Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1185

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/2427

OJ L 171, 4.7.2017, p. 113–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj

4.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 171/113


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1185

оd 20. travnja 2017.

o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (1), a posebno njezin članak 67. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (2), a posebno njezine članke 126. i 151. te članak 223. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1307/2013 i Uredbom (EU) br. 1308/2013 stavljene su izvan snage i zamijenjene Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 (3) odnosno Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (4). Uredbom (EU) br. 1307/2013 i Uredbom (EU) br. 1308/2013 te aktima donesenima na temelju tih uredbi utvrđuju se brojne obveze u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji. Tim se uredbama ujedno ovlašćuje Komisiju za donošenje delegiranih i provedbenih akata u tom području. Kako bi se državama članicama osiguralo neometano dostavljanje informacija i dokumenata Komisiji, potrebno je donijeti određena pravila s pomoću takvih akata. Tim bi se aktima trebala zamijeniti pravila utvrđena u Uredbi Komisije (EZ) br. 792/2009 (5) koja je stavljena izvan snage Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1183 (6).

(2)

Trebalo bi utvrditi način dostavljanja informacija i dokumenata potrebnih za ispunjenje obveza obavješćivanja utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1307/2013 i Uredbi (EU) br. 1308/2013 kako su dopunjene Delegiranom uredbom (EU) 2017/1183 te bi trebalo navesti iznimke za taj način obavješćivanja.

(3)

Kako bi se dokumenti smatrali valjanima za potrebe Komisije, trebalo bi biti moguće jamčiti vjerodostojnost, cjelovitost i čitljivost dokumenata i s njima povezanih metapodataka u cijelom razdoblju u kojemu se moraju čuvati.

(4)

Dokumentima bi trebalo upravljati u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka. U tom bi se cilju trebala primjenjivati opća pravila utvrđena zakonodavstvom Unije, posebno Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7), uredbama (EZ) br. 45/2001 (8) i (EZ) br. 1049/2001 (9) Europskog parlamenta i Vijeća te Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10) i trebalo bi utvrditi dodatne odredbe kojima bi se usmjeravalo države članice.

(5)

Važno je da informacije koje se dostavljaju budu točne i potpune te relevantne za predmetno tržište, a države članice trebale bi uvesti mjere kojima će to osigurati, uključujući one kojima će osigurati da im gospodarski subjekti dostave potrebne informacije u odgovarajućem roku.

(6)

Za potrebe pojednostavnjenja i smanjenja administrativnog opterećenja, kad država članica ne dostavi obavijest, Komisija bi trebala smatrati da je obavijest države članice nepostojeća.

(7)

Države članice mogu dostaviti dodatne informacije koje su relevantne za tržište uz one koje se zahtijevaju ovom Uredbom. Komisija u okviru informacijskog sustava stavlja na raspolaganje odgovarajući obrazac za prijenos takvih informacija.

(8)

Informacije o cijenama proizvoda i proizvodnji te tržišne informacije potrebne su u svrhu praćenja, analize i upravljanja tržištem poljoprivrednih proizvoda te za potrebe primjene Uredbe (EU) br. 1308/2013. Stoga je primjereno utvrditi pravila u pogledu dostavljanja tih informacija.

(9)

Kako bi se pojednostavnio i olakšao pristup pravilima koja se odnose na obveze obavješćivanja, primjereno je u ovu Uredbu uključiti odredbe kojih će se države članice pridržavati pri obavješćivanju Komisije o podatcima o poljoprivrednim tržištima, posebno cijenama, proizvodnji i bilanci stanja, koje su trenutačno propisane uredbama Komisije (EZ) br. 315/2002 (11), (EZ) br. 546/2003 (12), (EZ) br. 1709/2003 (13), (EZ) br. 2336/2003 (14), (EZ) br. 2095/2005 (15), (EZ) br. 952/2006 (16), (EZ) br. 1557/2006 (17), (EZ) br. 589/2008 (18), (EZ) br. 826/2008 (19), (EZ) br. 1249/2008 (20), (EZ) br. 436/2009 (21), (EU) br. 1272/2009 (22) i (EU) br. 479/2010 (23) te provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 543/2011 (24), (EU) br. 1288/2011 (25), (EU) br. 1333/2011 (26) i (EU) br. 807/2013 (27). Te bi obveze obavješćivanja trebalo ažurirati s obzirom na stečeno iskustvo i radi učinkovitijeg upravljanja zajedničkom poljoprivrednom politikom.

(10)

Kako bi se dobila sveobuhvatna slika podataka o cijenama koji se dostavljaju te radi praćenja trendova, primjereno je zatražiti da se definiraju sve cjenovne serije.

(11)

Države članice koje nisu uvele euro dostavljaju informacije o cijenama u svojoj službenoj valuti.

(12)

Unija je obvezna o određenim pitanjima obavješćivati Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO) u skladu s člankom 18. stavkom 2. Sporazuma o poljoprivredi WTO-a (28), kako je dodatno pojašnjeno u stavku 4. dokumenta WTO-a G/AG/2 od 30. lipnja 1995. i Prilogu Ministarskoj odluci WTO-a od 19. prosinca 2015. o izvoznoj konkurenciji (WT/MIN(15)/45-WT/L/980). Kako bi ispunila te zahtjeve, Europska unija od država članica traži određene informacije, a posebno informacije o domaćoj potpori i izvoznoj konkurenciji. Stoga bi trebalo utvrditi odredbe u pogledu obavijesti koje države članice dostavljaju Komisiji za te potrebe.

(13)

Odredbe o obavješćivanju u sektoru šećera trebale bi se primjenjivati od 1. listopada 2017. kako bi se omogućio nesmetan prijelaz nakon završetka sustava kvota.

(14)

Uredbe (EZ) br. 315/2002, (EZ) br. 952/2006, (EZ) br. 589/2008, (EZ) br. 826/2008, (EZ) br. 1249/2008, (EZ) br. 436/2009, (EU) br. 1272/2009, (EU) br. 479/2010, i provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, (EU) br. 1333/2011 i (EU) br. 807/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti. Uredbe (EZ) br. 546/2003, (EZ) br. 1709/2003, (EZ) br. 2336/2003, (EZ) br. 2095/2005 i (EZ) br. 1557/2006 te Provedbenu uredbu (EU) br. 1288/2011 trebalo bi staviti izvan snage.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za izravna plaćanja i Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

NAČELA I ZAHTJEVI U POGLEDU INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Članak 1.

Informacijski sustav Komisije i način obavješćivanja

1.   Dostavljanje informacija i dokumenata potrebnih u skladu s obvezama obavješćivanja utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1307/2013 i Uredbi (EU) br. 1308/2013 te u aktima donesenima na temelju tih uredbi provodi se u okviru sustava temeljenog na informacijskoj tehnologiji koji Komisija stavlja na raspolaganje državama članicama.

Informacije i dokumenti pripremaju se i dostavljaju u skladu sa sljedećim:

(a)

postupcima koji su utvrđeni za informacijski sustav;

(b)

pravima pristupa koja dodjeljuje jedinstveno tijelo za vezu navedeno u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/1183; i

(c)

obrascima stavljenima na raspolaganje korisnicima u informacijskom sustavu.

2.   Odstupanjem od prvog odlomka stavka 1., države članice mogu zatražene informacije dostaviti Komisiji poštom, telefaksom, elektroničkom poštom ili fizički:

(a)

ako Komisija nije stavila na raspolaganje informacijsku tehnologiju potrebnu za određenu obvezu obavješćivanja:

(b)

u slučaju više sile ili iznimnih okolnosti zbog kojih se država članica ne može služiti informacijskim sustavom iz stavka 1.

Članak 2.

Cjelovitost i čitljivost tijekom vremena

Informacijski sustav koji Komisija stavlja na raspolaganje osmišljen je tako da štiti cjelovitost poslanih i pohranjenih dokumenata. Sustav posebno:

(a)

omogućuje nedvosmislenu identifikaciju svakog korisnika i sadržava učinkovite mjere kontrole prava pristupa kako bi se spriječio nezakonit, zlonamjeran i neovlašten pristup, brisanje, izmjena ili premještanje dokumenata, spisa ili metapodataka;

(b)

opremljen je sustavima fizičke zaštite od neovlaštenog ulaska i prirodnih nepogoda te zaštitom programske opreme od mogućih informatičkih napada;

(c)

sprječava sve neovlaštene promjene i sadržava mehanizme za osiguranje cjelovitosti s pomoću kojih se može provjeriti je li dokument izmijenjen tijekom vremena;

(d)

za svaku bitnu fazu postupka osigurava revizijski trag;

(e)

pohranjene podatke čuva u okruženju koje je sigurno kako u fizičkom pogledu tako i u pogledu programske opreme, u skladu s točkom (b);

(f)

osigurava pouzdane postupke pretvaranja podataka iz jednog formata u drugi i prijenosa iz jednog programskog okruženja u drugo, kako bi dokumenti bili čitljivi i dostupni tijekom cijelog propisanog razdoblja pohrane;

(g)

ima dovoljno detaljnu i ažuriranu funkcionalnu i tehničku dokumentaciju u pogledu djelovanja i značajki sustava; osigurava dostupnost dokumentacije u svakom trenutku organizacijskim jedinicama koje su odgovorne za funkcionalne i/ili tehničke specifikacije.

Članak 3.

Vjerodostojnost dokumenata

Dokument koji se šalje ili pohranjuje s pomoću informacijskog sustava u skladu s ovom Uredbom smatra se vjerodostojnim ako je osoba koja ga je poslala pravilno identificirana i ako je dokument sastavljen i poslan u skladu s ovom Uredbom.

Članak 4.

Zaštita osobnih podataka

1.   Odredbe ove Uredbe primjenjuju se ne dovodeći u pitanje Direktivu 95/46/EZ, Uredbu (EZ) br. 45/2001, Uredbu (EZ) br. 1049/2001 i Direktivu 2002/58/EZ te odredbe donesene u skladu s njima.

2.   Države članice poduzimaju potrebne mjere za zaštitu povjerljivosti podataka dobivenih od gospodarskih subjekata.

3.   Ako su informacije koje se dostavljaju Komisiji dobivene od manje od tri subjekta, ili ako informacije dobivene od jednog subjekta čine više od 70 % ukupne količine dostavljenih informacija, predmetna država članica ukazuje na to kad dostavlja informacije Komisiji.

4.   Komisija ne objavljuje informacije na način koji bi mogao dovesti do identifikacije pojedinog subjekta. Ako postoji takav rizik, Komisija te informacije objavljuje samo u sažetom obliku.

Članak 5.

Standardno obavješćivanje

Osim kako je drukčije predviđeno aktima navedenima u članku 1., ako država članica Komisiji nije dostavila zatražene informacije ili dokumente do isteka roka („nije dostavljeno”), smatra se da su države članice Komisiji dostavile:

(a)

u slučaju kvantitativnih informacija, informacije vrijednosti nula;

(b)

u slučaju kvalitativnih informacija, stanje „ništa za izvijestiti”.

POGLAVLJE II.

OBAVIJESTI O CIJENAMA, PROIZVODNJI, TRŽIŠNIM INFORMACIJAMA I INFORMACIJAMA KOJE SE ZAHTIJEVAJU NA TEMELJU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA

ODJELJAK 1.

Obavijesti o cijenama, proizvodnji i tržišnim informacijama

Članak 6.

Obavijesti o cijenama, proizvodnji i stanju tržišta

Dostavljanje informacija o cijenama koje se zahtijeva u skladu s obvezom obavješćivanja utvrđenom u članku 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/1183 izvršava se u skladu s prilozima I. i II.

Obavješćivanje o proizvodnji i tržištima koje se zahtijeva u skladu s obvezom obavješćivanja utvrđenom u članku 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/1183 izvršava se u skladu s Prilogom III.

Članak 7.

Cjelovitost informacija

1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da su dostavljene informacije relevantne za predmetno tržište te da su točne i potpune. Države članice osiguravaju da dostavljeni kvantitativni podatci čine dosljedan statistički niz. Ako određena država članica s razlogom smatra da dostavljene informacije možda nisu relevantne, točne ili potpune, predmetna država članica na to će uputiti Komisiju pri dostavljanju informacija.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o svim važnim novim informacijama koje bi mogle znatno izmijeniti već dostavljene informacije.

3.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da im predmetni gospodarski subjekti dostave zatražene informacije u odgovarajućem roku. Gospodarski subjekti državama članicama dostavljaju informacije potrebne za usklađivanje sa zahtjevima u pogledu informacija utvrđenima u ovoj Uredbi.

Članak 8.

Dodatne informacije

Države članice Komisiji mogu dostaviti dodatne informacije uz one obvezne u skladu s prilozima I., II. i III. s pomoću informacijskog sustava iz članka 1. ako predmetna država članica takve informacije smatra relevantnima. Te se obavijesti dostavljaju s pomoću obrasca koji Komisija stavlja na raspolaganje u sustavu.

Članak 9.

Definiranje cijena

1.   Uz sve obavijesti o cijeni koje se zahtijevaju ovim odjeljkom države članice dostavljaju i informacije o izvoru i metodologiji upotrijebljenoj za utvrđivanje navedenih cijena. U te se obavijesti uključuju informacije o reprezentativnim tržištima koja utvrđuju države članice i povezanim koeficijentima ponderiranja.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o svim promjenama informacija dostavljenih u skladu sa stavkom 1.

3.   Države članice Komisiji osiguravaju pravo objave podataka koje joj dostave, u skladu s člankom 4.

Članak 10.

Izvješćivanje o cijenama u službenoj valuti

Ako nije drukčije određeno u prilozima I., II. i III., države članice dostavljaju informacije o cijenama u svojoj službenoj valuti, bez PDV-a.

Članak 11.

Tjedno praćenje cijena

Ako nije drukčije određeno u Prilogu I., države članice Komisiji tjedno dostavljaju informacije o cijenama navedene u tom Prilogu najkasnije do 12:00 (po briselskom vremenu) svake srijede za prethodni tjedan.

Članak 12.

Informacije o cijenama koje nisu na tjednoj osnovi i praćenje proizvodnje

Države članice u utvrđenom roku Komisiji dostavljaju sljedeće:

(a)

informacije o cijenama koje nisu na tjednoj osnovi navedene u Prilogu II. ovoj Uredbi; i

(b)

informacije o proizvodnji i tržištu navedene u Prilogu III. ovoj Uredbi.

ODJELJAK 2.

Obavijesti koje se zahtijevaju na temelju međunarodnih sporazuma

Članak 13.

Podatci WTO-a o domaćoj potpori

1.   Države članice obavješćuju Komisiju do 31. listopada svake godine o podatcima o nacionalnim proračunskim izdatcima, uključujući otpisane prihode, mjerama domaće potpore u korist poljoprivrednih proizvođača za prethodnu financijsku godinu Unije. U obavješćivanje se uključuju i podatci o mjerama koje su sufinancirane iz proračuna Unije te su obuhvaćene i nacionalne i Unijine komponente financiranja. Obavješćivanjem nisu obuhvaćene mjere koje se u potpunosti financiraju iz proračuna Unije.

2.   Podatci koji se zahtijevaju u okviru stavka 1. jesu oni koji su navedeni u dokumentu WTO-a G/AG/2 o domaćoj potpori te se o njima obavješćuje uz upotrebu formata navedenog u tom dokumentu.

Članak 14.

Podatci WTO-a o izvoznoj konkurenciji

1.   Države članice obavješćuju Komisiju najkasnije do 28. veljače svake godine o podatcima za prethodnu kalendarsku godinu o sljedećim mjerama u pogledu izvozne konkurencije koje primjenjuju:

(a)

financijska potpora izvozu (izvozni krediti, garancije za izvozne kredite ili programi osiguranja);

(b)

međunarodna pomoć u hrani;

(c)

državna poduzeća koja se bave izvozom poljoprivrednih proizvoda.

2.   Podatci koji se zahtijevaju u okviru stavka 1. jesu oni koji su navedeni u Prilogu Ministarskoj odluci WTO-a od 19. prosinca 2015. o izvoznoj konkurenciji te se o njima obavješćuje uz upotrebu formata navedenog u tom Prilogu.

POGLAVLJE III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Izmjene nekoliko uredbi i prijelazne odredbe

1.   Briše se članak 1. Uredbe (EZ) br. 315/2002;

2.   Brišu se članci 12., 13., 14., 14.a, 15.a, 20., 21. i 22. Uredbe (EZ) br. 952/2006 s učinkom od 1. listopada 2017. Te će se odredbe nastaviti primjenjivati u pogledu preostalih obavijesti koje se odnose na sustav kvota za šećer;

3.   Briše se članak 31. Uredbe (EZ) br. 589/2008;

4.   Briše se točka A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 826/2008;

5.   Brišu se članak 16. stavak 8., članak 17., članak 25. stavak 3., članak 27. stavci 1. i 2., članak 34. stavak 2. i članak 36. Uredbe (EZ) br. 1249/2008;

6.   Briše se članak 19. Uredbe (EZ) br. 436/2009, osim stavka 1. točke (b) podtočke iii. i stavka 2. koji će se nastaviti primjenjivati do 31. srpnja 2017.;

7.   Briše se članak 56. stavci 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1272/2009;

8.   Brišu se članci 1.a, 2. i 3. Uredbe (EU) br. 479/2010;

9.   Briše se članak 98. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011;

10.   Briše se članak 11. Provedbene uredbe (EU) br. 1333/2011;

11.   Brišu se članak 4. stavci 2. i 3. te članak 7. Provedbene uredbe (EU) br. 807/2013.

Članak 16.

Stavljanje izvan snage

Stavljaju se izvan snage sljedeće uredbe:

Uredba (EZ) br. 546/2003;

Uredba (EZ) br. 1709/2003;

Uredba (EZ) br. 2336/2003;

Uredba (EZ) br. 2095/2005;

Uredba (EZ) br. 1557/2006;

Provedbena uredba (EU) br. 1288/2011.

Članak 17.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točka 1. Priloga II. i točka 2. Priloga III. primjenjuju se od 1. listopada 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. travnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 608.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL L 30, 31.1.2009., str. 16.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice Komisiji moraju dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1.9.2009., str. 3.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 оd 20. travnja 2017. o dopuni uredaba (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji (vidjeti stranicu 100 ovoga Službenog lista).

(7)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(8)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(9)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(10)  Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

(11)  Uredba Komisije (EZ) br. 315/2002 od 20. veljače 2002. o utvrđivanju cijena svježih ili ohlađenih ovčjih trupova na reprezentativnom tržištu Zajednice (SL L 50, 21.2.2002., str. 47.).

(12)  Uredba Komisije (EZ) br. 546/2003 od 27. ožujka 2003. o određenim službenim obavijestima u vezi s primjenom Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2771/75, (EEZ) br. 2777/75 i (EEZ) br. 2783/75 u sektorima jaja i mesa peradi (SL L 81, 28.3.2003., str. 12.).

(13)  Uredba Komisije (EZ) br. 1709/2003 od 26. rujna 2003. o izjavama o prinosu i zalihama riže (SL L 243, 27.9.2003., str. 92.).

(14)  Uredba Komisije (EZ) br. 2336/2003 od 30. prosinca 2003. o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla (SL L 346, 31.12.2003., str. 19.).

(15)  Uredba Komisije (EZ) br. 2095/2005 od 20. prosinca 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2075/92 u pogledu dostavljanja informacija o duhanu (SL L 335, 21.12.2005., str. 6.).

(16)  Uredba Komisije (EZ) br. 952/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu upravljanja tržištem šećera Zajednice i sustavom kvota (SL L 178, 1.7.2006., str. 39.).

(17)  Uredba Komisije (EZ) br. 1557/2006 od 18. listopada 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1952/2005 u pogledu registracije ugovora i dostavljanja podataka koji se odnose na hmelj (SL L 288, 19.10.2006., str. 18).

(18)  Uredba Komisije (EZ) br. 589/2008 od 23. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja (SL L 163, 24.6.2008., str. 6.).

(19)  Uredba Komisije (EZ) br. 826/2008 od 20. kolovoza 2008. o utvrđivanju zajedničkih pravila za dodjelu potpore za privatno skladištenje određenih poljoprivrednih proizvoda (SL L 223, 21.8.2008., str. 3.).

(20)  Uredba Komisije (EZ) br. 1249/2008 od 10. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene ljestvice Zajednice za klasifikaciju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanja o njihovim cijenama (SL L 337, 16.12.2008., str. 3.).

(21)  Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u vinskom sektoru (SL L 128, 27.5.2009., str. 15.).

(22)  Uredba Komisije (EU) br. 1272/2009 od 11. prosinca 2009. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u okviru javne intervencije (SL L 349, 29.12.2009., str. 1.).

(23)  Uredba Komisije (EU) br. 479/2010 od 1. lipnja 2010. o utvrđivanju pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu obavješćivanja Komisije od strane država članica u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (SL L 135, 2.6.2010., str. 26.).

(24)  Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 157, 15.6.2011., str. 1.).

(25)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1288/2011 od 9. prosinca 2011. o obavješćivanju o veleprodajnim cijenama banana u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta (SL L 328, 10.12.2011., str. 42).

(26)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1333/2011 od 19. prosinca 2011. o utvrđivanju tržišnih standarda za banane, pravila za provjeru usklađenosti s tim tržišnim standardima i zahtjeva u pogledu obavješćivanja u sektoru banana (SL L 336, 20.12.2011., str. 23.).

(27)  Uredba Komisije (EU) br. 807/2013 od 26. kolovoza 2013. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu utvrđivanja cijena određenih životinja vrste goveda na reprezentativnim tržištima Unije (SL L 228, 27.8.2013., str. 5.).

(28)  Urugvajska runda multilateralnih trgovinskih pregovora (1986. – 1994.) – Prilog 1. – Prilog 1.A – Sporazum o poljoprivredi (WTO-GATT 1994) WTO-„GATT 1994” (SL L 336, 23.12.1994., str. 22.).


PRILOG I.

Zahtjevi u pogledu tjednih informacija o cijenama iz članka 11.

1.   Žitarice

Sadržaj obavijesti: reprezentativne tržišne cijene za sve žitarice i značajke žitarica koje se smatraju relevantnima za tržište Unije, izražene za tonu proizvoda.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: sve države članice.

Ostalo: cijene se odnose posebno na kvalitativne značajke, mjesto kotacije i fazu trženja za svaki proizvod.

2.   Riža

Sadržaj obavijesti: reprezentativne tržišne cijene za sve sorte riže koje se smatraju relevantnima za tržište Unije, izražene za tonu proizvoda.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: države članice koje proizvode rižu.

Ostalo: cijene se odnose posebno na stupanj prerade, mjesto kotacije i fazu trženja za svaki proizvod.

3.   Maslinovo ulje

Sadržaj obavijesti: prosječne cijene zabilježene na glavnim reprezentativnim tržištima i nacionalne prosječne cijene za kategorije maslinova ulja navedene u dijelu VIII. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013, izražene za 100 kg proizvoda.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: države članice koje proizvedu više od 20 000 t maslinova ulja u godišnjem razdoblju od 1. listopada do 30. rujna.

Ostalo: cijene se odnose na nepakirano maslinovo ulje, franko uljara za djevičansko maslinovo ulje i franko tvornica za druge kategorije. Reprezentativnim tržištima obuhvaćeno je najmanje 70 % nacionalne proizvodnje predmetnog proizvoda.

4.   Voće i povrće

Sadržaj obavijesti: jedna ponderirana prosječna cijena za vrste i sorte voća i povrća iz dijela A Priloga XV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 543/2011 koje ispunjavaju opće tržne standarde određene u dijelu A Priloga I. toj Uredbi ili za I. razred za proizvode obuhvaćene određenim tržišnim standardom, izražena za 100 kg neto mase proizvoda.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: države članice navedene u Prilogu XV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 543/2011, kad su dostupni podatci.

Ostalo: Cijene se odnose na cijene franko mjesta pakiranja, sortirano, upakirano i, ako je moguće, na paletama.

5.   Banane

Sadržaj obavijesti: veleprodajna cijena za žute banane obuhvaćene oznakom KN 0803 90 10, izražena za 100 kg proizvoda.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: sve države članice koje stavljaju na tržište više od 50 000 tona žutih banana u kalendarskoj godini.

Ostalo: obavješćuje se o cijenama po skupinama zemalja podrijetla

6.   Meso

Sadržaj obavijesti: cijene goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i određenih živih goveda, teladi i prasadi u skladu s razvrstavanjem goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanju o tržišnim cijenama u skladu s pravilima Unije u okviru Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: sve države članice.

Ostalo: ako po mišljenju nadležnog tijela predmetne države članice nema dovoljno trupova ili živih životinja za obavješćivanje, predmetna država članica može odlučiti da u tom razdoblju obustavi bilježenje cijena takvih trupova ili živih životinja te obavješćuje Komisiju o razlogu zbog kojeg je tako odlučila.

7.   Mlijeko i mliječni proizvodi

Sadržaj obavijesti: cijene sirutke u prahu, obranog mlijeka u prahu, punomasnog mlijeka u prahu, maslaca i industrijskog sira, izražene za 100 kg proizvoda.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: države članice čija nacionalna proizvodnja čini 2 % ili više proizvodnje Unije; ili, u slučaju industrijskog sira, ako ta vrsta sira čini 4 % ili više ukupne nacionalne proizvodnje sira.

Ostalo: obavješćuje se o cijenama proizvoda kupljenih od proizvođača, isključujući druge troškove (prijevoz, utovar, rukovanje, skladištenje, palete, osiguranje itd.) na temelju ugovora sklopljenih za isporuke u roku od tri mjeseca.

8.   Jaja

Sadržaj obavijesti: veleprodajne cijene za jaja klase A dobivena od kokoši iz kaveznog uzgoja (prosjek kategorija L i M), izražene za 100 kg proizvoda.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: sve države članice.

Ostalo: obavješćuje se o cijenama franko mjesta pakiranja. Ako proizvodnja u okviru kaveznog uzgoja više nije reprezentativna, predmetna država članica obavješćuje o veleprodajnoj cijeni jaja klase A dobivenih od kokoši nesilica iz uzgoja u zatvorenim objektima, izraženoj za 100 kg proizvoda.

9.   Meso peradi

Sadržaj obavijesti: prosječna veleprodajna cijena za cijele piliće klase A („65 % pilići”), izražena za 100 kg proizvoda.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: sve države članice.

Ostalo: obavješćuje se o cijenama za proizvode u klaonicama ili onima zabilježenima na reprezentativnim tržištima. Ako je u smislu strukture tržišta važna neka druga obrada pilića ili određeni komadi piletine, predmetna država članica može, uz prosječnu veleprodajnu cijenu za cijele piliće klase A („65 % pilići”), obavijestiti i o veleprodajnoj cijeni za drukčiju obradu pilića ili komade kvalitete klase A, navodeći vrstu obrade ili komada na koju se cijena odnosi, a izražava se za 100 kg proizvoda.


PRILOG II.

Zahtjevi u pogledu informacija o cijenama koje nisu na tjednoj osnovi iz članka 12. točke (a)

1.   Šećer

Sadržaj obavijesti

(a)

Ponderirani prosjeci sljedećih cijena šećera, izraženi za tonu šećera, kao i ukupne odgovarajuće količine i ponderirana standardna odstupanja:

i.

za prethodni mjesec prodajna cijena;

ii.

za tekući mjesec predviđena prodajna cijena u okviru ugovora ili drugih transakcija.

(b)

ponderirana prosječna cijena šećerne repe tijekom prethodne tržišne godine, izražena za tonu repe, kao i ukupne odgovarajuće količine.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje

(a)

za cijene šećera, sve države članice u kojima se proizvodi više od 10 000 tona šećera od šećerne repe ili sirovog šećera;

(b)

za cijene šećerne repe, sve države članice u kojima se proizvodi šećerna repa.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti

(a)

za cijene šećera do kraja svakog mjeseca;

(b)

za cijene šećerne repe do 30. lipnja svake godine.

Ostalo

Cijene se utvrđuju u skladu s metodologijom koju je objavila Komisija i odnose se na:

(a)

cijene za bijeli šećer u rasutom stanju, franko tvornica, za šećer standardne kvalitete kako je definirana u točki B podtočki II. Priloga III. Uredbi (EU) br. 1308/2013, prikupljene od poduzeća za proizvodnju šećera i rafinerije;

(b)

cijene šećerne repe, za šećernu repu standardne kvalitete kako je definirana u točki B podtočki I. Priloga III. Uredbi (EU) br. 1308/2013, koju proizvođačima plaćaju poduzeća za proizvodnju šećera. Šećerna repa odnosi se na istu tržišnu godinu kao šećer koji je iz nje dobiven.

2.   Lanena vlakna

Sadržaj obavijesti: prosječne cijene, franko tvornica, za prethodni mjesec, zabilježene na glavnim reprezentativnim tržištima za duga lanena vlakna, izražene za tonu proizvoda.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: sve države članice u kojima se proizvode duga lanena vlakna na površini većoj od 1 000 ha na kojoj su zasađena lanena vlakna.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti: do 25. dana svakog mjeseca za prethodni mjesec.

3.   Vino

Sadržaj obavijesti: u pogledu vina navedenih u točki 1. dijela II. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013:

(a)

sažetak cijena za prethodni mjesec izraženih za hektolitar vina, uz upućivanje na predmetne volumene; ili

(b)

do 31. srpnja 2017., javno dostupne izvore informacija koji se smatraju vjerodostojnima za bilježenje cijena.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: države članice u kojima je proizvodnja vina tijekom proteklih pet godina u prosjeku iznosila više od 5 % ukupne proizvodnje vina u Uniji.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti: do 15. dana svakog mjeseca za prethodni mjesec.

Ostalo: obavješćuje se o cijenama za nepakirani proizvod, franko prostorije proizvođača. Za informacije navedene u točkama (a) i (b), predmetne države članice odabiru osam najreprezentativnijih tržišta za praćenje, uključujući najmanje dva za vina zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla.

4.   Mlijeko i mliječni proizvodi

(a)   Mlijeko

Sadržaj obavijesti: cijena sirovog mlijeka i procijenjena cijena isporuke u tekućem mjesecu, izražena za 100 kg proizvoda za stvarni sadržaj masti i bjelančevina.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: sve države članice.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti: do kraja svakog mjeseca za prethodni mjesec.

Ostalo: obavješćuje se o cijeni koju plaćaju prvi kupci s poslovnim nastanom na području države članice.

(b)   Mliječni proizvodi

Sadržaj obavijesti: cijene za sireve, osim industrijskih sireva iz točke 7. Priloga I., izražene za 100 kg proizvoda.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: sve države članice za vrste sireva relevantne za nacionalno tržište.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti: do 15. dana svakog mjeseca za prethodni mjesec.

Ostalo: obavješćuje se o cijenama sira kupljenog od proizvođača, isključujući druge troškove (prijevoz, utovar, rukovanje, skladištenje, palete, osiguranje itd.) na temelju ugovora sklopljenih za isporuke u roku od tri mjeseca.


PRILOG III.

Zahtjevi u pogledu informacija o proizvodnji i tržišnih informacija iz članka 12. točke (b)

1.   Riža

Sadržaj obavijesti: za sve vrste riže navedene u točkama 2. i 3. dijela I. Priloga II. Uredbi (EU) br. 1308/2013:

(a)

zasađeno područje, poljoprivredni prinos, proizvodnja neoljuštene riže u godini berbe i prinos prerade;

(b)

zalihe riže (izražene kao ekvivalent prerađene riže) koje drže proizvođači i ljuštionice riže 31. kolovoza svake godine, raščlanjene na rižu proizvedenu u Europskoj uniji i uvezenu rižu.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti: do 15. siječnja svake godine za prethodnu godinu.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje

(a)

za proizvodnju neoljuštene riže, sve države članice u kojima se proizvodi riža;

(b)

za zalihe riže, sve države članice u kojima se proizvodi riža i države članice s ljuštionicama riže.

2.   Šećer

A.   Površine uzgoja šećerne repe

Sadržaj obavijesti: površine uzgoja šećerne repe za trenutačnu tržišnu godinu i procjena za sljedeću tržišnu godinu.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti: do 31. svibnja svake godine.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: sve države članice sa zasađenim područjem od više od 1 000 ha šećerne repe u predmetnoj godini.

Ostalo: ti se podatci izražavaju u hektarima i raščlanjuju po područjima namijenjenima za proizvodnju šećera i onima namijenjenima za proizvodnju bioetanola.

B.   Proizvodnja šećera i bioetanola

Sadržaj obavijesti: proizvodnja šećera i proizvodnja bioetanola koju su ostvarila sva poduzeća u prethodnoj tržišnoj godini i procjena proizvodnje šećera koju će ostvariti svako poduzeće u trenutačnoj tržišnoj godini;

Razdoblje za dostavljanje obavijesti: do 30. studenoga svake godine u pogledu proizvodnje u prethodnoj tržišnoj godini i do 31. ožujka svake godine (30. lipnja za francuske departmane Guadeloupe i Martinique) u pogledu proizvodnje u trenutačnoj tržišnoj godini.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: sve države članice u kojima se proizvede više od 10 000 tona šećera.

Ostalo

(a)

„proizvodnja šećera” znači ukupna količina, izražena u tonama bijelog šećera, sljedećih proizvoda:

i.

bijelog šećera, zanemarujući razlike u kvaliteti;

ii.

sirovog šećera, na temelju prinosa utvrđenog u skladu s točkom B podtočkom III. Priloga III. Uredbi (EU) br. 1308/2013;

iii.

invertnog šećera, prema masi;

iv.

saharoze ili otopine invertnog šećera čija čistoća iznosi najmanje 70 % i proizvode se od šećerne repe, na temelju sadržaja šećera koji se može ekstrahirati ili na temelju stvarnog prinosa;

v.

saharoze ili otopine invertnog šećera čija čistoća iznosi najmanje 75 % i proizvode se od šećerne trske, na temelju sadržaja šećera;

(b)

u proizvodnju šećera ne uključuje se bijeli šećer dobiven iz bilo kojeg proizvoda iz točke (a) ili proizveden u okviru unutarnje proizvodnje;

(c)

šećer ekstrahiran iz repe posijane u određenoj tržišnoj godini pripisuje se sljedećoj tržišnoj godini. Međutim, države članice mogu odlučiti da šećer ekstrahiran iz repe posijane na jesen određene tržišne godine pripišu istoj tržišnoj godini, a o toj odluci obavješćuju Komisiju najkasnije 1. listopada 2017.;

(d)

podatci za šećer raščlanjuju se po mjesecima i, u pogledu trenutačne tržišne godine, odgovaraju privremenim podatcima do veljače i procjenama za preostale mjesece u tržišnoj godini;

(e)

u proizvodnju bioetanola uključuje se samo bioetanol dobiven iz bilo kojeg proizvoda iz točke (a) i izražava se u hektolitrima.

C.   Proizvodnja izoglukoze

Sadržaj obavijesti

(a)

količine vlastite proizvodnje izoglukoze koju je isporučio svaki proizvođač tijekom prethodne tržišne godine;

(b)

količine vlastite proizvodnje izoglukoze koju je isporučio svaki proizvođač tijekom prethodnog mjeseca;

Razdoblje za dostavljanje obavijesti: do 30. studenoga svake godine za prethodnu tržišnu godinu i do 25. u mjesecu za prethodni mjesec.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: sve države članice u kojima se proizvodi izoglukoza.

Ostalo:„Proizvodnja izoglukoze” znači ukupna količina proizvoda dobivena iz glukoze ili njezinih polimera s masenim sadržajem u suhom stanju od najmanje 41 % fruktoze, izraženo u tonama suhe tvari bez obzira na stvarni sadržaj fruktoze koji prelazi prag od 41 %. Godišnji podatci o proizvodnji raščlanjuju se po mjesecima.

D.   Zalihe šećera i izoglukoze

Sadržaj obavijesti

(a)

količine proizvedenog šećera koje na kraju svakog mjeseca drže poduzeća za proizvodnju šećera i rafinerije;

(b)

količine proizvedene izoglukoze koje na kraju prethodne tržišne godine drže proizvođači izoglukoze.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti: do kraja svakog mjeseca za predmetni prethodni mjesec u pogledu šećera, a do 30. studenoga u pogledu izoglukoze.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje

(a)

za šećer, sve države članice u kojima se nalaze proizvođači šećera i rafinerije šećera te u kojima se proizvodi više od 10 000 tona šećera;

(b)

za izoglukozu, sve države članice u kojima se proizvodi izoglukoza.

Ostalo: podatci se odnose na proizvode koji su uskladišteni u slobodnom prometu na području Unije te na proizvodnju šećera i izoglukoze kako je definirana u točkama B i C.

U pogledu šećera:

podatci se odnose na količine u vlasništvu poduzeća ili rafinerije ili one obuhvaćene jamstvom;

u podatcima se navodi, za količine uskladištene na kraju srpnja, kolovoza i rujna, količina iz proizvodnje šećera obuhvaćene sljedećom tržišnom godinom;

ako se skladište nalazi u državi članici koja nije ona koja obavješćuje Komisiju, država članica koja obavješćuje izvijestit će predmetnu državu članicu o količinama uskladištenima na njezinu području i o točnim lokacijama skladištenja do kraja mjeseca nakon mjeseca u kojem je obaviještena Komisija.

U pogledu izoglukoze, količine se odnose na količine u vlasništvu proizvođača.

3.   Bilje za proizvodnju vlakana

Sadržaj obavijesti

(a)

površine uzgoja lanenih vlakana za trenutačnu tržišnu godinu i procjena za sljedeću tržišnu godinu, izraženo u hektarima;

(b)

proizvodnja lanenih vlakana za prethodnu tržišnu godinu i procjena za trenutačnu tržišnu godinu, izraženo u tonama;

(c)

područje zasađeno pamukom za prethodnu godinu usjeva i procjena za trenutačnu godinu usjeva, izraženo u hektarima;

(d)

proizvodnja pamuka koji nije očišćen od sjemena za prethodnu godinu usjeva i procjena za trenutačnu godinu usjeva, izraženo u tonama;

(e)

prosječna cijena pamuka koji nije očišćen od sjemena koja se plaća proizvođačima pamuka u pogledu prethodne godine usjeva, izraženo u tonama proizvoda.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti

(a)

za površine uzgoja lanenih vlakana, do 31. srpnja svake godine;

(b)

za proizvodnju dugih lanenih vlakana, do 31. listopada svake godine;

(c), (d) i (e)

za pamuk, do 15. listopada svake godine.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje

(a) i (b):

za lan, sve države članice u kojima se proizvode duga lanena vlakna na površini većoj od 1 000 ha na kojoj su zasađena lanena vlakna;

(c), (d) i (e):

za pamuk, sve države članice u kojima je posijano najmanje 1 000 ha pamuka.

4.   Hmelj

Sadržaj obavijesti: sljedeće informacije o proizvodnji, navedene u ukupnom iznosu i za potrebe informacija iz točaka (b) do (d), raščlanjene po gorkim i aromatičnim sortama:

(a)

broj poljoprivrednika koji uzgajaju hmelj;

(b)

područje zasađeno hmeljem, izraženo u hektarima;

(c)

količina u tonama i prosječna cijena na gospodarstvu, izražena po kilogramu hmelja prodanom u okviru terminskog ugovora i bez takvog ugovora;

(d)

proizvodnja alfa-kiselina u tonama i prosječan sadržaj alfa-kiselina (u postotcima).

Razdoblje za dostavljanje obavijesti: do 30. travnja godine koja slijedi nakon berbe hmelja.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: države članice sa zasađenim područjem od više od 200 ha hmelja u prethodnoj godini.

5.   Maslinovo ulje

Sadržaj obavijesti

(a)

podatci o konačnoj proizvodnji, ukupnoj domaćoj potrošnji (uključujući u prerađivačkoj industriji) i konačne zalihe za prethodno razdoblje od jedne godine, od 1. listopada do 30. rujna.

(b)

procjena mjesečne proizvodnje i procjene ukupne proizvodnje, domaća potrošnja (uključujući u prerađivačkoj industriji) i konačne zalihe za prethodno razdoblje od jedne godine, od 1. listopada do 30. rujna.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti

(a)

za prethodno godišnje razdoblje do 31. listopada svake godine.

(b)

za trenutačno godišnje razdoblje do 31. listopada i do 15. dana svakog mjeseca od studenoga do lipnja.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: države članice koje proizvode maslinovo ulje.

6.   Banane

Sadržaj obavijesti

(a)

prosječne prodajne cijene na lokalnim tržištima zelenih banana koje se stavljaju na tržište u regiji proizvodnje, izražene za 100 kg proizvoda i povezane količine;

(b)

prosječne prodajne cijene zelenih banana koje se stavljaju na tržište izvan regije proizvodnje, izražene za 100 kg proizvoda i povezane količine.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti

do 15. lipnja svake godine u pogledu prethodnog razdoblja od 1. siječnja do 30. travnja;

do 15. listopada svake godine u pogledu prethodnog razdoblja od 1. svibnja do 31. kolovoza;

do 15. veljače svake godine u pogledu prethodnog razdoblja od 1. rujna do 31. prosinca.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: države članice s regijom proizvodnje, točnije:

(a)

Kanarski otoci;

(b)

Guadeloupe;

(c)

Martinique;

(d)

Madeira i Azori;

(e)

Kreta i Lakonija;

(f)

Cipar.

Ostalo: cijene za zelene banane stavljene na tržište izvan regije proizvodnje one su iz prve luke iskrcaja (roba koja nije iskrcana).

7.   Duhan

Sadržaj obavijesti: za svaku skupinu sorti sirovog duhana:

i.

broj poljoprivrednika;

ii.

površina u hektarima;

iii.

isporučena količina u tonama;

iv.

prosječna cijena koja se plaća poljoprivrednicima, isključujući poreze i druge namete, izražena za kilogram proizvoda.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti: do 31. srpnja godine koja slijedi nakon godine berbe.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: države članice sa zasađenim područjem od više od 3 000 ha duhana u prethodnoj berbi.

Ostalo: skupine sorti sirovog duhana sljedeće su:

Skupina I.

:

Sušen zračnim tokom: duhan sušen u sušionicama s kontroliranim protokom zraka, pri kontroliranoj temperaturi i vlažnosti, posebno Virginia;

Skupina II.

:

Svijetli zračno sušen: duhan sušen na zraku pod strehom, koji ne fermentira, posebno Burley i Maryland;

Skupina III.

:

Tamni zračno sušen: duhan sušen na zraku pod strehom, koji prije stavljanja na tržište fermentira, a posebno Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta i Pulawski;

Skupina IV.

:

Sušen na dimu: duhan sušen na dimu, a posebno Kentucky i Salento;

Skupina V.

:

Sušen na suncu: duhan sušen na suncu, naziva se i „Orijentalne sorte”, a posebno Basmas, Katerini i Kaba-Koulak.

8.   Proizvodi iz sektora vina

Sadržaj obavijesti

(a)

procijenjena proizvodnja vinskih proizvoda (uključujući vinificirani i nevinificirani mošt) na području države članice u trenutačnoj vinskoj godini;

(b)

konačni rezultat izjava o proizvodnji navedenih u članku 9. Uredbe (EZ) br. 436/2009, kao i procjenu proizvodnje koja nije obuhvaćena tim izjavama;

(c)

sažetak izjava o zalihama navedenih u članku 11. Uredbe (EZ) br. 436/2009 koje se drže 31. srpnja prethodne vinske godine;

(d)

konačna bilanca prethodne vinske godine, uključujući potpune informacije o raspoloživosti (početne zalihe, proizvodnja, uvoz), upotrebi (ljudska i industrijska potrošnja, prerada, izvoz i gubitci) i konačne zalihe.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti

(a)

za procjene proizvodnje do 30. rujna svake godine;

(b)

konačni rezultat izjava o proizvodnji do 15. ožujka svake godine;

(c)

sažetak izjava o zalihama do 31. listopada svake godine;

(d)

konačna bilanca do 15. siječnja svake godine.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: države članice koje održavaju ažurirani vinogradski registar u skladu s člankom 145. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

9.   Mlijeko i mliječni proizvodi

Sadržaj obavijesti: ukupna količina sirova kravljeg mlijeka, izražena u kilogramima za stvarni sadržaj masnoće.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti: do 25. dana svakog mjeseca.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: sve države članice.

Ostalo: količine se odnose na mlijeko isporučeno u prethodnom mjesecu prvim kupcima s poslovnim nastanom u državi članici. Države članice osiguravaju da svi prvi kupci s poslovnim nastanom na njihovu području nacionalnom nadležnom tijelu podnesu izjavu o količini sirova kravljeg mlijeka koje im je isporučeno u svakom mjesecu pravodobno i pravilno radi ispunjenja ovog zahtjeva.

10.   Jaja

Sadržaj obavijesti: broj mjesta proizvodnje jaja, uz raščlanjivanje po metodama uzgoja navedenima u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 589/2008, uključujući najveći kapacitet objekta po broju kokoši nesilica istodobno prisutnih u njemu.

Razdoblje za dostavljanje obavijesti: do 1. travnja svake godine;

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: sve države članice.

11.   Etilni alkohol

Sadržaj obavijesti: za alkohol poljoprivrednog podrijetla, izraženo u hektolitrima čistog alkohola:

(a)

proizvodnja fermentiranjem i destiliranjem, raščlanjeno po poljoprivrednim sirovinama od kojih se proizvodi alkohol;

(b)

količine prenesene od proizvođača ili uvoznika alkohola za potrebe obrade ili pakiranja, raščlanjeno po kategoriji upotrebe (hrana i piće, goriva, industrijska/ostalo).

Razdoblje za dostavljanje obavijesti: do 1. ožujka svake godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Države članice na koje se odnosi predmetno pitanje: sve države članice.


Top