EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0358

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/358 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za trgovinske repozitorije o prikupljanju, provjeri, zbrajanju, usporedbi i objavljivanju podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/8332

OJ L 81, 22.3.2019, p. 30–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/358/oj

22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/30


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/358

оd 13. prosinca 2018.

o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za trgovinske repozitorije o prikupljanju, provjeri, zbrajanju, usporedbi i objavljivanju podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 5. stavak 7. točku (a) i članak 12. stavak 3. točke (a) i (b),

budući da:

(1)

Kako bi osigurali visoku kvalitetu pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koji su im dostavljeni, trgovinski repozitoriji trebali bi provjeravati identitet izvještajnih subjekata, logički slijed, cjelovitost i točnost dostavljenih pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

(2)

Iz istog bi razloga trgovinski repozitoriji trebali usklađivati podatke iz svakog primljenog izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima. Trebalo bi utvrditi standardizirani postupak kako bi se trgovinskim repozitorijima omogućio usklađen postupak usklađivanja te kako bi se ublažili rizici neusklađenosti pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima. Moguće je međutim da neki podaci o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima neće biti istovjetni zbog specifičnosti tehnoloških sustava subjekata koji podnose izvješće. Stoga je potrebno uvesti određena odstupanja kako bi nadležna tijela unatoč manjim razlikama u dostavljenim podacima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima mogla analizirati podatke s odgovarajućom razinom pouzdanosti.

(3)

Očekuje se da će izvješća izvještajnih subjekata s vremenom s vremenom biti sve kvalitetnija, u smislu sve manjeg broja odbijenih izvješća i u smislu usklađenosti izvješća. Tim subjektima trebalo bi međutim dati dovoljno vremena da se prilagode izvještajnim zahtjevima, posebno kako bi se spriječilo nagomilavanje neusklađenih podataka o transakcijama odmah nakon početka primjene izvještajne obveze. Stoga je primjereno u prvoj fazi uskladiti samo podatke u manjem broju polja.

(4)

Izvještajni subjekti i subjekti odgovorni za izvješćivanje, ako je primjenjivo, trebali bi moći pratiti ispunjavaju li svoje obveze izvješćivanja na temelju Uredbe (EU) 2015/2365. Zato bi trebali svakodnevno imati pristup određenim informacijama o tim izvješćima, među ostalim i rezultatima provjere tih izvješća te o napretku u usklađivanju dostavljenih podataka. Stoga je potrebno utvrditi koje bi informacije trgovinski repozitoriji trebali staviti na raspolaganje tim subjektima na kraju svakog radnog dana.

(5)

Kako bi se omogućila cjelovitost podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, trebalo bi usklađeno i dosljedno osigurati izravan i neposredan pristup iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365. Da bi se izvješćivanje standardiziralo, smanjili troškovi za poslovne subjekte i osigurala usporedivost i usklađenost zbrajanja podataka u trgovinskim repozitorijima, primjereno je da se sva izlazna izvješća dostavljaju i informacije razmjenjuju na predlošcima u formatu XML te da se primjenjuje metodologija koja je općeprihvaćena u financijskom sektoru.

(6)

Pristup podacima o pozicijama izloženosti između dviju određenih drugih ugovornih strana nužan je da bi subjekti iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 mogli utvrditi potencijalne izvore sistemskih ili nesistemskih rizika za financijsku stabilnost.

(7)

Kako bi se javnosti osigurala odgovarajuća razina transparentnosti u vezi s transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, kriteriji zbrajanja pozicija trebali bi široj javnosti omogućiti uvid u funkcioniranje tržišta transakcija financiranja vrijednosnim papirima, a da se ne naruši povjerljivost podataka dostavljenih trgovinskim repozitorijima. Učestalost objavljivanja i razinu detalja podataka o zbirnim pozicijama koje trgovinski repozitoriji objavljuju u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365 trebalo bi utvrditi na temelju okvira iz Uredbe (EU) br 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) koji se odnosi na ugovore o izvedenicama.

(8)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji u skladu s postupkom utvrđenim člankom 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(9)

Odredbe iz ove Uredbe odnose se na operativne standarde za trgovinske repozitorije za prikupljanje, zbrajanje i usporedbu podataka te na postupke koje trgovinski repozitoriji trebaju primijeniti radi provjere cjelovitosti i točnosti pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koji su im dostavljeni. Kako bi se osigurala usklađenost tih odredbi i trgovinskim repozitorijima omogućio cjelovit pregled, poželjno je povezane regulatorne tehničke standarde obuhvatiti jednom Uredbom.

(10)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o ovom nacrtu regulatornih tehničkih standarda, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje ESMA-ine Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provjere izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje provode trgovinski repozitoriji

1.   Trgovinski repozitorij u primljenom izvješću o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima provjerava sve navedeno, kako slijedi:

(a)

identitet izvještajnog subjekta iz polja 2. u tablici 1. Priloga I. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama (4);

(b)

usklađenost predloška u formatu XML koji se upotrebljava za izvješćivanje o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima s metodologijom ISO 20022 u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama;

(c)

ovlaštenje izvještajnog subjekta, ako se razlikuje od izvještajne druge ugovorne strane iz polja 3. u tablici 1. Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama za izvješćivanje u ime izvještajne druge ugovorne strane, osim u slučaju iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EU) 2015/2365;

(d)

je li isto izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima već dostavljeno;

(e)

odnosi li se izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima s vrstom izmjene „Izmjena” na već dostavljeno izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima;

(f)

odnosi li se izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima s vrstom izmjene „Izmjena” na transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su prijavljene kao otkazane;

(g)

sadržava li izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima vrstu izmjene „Novo” u vezi s transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su već prijavljene;

(h)

sadržava li izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima vrstu izmjene „Komponenta pozicije” u vezi s transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su već prijavljene;

(i)

namjeravaju li se izvješćem o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima mijenjati podaci o izvještajnom subjektu, izvještajnoj drugoj ugovornoj strani ili drugoj drugoj ugovornoj strani u već prijavljenoj transakciji financiranja vrijednosnim papirima;

(j)

namjerava li se izvješćem o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima mijenjati postojeće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima navođenjem datuma valute koji je kasniji od prijavljenog roka dospijeća transakcije financiranja vrijednosnim papirima;

(k)

točnost i cjelovitost izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

2.   Trgovinski repozitorij provjerava jesu li podaci o kolateralu navedeni u poljima od 73. do 96. u tablici 2. Priloga I. Provedbene komisije (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama za transakcije financiranja vrijednosnim papirima ako je u istoj tablici u polju 72. „Oznaka pozajmljivanja vrijednosnih papira neosiguranog kolateralom” navedeno „Pogrešno”. U skladu s člankom 3. ove Uredbe, trgovinski repozitorij obavješćuje izvještajni subjekt i izvještajnu drugu ugovornu stranu te subjekta odgovornog za izvješćivanje, ako je primjenjivo, o rezultatima provjere.

3.   Trgovinski repozitorij odbija izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje ne ispunjuje jedan od zahtjeva iz stavka 1., uz navođenje kategorija odbijanja iz Tablice 2. Prilogu I. ovoj Uredbi.

4.   Trgovinski repozitorij dostavlja izvještajnom subjektu i izvještajnoj drugoj ugovornoj strani te subjektu odgovornom za izvješćivanje, ako je primjenjivo, detaljne informacije o rezultatima provjere podataka iz stavka 1. u roku od šezdeset minuta od primitka izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima. Trgovinski repozitorij dostavlja te podatke u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022. Rezultati obuhvaćaju, ako je primjenjivo, jasne razloge zbog kojih je odbijeno izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu sa stavkom 3.

Članak 2.

Usklađivanje podataka koje provode trgovinski repozitoriji

1.   Trgovinski repozitorij nastoji uskladiti podatke o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima o kojima se izvješćuje poduzimajući korake iz stavka 2., ako su ispunjeni svi navedeni uvjeti, kako slijedi:

(a)

trgovinski repozitorij završio je provjere iz članka 1. stavaka 1. i 2.;

(b)

obje druge ugovorne strane u transakcijama financiranja vrijednosnim papirima o kojima se izvješćuje imaju obvezu izvješćivanja;

(c)

trgovinski repozitorij nije o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima o kojima se izvješćuje primio naknadno izvješće s vrstom promjene „Pogreška”.

2.   Ako su ispunjeni svi uvjeti iz stavka 1. trgovinski repozitorij poduzima sljedeće korake i pritom primjenjuje zadnju dostavljenu vrijednost za sva polja u Tablici 1. Priloga I. ovoj Uredbi:

(a)

po primitku izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima trgovinski repozitorij provjerava je li od druge ugovorne strane ili u njezino ime primio odgovarajuće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima;

(b)

trgovinski repozitorij koji nije primio odgovarajuće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima iz točke (a) pokušava utvrditi koji je trgovinski repozitorij dobio to odgovarajuće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima tako što svim registriranim trgovinskim repozitorijima dostavlja vrijednosti prijavljenih transakcija financiranja vrijednosnim papirima iz sljedećih polja: „Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije”, „Izvještajna druga ugovorna strana”, „Druga druga ugovorna strana” i „Vrsta standardiziranog sporazuma”;

(c)

kada utvrdi da je drugi trgovinski repozitorij dobio odgovarajuće izvješće o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima iz točke (a), trgovinski repozitorij razmjenjuje s tim trgovinskim repozitorijem podatke o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022;

(d)

podložno točki (e), trgovinski repozitorij smatra da su podaci o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima usklađeni ako podaci o tim transakcijama odgovaraju podacima u odgovarajućem izvješću o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima iz točke (a) ovog stavka;

(e)

trgovinski repozitorij nastoji zasebno uskladiti podatke u poljima koja se odnose na zajmove i poljima koja se odnose na podatke o kolateralu u prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu s dopuštenim odstupanjima i relevantnim datumima primjene iz tablice 1. Priloga I. ovoj Uredbi;

(f)

trgovinski repozitorij naknadno dodjeljuje vrijednosti kategorijama usklađenja za sve prijavljene transakcije financiranja vrijednosnim papirima, kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga I. ovoj Uredbi;

(g)

trgovinski repozitorij što prije završava korake iz točaka od (a) do (f) ovog stavka i ne poduzima ih radnim danom nakon 18:00 sati po koordiniranom svjetskom vremenu;

(h)

trgovinski repozitorij koji ne može uskladiti podatke o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima nastoji te podatke uskladiti sljedeći radni dan. Trgovinski repozitorij ne usklađuje podatke o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima trideset kalendarskih dana nakon prijavljenog roka dospijeća transakcije financiranja vrijednosnim papirima ili nakon primitka izvješća o toj transakciji s vrstom izmjene „Prekid transakcije” ili „Komponenta pozicije”.

3.   Trgovinski repozitorij na kraju svakog radnog dana sa svakim trgovinskim repozitorijem s kojim su usklađeni podaci o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima potvrđuje ukupni broj usklađenih transakcija financiranja vrijednosnim papirima koje su mu prijavljene.

4.   Trgovinski repozitorij najkasnije šezdeset minuta nakon završetka postupka usklađivanja iz točke (g) stavka 2. dostavlja izvještajnom subjektu i izvještajnoj drugoj ugovornoj strani te subjektu odgovornom za izvješćivanje, ako je primjenjivo, rezultate svojeg postupka usklađivanja podataka o prijavljenim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima. Trgovinski repozitorij te rezultate dostavlja u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022, uključujući informacije o poljima koja nisu usklađena.

Članak 3.

Mehanizmi odgovora na kraju dana

Trgovinski repozitorij do kraja svakog radnog dana stavlja na raspolaganje izvještajnom subjektu i izvještajnoj drugoj ugovornoj strani te subjektu odgovornom za izvješćivanje, ako je primjenjivo, sljedeće informacije o relevantnim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022:

(a)

transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje su mu taj dan prijavljene;

(b)

najnovije stanje trgovanja transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje nisu dospjele ili za koje nisu izvršene vrste izmjena „Pogreška”, „Prekid transakcije” ili „Komponenta pozicije”;

(c)

jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcija financiranja vrijednosnim papirima za koje je u polju 72. u tablici 2. Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363 od 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama prijavljeno „Pogrešno” te informacije o kolateralima koji mu još nisu prijavljeni u poljima od 73. do 96. u istoj tablici;

(d)

izvješćima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koja taj dan nisu prihvaćena;

(e)

status usklađenja svih prijavljenih transakcija financiranja vrijednosnim papirima, osim transakcija koje su istekle ili za koje su izvješća s vrstom izmjene „Prekid transakcije” ili „Komponenta pozicije” primljena prije više od mjesec dana do tog radnog dana.

Članak 4.

Pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

Trgovinski repozitorij subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava izravan i neposredan pristup pojedinostima u elektroničkom i strojno čitljivom obliku o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, među ostalim i u slučaju delegiranja iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1095/2010, u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/357 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima (5).

Za potrebe prvog podstavka, trgovinski repozitorij upotrebljava format XML i predložak izrađen u skladu s metodologijom ISO 20022.

Članak 5.

Izračun podataka na razini pozicija i pristup tim podacima

1.   Trgovinski repozitorij izračunava podatke na razini pozicija o izloženostima između drugih ugovornih strana s obzirom na zajmove i kolaterale. Izračun podataka na razini pozicija temelji se na sljedećim kriterijima:

(a)

vrijednosti za kategorije usklađenja, u skladu s tablicom 3. u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(b)

vrsti transakcije financiranja vrijednosnim papirima;

(c)

sektor drugih ugovornih strana;

(d)

status poravnanja;

(e)

na mjestu trgovanja ili izvan mjesta trgovanja;

(f)

vrsta kolaterala;

(g)

valuta obveze predaje novčanih sredstava;

(h)

razdoblje dospijeća;

(i)

korektivni faktori;

(j)

trgovinski repozitoriji kojima je druga druga ugovorna strana dostavila pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

2.   Trgovinski repozitorij subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava pristup podacima na razini pozicija u skladu s pristupom podacima navedenim u Delegirana uredba (EU) 2019/357 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima.

3.   Podaci na razini pozicija iz prvog podstavka dostavljaju se u elektroničkom i strojno čitljivom obliku u formatu XML na predlošku izrađenom u skladu s metodologijom ISO 20022.

4.   Pristup iz stavka 2. omogućuje se čim prije, a najkasnije jedan radni dan po primitku izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2365.

5.   Trgovinski repozitorij subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava pristup zbirnim podacima u skladu s pristupom podacima navedenim u Delegiranoj uredbi (EU) 2019/357 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima i izračunanim u skladu s općeprihvaćenim standardima i postupcima prikupljanja i zbrajanja podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima na međunarodnoj razini.

Članak 6.

Izračun podataka o zbirnim pozicijama za objavu

1.   Trgovinski repozitorij zbraja podatke na razini pozicija u skladu s kriterijima iz stavaka 2. i 3. na temelju sljedećih vrijednosti:

(a)

glavnica iz repo ugovora, transakcije kupnje i ponovne prodaje ili transakcije prodaje i ponovne kupnje, vrijednosni papiri ili roba pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane i iznos maržnih kredita;

(b)

broj jedinstvenih identifikacijskih oznaka relevantnih transakcija financiranja vrijednosnim papirima;

(c)

tržišna vrijednost kolaterala.

2.   Trgovinski repozitorij zbraja podatke o pozicijama za sve transakcije financiranja vrijednosnim papirima prijavljene s vrstom izmjene „Novo” od subote u 00:00:00 sati do petka u 23:59:59 sati po koordiniranom svjetskom vremenu na temelju sljedećih kriterija i povezanih vrijednosti iz tablice 1. u Prilogu II. ovoj Uredbi:

(a)

mjesto izvještajne druge ugovorne strane ili, ako je primjenjivo, relevantne podružnice;

(b)

mjesto druge druge ugovorne strane ili, ako je primjenjivo, relevantne podružnice;

(c)

vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima;

(d)

status usklađenja transakcije financiranja vrijednosnim papirima, u skladu s tablicom 3. u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(e)

vrstu prodajnog mjesta na kojem je zaključena transakcija financiranja vrijednosnim papirima;

(f)

transakcija financiranja vrijednosnim papirima poravnana ili neporavnana;

(g)

način prijenosa kolaterala;

(h)

svi referentni indeksi u transakciji financiranja vrijednosnim papirima kojom se trgovalo na mjestu izvršenja koje se razlikuje od „XXXX”, ako je zbirni nominalni iznos prijavljen trgovinskim repozitorijima u indeksu veći od 5 milijardi EUR i ako je relevantne transakcije financiranja vrijednosnim papirima trgovinskom repozitoriju prijavilo najmanje šest različitih drugih ugovornih strana.

3.   Trgovinski repozitorij zbraja podatke o pozicijama za sve transakcije financiranja vrijednosnim papirima koje nisu dospjele ili za koje izvješća s vrstama izmjene „Pogreška”, „Prekid transakcije” ili „Komponenta pozicije” nisu primljena do petka u 23:59:59 sati po koordiniranom svjetskom vremenu na temelju sljedećih kriterija i povezanih vrijednosti iz Tablice 1. u Prilogu II. ovoj Uredbi:

(a)

mjesto izvještajne druge ugovorne strane ili, ako je primjenjivo, relevantne podružnice;

(b)

mjesto druge druge ugovorne strane ili, ako je primjenjivo, relevantne podružnice;

(c)

vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima;

(d)

status usklađenja transakcije financiranja vrijednosnim papirima, u skladu s tablicom 3. u Prilogu I. ovoj Uredbi;

(e)

vrstu prodajnog mjesta na kojem je zaključena transakcija financiranja vrijednosnim papirima;

(f)

transakcija financiranja vrijednosnim papirima poravnana ili neporavnana;

(g)

način prijenosa kolaterala;

(h)

svi referentni indeksi u transakciji financiranja vrijednosnim papirima kojom se trgovalo na mjestu izvršenja koje se razlikuje od „XXXX”, ako je zbirni nominalni iznos prijavljen trgovinskim repozitorijima u indeksu veći od 5 milijardi EUR i ako je relevantne transakcije financiranja vrijednosnim papirima trgovinskom repozitoriju prijavilo najmanje šest različitih drugih ugovornih strana.

4.   Trgovinski repozitorij uspostavlja postupak utvrđivanja neuobičajenih vrijednosti podataka o zbirnim pozicijama.

5.   Trgovinski repozitorij uspostavlja postupak za unos ispravaka i obavješćivanje o ispravcima podataka o zbirnim pozicijama, uključujući i ispravke proizašle iz izvješća s vrstom izmjene „Pogreška” te objavljivanja izvornih i ispravljenih zbirnih podataka.

Članak 7.

Objava podataka o zbirnim pozicijama

1.   Trgovinski repozitorij na svojim internetskim stranicama jedanput tjedno objavljuje podatke o zbirnim pozicijama izračunane u skladu s člankom 6., a najkasnije do utorka u 12 sati za transakcije financiranja vrijednosnim papirima prijavljene do petka prošlog tjedna do 23:59:59 sati po koordiniranom svjetskom vremenu.

2.   Trgovinski repozitorij sve podatke o zbirnim pozicijama objavljuje u eurima i primjenjuje tečajeve objavljene na internetskim stranicama ESB-a u petak prije objavljivanja tih podataka.

3.   Trgovinski repozitorij osigurava objavljivanje podataka o zbirnim pozicijama u obliku tablica iz Priloga II. ovoj Uredbi te omogućuje preuzimanje podataka.

4.   Podaci o zbirnim pozicijama koje trgovinski repozitorij objavi na svojim internetskim stranicama na njima ostaju najmanje 104 tjedna.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Obvezujuća je u cijelosti i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.)

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama (vidjeti stranicu 85. ovoga Službenog lista)

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/357 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima (vidjeti stranicu 22. ovoga Službenog lista)


PRILOG I.

Tablica 1.

Polja za usklađivanje, dopuštena odstupanja i datum početka faze usklađivanja

Tablica

Odjeljak

Polje

Dopušteno odstupanje

Početni datum naveden u:

Podaci o drugoj ugovornoj strani

Nije primjenjivo

Izvještajna druga ugovorna strana

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o drugoj ugovornoj strani

Nije primjenjivo

Uloga druge ugovorne strane u ugovoru

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o drugoj ugovornoj strani

Nije primjenjivo

Druga druga ugovorna strana

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije (UTI)

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Poravnano

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Vremenski žig poravnanja

Jedan sat

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Središnja druga ugovorna strana

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Mjesto trgovanja

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Vrsta standardiziranog ugovora

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Vremenski žig izvršenja

Jedan sat

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Datum valute (Početni datum)

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Datum dospijeća (Završni datum)

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Datum prekida transakcije

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Minimalno razdoblje za obavijest

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Najraniji datum za opoziv

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Pokazatelj prihvatljivog kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Pokazatelj isporuke po vrijednosti (DBV)

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Metoda davanja kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Neodređen rok

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Mogućnost raskida

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Fiksna kamatna stopa

Najviše tri decimalna mjesta

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Metoda izračuna dana

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Promjenjiva kamatna stopa

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope – multiplikator

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope – multiplikator

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – vremensko razdoblje

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope – multiplikator

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Marža

Najviše tri decimalna mjesta

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Iznos u valuti maržnog kredita

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Valuta maržnog kredita

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Usklađena kamatna stopa

Najviše tri decimalna mjesta

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Datum kamatne stope

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Iznos glavnice na datum valute

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Glavnica na datum dospijeća

0,0005 %

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Valuta glavnice

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Vrsta imovine

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Klasifikacija vrijednosnog papira

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Osnovni proizvod

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Potproizvod

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Dodatni potproizvod

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Količina ili nominalni iznos

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Mjerna jedinica

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Valuta nominalnog iznosa

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Cijena vrijednosnog papira ili robe

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Valuta cijene

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Kvaliteta vrijednosnog papira

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Rok dospijeća vrijednosnog papira

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Država izdavatelja

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Identifikator izdavatelja (LEI)

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Vrsta vrijednosnog papira

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Vrijednost kredita

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Tržišna vrijednost

0,0005 %

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Fiksna stopa naknade

Najviše tri decimalna mjesta

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Promjenjiva stopa popusta

Najviše tri decimalna mjesta

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Referentno razdoblje promjenjive stope popusta – vremensko razdoblje

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Referentno razdoblje promjenjive stope popusta – multiplikator

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost plaćanja promjenjive stope popusta – vremensko razdoblje

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost plaćanja promjenjive stope popusta – multiplikator

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost novog određivanja promjenjive stope popusta – vremensko razdoblje

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Učestalost novog određivanja promjenjive stope popusta – multiplikator

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Marža na stopu popusta

Najviše tri decimalna mjesta

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Naknada za pozajmljivanje

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Isključivi ugovori

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kredit

Preostali iznos maržnog kredita

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Osnovna valuta preostalog iznosa maržnog kredita

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Tržišna vrijednost kratke pozicije

0,0005 %

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Oznaka pozajmljivanja vrijednosnih papira neosiguranog kolateralom

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Osiguranje neto izloženosti kolateralom

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Datum valute kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Vrsta komponente kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Iznos gotovinskog kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Valuta gotovinskog kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira korištenog kao kolateral

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Klasifikacija vrijednosnog papira korištenog kao kolateral

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Osnovni proizvod

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kolateral

Potproizvod

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kolateral

Dodatni potproizvod

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka iv. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kolateral

Količina ili nominalni iznos kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Mjerna jedinica kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kolateral

Valuta nominalnog iznosa kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Valuta cijene

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kolateral

Jedinična cijena

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kolateral

Tržišna vrijednost kolaterala

0,0005 %

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

+ 24 mjeseca

Podaci o transakciji

Kolateral

Korektivni faktor ili marža

Najviše tri decimalna mjesta

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Kvaliteta kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Rok dospijeća vrijednosnog papira

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Država izdavatelja

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Identifikator izdavatelja (LEI)

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Vrsta kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Ponovna upotrebljivost kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kolateral

Identifikator košarice kolaterala

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365

Podaci o transakciji

Kredit

Razina

Nema

Članak 33. stavak 2. točka (a) podtočka i. Uredbe (EU) 2015/2365


Tablica 2.

Obrazloženje odbijanja izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

Kategorije neprihvaćanja

Razlog

Sustav

transakcija financiranja vrijednosnim papirima nije prihvaćena zbog neusklađenog sustava

Odobrenje

transakcija financiranja vrijednosnim papirima nije prihvaćena jer izvještajni subjekt nema odobrenje za podnošenje izvješća u ime izvještajne druge ugovorne strane

Logički

transakcija financiranja vrijednosnim papirima nije prihvaćena jer vrsta izmjene za tu transakciju nije logički točna

Poslovni

transakcija financiranja vrijednosnim papirima nije prihvaćena jer nije u skladu s jednom ili nekoliko provjera sadržaja


Tablica 3.

Rezultati postupka usklađivanja

Kategorije usklađivanja

Vrijednosti usklađenja

Vrsta izvješćivanja

Jednostrano/dvostrano

Izvještajna obveza za obje druge ugovorne strane

Da/Ne

Status uparivanja

Upareno/Neupareno

Status usklađenja kredita

Usklađeno/neusklađeno

Status usklađenja kolaterala

Usklađeno/neusklađeno

Dodatne izmjene

Da/Ne


PRILOG II.

Tablica 1.

Javni podaci

Tablica 2. – Agregiranje

Datum

Trgovinski repozitorij (TR)

Vrsta agregiranja

Vrsta prodajnog mjesta

Mjesto izvještajne druge ugovorne strane

Mjesto druge druge ugovorne strane

Usklađivanje

Vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima

Poravnano

Način prijenosa kolaterala

Referentni indeks (1)

Agregirani pozajmljeni iznos

Agregirani broj transakcija

Agregirana vrijednost kolaterala

20161007

Trgovinski repozitorij EU-a

Prijavljeno

XXXX

EGP

EGP

Dvostrano, kredit usklađen, kolateral neusklađen

Repo

Da

Ugovor o kolateralu s prijenosom prava vlasništva (TTCA)

 

 

Nepodmireno

XOFF

Izvan EGP-a

Izvan EGP-a

Dvostrano, kredit usklađen, kolateral usklađen

BSB/SBB

Nema

SICA

 

 

EGP MIC

Jednostrano u EGP-u, kredit usklađen, kolateral usklađen

Vrijednosni papiri pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane

SIUR

 

 

Izvan EGP-a MIC

Maržni kredit

 

 

 


(1)  Popunjava se relevantnim indeksima sadržanim u polju 25. u Tablici 2. „Podaci o kreditu i kolateralu” Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama


Top