Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0705

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/705 оd 19. travnja 2017. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

C/2017/2386

OJ L 104, 20.4.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/705/oj

20.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 104/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/705

оd 19. travnja 2017.

o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točke (b) i (e),

budući da:

(1)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 uvedena je nomenklatura robe (dalje u tekstu „kombinirana nomenklatura” ili „KN”) koja se navodi u Prilogu I. toj Uredbi.

(2)

Važeći tekst oznake KN 1905 90 60 odnosi se na dodana sladila, čime nastaje sumnja u odnosu na opseg te oznake KN i nedovoljna preciznost za razvrstavanje na temelju laboratorijskih analiza. Riječi „s dodanim” trebalo bi izbrisati jer nije moguće utvrditi je li udio šećera u proizvodu prirodan, na temelju čega bi se proizvod morao razvrstati u oznaku KN 1905 90 90, ili bi se, ako je šećer dodan, morao razvrstati u oznaku KN 1905 90 60. Riječ „sladila” previše je nejasna jer obuhvaća sve prirodne i umjetne tvari sa slatkim okusom pri čemu se ne navodi nikakav prag za udio sladila u proizvodu. To bi moglo dovesti do primjene različitih minimalnih pragova ili do neobjektivnosti pri dokazivanju prisutnosti sladila u proizvodu.

(3)

Provedena je analiza statističkih podataka u odnosu na važeće oznake KN 1905 90 60 i KN 1905 90 90 radi procjene iznosa carina naplaćenih za uvoz proizvoda koji sadržavaju manje od 5 % masenog udjela saharoze, invertnog šećera ili izoglukoze na temelju svake od tih oznaka KN. Analizom statističkih podataka pokazalo se da su uzimajući u obzir kriterij „sladila” u znatnom broju slučajeva uvoza proizvodi koji su razvrstani u oznaku KN 1905 90 60 trebali biti razvrstani u oznaku KN 1905 90 90, ili obrnuto. Stoga bi tekst oznake KN 1905 90 60 trebalo izmijeniti kako bi se uveo jasan kriterij za razlikovanje tih dviju skupina proizvoda. Postotak masenog udjela saharoze, invertnog šećera ili izoglukoze objektivniji je kriterij i stoga se jednostavnije primjenjuje za potrebe laboratorijske analize.

(4)

Budući da je KN istodobno i statistička nomenklatura, potrebno je istodobno s izmjenom opsega predmetne oznake KN izmijeniti njezinu sedmu i osmu znamenku, čime bi se omogućilo pravilno postupanje sa statističkim podacima nakon promjene.

(5)

Uzimajući u obzir da će se, u skladu s člankom 12. Uredbe (EEZ) br. 2658/87, Prilog I. toj Uredbi zamijeniti s učinkom od 1. siječnja 2018., te nove oznake KN trebale bi se primjenjivati tek od 1. siječnja 2018.

(6)

Uredbu (EEZ) br. 2658/87 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Poglavlje 19 drugog dijela kombinirane nomenklature iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 mijenja se kako slijedi:

(a)

brišu se redci za oznake KN 1905 90 60 i KN 1905 90 90;

(b)

umeću se sljedeći redci:

„1905 90 70

s masenim udjelom 5 % ili većim saharoze, invertnog šećera ili izoglukoze

9 + EA MAX

24,2 + AD S/Z (2)

1905 90 80

ostalo

9 + EA MAX

20,7 + AD F/M (2)

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. travnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Vidjeti Prilog 1.”


Top