EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0361

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/361 оd 13. prosinca 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 151/2013 u vezi s pristupom podacima u trgovinskim repozitorijima (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/8335

OJ L 81, 22.3.2019, p. 69–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/361/oj

22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/69


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/361

оd 13. prosinca 2018.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 151/2013 u vezi s pristupom podacima u trgovinskim repozitorijima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno njezin članak 81. stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 32. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća (2) izmijenjen je članak 81. stavak 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 dodavanjem više subjekata na popis subjekata kojima trgovinski repozitorij treba pružiti informacije o izvedenicama kako bi ti subjekti mogli ispuniti svoje odgovornosti i mandate. Stoga bi i te subjekte trebalo uključiti u Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 151/2013 (3) uz navođenje informacija i razine pristupa pojedinostima o izvedenicama koje je potrebno dostaviti. Stoga je nužno omogućiti trgovinskim repozitorijima da točno utvrde identitet drugih ugovornih strana i predmetnih transakcija. Pristup koji trgovinski repozitoriji osiguravaju trebao bi uključivati pristup pojedinostima podataka o transakcijama izvedenicama koje je druga ugovorna strana sklopila bez obzira na to je li ta druga ugovorna strana matično društvo ili društvo kći nekog drugog društva ako se zatraženi pristup odnosi na informacije koje su potrebne za ispunjavanje odgovornosti i mandata relevantnog subjekta.

(2)

Brojni subjekti iz članka 81. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 imaju više različitih odgovornosti i mandata. Kako bi se izbjeglo da trgovinski repozitoriji moraju neprestano provjeravati mandat i specifičnu potrebu zbog kojih subjekt traži pristup te tako izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje za te trgovinske repozitorije, primjereno je dopustiti trgovinskim repozitorijima da svakom subjektu omoguće jedinstven pristup koji bi bio dovoljan za odgovornosti i mandate svakog subjekta.

(3)

Pristup subjekata navedenih u članku 81. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 svim pojedinostima o izvedenicama, uključujući pojedinosti o izvedenicama koje trgovinski repozitorij nije prihvatio i pojedinosti nakon provedbe procesa usklađivanja za izvedenice iz članka 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 150/2013 (4), izuzetno je važan kako bi se osiguralo da ti subjekti mogu ispuniti svoje odgovornosti i mandate.

(4)

Neki subjekti iz članka 81. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 odgovorni su za praćenje sistemskih rizika za financijsku stabilnost. Da bi na odgovarajući način izvršavali svoje zadaće, ti subjekti moraju imati pristup najširem spektru sudionika na tržištu i mjesta trgovanja te najsveobuhvatnijim i najdetaljnijim pojedinostima podataka o izvedenicama koje su im dostupne u području njihove nadležnosti koje, ovisno o predmetnom subjektu, može biti država članica, europodručje ili Unija.

(5)

Zbog veze između izvedenica i monetarne politike član Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) iz članka 81. stavka 3. točke (g) Uredbe (EU) br. 648/2012 trebao bi imati pristup podacima o pozicijama za izvedenice izražene u valuti koju izdaje taj član ESSB-a. Podaci o pozicijama trebali bi uključivati podatke o izvedenicama agregirane po kriterijima, uključujući odnosnu imovinu, proizvod i dospijeće za pojedine druge ugovorne strane.

(6)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) te Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) dio su Europskog sustava financijskog nadzora i njihovi su mandati i odgovornosti u smislu financijske stabilnosti i sistemskog rizika vrlo slični onima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA). Stoga je važno da ta tijela kao i ESMA imaju pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama.

(7)

Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 (5) uspostavljen je jedinstveni nadzorni mehanizam (SSM). Trgovinski repozitorij trebao bi stoga osigurati da Europska središnja banka (ESB) ima pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama koje je sklopila bilo koja druga ugovorna strana koja u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma podliježe nadzoru ESB-a u skladu s Uredbom (EU) br. 1024/2013.

(8)

U skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6) sanacijskim je tijelima potrebno omogućiti učinkovita sredstva djelovanja u odnosu na subjekte iz članka 1. stavka 1. te direktive kako bi se spriječilo širenje. Stoga bi svako sanacijsko tijelo trebalo imati pristup podacima o transakcijama izvedenicama koje ti subjekti dostave.

(9)

U skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (7) Jedinstveni odbor za sanaciju (SRB) nadležan je za učinkovito i usklađeno funkcioniranje jedinstvenog sanacijskog mehanizma, među ostalim i izradom planova sanacije subjekata iz članka 2. te uredbe. Kako bi se Jedinstvenom odboru za sanaciju omogućila izrada tih planova sanacije, trgovinski repozitorij trebao bi tom odboru osigurati pristup podacima o transakcijama izvedenicama koje je sklopila bilo koja druga ugovorna strana na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014.

(10)

Kako bi se tijelima iz članka 81. stavka 3. točaka (o) i (p) Uredbe (EU) br. 648/2012 omogućilo izvršavanje njihovih odgovornosti i mandata, trebala bi imati pristup podacima koje su dostavile druge ugovorne strane koje pripadaju u okvir odgovornosti i mandata tih tijela.

(11)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Europskoj komisiji.

(12)

ESMA se prije dostavljanja nacrta regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba savjetovala s relevantnim tijelima i članovima ESSB-a. ESMA je provela i otvorena javna savjetovanja, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(13)

Delegiranu uredbu (EU) br. 151/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) br. 151/2013 mijenja se kako slijedi:

i.

Članak 2. Delegirane uredbe (EU) br. 151/2013 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Pristup pojedinostima o izvedenicama u skladu s odgovornostima i mandatom svakog predmetnog tijela

1.   Trgovinski repozitorij osigurava da pojedinosti podataka o transakcijama izvedenicama koje su dostupne subjektima iz članka 81. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 u skladu sa stavcima od 3. do 17. ovog članka sadržavaju sljedeće podatke:

(a)

izvješća o izvedenicama dostavljena u skladu s tablicama 1. i 2. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 148/2013 (*1), uključujući najnovije stanje transakcija izvedenicama koje nisu dospjele ili nisu bile predmet izvješća s vrstom izmjene „pogreška”, „prijevremeni raskid”, „sažimanje” i „komponenta pozicije” iz polja 93. Tablice 2. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 148/2013;

(b)

relevantne pojedinosti o izvješćima o izvedenicama koja su odbijena u trgovinskom repozitoriju, uključujući sva izvješća o izvedenicama koja su odbijena tijekom prethodnog radnog dana i razloge odbijanja;

(c)

status usklađenja svih izvedenica o kojima je dostavljeno izvješće za koje je trgovinski repozitorij proveo postupak usklađivanja u skladu s člankom 19. Delegirane uredbe (EU) br. 150/2013.

2.   Trgovinski repozitorij subjektima koji imaju više odgovornosti ili mandata u skladu s člankom 81. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 osigurava jedinstvenu točku pristupa izvedenicama koje su obuhvaćene tim odgovornostima ili mandatima.

3.   Trgovinski repozitorij ESMA-i osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama kako bi mogla izvršavati ovlasti u skladu sa svojim odgovornostima i mandatima.

4.   Trgovinski repozitorij Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo (EBA), Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europskom odboru za sistemske rizike (ESRB) osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama.

5.   Trgovinski repozitorij Agenciji za suradnju energetskih regulatora (ACER) osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama ako je odnosna imovina energija.

6.   Trgovinski repozitorij tijelu koje nadzire mjesta trgovanja osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama koje se izvršavaju na tim mjestima trgovanja.

7.   Trgovinski repozitorij nadzornom tijelu imenovanom u skladu s člankom 4. Direktive 2004/25/EZ osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama ako je odnosna imovina vrijednosni papir koji je izdalo društvo koje ispunjava jedan ili više sljedećih uvjeta:

(a)

društvo je uvršteno za trgovanje na uređenom tržištu u državi članici tog tijela i ponude za preuzimanje vrijednosnih papira tog društva pripadaju u okvir nadzornih odgovornosti i mandata tog tijela;

(b)

sjedište društva nalazi se u državi članici tog tijela i ponude za preuzimanje vrijednosnih papira tog društva pripadaju u okvir nadzornih odgovornosti i mandata tog tijela;

(c)

društvo je ponuditelj, kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (c) Direktive 2004/25/EZ za društva iz točaka (a) i (b) i naknada koju društvo nudi uključuje vrijednosne papire.

8.   Trgovinski repozitorij tijelu iz članka 81. stavka 3. točke (j) Uredbe (EU) br. 648/2012 osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama za tržišta, ugovore, odnosnu imovinu, referentne vrijednosti i druge ugovorne strane koje pripadaju u okvir nadzornih odgovornosti i mandata tog tijela.

9.   Trgovinski repozitorij članu ESSB-a iz države članice čija je valuta euro osigurava pristup:

(a)

svim podacima o transakcijama izvedenicama ako je referentni subjekt izvedenice osnovan u državi članici tog člana ESSB-a ili u državi članici čija je valuta euro te pripada u područje nadležnosti tog člana u skladu s njegovim nadzornim odgovornostima i mandatima, ili ako je referentna obveza državni dug države članice tog člana ESSB-a ili države članice čija je valuta euro;

(b)

podacima o pozicijama za ugovore o izvedenicama u eurima.

10.   Trgovinski repozitorij tijelu navedenom u članku 81. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 koje prati sistemske rizike za financijsku stabilnost i koje je iz države članice čija je valuta euro osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama sklopljenima na mjestima trgovanja ili transakcijama koje su sklopile središnje druge ugovorne strane i druge ugovorne strane koje pripadaju u okvir odgovornosti i mandata tog tijela pri praćenju sistemskih rizika za financijsku stabilnost u europodručju.

11.   Trgovinski repozitorij članu ESSB-a iz države članice čija valuta nije euro osigurava pristup:

(a)

svim podacima o izvedenicama na razini transakcija ako je referentni subjekt izvedenice osnovan u državi članici tog člana ESSB-a te pripada u područje nadležnosti tog člana u skladu s njegovim nadzornim odgovornostima i mandatima, ili ako je referentna obveza državni dug države članice tog člana ESSB-a;

(b)

podacima o pozicijama za izvedenice u valuti koju izdaje taj član ESSB-a.

12.   Trgovinski repozitorij tijelu navedenom u članku 81. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 koje prati sistemske rizike za financijsku stabilnost i koje je iz države članice čija valuta nije euro osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama sklopljenima na mjestima trgovanja ili transakcijama koje su sklopile središnje druge ugovorne strane i druge ugovorne strane koje pripadaju u okvir odgovornosti i mandata tog tijela pri praćenju sistemskih rizika za financijsku stabilnost u državi članici čija valuta nije euro.

13.   Trgovinski repozitorij osigurava da ESB pri obavljanju svojih zadaća u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 ima pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama koje je sklopila bilo koja druga ugovorna strana koja u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma podliježe nadzoru ESB-a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 (*2).

14.   Trgovinski repozitorij nadležnom tijelu iz članka 81. stavka 3. točaka (o) i (p) Uredbe (EU) br. 648/2012 osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama koje su sklopile sve druge ugovorne strane koje pripadaju u okvir odgovornosti i mandata tog tijela.

15.   Trgovinski repozitorij sanacijskom tijelu iz članka 81. stavka 3. točke (m) Uredbe (EU) br. 648/2012 osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama koje su sklopile druge ugovorne strane koje pripadaju u okvir odgovornosti i mandata tog tijela.

16.   Trgovinski repozitorij Jedinstvenom odboru za sanaciju osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama koje su sklopile druge ugovorne strane na koje se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014.

17.   Trgovinski repozitorij tijelu koje nadzire središnju drugu ugovornu stranu i relevantnom članu Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) koji nadgleda tu središnju drugu ugovornu stranu, ako je to primjenjivo, osigurava pristup svim podacima o transakcijama izvedenicama koje je ta središnja druga ugovorna strana poravnala.

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 148/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju u vezi s regulatornim tehničkim standardima za minimalne podatke koje je potrebno dostavljati trgovinskim repozitorijima (SL L 52, 23.2.2013., str. 1.)."

(*2)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).”."

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 151/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju podaci koje trgovinski repozitoriji moraju objavljivati i stavljati na raspolaganje te operativnim standardima za agregiranje, usporedbu i pristup podacima (SL L 52, 23.2.2013., str. 33.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 150/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju vezano uz regulatorne tehničke standarde kojima se utvrđuju podaci za zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija (SL L 52, 23.2.2013., str. 25.).

(5)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

(6)  Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190).

(7)  Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30.7.2014., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.)


Top