EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0560

Uredba (EU) 2020/560 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 508/2014 i (EU) br. 1379/2013 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje učinaka izbijanja bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture

PE/9/2020/REV/1

SL L 130, 24.4.2020, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/560/oj

24.4.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 130/11


UREDBA (EU) 2020/560 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. travnja 2020.

o izmjeni uredbi (EU) br. 508/2014 i (EU) br. 1379/2013 u pogledu posebnih mjera za ublažavanje učinaka izbijanja bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2. i članak 175.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Sektor ribarstva i akvakulture posebno je teško pogođen poremećajima tržišta nastalima zbog znatnog pada potražnje nakon izbijanja bolesti COVID-19. Uslijed zatvaranja prodajnih mjesta, tržnica, veleprodajnih mjesta i distribucijskih kanala cijene i količine u znatnom su opadanju. Pad potražnje i cijena u kombinaciji s osjetljivošću i složenošću lanca opskrbe doveo je do gubitaka u radu ribarskih flota i u proizvodnji morskih prehrambenih proizvoda. Ribari su stoga prisiljeni ostati u luci, a uzgajivači ribe morat će u roku od nekoliko tjedana odbaciti ili uništiti proizvode.

(2)

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) osnovan Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2) trebao bi moći poduprijeti posebne mjere do 31. prosinca 2020. kako bi se u sektoru ribarstva i akvakulture ublažili učinci izbijanja bolesti COVID-19. Te bi mjere trebale obuhvaćati potporu za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti, uključujući ribolov u unutarnjim vodama i ribare bez plovila i za određene gospodarske gubitke za proizvođače u sektoru akvakulture, pod uvjetom da je do njih došlo uslijed izbijanja bolesti COVID-19. Te bi mjere trebale obuhvaćati i dodjelu radnog kapitala proizvođačima u sektoru akvakulture i poduzećima za preradu te potporu organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača za skladištenje proizvoda ribarstva i akvakulture, u skladu s Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Rashodi za operacije koje primaju potporu na temelju tih mjera trebali bi biti prihvatljivi od 1. veljače 2020.

(3)

Sredstva raspoloživa za obveze iz EFPR-a u okviru podijeljenog upravljanja trebala bi se raščlaniti tako da se osigura utvrđivanje fiksnih iznosa za kontrolu ribarstva i za prikupljanje znanstvenih podataka, pritom dopuštajući da se 10 % tih iznosa koristi za mjere povezane s ublažavanjem izbijanja bolesti COVID-19, i za kompenzaciju dodatnih troškova u najudaljenijim regijama. Ostala sredstva u okviru podijeljenog upravljanja trebale bi dodijeliti države članice na temelju svojih potreba.

(4)

S obzirom na značajne društvene i gospodarske posljedice izbijanja bolesti COVID-19 i potrebu za likvidnošću u gospodarstvu, trebalo bi omogućiti podupiranje privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti uzrokovanog krizom zbog izbijanja bolesti COVID-19, uz najveću stopu sufinanciranja od 75 % prihvatljivih javnih rashoda.

(5)

S obzirom na potrebu za fleksibilnošću u preraspodjeli financijskih sredstava za rješavanje posljedica izbijanja bolesti COVID-19, ne bi smjelo biti financijskog ograničenja za pružanje potpore za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti uzrokovan izbijanjem te bolesti. Time se ne bi smjela dovesti u pitanje postojeća financijska ograničenja za druge slučajeve privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti. Obveza oduzimanja potpore odobrene za privremeni prestanak od potpore dodijeljene za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti istom plovilu trebala bi se nastaviti primjenjivati. Kad je riječ o mjerama povezanima s ublažavanjem izbijanja bolesti COVID-19, zahtjev u pogledu 120 dana aktivnosti trebalo bi razmjerno smanjiti za vlasnike plovila registriranih manje od dvije godine i za ribare koji su počeli raditi manje od dvije godine prije zahtjeva za potporu.

(6)

S obzirom na hitnost potrebe za pružanjem potpore trebalo bi biti moguće proširiti područje primjene pojednostavnjenog postupka kako bi se njime obuhvatile izmjene operativnih programa koje se odnose na posebne mjere i preraspodjelu financijskih sredstava za rješavanje posljedica izbijanja bolesti COVID-19. Tim bi pojednostavnjenim postupkom trebalo obuhvatiti izmjene potrebne za potpunu provedbu dotičnih mjera, uključujući njihovo uvođenje i opis metoda za izračun potpore.

(7)

S obzirom na ključnu ulogu organizacija proizvođača u upravljanju krizom, gornju granicu za potporu planovima proizvodnje i stavljanja na tržište trebalo bi povisiti na 12 % prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište. Države članice također bi za tu vrstu potpore trebale moći organizacijama proizvođača dodijeliti predujmove u iznosu do 100 % financijske potpore.

(8)

S obzirom na iznenadan poremećaj aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi uslijed izbijanja bolesti COVID-19 te posljedičan rizik ugrožavanja tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture, primjereno je uspostaviti mehanizam skladištenja proizvoda ribarstva i akvakulture za prehranu ljudi. Time će se nastojati potaknuti veća stabilnost tržišta, ublažiti rizik od bacanja takvih proizvoda ili njihova preusmjeravanja u svrhe koje nisu prehrana ljudi i doprinijeti apsorpciji učinaka krize na profitabilnost proizvoda. Taj bi mehanizam trebao omogućiti proizvođačima u sektoru ribarstva i akvakulture da za slične vrste primijene iste tehnike konzerviranja ili očuvanja kako bi se osiguralo održavanje poštenog tržišnog natjecanja među proizvođačima.

(9)

S obzirom na iznenadnost i razmjer smanjenja potražnje za proizvodima ribarstva i akvakulture uzrokovanog izbijanjem bolesti COVID-19 trebalo bi biti moguće povećati količine prihvatljive za potporu za skladištenje na 25 % godišnje količine dotičnih proizvoda koju određena organizacija proizvođača pripremi za prodaju.

(10)

Kako bi se državama članicama omogućilo da odmah reagiraju na iznenadnost i nepredvidljivost izbijanja bolesti COVID-19, trebale bi imati pravo utvrditi inicijalne cijene za svoje organizacije proizvođača kojima bi se aktivirao mehanizam skladištenja. Te inicijalne cijene trebale bi se utvrditi tako da se održi pošteno tržišno natjecanje među gospodarskim subjektima.

(11)

Potpora u okviru EFPR-a trebala bi biti moguća i za mjere u svrhu kompenzacije gospodarskih gubitaka koji proizlaze iz izbijanja bolesti COVID-19 za gospodarske subjekte u ulovu, uzgoju, preradi i stavljanju na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija, a osobito onih koji proizlaze iz pada cijena ribe ili povećanih troškova skladištenja. Komisija bi bez odgode trebala odobriti takve mjere koje predlože države članice.

(12)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest ublažavanje društvenih i gospodarskih učinaka izbijanja bolesti COVID-19 u sektoru ribarstva i akvakulture, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega i učinaka predloženog djelovanja on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(13)

S obzirom na hitnost potrebe za pružanjem potpore ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(14)

Uzimajući u obzir izbijanje bolesti COVID-19 i hitnu potrebu za rješavanjem njegovih društvenih i gospodarskih učinaka u sektoru ribarstva i akvakulture, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(15)

Uredbe (EU) br. 508/2014 i (EU) br. 1379/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EU) br. 508/2014

Uredba (EU) br. 508/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Proračunski resursi u okviru podijeljenog upravljanja

1.   Sredstva raspoloživa za obveze iz EFPR-a za razdoblje od 2014. do 2020. u okviru podijeljenog upravljanja iznose 5 749 331 600 EUR u tekućim cijenama u skladu s godišnjom raspodjelom iz Priloga II.

2.   Iznos od 580 000 000 EUR proračunskih sredstava iz stavka 1. dodjeljuje se mjerama kontrole i provedbe iz članka 76.

3.   Iznos od 520 000 000 EUR proračunskih sredstava iz stavka 1. dodjeljuje se mjerama za prikupljanje podataka iz članka 77.

4.   Iznos od 192 500 000 EUR proračunskih sredstava iz stavka 1. dodjeljuje se kompenzaciji za najudaljenije regije iz glave V. poglavlja V. Ta kompenzacija ne prelazi, na godišnjoj razini:

(a)

6 450 000 EUR za Azore i Madeiru;

(b)

8 700 000 EUR za Kanarske otoke;

(c)

12 350 000 EUR za francuske najudaljenije regije iz članka 349. UFEU-a.

5.   Države članice mogu koristiti sredstva iz stavka 2. za mjere obuhvaćene stavkom 3. i obratno.

6.   10 % proračunskih sredstava iz stavaka 2. i 3. može biti dodijeljeno mjerama povezanima s ublažavanjem bolesti COVID-19.”;

2.

u članku 16. stavku 1. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Sredstva raspoloživa za obveze država članica iz članka 13. stavka 1. za razdoblje od 2014. do 2020., kako je navedeno u tablici u Prilogu II., utvrđuju se na temelju sljedećih objektivnih kriterija:”;

3.

članak 22. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. dodaje se sljedeća točka:

„(e)

izmjena operativnih programa koje se odnose na potporu iz članka 33. stavka 1. točke (d), članka 35., članka 44. stavka 4.a, članka 55. stavka 1. točke (b), članaka 57., 66. i 67. te članka 69. stavka 3., uključujući preraspodjelu financijskih sredstava za rješavanje posljedica izbijanja bolesti COVID-19.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Stavak 2. ne primjenjuje se na potporu iz članka 33. stavka 1. točaka (a), (b) i (c), članka 34. i članka 41. stavka 2.”;

4.

u članku 25. stavku 3. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„3.   „Ne dovodeći u pitanje stavak 5. ovog članka, ukupni financijski doprinos iz EFPR-a za mjere iz članka 33. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) i članka 34. te za zamjenu ili osuvremenjivanje glavnih ili pomoćnih motora kako je navedeno u člankom 41. ne prelazi viši od sljedeća dva praga:”;

5.

članak 33. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   EFPR može poduprijeti mjere za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti u sljedećim slučajevima:

(a)

provedba mjera Komisije ili hitnih mjera država članica iz članka 12. odnosno članka 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ili mjera očuvanja iz članka 7. te uredbe, uključujući razdoblja biološkog oporavka;

(b)

neobnavljanje sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu ili njihovih protokola;

(c)

kada je privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti predviđen u planu upravljanja donesenom u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1967/2006 (*1) ili u višegodišnjem planu donesenom u skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ako je, na temelju znanstvenih savjeta, potrebno smanjiti ribolovni napor kako bi se postigli ciljevi iz članka 2. stavka 2. i članka 2. stavka 5. točke (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(d)

ako do privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti dođe u razdoblju od 1. veljače do 31. prosinca 2020. uslijed izbijanja bolesti COVID-19, uključujući za plovila koja obavljaju ribolov u okviru sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu.

U skladu s člankom 65. stavkom 9. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1303/2013 te odstupajući od prvog podstavka tog stavka, rashodi za operacije koje primaju potporu na temelju prvog podstavka točke (d) ovog stavka prihvatljivi su od 1. veljače 2020.

2.   Potpora iz stavka 1. prvog podstavka točaka (a), (b) i (c) može se dodijeliti na najviše šest mjeseci po plovilu u razdoblju od 2014. do 2020. To najdulje trajanje ne primjenjuje se na potporu iz točke (d) tog podstavka.

(*1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30.12.2006., str. 11.).”;"

(b)

umeće se sljedeći stavak:

„3.a   Za potrebe stavka 1. točke (d) primjenjuju se sljedeća odstupanja:

(a)

odstupajući od stavka 3. točke (a), ako je ribarsko plovilo registrirano u registru ribarske flote Unije manje od dvije godine na datum podnošenja zahtjeva za potporu, države članice mogu izračunati minimalan broj dana ribolovnih aktivnosti koje to plovilo mora ostvariti kao proporcionalni udio od 120 dana u zadnje dvije kalendarske godine;

(b)

odstupajući od stavka 3. točke (b), ako je ribar počeo raditi na ribarskom plovilu Unije manje od dvije godine prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu, države članice mogu izračunati minimalan broj radnih dana koje taj ribar mora ostvariti kao proporcionalni udio od 120 dana u zadnje dvije kalendarske godine;

(c)

odstupajući od stavka 3., potpora se dodjeljuje i ribarima bez plovila koji su radili najmanje 120 dana tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu. Ako je ribar bez plovila počeo raditi manje od dvije godine prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu, države članice mogu izračunati minimalan broj radnih dana koje taj ribar bez plovila mora ostvariti kao proporcionalni udio od 120 dana u zadnje dvije kalendarske godine.”;

6.

članak 44. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„4.a   EFPR može poduprijeti mjere za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti uzrokovan izbijanjem bolesti COVID-19, kako je predviđeno u članku 33. stavku 1. točki (d), pod uvjetima utvrđenima u članku 33.”;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Za potrebe stavaka 1. i 4.a:

(a)

upućivanja iz članaka 30., 32., 33., 38., 39., 41. i 42. na ribarska plovila smatraju se upućivanjima na plovila koja djeluju isključivo na unutarnjim vodama;

(b)

upućivanja iz članka 38. na morski okoliš smatraju se upućivanjima na okoliš u kojem djeluje plovilo za ribolov na unutarnjim vodama.”;

7.

članak 55. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 55.

Mjere zaštite javnog zdravlja

1.   EFPR može poduprijeti sljedeće programe kompenzacije:

(a)

kompenzacija za uzgajivače mekušaca u slučaju privremene suspenzije ulova uzgojenih mekušaca, kad do takve suspenzije dolazi isključivo iz razloga zaštite javnog zdravlja;

(b)

dodjeljivanje radnog kapitala i kompenzacija uzgajivačima u akvakulturi.

Kompenzacija iz prvog podstavka točke (b) može se dodijeliti zbog privremene suspenzije ili smanjenja proizvodnje i prodaje ili dodatnih troškova skladištenja do kojih je došlo u razdoblju od 1. veljače do 31. prosinca 2020. uslijed izbijanja bolesti COVID-19.

2.   Potpora iz stavka 1. točke (a) može se dodijeliti samo kada je suspenzija ulova zbog onečišćenja mekušaca prouzrokovana proliferacijom planktona koji proizvodi toksine ili prisutnošću planktona koji sadrži biotoksine, i pod uvjetom da:

(a)

onečišćenje traje više od četiri uzastopna mjeseca; ili

(b)

pretrpljen gubitak zbog suspenzije ulova iznosi više od 25 % godišnjeg prometa dotičnog poduzeća, izračunanog na osnovi prosječnog prometa tog poduzeća u tri kalendarske godine koje prethode godini u kojoj je ulov suspendiran.

Za potrebe prvog podstavka točke (b), države članice mogu uspostaviti posebna pravila za izračun u slučajevima trgovačkih društava koja su aktivna manje od tri godine.

3.   Kompenzacija iz stavka 1. točke (a) može se dodjeljivati najdulje 12 mjeseci u ukupnom programskom razdoblju. U propisno opravdanim slučajevima, može se produžiti jedanput, za razdoblje od još 12 mjeseci do ukupno najviše 24 mjeseca.

U skladu s člankom 65. stavkom 9. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1303/2013 te odstupajući od prvog podstavka tog stavka, rashodi za operacije koje primaju potporu na temelju stavka 1. točke (b) ovog članka prihvatljivi su od 1. veljače 2020.”;

8.

u članku 66. stavci 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Godišnja potpora po organizaciji proizvođača koja se dodjeljuje na temelju ovog članka ne smije prijeći 12 % prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju je ta organizacija proizvođača stavila na tržište tijekom prethodne tri kalendarske godine. Za novopriznatu organizaciju proizvođača ta potpora ne smije prijeći 12 % prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju su članovi te organizacije stavili na tržište tijekom prethodne tri kalendarske godine.

4.   Dotična država članica može odobriti predujam u vrijednosti od 50 % do 100 % financijske potpore nakon odobrenja plana proizvodnje i stavljanja na tržište u skladu s člankom 28. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1379/2013.”;

9.

u članku 67. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Ako je za odgovor na izbijanje bolesti COVID-19 to potrebno, EFPR može poduprijeti kompenzaciju priznatim organizacijama proizvođača i udruženjima organizacija proizvođača koji skladište proizvode ribarstva ili akvakulture navedene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1379/2013 ili proizvode razvrstane u oznaku KN 0302 navedene u točki (a) Priloga I. toj uredbi, pod uvjetom da se ti proizvodi skladište u skladu s člancima 30. i 31. te uredbe i podložno sljedećim uvjetima:

(a)

iznos potpore za skladištenje ne smije biti veći od iznosa tehničkih i financijskih troškova mjera potrebnih za stabilizaciju i skladištenje dotičnih proizvoda;

(b)

količine prihvatljive za primanje potpore za skladištenje ne smiju prelaziti 25 % godišnjih količina dotičnih proizvoda koje organizacija proizvođača pripremi za prodaju;

(c)

godišnja financijska potpora ne smije prelaziti 20 % prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju su članovi organizacije proizvođača stavili na tržište u razdoblju od 2017. do 2019.

Za potrebe prvog podstavka točke (c), ako član organizacije proizvođača u razdoblju od 2017. do 2019. nije stavio proizvodnju na tržište, uzima se u obzir prosječna godišnja vrijednost proizvodnje stavljene na tržište u prve tri godine proizvodnje tog člana.

2.   Potpora iz stavka 1. prestaje 31. prosinca 2020.

U skladu s člankom 65. stavkom 9. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1303/2013 te odstupajući od prvog podstavka tog stavka, rashodi za operacije koje primaju potporu na temelju ovog članka prihvatljivi su od 1. veljače 2020.”;

10.

u članku 69. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   EFPR može poduprijeti dodjelu radnog kapitala i kompenzacije poduzećima za preradu unutar opsega koji je utvrđen u članku 55. stavku 1. drugom podstavku za uzgajivače u akvakulturi.”;

11.

u članku 70. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   EFPR može poduprijeti kompenzaciju dodatnih troškova gospodarskih subjekata u ulovu, uzgoju, preradi i stavljanju na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija iz članka 349. UFEU-a.

EFPR može poduprijeti i mjere u svrhu kompenzacije gospodarskih gubitaka koji proizlaze iz izbijanja bolesti COVID-19, a osobito onih koji proizlaze iz pada cijena ribe ili povećanih troškova skladištenja.”;

12.

u članku 72. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Države članice mogu izmijeniti sadržaj plana kompenzacije iz stavka 1. Države članice takve izmjene dostavljaju Komisiji. Komisija donosi provedbene akte kojima odlučuje hoće li prihvatiti takve izmjene. Ako se izmjene odnose na mjere u svrhu kompenzacije gospodarskih gubitaka koji proizlaze iz izbijanja bolesti COVID-19 na temelju članka 70. stavka 1. drugog podstavka, Komisija takve provedbene akte donosi u roku od 15 dana od dostave izmjene. Neovisno o stavku 4. ovog članka, u provedbenim aktima koji se odnose na mjere u svrhu kompenzacije gospodarskih gubitaka koji proizlaze iz izbijanja bolesti COVID-19 također se utvrđuju metode za izračun dodatnih troškova i metode provedbe od strane država članica.”;

13.

u članku 79. stavak 2. briše se;

14.

u članku 94. stavku 3. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

50 % iznosa prihvatljivih javnih rashoda za potporu iz članka 33. stavka 1. točaka (a), (b) i (c), članka 34. i članka 41. stavka 2.;”;

15.

u članku 95. stavku 2. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

operacija vezana uz potporu na temelju članka 33. ili 34. ili kompenzaciju na temelju članka 54., 55. ili 56. ili članka 69. stavka 3.;”.

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1379/2013

Uredba (EU) br. 1379/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 8. stavku 3. dodaje se sljedeća točka:

„(f)

upravljanjem privremenim skladištenjem proizvoda akvakulture u skladu s člancima 30. i 31. ove Uredbe.”;

2.

članak 30. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 30.

Mehanizam skladištenja

Organizacije proizvođača u sektoru ribarstva i akvakulture mogu primiti financijsku potporu za skladištenje proizvoda navedenih u Prilogu II. ili proizvoda razvrstanih u oznaku KN 0302 navedenih u točki (a) Priloga I. ovoj Uredbi pod sljedećim uvjetima:

(a)

ispunjeni su uvjeti za potporu za skladištenje utvrđeni u Uredbi (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*2);

(b)

proizvodi su stavljeni na tržište od strane organizacija proizvođača, a nije nađen kupac za inicijalnu cijenu iz članka 31.;

(c)

prema potrebi, proizvodi su u skladu sa zajedničkim tržišnim standardima utvrđenima u skladu s člankom 33. i zadovoljavajuće su kvalitete za prehranu ljudi;

(d)

proizvodi su stabilizirani ili prerađeni te pohranjeni u spremnike ili transportne kaveze zamrzavanjem, bilo na brodovima ili u objektima na kopnu, soljenjem, sušenjem, mariniranjem ili, gdje je primjenjivo, kuhanjem i pasterizacijom, bez obzira na to jesu li proizvodi filetirani, izrezani ili, prema potrebi, bez glave;

(e)

proizvodi akvakulture ne skladište se živi;

(f)

proizvodi iz skladištenja kasnije su ponovo stavljeni na tržište za prehranu ljudi; i

(g)

proizvodi ostaju u skladištu barem pet dana.

(*2)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.)”;"

3.

članak 31. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Prije početka svake godine svaka organizacija proizvođača može samostalno predložiti cijenu koja aktivira mehanizam skladištenja iz članka 30. za proizvode navedene u Prilogu II. ili proizvode razvrstane u oznaku KN 0302 navedene u točki (a) Priloga I. ovoj Uredbi.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Ako država članica nije odredila inicijalne cijene na temelju stavka 4. prije izbijanja bolesti COVID-19, ta država članica bez odgode određuje dotične inicijalne cijene na temelju kriterija iz stavaka 2. i 3. Te cijene moraju biti javno dostupne.”.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2020.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednik

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 17. travnja 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 22. travnja 2020.

(2)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).


Top