Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1344

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1344 оd 18. srpnja 2017. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

C/2017/4962

OJ L 186, 19.7.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1344/oj

19.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 186/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1344

оd 18. srpnja 2017.

o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (e),

budući da:

(1)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 uvedena je nomenklatura robe (dalje u tekstu „Kombinirana nomenklatura” ili „KN”) koja se navodi u Prilogu I. toj Uredbi.

(2)

U sadašnjem tekstu dodatnih napomena 4. i 5. uz poglavlje 17. i dodatnih napomena 3. i 4. uz poglavlje 21. Kombinirane nomenklature upućuje se na članak 42. Uredbe Komisije (EZ) br. 951/2006 (2) o utvrđivanju metoda računanja sadržaja saharoze u sirovom šećeru i određenim sirupima.

(3)

U članku 42. Uredbe (EZ) br. 951/2006 brisat će se s učinkom od 1. listopada 2017. stavci 2., 3. i 4. zbog izmjena sustava kvota za proizvodnju šećera nakon promjena u poljoprivrednoj politici. Slijedom toga, upućivanja na članak 42. Uredbe (EZ) br. 951/2006 u dodatnim napomenama 4. i 5. uz poglavlje 17. i dodatne napomene 3. i 4. uz poglavlje 21. postat će zastarjeli.

(4)

U interesu pravne sigurnosti i kako bi se izbjeglo stvaranje pravnih praznina, potrebno je izmijeniti te dodatne napomene i integrirati primjenjive analitičke metode izravno u te napomene.

(5)

U svjetlu poboljšanja analitičkih metoda za određivanje sadržaja šećera, analitičku metodu koja se trenutačno koristi za potrebe izračuna sadržaja šećera određenih proizvoda koji se razvrstavaju u poglavlje 17., a na koju može utjecati matrica uzorka ili interferirajući spojevi, trebalo bi zamijeniti metodom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti („metoda HPLC”).

(6)

Međutim, za određeni broj ostalih proizvoda iz poglavlja 17., kao i proizvoda iz poglavlja 21., u kojima se sadržaj šećera ne temelji isključivo na saharozi, fruktozi, glukozi i maltozi zbog prisutnosti drugih šećera, ne može se primijeniti metoda HPLC. Za te se proizvode sadržaj saharoze, uključujući druge šećere izražene kao saharoza, utvrđuje refraktometrijskom metodom iz Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 974/2014. (3)

(7)

Kako bi se osiguralo jedinstveno tumačenje Kombinirane nomenklature u cijeloj Uniji u pogledu mjerenja sadržaja šećera u različitim proizvodima, trebalo bi izmijeniti dodatne napomene 4. i 5. uz poglavlje 17. te dodatne napomene 3. i 4. uz poglavlje 21. u drugom dijelu Kombinirane nomenklature.

(8)

Uredbu (EEZ) br. 2658/87 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Stavci 2., 3. i 4. članka 42. Uredbe (EZ) br. 951/2006 stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. listopada 2017. Ova bi se Uredba stoga trebala primjenjivati od tog dana.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio drugi Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 mijenja se kako slijedi:

(a)

u poglavlju 17. dodatne napomene 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

4.

Za proizvode iz tarifnih podbrojeva 1702 20 10, 1702 60 95 i 1702 90 71, sadržaj šećera (saharoze, fruktoze, glukoze i maltoze, ako su fruktoza i glukoza izražene kao ekvivalent saharoze) određuje se metodom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti („metoda HPLC”), primjenom sljedeće formule:

S + 0,95 × (F + G) + M

pri čemu je:

 

‚S’ sadržaj saharoze određen metodom HPLC;

 

‚F’ sadržaj fruktoze određen metodom HPLC;

 

‚G’ sadržaj glukoze određen metodom HPLC.

 

‚M’ sadržaj maltoze određen metodom HPLC.

Za proizvode iz tarifnih podbrojeva 1702 60 80, 1702 90 80 i 1702 90 95 sadržaj saharoze, uključujući druge šećere izražene kao saharoza, utvrđuje se refraktometrijskom metodom (izraženo u stupnjevima Brixa u skladu s Prilogom Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 974/2014  (*1)). Za proizvode iz podbrojeva 1702 60 80 i 1702 90 80, rezultat se pretvara u ekvivalent saharoze množenjem očitanih stupnjeva Brixa s koeficijentom 0,95.

5.

U smislu podbrojeva 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 i 1702 90 30, pod pojmom „izoglukoza” podrazumijeva se proizvod dobiven iz glukoze ili njezinih polimera, s masenim udjelom fruktoze u suhom stanju 10 % ili većim.

Za proizvode iz tih podbrojeva sadržaj saharoze, uključujući ostale šećere izražene kao saharoza, utvrđuje se refraktometrijskom metodom (izraženo u stupnjevima Brixa u skladu s Prilogom Provedbenoj Uredbi (EU) br. 974/2014).

(*1)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 974/2014 od 11. rujna 2014. o utvrđivanju refraktometrijske metode mjerenja suhog topljivog ostatka u prerađenim proizvodima od voća i povrća radi njihova razvrstavanja u kombiniranu nomenklaturu (SL L 274, 16.9.2014., str. 6.).”;"

(b)

u poglavlju 21. dodatne napomene 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

3.

U smislu podbroja 2106 90 30, pod pojmom ‚izoglukoza’ podrazumijeva se proizvod dobiven iz glukoze ili njezinih polimera, s masenim udjelom fruktoze u suhom stanju 10 % ili većim.

4.

Za proizvode iz tarifnih podbrojeva 2106 90 30 i 2106 90 59 sadržaj saharoze, uključujući druge šećere izražene kao saharoza, utvrđuje se refraktometrijskom metodom (izraženo u stupnjevima Brixa u skladu s Prilogom Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 974/2014  (*2)).

(*2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 974/2014 od 11. rujna 2014. o utvrđivanju refraktometrijske metode mjerenja suhog topljivog ostatka u prerađenim proizvodima od voća i povrća radi njihova razvrstavanja u kombiniranu nomenklaturu (SL L 274, 16.9.2014., str. 6.).”"

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. listopada 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. srpnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 951/2006 od 30. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu trgovine s trećim zemljama u sektoru šećera (SL L 178, 1.7.2006., str. 24.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 974/2014 оd 11. rujna 2014. o utvrđivanju refraktometrijske metode mjerenja suhog topljivog ostatka u prerađenim proizvodima od voća i povrća radi njihova razvrstavanja u kombiniranu nomenklaturu (SL L 274, 16.9.2014., str. 6.).


Top