Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0599

Odluka Vijeća (EU) 2018/599 od 16. travnja 2018. o izmjeni Odluke 2003/76/EZ o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice

OJ L 101, 20.4.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/599/oj

20.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/599

od 16. travnja 2018.

o izmjeni Odluke 2003/76/EZ o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Protokol br. 37 o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik, priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 2. prvi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik istekao je 23. srpnja 2002. u skladu s člankom 97. tog ugovora. Sva aktiva i pasiva Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ) prenesena je na Uniju 24. srpnja 2002.

(2)

Protokolom br. 37 (uzima se u obzir želja da se sredstva EZUČ-a upotrijebe za istraživanje u sektorima koji su povezani s industrijom ugljena i čelika te potreba da se u vezi s tim predvide određena posebna pravila. U članku 1. stavku 1. Protokola br. 37 navodi se da se neto vrijednost aktive i pasive, prikazanih u bilanci EZUČ-a na dan 23. srpnja 2002., smatra imovinom namijenjenom istraživanju u sektorima povezanima s industrijom ugljena i čelika te se naziva „EZUČ u likvidaciji”. Po okončanju postupka likvidacije ta se imovina treba nazivati „Imovina Istraživačkog fonda za ugljen i čelik”.

(3)

Protokolom br. 37 također se predviđa da se prihod od te imovine pod nazivom „Istraživački fond za ugljen i čelik” upotrebljava u skladu s odredbama Protokola br. 37 i akata donesenih na temelju njega isključivo za istraživački rad koji se provodi izvan istraživačkog okvirnog programa u sektorima povezanima s industrijom ugljena i čelika.

(4)

Vijeće je 1. veljače 2003. donijelo Odluku 2003/76/EZ (2) kojom se utvrđuju pravila za provedbu Protokola br. 37.

(5)

S obzirom na iznimno smanjenje, uzrokovano niskim kamatama na tržištima kapitala posljednjih godina, prihoda koji proizlazi iz imovine EZUČ-a u likvidaciji, a koji je namijenjen za istraživanje u sektorima povezanima s industrijom ugljena i čelika, potrebno je izmijeniti pravila o ukidanju obveza preuzetih u okviru istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik („program”) kako bi se iznose koji odgovaraju takvim ukidanjima stavilo na raspolaganje u okviru programa. Nadalje, iznosi koji odgovaraju ukinutim obvezama koje su nastale od 24. srpnja 2002. također bi trebali biti stavljeni na raspolaganje Istraživačkom fondu za ugljen i čelik.

(6)

Zbog istog je razloga potrebno izmijeniti i pravila o naplaćenim iznosima u okviru programa kako bi ih se prenijelo u program u skladu s odgovarajućim odredbama o namjenskim prihodima iz Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(7)

Odluku 2003/76/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2003/76/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 4. stavci 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„4.   Neiskorišteni prihod i odobrena sredstva proizašla iz tog prihoda još uvijek raspoloživa na dan 31. prosinca dane godine kao i naplaćeni iznosi automatski se prenose u sljedeću godinu. Ta se odobrena sredstva ne smiju prenositi na druge proračunske stavke.

5.   Odobrena proračunska sredstva koja odgovaraju ukinutim obvezama automatski istječu na kraju svake financijske godine. Rezervacije za obveze oslobođene kao rezultat ukidanja stavljaju se na raspolaganje Istraživačkom fondu za ugljen i čelik.”

2.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 4.a

Iznos koji odgovara ukinutim obvezama nastalima od 24. srpnja 2002. u skladu s člankom 4. stavkom 5. stavlja se na raspolaganje Istraživačkom fondu za ugljen i čelik 10. svibnja 2018.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 16. travnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

R. PORODZANOV


(1)  Suglasnost od 13. ožujka 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Odluka Vijeća 2003/76/EZ od 1. veljače 2003. o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice (SL L 29, 5.2.2003., str. 22.).

(3)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).


Top