02009R0107 — HR — 09.01.2017 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 107/2009

od 4. veljače 2009.

o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve ekodizajna za dodatne prijamnike za pretvorbu signala iz digitalnog u analogni

(Tekst značajan za EGP)

( L 036 5.2.2009, 8)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2282 оd 30. studenoga 2016.

  L 346

51

20.12.2016
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 107/2009

od 4. veljače 2009.

o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve ekodizajna za dodatne prijamnike za pretvorbu signala iz digitalnog u analogni

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi ekodizajna za prijamnike SSTB.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Uredbe važe definicije navedene u Direktivi 2005/32/EZ. Važe i sljedeće definicije:

1. „Prijamik SSTB” znači zasebni uređaj koji, neovisno u sučelju koje se koristi,

(a) ima primarnu funkciju pretvaranja emitiranih nekodiranih digitalnih signala standardne rezolucije (SD) ili visoke rezolucije (HD) u analogne signale pogodne za analognu televiziju ili radio;

(b) nema funkciju „uvjetnog pristupa” (pristup CA);

(c) ne omogućuje funkciju snimanja na premjestivi medij u standardnom „library” formatu.

Prijamnik SSTB moguće je nadograditi sljedećim funkcijama i/ili komponentama koje prelaze okvire minimalne specifikacije prijamnika SSTB:

(a) funkcije vremenske odgode i snimanja pomoću ugrađenog tvrdog diska;

(b) prijenos prijama emitiranog HD signala na video izlaz HD ili SD;

(c) drugi tuner.

2. „Način(i) rada „mirovanja” (standby)” znači stanje u kojem je oprema priključena na izvor napajanja iz mreže, u kojem njezin rad za koji je namijenjena ovisi o ulazu energije iz mreže i osigurava samo sljedeće funkcije, koje mogu trajati neograničeno vrijeme:

(a) funkcija ponovnog uključivanja ili funkcija ponovnog uključivanja samo s indikacijom da je funkcija ponovnog uključivanja omogućena; i/ili

(b) prikaz informacije ili statusa.

3. „Funkcija ponovnog uključivanja” znači funkcija koja omogućuje aktiviranje drugih načina rada, uključujući aktivan način rada, pomoću daljinske sklopke koja podrazumijeva i daljinski upravljač, unutarnji senzor, vremenski relej, kojima se dovodi u stanje u kojem su omogućene dodatne funkcije uključujući i glavnu funkciju.

4. „Prikaz informacije ili statusa” znači trajna funkciju pružanja informacije ili pokazivanja statusa opreme na displeju, uključujući i prikaz vremena.

5. „Aktivan način ili načini rada” znači stanje u kojem je oprema priključena na izvor napajanja iz mreže, a najmanje jedna od glavnih funkcija koja osigurava svrhu za koju je oprema namijenjena je aktivirana.

6. „Automatsko isključivanje napajanja” znači funkcija kojom se po isteku određenog vremena u aktivnom načinu rada nakon pokretanja posljednje funkcije i/ili promjene kanala od strane korisnika prijamnik SSTB iz aktivnog načina rada prebacuje u način rada „mirovanja” (standby).

7. „Drugi tuner” znači dio prijamnika SSTB koji služi za neovisno snimanje uz istodobno gledanje različitog programa.

8. „Uvjetni pristup (pristup CA)” znači usluga emitiranja koju regulira davatelj usluge i za koju je potrebno imati tržišnu pretplatu na određenu televizijsku uslugu.

Članak 3.

Zahtjevi za ekološkim dizajnom

Zahtjevi ekodizajna za prijamnike SSTB utvrđeni su u Prilogu I.

Članak 4.

Odnos s Uredbom (EZ) br. 1275/2008

Zahtjevi koji se utvrđuju ovom Uredbom prevladavaju u odnosu na zahtjeve utvrđene Uredbom Komisije (EZ) br. 1275/2008.

Članak 5.

Ocjena sukladnosti

Postupak za ocjenu sukladnosti iz članka 8. stavka 2. Direktive 2005/32/EZ je sustav unutarnje kontrole dizajna utvrđen u Prilogu IV. Direktivi 2005/32/EZ ili sustav upravljanja utvrđen u Prilogu V. Direktivi 2005/32/EZ.

Članak 6.

Postupak verifikacije u svrhu nadzora tržišta

Provjere s ciljem nadzora provode se u skladu s postupkom verifikacije utvrđenim u Prilogu II.

Članak 7.

Mjerila

Indikativna mjerila za proizvode najboljih radnih značajki i tehnološki najbolje proizvode koji su trenutačno dostupni na tržištu navedena su u Prilogu III.

Članak 8.

Preispitivanje

Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija je preispituje u svjetlu tehnološkog napretka i rezultat tog preispitivanja dostavlja Savjetodavnom forumu.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točka 1. Priloga I. primjenjuje se nakon isteka godine dana nakon dana koji se spominje u prvom stavku.

Točka 2. Priloga I. primjenjuje se nakon isteka tri godine nakon dana koji se spominje u prvom stavku.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama
PRILOG I.

Zahtjevi ekodizajna

1.

Godinu dana nakon stupanja ove Uredbe na snagu, prijamnici SSTB koji se stavljaju na tržište ne smiju premašiti sljedeća ograničenja potrošnje energije; prijamnici SSTB s ugrađenim tvrdim diskom i/ili drugim tunerom izuzeti su od ovog zahtjeva: 

Način rada „mirovanja” (standby)

Aktivan način rada

Prijamnik SSTB

1,00 W

5,00 W

Dodatak za prikaz funkcije na zaslonu u načinu rada „mirovanja” (standby)

1,00 W

Dodatak za dekodiranje HD signala

3,00 W

2.

Tri godine nakon stupanja ove Uredbe na snagu prijamnici SSTB koji se stavljaju na tržište ne smiju premašiti sljedeća ograničenja potrošnje energije: 

Način rada „mirovanja” (standby)

Aktivan način rada

Prijamnik SSTB

0,50 W

5,00 W

Dodatak za prikaz funkcije na zaslonu u načinu rada „mirovanja” (standby)

0,50 W

Dodatak za tvrdi disk

6,00 W

Dodatak za drugi tuner

1,00 W

Dodatak za dekodiranje HD signala

1,00 W

3.

Dostupnost način rada „mirovanja” (standby)

Godinu dana nakon stupanja ove Uredbe na snagu prijamnici SSTB trebaju imati funkciju načina rada „mirovanja” (standby).

4.

Automatsko isključenje

Godinu dana nakon stupanja ove provedbene mjere na snagu, prijamnici SSTB moraju imati ugrađenu funkciju „automatskog isključenja” ili sličnu funkciju sljedećih karakteristika:

 prijamnik SSTB automatski se prebacuje iz aktivnog načina rada u način rada „mirovanja” (standby) nakon najviše tri sata u aktivnom načinu rada poslije pokretanja zadnje funkcije i/ili promjene kanala od strane korisnika, uz upozoravajuću poruku koja se javlja dvije minute prije prelaska na način rada „mirovanja” (standby).

 funkcija „automatsko isključenje” mora biti postavljena kao zadana.

5.

Mjerenja

Potrošnja električne energije koja se spominje u točkama 1. i 2. utvrđuje se pouzdanim, točnim i ponovljivim postupkom mjerenja u kojem se uzimaju u obzir opće priznata postignuća struke.

▼M1 —————

▼B

6.

Informacije koje proizvođači dostavljaju u svrhu ocjene sukladnosti

U svrhu ocjene sukladnosti u skladu s člankom 5., tehnička dokumentacija mora sadržavati sljedeće elemente:

(a)  Za „mirovanje” (standby) i aktivan način rada

 Podaci o potrošnji energije u vatima zaokruženo na dvije decimale obuhvaćaju podatke o potrošnji za različite dodatne funkcije i/ili komponente

 Primijenjena metoda mjerenja

 Razdoblje mjerenja

 Opis načina na koji je način rada uređaja odabran ili programiran

 Slijed postupaka kojima se postiže način rada u kojem se načini rada opreme automatski mijenjaju

 Eventualne napomene o radu opreme

(b)  Ispitni parametri za izmjere vrijednosti

 Temperatura okoline

 Ispitni napon u voltima i frekvencija u herzima

 Ukupno harmonička distorzija sustava napajanja električnom energijom

 Fluktuacija napona električnog napajanja tijekom ispitivanja

 Informacije i dokumentacija o instrumentaciji, postavkama podešenja i krugovima upotrijebljenim u elektro ispitivanju

 Ulazni radiofrekvencijski signali - RF (za digitalnu zemaljsku televiziju) ili međufrekvencije - IF (za satelitsko emitiranje)

 Testni audio/video signali kako su opisani u prijenosnom toku MPEG-2

 Podešavanje kontrola

Tehničkom dokumentacijom nije potrebno obuhvatiti zahtjeve u pogledu potrošnje energije perifernih uređaja koje napaja prijamnik STB, kao što su zemaljska antena, pretvarač satelitskih signala LNB ili bilo koji kabelski ili telekomunikacijski modem.

7.

Informacije koje proizvođači dostavljaju u svrhu obavješćivanja potrošača

Proizvođači su dužni osigurati da za prijamnike SSTB potrošači dobiju podatke o potrošnji električne energije u vatima za „mirovanje” (standby) i aktivni način rada prijamnika, zaokruženo na jednu decimalu.

▼M1
PRILOG II.

Postupak provjere sukladnosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri sukladnosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1. nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2. smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a) vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b) prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c) nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

3. ako nisu postignuti rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b), smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

4. ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje;

5. smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 1.;

6. ako nije postignut rezultat iz točke 5., smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

7. nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu I.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 1., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.Tablica 1.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Odredbe u Prilogu I. točkama 1. i 2., kako je primjenjivo

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Za potrošnju energije iznad 1,00 W

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 10 %.

Za potrošnju energije koja iznosi 1,00 W ili manje

Izračunana vrijednost ne smije prelaziti prijavljenu vrijednost za više od 0,10 W.

▼B
PRILOG III.

Mjerila

U svrhu iz Priloga I. dijela 3. točke 2. Direktive 2005/32/EZ utvrđuju se sljedeća indikativna mjerila. Ona se odnose na najbolju dostupnu tehnologiju na dan donošenja ove Uredbe:

Prijamnik SSTB bez ikakvih dodatnih funkcija:

 Aktivni način rada: 4,00 W

 Način rada „mirovanja” (standby) bez funkcije prikaza na zaslonu: 0,25 W

 Način rada „isključen” („off”): 0 W

Prijamnik SSTB s ugrađenim tvrdim diskom:

 Aktivni način rada: 10,00 W

 Način rada „mirovanja” (standby) bez funkcije prikaza na zaslonu: 0,25 W

 Način rada „isključen” („off”): 0 W

Gornja mjerila utvrđena su na osnovi prijamnika SSTB osnovne konfiguracije, s funkcijom automatskog isključenja i prekidačem za mehaničko isključivanje napajanja.