Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0646

Odluka (EU) 2018/646 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EZ (Tekst značajan za EGP. )

OJ L 112, 2.5.2018, p. 42–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj

2.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 112/42


ODLUKA (EU) 2018/646 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 18. travnja 2018.

o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 165. i 166.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

U potrazi za zaposlenjem ili pri donošenju odluka o učenju, studiranju ili radu pojedincima su potrebni pristup informacijama i profesionalno usmjeravanje o tome koje su im mogućnosti dostupne, o načinima na koje mogu procijeniti svoje vještine i o načinima na koje mogu predstaviti informacije o svojim vještinama i kvalifikacijama.

(2)

Razlike u definicijama, formatima dokumenata, jezicima te metodama procjene i vrednovanja velik su izazov za pojedince, poslodavce i nadležna tijela i organe. Do tih izazova uglavnom dolazi kad pojedinci prelaze iz zemlje u zemlju, uključujući treće zemlje, ali i kad traže novo radno mjesto, počinju učiti ili upravljati svojom karijerom. Za rješavanje tih izazova važne su jasne i široko dostupne informacije, zajednička vizija te poboljšana transparentnost vještina i kvalifikacija.

(3)

U Novom programu vještina za Europu, koji je Komisija usvojila 10. lipnja 2016., pozivaju se države članice, socijalni partneri, industrija i ostali dionici da zajedno rade na deset mjera za poboljšanje kvalitete i relevantnosti stjecanja vještina, za povećanje vidljivosti i usporedivosti vještina te poboljšanje informacija o vještinama, a posebno informacija potrebnih radi boljeg izbora zanimanja. Revizija okvira Europass predložena je kao jedna od deset mjera koje tvore ključan put prema postizanju i podržavanju tih ciljeva.

(4)

Odlukom br. 2241/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) uspostavljen je okvir za rješavanje izazova povezanih s traženjem zaposlenja, započinjanjem učenja i upravljanjem karijerom. Cilj Odluke bilo je postizanje bolje transparentnosti kvalifikacija i kompetencija putem portfelja dokumenata nazvanog „Europass”, kojim se pojedinci mogu dobrovoljno služiti. Tom odlukom uspostavljena su i nacionalna tijela, poznata kao nacionalni centri Europass, radi provedbe okvira Europass.

(5)

Radi postizanja svog glavnog cilja okvir Europass usmjeren je na alate za dokumentiranje vještina i kvalifikacija. Ti se alati naširoko primjenjuju putem Europass informacijskog sustava na internetu.

(6)

Nacionalni centri Europass pružaju podršku korisnicima i promiču dokumentiranje vještina i kvalifikacija. Mreža Euroguidance, kojom se promiče europska dimenzija u profesionalnom usmjeravanju i koja pruža visokokvalitetne informacije o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i transnacionalnoj mobilnosti u svrhu učenja, također je doprinijela razvoju pružanja informacija o alatima Unije za vještine i kvalifikacije. Nacionalne koordinacijske točke za Europski kvalifikacijski okvir podupiru nacionalna tijela u povezivanju nacionalnih kvalifikacijskih okvira i sustava s Europskim kvalifikacijskim okvirom („EQF”) te su usredotočene na približavanje EQF-a pojedincima i organizacijama. Trebalo bi osigurati potporu tim nacionalnim službama, i njihovu bolju koordinaciju, kako bi se povećao njihov utjecaj, uz istodobno poštovanje raznolikosti nacionalnih sustava.

(7)

U svojem izvješću Europskom parlamentu i Vijeću od 19. prosinca 2013. o evaluaciji Europassa Komisija je zaključila da misija nacionalnih centara za Europass za podizanje razine osviještenosti o Europassu i pružanje potrebnih informacija zainteresiranim stranama čini zadovoljavajući model provedbe Europassa. Međutim, Komisija je također zaključila da većina alata Europassa i dalje ne dopire do svih potencijalnih korisnika i nema jednak doseg u geografskom pogledu i u pogledu dobnih skupina te da bi se boljom koordinacijom i integracijom usluga za potporu profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti unutar okvira Europass omogućilo obuhvaćanjevećeg broja potencijalnih korisnika.

(8)

Dokazi pokazuju da se Europassom koriste društvene skupine s visokom razinom digitalne pismenosti, dok skupine u nepovoljnijem položaju, kao što su osobe s nižom razinom obrazovanja, starije osobe ili dugotrajno nezaposlene osobe, često nisu svjesne postojanja Europassa i njegovih alata i stoga od njega ne mogu imati koristi.

(9)

Portfelj Europass jedan je u nizu alata i instrumenata uspostavljenih na razini Unije radi unaprjeđenja transparentnosti i razumijevanja vještina i kvalifikacija.

(10)

Portfelj Europass sastoji se od pet obrazaca dokumenata. Obrascem za životopis Europass omogućuje se pojedincima da sastave svoj životopis u standardiziranom formatu. Od 2004., kada je nastao životopis Europass, na internetu je izrađeno više od 100 milijuna životopisa Europass. Dvama obrascima za dodatke ispravama o kvalifikacijama, odnosno dodatkom diplomi Europass i dodatkom svjedodžbi Europass, pružaju se informacije o sadržaju i ishodima učenja povezanima s kvalifikacijom, kao i o obrazovnom sustavu zemlje koja izdaje tu kvalifikaciju. Jezična putovnica Europass upotrebljava se za opisivanje jezičnih vještina. U obrascu dokumenta o mobilnosti Europass opisuju se vještine stečene u inozemstvu tijekom iskustva mobilnosti za potrebe učenja ili rada.

(11)

Preporukom Vijeća od 22. svibnja 2017. (4) pružen je zajednički referentni okvir za pomoć pojedincima i organizacijama pri usporedbi različitih sustava kvalifikacija i razina kvalifikacija u tim sustavima.

(12)

Preporukom Vijeća od 20. prosinca 2012. (5) države članice pozvane su da do 2018., u skladu s nacionalnim okolnostima i osobitostima te na način koji smatraju prikladnim uspostave mehanizme za vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, kojima će se pojedincima omogućiti vrednovanje njihova znanja, vještina i kompetencija koje su stekli u okviru neformalnog i informalnog učenja te priznavanje cjelovitih kvalifikacija ili, kada je to primjenjivo, djelomičnih kvalifikacija.

(13)

U Rezoluciji Vijeća od 28. svibnja 2004. o jačanju politika, sustava i praksi u području cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja istaknuti su ključni ciljevi politike cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja za sve građane Unije. U Rezoluciji Vijeća od 21. studenoga 2008. (6) ističe se važnost profesionalnog usmjeravanja za cjeloživotno učenje.

(14)

Portal o mogućnostima učenja i kvalifikacijama u Europi omogućuje pristup informacijama o mogućnostima učenja i kvalifikacijama koje nude različiti obrazovni sustavi u Europi te o usporedbi nacionalnih okvira kvalifikacija s pomoću EQF-a.

(15)

Europska panorama vještina izvor je informacija o vještinama za različita zanimanja i pojedinačne industrije, uključujući potražnju i ponudu na nacionalnoj razini.

(16)

Analiza slobodnih radnih mjesta i drugih trendova na tržištu rada široko je prihvaćen način prikupljanja informacija o vještinama kako bi se shvatili nedostatci i manjak vještina te neusklađenosti u pogledu kvalifikacija.

(17)

Višejezična Europska klasifikacija vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja („ESCO”), koju je Komisija razvila i koju redovito ažurira u bliskoj suradnji s državama članicama i dionicima, namijenjena je promicanju transparentnosti vještina i kvalifikacija za obrazovanje i osposobljavanje, kao i za potrebe zaposlenja. Nakon odgovarajućih ispitivanja i uzimajući u obzir stajališta država članica, Komisija bi se mogla koristiti ESCO-om u okviru Europassa; države članice koriste se ESCO-om na dobrovoljnoj osnovi, nakon što provedu ispitivanja i evaluacije.

(18)

Europska mreža službi za zapošljavanje („EURES”) uspostavljena Uredbom (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća (7) kooperativna je mreža za razmjenu informacija i olakšavanje interakcije između tražitelja zaposlenja i poslodavaca. Njome se omogućuje besplatna pomoć tražiteljima zaposlenja koji žele odseliti u drugu zemlju te se pomaže poslodavcima koji žele zaposliti radnike iz drugih zemalja. Sinergijama i suradnjom između portalâ Europass i EURES mogao bi se ojačati učinak obiju usluga.

(19)

Postupcima na tržištu rada poput objave slobodnih radnih mjesta, prijava za radna mjesta, procjene vještina i zapošljavanja sve se više upravlja na internetu s pomoću alata u okviru kojih se upotrebljavaju društveni mediji, velike količine podataka i druge tehnologije. Odabir kandidata obavlja se s pomoću alata i postupaka kojima se pretražuju informacije o vještinama i kvalifikacijama stečenima u okviru formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja.

(20)

Formalno, neformalno i informalno učenje također se trenutno provodi u novim oblicima i okruženjima, a nude ih različiti pružatelji tih usluga, posebno upotrebom digitalnih tehnologija i platformi, učenja na daljinu, e-učenja, uzajamnog učenja te masovnih otvorenih internetskih tečajeva i otvorenih obrazovnih sadržaja. Nadalje, vještine, iskustva i postignuća u učenju priznaju se u različitim oblicima, primjerice u obliku otvorenih digitalnih znački. Digitalne tehnologije upotrebljavaju se i za vještine koje se stječu neformalnim učenjem kao što su rad s mladima i volonterski rad.

(21)

Za potrebe ove Odluke, vještine se razmatraju u širokom smislu i obuhvaćaju sve što osoba zna, razumije i zna raditi. Vještine se odnose na različite vrste ishoda učenja, uključujući znanje i kompetencije, kao i mogućnost primjene znanja te korištenje znanja i iskustva radi ispunjavanja zadaća i rješavanja problema. Uz priznatu važnost stručnih vještina, prepoznato je da transverzalne ili „meke” vještine, kao što su kritičko razmišljanje, timski rad, rješavanje problema, kreativnost i digitalne ili jezične vještine, imaju sve veću važnost i da su one bitni preduvjeti za osobno i profesionalno ispunjenje te se mogu primijeniti u različitim područjima. Pojedincima bi mogli biti korisni alati i profesionalno usmjeravanje u pogledu procjene i opisivanja tih i drugih vještina.

(22)

Tradicionalno, pojedinci informacije o stečenim vještinama i kvalifikacijama predstavljaju u životopisu i pratećim dokumentima poput potvrda ili diploma. Sada su dostupni novi alati kojima se može olakšati predstavljanje vještina i kvalifikacija upotrebom različitih internetskih i digitalnih formata. Ti novi alati mogu podržavati i samoprocjenu vlastitih vještina stečenih u različitim okruženjima.

(23)

Okvirom Europass trebalo bi se odgovoriti na trenutačne i buduće potrebe. Korisnicima su potrebni alati za dokumentiranje njihovih vještina i kvalifikacija. Osim toga, alati za procjenu vještina i samoprocjenu vještina, kao i pristup relevantnim informacijama, uključujući informacije o mogućnostima vrednovanja i profesionalnom usmjeravanju, mogu biti korisni za donošenje odluka o zapošljavanju i mogućnostima učenja.

(24)

Unijine alate za vještine i kvalifikacije trebalo bi prilagoditi promjenjivim praksama i tehnološkom napretku kako bi korisnicima ostali relevantni i korisni. To bi trebalo postići, među ostalim, stvaranjem inovativnih značajki kao što su interaktivni alati, uređivanje i izrada dokumenata, nastojanjem osiguravanja sveobuhvatnijih, djelotvornijih i učinkovitijih alata, kao i pojednostavljenjem te većom tehničkom interoperabilnošću i sinergijama između povezanih alata, uključujući one koje su razvile treće strane, te uzimanjem u obzir posebnih potreba osoba s invaliditetom. Osim toga, kao prilog provjeri digitalnih dokumenata u vezi s vještinama i kvalifikacijama mogle bi se koristiti mjere autentifikacije.

(25)

Okvir Europass uspostavljen Odlukom br. 2241/2004/EZ stoga bi trebalo zamijeniti novim okvirom kako bi se uzele u obzir novonastale potrebe.

(26)

Novi okvir Europass trebao bi odgovarati potrebama i očekivanjima svih pojedinačnih krajnjih korisnika, kao što su oni koji stječu znanja i tražitelji zaposlenja, uključujući nezaposlene osobe i radnike, kao i svih drugih relevantnih dionika poput poslodavaca (osobito malih i srednjih poduzeća), gospodarskih komora, organizacija civilnog društva, volontera, savjetnika za profesionalno usmjeravanje, javnih službi za zapošljavanje, socijalnih partnera, pružatelja usluga obrazovanja i osposobljavanja, organizacija mladih, pružatelja rada s mladima, nacionalnih nadležnih tijela te tvoraca politika. Njime bi se u obzir trebale uzeti i potrebe državljana trećih zemalja koji dolaze u Uniju ili borave u Uniji, kako bi se podržala njihova integracija.

(27)

Okvir Europass trebao bi se razviti kako bi se omogućilo opisivanje različitih oblika učenja i vještina, a posebno onih stečenih neformalnim i informalnim učenjem.

(28)

Okvir Europass trebalo bi razviti s pomoću pristupa usmjerenog na korisnika, koji je utemeljen na povratnim informacijama, i prikupljanjem zahtjeva, među ostalim provođenjem anketa i ispitivanja, uz posvećivanje pozornosti konkretnim postojećim i budućim potrebama ciljnih skupina u sklopu Europassa. Značajke Europassa trebale bi posebno odražavati činjenicu da su se države članice i Unija obvezale na to da će osobama s invaliditetom osigurati jednak pristup tržištu rada te informacijskim i komunikacijskim tehnologijama i sustavima. Alati Europassa trebali bi biti uočljivi, operabilni, razumljivi i stabilni kako bi bili dostupniji korisnicima, a naročito osobama s invaliditetom.

(29)

Okvir Europassa trebalo bi ažurirati i mijenjati u suradnji s relevantnim dionicima kao što su službe za zapošljavanje, savjetnici za profesionalno usmjeravanje, pružatelji usluga obrazovanja i osposobljavanja, socijalni partneri poput sindikata i udruga poslodavaca, te u potpunosti u skladu s aktualnom političkom suradnjom, kao što je Bolonjski proces u Europskom prostoru visokog obrazovanja. Konstruktivna suradnja između Komisije, država članica i dionika ključna je za uspješan razvoj i provedbu okvira Europass.

(30)

Na obradu osobnih podataka koji se pohranjuju i obrađuju u skladu s ovom Odlukom trebali bi se primjenjivati relevantno pravo Unije u području zaštite osobnih podataka i nacionalne provedbene mjere. Korisnici bi trebali moći ograničiti pristup svojim osobnim podatcima.

(31)

Sudjelovanje u okviru trebalo bi biti otvoreno članicama Europskoga gospodarskog prostora koje nisu države članice EU-a, zemljama pristupnicama, državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama za pristupanje Uniji na temelju njihova dugoročnog interesa i suradnje s Unijom u tom području. Sudjelovanje bi trebalo biti u skladu s odgovarajućim odredbama instrumenata kojima se uređuju odnosi Unije i tih zemalja. Informacije o vještinama i kvalifikacijama pružene putem okvira Europass trebale bi dolaziti iz većeg broja zemalja i obrazovnih sustava, a ne samo iz zemalja sudionica, i odražavati migracijska kretanja iz drugih dijelova svijeta i u druge dijelove svijeta.

(32)

Komisija bi trebala osigurati dosljednu provedbu i praćenje ove Odluke u okviru savjetodavne skupine za Europass sastavljene od predstavnika država članica i relevantnih dionika. Savjetodavna skupina trebala bi ponajprije razviti strateški pristup provedbi i budućem razvoju Europassa te pružati savjete o razvoju internetskih alata, među ostalim i s pomoću ispitivanja, te o informacijama koje se pružaju putem internetske platforme Europass, prema potrebi u suradnji s drugim skupinama.

(33)

Sufinanciranje radi provedbe ove Odluke osigurava se, među ostalim, programom Unije Erasmus+, kako je uspostavljen Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (8). Odbor koji je osnovan u skladu s tom uredbom uključen je u strateške rasprave o napretku provedbe Europassa i o budućem razvoju situacije.

(34)

S obzirom na to da cilj ove Odluke, odnosno uspostavu sveobuhvatnog i interoperabilnog okvira alata i informacija, osobito za potrebe mobilnosti u transnacionalnom zapošljavanju i učenju, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog učinka djelovanja on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(35)

Obveze te administrativno i financijsko opterećenje država članica općenito trebaju biti uravnoteženi s obzirom na troškove i koristi.

(36)

Aktivnosti koje se izvršavaju u kontekstu ove Odluke trebale bi imati stručnu potporu agencija Unije, posebno Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja, u okviru njihovih područja nadležnosti.

(37)

Stoga bi Odluku br. 2241/2004/EZ trebalo staviti izvan snage. Tim stavljanjem izvan snage ne bi se smjeli dovesti u pitanje valjanost ili status prethodno izdanih dokumenata Europass. Svi utvrđeni obrasci dokumenata Europass trebali bi se zadržati unutar novog okvira sve dok se ne provedu potrebne izmjene ili ažuriranja u skladu s ovom Odlukom. Kako bi se osigurao nesmetan prijelaz na internetsku platformu Europass, internetski informacijski sustav Europass uspostavljen Odlukom br. 2241/2004/EZ trebao bi nastaviti s radom sve dok internetska platforma Europass ne bude pokrenuta i operativna,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Odlukom uspostavlja europski okvir za potporu transparentnosti i razumijevanju vještina i kvalifikacija stečenih u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, među ostalim i s pomoću praktičnog iskustva, mobilnosti i volonterskog rada („Europass”).

2.   Europass se sastoji od internetskih alata i relevantnih dostupnih informacija, uključujući informacije kojima se podupire europska dimenzija profesionalnog usmjeravanja koji se pružaju putem internetske platforme i podupiru ih nacionalne službe čija je svrha pomoći korisnicima da bolje priopćavaju i predstavljaju vještine i kvalifikacije te da uspoređuju kvalifikacije.

3.   Europass je namijenjen:

(a)

pojedinačnim krajnjim korisnicima, kao što su oni koji stječu znanja, tražitelji zaposlenja, radnici i volonteri; te

(b)

relevantnim dionicima, kao što su pružatelji usluga obrazovanja i osposobljavanja, savjetnici za profesionalno usmjeravanje, poslodavci, javne službe za zapošljavanje, socijalni partneri, pružatelji rada s mladima, organizacije mladih i tvorci politika.

4.   Upotreba Europassa dobrovoljna je i njome se ne uvode nikakve obveze niti se dodjeljuju prava osim onih utvrđenih u ovoj Odluci.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„dodatak svjedodžbi” znači dokument koji se prilaže svjedodžbi o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju ili ispravi o stručnoj kvalifikaciji, a izdaju ga nadležna tijela ili organi da bi se trećim osobama – osobito u drugoj zemlji – olakšalo razumijevanje ishoda učenja koje je nositelj kvalifikacije stekao, kao i vrste, razine, konteksta, sadržaja i statusa završenog obrazovanja i osposobljavanja te stečenih vještina;

(b)

„dodatak diplomi” znači dokument koji se prilaže ispravi o završenom studiju, a izdaju ga nadležna tijela ili organi da bi se trećim osobama – osobito u drugoj zemlji – olakšalo razumijevanje ishoda učenja koje je nositelj kvalifikacije stekao, kao i vrste, razine, konteksta, sadržaja i statusa završenog obrazovanja i osposobljavanja te stečenih vještina;

(c)

„dopunske isprave Europass” znači niz dokumenata, kao što su dodatci diplomi i dodatci svjedodžbi, a izdaju ih nadležna tijela ili organi;

(d)

„profesionalno usmjeravanje” znači kontinuirani proces kojim se pojedincima omogućava da utvrde svoje sposobnosti, vještine i interese s pomoću niza individualnih i grupnih aktivnosti, da donose odluke u području obrazovanja, osposobljavanja i zanimanja te da upravljaju svojim vlastitim životnim putovima u učenju, poslu i drugim okruženjima u kojima se te sposobnosti i vještine uče ili koriste;

(e)

„europska dimenzija profesionalnog usmjeravanja” znači suradnja i podrška na razini Unije s ciljem jačanja politika, sustava i praksi za profesionalno usmjeravanje unutar Unije;

(f)

„kvalifikacija” znači formalni ishod postupka ocjenjivanja i vrednovanja koji se stječe nakon odluke nadležnog tijela ili organa da je pojedinac ostvario ishode učenja koji odgovaraju određenom standardu;

(g)

„procjena vještina” znači postupak ili metoda, za evaluaciju, mjerenje i opis, s pomoću samoprocjene ili procjene koju potvrđuje treća strana, ili obojeg, vještina pojedinaca, stečenih u okviru formalnog, neformalnog ili informalnog učenja;

(h)

„samoprocjena vještina” znači postupak u okviru kojeg pojedinci sustavno procjenjuju vlastite vještine upućivanjem na utvrđene opise vještina;

(i)

„informacije o vještinama” znači dostupna kvantitativna ili kvalitativna analiza ukupnih podataka o vještinama iz postojećih izvora u odnosu na tržište rada i odgovarajuće mogućnosti učenja u okviru sustava obrazovanja i osposobljavanja, koja može doprinijeti profesionalnom usmjeravanju i savjetovanju, postupcima zapošljavanja te izboru obrazovanja, osposobljavanja i profesionalnog razvoja;

(j)

„usluge autentifikacije” znači tehnički procesi, kao što su elektronički potpisi i autentifikacija internetskih stranica, koji omogućavaju korisnicima da potvrde informacije, poput svog identiteta, s pomoću Europassa;

(k)

„tehnička interoperabilnost” znači sposobnost sustava informacijske i komunikacijske tehnologije za interakciju u svrhu omogućivanja dijeljenja informacija, postignutog dogovorom svih strana i vlasnika informacija;

(l)

„vrednovanje” znači postupak kojim nadležno tijelo ili organ potvrđuje da je pojedinac postigao ishode učenja, uključujući one stečene u okruženju neformalnog i informalnog učenja, u odnosu na odgovarajući standard, a koji se sastoji od četiriju odvojenih faza, i to identifikacije, dokumentiranja, ocjenjivanja i potvrđivanja rezultata ocjenjivanja dodjeljivanjem cjelovitih kvalifikacija, bodova ili djelomičnih kvalifikacija, kada je to primjereno i u skladu s nacionalnim okolnostima;

(m)

„otvoreni standardi” znači tehnički standardi koji su razvijeni u procesu suradnje te su objavljeni za besplatno korištenje svim zainteresiranim stranama;

(n)

„internetska platforma” znači internetska aplikacija kojom se krajnjim korisnicima pružaju informacije i alati te im se omogućuje da izvrše određene zadatke na internetu;

(o)

„osobni podatci” znači svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koju se može identificirati.

Članak 3.

Internetska platforma

1.   Europassom se s pomoću internetske platforme stavljaju na raspolaganje internetski alati za:

(a)

dokumentiranje i opisivanje osobnih podataka u različitim formatima, uključujući obrasce za životopise;

(b)

dokumentiranje i opisivanje vještina i kvalifikacija stečenih u okviru radnog iskustva i iskustva učenja, uključujući mobilnost i volonterski rad;

(c)

procjenu vještina i samoprocjenu vještina;

(d)

dokumentiranje ishoda učenja u okviru kvalifikacija, uključujući obrasce dopunskih isprava Europass iz članka 5.;

Upotreba alata Europass za procjenu vještina i samoprocjenu vještina kako je navedeno u točki (c) ne dovodi izravno do formalnog priznavanja ili izdavanja kvalifikacija.

2.   Internetskom platformom Europass pružaju se raspoložive informacije ili poveznice na raspoložive informacije o sljedećim temama:

(a)

mogućnostima učenja;

(b)

kvalifikacijama i kvalifikacijskim okvirima ili sustavima;

(c)

mogućnostima za vrednovanje neformalnog i informalnog učenja;

(d)

praksama i relevantnom zakonodavstvu u pogledu priznavanja u različitim zemljama, uključujući i treće zemlje;

(e)

uslugama kojima se pruža profesionalno usmjeravanje za transnacionalnu mobilnost u svrhu učenja i upravljanje karijerom;

(f)

informacijama o vještinama prikupljenima u okviru aktivnosti na razini Unije i rada agencija Unije unutar njihova područja nadležnosti;

(g)

informacijama o vještinama i kvalifikacijama koje bi mogle biti relevantne za posebne potrebe državljana trećih zemalja koji dolaze u Uniju ili borave u Uniji kako bi se podržala njihova integracija.

Članak 4.

Glavna načela i značajke

1.   Internetska platforma Europass te internetski alati, uključujući njihov sadržaj i funkcionalnost sigurni su i prilagođeni korisnicima te su besplatno dostupni svim korisnicima.

2.   Internetska platforma Europass te internetski alati, uključujući njihov sadržaj i funkcionalnost, moraju biti dostupni osobama s invaliditetom, u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u mjerodavnom pravu Unije.

3.   Internetski alati Europass koriste otvorene standarde koji trebaju biti dostupni besplatno kako bi ih države članice i drugi dionici mogli dobrovoljno iznova upotrebljavati

4.   Internetski alati Europass upućuju na EQF u informacijama o kvalifikacijama, opisima nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja i kad je riječ o sličnim temama, kada je to primjereno i u skladu s nacionalnim okolnostima.

5.   U internetsku platformu Europass može se uključiti mogućnost za korisnike da pohranjuju svoje osobne podatke, poput osobnog profila. Na obradu takvih osobnih podataka primjenjuje se pravo Unije iz područja zaštite podataka. Korisnicima mora biti ponuđeno više opcija koje im omogućuju da ograniče pristup svojim podatcima ili određenim karakteristikama.

6.   Okvirom Europass podržavaju se usluge autentifikacije svih digitalnih dokumenata ili predstavljenih informacija o vještinama ili kvalifikacijama.

7.   Internetski alati Europass dostupni su na službenim jezicima institucija Unije.

8.   Internetskim alatima Europass podržava se i osigurava tehnička interoperabilnost i sinergije s drugim relevantnim instrumentima i uslugama ponuđenima na razini Unije i, po potrebi, na nacionalnoj razini.

Članak 5.

Dopunske isprave Europass

1.   Dopunske isprave Europass u skladu s obrascima izdaju nadležna tijela ili organi. Točnije, poštuje se redoslijed svake stavke u obrascima kako bi se osiguralo lako razumijevanje i pružanje potpunih informacija.

2.   Obrasce iz stavka 1. razvija i prema potrebi revidira Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama i drugim dionicima, kao što su Vijeće Europe i Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu, te uz savjetovanje s njima, kako bi se zajamčila relevantnost i iskoristivost dopunskih isprava.

3.   Dopunske isprave Europass izdaju se besplatno i po mogućnosti u elektroničkom obliku. Dopunske isprave Europass izdaju se na nacionalnom jeziku i po mogućnosti na još jednom europskom jeziku.

4.   Dopunske isprave Europass ne zamjenjuju originalnu diplomu ili svjedodžbu i ne dovode do toga da na temelju njih nadležna tijela ili organi u drugim zemljama formalno priznaju originalne diplome ili svjedodžbe.

Članak 6.

Zadatci Komisije

1.   Komisija upravlja internetskom platformom Europass. U tom pogledu Komisija:

(a)

osigurava dostupnost i visoku kvalitetu informacija na razini Unije ili poveznice na takve dostupne informacije, kako je navedeno u članku 3. stavku 2.;

(b)

razvija, ispituje i po potrebi ažurira internetsku platformu Europass, uključujući otvorene standarde, u skladu s potrebama korisnika i tehnološkim napretkom te u skladu s promjenama na tržištima rada i u pružanju obrazovanja i osposobljavanja;

(c)

prati i po potrebi primjenjuje najnovija tehnološka otkrića koja mogu poboljšati pristupačnost Europassa starijim osobama i osobama s invaliditetom;

(d)

osigurava da se svakim razvojem ili ažuriranjem internetske platforme Europass, uključujući otvorene standarde, podržava dosljednost informacija i pokazuje jasna dodana vrijednost;

(e)

osigurava da su svi internetski alati, a posebno alati za procjenu i samoprocjenu, u potpunosti ispitani i da je zajamčena njihova kvaliteta; i

(f)

osigurava kvalitetu i prati učinkovitost internetske platforme Europass, uključujući i internetske alate, u skladu s potrebama korisnika.

2.   Komisija osigurava učinkovitu provedbu ove Odluke. U tom pogledu Komisija:

(a)

osigurava aktivno sudjelovanje i uključenost država članica u strateško planiranje, uključujući utvrđivanje strateških ciljeva i upravljanje njima, jamčenje kvalitete i financiranje, te uzima u obzir njihova stajališta;

(b)

osigurava aktivno sudjelovanje i uključenost država članica u razvoj, ispitivanje, ažuriranje i evaluaciju internetske platforme Europass, uključujući otvorene standarde, te uzima u obzir njihova stajališta;

(c)

osigurava da su relevantni dionici na razini Unije uključeni u provedbu i evaluaciju ove Odluke;

(d)

organizira aktivnosti učenja i razmjene primjera najbolje prakse među državama članicama i prema potrebi olakšava uzajamno savjetovanje na zahtjev država članica; i

(e)

osigurava da se na razini Unije provode djelotvorne i odgovarajuće aktivnosti promicanja, profesionalnog usmjeravanja i obavješćivanja kako bi se doprlo do relevantnih korisnika i dionika, uključujući osobe s invaliditetom.

Članak 7.

Zadatci država članica

1.   Svaka je država članica odgovorna za provedbu ove Odluke na nacionalnoj razini s pomoću relevantnih nacionalnih službi i ne dovodeći u pitanje nacionalne mehanizme u smislu provedbe i organizacije. U tom pogledu države članice:

(a)

koordiniraju aktivnosti povezane s provedbom internetskih alata Europass;

(b)

promiču upotrebu Europassa, jačaju razinu osviještenosti o njemu te povećavaju njegovu vidljivost;

(c)

promiču i pružaju informacije o uslugama kojima se pruža profesionalno usmjeravanje za transnacionalnu mobilnost u svrhu učenja i upravljanje karijerom, uključujući prema potrebi usluge individualnog profesionalnog usmjeravanja;

(d)

u okviru internetske platforme Europass stavljaju na raspolaganje informacije o mogućnostima učenja, kvalifikacijama i praksama priznavanja, među ostalim i putem poveznica na relevantne nacionalne internetske stranice;

(e)

uključuje dionike iz svih relevantnih sektora u aktivnosti za koje su nadležni i promiče suradnju između javnih i privatnih dionika.

2.   Pružanjem informacija za internetsku platformu Europass u skladu s člankom 3. stavkom 2. ne stvaraju se dodatne obveze za države članice.

Članak 8.

Obrada i zaštita podataka

Mjere predviđene ovom Odlukom provode se u skladu s pravom Unije o zaštiti osobnih podataka, osobito Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (10).

Članak 9.

Praćenje i evaluacija

1.   Komisija izvješćuje o napretku i očekivanom budućem razvoju nakon donošenja ove Odluke prema potrebi u kontekstu relevantnih okvira politika u području obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja.

2.   Najkasnije do 23. svibnja 2023., a zatim svakih pet godina, Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o evaluaciji provedbe i učinka ove Odluke.

3.   Evaluaciju provodi neovisno tijelo na temelju kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja koje razvija Komisija uz savjetovanje s državama članicama.

Članak 10.

Zemlje sudionice

1.   Sudjelovanje u aktivnostima iz ove Odluke otvoreno je članicama Europskoga gospodarskog prostora koje nisu države članice Unije u skladu s uvjetima iz Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

2.   Sudjelovanje je otvoreno i državama pristupnicama, državama kandidatkinjama te potencijalnim državama kandidatkinjama za pristupanje Uniji u skladu sa sporazumima koje su sklopile s Unijom.

Članak 11.

Financijske odredbe

Provedba ove Odluke na nacionalnoj razini sufinancira se iz programâ Unije. Godišnja odobrena sredstva odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama višegodišnjeg financijskog okvira.

Članak 12.

Stavljanje izvan snage i prijelazne odredbe

1.   Odluka br. 2241/2004/EZ stavlja se izvan snage.

2.   Internetski informacijski sustav Europass uspostavljen Odlukom br. 2241/2004/EZ nastavit će s radom sve dok internetska platforma Europass uspostavljena ovom Odlukom ne bude pokrenuta i operativna.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Strasbourgu 18. travnja 2018.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

L. PAVLOVA


(1)  SL C 173, 31.5.2017., str. 45.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 15. ožujka 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 12. travnja 2018.

(3)  Odluka br. 2241/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o jedinstvenom okviru Zajednice za transparentnost kvalifikacija i kompetencija (Europass) (SL L 390, 31.12.2004., str. 6.).

(4)  Preporuka Vijeća od 22. svibnja 2017. o Europskome kvalifikacijskom okviru za cjeloživotno učenje i o stavljanju izvan snage Preporuke Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi Europskoga kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje (SL C 189, 15.6.2017., str. 15.).

(5)  Preporuka Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (SL C 398, 22.12.2012., str. 1.).

(6)  Rezolucija Vijeća i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća, od 21. studenoga 2008. o boljoj integraciji cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u strategije cjeloživotnog učenja (SL C 319, 13.12.2008., str. 4.).

(7)  Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.).

(9)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(10)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


Top