02007D0777 — HR — 21.04.2021 — 034.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA KOMISIJE

od 29. studenoga 2007.

o utvrđivanju uvjeta za zdravlje životinja i javno zdravlje te obrazaca certifikata za uvoz iz trećih zemalja određenih mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi i o stavljanju izvan snage Odluke 2005/432/EZ

(priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 5777)

(Tekst značajan za EGP)

(2007/777/EZ)

( L 312, 30.11.2007, p.49)

Koju je stavila izvan snage:

 

 

br.

stranica

datum

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020.

L 174

379

3.6.2020

 
Zadnja konsolidirana verzija prije stavljanja izvan snage dostupna je na internetskoj stranici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02007D0777-20210101