Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1732

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1732 оd 30. listopada 2018. o osnivanju Sustava za promatranje europske tektonske ploče u okviru Konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura (EPOS ERIC) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7011) (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/7011

OJ L 288, 16.11.2018, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1732/oj

16.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 288/10


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/1732

оd 30. listopada 2018.

o osnivanju Sustava za promatranje europske tektonske ploče u okviru Konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura (EPOS ERIC)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7011)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na danskom, engleskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, slovenskom i talijanskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 723/2009 od 25. lipnja 2009. o pravnom okviru Zajednice za Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC) (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Belgija, Danska, Francuska, Italija, Nizozemska, Norveška, Portugal, Slovenija i Ujedinjena Kraljevina zatražili su od Komisije osnivanje Sustava za promatranje europske tektonske ploče u okviru Konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura (EPOS ERIC). Grčka, Island i Švicarska objavili su svoju odluku da će za početak sudjelovati u EPOS ERIC-u kao promatrači. Dogovoreno je da će Italija biti država članica domaćin EPOS ERIC-a.

(2)

Budući da je Ujedinjena Kraljevina 29. ožujka 2017. obavijestila da namjerava napustiti Uniju, u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji Ugovori će se na nju prestati primjenjivati od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od obavijesti, osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, odluči produljiti to razdoblje. Stoga će se nakon datuma povlačenja i ne dovodeći u pitanje odredbe sporazuma o povlačenju Ujedinjena Kraljevina za potrebe ove Provedbene odluke smatrati trećom zemljom u smislu članka 2. točke (b) Uredbe (EZ) br. 723/2009.

(3)

Uredba (EZ) br. 723/2009 uključena je u Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EGP) Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 72/2015 (2).

(4)

Komisija je u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 723/2009 ocijenila zahtjev i zaključila da ispunjuje uvjete utvrđene u toj Uredbi.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 723/2009,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Osniva se Sustav za promatranje europske tektonske ploče u okviru Konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura pod nazivom „EPOS ERIC”.

2.   Temeljni elementi Statuta EPOS ERIC-a utvrđeni su u Prilogu.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Kraljevini Danskoj, Francuskoj Republici, Helenskoj Republici, Islandu, Talijanskoj Republici, Kraljevini Nizozemskoj, Kraljevini Norveškoj, Portugalskoj Republici, Republici Sloveniji, Švicarskoj Konfederaciji i Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2018.

Za Komisiju

Carlos MOEDAS

Član Komisije


(1)  SL L 206, 8.8.2009., str. 1.

(2)  Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 72/2015 od 20. ožujka 2015. o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda (2016/755) (SL L 129, 19.5.2016., str. 85.).


PRILOG

TEMELJNI ELEMENTI STATUTA EPOS ERIC-a

Sljedeći članci i stavci članaka Statuta EPOS ERIC-a temeljni su elementi u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 723/2009

1.   Zadaće i aktivnosti

(članak 3. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

Glavne su zadaće EPOS ERIC-a osnivanje raspodijeljenog Sustava za promatranje europske tektonske ploče i upravljanje njime te osiguravanje učinkovitog okvira za upravljanje za integraciju i koordinaciju tematskih osnovnih usluga (TCS) te izgradnju integriranih osnovnih usluga (ICS) i upravljanje njima.

2.

Aktivnosti EPOS ERIC-a sljedeće su:

a)

provodi TCS za različite zajednice koje doprinose EPOS-u;

b)

osigurava koordinaciju TCS-a u okviru EPOS ERIC-a, što obuhvaća pravne i financijske aspekte te aspekte upravljanja i tehničku vezu s ICS-om;

c)

razvija ICS radi osiguravanja interoperabilnosti, upravljanja podacima i pristupa uslugama;

d)

usklađuje provedbu EPOS-a s nacionalnim prioritetima i strategijama;

e)

integrira EPOS u globalnu znanstvenu zajednicu radi poboljšanja usluga EPOS-a;

f)

osigurava potpuno iskorištavanje postignuća nove istraživačke infrastrukture;

g)

potiče osposobljavanje, informiranje i međunarodnu suradnju;

h)

sudjeluje u projektima koji se financiraju sredstvima EU-a;

i)

i sve druge povezane aktivnosti koje su potrebne za ispunjavanje njegovih ciljeva.

3.

EPOS ERIC svoju glavnu zadaću obavlja na negospodarskoj osnovi. EPOS ERIC može obavljati ograničene gospodarske aktivnosti pod uvjetom da su one tijesno povezane s njegovom glavnom zadaćom te da ne ugrožavaju njezino ispunjavanje.

4.

EPOS ERIC odvojeno bilježi troškove i prihode od svojih gospodarskih aktivnosti i za njih naplaćuje tržišne cijene ili, ako se one ne mogu utvrditi, ukupne troškove plus razumnu maržu. Na te se aktivnosti ne primjenjuju oslobođenja od poreza.

2.   Sjedište EPOS ERIC-a

(članak 2. stavak 3. Statuta EPOS ERIC-a)

Sjedište EPOS ERIC-a nalazi se u Rimu (Italija).

3.   Naziv

(članak 2. stavak 1. Statuta EPOS ERIC-a)

Sustav za promatranje europske tektonske ploče osniva se kao Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC) na temelju Uredbe (EZ) br. 723/2009 i dalje se u tekstu naziva „EPOS ERIC”.

4.   Trajanje

(članak 26. Statuta EPOS ERIC-a)

EPOS ERIC osniva se na početno razdoblje od dvadeset godina. To se razdoblje može produljiti odlukom donesenom dvotrećinskom većinom glasova Glavne skupštine.

5.   Likvidacija

(članak 27. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

O likvidaciji EPOS ERIC-a odlučuje Glavna skupština u skladu s člankom 10. Statuta.

2.

Bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od deset dana nakon donošenja odluke o likvidaciji EPOS ERIC-a, EPOS ERIC obavješćuje Europsku komisiju o toj odluci.

3.

Sredstva preostala nakon otplate dugova EPOS ERIC-a raspodjeljuju se među članovima proporcionalno njihovim akumuliranim godišnjim doprinosima EPOS ERIC-u kako je utvrđeno u članku 9. Statuta.

4.

Bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od deset dana nakon završetka postupka likvidacije, EPOS ERIC mora o tome obavijestiti Europsku komisiju.

5.

EPOS ERIC prestaje postojati na dan kad Europska komisija objavi odgovarajuću obavijest u Službenom listu Europske unije.

6.   Odgovornost

(članak 18. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

EPOS ERIC odgovoran je za svoje dugove.

2.

Članovi nisu solidarno odgovorni za dugove EPOS ERIC-a. Financijska odgovornost članova i stalnih promatrača za dugove EPOS ERIC-a ograničena je na njihov doprinos EPOS ERIC-u kako je utvrđeno u članku 9. Statuta.

3.

EPOS ERIC poduzima odgovarajuće mjere osiguranja za pokriće specifičnih rizika za izgradnju i rad EPOS ERIC-a.

7.   Politika pristupa

(članak 19. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

U pogledu politike pristupa podacima EPOS ERIC-a slijede se najbolje međunarodne prakse povezane s javnim podacima, kao što su one koje je utvrdila Europska unija, i priznaju se prava vlasnika podataka.

2.

EPOS ERIC olakšava istraživanja i općenito potiče otvoren pristup istraživačkim podacima, podatkovnim proizvodima, uslugama i softveru te istraživačkim ustanovama, u skladu s načelima FAIR.

3.

Postoje li razlike u politikama o razmjeni podataka i pravilima o fizičkom pristupu, EPOS ERIC potiče kulturu otvorenosti i dijeljenja u javnim istraživačkim zajednicama i među članovima, promatračima i ostalima. Pristup se temelji na načelima otvorenog pristupa te je u skladu s kriterijima, postupcima i modalitetima utvrđenima provedbenim pravilima EPOS ERIC-a.

4.

Postupci i kriteriji vrednovanja objavljuju se na internetskim stranicama EPOS ERIC-a.

8.   Politika znanstvenog vrednovanja

(članak 20. Statuta EPOS ERIC-a)

Aktivnosti EPOS ERIC-a svakih pet godina vrednuje neovisni odbor najkvalitetnijih međunarodnih vanjskih ocjenjivača, koji imenuje Glavna skupština; odbor provodi znanstveno vrednovanje aktivnosti EPOS ERIC-a.

9.   Politika širenja podataka

(članak 21. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

EPOS ERIC potiče istraživače da rezultate svojih istraživanja učine dostupnima javnosti putem EPOS ERIC-a.

2.

EPOS ERIC do ciljnih skupina dopire putem više kanala kao što su internetski portali, bilteni, radionice, sudjelovanje na konferencijama, članci u časopisima i vijesti.

10.   Prava intelektualnog vlasništva

(članak 22. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

Pojam intelektualno vlasništvo tumači se u skladu s člankom 2. Konvencije o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, koja je potpisana 14. srpnja 1967.

2.

Prava intelektualnog vlasništva u pogledu podataka EPOS ERIC-a i drugog znanja proizvedenog i razvijenog u sklopu aktivnosti EPOS ERIC-a pripadaju subjektu ili osobi koji su ih stvorili.

3.

Razmjena i integracija intelektualnog vlasništva među članovima ili subjektima koji predstavljaju članove podložna je provedbenim pravilima koje je odobrila Glavna skupština. Provedbena pravila obuhvaćaju i uvjete povjerljivosti razmijenjenih podataka.

4.

Intelektualno vlasništvo koje je nastalo kao rezultat aktivnosti koje financira isključivo EPOS ERIC vlasništvo je EPOS ERIC-a.

5.

EPOS ERIC usklađen je s važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka i privatnosti.

11.   Politika zapošljavanja

(članak 23. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

Na politiku zapošljavanja EPOS ERIC-a primjenjuju se zakoni zemlje u kojoj je osoblje zaposleno i u kojoj uobičajeno obavlja svoj posao.

2.

Postupci odabira kandidata za radna mjesta i zapošljavanje u EPOS ERIC-u transparentni su, nediskriminirajući i njima se poštuju jednake mogućnosti. Sva se otvorena radna mjesta u EPOS ERIC-u javno oglašavaju.

12.   Politika javne nabave

(članak 24. Statuta EPOS ERIC-a)

1.

EPOS ERIC s kandidatima i ponuditeljima za nabavu postupa jednako i bez diskriminacije. U okviru politike nabave EPOS ERIC-a poštuju se načela transparentnosti, nediskriminacije i tržišnog natjecanja. Detaljna pravila o postupcima i kriterijima javne nabave utvrđena su u provedbenim pravilima.

2.

Nabava koju provode članovi i promatrači za potrebe aktivnosti EPOS ERIC-a provodi se uzimajući u obzir potrebe EPOS ERIC-a, tehničke uvjete i specifikacije koje izdaju nadležna tijela.

Top