EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0364

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/364 оd 13. prosinca 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom zahtjeva za registraciju i proširenje registracije trgovinskih repozitorija u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/7657

OJ L 81, 22.3.2019, p. 125–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/364/oj

22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/125


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/364

оd 13. prosinca 2018.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s formatom zahtjeva za registraciju i proširenje registracije trgovinskih repozitorija u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 5. stavak 8.,

budući da:

(1)

Jedinstveni format zahtjeva za registraciju i proširenje registracije trgovinskih repozitorija koji se podnose Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) trebao bi omogućiti da se sve informacije zatražene u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/359 (2) podnesu ESMA-i te da ih ona lako identificira.

(2)

Kako bi se olakšala identifikacija informacija koje podnose trgovinski repozitoriji, svaki dokument iz zahtjeva trebao bi biti označen jedinstvenim referentnim brojem.

(3)

U skladu s člankom 1. stavkom 3. Delegirane uredbe (EU) 2019/359 ako trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev smatra da se zahtjev iz Delegirane uredbe (EU) 2019/359 na njega ne primjenjuje, on mora u svojem zahtjevu jasno navesti taj zahtjev i objasniti zašto se taj zahtjev ne primjenjuje. Ti zahtjevi i objašnjenja trebali bi se jasno navesti u zahtjevu za registraciju ili proširenje registracije.

(4)

Sve informacije podnesene ESMA-i u zahtjevu za registraciju ili proširenje registracije trgovinskog repozitorija trebale bi se dostaviti na trajnom mediju kako je definirano u Direktivi 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) kako bi se omogućila njihova pohrana za buduću uporabu i reprodukciju.

(5)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je ESMA dostavila Europskoj komisiji u skladu s postupkom iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(6)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o ovom nacrtu provedbenih tehničkih standarda, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Format zahtjeva za registraciju i proširenje registracije

1.   Zahtjev za registraciju ili proširenje registracije podnosi se u formatu utvrđenom u Prilogu.

2.   Trgovinski repozitorij označava svaki dokument koji podnosi jedinstvenim referentnim brojem te jasno navodi na koji se specifičan zahtjev iz Delegirane uredbe (EU) 2019/359 dokument odnosi.

3.   U zahtjevu za registraciju ili proširenje registracije jasno se navode razlozi zbog kojih informacije koje se odnose na određeni zahtjev nisu podnesene.

4.   Zahtjev za registraciju ili proširenje registracije dostavlja se na trajnom mediju kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (m) Direktive 2009/65/EZ.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/359 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se utvrđuju pojedinosti zahtjeva za registraciju i proširenje registracije trgovinskog repozitorija (vidjeti stranicu 45. ovoga Službenog lista).

(3)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(4)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


PRILOG

FORMAT ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJU ILI PROŠIRENJE REGISTRACIJE TRGOVINSKOG REPOZITORIJA

OPĆE INFORMACIJE

Datum podnošenja zahtjeva

 

Ime trgovinskog repozitorija

 

Adresa sjedišta trgovinskog repozitorija

 

Vrste transakcija financiranja vrijednosnim papirima za koje trgovinski repozitorij podnosi zahtjev za registraciju

 

Ime osobe odgovorne za zahtjev

 

Podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev

 

Ime osoba koje su odgovorne za usklađenost trgovinskog repozitorija s propisima ili koje sudjeluju u ocjeni njegove usklađenosti s propisima

 

Podaci za kontakt osoba koje su odgovorne za usklađenost trgovinskog repozitorija s propisima ili koje sudjeluju u ocjeni njegove usklađenosti s propisima

 

Identifikacija matičnog društva ili društva kćeri

 


UPUĆIVANJE NA DOKUMENTE (1)

 

Članak Delegirane uredbe (EU) 2019/359

Jedinstveni referentni broj dokumenta

Naslov dokumenta

Poglavlje/odjeljak/stranica dokumenta gdje su navedene informacije ili razlog zbog kojeg informacije nisu navedene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Za sve informacije zatražene na temelju Delegirane uredbe (EU) 2019/359, osim članka 1. točaka (a), (c) i (g) tog akta.


Top