Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0967

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/967 оd 8. lipnja 2017. o odobravanju Kabo Verdeu privremenog odstupanja od pravila o povlaštenom podrijetlu utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, u pogledu pripremljenih ili konzerviranih fileta tune

C/2017/3839

OJ L 146, 9.6.2017, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/967/oj

9.6.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 146/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/967

оd 8. lipnja 2017.

o odobravanju Kabo Verdeu privremenog odstupanja od pravila o povlaštenom podrijetlu utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, u pogledu pripremljenih ili konzerviranih fileta tune

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 64. stavak 6. i članak 66. točku (b),

budući da:

(1)

Kabo Verde je zemlja korisnica općeg sustava povlastica koji se u Uredbi (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) naziva OSP. Pravila o povlaštenom podrijetlu za potrebe OSP-a, izuzev postupovnih pravila, utvrđena su u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446 (3).

(2)

Dopisom od 27. rujna 2016. Kabo Verde je podnio zahtjev za privremeno odstupanje od pravila o povlaštenom podrijetlu utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446. Zahtjevom je zatraženo odstupanje za godišnju količinu od 5 000 tona pripremljene ili konzervirane tune na razdoblje od dvije godine, od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018. Zatraženim bi se odstupanjem ti proizvodi smatrali proizvodima podrijetlom iz Kabo Verdea čak i ako su, unatoč tome što su proizvedeni u Kabo Verdeu, bili proizvedeni od ribe koja nije bila podrijetlom iz Kabo Verdea.

(3)

U zahtjevu za odstupanje navedeno je objašnjenje da je količina tune koju flota Kabo Verdea trenutačno ulovi u vlastitim vodama mala te da je zbog toga što ne postoji odstupanje flota raspoloživa za ribolov izvan njegovih teritorijalnih voda ograničena. Nadalje, sezona ribolova tune ograničena je na četiri mjeseca u godini. Na taj se način smanjuju mogućnosti za ulov tune s podrijetlom. Još jedan važan čimbenik je da je Kabo Verde nedavno unaprijedio svoju lučku infrastrukturu. Stoga je sada moguće obrađivati veće količine tune pa industrija prerade tune ima priliku za rast. Naposljetku, u zahtjevu su istaknute poteškoće s kojima se Kabo Verde suočava zbog kašnjenja stupanja na snagu novog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu („SGP”) između Unije i zapadne Afrike, koji je parafiran 30. lipnja 2014. Usto je istaknuta potreba Kabo Verdea za odstupanje od pravila o povlaštenom podrijetlu kako bi se kompenzirala činjenica da za Kabo Verde još uvijek nije moguće pozivanje na pravila kumulacije na temelju SGP-a.

(4)

Iz argumenata navedenih u zahtjevu može se zaključiti da bi bez odstupanja sposobnost riboprerađivačke industrije Kabo Verdea da nastavi s izvozom u Uniju na temelju OSP-a bila znatno narušena. Time bi se mogao omesti daljnji razvoj flote malih ribarskih plovila Kabo Verdea za pelagijski ribolov i omesti buduće usklađivanje Kabo Verdea s pravilima o podrijetlu koja se primjenjuju na takve proizvode.

(5)

Stoga bi Kabo Verdeu trebalo odobriti privremeno odstupanje od zahtjeva na temelju pravila o povlaštenom podrijetlu da se proizvodi koji sadržavaju materijale koji nisu u cijelosti dobiveni u zemlji korisnici moraju podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi kako bi ih se smatralo proizvodom s podrijetlom iz te zemlje. Odstupanje bi trebalo obuhvatiti godišnju količinu od 5 000 tona pripremljene ili konzervirane tune. Trajanje odstupanja trebalo bi ograničiti na razdoblje od jedne godine kako bi se procijenili kapaciteti i napori Kabo Verdea u pripremanju za usklađivanje s pravilima o podrijetlu za predmetne proizvode. Međutim, odstupanje bi trebalo isteći na dan koji neposredno prethodi datumu stupanja na snagu SGP-a sa Zapadnom Afrikom, ako se to dogodi prije isteka tog jednogodišnjeg razdoblja.

(6)

Količinama utvrđenima u Prilogu ovoj Uredbi upravlja se u skladu s člancima od 49. do 54. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (4) kojima se uređuje upravljanje carinskim kvotama.

(7)

Odstupanje bi trebalo odobriti uz uvjet da carinska tijela Kabo Verdea poduzimaju potrebne korake za provedbu kvantitativnih provjera pri izvozu proizvoda na koje se primjenjuje odstupanje te da Komisiji prosljeđuju izjavu o količini na temelju koje su u skladu s ovom Uredbom izdane potvrde o podrijetlu obrazac „Form A”, te serijske brojeve tih potvrda.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi trebaju stupiti na snagu što prije nakon njezine objave, kako bi se uzelo u obzir stanje u Kabo Verdeu i kako bi se toj zemlji omogućilo da primijeni odstupanje bez daljnje odgode.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U skladu s člancima 2., 3. i 4. ove Uredbe i odstupajući od članka 41. točke (b) i članka 45. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, pripremljena ili konzervirana tuna oznake KN 1604 14 proizvedena u Kabo Verdeu od ribe koja nije podrijetlom iz Kabo Verdea smatraju se podrijetlom iz Kabo Verdea.

Članak 2.

1.   Odstupanje se primjenjuje na proizvode koji se izvezu iz Kabo Verdea i deklariraju za puštanje u slobodni promet u Uniji tijekom razdoblja od 10. lipnja 2017. do:

(a)

10. lipnja 2018.; ili

(b)

ako Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Unije i zapadne Afrike, parafiran 30. lipnja 2014. („SGP”), stupi na snagu 10. lipnja 2018. ili ranije, do dana koji neposredno prethodi datumu stupanja na snagu SGP-a.

2.   Odstupanje se primjenjuje na proizvode do godišnje količine navedene u Prilogu.

3.   Primjena odstupanja podliježe usklađivanju s uvjetima utvrđenima u članku 43. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

Članak 3.

Količinama utvrđenima u Prilogu ovoj Uredbi upravlja se u skladu s člancima od 49. do 54. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 kojima se uređuje upravljanje carinskim kvotama.

Članak 4.

Odstupanje se odobrava uz sljedeće uvjete:

1.

Carinska tijela Kabo Verdea poduzimaju potrebne korake za provedbu količinskih provjera izvoza proizvodâ iz članka 1.

2.

U polje 4 potvrde o podrijetlu obrazac „Form A”, koju izdaju nadležna tijela Kabo Verdea u skladu s ovom Uredbom, unosi se sljedeći tekst: „Odstupanje – Provedbena uredba (EU) 2017/967”.

3.

Svakog tromjesečja, nadležna tijela Kabo Verdea prosljeđuju Komisiji izjavu o količini, na temelju koje su u skladu s ovom Uredbom izdane potvrde o podrijetlu obrazac „Form A”, te serijske brojeve tih potvrda.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008 (SL L 303, 31.10.2012., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).


PRILOG

Redni br.

Oznaka KN

Oznaka TARIC

Opis robe

Razdoblja

Godišnja količina (izražena u tonama neto težine)

09.1602

ex 1604 14 31

1604 14 36

10

Pripremljeni ili konzervirani fileti tune (Thunnus albacares)

10.6.2017. do datuma utvrđenog u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkama (a) i (b)

5 000


Top