katastarske čestice.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

beginLifespan Version

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

endLifespan Version

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta u skupu prostornih podataka izmijenjena ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Procijenjena apsolutna točnost položaja katastarske međe u korištenom INSPIRE koordinatnom referentnom sustavu. Apsolutna točnost položaja je srednja vrijednost položajnih odstupanja za niz položaja, pri čemu su položajna odstupanja udaljenost između izmjerenog položaja i položaja koji se smatra pravim odgovarajućim položajem.

Length

voidable

geometry

Geometrija katastarske granice.

GM_Curve

 

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

validFrom

Službeni datum i vrijeme kad je katastarska međa pravno uspostavljena ili će biti pravno uspostavljena.

DateTime

voidable

validTo

Datum i vrijeme kad se katastarska međa prestala pravno koristiti ili će se prestati pravno koristiti.

DateTime

voidableAsocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

parcel

Katastarska čestica (-e) ocrtana(-e) tom katastarskom međom. Katastarska međa može prikazati jednu ili više katastarskih čestica.

CadastralParcel

voidable

Vrijednost atributa estimatedAccuracy izražena je u metrima.

6.1.3.    Katastarska čestica (CadastralParcel)

Područja koja definira zemljišni katastar ili istovrijedni registri.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

areaValue

Veličina – površina evidentiranog područja koja kvantificira područje projicirano na horizontalnu ravninu katastarske čestice.

Area

voidable

beginLifespan Version

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta u skupu prostornih podataka izmijenjena ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija katastarske čestice.

GM_Object

 

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

label

Tekst koji se uobičajeno upotrebljava za identifikaciju katastarske čestice.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Tematski identifikator na nacionalnoj razini, obično potpun nacionalni kod katastarske čestice. Mora osigurati vezu s nacionalnim zemljišnim katastrom ili istovrijednim registrom.

CharacterString

 

referencePoint

Točka na katastarskoj čestici.

GM_Point

voidable

validFrom

Službeni datum i vrijeme kad je katastarska čestica pravno uspostavljena ili će biti pravno uspostavljena.

DateTime

voidable

validTo

Datum i vrijeme kad se katastarska čestica pravno prestala koristiti ili će se pravno prestati koristiti.

DateTime

voidableAsocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

administrativeUnit

Upravna jedinica najniže upravne razine u kojoj se ta katastarska čestica nalazi.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Osnovna zemljišna jedinica (-e) nekretnine u kojoj se ta katastarska čestica nalazi.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Podjela na katastarske jedinice najniže razine na kojoj se ta katastarska čestica nalazi.

CadastralZoning

voidable

Vrijednost atributa areaValue izražena je u četvornim metrima.

Vrsta geometrije je GM_Surface ili GM_MultiSurface

6.1.4.    Podjela na katastarske jedinice (CadastralZoning)

Posredna područja koja se upotrebljavaju za podjelu nacionalnog područja u katastarske čestice.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

endLifespan Version

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta u skupu prostornih podataka izmijenjena ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Procijenjena apsolutna točnost položaja katastarskih čestica u podjeli na katastarske jedinice u korištenom INSPIRE koordinatnom referentnom sustavu. Apsolutna točnost položaja je srednja vrijednost položajnih odstupanja za niz položaja, pri čemu su položajna odstupanja udaljenost između izmjerenog položaja i položaja koji se smatra pravim odgovarajućim položajem.

Length

voidable

geometry

Geometrija podjele na katastarske čestice.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

label

Tekst koji se uobičajeno koristi za identifikaciju podjele na katastarske jedinice.

CharacterString

 

level

Razina podjele na katastarske jedinice u nacionalnoj katastarskoj hijerarhiji.

CadastralZoningLevel Value

voidable

levelName

Naziv razine podjele na katastarske jedinice u nacionalnoj katastarskoj hijerarhiji, najmanje na jednom službenom jeziku Europske unije.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Naziv podjele na katastarske jedinice.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Tematski identifikator na nacionalnoj razini, općenito potpun nacionalni kod podjele na katastarske jedinice.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Denominator mjerila izvorne analogne karte (ako postoji) na koji se podjele na katastarske jedinice odnosi.

Integer

voidable

referencePoint

Točka u podjeli na katastarske jedinice.

GM_Point

voidable

validFrom

Službeni datum i vrijeme kad je podjela na katastarske jedinice pravno uspostavljena ili će biti pravno uspostavljena.

DateTime

voidable

validTo

Datum i vrijeme kad se podjela na katastarske čestice pravno prestala koristiti ili će se pravno prestati koristiti.

DateTime

voidableAsocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

upperLevelUnit

Sljedeća viša razina podjele na katastarske jedinice pod koju pripada ta podjela na katastarske jedinice.

CadastralZoning

voidable

Vrijednost atributa estimatedAccuracy izražava se u metrima.

Podjela na katastarske jedinice na nižoj razini dio je podjele na višoj razini.

6.2.    Popisi kodova

6.2.1.    Razina podjele na katastarske jedinice (CadastralZoningLevelValue)

Hijerarhijske razine podjele na katastarske jedinice.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ CadastralZoningLevelValue

Vrijednost

Definicija

1stOrder

Najviša hijerarhijska razina (najveća područja) podjele na katastarske jedinice, koja je jednaka ili istovjetna općinama.

2ndOrder

Druga hijerarhijska razina podjele na katastarske jedinice.

3rdOrder

Treća hijerarhijska razina podjele na katastarske jedinice.

▼B

6.3    Zahtjevi za teme

6.3.1.    Prikaz geometrije

1. Domena vrijednosti prostornih svojstava koja su definirana u ovom odjeljku nije ograničena na shemu prostornih podataka Simple Feature prema normi EN ISO 19125-1.

2. Ako su osigurane katastarske međe, katastarske međe koje odgovaraju obrisu katastarske čestice moraju oblikovati zatvoreni (-e) krug (-e).

6.3.2.    Modeliranje referencija objekta

Za sve primjere vrste prostornog objekta CadastralParcel upotrebljava se atribut nationalCadastralReference kao tematski identifikator. Taj atribut mora korisnicima omogućiti da ostvare vezu do prava, vlasnika i drugih katastarskih informacija koje su u nacionalnim zemljišnim katastrima ili istovrijednim registrima.

6.3.3.    Koordinatni referentni sustavi

Ako su podaci koji se odnose na temu prostornog podatka Cadastral Parcels dostupni u ravnim koordinatama uporabom Lambertove konformne konusne projekcije, oni moraju biti dostupni i u najmanje jednom dodatnom koordinatnom referentnom sustavu iz odjeljaka 1.3.1., 1.3.2. i 1.3.3.

6.4.    Pravila za prikazivanje

6.4.1.    SlojeviSloj za temu prostornih podataka Cadastral Parcels

Ime sloja

Naslov sloja

Vrsta prostornog objekta

CP.CadastralParcel

Katastarska čestica

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Podjela na katastarske jedinice

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Katastarska međa

CadastralBoundary

7.   PROMETNE MREŽE

7.1.    Definicije

Uz definicije iz članka 2. primjenjuju se i sljedeće definicije:

 „referentna točka aerodroma” znači određeni geografski položaj aerodroma, koji je blizu početnog ili planiranoga geometrijskog središta aerodroma i obično ostaje tamo gdje je izvorno određen,

 „zračna luka/heliodrom” znači točno određeno područje na kopnu ili vodi (uključujući sve građevine, instalacije i opremu) koje je djelomično ili u cijelosti namijenjeno dolasku i odlasku zrakoplova/helikoptera i njihovu kretanju po tlu,

 „dubokomorski put” znači put na točno određenom području unutar određenih granica gdje je morsko dno točno izmjereno i koje osigurava da potopljene zapreke ne prelaze najmanje dopuštene dubine,

 „intermodalna veza” znači veza između dvaju elemenata u različitim prometnim mrežama koje upotrebljavaju različite načine prijevoza i tako omogućuju promjenu transportiranog medija (ljudi, roba itd.) s jednog oblika prijevoza na drugi,

 „linijski element” znači jednodimenzionalni objekt koji služi kao os za linearno referenciranje,

 „linearno referenciranje”znači specifikacija lokacije u odnosu na jednodimenzionalni objekt kao mjere uzduž (i neobavezno odmaknute od) tog elementa,

 „oprema za pomoć pri navigaciji” znači fizička oprema za pomoć pri navigaciji koja je na površini Zemlje, npr. Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), lokalizator i Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) itd., koji omogućuju sigurno vođenje zračnog prometa po postojećim zračnim rutama,

 „objektno referenciranje” znači osiguranje prostornog opsega objekta upućivanjem na postojeći prostorni objekt ili skup prostornih objekata,

 „ranžirni kolodvor” znači područje koje presijecaju brojni paralelni međusobno povezani kolosijeci (obično više od dva), koji se upotrebljavaju za zaustavljanje vlakova zbog ukrcavanja/iskrcavanja tereta bez prekidanja prometa glavne željezničke pruge,

 „važna točka” znači određena geografska lokacija koja se upotrebljava za definiranje rute službe zračnog prometa (ATS), puta leta zrakoplova ili u druge navigacijske/ATS svrhe,

▼M1

 „Area Navigation (RNAV)” znači metoda navigacije koja zrakoplovu omogućuje let na bilo kojem željenom putu leta u okviru pokrivenosti zemaljskim referenciranim navigacijskim uređajima ili u granicama mogućnosti opreme zrakoplova, ili njihovom kombinacijom,

 „TACAN Navigation” znači metoda navigacije koja zrakoplovu omogućuje let na bilo kojem željenom putu leta u okviru pokrivenosti zemaljskim referenciranim navigacijskim uređajima Tactical Air Navigation Beacon (TACAN).

▼B

7.2.    Struktura teme prostornih podataka „Prometna mreža”

Vrste određene za temu prostornih podataka prometne mreže strukturirani su u sljedeće pakete:

 zajednički elementi prometa,

 zračna prometna mreža,

 prometna mreža žičara,

 željeznička prometna mreža,

 cestovna prometna mreža,

 vodna prometna mreža.

7.3.    Zajednički elementi prometa

7.3.1.    Vrste prostornog objekta

Sljedeće vrste prostornog objekta upotrebljavaju se za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata koji se odnose na zajedničke elemente prometa:

 ograničenje prilaza,

 stanje objekta,

 tijelo nadležno za održavanje,

 stup za označivanje (stup međaš),

 vlasničko tijelo,

 ograničenje za vozila,

 smjer prometnog toka,

 područje prometa,

 prometna dionica,

 niz prometnih dionica,

 skup prometnih dionica,

 prometna mreža,

 prometni čvor,

 prometni objekt,

 prometna točka,

 svojstvo prometa,

 vertikalan položaj.

7.3.1.1.   Ograničenje prilaza (AccessRestriction)

Ograničenje na prilaz elementu prometa.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atributi vrste prostornog objekta AccessRestriction

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

restriction

Vrsta ograničenja prilaza.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Stanje objekta (ConditionOfFacility)

Stanje elementa prometne mreže u smislu njegove dovršenosti i uporabe.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atributi vrste prostornog objekta ConditionOfFacility

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

currentStatus

Trenutačna vrijednost stanja elementa prometne mreže u smislu njegove dovršenosti i uporabe.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Tijelo nadležno za održavanje (MaintenanceAuthority)

Tijelo nadležno za održavanje elementa prometa.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atributi vrste prostornog objekta MaintenanceAuthority

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

authority

Naziv tijela nadležnog za održavanje.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Stup za označivanje (MarkerPost)

Označivač udaljenosti postavljen uzduž rute prometne mreže, uglavnom u redovitim razmacima, koji označuje udaljenost od početka rute, ili koje druge referentne točke, do točke gdje je postavljen stup za označivanje.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportPoint.Atributi vrste prostornog objekta MarkerPost

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

location

Udaljenost od početka rute, ili koje druge referentne točke, do točke gdje je postavljen stup za označivanje.

Distance

 Asocijacijske uloge vrste prostornog objekta MarkerPost

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

route

Ruta na prometnoj mreži uzduž koje je postavljen stup za označivanje.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Vlasničko tijelo (OwnerAuthority)

Tijelo koje je vlasnik elementa prometa.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atributi vrste prostornog objekta OwnerAuthority

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

authority

Naziv vlasničkog tijela.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Ograničenje za vozila (RestrictionForVehicles)

Ograničenje za vozila na elementu prometa.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atributi vrste prostornog objekta RestrictionForVehicles

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

measure

Mjera ograničenja.

Measure

 

restrictionType

Vrsta ograničenja.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Smjer prometnog toka (TrafficFlowDirection)

Pokazuje smjer protoka prometa u odnosu na smjer vektora prometne poveznice.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

direction

Pokazuje smjer protoka prometa.

LinkDirectionValue

 

Ovo se svojstvo može povezati samo s vrstom prostornog objekta Link ili LinkSequence.

7.3.1.8.   Područje prometa (TransportArea)

Površina koja pokazuje prostorni opseg elementa prometne mreže.

Ova je vrsta podvrsta vrste NetworkArea.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportObject.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

validFrom

Trenutak kad je područje prometa u stvarnom svijetu počelo postojati.

DateTime

voidable

validTo

Trenutak kad je područje prometa u stvarnom svijetu prestalo postojati.

DateTime

voidable

Sva područja prometa imaju vanjski identifikator objekta.

7.3.1.9.   Prometna dionica (TransportLink)

Linijski prostorni objekt koji opisuje geometriju i povezivost prometne mreže između dviju točaka na mreži.

Ova je vrsta podvrsta vrste Link.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportObject.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

validFrom

Trenutak kad je prometna dionica u stvarnom svijetu počela postojati.

DateTime

voidable

validTo

Trenutak kad je prometna dionica u stvarnom svijetu prestala postojati.

DateTime

voidable

Sve prometne dionice imaju vanjski identifikator objekta.

7.3.1.10.   Niz prometnih dionica (TransportLinkSequence)

Linijski prostorni objekt, sastavljen od uređene zbirke prometnih dionica, koji prikazuje neprekinuti nerazgranati put u prometnoj mreži. Element ima određeni početak i završetak i svaki se položaj na nizu prometnih dionica može odrediti samo jednim parametrom, npr. duljinom. Opisuje element prometne mreže za koji je karakterističan jedan ili više tematskih identifikatora i/ili svojstava.

Ova je vrsta podvrsta vrste LinkSequence.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportObject.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

validFrom

Trenutak kad je niz prometnih dionica u stvarnom svijetu počeo postojati.

DateTime

voidable

validTo

Trenutak kad je niz prometnih dionica u stvarnom svijetu prestao postojati.

DateTime

voidable

Niz prometnih dionica mora se sastojati od prometnih dionica koje pripadaju istoj prometnoj mreži.

Svi nizovi prometnih dionica imaju vanjski identifikator objekta.

7.3.1.11.   Skup prometnih dionica (TransportLinkSet)

Zbirka skupova prometnih dionica i/ili pojedinih prometnih dionica koja ima posebnu funkciju ili važnost u prometnoj mreži.

Ova je vrsta podvrsta vrste LinkSet.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportObject.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

validFrom

Trenutak kad je skup prometnih dionica u stvarnom svijetu počeo postojati.

DateTime

voidable

validTo

Trenutak kad je skup prometnih dionica u stvarnom svijetu prestao postojati.

DateTime

voidableAsocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

post

Stupac za označivanje uzduž rute na prometnoj mreži.

MarkerPost

voidable

Skup prometnih dionica mora se sastojati od prometnih dionica ili nizova prometnih dionica koje pripadaju istoj prometnoj mreži.

Svi skupovi prometnih dionica imaju vanjski identifikator objekta.

7.3.1.12.   Prometna mreža (TransportNetwork)

Zbirka elemenata mreže koji pripadaju jednom obliku prijevoza.

Ova je vrsta podvrsta vrste Network.Atributi vrste prostornog objekta TransportNetwork

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

typeOfTransport

Vrsta prometne mreže utemeljena na vrsti infrastrukture koju mreža koristi.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Prometni čvor (TransportNode)

Točkasti prostorni objekt koji se koristi za povezivost.

Ova je vrsta podvrsta vrste Node.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportObject.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

validFrom

Trenutak kad je prometni čvor u stvarnom svijetu počeo postojati.

DateTime

voidable

validTo

Trenutak kad je prometni čvor u stvarnom svijetu prestao postojati.

DateTime

voidable

Svi prometni čvorovi imaju vanjski identifikator objekta.

7.3.1.14.   Prometni objekt (TransportObject)

Osnova identiteta objekata prometne mreže u stvarnom svijetu.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atributi vrste prostornog objekta TransportObject

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

geographicalName

Geografsko ime koje se upotrebljava za identifikaciju objekta prometne mreže u stvarnom svijetu. Osigurava „ključ” za implicitno povezivanje različitih prikaza objekta.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Prometna točka (TransportPoint)

Točkasti prostorni objekt, koji nije čvor, koji prikazuje položaj elementa prometne mreže.

Ova je vrsta podvrsta vrste NetworkElement.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportObject.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

geometry

Lokacija prometne točke.

GM_Point

 

validFrom

Trenutak kad je prometna točka u stvarnom svijetu počela postojati.

DateTime

voidable

validTo

Trenutak kad je prometna točka u stvarnom svijetu prestala postojati.

DateTime

voidable

Sve prometne točke imaju vanjski identifikator objekta.

7.3.1.16.   Svojstvo prometa (TransportProperty)

Identifikacija svojstva koje se odnosi na mrežu. Svojstvo može važiti za cjelokupan element mreže na koju se odnosi; kod linijskih prostornih objekata može se opisati linearnim referenciranjem.

Ova je vrsta podvrsta vrste NetworkProperty.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

validFrom

Trenutak kad je svojstvo prometa u stvarnom svijetu počelo postojati.

DateTime

voidable

validTo

Trenutak kad je svojstvo prometa u stvarnom svijetu prestalo postojati.

DateTime

voidable

Sva svojstva prometa imaju vanjski identifikator objekta.

7.3.1.17.   Vertikalan položaj (VerticalPosition)

Vertikalan položaj u odnosu na druge elemente prometne mreže.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atributi vrste prostornog objekta VerticalPosition

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

verticalPosition

Relativni vertikalni položaj elementa prometa.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.    Enumeracije

7.3.2.1.   Vrsta prometa (TransportTypeValue)

Moguće vrste prometne mreže.Dopuštene vrijednosti za enumeraciju TransportTypeValue

Vrijednost

Definicija

air

Riječ je o mreži u zračnom prometu.

cable

Riječ je o mreži u prometu žičarama.

rail

Riječ je o mreži u željezničkom prometu.

road

Riječ je o mreži u cestovnom prometu.

water

Riječ je o prometnoj mreži plovnim putovima.

7.3.3.    Popisi kodova

7.3.3.1.   Ograničenje prilaza (AccessRestrictionValue)

Vrste ograničenja prilaza za element prometa.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ AccessRestrictionValue

Vrijednost

Definicija

forbiddenLegally

Prilaz elementu prometa zabranjen je zakonom.

physicallyImpossible

Prilaz elementu prometa fizički je nemoguć zbog prisutnosti zapreka ili drugih materijalnih prepreka.

private

Prilaz elementu prometa ograničen je zbog toga što je on u privatnom vlasništvu.

publicAccess

Element prometa javno je dostupan.

seasonal

Prilaz elementu prometa ovisi o godišnjem dobu.

toll

Za prilaz elementu prometa plaća se cestarina.

▼B

7.3.3.2.   Vrsta ograničenja (RestrictionTypeValue)

Moguća ograničenja za vozila koja imaju pristup do elementa prometa.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ RestrictionTypeValue

Vrijednost

Definicija

maximumDoubleAxleWeight

Najveća dopuštena težina po dvostrukoj osovini vozila na elementu prometa.

maximumDraught

Najveći dopušteni gaz vozila na elementu prometa.

maximumFlightLevel

Najveća dopuštena razina leta za vozilo na elementu prometa.

maximumHeight

Najveća dopuštena visina vozila koje može proći ispod drugog objekta.

maximumLength

Najveća dopuštena duljina vozila na elementu prometa.

maximumSingleAxleWeight

Najveća dopuštena težina po jednostrukoj osovini vozila na elementu prometa.

maximumTotalWeight

Najveća dopuštena ukupna masa vozila na elementu prometa.

maximumTripleAxleWeight

Najveća dopuštena težina po trostrukoj osovini vozila na elementu prometa.

maximumWidth

Najveća dopuštena širina vozila na elementu prometa.

minimumFlightLevel

Najmanja dopuštena razina leta za vozilo na elementu prometa.

▼B

7.4.    Mreža zračnog prometa

7.4.1.    Vrste prostornog objekta

Sljedeće se vrste prostornog objekta upotrebljavaju za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata koji se odnose na mrežu zračnog prometa:

 područje aerodroma,

 kategorija aerodroma,

 čvor aerodroma,

 vrsta aerodroma,

 zračna dionica,

 niz zračnih dionica,

 zračni čvor,

 zračna ruta,

 dionica zračne rute,

 područje zračnog prostora,

 područje stajanke,

 stanje zračnog objekta,

 određena točka,

 element duljine,

 element širine,

 (nadmorska) visina uzletišta,

 postupak instrumentalnog prilaza,

 donja granica (nadmorske) visine,

 pomoć pri navigaciji,

 dionica postupanja,

 područje uzletno-sletne staze,

 točka središnje linije uzletno-sletne staze,

 standardni instrumentalni dolazak,

 standardni instrumentalni odlazak,

 sastav površine,

 površina vozne (rulne) staze,

 površina slijetanja i uzlijetanja,

 gornja granica nadmorske visine,

 ograničenje uporabe.

7.4.1.1.   Područje aerodroma (AerodromeArea)

Određeno područje na kopnu ili vodi (uključujući sve građevine, instalacije i opremu) koje je djelomično ili u cijelosti namijenjeno dolasku i odlasku zrakoplova/helikoptera i njihovu kretanju po tlu.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportArea.

7.4.1.2.   Kategorija aerodroma (AerodromeCategory)

Kategorija aerodroma koja se odnosi na opseg i važnost usluga zračnog prometa koje se pružaju od aerodroma i do aerodroma.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

aerodromeCategory

Vrijednost koja pokazuje kategoriju aerodroma.

AerodromeCategoryValue

 

Ovo se svojstvo odnosi samo na prostorni objekt koji je čvor aerodroma ili područje aerodroma.

7.4.1.3.   Čvor aerodroma (AerodromeNode)

Čvor na referentnoj točki aerodroma zračne luke/heliodroma koji se koristi za njegov pojednostavnjen prikaz.

Ova je vrsta podvrsta vrste AirNode.Atributi vrste prostornog objekta AerodromeNode

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

designatorIATA

Troslovni dezignator IATA za aerodrom (zračnu luku/heliodrom).

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

Četveroslovna oznaka lokacije ICAO za aerodrom (zračnu luku/heliodrom), kako je navedeno u ICAO DOC 7910.

CharacterString

voidableAsocijacijske uloge vrste prostornog objekta AerodromeNode

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

controlTowers

Niz kontrolnih tornjeva koji pripadaju aerodromu (zračnoj luci/heliodromu).

Vrsta koja se definira u temi prostornih podataka Buildings.

voidable

7.4.1.4.   Vrsta aerodroma (AerodromeType)

Oznaka za vrstu aerodroma.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

aerodromeType

Vrsta aerodroma.

AerodromeTypeValue

 

Ovo se svojstvo odnosi samo na prostorni objekt koji je čvor aerodroma ili područje aerodroma.

7.4.1.5.   Zračna dionica (Zračni prometni pravac) (AirLink)

Linijski prostorni objekt koji opisuje geometriju i povezivost zračne mreže između dviju točaka na mreži.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLink.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.

7.4.1.6.   Niz zračnih dionica (zračnih prometnih pravaca) (AirLinkSequence)

Linijski prostorni objekt, koji se sastoji od uređene zbirke zračnih dionica (zračnih prometnih pravaca), koji prikazuje neprekinuti nerazgranati put na zračnoj mreži.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLinkSequence.

7.4.1.7.   Zračni čvor (AirNode)

Čvor koje se pojavljuje u zračnoj mreži.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportNode.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atributi vrste prostornog objekta AirNode

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

significantPoint

Atribut koji pokazuje je li zračni čvor važna točka ili nije.

Boolean

 

7.4.1.8.   Zračna ruta (AirRoute)

Određena ruta od završetka uzlijetanja i faze početnog uzdizanja do početka faze približavanja i pristajanja namijenjena usmjeravanju prometa koje je potrebno zbog osiguranja službe zračnog prometa.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLinkSet.Atributi vrste prostornog objekta AirRoute

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

airRouteType

Klasifikacija ruta.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Kod ili dezignator zračne rute.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Dionica zračne rute (AirRouteLink)

Dio rute koji se obično leti bez međuslijetanja, koji određuju dvije uzastopne važne točke.

Ova je vrsta podvrsta vrste AirLink.Atributi vrste prostornog objekta AirRouteLink

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

airRouteLinkClass

Razred ili vrsta dionice zračne rute.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Područje zračnog prostora (AirspaceArea)

Definirani opseg zračnog prostora koji je opisan kao horizontalna projekcija s vertikalnim granicama.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportArea.Atributi vrste prostornog objekta AirspaceArea

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

AirspaceAreaType

Kod koji pokazuje opću strukturu karakteristika pojedinog zračnog prostora.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Područje stajanke (ApronArea)

Točno određeno područje kopnenog aerodroma/heliodroma koje je namijenjeno ukrcavanju i iskrcavanju putnika, utovaru i istovaru pošte ili tereta, punjenju gorivom, parkiranju ili održavanju.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportArea.

7.4.1.12.   Stanje zračnog objekta (ConditionOfAirFacility)

Stanje zračnog elementa prometne mreže s obzirom na njegovu dovršenost i uporabu.

Ova je vrsta podvrsta vrste ConditionOfFacility.

Ovo se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je čvor aerodroma, područje aerodroma ili područje uzletno-sletne staze.

7.4.1.13.   Određena točka (DesignatedPoint)

Geografska lokacija koja nije označena mjestom radionavigacijskog uređaja i koja se upotrebljava za određivanje rute ATS, putanje leta zrakoplova ili u druge navigacijske svrhe ili svrhe ATS-a.

Ova je vrsta podvrsta vrste AirNode.Atributi vrste prostornog objekta DesignatedPoint

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

designator

Kodirani dezignator točke.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Element duljine (ElementLength)

Fizička duljina elementa.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

length

Fizička duljina elementa.

Measure

 

Ovo se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je područje uzletno-sletne staze, područje vozne staze ili područje slijetanja i uzlijetanja.

7.4.1.15.   Element širine (ElementWidth)

Fizička širina elementa.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

width

Fizička širina elementa.

Measure

 

Ovo se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je područje uzletno-sletne staze, područje vozne staze ili područje slijetanja i uzlijetanja.

7.4.1.16.   Nadmorska visina aerodroma (FieldElevation)

Nadmorska visina aerodroma kao vertikalna udaljenost između najviše točke pristanišnog područja aerodroma i srednje visine morske razine.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

altitude

Vrijednost nadmorske visine aerodroma.

Measure

 

Ovo se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je čvor aerodroma ili područje aerodroma.

7.4.1.17.   Postupak instrumentalnog prilaza (InstrumentApproachProcedure)

Niz unaprijed određenih manevara s obzirom na zrakoplovne instrumente s posebnom zaštitom pred zaprekama od početnog položaja prilaza ili, kad je primjenjivo, od početka definirane rute dolaska do točke iz koje je moguće izvršiti pristajanje, te ako pristajanje nije dovršeno do položaja gdje važe kriteriji za čekanje ili kriteriji za visinu zapreka na putu pristajanja.

Ova je vrsta podvrsta vrste ProcedureLink.

7.4.1.18.   Donja granica (nadmorske) visine (LowerAltitudeLimit)

Nadmorska visina koja određuje donju granicu objekta u mreži zračnog prometa.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

altitude

Vrijednost granice nadmorske visine.

Measure

 

Ovo se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dionica zračne rute ili područje zračnog prostora.

7.4.1.19.   Pomoć pri navigaciji (Navaid)

Jedan ili više sustava za pomoć pri navigaciji koji osiguravaju usluge navigacijske službe.

Ova je vrsta podvrsta vrste AirNode.Atributi vrste prostornog objekta Navaid

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

designator

Identifikator sustava za pomoć pri navigaciji.

CharacterString

voidable

navaidType

Vrsta pomoći pri navigaciji.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Dionica postupanja (ProcedureLink)

Niz unaprijed određenih manevara s određenom zaštitom protiv zapreka.

Ova je vrsta podvrsta vrste AirLink.

7.4.1.21.   Područje uzletno sletne staze (RunwayArea)

Točno određeno pravokutno područje na kopnenom aerodromu/heliodromu pripremljeno za pristajanje i uzlijetanje zrakoplova.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportArea.Atributi vrste prostornog objekta RunwayArea

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

designator

Puni tekstualni dezignator uzletno-sletne staze, koja se upotrebljava za njezino jedinstveno označivanje na aerodromu/heliodromu koji ima više od jedne uzletno-sletne staze.

CharacterString

voidable

runwayType

Vrsta uzletno sletne staze, tj. uzletno-sletna staza za zrakoplove ili područje konačnog pristupa i uzlijetanja (FATO) za helikoptere.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Točka središnje linije uzletno-sletne staze (RunwayCentrelinePoint)

Operativno važan položaj na središnjoj liniji u smjeru uzletno-sletne staze.

Ova je vrsta podvrsta vrste AirNode.Atributi vrste prostornog objekta RunwayCentrelinePoint

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

pointRole

Uloga točke uzduž središnje linije u smjeru uzletno-sletne staze.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Standardni instrumentalni dolazak (StandardInstrumentArrival)

Točno određena ruta dolaska u skladu s pravilom instrumentalnog letenja (instrument flight rule, IFR) koji važnu točku, obično rutu ATS, povezuje s točkom od koje može započeti objavljeni postupak instrumentalnog prilaza.

Ova je vrsta podvrsta vrste ProcedureLink.Atributi vrste prostornog objekta StandardInstrumentArrival

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

designator

Tekstualni dezignator standardnog instrumentalnog dolaska.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Standardni instrumentalni odlazak (StandardInstrumentDeparture)

Točno određena ruta odlaska prema pravilima instrumentalnog letenja (IFR) koja povezuje aerodrome ili pojedinačnu uzlazno sletnu stazu aerodroma s važnom točkom koja je obično na točno određenoj ruti ATS gdje počinje en-route faza leta.

Ova je vrsta podvrsta vrste ProcedureLink.Atributi vrste prostornog objekta StandardInstrumentDeparture

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

designator

Puni tekstualni dezignator standardnog instrumentalnog odlaska.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Sastav površine (SurfaceComposition)

Sastav površine na aerodromu/heliodromu.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

surfaceComposition

Oznaka za sastav površine na aerodromu/heliodromu.

SurfaceCompositionValue

 

Ovo se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je područje uzletno-sletne staze, područje vozne staze, područje stajanke ili područje slijetanja i uzlijetanja.

7.4.1.26.   Područje vozne (rulne) staze (TaxiwayArea)

Točno određeni put na aerodromu/heliodromu namijenjen vožnji zrakoplovom/helikopterom i povezivanju jednog dijela aerodroma s drugim.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportArea.Atributi vrste prostornog objekta TaxiwayArea

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

designator

Tekstualni dezignator vozne (rulne) staze.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Područje slijetanja i uzlijetanja (TouchDownLiftOff)

Učvršćeno područje na koje helikopter može sletjeti ili s kojega može uzletjeti.

Ova je vrsta podvrsta vrste AirNode.Atributi vrste prostornog objekta TouchDownLiftOff

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

designator

Tekstualni dezignator područja slijetanja i uzlijetanja.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Gornja granica nadmorske visine (UpperAltitudeLimit)

Nadmorska visina koja definira gornju granicu objekta na mreži zračnog prometa.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

altitude

Vrijednost granice nadmorske visine.

Measure

 

Ovo se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dionica zračne rute ili područje zračnog prostora.

7.4.1.29.   Ograničenje uporabe (UseRestriction)

Ograničenja uporabe objekta zračne mreže.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

restriction

Vrsta ograničenja uporabe objekta zračne mreže.

AirUseRestrictionValue

 

Ovo se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je zračna ruta, zračna dionica (ili posebna zračna dionica), zračni čvor (ili posebni zračni čvor) ili područje aerodroma.

7.4.2.    Popisi kodova (šifrarnici)

7.4.2.1.   Kategorija aerodroma (AerodromeCategoryValue)

Moguće kategorije aerodroma koje se odnose na područje primjene i važnost usluga zračnog prometa koje nudi aerodrom ili koje se nude aerodromu.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ AerodromeCategoryValue

Vrijednost

Definicija

domesticNational

Aerodrom koji pruža usluge domaćeg nacionalnog zračnog prometa.

domesticRegional

Aerodrom koji pruža usluge domaćeg regionalnog zračnog prometa.

international

Aerodrom koji pruža usluge međunarodnog zračnog prometa.

▼B

7.4.2.2.   Vrsta aerodroma (AerodromeTypeValue)

Oznaka koja specificira je li pojava određenog entiteta aerodrom ili heliodrom.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ AerodromeTypeValue

Vrijednost

Definicija

aerodromeHeliport

Aerodrom s pristanišnim područjem helidroma.

aerodromeOnly

Samo aerodrom.

heliportOnly

Samo helidrom.

landingSite

Mjesto za slijetanje.

▼B

7.4.2.3.   Razred dionice zračne rute (AirRouteLinkClassValue)

Vrsta rute s navigacijskog stajališta.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ AirRouteLinkClassValue

Vrijednost

Definicija

conventional

Konvencionalni plovni put: Zračna ruta koja za usluge zračnog prometa ne koristi ni Area Navigation ni navigaciju TACAN.

RNAV

Area Navigation Route: Zračna ruta koja za usluge zračnog prometa koristi Area Navigation (RNAV).

TACAN

TACAN Route: Zračna ruta koja za usluge zračnog prometa koristi TACAN Navigation.

▼B

7.4.2.4.   Vrsta zračne rute (AirRouteTypeValue)

Klasifikacija ruta kao ATS rute ili sjevernoatlantske rute (North Atlantic Tracks).

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ AirRouteTypeValue

Vrijednost

Definicija

ATS

Ruta ATS kako je opisana u Prilogu 11. ICAO-u.

NAT

Sjevernoatlantska ruta (dio sustava Organized Track System).

▼B

7.4.2.5.   Ograničenje zračne uporabe (AirUseRestrictionValue)

Ograničenje uporabe za objekt zračne mreže.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ AirUseRestrictionValue

Vrijednost

Definicija

reservedForMilitary

Objekt zračne mreže namijenjen je isključivo za vojnu uporabu.

temporalRestrictions

Vremenska ograničenja primjenjuju se na uporabu objekta zračne mreže.

▼B

7.4.2.6.   Vrsta područja zračnog prostora (AirspaceAreaTypeValue)

Odobrene vrste zračnog prostora.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ AirspaceAreaTypeValue

Vrijednost

Definicija

ATZ

Airport Traffic Zone (zona prometa zračne luke). Zračni prostor određenih dimenzija koji je uspostavljen oko zračne luke u svrhu zaštite prometa u zračnoj luci.

CTA

Control area (Kontrolirano područje). Kontrolirani zračni prostor koji se prostire uvis od utvrđene granice iznad površine zemlje.

CTR

Control zone (Kontrolirana zona). Kontrolirani zračni prostor koji se prostire uvis od zemljine površine do određene gornje granice.

D

Danger area (Opasno područje). Zračni prostor određenih dimenzija unutar kojeg se u određenom vremenu mogu odvijati aktivnosti opasne za letenje zrakoplova.

FIR

Flight information region (Područje letnih informacija). Zračni prostor određenih dimenzija u kojemu se pružaju usluge letnih informacija i obavlja uzbunjivanje. Može se, primjerice, koristiti ako više od jedne jedinice pruža usluge.

P

Prohibited area (Zabranjeno područje). Zračni prostor određenih dimenzija smješten iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda države unutar kojeg je letenje zrakoplova zabranjeno.

R

Restricted area (Uvjetno zabranjeno područje). Zračni prostor određenih dimenzija koji je smješten iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda države unutar kojeg je letenje zrakoplova ograničeno u skladu s određenim posebnim uvjetima.

TMA

Terminal control area (Završno kontrolirano područje). Kontrolirano područje koje se u načelu utvrđuje oko mjesta slijevanja ruta ATS u okolici jednog ili više većih aerodroma. Uglavnom se koristi u Europi u okviru koncepta fleksibilne uporabe zračnog prostora.

UIR

Upper flight information region (UIR) (Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru, UIR). Gornji zračni prostor određenih dimenzija u kojem se pružaju usluge letnih informacija i obavlja uzbunjivanje. Svaka država daje svoju definiciju gornjeg zračnog prostora.

▼B

7.4.2.7.   Vrsta pomoći pri navigaciji (NavaidTypeValue)

Vrste pomoći pri navigaciji.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ NavaidTypeValue

Vrijednost

Definicija

DME

Oprema za mjerenje udaljenosti.

ILS

Sustav za slijetanje pomoću instrumenata.

ILS-DME

ILS s DME-om.

LOC

Lokalizator.

LOC-DME

LOC s DME-om.

MKR

Marker-radiofar.

MLS

Mikrovalni sustav za slijetanje.

MLS-DME

MLS s DME-om.

NDB

Neusmjereni radiofar.

NDB-DME

NDB s DME-om.

NDB-MKR

Neusmjereni radiofar i marker-radiofar.

TACAN

Taktička zračna navigacija.

TLS

Transponderski sustav za slijetanje.

VOR

VHF svesmjerni radiofar.

VOR-DME

VOR s DME-om.

VORTAC

VOR s TACAN-om.

▼B

7.4.2.8.   Uloga točke (PointRoleValue)

Uloga točke središnje linije uzletno-sletne staze.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ PointRoleValue

Vrijednost

Definicija

end

Fizički završetak uzletno-sletne staze.

mid

Srednja točka uzletno-sletne staze.

start

Fizički početak uzletno-sletne staze.

threshold

Početak dijela uzletno-sletne staze koji se koristi za slijetanje.

▼B

7.4.2.9.   Vrsta uzletno-sletne staze (RunwayTypeValue)

Oznaka kojom se razlikuju uzletno-sletne staze za zrakoplove i FATO za helikoptere.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ RunwayTypeValue

Vrijednost

Definicija

FATO

Područje konačnog prilaza i uzlijetanja za helikoptere.

runway

Uzletno-sletna staza za zrakoplove.

▼B

7.4.2.10.   Sastav površine (SurfaceCompositionValue)

Oznaka za sastav površine.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ SurfaceCompositionValue

Vrijednost

Definicija

asphalt

Površina je asfaltna.

concrete

Površina je betonska.

grass

Površina je travnata.

▼B

7.5.    Mreža prometa žičara

7.5.1.    Vrste prostornog objekta

Sljedeće vrste prostornog objekta upotrebljavaju se za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata koji se odnose na mrežu prometa žičara:

 dionica žičara,

 niz dionica žičara,

 skup dionica žičara,

 čvor žičara.

7.5.1.1.   Dionica žičara (CablewayLink)

Linijski prostorni objekt koji opisuje geometriju i povezivost mreže žičara između dviju točaka na prometnoj mreži žičara.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLink.Atributi vrste prostornog objekta CablewayLink

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

cablewayType

Vrsta prijevoza žičarom.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Niz dionica žičara (CablewayLinkSequence)

Uređena zbirka niza dionica žičara koju obilježava jedan ili više tematskih identifikatora i/ili svojstava.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLinkSequence.

7.5.1.3.   Skup dionica žičara (CablewayLinkSet)

Uređena zbirka skupa dionica žičara i/ili pojedinačnih dionica žičara koja ima posebnu funkciju ili važnost na prometnoj mreži žičara.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLinkSet.

7.5.1.4.   Čvor žičare (CablewayNode)

Točkasti prostorni objekt koji se upotrebljava za prikazivanje povezivosti između dvaju uzastopnih dionica žičara.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportNode.

7.5.2.    Popisi kodova

7.5.2.1.   Vrsta žičare (CablewayTypeValue)

Moguće vrste prijevoza žičarom (cableway transport).

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ CablewayTypeValue

Vrijednost

Definicija

cabinCableCar

Prijevoz žičarom čija se vozila sastoje od viseće kabine za prijevoz skupina ljudi i/ili robe s jednog mjesta na drugo.

chairLift

Prijevoz žičarom čija se vozila sastoje od visećih sjedežnica za prijevoz pojedinaca ili skupina ljudi s jednog mjesta na drugo preko čeličnog kabela koji je rastegnut između dviju točaka.

skiTow

Prijevoz žičarom za povlačenje skijaša i daskaša na snijegu uzbrdo.

▼B

7.6.    Željeznička prometna mreža

7.6.1.    Vrste prostornog objekta

Sljedeće vrste prostornog objekta upotrebljavaju se za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata koji se odnose na željezničku prometnu mrežu:

 projektirana brzina,

 nominalna širina kolosijeka,

 broj kolosijeka,

 područje željeznice,

 elektrifikacija željeznice,

 željeznička pruga,

 željeznička dionica,

 niz željezničkih dionica,

 željeznički čvor,

 područje željezničkog kolodvora,

 oznaka željezničkog kolodvora,

 čvor željezničkog kolodvora,

 vrsta željeznice,

 uporaba željeznice,

 područje ranžirnog kolodvora,

 čvor ranžirnog kolodvora.

7.6.1.1.   Projektirana brzina (DesignSpeed)

Specifikacija najveće brzine za koju je željeznička pruga projektirana.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

speed

Specifikacija najveće brzine za koju je željeznička pruga projektirana.

Velocity

 

Ovo se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio željezničke prometne mreže.

7.6.1.2.   Nominalna širina kolosijeka (NominalTrackGauge)

Nominalna udaljenost između dviju vanjskih tračnica željezničkog kolosijeka.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

nominalGauge

Jedinstvena vrijednost koja označuje širinu kolosijeka.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Širina kolosijeka izražena kao nejasna kategorija s obzirom na standardnu europsku širinu kolosijeka.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Ovo se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio željezničke prometne mreže.

7.6.1.3.   Broj kolosijeka (NumberOfTracks)

Broj kolosijeka za željeznički odsjek (stretch).

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Pokazuje predstavlja li broj kolosijeka najmanju ili najveću vrijednost.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Broj postojećih kolosijeka.

Integer

 

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio željezničke prometne mreže.

7.6.1.4.   Područje željeznice (RailwayArea)

Površina koju zauzima željeznički kolosijek uključujući zastor (ballast).

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportArea.

7.6.1.5.   Elektrifikacija željeznice (RailwayElectrification)

Pokazatelj ima li željeznica električni sustav za napajanje vozila koja se po njoj kreću.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

electrified

Pokazuje ima li željeznica električni sustav za napajanje vozila koja se po njoj kreću.

Boolean

 

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio željezničke prometne mreže.

7.6.1.6.   Željeznička pruga (RailwayLine)

Skup niza željezničkih dionica i/ili pojedinačnih željezničkih dionica koje obilježava jedan ili više tematskih identifikatora i/ili svojstava.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLinkSet.Atributi vrste prostornog objekta RailwayLine

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

railwayLineCode

Specifična oznaka koja se dodjeljuje željezničkoj pruzi u državi članici.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Željeznička dionica (RailwayLink)

Linijski prostorni objekt koji opisuje geometriju i povezivost željezničke mreže između dviju točaka na mreži.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLink.Atributi vrste prostornog objekta RailwayLink

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

fictitious

Željeznička dionica ne prikazuje stvarni i postojeći željeznički kolosijek nego njegovu fiktivnu putanju.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Niz željezničkih dionica (RailwayLinkSequence)

Linijski prostorni objekt, sastavljen od uređene zbirke željezničkih dionica, koji prikazuje neprekinutu nerazgranatu trasu na željezničkoj mreži. Element ima određeni početak i kraj i svaki se položaj na nizu željezničkih dionica može odrediti samo jednim parametrom, npr. duljinom. Opisuje element željezničke mreže, koji obilježava jedan ili više tematskih identifikatora i/ili svojstava.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLinkSequence.

7.6.1.9.   Željeznički čvor (RailwayNode)

Točkasti prostorni objekt koji prikazuje važnu točku uzduž željezničke mreže ili određuje presjek željezničkih kolosijeka koji se upotrebljavaju za opis njegove povezivosti.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportNode.Atributi vrste prostornog objekta RailwayNode

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

formOfNode

Funkcija željezničkog čvora na željezničkoj mreži.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Područje željezničkog kolodvora (RailwayStationArea)

Površinski prostorni objekt koji se upotrebljava za prikaz topoloških granica objekata na željezničkim kolodvorima (zgrade, željeznički kolodvori, instalacije i oprema) namijenjen djelatnostima željezničkog kolodvora.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportArea.

7.6.1.11.   Oznaka željezničkog kolodvora (RailwayStationCode)

Jedinstvena oznaka koja se dodjeljuje željezničkom kolodvoru.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

stationCode

Jedinstvena oznaka koja se dodjeljuje željezničkom kolodvoru.

CharacterString

 

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio željezničke prometne mreže.

7.6.1.12.   Čvor željezničkog kolodvora (RailwayStationNode)

Željeznički čvor koji prikazuje lokaciju željezničkog kolodvora uzduž željezničke mreže.

Ova je vrsta podvrsta vrste RailwayNode.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

numberOfPlatforms

Vrijednost koja prikazuje broj raspoloživih perona na željezničkom kolodvoru.

Integer

voidable

Za čvor željezničkog kolodvora vrijednost atributa „formOfNode” mora uvijek biti „RailwayStop”.

7.6.1.13.   Vrsta željeznice (RailwayType)

Vrsta željezničkog prijevoza za koji je pruga projektirana.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

type

Vrsta željezničkog prijevoza za koji je pruga projektirana.

RailwayTypeValue

 

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio željezničke prometne mreže.

7.6.1.14.   Uporaba željeznice (RailwayUse)

Trenutačna uporaba željeznice.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

use

Trenutačna uporaba željeznice.

RailwayUseValue

 

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio željezničke prometne mreže.

7.6.1.15.   Područje ranžirnog kolodvora (RailwayYardArea)

Površinski prostorni objekt koji se upotrebljava za prikaz topoloških granica ranžirnog kolodvora.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportArea.

7.6.1.16.   Čvor ranžirnog kolodvora (RailwayYardNode)

Željeznički čvor koji je na području ranžirnog kolodvora.

Ova je vrsta podvrsta vrste RailwayNode.

Za čvor ranžirnog kolodvora vrijednost atributa „formOfNode” mora uvijek biti „RailwayStop”.

7.6.2.    Enumeracije

7.6.2.1.   Najmanji ili najveći broj kolosijeka (MinMaxTrackValue)

Vrijednosti za označivanje predstavlja li broj kolosijeka najveću, najmanju ili srednju vrijednost.Vrijednosti dopuštene za enumeraciju MinMaxTrackValue

Vrijednost

Definicija

average

Broj kolosijeka srednja je vrijednost za određeni dio željezničke mreže.

maximum

Broj kolosijeka najveća je vrijednost za određeni dio željezničke mreže.

minimum

Broj kolosijeka najmanja je vrijednost za određeni dio željezničke mreže.

7.6.2.2.   Kategorija širine kolosijeka (TrackGaugeCategoryValue)

Moguće kategorije željeznica s obzirom na njihovu nominalnu širinu kolosijeka.Vrijednosti dopuštene za enumeraciju TrackGaugeCategoryValue

Vrijednost

Definicija

broad

Nominalna širina kolosijeka veća je od standardne.

standard

Nominalna širina kolosijeka jednaka je europskomu standardu (1 435 mm).

narrow

Nominalna širina kolosijeka manja je od standardne.

notApplicable

Definicija nominalne širine kolosijeka ne primjenjuje se za tu vrstu željezničkog prijevoza.

7.6.3.    Popisi kodova

7.6.3.1.   Oblik željezničkog čvora (FormOfRailwayNodeValue)

Moguće funkcije željezničkog čvora na željezničkoj mreži.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ FormOfRailwayNodeValue

Vrijednost

Definicija

junction

Željeznički čvor na kojem željeznička mreža ima mehanizam koji se sastoji od željezničkog kolosijeka s dvjema pomičnim tračnicama i nužnom povezanosti koji vozilu omogućavaju prijelaz s jednog kolosijeka na drugi.

levelCrossing

Željeznički čvor na kojem željezničku mrežu presijeca cesta u istoj razini.

pseudoNode

Željeznički čvor koji predstavlja točku gdje jedan ili više atributa željezničkih dionica povezanih s njom mijenjaju svoju vrijednost, ili točku koja je nužna za opis geometrije mreže.

railwayEnd

Samo jedna željeznička dionica povezana je sa željezničkim čvorom. Predstavlja kraj željezničke pruge.

railwayStop

Mjesto u željezničkoj mreži gdje vlakovi staju zbog utovara/istovara tereta ili ukrcaja i iskrcaja putnika.

▼B

7.6.3.2.   Vrsta željeznice (RailwayTypeValue)

Moguće vrste željezničkog prijevoza.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ RailwayTypeValue

Vrijednost

Definicija

cogRailway

Željeznički promet koji vozilima omogućuje vožnju strmim padinama i koji se sastoji od željeznice koja ima prugu sa zupčanim tračnicama (obično između tračnica), vozila su opremljena jednim ili više gonjenih ili pogonskih zupčanika koji zahvaćaju te zupčane tračnice.

funicular

Željeznički promet koji se sastoji od kabela pričvršćenog za vozilo na tračnicama koje se kreće uz i niz vrlo strmu padinu. Ako je moguće, vozila koja se penju i spuštaju međusobno djeluju kao protuteža.

magneticLevitation

Željeznički promet koji se temelji na jednoj tračnici koja služi kao tračnica za vozilo i njime upravlja pomoću mehanizma magnetne levitacije.

metro

Sustav gradskog željezničkog prometa koji se koristi u velikim urbanim područjima, ima posebnu tračnicu koju ne dijeli s drugim prometnim sustavima, obično je na električni pogon, a u nekim slučajevima vozi ispod površine zemlje.

monorail

Željeznički promet koji se temelji na jednoj tračnici koja služi i kao jedini nosač i kao tračnica.

suspendedRail

Željeznički promet koji se temelji na jednoj tračnici koja služi i kao jedini nosač i kao tračnica duž koje se kreće ovješeno vozilo.

train

Željeznički promet koji se obično sastoji od dviju usporednih tračnica po kojima vučno ili pogonsko vozilo vuče niz međusobno povezanih vozila u svrhu prijevoza tereta i putnika iz jednog odredišta na drugo.

tramway

Sustav željezničkog prometa koji se koristi u urbanim područjima koji se često odvija na cestovnim površinama i dijeli cestovni prostor s motornim vozilima i pješacima. Tramvaji su obično na električni pogon.

▼B

7.6.3.3.   Uporaba željeznice (RailwayUseValue)

Moguće uporabe željeznice.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ RailwayUseValue

Vrijednost

Definicija

cargo

Željeznica se koristi isključivo za prijevoz tereta.

carShuttle

Željeznica se koristi isključivo za prijevoz automobila.

mixed

Željeznica se koristi za kombinirane namjene. Koristi se za prijevoz putnika i tereta.

passengers

Željeznica se koristi isključivo za prijevoz putnika.

▼B

7.7.    Mreža cestovnog prometa

7.7.1.    Vrste prostornog objekta

Sljedeće vrste prostornog objekta upotrebljavaju se za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata koji se odnose na mrežu cestovnog prometa:

 europska cesta,

 oblik puta,

 funkcionalni razred ceste,

 broj prometnih trakova,

 cesta,

 cestovno područje,

 cestovna dionica,

 niz cestovnih dionica,

 naziv ceste,

 cestovni čvor,

 odmorište uz cestu,

 vrsta odmorišta na cesti,

 kategorija cestovne površine,

 širina ceste,

 ograničenje brzine,

 kolnik.

7.7.1.1.   Europska cesta (ERoad)

Zbirka niza cestovnih dionica i pojedinih cestovnih dionica koja prikazuje rutu koja je dio međunarodne mreže europske ceste koju obilježava njezin broj europske rute.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLinkSet.Atributi vrste prostornog objekta ERoad

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

europeanRouteNumber

Oznaka rute u međunarodnoj mreži europske ceste. Oznaka uvijek započinje slovom „E” nakon čega slijedi jednoznamenkasti, dvoznamenkasti ili troznamenkasti broj.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Oblik puta (FormOfWay)

Klasifikacija na temelju fizičkih svojstava cestovne dionice.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

formOfWay

Fizički oblik puta.

FormOfWayValue

 

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio cestovne prometne mreže.

7.7.1.3.   Funkcionalni razred ceste (FunctionalRoadClass)

Klasifikacija na temelju važnosti uloge koju cesta ima u cestovnoj mreži.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

functionalClass

Funkcionalni položaj cestovne dionice u cestovnoj mreži.

FunctionalRoadClassValue

 

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio cestovne prometne mreže.

7.7.1.4.   Broj prometnih trakova (NumberOfLanes)

Broj prometnih trakova cestovnog elementa.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

direction

Pokazuje na koji se smjer vožnje odnosi broj prometnih trakova.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Pokazuje predstavlja li broj trakova najmanju ili najveću vrijednost.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Broj prometnih trakova.

Integer

 

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio cestovne prometne mreže.

7.7.1.5.   Cesta (Road)

Zbirka niza cestovnih dionica i/ili pojedinih cestovnih dionica za koje je karakterističan jedan ili više tematskih identifikatora i/ili svojstava.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLinkSet.Atributi vrste prostornog objekta Road

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

localRoadCode

Identifikacijska oznaka koju lokalno tijelo nadležno za ceste dodjeljuje cesti.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Državni broj ceste.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Cestovno područje (RoadArea)

Površina koja se proteže do granica ceste, uključujući prometne površine i druge dijelove ceste.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportArea.

7.7.1.7.   Cestovna dionica (RoadLink)

Linijski prostorni objekt koji opisuje geometriju i povezivost cestovne mreže između dviju točaka na mreži. Cestovne dionice mogu biti staze, biciklističke staze, ceste s jednim kolničkim trakom, ceste s više kolničkih trakova i fiktivnim putovima (prečnicima) preko trgova preko kojih se odvija promet.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLink.

7.7.1.8.   Niz cestovnih dionica (RoadLinkSequence)

Linijski prostorni objekt sastavljen od uređene zbirke cestovnih dionica koji prikazuje neprekinutu i nerazgranatu trasu na cestovnoj mreži. Element ima određen početak i kraj i svaki položaj na nizu cestovnih dionica može se odrediti sa samo jednim parametrom, npr. duljinom. Opisuje element cestovne mreže, koji obilježava jedan ili više tematskih identifikatora i/ili svojstava.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLinkSequence.

7.7.1.9.   Naziv ceste (RoadName)

Naziv ceste koje joj je dodijelilo nadležno tijelo.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

name

Naziv ceste.

GeographicalName

 

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio cestovne prometne mreže.

7.7.1.10.   Cestovni čvor (RoadNode)

Točkasti prostorni objekt koji se upotrebljava za prikaz povezivosti između dviju cestovnih dionica ili važan prostorni objekt, npr. benzinska crpka ili kružni tok.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportNode.Atributi vrste prostornog objekta RoadNode

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

formOfRoadNode

Opis funkcije cestovnog čvora na cestovnoj prometnoj mreži.

FormOfRoadNode Value

voidable

7.7.1.11.   Odmorište uz cestu (RoadServiceArea)

Površina priključena na cestu i namijenjena pružanju različitih usluga na cesti.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportArea.

7.7.1.12.   Vrsta usluge uz cestu (RoadServiceType)

Opis vrste odmorišta na cesti i raspoloživih usluga.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

availableFacility

Usluga dostupna na određenom odmorištu uz cestu.

ServiceFacility Value

 

type

Vrsta odmorišta uz cestu.

RoadServiceType Value

 

Ovo se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt vrste RoadServiceArea ili RoadNode (ako je atribut formOfRoadNode jednak atributu roadServiceArea).

7.7.1.13.   Kategorija cestovne površine (RoadSurfaceCategory)

Specifikacija stanja površine priključenog cestovnog elementa. Pokazuje je li cesta asfaltirana ili nije.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

surfaceCategory

Vrsta cestovne površine.

RoadSurfaceCategoryValue

 

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio cestovne prometne mreže.

7.7.1.14.   Širina ceste (RoadWidth)

Širina ceste mjerena kao srednja vrijednost.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

measuredRoadPart

Pokazuje za koji dio ceste važi atribut „width”.

RoadPartValue

voidable

width

Vrijednost širine ceste.

Measure

 

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio cestovne prometne mreže.

7.7.1.15.   Ograničenje brzine (SpeedLimit)

Ograničenje brzine za vozila na cesti.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

areaCondition

Ograničenje brzine ovisi o uvjetima okoliša.

AreaConditionValue

voidable

direction

Pokazuje za koji smjer vožnje važi ograničenje brzine.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

Broj prometnih trakova (uključujući početni trak) za koje važi ograničenje brzine.

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Pokazuje je li ograničenje brzine najviše ili najmanje i je li preporučeno.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Izvor ograničenja brzine.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Vrijednost ograničenja brzine.

Velocity

 

startLane

Indeks prvog traka za koji važi ograničenje brzine. Za države kod kojih se promet odvija po desnoj strani, indeks 1 odnosi se na krajnji desni trak i povećava se prema lijevom traku; za države kod kojih se promet odvija po lijevoj strani, indeks 1 odnosi se na krajnji lijevi trak i povećava se prema desnom traku.

Integer

voidable

validityPeriod

Razdoblje ograničenja brzine.

TM_Period

voidable

vehicleType

Vrsta vozila za koje važi ograničenje brzine.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Vremenski uvjeti o kojima ovisi ograničenje brzine.

WeatherConditionValue

voidable

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio cestovne prometne mreže.

7.7.1.16.   Kolnik (VehicleTrafficArea)

Površina koja pokazuje dio ceste koji se upotrebljava za uobičajeni promet vozila.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportArea.

7.7.2.    Enumeracije

7.7.2.1.   Funkcionalni razred ceste (FunctionalRoadClassValue)

Vrijednosti za funkcionalni razred ceste. Klasifikacija se temelji na važnosti uloge koju cesta ima u cestovnoj mreži.Vrijednosti dopuštene za enumeraciju FunctionalRoadClassValue

Vrijednost

Definicija

mainRoad

Najvažnije ceste u određenoj mreži.

firstClass

Druge najvažnije ceste u određenoj mreži.

secondClass

Treće najvažnije ceste u određenoj mreži.

thirdClass

Četvrte najvažnije ceste u određenoj mreži.

fourthClass

Pete najvažnije ceste u određenoj mreži.

fifthClass

Šeste najvažnije ceste u određenoj mreži.

sixthClass

Sedme najvažnije ceste u određenoj mreži.

seventhClass

Osme najvažnije ceste u određenoj mreži.

eighthClass

Devete najvažnije ceste u određenoj mreži.

ninthClass

Najmanje važne ceste u određenoj mreži.

7.7.2.2.   Najmanji ili najveći broj trakova (MinMaxLaneValue)

Vrijednosti koja pokazuje predstavlja li broj trakova najveću, najmanju ili srednju vrijednost.Vrijednosti dopuštene za enumeraciju MinMaxLaneValue

Vrijednost

Definicija

maximum

Broj trakova najveća je vrijednost za određeni dio cestovne mreže.

minimum

Broj trakova najmanja je vrijednost za određeni dio cestovne mreže.

average

Broj trakova srednja je vrijednost za određeni dio cestovne mreže.

7.7.2.3.   Vrsta ograničenja brzine (SpeedLimitMinMaxValue)

Moguće vrijednosti za prikaz vrste ograničenja brzine.Vrijednosti dopuštene za enumeraciju SpeedLimitMinMaxValue

Vrijednost

Definicija

maximum

Ograničenje brzine najveća je vrijednost.

minimum

Ograničenje brzine najmanja je vrijednost.

recommendedMaximum

Ograničenje brzine preporučena je najveća vrijednost.

recommendedMinimum

Ograničenje brzine preporučena je najmanja vrijednost.

7.7.3.    Popisi kodova

7.7.3.1.   Lokalni uvjet (AreaConditionValue)

Ograničavanje brzine ovisi o području.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ AreaConditionValue

Vrijednost

Definicija

inNationalPark

Ograničenje brzine u nacionalnom parku.

insideCities

Ograničenje brzine u naseljenim mjestima.

nearRailroadCrossing

Ograničenje brzine u blizini željezničkih prijelaza.

nearSchool

Ograničenje brzine u blizini škole.

outsideCities

Ograničenje brzine izvan naseljenih mjesta.

trafficCalmingArea

Ograničenje brzine u području smirenog prometa.

▼B

7.7.3.2.   Oblik cestovnog čvora (FormOfRoadNodeValue)

Funkcije cestovnih čvorova.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ FormOfRoadNodeValue

Vrijednost

Definicija

enclosedTrafficArea

Cestovni čvor nalazi se unutar zatvorenog područja prometa i/ili ga predstavlja. Područje prometa je područje koje nema unutarnju strukturu pravno definiranih smjerova vožnje. Najmanje dvije ceste povezane su s tim područjem.

junction

Cestovni čvor gdje se sijeku tri ili više cestovnih dionica.

levelCrossing

Cestovni čvor gdje cestovnu mrežu presijeca cesta u istoj razini.

pseudoNode

Točno dvije cestovne dionice povezane su s cestovnim čvorom.

roadEnd

Samo jedna cestovna dionica povezana je s cestovnim čvorom. Predstavlja završetak ceste.

roadServiceArea

Površina priključena na cestu i namijenjena pružanju različitih usluga na cesti.

roundabout

Cestovni čvor predstavlja ili je dio kružnog toka. Kružni tok je cesta u obliku prstena gdje je dopušten promet samo u jednom smjeru.

trafficSquare

Cestovni čvor nalazi se unutar trga preko kojeg se odvija promet i/ili ga predstavlja. Trg preko kojeg se odvija promet je područje (djelomično) okruženo cestama koje se ne koristi za promet i koje nije kružni tok.

▼B

7.7.3.3.   Oblik ceste (FormOfWayValue)

Klasifikacija na temelju fizičkih svojstava cestovne dionice.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ FormOfWayValue

Vrijednost

Definicija

bicycleRoad

Cesta namijenjena isključivo biciklima.

dualCarriageway

Cesta s fizički odvojenim kolnikom bez obzira na broj prometnih trakova, koja nije brza cesta ni autocesta.

enclosedTrafficArea

Područje koje nema unutarnju strukturu pravno definiranih smjerova vožnje. Najmanje dvije ceste povezane su s tim područjem.

entranceOrExitCarPark

Cesta koja je posebno napravljena za ulaz na parkiralište ili izlaz s parkirališta.

entranceOrExitService

Cesta koja se koristi samo za ulaz na odmorište ili izlaz s odmorišta.

freeway

Cesta koja nema križanja s drugim cestama u istoj razini.

motorway

Cesta na koju se uobičajeno primjenjuju propisi koji se odnose na prilaz i uporabu. Ima dva ili više uglavnom fizički odvojenih kolnika i nema križanja u istoj razini.

pedestrianZone

Područje s cestovnom mrežom koje je posebno namijenjeno pješacima.

roundabout

Cesta u obliku prstena gdje je dopušten promet samo u jednom smjeru.

serviceRoad

Cesta koja se proteže usporedno s cestom s relativno visokom funkcijom povezivosti i koja je namijenjena povezivanju s cestama sa slabom funkcijom povezivosti.

singleCarriageway

Cesta na kojoj promet nije odvojen fizičkim objektom.

slipRoad

Cesta koja je posebno projektirana za ulazak na ili izlazak s druge ceste.

tractorRoad

Uređena cesta samo za traktorska (poljoprivredno vozilo ili šumska mehanizacija) ili terenska vozila (više vozilo s velikim kotačima i pogonom na sva 4 kotača).

trafficSquare

Područje (djelomično) okruženo cestama koje se ne koristi za promet i koje nije kružni tok.

walkway

Cesta rezervirana za pješake i fizičkom preprekom zatvorena za promet vozilima.

▼B

7.7.3.4.   Dio ceste (RoadPartValue)

Pokazuje za koji dio ceste važi vrijednost mjerenja.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ RoadPartValue

Vrijednost

Definicija

carriageway

Dio ceste koji je rezerviran za promet.

pavedSurface

Dio ceste koji je asfaltiran.

▼B

7.7.3.5.   Vrsta odmorišta uz cestu (RoadServiceTypeValue)

Vrste odmorišta uz cestu.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ RoadServiceTypeValue

Vrijednost

Definicija

busStation

Odmorište uz cestu je autobusno stajalište.

parking

Odmorište uz cestu je parkiralište.

restArea

Odmorište uz cestu je odmorište.

toll

Područje koje pruža usluge naplate cestarine kao što su automati za izdavanje kartica za naplatu cestarine ili automati za plaćanje cestarine.

▼B

7.7.3.6.   Kategorija cestovne površine (RoadSurfaceCategoryValue)

Vrijednosti koje pokazuju je li cesta asfaltirana ili nije.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ RoadSurfaceCategoryValue

Vrijednost

Definicija

paved

Cesta je asfaltirana.

unpaved

Cesta nije asfaltirana.

▼B

7.7.3.7.   Usluge na odmorištu (ServiceFacilityValue)

Moguće usluge dostupne na odmorištu uz cestu.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ ServiceFacilityValue

Vrijednost

Definicija

drinks

Piće je dostupno.

food

Hrana je dostupna.

fuel

Gorivo je dostupno.

picnicArea

Postoji prostor za piknik.

playground

Postoji igralište.

shop

Postoji trgovina.

toilets

Postoje nužnici.

▼B

7.7.3.8.   Izvor ograničenja brzine (SpeedLimitSourceValue)

Mogući izvori ograničenja brzine.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ SpeedLimitSourceValue

Vrijednost

Definicija

fixedTrafficSign

Izvor je fiksni prometni znak (posebni upravni propis koji vrijedi za područje, eksplicitno ograničenje brzine).

regulation

Izvor je propis (nacionalno zakonodavstvo, pravilo ili „implicitno ograničenje brzine”).

variableTrafficSign

Izvor je promjenjivi prometni znak.

▼B

7.7.3.9.   Vrsta vozila (VehicleTypeValue)

Moguće vrste vozila.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ VehicleTypeValue

Vrijednost

Definicija

allVehicle

Svako vozilo, pješaci su isključeni.

bicycle

Vozilo na dva kotača s pogonom na pedale.

carWithTrailer

Osobni automobil s prikolicom.

deliveryTruck

Relativno malo teretno vozilo namijenjeno dostavi robe i materijala.

emergencyVehicle

Vozilo za djelovanje u hitnim slučajevima, uključujući (ali ne i ograničavajući se samo na) policijska vozila, vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila.

employeeVehicle

Vozilo kojim upravlja zaposlenik organizacije i koje se koristi u skladu s postupcima navedene organizacije.

facilityVehicle

Vozilo namijenjeno za korištenje na lokalnom području na privatnom posjedu ili na posjedu s ograničenim pristupom.

farmVehicle

Vozilo za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti.

highOccupancyVehicle

Vozilo s brojem putnika koji je jednak (ili veći od) najmanjeg propisanog broja putnika.

lightRail

Prijevozno sredstvo slično vlaku koje se koristi u željezničkoj mreži unutar ograničenog područja.

mailVehicle

Vozilo koje se koristi za prikupljanje, prijevoz i dostavu poštanskih pošiljaka.

militaryVehicle

Vozilo koje je ovlastilo vojno tijelo.

moped

Vozilo s dva ili tri kotača opremljeno motorom s unutarnjim izgaranjem, koje je manje od 50 cc i postiže brzinu do 45 km/h (28 mph)

motorcycle

Vozilo s dva ili tri kotača opremljeno motorom s unutarnjim izgaranjem, koje je veće od 50 cc i postiže brzinu veću od 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Malo vozilo za privatni prijevoz osoba.

pedestrian

Pješak.

privateBus

Vozilo za prijevoz većih skupina ljudi, u privatnom vlasništvu ili unajmljeno.

publicBus

Vozilo za prijevoz većih skupina ljudi za koje su općenito karakteristične objavljene rute i redovi vožnje.

residentialVehicle

Vozilo čiji je vlasnik stanovnik (ili posjetitelj) određene ulice ili kvarta.

schoolBus

Vozilo koje za potrebe škole prevozi učenike.

snowChainEquippedVehicle

Svako vozilo opremljeno lancima za snijeg.

tanker

Teretno vozilo s više od dvije osovine za prijevoz rasutih tekućina i plinova.

taxi

Vozilo koje se unajmljuje i obično je opremljeno brojačem.

transportTruck

Teretno vozilo za prijevoz robe na velike udaljenosti.

trolleyBus

Električno prijevozno sredstvo slično autobusu.

vehicleForDisabledPerson

Vozilo s vidljivom oznakom da je namijenjeno prijevozu invalidnih osoba.

vehicleWithExplosiveLoad

Vozilo za prijevoz eksplozivnih tvari.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Vozilo za prijevoz opasnih tvari, osim eksplozivnih tvari ili tvari koje mogu onečistiti vodu.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vozilo za prijevoz tvari koje mogu onečistiti vodu.

▼B

7.7.3.10.   Vremenski uvjet (WeatherConditionValue)

Vrijednosti za prikaz vremenskih uvjeta koji utječu na ograničenje brzine.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ WeatherConditionValue

Vrijednost

Definicija

fog

Ograničenje brzine vrijedi kad je magla.

ice

Ograničenje brzine vrijedi kad je led.

rain

Ograničenje brzine vrijedi kad pada kiša.

smog

Ograničenje brzine vrijedi kad količina smoga dostigne određenu vrijednost.

snow

Ograničenje brzine vrijedi kad pada snijeg.

▼B

7.8.    Mreža vodnog prometa

7.8.1.    Vrste prostornog objekta

Sljedeće vrste prostornog objekta upotrebljavaju se za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata koji se odnose na mrežu vodnog prometa:

 svjetionik,

 plutača,

 razred CEMT,

 stanje vodnog objekta,

 područje plovnog puta,

 trajektna veza,

 uporaba trajekta,

 unutarnji plovni put,

 pomorski plovni put,

 pristanišno područje,

 pristanišni čvor,

 ograničenje za plovila,

 shema odvojene plovidbe,

 područje sheme odvojene plovidbe,

 prijelaz sheme odvojene plovidbe,

 put sheme odvojene plovidbe,

 kružni tok sheme odvojene plovidbe,

 separator sheme odvojene plovidbe,

 niz vodnih dionica,

 vodni čvor,

 smjer toka vodnog prometa,

 vodni put,

 dionica vodnog (plovnog) puta,

 čvor vodnog (plovnog) puta.

7.8.1.1.   Svjetionik (Beacon)

Istaknut posebno izgrađen objekt koji je jasno vidljiv znak na fiksnoj lokaciji kao pomoć pri navigaciji ili za hidrografska mjerenja.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportPoint.

7.8.1.2.   Plutača (Buoy)

Plutajući objekt pričvršćen na dno na posebnom mjestu (označenom na karti) kao pomoć pri navigaciji ili u druge posebne svrhe.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportPoint.

7.8.1.3.   Razred CEMT (CEMTClass)

Klasifikacija unutarnjeg plovnog puta prema sustavu CEMT (Europska konferencija ministara prometa).

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrta podatka

Voidability

CEMTClass

Vrijednost koja označuje klasifikaciju unutarnjeg plovnog puta prema sustavu CEMT (Europska konferencija ministara prometa).

CEMTClassValue

 

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio mreže vodnog prometa.

7.8.1.4.   Stanje vodnog objekta (ConditionOfWaterFacility)

Stanje elementa mreže vodnog prometa u smislu njegove dovršenosti i uporabe.

Ova je vrsta podvrsta vrste ConditionOfFacility.

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio mreže vodnog prometa.

7.8.1.5.   Područje plovnog puta (FairwayArea)

Glavni dio plovnog puta po kojem se najviše putuje.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportArea.

7.8.1.6.   Trajektna veza (FerryCrossing)

Poseban vodni put namijenjen lakšem prijevozu putnika, vozila i drugog tereta preko vodnog tijela i koje se obično koristi za povezivanje dvaju ili više čvorova kopnene prometne mreže.

Ova je vrsta podvrsta vrste Waterway.

7.8.1.7.   Uporaba trajekta (FerryUse)

Vrsta prijevoza koja se obavlja trajektnom vezom.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportProperty.Atribut

Definicija

Vrta podatka

Voidability

ferryUse

Vrijednost koja pokazuje vrstu prijevoza koja se obavlja trajektnom vezom.

FerryUseValue

 

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio mreže vodnog prometa.

7.8.1.8.   Unutarnji vodni put (InlandWaterway)

Vodni put koji je definiran u unutarnjim kontinentalnim vodama.

Ova je vrsta podvrsta vrste Waterway.

7.8.1.9.   Pomorski vodni put (MarineWaterway)

Vodni put koji je definiran u morskim vodama.

Ova je vrsta podvrsta vrste Waterway.Atributi vrste prostornog objekta MarineWaterway

Atribut

Definicija

Vrta podatka

Voidability

deepWaterRoute

Atribut koji označuje je li pomorski vodni put dubokomorski put.

Boolean

voidable

7.8.1.10.   Pristanišno područje (PortArea)

Površinski prostorni objekt koji se upotrebljava za prikaz fizičkih granica svih objekata koji su dio kopnene zone morskog ili kontinentalnog pristaništa.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportArea.

7.8.1.11.   Pristanišni čvor (PortNode)

Točkasti prostorni objekt koji pojednostavnjeno prikazuje morsko ili kopneno pristanište, koje se nalazi blizu obale vodnog tijela gdje je pristanište.

Ova je vrsta podvrsta vrste WaterNode.

7.8.1.12.   Ograničenje za plovila (RestrictionForWaterVehicles)

Ograničenje za plovila na elementu vodnog prometa.

Ova je vrsta podvrsta vrste RestrictionForVehicles.

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio mreže vodnog prometa.

7.8.1.13.   Shema odvojene plovidbe (TrafficSeparationScheme)

Shema koja da bi smanjila opasnost od sudara na zakrčenim područjima i/ili područjima koja se spajaju, odvaja promet koji se kreće u suprotnim smjerovima ili u skoro suprotnim smjerovima.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Asocijacijske uloge vrste prostornog objekta TrafficSeparationScheme

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

component

Sastavni dio sheme odvojene plovidbe.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Zbirka pomorskih plovnih putova povezanih sa shemom odvojene plovidbe.

MarineWaterway

 

markerBeacon

Označivač koji je dio sheme odvojene plovidbe.

Beacon

 

markerBuouy

Označivač koji je dio sheme odvojene plovidbe.

Buouy

 

7.8.1.14.   Područje sheme odvojene plovidbe (TrafficSeparationSchemeArea)

Površinski prostorni objekt koji je dio sheme odvojene plovidbe.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportArea.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.

7.8.1.15.   Prijelaz sheme odvojene plovidbe (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Točno određeno područje u kojem se plovni putovi križaju.

Ova je vrsta podvrsta vrste TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.16.   Put sheme odvojene plovidbe (TrafficSeparationSchemeLane)

Područje s točno određenim granicama na kojem je uspostavljen jednosmjerni promet.

Ova je vrsta podvrsta vrste TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.17.   Kružni tok sheme odvojene plovidbe (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Shema odvojene plovidbe u kojoj se promet odvija u suprotnomu smjeru od kazaljke na satu oko određene točke ili zone.

Ova je vrsta podvrsta vrste TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.18.   Separator sheme odvojene plovidbe (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Zona koja odvaja plovne putove po kojima brodovi plove u suprotnim smjerovima ili skoro u suprotnim smjerovima; ili odvaja plovne putove namijenjene posebnim razredima brodova koji plove u istom smjeru.

Ova je vrsta podvrsta vrste TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.19.   Niz vodnih dionica (WaterLinkSequence)

Linijski prostorni objekt sastavljen od uređene zbirke vodnih putova i/ili vodotokova (ako je to potrebno), koji prikazuje neprekinuti nerazgranati put u vodnoj mreži.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLinkSequence.

7.8.1.20.   Vodni čvor (WaterNode)

Točkasti prostorni objekt koji se upotrebljava za prikaz povezivosti između dviju različitih dionica vodnog (plovnog) puta ili između dionice vodnog (plovnog) puta i dionice vodotoka u mreži vodnog prometa.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportNode.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.

7.8.1.21.   Smjer toka vodnog prometa (WaterTrafficFlowDirection)

Pokazuje smjer toka vodnog prometa u odnosu na smjer vektora dionice vodnog prometa.

Ova je vrsta podvrsta vrste TrafficFlowDirection.

To se svojstvo može odnositi samo na prostorni objekt koji je dio mreže vodnog prometa.

7.8.1.22.   Plovni put (Waterway)

Zbirka slijeda vodnih dionica i/ili pojedinačnih dionica vodotokova (ako je to potrebno) za koje je karakterističan jedan ili više tematskih identifikatora i/ili svojstava, koji tvore plovne rute na vodnom tijelu (oceani, mora, rijeke, jezera, kanali ili prokopi).

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLinkSet.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.

7.8.1.23.   Dionica plovnog puta (WaterwayLink)

Linijski prostorni objekt koji opisuje geometriju ili povezivost mreže vodnog prometa između dvaju uzastopnih čvorova plovnog puta i vodotoka. Pokazuje linijsku dionicu na vodnom tijelu koja se upotrebljava za brodski prijevoz.

Ova je vrsta podvrsta vrste TransportLink.

7.8.1.24.   Čvor plovnog puta (WaterwayNode)

Točkasti prostorni objekt koji se upotrebljava za prikaz povezivosti između dviju različitih dionica plovnog puta ili između dionice plovnog puta i dionice vodotoka u mreži vodnog prometa.

Ova je vrsta podvrsta vrste WaterNode.Atributi vrste prostornog objekta WaterwayNode

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

formOfWaterwayNode

Opis funkcije čvora plovnog puta u mreži vodnog prometa.

FormOfWaterwayNodeValue

voidable

7.8.2.    Enumeracije

7.8.2.1.   Razred CEMT (CEMTClassValue)

Klasifikacija unutarnjeg plovnog puta prema Rezoluciji br. 92/2 CEMT (Europska konferencija ministara prometa).Vrijednosti dopuštene za enumeraciju CEMTClassValue

Vrijednost

Definicija

I.

Unutarnji plovni put koji pripada CEMT-razredu I. kako ga je definirala Europska konferencija ministara prometa, Rezolucija br. 92/2 – Tablica 1.

II.

Unutarnji plovni put koji pripada CEMT-razredu II. kako ga je definirala Europska konferencija ministara prometa, Rezolucija br. 92/2 – Tablica 1.

III.

Unutarnji plovni put koji pripada CEMT-razredu III. kako ga je definirala Europska konferencija ministara prometa, Rezolucija br. 92/2 – Tablica 1.

IV.

Unutarnji plovni put koji pripada CEMT-razredu IV. kako ga je definirala Europska konferencija ministara prometa, Rezolucija br. 92/2 – Tablica 1.

V.a

Unutarnji plovni put koji pripada CEMT-razredu V.a kako ga je definirala Europska konferencija ministara prometa, Rezolucija br. 92/2 – Tablica 1.

V.b

Unutarnji plovni put koji pripada CEMT-razredu V.b kako ga je definirala Europska konferencija ministara prometa, Rezolucija br. 92/2 – Tablica 1.

VI.a

Unutarnji plovni put koji pripada CEMT-razredu VI.a kako ga je definirala Europska konferencija ministara prometa, Rezolucija br. 92/2 – Tablica 1.

VI.b

Unutarnji plovni put koji pripada CEMT-razredu VI.b kako ga je definirala Europska konferencija ministara prometa, Rezolucija br. 92/2 – Tablica 1.

VI.c

Unutarnji plovni put koji pripada CEMT-razredu VI.c kako ga je definirala Europska konferencija ministara prometa, Rezolucija br. 92/2 – Tablica 1.

VII.

Unutarnji plovni put koji pripada CEMT-razredu VII. kako ga je definirala Europska konferencija ministara prometa, Rezolucija br. 92/2 – Tablica 1.

7.8.3.    Popisi kodova

7.8.3.1.   Uporaba trajekta (FerryUseValue)

Vrsta prijevoza koji se obavlja trajektom.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ FerryUseValue

Vrijednost

Definicija

cars

Trajekt prevozi automobile.

other

Trajekt prevozi ostala prijevozna sredstva, osim putnika, automobila, teretnih vozila ili vlakova.

passengers

Trajekt prevozi putnike.

train

Trajekt prevozi vlakove.

trucks

Trajekt prevozi teretna vozila.

▼B

7.8.3.2.   Oblik čvora plovnog puta (FormOfWaterwayNodeValue)

Funkcija čvora plovnog puta u mreži vodnog prometa.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ FormOfWaterwayNodeValue

Vrijednost

Definicija

junctionFork

Infrastrukturni elementi pri kojima prometni tok jednog plovila presijeca prometni tok drugog plovila ili točke u kojima se prometni tokovi plovila dijele ili spajaju.

lockComplex

Ustava ili skupina ustava namijenjena za dizanje i spuštanje brodova između vodenih pojasa pri različitim vodostajima na plovnim putovima rijeka i kanala.

movableBridge

Most koji se može podignuti ili zakrenuti kako bi se omogućio prolazak brodova.

shipLift

Uređaj za prijevoz brodova između vodnih tijela na dvije različite nadmorske visine, koji se koristi umjesto ustava na kanalu.

waterTerminal

Mjesto gdje se roba pretovaruje.

turningBasin

Mjesto gdje se kanal ili uski plovni put širi kako bi se brodovi mogli okrenuti.

▼B

7.9.    Zahtjevi vezani uz temu „Promet”

7.9.1.    Usklađenost skupova prostornih podataka

1. Prikaz središnjih linija i čvorova u prometnim mrežama uvijek je unutar područja prikaza istog objekta.

2. Povezivost prometnih mreža preko državnih granica i, kad je to potrebno, i preko regionalnih granica (i skupova podataka) u državama članicama uspostavljaju i održavaju odgovarajuća tijela, pri čemu upotrebljavaju mehanizme za prekograničnu povezanost koju osigurava vrsta NetworkConnection.

7.9.2.    Modeliranje referencija objekta

1. Kad se u podacima prometnih mreža upotrebljava linearno referenciranje, položaj referenciranih svojstava na dionicama i nizovima dionica izražava se kao udaljenost mjerena uzduž osigurane geometrije temeljnih dionica.

2. Međumodalna veza uvijek se odnosi na dva elementa koji pripadaju različitim mrežama.

7.9.3.    Prikaz geometrije

1. Krajevi prometnih dionica povezuju se uvijek kad postoji presjek između pojava u stvarnom svijetu koje prikazuju. Povezivanja se ne stvaraju na križanju mrežnih elemenata kod kojih nije moguć prijelaz od jednog elementa do drugog.

2. U skupu podataka o prometnim mrežama koji sadržava čvorove, ti su čvorovi prisutni samo kad se prometne dionice dodiruju ili završavaju.

7.9.4.    Modeliranje referencije objekta

Kod vodnih prometnih mreža ponovno se upotrebljava geometrija središnje linije vodne mreže teme Hidrografija, ako postoji i ako je to izvedivo. Stoga se objektno referenciranje upotrebljava za povezivanje puta vodnog prometa s postojećom geometrijom vodne mreže u temi Hidrografija.

7.9.5.    Središnje linije

Središnje linije cestovnih i željezničkih objekata dio su opsega fizičkog objekta stvarnog svijeta koji prikazuju, ako navedena dionica nije označena kao „fictitious”.

7.9.6.    Osiguranje povezivosti mreže

1. Kadgod u prometnoj mreži postoji veza, svi povezani krajevi dionica i neobvezatni čvor koji su dio te veze moraju biti pozicionirani na udaljenosti koja je manja od tolerancije povezivosti među njima.

2. Krajevi dionice i čvorovi koji nisu povezani uvijek su odvojeni udaljenošću koja je veća od tolerancije povezivosti.

3. U skupovima podataka koji sadržavaju prometne dionice i čvorove, relativan položaj čvorova i krajeva dionica mora, s obzirom na navedenu toleranciju povezivosti, odgovarati asocijacijama koje među njima postoje u skupu podataka.

7.10.    SlojeviSlojevi za temu prostornih podataka prometne mreže

Vrsta sloja

Naziv sloja

Prostorni objekt(i) type(s)

TN.CommonTransportElements.TransportNode

Generički prometni čvor

TransportNode

TN.CommonTransportElements.TransportLink

Generička prometna dionica

TransportLink

TN.CommonTransportElements.TransportArea

Generičko područje prometa

TransportArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadLink

Cestovna dionica

RoadLink

TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea

Kolnik

VehicleTrafficArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea

Odmorište uz cestu

RoadServiceArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadArea

Cestovna površina

RoadArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayLink

Željeznička dionica

RailwayLink

TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea

Područje željezničkog kolodvora

RailwayStationArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea

Područje ranžirnog kolodvora

RailwayYardArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayArea

Područje željeznice

RailwayArea

TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink

Dionica plovnog puta

WaterwayLink

TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea

Područje plovnog objekta

FairwayArea

TN.WaterTransportNetwork.PortArea

Pristanišno područje

PortArea

TN.AirTransportNetwork.AirLink

Zračna dionica

AirLink

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

Područje aerodroma

AerodromeArea

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

Područje uzletno-sletne staze

RunwayArea

TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea

Područje zračnog prostora

AirspaceArea

TN.AirTransportNetwork.ApronArea

Područje stajanke

ApronArea

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

Područje vozne (rulne) staze

TaxiwayArea

TN.CableTransportNetwork.CablewayLink

Dionica žičare

CablewayLink

8.   HIDROGRAFIJA

8.1.    Definicije

Uz definicije iz članka 2. upotrebljavaju se sljedeće definicije:

 „vodonosnik” znači ispodpovršinski sloj ili stjenoviti slojevi ili drugi geološki slojevi koji su dovoljno porozni ili propusni da omogućuju značajan tok podzemnih voda ili oduzimanje značajnih količina podzemnih voda,

 „podzemna voda” znači sva voda koja je ispod površine zemlje u zasićenom području i u neposrednom dodiru s tlom ili zdravcem (sloj ispod površinskog sloja),

 „porječje” znači područje kopna s kojega sva površinska oborinska voda otječe kroz niz potoka, rijeka a moguće i jezera do određene točke vodotoka.

8.2.    Struktura teme prostornih podataka „Hidrografija”

Vrste određene za temu prostornih podataka Hidrografija strukturirane su u sljedeće skupine:

 hidrografija – baza,

 hidrografija – mreža,

 hidrografija – fizičke vode.

▼M2 —————

▼B

8.3.    Hidrografija – baza

8.3.1.    Vrste prostornog objekta

Sljedeće vrste prostornog objekta upotrebljavaju se za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata koji se odnose na skupinu hidrografija – baza:

 hidrografski objekt.

8.3.1.1.   Hidrografski objekt (HydroObject)

Baza identiteta hidrografskih objekata (uključujući umjetne) u stvarnom svijetu.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atributi vrste prostornog objekta HydroObject

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

geographicalName

Geografsko ime koje se upotrebljava za identifikaciju hidrografskog objekta u stvarnom svijetu. Osigurava „ključ” za implicitno povezivanje različitih prikaza objekta.

GeographicalName

voidable

hydroId

Identifikator koji se upotrebljava za identifikaciju hidrografskog objekta u stvarnom svijetu. Osigurava „ključ” za implicitno povezivanje različitih prikaza objekta.

HydroIdentifier

 Asocijacijske uloge vrste prostornog objekta HydroObject

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

relatedHydroObject

Povezani hidrografski objekt koji prikazuje isti entitet u stvarnom svijetu.

HydroObject

voidable

8.3.2.    Vrste podataka

8.3.2.1.   Hidrografski identifikator (HydroIdentifier)

Hidrografski tematski identifikator.Atributi vrste podataka HydroIdentifier

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

classificationScheme

Opis identifikacijske sheme (nacionalna, europska itd.) koja se upotrebljava.

CharacterString

 

localId

Lokalni identifikator koji dodjeljuje određeno nadležno tijelo.

CharacterString

 

Namespace

Pokazatelj područja primjene lokalnog identifikatora.

CharacterString

 

8.4.    Hidrografija – mreža

8.4.1.    Vrste prostornog objekta

Sljedeće vrste prostornog objekta upotrebljavaju se za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata koji se odnose na skupinu hidrografija – mreža:

 hidrografski čvor,

 dionica vodotoka,

 niz dionica vodotoka,

 odvojeno križanje vodotoka.

8.4.1.1.   Hidrografski čvor (HydroNode)

Čvor u hidrografskoj mreži.

Ova je vrsta podvrsta vrste Node.

Ova je vrsta podvrsta vrste HydroObject.Atributi vrste prostornog objekta HydroNode

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

hydroNodeCategory

Vrsta hidrografskog čvora.

HydroNodeCategoryValue

voidable

8.4.1.2.   Dionica vodotoka (WatercourseLink)

Segment vodotoka u hidrografskoj mreži.

Ova je vrsta podvrsta vrste Link.

Ova je vrsta podvrsta vrste HydroObject.Atributi vrste prostornog objekta WatercourseLink

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

flowDirection

Smjer vodnog toka na segmentu u odnosu na digitalizaciju geometrije segmenta.

LinkDirectionValue

voidable

length

Duljina segmenta mreže.

Length

voidable

8.4.1.3.   Niz dionica vodotoka (WatercourseLinkSequence)

Niz dionica vodotoka koji prikazuje nerazgranati put kroz hidrografsku mrežu.

Ova je vrsta podvrsta vrste LinkSequence.

Ova je vrsta podvrsta vrste HydroObject.

8.4.1.4.   Izvanrazinski prijelaz vodotoka (WatercourseSeparatedCrossing)

Element u hidrografskoj mreži koji se upotrebljava u prijelazu dionica vodotoka koje se ne dodiruju na odvojenim razinama.

Ova je vrsta podvrsta vrste GradeSeparatedCrossing.

Ova je vrsta podvrsta vrste HydroObject.

8.4.2.    Popisi kodova

8.4.2.1.   Kategorija hidrografskog čvora (HydroNodeCategoryValue)

Definira kategorije različitih vrsta čvorova hidrografske mreže.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ HydroNodeCategoryValue

Vrijednost

Definicija

boundary

Čvor koji se koristi za povezivanje različitih mreža.

flowConstriction

Čvor mreže koji sam po sebi nema veze s topologijom mreže, nego se odnosi na važnu hidrografsku točku ili objekt, ili umjetni objekt, koji utječe na protok mreže.

flowRegulation

Čvor mreže koji sam po sebi nema veze s topologijom mreže, nego se odnosi na važnu hidrografsku točku ili objekt, ili umjetni objekt, koji regulira protok mreže.

junction

Čvor gdje se povezuju tri ili više dionica.

outlet

Završni čvor niza međusobno povezanih dionica.

source

Početni čvor niza međusobno povezanih dionica.

▼B

8.5.    Hidrografija – fizičke vode

8.5.1.    Vrste prostornog objekta

Sljedeće vrste prostornog objekta upotrebljavaju se za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata koji se odnose na skupinu hidrografija – fizičke vode:

 prijelaz,

 brana,

 slivni bazen,

 nasip (uz rijeku),

 slap,

 točka vodnog toka,

 gaz (pličina),

 hidrografska važna točka,

▼M2 —————

▼B

 granica kopno-voda,

 ustava,

 umjetni objekt,

▼M2 —————

▼B

 brzice,

 riječni sliv,

 obala,

 obalna konstrukcija,

 regulacijski kanal,

 voda stajaćica,

 površinska voda,

 vodotok,

 močvarno tlo.

8.5.1.1.   Prijelaz (Crossing)

Umjetni objekt koji omogućuje prolaz vode ispod i iznad prepreke.

Ova je vrsta podvrsta vrste ManMadeObject.Atributi vrste prostornog objekta Crossing

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

type

Vrsta fizičkog prijelaza.

CrossingTypeValue

voidable

8.5.1.2.   Brana (DamOrWeir)

Stalna prepreka preko vodotoka koja se upotrebljava za zahvaćanje vode ili nadzor nad njezinim tokom.

Ova je vrsta podvrsta vrste ManMadeObject.

8.5.1.3.   Slivni bazen (DrainageBasin)

Područje sa zajedničkim izljevom (odvodom) površinskih voda.

Ova je vrsta podvrsta vrste HydroObject.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

area

Veličina slivnog bazena.

Area

voidable

basinOrder

Broj (oznaka) koja pokazuje stupanj grananja/podjele u sustavu slivnog bazena.

HydroOrderCode

voidable

beginLifespan Version

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

endLifespan Version

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta u skupu prostornih podataka izmijenjena ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija slivnog bazena u obliku površine.

GM_Surface

 

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

origin

Izvor slivnog bazena.

OriginValue

voidableAsocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

outlet

Izljev(i) površinskih voda u slivnom bazenu.

SurfaceWater

voidable

containsBasin

Porječje koje je dio većeg slivnog bazena.

DrainageBasin

voidable

Riječni sliv ne smije biti dio drugog slivnog bazena.

8.5.1.4.   Obala (Embankment)

Umjetni duguljasti objekt od zemlje ili drugog materijala.

Ova je vrsta podvrsta vrste ManMadeObject.

▼M2 —————

▼B

8.5.1.5.   Slap (Falls)

Dio vodotoka koji vertikalno pada s visine.

Ova je vrsta podvrsta vrste FluvialPoint.Atributi vrste prostornog objekta Falls

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

height

Udaljenost mjerena od najniže točke podnožja ili razine vode (nizbrdne/nizvodne strane) do najviše točke prostornog objekta.

Length

voidable

8.5.1.6.   Točka vodnog toka (FluvialPoint)

Hidrografska važna točka koja utječe na tok vode.

Ova je vrsta podvrsta vrste HydroPointOfInterest.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.

8.5.1.7.   Gaz (Ford)

Plitki dio vodotoka koji se može prijeći prometnim sredstvima.

Ova je vrsta podvrsta vrste ManMadeObject.

8.5.1.8.   Hidrografska važna točka (HydroPointOfInterest)

Mjesto u prirodi gdje se voda pojavi, nestane ili promijeni svoj tok.

Ova je vrsta podvrsta vrste HydroObject.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atributi vrste prostornog objekta HydroPointOfInterest

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta u skupu prostornih podataka izmijenjena ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija hidrografske važne točke u obliku točke, krivulje ili površine.

GM_Primitive

voidable

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

levelOfDetail

Rezolucija izražena indeksom mjerila ili udaljenošću na tlu.

MD_Resolution

 

▼M2 —————

▼B

8.5.1.11.   Granica kopno-voda (LandWaterBoundary)

Crta na kojoj kopno dodiruje vodno tijelo.Atributi vrste prostornog objekta LandWaterBoundary

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta u skupu prostornih podataka izmijenjena ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija granice kopna u obliku krivulje.

GM_Curve

 

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

origin

Vrsta granice kopna.

OriginValue

voidable

waterLevelCategory

Razina vode koja određuje granicu kopno-voda.

WaterLevelValue

voidable

8.5.1.12.   Ustava (Lock)

Ograđeni prostor s dvije ili više brana koji se upotrebljava za dizanje ili spuštanje plovila kad prelaze s jedne razine vode na drugu.

Ova je vrsta podvrsta vrste ManMadeObject.

8.5.1.13.   Umjetni objekt (ManMadeObject)

Umjetni objekt koji leži u vodnom tijelu ili ma jednu od sljedećih funkcija: zadržava vodu, – regulira količinu vode, mijenja smjer vode, omogućuje križanje vodotokova.

Ova je vrsta podvrsta vrste HydroObject.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atributi vrste prostornog objekta ManMadeObject

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

condition

Stanje objekta kao cjeline na određenoj lokaciji s obzirom na planiranje, izgradnju, popravak i/ili održavanje struktura i/ili opreme od kojih se objekt sastoji.

ConditionOfFacilityValue

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta u skupu prostornih podataka izmijenjena ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija umjetnog objekta u obliku točke, krivulje ili površine.

GM_Primitive

voidable

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

levelOfDetail

Rezolucija izražena indeksom mjerila ili udaljenošću na zemlji.

MD_Resolution

 

▼M2 —————

▼B

8.5.1.17.   Brzaci (Rapids)

Dio vodotoka s ubrzanim protokom, ali bez prijeloma na dnu nagiba koji bi omogućio nastanak slapa.

Ova je vrsta podvrsta vrste FluvialPoint.

8.5.1.18.   Riječni sliv (RiverBasin)

Područje kopna s kojega se sva površinska voda kroz potoke, rijeke, pa i jezera, slijeva u more kroz samo jedno riječno ušće, estuarij ili deltu.

Ova je vrsta podvrsta vrste DrainageBasin.

8.5.1.19.   Obala (Shore)

Uzak pojas zemlje u neposrednom dodiru s vodom uključujući površinu između gornje i donje razine vode.

Ova je vrsta podvrsta vrste HydroObject.

▼M2 —————

▼BAtributi vrste prostornog objekta Shore

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

composition

Primarna vrsta materijala od kojega je prostorni objekt sastavljen, osim površine.

ShoreTypeValue

voidable

delineationKnown

Pokazatelj da je razgraničenje (npr. granice i informacije) prostornog objekta poznato.

Boolean

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta u skupu prostornih podataka izmijenjena ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

▼M2

geometry

Geometrija obale.

GM_MultiSurface

 

▼B

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

8.5.1.20.   Obalna konstrukcija (ShorelineConstruction)

Izgrađena struktura koja ne mijenja položaj na granici s vodnim tijelom.

Ova je vrsta podvrsta vrste ManMadeObject.

8.5.1.21.   Regulacijski kanal (Sluice)

Otvoren nagnut kanal opremljen vratima za regulaciju protoka vode.

Ova je vrsta podvrsta vrste ManMadeObject.

8.5.1.22.   Voda stajaćica (StandingWater)

Vodno tijelo u cijelosti okruženo kopnom.

Ova je vrsta podvrsta vrste SurfaceWater.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

elevation

Nadmorska visina.

Length

voidable

meanDepth

Prosječna dubina vodnog tijela.

Length

voidable

surfaceArea

Površina vodnog tijela.

Area

voidable

Geometrija vode stajaćice može biti površina ili točka.

8.5.1.23.   Površinska voda (SurfaceWater)

Svako poznato tijelo kopnenog plovnog puta.

Ova je vrsta podvrsta vrste HydroObject.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.Atributi vrste prostornog objekta SurfaceWater

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta u skupu prostornih podataka izmijenjena ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija površinske vode: – krivulja ili površina za vodotok, – točka ili površina za vodu stajaćicu.

GM_Primitive

 

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

levelOfDetail

Rezolucija izražena indeksom mjerila ili udaljenošću na tlu.

MD_Resolution

 

localType

Određuje „lokalni” naziv za vrstu površinske vode.

LocalisedCharacterString

voidable

origin

Izvor površinske vode.

OriginValue

voidable

persistence

Stupanj postojanosti vode.

HydrologicalPersistenceValue

voidable

tidal

Pokazuje utječe li na površinsku vodu voda morskih mijena.

Boolean

voidableAsocijacijske uloge vrste prostornog objekta SurfaceWater

Asocijacijska uloga

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

bank

Obala (-e) s površinskom vodom.

Shore

voidable

drainsBasin

Slivni bazen(i) dreniran(i) površinskom vodom.

DrainageBasin

voidable

neighbour

Asocijacija na drugi primjerak iste površinske vode u stvarnom svijetu u drugom skupu podataka.

SurfaceWater

voidable

8.5.1.24.   Vodotok (Watercourse)

Prirodni ili umjetni tok vode.

Ova je vrsta podvrsta vrste SurfaceWater.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

condition

Stanje vodotoka u smislu njegova planiranja, izgradnje, popravka i/ili održavanja.

ConditionOfFacilityValue

voidable

delineationKnown

Pokazatelj da je razgraničenje (npr.: granice i informacije) prostornog objekta poznato.

Boolean

voidable

length

Duljina vodotoka.

Length

voidable

level

Vertikalni položaj vodotoka u odnosu na tlo.

VerticalPositionValue

voidable

streamOrder

Broj (oznaka) koji izražava stupanj grananja u sustavu vodotoka.

HydroOrderCode

voidable

width

Širina vodotoka (kao raspon) uzduž njegove duljine.

WidthRange

voidable

▼M2

Obale na obje strane vodenog toka moraju se navesti (pomoću svojstva bank) kao dva zasebna objekta Shore.

▼B

Geometrija vodotoka može biti krivulja ili površina.

Atribut „condition” može se navesti samo za umjetni vodotok.

8.5.1.25.   Močvarno tlo (Wetland)

Slabo drenirano ili povremeno poplavljeno područje u kojem je zemlja zasićena vodom i u kojem uspijeva vegetacija.

Ova je vrsta podvrsta vrste HydroObject.

▼M2 —————

▼BAtributi vrste prostornog objekta Wetland

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta unesena u skup prostornih podataka ili u njemu izmijenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum i vrijeme kad je ova inačica prostornog objekta u skupu prostornih podataka izmijenjena ili iz njega izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija močvarnog tla u obliku površine.

GM_Surface

 

inspireId

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

localType

Određuje „lokalni” naziv za vrstu močvarnog tla.

LocalisedCharacterString

voidable

Tidal

Pokazuje utječe li na močvarno tlo voda morskih mijena.

Boolean

voidable

8.5.2.    Vrste podataka

8.5.2.1.   Hidrografska oznaka razine (HydroOrderCode)

Hidrološki značajna „oznaka razine” koja se koristi za razvrstavanje vodotoka i slivnih bazena u smislu hijerarhije.Atributi vrste podataka HydroOrderCode

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

order

Broj (oznaka) koja pokazuje stupanj grananja ili dijeljenja u sustavu vodotoka ili u sustavu slivnog bazena.

CharacterString

 

orderScheme

Opis pojma na kojem se temelji razvrstavanje.

CharacterString

 

scope

Pokazatelj područja primjene ili izvora oznake razine (uključujući nacionalnu, nadnacionalnu ili europsku razinu).

CharacterString

 

8.5.2.2.   Raspon širine (WidthRange)

Raspon horizontalne širine vodotoka duž njegove duljine.Atributi vrste podataka WidthRange

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

lower

Donja granica raspona širine.

Length

 

upper

Gornja granica raspona širine.

Length

 

8.5.3.    Enumeracije

8.5.3.1.   Izvor (OriginValue)

Vrsta numeracije koja određuje hidrografske kategorije „izvora” (prirodni, umjetni) za različite hidrografske objekte.Vrijednosti dopuštene za numeraciju OriginValue

Vrijednost

Definicija

natural

Pokazatelj da je prostorni objekt prirodan.

manMade

Pokazatelj da je prostorni objekt umjetan.

8.5.4.    Popisi kodova

8.5.4.1.   Vrsta prijelaza (CrossingTypeValue)

Vrste prijelaza fizičkih vodotokova koje je stvorio čovjek.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ CrossingTypeValue

Vrijednost

Definicija

aqueduct

Cijev ili umjetni kanal za prijenos vode iz udaljenog izvora, obično pomoću gravitacije, za opskrbu vodom, te za poljoprivredne i/ili industrijske namjene.

bridge

Struktura koja povezuje dvije lokacije i omogućuje prijelaz transportnog puta preko prepreke na terenu.

culvert

Zatvoreni kanal koji vodotok vodi ispod ceste, željeznice, kanala ili drugih objekata.

siphon

Cijev za pretakanje tekućine s više razine na nižu pri čemu se koriste razlike u tlakovima kako bi se vodeni stupac podigao na višu razinu prije nego što se tekućina izlije.

▼B

8.5.4.2.   Hidrološka postojanost (HydrologicalPersistenceValue)

Kategorije hidrološke postojanosti vodnog tijela.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ HydrologicalPersistenceValue

Vrijednost

Definicija

dry

Rijetko puno i/ili tekuće, općenito samo tijekom i/ili neposredno nakon obilnih padalina.

ephemeral

Puno i/ili tekuće tijekom i/ili neposredno nakon padalina.

intermittent

Puno i/ili tekuće jedan dio godine.

perennial

Neprekidno puno i/ili tekuće tijekom cijele godine.

▼M2 —————

▼B

8.5.4.4.   Vrsta obale (ShoreTypeValue)

Kategorije sastava obalnog područja.

▼M2 —————

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ ShoreTypeValue

Vrijednost

Definicija

boulders

Velike stijene koje su erodirale zbog djelovanja vode i vremenskih uvjeta.

clay

Čvrste i guste čestice tla sitnozrnate strukture koje se uglavnom sastoje od aluminijevih hidrosilikata, koje dodavanjem vode postaju plastičnije i mogu se oblikovati i sušiti.

gravel

Manje kamenje strukture izmijenjene zbog djelovanja vode ili usitnjavanja.

mud

Meko, vlažno tlo, pijesak, prašina i/ili druge čestice tla.

rock

Stijene svih veličina.

sand

Zrnati materijal koji se sastoji od malih erodiranih fragmenata (uglavnom silicijskih) stijena, manji od šljunka a veći od grudice blata.

shingle

Mali, rastresiti, kamenčići zaobljeni djelovanjem vode, posebno naplavljeni na morskoj obali.

stone

Dijelovi stijena ili mineralnih tvari (osim kovina) određenog oblika i veličine, najčešće umjetno oblikovani, koji se koriste za neku posebnu namjenu.

▼B

8.5.4.5.   Razina vode (WaterLevelValue)

Razina referencije morskih mijena/razine vode na temelju kojih se označuju dubine i visine.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ WaterLevelValue

Vrijednost

Definicija

equinoctialSpringLowWater

Razina niske vode morskih mijena oko ravnodnevice.

higherHighWater

Najviša visoka voda (ili plima) određenog lunarnog dana nastala zbog djelovanja deklinacije A1 Mjeseca i Sunca.

higherHighWaterLargeTide

Prosjek najviših visokih voda, po jedna vrijednost za svaku od 19 godina promatranja.

highestAstronomicalTide

Najviša razina morskih mijena koja se može predvidjeti na temelju prosječnih meteoroloških uvjeta i za bilo koju kombinaciju astronomskih uvjeta.

highestHighWater

Najviša razina vode zabilježena na nekoj lokaciji.

highWater

Najviša razina površine vode postignuta u jednom plimnom ciklusu.

highWaterSprings

Proizvoljna razina vode koja je približno jednaka razini srednje visoke vode za mlađaka i uštapa.

indianSpringHighWater

Visina plime koja je približno jednaka razini srednje više visoke vode tijekom najjačih morskih mijena.

indianSpringLowWater

Visina plime koja je približno jednaka razini srednje niže niske vode tijekom najjačih morskih mijena.

localDatum

Proizvoljan datum koji je definirala lokalna lučka uprava od kojeg navedena uprava mjeri vodostaj i visinu plime i oseke.

lowerLowWater

Najniža niska voda (ili oseka) određenog lunarnog dana nastala zbog djelovanja deklinacije A1 Mjeseca i Sunca.

lowerLowWaterLargeTide

Prosjek najnižih niskih voda, po jedna vrijednost za svaku od 19 godina promatranja.

lowestAstronomicalTide

Najniža razina morskih mijena koja se može predvidjeti na temelju prosječnih meteoroloških uvjeta i za bilo koju kombinaciju astronomskih uvjeta.

lowestLowWater

Proizvoljna razina vode koja odgovara najnižoj razini morskih mijena koja je zabilježena na nekoj lokaciji ili je ta vrijednost nešto niža.

lowestLowWaterSprings

Proizvoljna razina vode koja odgovara najnižoj razini vode koja je zabilježena na nekoj lokaciji tijekom najjačih morskih mijena u razdoblju kraćem od 19 godina.

lowWater

Približna vrijednost srednje niske vode usvojena kao referentna razina za ograničeno područje, bez obzira na kasnija detaljna mjerenja.

lowWaterDatum

Približna vrijednost srednje niske vode koja je usvojena kao standardna referentna vrijednost za ograničeno područje.

lowWaterSprings

Proizvoljna razina vode koja je približno jednaka razini srednje niske vode za mlađaka i uštapa.

meanHigherHighWater

Prosječna visina više visoke vode na nekoj lokaciji tijekom razdoblja od 19 godina.

meanHigherHighWaterSprings

Prosječna visina više visoke vode na nekoj lokaciji tijekom najjačih morskih mijena.

meanHigherLowWater

Prosječna visina više niske vode svakog lunarnog dana zabilježena u razdoblju od 19 godina koje je odredila država (National Tidal Datum Epoch).

meanHighWater

Prosječna visina svih visokih voda na nekoj lokaciji tijekom razdoblja od 19 godina.

meanHighWaterNeaps

Prosječna visina visokih voda kod najslabijih morskih mijena.

meanHighWaterSprings

Prosječna visina visokih voda kod najjačih morskih mijena.

meanLowerHighWater

Prosječna visina niže visoke vode svakog lunarnog dana zabilježena u razdoblju od 19 godina koje je odredila država (National Tidal Datum Epoch).

meanLowerLowWater

Prosječna visina nižih niskih voda na nekoj lokaciji tijekom razdoblja od 19 godina.

meanLowerLowWaterSprings

Prosječna visina nižih niskih voda na nekoj lokaciji tijekom najjačih morskih mijena.

meanLowWater

Prosječna visina svih niskih voda na nekoj lokaciji tijekom razdoblja od 19 godina.

meanLowWaterNeaps

Prosječna visina niskih voda pri najslabijim morskim mijenama.

meanLowWaterSprings

Prosječna visina niskih voda pri najjačim morskim mijenama.

meanSeaLevel

Prosječna visina razine mora na mareografskoj postaji mjerena s unaprijed utvrđene referentne razine.

meanTideLevel

Aritmetička sredina srednje visoke vode i srednje niske vode.

meanWaterLevel

Prosječna visina vodostaja mjerena svaki sat tijekom dostupnog razdoblja evidencije.

nearlyHighestHighWater

Prosječna razina koja je približno jednaka razini najviše vode koja je zabilježena na nekoj lokaciji, obično je jednaka razini visoke vode za mlađaka i uštapa.

nearlyLowestLowWater

Razina koja je približno jednaka najnižoj razini vode koja je zabilježena na nekoj lokaciji obično je jednaka razini niske vode tijekom najjačih morskih mijena.

tropicHigherHighWater

Najviše visoke vode (ili plima) koje nastaju svakih pola mjeseca kad je djelovanje maksimalne deklinacije Mjeseca najveće.

tropicLowerLowWater

Najniže niske vode (ili oseka) koje nastaju svakih pola mjeseca kad je djelovanje maksimalne deklinacije Mjeseca najveće.

▼M2 —————

▼B

8.7.    Zahtjevi specifični za temu „Hidrografija”

8.7.1.    Usklađenost skupova prostornih podataka

1. Hidrografske dionice, središnje linije i čvorovi uvijek su unutar prikaza područja istog objekta.

2. Povezivost hidrografskih mreža preko državnih granica i, kad je to potrebno, i preko regionalnih granica (i skupova podataka) u državama članicama uspostavljaju i održavaju odgovarajuća tijela, pri čemu upotrebljavaju mehanizme za prekograničnu povezanost koju osigurava vrsta NetworkConnection type.

3. Sve vrijednosti atributa objekata u toj shemi jednake su odgovarajućem svojstvu tog objekta koji se upotrebljava za obvezu izvješćivanja u skladu s Direktivom 2000/60/EZ.

8.7.2.    Upravljanje identifikatorom

1. Ako se geografsko ime koristi kao jedinstveni hidrološki identifikator za objekt u toj specifikaciji, tad se ime (toponim) preuzima, ako je to moguće, iz paneuropskog (geografskog) imenika ili kojega drugog priznatog paneuropskog izvora.

2. Atribut localId vanjskog identifikatora objekta prostornog objekta jednak je identifikatoru koji se upotrebljava za obvezu izvješćivanja u skladu s Direktivom 2000/60/EZ.

8.7.3.    Modeliranje referencija objekta

1. Ako se isti objekt iz stvarnog svijeta u skupu podataka izmjenjuje uporabom prostornih objekata iz više od jedne hidrografske aplikacijske sheme, tad ti prostorni objekti imaju isto jedinstveno geografsko ime ili isti hidrografski tematski identifikator.

2. Kad se u podacima hidrografske mreže upotrebljava linearno referenciranje, položaj referenciranih svojstava na dionicama i slijedu dionica izražava se kao udaljenost mjerena duž osigurane geometrije temeljnih dionica objekta.

8.7.4.    Prikaz geometrije

1. Ako se prostorni objekti osiguravaju na različitim prostornim rezolucijama, za svaki prostorni objekt, kad je to moguće, mora biti navedena prostorna rezolucija uporabom atributa levelOfDetail.

2. Dionice vodotokova uvijek se sijeku kad postoji veza među pojavama stvarnog svijeta koji prikazuju. Presjeci se ne stvaraju na prijelazu elemenata mreže, ako nije moguć prijelaz vode iz jednog elementa u drugi.

3. U skupu podataka o hidrografskoj mreži koja sadržava čvorove, ti su čvorovi prisutni samo kad se dionice vodotokova dodiruju ili završavaju.

4. Geometrija je jednaka geometriji koja se upotrebljava za obveze izvješćivanja u skladu s Direktivom 2000/60/EZ.

8.7.5.    Uporaba atributa DelineationKnown

1. Atribut delineationKnown ne upotrebljava se da pokaže da je točnost/preciznost određene geometrije slaba; to treba iskazati odgovarajućim elementima o kvaliteti podataka.

2. Atribut delineationKnown ne upotrebljava se da pokaže promjenu geometrije tijekom vremena, kad je promjena geometrije poznata.

8.7.6.    Središnje linije

Središnje linije vodnih tokova dio su opsega fizičkog objekta stvarnog svijeta koji predstavljaju, ako dionica vodotoka nije označena kao „fictitious”.

8.7.7.    Osiguranje povezivosti hidrografske mreže

1. Kad god u hidrografskoj mreži postoji povezanost, svi povezani završeci dionica i neobavezni čvorovi koji su dio te povezanosti moraju biti pozicionirani na udaljenosti koja je manja od tolerancije povezivosti među njima.

2. Završeci dionica i čvorovi koji nisu povezani uvijek su odvojeni udaljenošću koja je veća od tolerancije povezivosti.

3. U skupovima podataka koji sadržavaju prometne dionice i čvorove, relativni položaj čvorova i završetaka dionica u odnosu na navedenu toleranciju povezivosti odgovaraju asocijacijama koje među njima postoje u skupovima podataka.

8.8.    SlojeviSlojevi za temu prostornih podataka Hidrografija

Tip sloja

Naslov sloja

Tipovi prostornih objekata

HY.Network

Hidrografska mreža

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Vodeni resursi

Watercourse, StandingWater

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Vodene granice na kopnu

LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Razvođa

DrainageBasin, RiverBasin

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Vodene točke od interesa

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Izgrađeni objekti

Crossing, DamOrWeir, Embankment, Lock, Ford, ShorelineConstruction, Sluice

HY. PhysicalWaters.Wetland

Močvare

Wetland

HY. PhysicalWaters.Shore

Obale

Shore

9.   ZAŠTIĆENA PODRUČJA

9.1.    Vrste prostornog objekta

Sljedeće vrste prostornog objekta upotrebljavaju se za razmjenu i klasifikaciju prostornih objekata iz skupa podataka koji se odnose na temu prostornih podataka zaštićena područja:

 zaštićena područja.

9.1.1.    Zaštićena područja (ProtectedSite)

Područje koje se određuje ili kojim se upravlja u okviru međunarodnog prava i prava država članica i Unije radi postizanja posebnih ciljeva očuvanja.Atributi vrste prostornog objekta ProtectedSite

Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

geometry

Geometrija koja određuje granicu zaštićenog područja.

GM_Object

 

inspireID

Vanjski identifikator objekta prostornog objekta.

Identifier

 

legalFoundationDate

Datum kad je zaštićeno područje postalo pravno valjano. To je datum kad je stvoren objekt stvarnog svijeta, a ne datum kad je ostvaren njegov prikaz u informacijskom sustavu.

DateTime

voidable

legalFoundationDocument

URL ili pozivanje na pravni akt na temelju kojeg je zaštićeno područje stvoreno.

CI_Citation

voidable

siteDesignation

Oznaka (vrsta) zaštićenog područja.

DesignationType

voidable

siteName

Ime zaštićenog područja.

GeographicalName

voidable

siteProtectionClassification

Klasifikacija zaštićenog područja s obzirom na svrhu zaštite.

ProtectionClassificationValue

voidable

9.2.    Vrste podataka

9.2.1.    Vrsta oznake (DesignationType)

Vrsta podatka koja sadržava oznaku zaštićenog područja, uključujući oznaku upotrijebljene sheme i vrijednosti u navedenoj shemi.Atribut

Definicija

Vrsta podatka

Voidability

designation

Stvarna oznaka područja.

DesignationValue

 

designationScheme

Shema iz koje je oznaka uzeta.

DesignationSchemeValue

 

percentageUnderDesignation

Dio područja koji pripada pod oznaku. Upotrebljava se ponajprije za kategorizaciju IUCN-a. Ako se za taj atribut ne daju vrijednosti, njegova je pretpostavljena vrijednost 100 %.

Percentage

 

Za područja je potrebno upotrebljavati oznake iz odgovarajuće sheme oznaka, pri čemu se vrijednosti oznaka moraju podudarati sa shemom oznaka.

9.3.    Enumeracije

9.3.1.    Klasifikacija zaštite (ProtectionClassificationValue)

Klasifikacija zaštićenog područja na temelju svrhe zaštite.Vrijednosti dopuštene za enumeraciju ProtectionClassificationValue

Vrijednost

Definicija

natureConservation

Područje zaštićeno zbog očuvanja biološke raznolikosti.

archaeological

Područje zaštićeno zbog očuvanja arheološke baštine.

cultural

Područje zaštićeno zbog očuvanja kulturne baštine.

ecological

Područje zaštićeno zbog očuvanja ekološke stabilnosti.

landscape

Područje zaštićeno zbog očuvanja karakteristika krajolika.

environment

Područje zaštićeno zbog očuvanja stabilnosti okoliša.

Geological

Područje zaštićeno zbog očuvanja geoloških karakteristika.

9.4.    Popisi kodova

9.4.1.    Shema oznaka (DesignationSchemeValue)

Shema koja se upotrebljava za dodjeljivanje oznake zaštićenim područjima.

Popis kodova koji države članice mogu proširiti.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ DesignationSchemeValue

Vrijednost

Definicija

emeraldNetwork

Zaštićeno područje ima oznaku prema programu Smaragdne mreže (Emerald Network).

IUCN

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Međunarodne unije za očuvanje prirode.

nationalMonumentsRecord

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika.

natura2000

Zaštićeno područje ima oznaku ili prema Direktivi o staništima (92/43/EEZ) ili prema Direktivi o pticama (79/409/EEZ).

ramsar

Zaštićeno područje ima oznaku prema Ramsarskoj konvenciji.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Zaštićeno područje ima oznaku prema programu UNESCO-a „Čovjek i biosfera”.

UNESCOWorldHeritage

Zaštićeno područje ima oznaku prema Konvenciji UNESCO-a o svjetskoj baštini.

▼B

9.4.2.    Oznaka (DesignationValue)

Apstraktna osnovna vrsta za popise kodova koji sadržavaju vrste klasifikacija i oznake iz različitih shema.

Riječ je o apstraktnoj vrsti.

9.4.3.    Oznaka IUCN (IUCNDesignationValue)

Popis kodova za klasifikaciju sheme Međunarodne unije za očuvanje prirode.

Ova je vrsta podvrsta vrste DesignationValue.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ IUCNDesignationValue

Vrijednost

Definicija

habitatSpeciesManagementArea

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme IUCN-a kao područje upravljanja staništem ili vrstom.

managedResourceProtectedArea

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme IUCN-a kao zaštićeno područje upravljanja resursima.

nationalPark

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme IUCN-a kao nacionalni park.

naturalMonument

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme IUCN-a kao prirodni spomenik.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme IUCN-a kao zaštićeni kopneni/morski krajobraz.

strictNatureReserve

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme IUCN-a kao strogi rezervat prirode.

wildernessArea

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme IUCN-a kao područje divljine.

▼B

9.4.4.    Oznaka područja na temelju Registra nacionalnih zaštićenih spomenika (NationalMonumentsRecordDesignationValue)

Popis kodova za klasifikaciju sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika.

Ova je vrsta podvrsta vrste DesignationValue.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ NationalMonumentsRecordDesignationValue

Vrijednost

Definicija

agricultureAndSubsistence

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao poljoprivredni ili održivi spomenik (agricultural or subsistence monument).

civil

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao civilni spomenik (civil monument).

commemorative

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao komemorativni spomenik (commemorative monument).

commercial

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao gospodarski spomenik (commercial monument).

communications

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik iz područja komunikacija (communications monument).

defence

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik iz područja obrane (defence monument).

domestic

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao domaći spomenik (domestic monument).

education

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao odgojno-obrazovni spomenik (education monument).

gardensParksAndUrbanSpaces

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao vrt, park ili spomenik urbanog prostora (garden, park or urban space monument).

healthAndWelfare

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik iz područja zdravstva i socijalne skrbi (health and welfare monument).

industrial

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao industrijski spomenik (industrial monument).

maritime

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao pomorski spomenik (maritime monument).

monument

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik bez određene kategorije (monument with some unclassified form).

recreational

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik iz područja rekreacije (recreational monument).

religiousRitualAndFunerary

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao vjerski, obredni ili pogrebni spomenik (religious, ritual or funerary monument).

settlement

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik-naselje (settlement monument).

transport

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik iz područja prometa (transport monument).

waterSupplyAndDrainage

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik iz područja opskrbe vodom i komunalija (water supply and drainage monument).

▼B

9.4.5.    Oznaka Natura2000 (Natura2000DesignationValue)

Popis kodova za shemu oznake Natura2000 u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ ( 12 ) (Direktiva o staništima).

Ova je vrsta podvrsta vrste DesignationValue.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ Natura2000DesignationValue

Vrijednost

Definicija

proposedSiteOfCommunityImportance

Zaštićeno područje predloženo je prema programu Natura2000 za područje od važnosti za zajednicu (Site of Community Importance, SCI).

proposedSpecialProtectionArea

Zaštićeno područje predloženo je prema programu Natura2000 za područje posebne zaštite (Special Protection Area, SPA).

siteOfCommunityImportance

Zaštićeno područje prema programu Natura2000 ima oznaku područja od značaja za zajednicu (Site of Community Importance, SCI).

specialAreaOfConservation

Zaštićeno područje prema programu Natura2000 ima oznaku posebnog područja očuvanja (Special Area of Conservation, SAC).

specialProtectionArea

Zaštićeno područje prema programu Natura2000 ima oznaku područja posebne zaštite (Special Protection Area, SPA).

▼B

9.4.6.    Oznaka Ramsar (RamsarDesignationValue)

Popis kodova za shemu oznake prema Konvenciji o vlažnim područjima koja su od međunarodne važnosti (Ramsarska konvencija).

Ova je vrsta podvrsta vrste DesignationValue.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ RamsarDesignationValue

Vrijednost

Definicija

ramsar

Zaštićeno područje ima oznaku prema Ramsarskoj konvenciji.

▼B

9.4.7.    Oznaka prema programu UNESCA Čovjek i biosfera (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)

Popis kodova za klasifikacijsku shemu prema programu Čovjek i biosfera.

Ova je vrsta podvrsta vrste DesignationValue.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue

Vrijednost

Definicija

biosphereReserve

Zaštićeno područje ima oznaku biosfernog rezervata prema programu „Čovjek i biosfera”.

▼B

9.4.8.    Oznaka prema programu UNESCA Svjetska baština (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)

Popis kodova za shemu oznake prema programu Svjetska baština.

Ova je vrsta podvrsta vrste DesignationValue.

▼M2

Dopuštene vrijednosti za ovaj popis kodova sadrže samo vrijednosti iz tablice u nastavku.

▼M1►M2  Vrijednosti za popis kodova ◄ UNESCOWorldHeritageDesignationValue

Vrijednost

Definicija

cultural

Zaštićeno područje ima oznaku područja svjetske kulturne baštine.

mixed

Zaštićeno područje ima oznaku područja svjetske kulturne i svjetske prirodne baštine.

natural

Zaštićeno područje ima oznaku područja svjetske prirodne baštine.

▼B

9.5.    SlojeviSlojevi za temu prostornih podataka Zaštićena područja

Vrsta sloja

Naziv sloja

Prostorni objekt(i)

PS.ProtectedSite

Zaštićena područja

ProtectedSite

▼M2
PRILOG III.

ZAHTJEVI ZA TEME PROSTORNIH PODATAKA NAVEDENE U PRILOGU II. DIREKTIVE 2007/2/EZ

1.   ELEVACIJA (ELEVATION)

1.1.    Definicije

Uz definicije određene u članku 2. vrijede sljedeće definicije:

(1) „digitalni model elevacije (digital elevation model)” (DEM) odnosi se na Digitalni model površine (Digital Surface Model (DSM)) ili na Digitalni model terena (Digital Terrain Model (DTM)).

(2) „digitalni model površine” (digital surface model (DSM) odnosi se na površinu koja opisuje trodimenzionalni oblik površine Zemlje, uključujući sve statičke značajke koje su na nju postavljene. Privremeni fenomen ne čini dio površine, ali zbog tehničkih poteškoća u uklanjanju tih fenomena neke od tih značajki također mogu postojati na površini.

(3) „digitalni model terena” (digital terrain model (DTM) odnosi se na trodimenzionalni oblik gole površine Zemlje, isključujući sve moguće i druge značajke koje su na nju postavljene.

(4) „elevacija” (elevantion) odnosi se na vertikalno ograničeno dimenzionalno svojstvo prostornog objekta koje se sastoji od apsolutne mjere referencirane na dobro definiranu površinu koja se obično rabi kao ishodište.

(5) „visina” (height) odnosi se na svojstvo elevacije mjereno duž viska u smjeru suprotnom (prema gore) od smjera polja gravitacije Zemlje.

(6) „dubina” (depth) odnosi se na svojstvo elevacije mjereno duž linije libele u smjeru koji je jednak (prema prema dolje) smjeru polja gravitacije Zemlje.

1.2.    Struktura teme elevacije prostornih podataka

Tipovi određeni za temu elevacije prostornih podataka strukturirani su u sljedećim paketima:

 Elevacija – Osnovni tipovi (Elevation – Base Types)

 Elevacija – Pokrivenost mrežom (Elevation – Grid Coverage)

 Elevacija – Vektorski elementi (Elevation – Vector Elements)

 Elevacija – TIN (Elevation – TIN)

Skupovi prostornih podataka koji opisuju morfologiju elevacije kopna moraju biti dostupni barem za uporabu tipova prostornih podataka u paketu Elevacija – Pokrivenost mrežom.

Skupovi prostornih podataka koji opisuju morfologiju batimetrije moraju biti dostupni barem za uporabu tipova prostornih podataka u paketu Elevacija – Pokrivenost mrežom i u paketu Elevacija – Vektorski elementi.

1.3.    Elevacija – Osnovni tipovi

1.3.1.    Nabrajanja

1.3.1.1.   Tip svojstva elevacije (ElevationPropertyTypeValue)

Nabrajanje tipa koji određuje izmjereno ili izračunato svojstvo elevacije.Vrijednost

Definicija

height

„visina” (height) odnosi se na svojstvo elevacije mjereno duž linije mjerila u smjeru suprotnom (prema gore) od smjera polja gravitacije Zemlje.

depth

Svojstvo elevacije mjereno duž linije libele u smjeru koji je jednak (prema dolje) smjeru gravitacijskog polja Zemlje.

1.3.1.2.   Tip površine (SurfaceTypeValue)

Tip nabrajanja koji određuje površinu elevacije s obzirom na relativno prianjanje za golu površinu Zemlje.Vrijednost

Definicija

DTM

Digitalni model terena.

DSM

Digitalni model površine.

1.4.    Elevacija – Pokrivenost mrežom.

1.4.1.    Tipovi prostornih objekata

Paket Elevacija - Pokrivenost mrežom sadrži prostorne objekte tipa Pokrivenost mrežom elevacije.

1.4.1.1.   Pokrivenost mrežom elevacije (ElevationGridCoverage)

Kontinuirana pokrivenost koja rabi sistematsku teselaciju na temelju pravilne ispravljene kvadrilateralne mreže za pokrivanje njezine domene u kojoj je vrijednost svojstva elevacije obično poznata za svaku od točaka mreže koja oblikuje tu domenu.

Ovaj tip je podtip tipa RectifiedGridCoverage.Atribut

Definicija

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum i vrijeme umetanja ili promjene ove verzije prostornog objekta u skupu prostornih podataka.

DateTime