Help Print this page 

Document 32017R1510

Title and reference
Uredba Komisije (EU) 2017/1510 оd 30. kolovoza 2017. o izmjeni dodataka Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu tvari CMR (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/5749
  • In force
OJ L 224, 31.8.2017, p. 110–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1510/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

31.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 224/110


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1510

оd 30. kolovoza 2017.

o izmjeni dodataka Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu tvari CMR

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a osobito njezin članak 68. stavak 2.,

budući da:

(1)

Unosima 28., 29. i 30. iz Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 zabranjuju se stavljanje na tržište i uporaba u slobodnoj ponudi tvari koje su razvrstane kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične (CMR) kategorije 1 A ili 1B te smjesa koje sadržavaju takve tvari u određenim koncentracijama. Predmetne tvari navedene su u dodacima od 1. do 6. tom Prilogu.

(2)

Tvari su razvrstane kao CMR u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) te su navedene u dijelu 3. Priloga VI. toj Uredbi.

(3)

Budući da su dodaci od 1. do 6. Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 posljednji put ažurirani kako bi odražavali nova razvrstavanja tvari kao CMR na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008, dio 3. Priloga VI. u potpunosti je izmijenjen uredbama Komisije (EU) br. 605/2014 (3), (EU) 2015/1221 (4) i (EU) 2016/1179 (5).

(4)

Budući da gospodarski subjekti mogu primjenjivati usklađeno razvrstavanje iz dijela 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 od ranijeg datuma, trebalo bi im omogućiti raniju provedbu odredaba ove Uredbe na dobrovoljnoj osnovi.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom.

Članak 2.

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od dana stupanja na snagu, uz iznimku:

točaka 1., 2. i 3. Priloga, koje se primjenjuju od 1. ožujka 2018., i

točke 4. podtočke (a) Priloga, koja se primjenjuje od 1. ožujka 2018. u mjeri u kojoj se odnosi na sljedeće tvari:

bisfenol A; [fenol, dodecil-, razgranani]; [fenol, 2-dodecil-, razgranani]; [fenol, 3-dodecil-, razgranani]; [fenol, 4-dodecil-, razgranani]; [fenol, (tetrapropenil) derivati]; klorofacinon (ISO); kumatetralil (ISO); difenakum (ISO); flokumafen (ISO); dinatrijev oktaborat, bezvodni; dinatrijev oktaborat tetrahidrat; bromadiolon (ISO); difetialon; [perfluorononan-1-oičnu kiselinu i njezine natrijeve i amonijeve soli]; dicikloheksil-ftalat i triflumizol (ISO).

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. kolovoza 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 605/2014 оd 5. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe uvođenja oznaka upozorenja i obavijesti na hrvatskom jeziku i njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 167, 6.6.2014., str. 36.).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2015/1221 оd 24. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 197, 25.7.2015., str. 10.).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2016/1179 od 19. srpnja 2016. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku, Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 195, 20.7.2016., str. 11.).


PRILOG

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

u Dodatku 2. sljedeći unosi umeću se u tablicu u skladu s utvrđenim redoslijedom indeks brojeva:

„1,2-dikloropropan; propilen diklorid

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

mikrovlakna e-stakla reprezentativnog sastava; [Vlakna od kalcij-aluminij-silikata proizvoljne orijentacije sa sljedećim reprezentativnim sastavom (maseni udio izražen u %): SiO2 50,0 – 56,0 %, Al2O3 13,0 – 16,0 %, B2O3 5,8 – 10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0 – 24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Postupak: tipično se proizvode atenuacijom plamena i rotacijskim procesom. (Dodatni pojedinačni elementi mogu biti prisutni u niskim postocima; postupak ne isključuje inovacije).]

014-046-00-4

—”

 

2.

u Dodatku 4. sljedeći unos umeće se u tablicu u skladu s utvrđenim redoslijedom indeks brojeva:

„3,7-dimetilokta-2,6-dienenitril

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7”

 

3.

u Dodatku 5.:

(a)

sljedeći unosi umeću se u tablicu u skladu s utvrđenim redoslijedom indeks brojeva:

„brodifakum (ISO);

4-hidroksi-3-(3-(4′-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

olovo u prahu;

[čestice promjera < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

olovo u čvrstom stanju:

[čestice promjera ≥ 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1”

 

(b)

unos koji se odnosi na varfarin; 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)kumarin zamjenjuje se sljedećim unosom:

„varfarin (ISO);

4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2H-kromen-2-on; [1]

(S)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopiron; [2]

(R)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-2-benzopiron [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]”

 

4.

u Dodatku 6.:

(a)

sljedeći unosi umeću se u tablicu u skladu s utvrđenim redoslijedom indeks brojeva:

„tetrahidro-2-furil-metanol; tetrathidrofurfuril alkohol

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

galijev arsenid

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

tributilkositrovi spojevi, s iznimkom onih specificiranih drugdje u ovom Prilogu

050-008-00-3

 

1,2-benzendikarboksilna kiselina, diheksil-ester, razgranani i linearni

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

imidazol

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

bisfenol A; 4,4′-izopropilidendifenol

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

fenol, dodecil-, razgranani; [1]

fenol, 2-dodecil-, razgranani; [2]

fenol, 3-dodecil-, razgranani; [3]

fenol, 4-dodecil-, razgranani; [4]

fenol, (tetrapropenil) derivati [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

klorofacinon (ISO); 2-[(4-klorofenil)(fenil)acetil]-1H-inden-1,3(2H)-dion

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

kumatetralil (ISO); 4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

difenakum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarin

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

flokumafen (ISO); reakcijska smjesa: cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina i trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarina

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

dinatrijev oktaborat, bezvodni; [1]

dinatrijev oktaborat tetrahidrat [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2H-kromen-2-on

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

difetialon (ISO);

3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il]-4-hidroksi-2H-1-benzotiopiran-2-on

607-717-00-3

104653-34-1

 

perfluorononan-1-oična kiselina [1]

i njezine natrijeve [2]

i amonijeve [3] soli

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

dicikloheksil ftalat

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

triflumizol (ISO);

(1E)-N-[4-kloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propoksietanimin

612-289-00-6

68694-11-1”

 

(b)

unos koji se odnosi na flumioksazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-okso-4-prop-2-inil)—2,H 1,4-benzoksazin-6-il) cikloheks-1-en-1,2dikarboksamid zamjenjuje se sljedećim unosom:

„flumioksazin (ISO); 2-[7-fluoro-3-okso-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoksazin-6-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-izoindol-1,3 (2H)-dion

613-166-00-X

103361-09-7”

 


Top