Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0394

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 оd 11. studenoga 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za izdavanje odobrenja za rad, preispitivanje i ocjenu središnjih depozitorija vrijednosnih papira, za suradnju između tijela matičnih država članica i država članica domaćina, za savjetovanje s tijelima uključenima u izdavanje odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, za pristup koji uključuje središnje depozitorije vrijednosnih papira, te u vezi s formatom evidencije koju moraju voditi središnji depozitoriji vrijednosnih papira u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP. )

C/2016/7160

OJ L 65, 10.3.2017, p. 145–206 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/394/oj

10.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 65/145


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/394

оd 11. studenoga 2016.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za izdavanje odobrenja za rad, preispitivanje i ocjenu središnjih depozitorija vrijednosnih papira, za suradnju između tijela matičnih država članica i država članica domaćina, za savjetovanje s tijelima uključenima u izdavanje odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, za pristup koji uključuje središnje depozitorije vrijednosnih papira, te u vezi s formatom evidencije koju moraju voditi središnji depozitoriji vrijednosnih papira u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU i Uredbe (EU) br. 236/2012 (1), a posebno njezin članak 17. stavak 10., članak 22. stavak 11., članak 24. stavak 8., članak 29. stavak 4., članak 33. stavak 6., članak 49. stavak 6., članak 52. stavak 4., članak 53. stavak 5. i članak 55. stavak 8.,

budući da:

(1)

Odredbe ove Uredbe usko su povezane jer se sve bave nadzornim zahtjevima koji se odnose na središnje depozitorije vrijednosnih papira (CSD-ovi). Kako bi se osigurala međusobna usklađenost navedenih odredaba te kako bi se osobama koje podliježu tim obvezama omogućila široka preglednost i jednostavan pristup tim odredbama, poželjno je jednom uredbom obuhvatiti sve provedbene tehničke standarde koji su propisani člankom 17. stavkom 10., člankom 22. stavkom 11., člankom 24. stavkom 8., člankom 29. stavkom 4., člankom 33. stavkom 6., člankom 49. stavkom 6., člankom 52. stavkom 4., člankom 53. stavkom 5. i člankom 55. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 909/2014.

(2)

Sve informacije koje CSD dostavlja nadležnom tijelu u svojem zahtjevu za odobrenje za rad te za potrebe preispitivanja i ocjene trebale bi se dostavljati na trajnom mediju.

(3)

Kako bi se omogućila brza identifikacija informacija koje je dostavio CSD, svi dokumenti koji se dostavljaju nadležnom tijelu, uključujući one koji se prilažu uz zahtjev za odobrenje za rad, trebali bi biti označeni jedinstvenim referentnim brojem. Informacije dostavljene u okviru postupka preispitivanja i ocjene djelatnostî CSD-ova trebale bi sadržavati precizne navode o izmjenama u dokumentima koji su dostavljeni u okviru tog postupka.

(4)

Kako bi se olakšala suradnja među tijelima u slučajevima u kojima CSD-ovi obavljaju prekogranične djelatnosti ili osnivaju podružnice, potrebno je osigurati usklađene standarde, obrasce i postupke za tu suradnju.

(5)

Kako bi tijela kojima je u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 odobren pristup evidenciji CSD-ova mogla učinkovito i dosljedno obavljati svoje zadaće, trebalo bi im dostaviti podatke koji su usporedivi među CSD-ovima. Osim toga, kada bi se u okviru različitih infrastruktura financijskog tržišta upotrebljavali zajednički formati, velik bi se broj različitih sudionika na tržištu njima više koristio, čime bi se poticala standardizacija. Standardizacijom postupaka i formatâ podataka među CSD-ovima trebali bi se smanjiti i troškovi za sudionike na tržištu, a nadzornim i regulatornim tijelima olakšalo bi se obavljanje zadaća.

(6)

Kako bi se osiguralo usklađeno vođenje evidencije, svi pravni subjekti koji se koriste uslugama CSD-a trebali bi se identificirati jedinstvenom oznakom s pomoću identifikatora pravne osobe (LEI). Obveza upotrebe oznake LEI već je propisana Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1247/2012 (2) i trebalo bi je propisati za CSD-ove u svrhu njihova vođenja evidencije. Upotreba vlastitih formata trebala bi se CSD-ovima dopustiti samo u okviru njihovih internih procesa, dok bi se za potrebe izvješćivanja i dostavljanja informacija nadležnim tijelima sve interne oznake trebale na odgovarajući način zamijeniti oznakom koja se temelji na općeprihvaćenom standardu kao što je LEI. Vlasnicima računa koji nisu sudionici u sustavima za namiru vrijednosnih papira kojima upravljaju CSD-ovi, na primjer u slučaju sustava izravnog držanja vrijednosnih papira, i klijentima sudionika u sustavima za namiru vrijednosnih papira kojima upravljaju CSD-ovi trebalo bi se dopustiti da se za identifikaciju i dalje koriste nacionalnim identifikatorima, ako ih imaju.

(7)

Kako bi se osigurao usklađen pristup u pogledu obrade pritužbi koje se odnose na pristup sudionika CSD-ovima, pristup izdavatelja CSD-ovima, pristup CSD-ova drugim CSD-ovima te pristup između CSD-ova i druge tržišne infrastrukture, trebali bi se upotrebljavati standardni obrasci i predlošci, u kojima bi trebalo navesti utvrđene rizike i procjenu utvrđenih rizika zbog kojih se pristup odbija.

(8)

Kako bi se olakšalo savjetovanje nadležnog tijela CSD-a s drugim uključenim tijelima iz Uredbe (EU) br. 909/2014 prije dodjele ili odbijanja odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, potrebno je uspostaviti učinkovit i strukturiran proces savjetovanja. Kako bi se omogućila pravovremena suradnja tijela na koja se to odnosi te kako bi se svakom od njih pružila mogućnost da iznese obrazloženo mišljenje u vezi sa zahtjevom, dokumenti i podaci koji se prilažu uz zahtjev trebali bi biti strukturirani u skladu sa zajedničkim predlošcima.

(9)

Radi osiguravanja pravne sigurnosti i dosljedne primjene prava, određeni zahtjevi iz ove Uredbe koji se odnose na mjere discipline namire trebali bi se početi primjenjivati od datuma stupanja na snagu tih mjera.

(10)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(11)

ESMA je u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014, pri izradi nacrta provedbenih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba, blisko surađivala s članovima Europskog sustava središnjih banaka (ESCB). U skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3), ESMA je provela otvorena javna savjetovanja prije podnošenja nacrta provedbenih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala uspostavljene u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD CSD-u

(članak 17. stavak 10. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 1.

Standardni obrasci, predlošci i postupci za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad

1.   Središnji depozitorij vrijednosnih papira koji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 („CSD podnositelj zahtjeva”) zahtjev podnosi na trajnom mediju kako je definirano u članku 1. točki (g) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 (4), ispunjavanjem standardnog obrasca i predložaka iz Priloga I.

2.   CSD podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja popis svih dokumenata koje je dostavio u okviru svojeg zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i u njemu navodi sljedeće informacije:

(a)

jedinstveni referentni broj svakog dokumenta;

(b)

naslov svakog dokumenta;

(c)

za svaki dokument, poglavlje, odjeljak ili stranicu na kojima se nalaze relevantne informacije.

3.   Sve se informacije dostavljaju na jeziku koji je odredilo nadležno tijelo. Nadležno tijelo može od CSD-a zahtijevati da iste informacije dostavi na jeziku koji se obično upotrebljava u području međunarodnih financija.

4.   CSD podnositelj zahtjeva koji je u bilo kojem od odnosa navedenih u članku 17. stavku 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 nadležnom tijelu dostavlja popis nadležnih tijela s kojima se mora savjetovati, uključujući osobe za kontakt u tim tijelima.

POGLAVLJE II.

PREISPITIVANJE I OCJENA

(članak 22. stavak 11. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 2.

Standardni obrasci i predlošci za dostavljanje informacija

1.   CSD dostavlja informacije iz članka 40. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 na trajnom mediju.

2.   Informacije koje dostavlja CSD dostavljaju se na standardnom obrascu i predlošcima iz Priloga II. i, ako je primjenjivo, na predlošku iz tablice 2 u Prilogu I. Ako se koristi predložak iz tablice 2 u Prilogu I., tablici se dodaje jedan stupac u kojem se navodi poglavlje, odjeljak ili stranica dokumenta gdje su tijekom razdoblja preispitivanja unesene izmjene i još jedan stupac za bilo kakva objašnjenja u vezi s izmjenama koje su unesene tijekom razdoblja preispitivanja.

Članak 3.

Postupak za dostavljanje informacija

1.   Nadležno tijelo CSD-u dostavlja sljedeće informacije:

(a)

učestalost i temeljitost preispitivanja i ocjene kako je navedeno u članku 22. stavku 4. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(b)

datum početka i kraja razdoblja preispitivanja iz članka 40. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392;

(c)

jezik na kojem se dostavljaju sve informacije. Nadležno tijelo može od CSD-a zahtijevati da iste informacije dostavi na jeziku koji se obično upotrebljava u području međunarodnih financija.

Nadležno tijelo bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje CSD o svakoj izmjeni informacija navedenih u prvom stavku, uključujući o zahtjevu za češće dostavljanje određenih informacija.

2.   CSD dostavlja informacije iz članka 40. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 u roku od dva mjeseca od isteka razdoblja preispitivanja.

Članak 4.

Dostavljanje informacija tijelima iz članka 22. stavka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014

1.   Po završetku preispitivanja i ocjene, nadležno tijelo u roku od tri radna dana obavješćuje tijela iz članka 22. stavka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014 o njihovim rezultatima kako je navedeno u članku 44. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392.

2.   Ako preispitivanje i ocjena dovedu do korektivne mjere ili kazne, nadležno tijelo obavješćuje tijela iz stavka 1. u roku od tri radna dana od poduzimanja mjere.

3.   Tijela iz stavka 1. sporazumno određuju radni jezik za razmjenu informacija, a ako se dogovor ne postigne, radni će jezik biti jezik koji se obično upotrebljava u području međunarodnih financija.

Članak 5.

Razmjena informacija među nadležnim tijelima

1.   Prije svakog preispitivanja i ocjene, u okviru nadzora CSD-a koji je u nekom od odnosa iz članka 17. stavka 6. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 909/2014 nadležno tijelo ažurira popis iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe u pogledu drugih nadležnih tijela koja će biti uključena u preispitivanje i ocjenu, uključujući osobe za kontakt u tim tijelima, te taj popis prosljeđuje svim tim tijelima.

2.   Nadležno tijelo dostavlja informacije iz članka 45. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 nadležnim tijelima uvrštenima na popis iz stavka 1. u roku od 30 radnih dana od datuma kada su te informacije postale dostupne.

3.   U roku od 30 radnih dana od isteka roka iz stavka 2., nadležna tijela uvrštena na popis iz stavka 1. šalju nadležnom tijelu koje je dostavilo informacije svoju ocjenu tih informacija.

4.   U roku od tri radna dana od završetka preispitivanja i ocjene iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, o čemu je nadležno tijelo obavijestilo nadležna tijela uvrštena na popis iz stavka 1., nadležno tijelo dostavlja nadležnim tijelima uvrštenima na popis iz stavka 1. rezultate preispitivanja i ocjene kako je navedeno u članku 45. stavku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392.

5.   Tijela iz stavaka 1. do 4. sporazumno određuju radni jezik za razmjenu informacija, a ako se dogovor ne postigne, radni će jezik biti jezik koji se obično upotrebljava u području međunarodnih financija.

POGLAVLJE III.

DOGOVORI O SURADNJI

(članak 24. stavak 8. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 6.

Opći zahtjevi koji se odnose na dogovore o suradnji

1.   Nadležno tijelo matične države članice i nadležno tijelo države članice domaćina sporazumno određuju radni jezik za svoje aktivnosti suradnje, a ako se dogovor ne postigne, radni će jezik biti jezik koji se obično upotrebljava u području međunarodnih financija.

2.   Svako nadležno tijelo imenuje jednu osobu za kontakt i jednog zamjenika i obavješćuje druga nadležna tijela o njihovim podacima za kontakt i svim promjenama u tom pogledu.

Članak 7.

Nadzor podružnice

1.   Ako CSD koji ima odobrenje za rad u jednoj državi članici uspostavi podružnicu u drugoj državi članici, nadležno tijelo matične države članice i nadležno tijelo države članice domaćina za razmjenu informacija koriste se obrascom i predloškom iz tablice 1 Priloga III.

2.   Ako jedno nadležno tijelo drugom nadležnom tijelu podnese zahtjev za dodatne informacije, to nadležno tijelo mora drugom nadležnok tijelu navesti djelatnosti CSD-a zbog kojih je taj zahtjev opravdan.

Članak 8.

Izravni nadzor u podružnici

1.   Prije provedbe izravnog nadzora iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, nadležna tijela matične države članice i države članice domaćina dogovaraju se o uvjetima i opsegu izravnog nadzora, uključujući o sljedećem:

(a)

pripadajućim ulogama i odgovornostima;

(b)

razlozima za izravni nadzor.

2.   Nadležna tijela matične države članice i države članice domaćina međusobno se obavješćuju o izravnom nadzoru podružnice CSD-a u državi članici domaćinu u skladu sa stavkom 1. koristeći se predloškom iz tablice 2 Priloga III.

Članak 9.

Razmjena informacija o aktivnostima CSD-a u državi članici domaćinu

1.   Zahtjev za dostavljanje informacija iz članka 24. stavka 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 šalje se poštom ili e-poštom na adresu nadležnog tijela matične države članice i u njemu mora biti objašnjeno zašto su te informacije relevantne za djelatnosti tog CSD-a u državi članici domaćinu.

2.   Nadležno tijelo matične države članice bez nepotrebnog odgađanja dostavlja informacije iz članka 24. stavka 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 poštom ili e-poštom koristeći se predloškom iz tablice 3 Priloga III.

Članak 10.

Kršenje obveza od strane CSD-a

1.   Za potrebe članka 24. stavka 5. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 909/2014, nadležno tijelo države članice domaćina prosljeđuje nadležnom tijelu matične države članice i ESMA-i svoje nalaze o kršenju obveza od strane CSD-a koristeći se predloškom iz tablice 4 Priloga III.

2.   Nadležno tijelo matične države članice pregledava nalaze koje je dostavilo nadležno tijelo države članice domaćina i obavješćuje to tijelo o mjerama koje namjerava poduzeti kako bi se pronašlo rješenje za utvrđeno kršenje obveza.

3.   Ako se u skladu s člankom 24. stavkom 5. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 909/2014 predmet upućuje ESMA-i, nadležno tijelo koje upućuje predmet dostavlja ESMA-i sve relevantne informacije.

POGLAVLJE IV.

VOĐENJE EVIDENCIJE

(članak 29. stavak 4. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 11.

Format evidencije

1.   Za sve transakcije, upute o namiri i naloge povezane s ograničenjima namire koje obrađuje, CSD čuva evidenciju iz članka 54. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 u formatu iz tablice 1 Priloga IV. ovoj Uredbi.

2.   Za pozicije povezane sa svim računima vrijednosnih papira koje vodi, CSD čuva evidenciju iz članka 55. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 u formatu iz tablice 2 Priloga IV.

3.   Za pomoćne usluge koje pruža, CSD čuva evidenciju iz članka 56. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 u formatu iz tablice 3 Priloga IV.

4.   Za djelatnosti povezane sa svojim poslovanjem i unutarnju organizaciju, CSD čuva evidenciju iz članka 57. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 u formatu iz tablice 4 Priloga IV.

5.   Za potrebe izvješćivanja nadležnih tijela, CSD se u svojoj evidenciji koristi identifikatorom pravne osobe (LEI) za identifikaciju:

(a)

CSD-a;

(b)

sudionika CSD-a;

(c)

banaka za namiru;

(d)

izdavatelja kojima CSD pruža osnovne usluge iz točke 1. ili 2. u odjeljku A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014.

6.   CSD se u svojoj evidenciji za identifikaciju klijenata sudionikâ, ako su poznati CSD-u, koristi identifikatorom pravne osobe (LEI) ili identifikacijskom oznakom banke (BIC) ili drugim dostupnim oblikom identifikacije pravnih osoba.

7.   CSD se u svojoj evidenciji za identifikaciju klijenata sudionikâ koji su mu poznati može koristiti bilo kojim dostupnim identifikatorom koji mu omogućuje jedinstvenu identifikaciju fizičkih osoba na nacionalnoj razini.

8.   CSD se u evidenciji koju čuva koristi oznakama u skladu s normama ISO iz Priloga IV.

9.   Za potrebe stavljanja svoje evidencije na raspolaganje tijelima u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, CSD se može koristiti vlastitim formatom samo ako se taj format može bez nepotrebnog odgađanja pretvoriti u otvoreni format koji se temelji na međunarodnim otvorenim komunikacijskim postupcima i standardima za prijenos poruka i referentnih podataka.

10.   CSD nadženom tijelu na njegov zahtjev dostavlja informacije iz članaka 54. i 55. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 tako što mu osigurava izravan pristup tekućim podacima. CSD-u se osigurava dovoljno vremena za provedbu mjera nužnih da odgovori na taj zahtjev.

POGLAVLJE V.

PRISTUP

(članak 33. stavak 6. stavak 49. stavak 6., članak 52. stavak 4. i članak 53. stavak 5. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 12.

Standardni obrasci i predlošci za postupak odobravanja pristupa

1.   Za podnošenje zahtjeva za pristup na temelju članka 52. stavka 1. ili članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, CSD podnositelj zahtjeva za pristup i bilo koja druga strana podnositeljica zahtjeva za pristup koriste se predloškom iz tablice 1 Priloga V. ovoj Uredbi.

2.   Za odobravanje pristupa na temelju podnesenog zahtjeva za pristup u skladu s člankom 52. stavkom 1. ili člankom 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, CSD primatelj zahtjeva za pristup i bilo koja druga strana primateljica zahtjeva za pristup koriste se predloškom iz tablice 2 Priloga V. ovoj Uredbi.

3.   Za odbijanje pristupa u skladu s člankom 33. stavkom 3., člankom 49. stavkom 4., člankom 52. stavkom 2. ili člankom 53. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 CSD se koristi predloškom iz tablice 3 Priloga V. ovoj Uredbi.

4.   Za odbijanje pristupa u skladu s člankom 53. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 središnja druga ugovorna strana (CCP) ili mjesto trgovanja koriste se predloškom iz tablice 4 Priloga V. ovoj Uredbi.

5.   Za podnošenje pritužbe nadležnom tijelu CSD-a koji joj je odbio pristup u skladu s člankom 33. stavkom 3., člankom 49. stavkom 4., člankom 52. stavkom 2. ili člankom 53. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 strana podnositeljica zahtjeva za pristup koristi se predloškom iz tablice 5 Priloga V. ovoj Uredbi.

6.   Za podnošenje pritužbe nadležnom tijelu CCP-a ili mjesta trgovanja koje mu je uskratilo pristup CCP-u ili mjestu trgovanja u skladu s člankom 53. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 CSD se koristi predloškom iz tablice 6 Priloga V. ovoj Uredbi.

7.   Nadležna tijela iz stavaka 5. i 6. koriste se predloškom iz tablice 7 Priloga V. ovoj Uredbi kada se u vezi sa svojom ocjenom pritužbe, prema potrebi, savjetuju sa sljedećim tijelima:

(a)

nadležnim tijelom mjesta poslovnog nastana sudionika podnositelja zahtjeva za pristup u skladu s člankom 33. stavkom 3. četvrtim podstavkom Uredbe (EU) br. 909/2014;

(b)

nadležnim tijelom mjesta poslovnog nastana izdavatelja podnositelja zahtjeva za pristup u skladu s člankom 49. stavkom 4. četvrtim podstavkom Uredbe (EU) br. 909/2014;

(c)

nadležnim tijelom CSD-a podnositelja zahtjeva za pristup i relevantnim tijelom CSD-a podnositelja zahtjeva za pristup iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014 u skladu s člankom 52. stavkom 2. petim podstavkom te Uredbe;

(d)

nadležnim tijelom CCP-a podnositelja zahtjeva za pristup ili mjesta trgovanja podnositelja zahtjeva za pristup u skladu s člankom 53. stavkom 3. četvrtim podstavkom Uredbe (EU) br. 909/2014.

Za podnošenje odgovora na savjetovanje iz ovog stavka tijela iz točaka (a) do (d) koriste se predloškom iz tablice 8. Priloga V.

8.   Tijela iz stavka 7. točaka (a) do (d) koriste se predloškom iz tablice 8 Priloga V. ovoj Uredbi u slučajevima u kojima odluče predmet uputiti ESMA-i u skladu s člankom 33. stavkom 3. četvrtim podstavkom, člankom 49. stavkom 4. četvrtim podstavkom, člankom 52. stavkom 2. petim podstavkom ili člankom 53. stavkom 3. četvrtim podstavkom Uredbe (EU) br. 909/2014.

9.   Nadležna tijela iz stavaka 5. i 6. strani podnositeljici zahtjeva za pristup dostavljaju obrazloženi odgovor u formatu iz tablice 9 Priloga V.

10.   Tijela iz stavaka 7. i 8., i ESMA za potrebe stavka 9., dogovaraju se o radnom jeziku za komunikaciju iz stavaka 7., 8. i 9. Ako se dogovor ne postigne, radni će jezik biti jezik koji se obično upotrebljava u području međunarodnih financija.

POGLAVLJE VI.

POSTUPAK ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE POMOĆNIH USLUGA BANKOVNOG TIPA I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Popis tijela

Po primitku zahtjeva za izdavanje odobrenja iz članka 54. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, nadležno tijelo određuje tijela iz članka 55. stavka 4. te Uredbe i sastavlja njihov popis.

Članak 14.

Prijenos informacija i zahtjev za obrazloženo mišljenje

1.   Nadležno tijelo šalje zahtjev za obrazloženo mišljenje iz članka 55. stavka 5. Uredbe (EU) br. 909/2014 tijelima iz članka 55. stavka 4. točaka (a) do (e) te Uredbe koristeći se predloškom iz odjeljka 1. Priloga VI. ovoj Uredbi.

2.   Svako tijelo iz članka 55. stavka 4. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 909/2014 za svaki prijenos informacija iz članka 55. stavka 4. Uredbe (EU) br. 909/2014 i zahtjeva iz stavka 1. ovog članka odmah po primitku šalje poruku elektroničke pošte nadležnom tijelu koje je informacije poslalo kojom potvrđuje primitak.

3.   Ako ne primi potvrdu primtka u skladu sa stavkom 2. ovog članka, nadležno tijelo samo kontaktira s tijelima iz članka 55. stavka 4. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 909/2014 kako bi osiguralo da su primila informacije iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

Obrazloženo mišljenje i obrazložena odluka

1.   Tijela iz članka 55. stavka 4. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 909/2014 izdaju obrazloženo mišljenje nadležnom tijelu koristeći se predloškom iz odjeljka 2. Priloga VI. ovoj Uredbi.

2.   Ako barem jedno od tijela iz članka 55. stavka 4. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 909/2014 izda negativno obrazloženo mišljenje, a nadležno tijelo koje želi izdati odobrenje dostavi tim tijelima obrazloženu odluku iz članka 55. stavka 5. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 909/2014, nadležno se tijelo koristi predloškom iz odjeljka 3. Priloga VI. ovoj Uredbi.

Članak 16.

Izdavanje odobrenja neovisno o negativnom obrazloženom mišljenju

1.   Ako jedno od tijela iz članka 55. stavka 4. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 909/2014 odluči ESMA-i proslijediti obrazloženu odluku nadležnog tijela koje želi izdati odobrenje u skladu s člankom 55. stavkom 5. trećim podstavkom te Uredbe, tijelo koje prosljeđuje odluku ESMA-i koristi se predloškom iz odjeljka 4. Priloga VI. ovoj Uredbi.

2.   Tijelo koje prosljeđuje odluku ESMA-i dostavlja joj sve informacije koje je dostavilo nadležno tijelo u skladu s člankom 55. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 909/2014, obrazložena mišljenja koja su dostavila tijela u skladu s člankom 55. stavkom 5. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 909/2014 i obrazloženu odluku koju je izdalo nadležno tijelo u skladu s člankom 55. stavkom 5. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 909/2014.

3.   Tijelo koje prosljeđuje odluku ESMA-i dostavlja, bez nepotrebnog odgađanja, presliku svih informacija iz stavka 2. ovog članka tijelima iz članka 55. stavka 4. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 17.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 11. stavak 1. primjenjuje se od datuma stupanja na snagu delegiranih akata koje je Komisija donijela u skladu s člankom 6. stavkom 5. i člankom 7. stavkom 15. Uredbe (EU) br. 909/2014, ovisno o tome koji je datum kasniji.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 257, 28.8.2014., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1247/2012 od 19. prosinca 2012. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješća o trgovanju trgovinskim repozitorijima u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju (SL L 352, 21.12.2012., str. 20.)

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 оd 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda povezanih sa zahtjevima za odobrenje za rad te nadzornim i operativnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira (vidjeti stranicu 48 ovoga Službenog lista).


PRILOG I.

Obrasci i predlošci za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad CSD-ova

(Članak 17. stavak 10. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Tablica 1.

Opće informacije

Vrsta informacija

Format

Datum podnošenja zahtjeva

Datum prema normi ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

Puno ime (tvrtka) CSD-a podnositelja zahtjeva

Slobodan tekst

Identifikacija CSD-a podnositelja zahtjeva

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

Registrirana adresa CSD-a podnositelja zahtjeva

Slobodan tekst

Sustav(i) za namiru vrijednosnih papira kojim(a) CSD podnositelj zahtjeva upravlja ili namjerava upravljati

Slobodan tekst

Podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

Slobodan tekst

Podaci za kontakt osoba zaduženih za funkciju osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole CSD-a podnositelja zahtjeva (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

Slobodan tekst

Popis svih dokumenata koje je dostavio CSD podnositelj zahtjeva s jedinstvenim referentnim brojevima

Slobodan tekst


Tablica 2.

Referentne oznake dokumenata

Informacije koje treba dostaviti u skladu s posebnim zahtjevom iz delegiranog akta u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju pojedinosti zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad CSD-ova donesenih u skladu s člankom 17. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 909/2014

Jedinstveni referentni broj dokumenta

Naslov dokumenta

Poglavlje, odjeljak ili stranica dokumenta gdje su navedene informacije ili razlog zbog kojeg informacije nisu navedene

A.   Opće informacije o CSD-u podnositelju zahtjeva (članci 4. do 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Identifikacija i pravni oblik CSD-a (članak 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

U zahtjevu za odobrenje za rad koji je podnesen u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 jasno se navodi subjekt koji podnosi zahtjev te djelatnosti i usluge koje on namjerava obavljati

Puno ime (tvrtka) CSD-a podnositelja zahtjeva, njegova oznaka LEI i adresa sjedišta u Uniji

 

 

 

Osnivački akt i statut i druga osnivačka i zakonom propisana dokumentacija

 

 

 

Izvadak iz relevantnog registra trgovačkih društava ili sudskog registra ili drugi ovjereni dokazi o adresi sjedišta i poslovnim djelatnostima CSD-a podnositelja zahtjeva koji su valjani na dan podnošenja zahtjeva

 

 

 

Identifikacija sustava za namiru vrijednosnih papira kojima CDS podnositelj zahtjeva upravlja ili namjerava upravljati

 

 

 

Preslika odluke upravljačkog tijela u pogledu zahtjeva i zapisnik sa sastanka na kojem je upravljačko tijelo odobrilo spis zahtjeva i njegovo podnošenje

 

 

 

Podaci za kontakt osobe koja je odgovorna za zahtjev

 

 

 

Grafički prikaz vlasničkih odnosa između matičnog poduzeća, poduzeća kćeri i svih drugih povezanih subjekata ili podružnica; subjekti su identificirani punim imenom (tvrtkom), pravnim oblikom, adresom sjedišta i poreznim ili matičnim brojem

 

 

 

Opis poslovnih djelatnosti poduzećâ kćeri CSD-a koji podnosi zahtjev ili drugih pravnih osoba u kojima CSD podnositelj zahtjeva ima udjel, uključujući informacije o veličini udjela

 

 

 

Popis na kojem je navedeno sljedeće:

i.

ime svake osobe ili subjekta koji, izravno ili neizravno, ima 5 % ili više kapitala ili glasačkih prava u CSD-u podnositelju zahtjeva;

ii.

ime svake osobe ili subjekta koji bi zbog svojeg udjela u kapitalu CSD-a podnositelja zahtjeva mogli imati znatan utjecaj na upravljanje CSD-om podnositeljem zahtjeva

 

 

 

Popis na kojem je navedeno sljedeće:

i.

ime svakog subjekta u kojem CSD podnositelj zahtjeva ima 5 % ili više kapitala i glasačkih prava subjekta;

ii.

ime svakog subjekta na čije upravljanje CSD podnositelj zahtjeva ima znatan utjecaj zbog njegova udjela u kapitalu subjekta

 

 

 

Popis osnovnih usluga navedenih u odjeljku A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 koje CSD podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati

 

 

 

Popis pomoćnih usluga izričito navedenih u odjeljku B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 koje CSD podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati

 

 

 

Popis svih ostalih pomoćnih usluga koje su dopuštene na temelju odjeljka B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, ali nisu u njemu izričito navedene, a koje CSD podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati

 

 

 

Popis investicijskih usluga i djelatnosti podložnih Direktivi 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1) koje nisu izričito navedene u odjeljku B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, a koje CSD podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati

 

 

 

Popis usluga koje CSD podnositelj zahtjeva izdvaja ili namjerava izdvajati trećoj strani u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Valuta ili valute koje CSD podnositelj zahtjeva obrađuje ili namjerava obrađivati u vezi s uslugama koje pruža, neovisno o tome namiruje li se gotovina na računu središnje banke, na računu CSD-a ili na računu pri imenovanoj kreditnoj instituciji

 

 

 

Informacije o svim tekućim i konačnim sudskim ili građanskim, upravnim i arbitražnim postupcima i svim ostalim pravnim postupcima u kojima je CSD podnositelj zahtjeva stranka i zbog kojih može imati financijske ili druge troškove

 

 

 

Ako CSD podnositelj zahtjeva namjerava pružati osnovne usluge ili uspostaviti podružnicu u skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, dostavljaju se sljedeće informacije:

Države članice u kojima CSD podnositelj zahtjeva namjerava poslovati

 

 

 

Program djelovanja u kojem su posebno navedene usluge koje CSD podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati u državi članici domaćinu

 

 

 

Valuta ili valute koje CSD podnositelj zahtjeva obrađuje ili namjerava obrađivati u tim državama članicama domaćinima

 

 

 

Ako se usluge pružaju posredstvom podružnice, organizacijska struktura podružnice i imena osoba odgovornih za njezino upravljanje

 

 

 

Ovisno o slučaju, ocjena mjera koje CSD podnositelj zahtjeva namjerava poduzeti kako bi svojim korisnicima omogućio usklađivanje s nacionalnim zakonima iz članka 49. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Ovisno o slučaju, opis usluga ili djelatnosti koje CSD podnositelj zahtjeva izdvaja trećoj strani u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Politike i postupci za regulatornu usklađenost (članak 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Nazivi radnih mjesta osoba odgovornih za odobravanje i provedbu politika i postupaka

 

 

 

Opis mjera za provedbu i praćenje usklađenosti s politikama i postupcima

 

 

 

Opis postupaka koje je CSD podnositelj zahtjeva uspostavio u skladu s bilo kojim mehanizmom utvrđenim na temelju članka 65. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Usluge i djelatnosti CSD-a (članak 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Detaljan opis usluga i djelatnosti te postupaka koje CSD podnositelj zahtjeva treba primjenjivati pri pružanju usluga i obavljanju djelatnosti:

Osnovne usluge navedene u odjeljku A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014

 

 

 

Pomoćne usluge izričito navedene u odjeljku B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014

 

 

 

Sve ostale pomoćne usluge koje su dopuštene na temelju odjeljka B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, ali nisu u njemu izričito navedene

 

 

 

Investicijske usluge i djelatnosti podložne Direktivi 2014/65/EU navedene u prethodnoj točki

 

 

 

Informacije koje se odnose na grupe (članak 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Politike i postupci iz članka 26. stavka 7.Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Informacije o sastavu višeg rukovodstva, upravljačkog tijela i strukture dioničara matičnog poduzeća ili drugih poduzeća iz grupe

 

 

 

Usluge i ključne osobe, osim višeg rukovodstva, koje imaju funkcije koje CSD podnositelj zahtjeva dijeli s drugim poduzećima u grupi

 

 

 

Ako CSD ima matično poduzeće, dostavljaju se sljedeće informacije:

Identifikacija adrese sjedišta matičnog poduzeća

 

 

 

Informacija o tome je li matično poduzeće subjekt koji ima odobrenje za rad ili je registriran i podliježe nadzoru u skladu sa zakonodavstvom Unije ili zakonodavstvom treće zemlje

 

 

 

Ovisno o slučaju, svi relevantni registracijski brojevi i ime(na) tijela nadležnog/nadležnih za nadzor matičnog poduzeća

 

 

 

Ako je CSD podnositelj zahtjeva sklopio sporazum s poduzećem iz grupe, koje pruža usluge povezane s uslugama koje pruža CSD, opis i preslika tog sporazuma

 

 

 

B.   Financijska sredstva za pružanje usluga od strane CSD-a podnositelja zahtjeva (članak 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Financijska izvješća, poslovni plan i plan oporavka (članak 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Financijska izvješća koja uključuju cjelovit skup financijskih izvještaja za prethodne tri godine te izvješće o zakonskoj reviziji godišnjih i konsolidiranih financijskih izvještaja u smislu Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) za prethodne tri godine

 

 

 

Ime i nacionalni registracijski broj vanjskog revizora

 

 

 

Poslovni plan, uključujući financijski plan i procijenjeni proračun, kojim su predviđeni različiti poslovni scenariji za usluge CSD-a tijekom referentnog razdoblja od najmanje tri godine

 

 

 

Svi planovi za uspostavu poduzeća kćeri i podružnica te njihove lokacije

 

 

 

Opis poslovnih djelatnosti koje CSD podnositelj zahtjeva namjerava obavljati, uključujući djelatnosti svih poduzeća kćeri ili podružnica CSD-a podnositelja zahtjeva

 

 

 

Ako prethodno navedeni povijesni financijski podaci nisu dostupni, zahtjev za odobrenje sadržava sljedeće informacije o CSD-u podnositelju zahtjeva:

Dokaz o dostatnim financijskim sredstvima u razdoblju od šest mjeseci nakon izdavanja odobrenja

 

 

 

Financijsko izvješće za razdoblje tijekom godine ako financijski izvještaji za zahtijevano razdoblje još nisu dostupni

 

 

 

Izjava koja se odnosi na financijsko stanje CSD-a podnositelja zahtjeva kao što je bilanca stanja, račun dobiti i gubitka, promjene vlasničkog kapitala i novčanih tokova te sažetak računovodstvenih politika i druga relevantna objašnjenja

 

 

 

Ako je primjenjivo, revidirani godišnji financijski izvještaji bilo kojeg matičnog poduzeća za tri financijske godine do datuma zahtjeva

 

 

 

Opis primjerenog plana oporavka uključujući sljedeće:

Sažetak u kojem je naveden pregled plana i njegove provedbe

 

 

 

Utvrđivanje ključnih operacija CSD-a podnositelja zahtjeva, scenarija otpornosti na stres i događaja zbog kojih se pokreće oporavak te sadržajan opis alata za oporavak koje upotrebljava CSD podnositelj zahtjeva

 

 

 

Informacije o procjeni učinaka plana oporavka na različite dionike na koje će njegova provedba vjerojatno imati utjecaja

 

 

 

Procjena pravne izvršivosti plana oporavka koju provodi CSD podnositelj zahtjeva pri kojoj se uzimaju u obzir sva pravna ograničenja uvedena zakonodavstvom Unije, nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom treće zemlje

 

 

 

C.   Organizacijski zahtjevi (članci 9. do 17. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Organigram (članak 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Identitet i zadaće odgovornih osoba na sljedećim položajima:

i.

više rukovodstvo;

ii.

rukovoditelji zaduženi za operativne funkcije;

iii.

rukovoditelji zaduženi za djelatnosti bilo koje podružnice CSD-a podnositelja zahtjeva;

iv.

ostale važne uloge u okviru poslovanja CSD-a podnositelja zahtjeva.

 

 

 

Broj članova osoblja u svakom odjelu i radnoj jedinici

 

 

 

Kadrovske politike i postupci (članak 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Opis politike primitaka, koji uključuje informacije o fiksnim i varijabilnim elementima primitaka višeg rukovodstva, članova upravljačkog tijela i osoblja osoblja na poslovima upravljanja rizicima, osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole, unutarnje revizije i tehnološkim poslovima CSD-a podnositelja zahtjeva

 

 

 

Mjere koje je CSD podnositelj zahtjeva uspostavio za smanjivanje rizika od pretjeranog oslanjanja na odgovornosti povjerene pojedincima

 

 

 

Alati za praćenje rizika i mehanizmi upravljanja (članak 11. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Opis elemenata mehanizama upravljanja CSD-a podnositelja zahtjeva

 

 

 

Politike, postupci i sustavi kojima se omogućuje identifikacija, mjerenje, praćenje, upravljanje i izvješćivanje o rizicima kojima bi CSD podnositelj zahtjeva mogao biti izložen te rizicima koje CSD podnositelj zahtjeva predstavlja za sve druge subjekte

 

 

 

Opis sastava upravljačkog tijela, višeg rukovodstva i svakog odbora osnovanog u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/392 te uloge i odgovornosti njihovih članova

 

 

 

Opis procesa povezanih s odabirom, imenovanjem, ocjenjivanjem uspješnosti i smjenom višeg rukovodstva i članova upravljačkog tijela

 

 

 

Opis postupka kojim se CSD podnositelj zahtjeva služi da bi svoj mehanizam upravljanja i pravila koja reguliraju njegovu djelatnost stavio na raspolaganje javnosti

 

 

 

Ako CSD podnositelj zahtjeva djeluje u skladu s priznatim kodeksom korporativnog upravljanja:

Ime kodeksa (preslika kodeksa)

 

 

 

Objašnjenje svake situacije u kojoj CSD podnositelj zahtjeva odstupa od kodeksa

 

 

 

Funkcije osiguravanja usklađenosti, unutarnje kontrole i unutarnje revizije (članak 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Opis postupaka za interno izvješćivanje o kršenjima iz članka 26. stavka 5. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Informacije u vezi s njegovim politikama i postupcima unutarnje revizije uključujući sljedeće:

Opis alata za praćenje i ocjenjivanje primjerenosti i učinkovitosti sustavâ unutarnje kontrole CSD-a podnositelja zahtjeva

 

 

 

Opis alata za kontrolu i zaštitu sustava za obradu informacija CSD-a podnositelja zahtjeva

 

 

 

Opis razvoja i primjene njegove metodologije unutarnje revizije

 

 

 

Plan rada za razdoblje od tri godine nakon datuma podnošenja zahtjeva

 

 

 

Opis uloge i kvalifikacije svake osobe odgovorne za unutarnju reviziju

 

 

 

Zahtjev za odobrenje sadržava sljedeće informacije o funkciji osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole CSD-a podnositelja zahtjeva

Opis uloga i kvalifikacija osoba koje su odgovorne za funkciju osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole te svakog člana osoblja koji sudjeluje u procjeni usklađenosti, uključujući opis sredstava za osiguravanje neovisnosti funkcije osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole od ostalih poslovnih jedinica

 

 

 

Politike i postupci funkcije osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole uključujući opis uloge osiguravanja usklađenosti upravljačkog tijela i višeg rukovodstva

 

 

 

Ako je dostupno, najnovije interno izvješće koje su sastavile osobe odgovorne za funkciju osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole ili bilo koji član osoblja koji sudjeluje u procjeni usklađenosti u okviru CSD-a podnositelja zahtjeva

 

 

 

Više rukovodstvo, upravljačko tijelo i dioničari (članak 13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Za svakog člana višeg rukovodstva i člana upravljačkog tijela, sljedeće informacije:

Preslika životopisa u kojem su opisani iskustvo i znanje svakog člana

 

 

 

Pojedinosti o svim kaznenim i upravnim sankcijama izrečenima članu u vezi s pružanjem financijskih ili podatkovnih usluga ili u vezi s kaznenim djelima prijevare ili pronevjere sredstava, u obliku odgovarajuće službene potvrde, ako je dostupna u relevantnoj državi članici

 

 

 

Vlastita izjava o dobrom ugledu u vezi s pružanjem financijskih ili podatkovnih usluga, uključujući sve izjave navedene u članku 13. stavku 1. točki (c) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392

 

 

 

Informacije koje se odnose na upravljačko tijelo CSD-a podnositelja zahtjeva

Dokaz o usklađenosti s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Opis uloga i odgovornosti upravljačkog tijela

 

 

 

Informacije koje se odnose na vlasničku strukturu i dioničare CSD-a podnositelja zahtjeva

Opis vlasničke strukture CSD-a podnositelja zahtjeva, uz navođenje identiteta i veličine udjela svakog subjekta koji je u položaju da može imati kontrolu nad poslovanjem CSD-a podnositelja zahtjeva

 

 

 

Popis dioničara i osoba koje su u položaju da mogu imati izravnu ili neizravnu kontrolu nad upravljanjem CSD-om podnositeljem zahtjeva

 

 

 

Upravljanje sukobima interesa (članak 14. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Politike i postupci CSD-a podnositelja zahtjeva koji su uspostavljeni za utvrđivanje i upravljanje mogućim sukobima interesa:

Opis politika i postupaka u vezi s utvrđivanjem, upravljanjem i otkrivanjem mogućih sukoba interesa nadležnom tijelu te procesa kojim se osigurava da je osoblje CSD-a podnositelja zahtjeva upoznato s tim politikama i postupcima

 

 

 

Opis kontrola i svih drugih mjera uspostavljenih za osiguravanje ispunjavanja zahtjevâ iz članka 14. stavka 1. točke (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 u pogledu upravljanja sukobima interesa

 

 

 

Opis sljedećeg:

i.

uloga i odgovornosti ključnog osoblja, posebno ako imaju odgovornosti i u drugim subjektima;

ii.

mehanizama kojima se osigurava da su osobe koje su u stalnom sukobu interesa isključene iz procesa odlučivanja i da ne primaju relevantne informacije o pitanjima na koja utječe stalni sukob interesa;

iii.

ažurirani registar postojećih sukoba interesa u trenutku podnošenja zahtjeva i opis načina upravljanja tim sukobima interesa.

 

 

 

Ako je CSD podnositelj zahtjeva dio grupe, registar iz članka 14. stavka 1. točke (c) podtočke iii. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 sadržava opis sljedećeg:

(a)

sukoba interesa koji proizlaze iz drugih poduzeća u skupini i koji su povezani s bilo kojom uslugom koju pruža CSD podnositelj zahtjeva; i

(b)

mehanizama koji su uspostavljeni za upravljanje tim sukobima interesa.

 

 

 

Povjerljivost (članak 15. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Politike i postupci za sprečavanje neovlaštene upotrebe ili objave povjerljivih informacija kako je definirano u članku 15. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392

 

 

 

Informacije o pristupu osoblja informacijama CSD-a podnositelja zahtjeva:

Unutarnji postupci povezani s odobravanjem pristupa osoblja informacijama, kojima se osigurava zaštićen pristup podacima

 

 

 

Opis svih ograničenja uporabe podataka zbog povjerljivosti

 

 

 

Odbor korisnika (članak 16. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Dokumenti ili informacije o svakom odboru korisnika:

Mandat odbora korisnika

 

 

 

Mehanizmi upravljanja odbora korisnika

 

 

 

Operativni postupci odbora korisnika

 

 

 

Kriteriji pristupanja i način odabira članova odbora korisnika

 

 

 

Popis predloženih članova odbora korisnika i navođenje interesa koje zastupaju

 

 

 

Vođenje evidencije (članak 17. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Opis politika, postupaka i sustava vođenja evidencije CSD-a podnositelja zahtjeva

 

 

 

Informacije iz članka 17. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 prije datuma primjene članka 54. Uredbe (EU) 2017/392

Analiza mjere u kojoj su sustavi, politike i postupci vođenja evidencije CSD-a podnositelja zahtjeva usklađeni sa zahtjevima iz članka 54. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392

 

 

 

Plan provedbe u kojem je podrobno opisan način na koji CSD podnositelj zahtjeva namjerava ispuniti zahtjeve iz članka 54. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 u danom roku

 

 

 

D.   Pravila vođenja poslovanja (članci 18. do 22. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Svrha i ciljevi (članak 18. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Opis svrhe i ciljeva CSD-a podnositelja zahtjeva.

 

 

 

Rješavanje pritužbi (članak 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Postupci koje je CSD podnositelj zahtjeva uspostavio za rješavanje pritužbi

 

 

 

Zahtjevi za sudjelovanje (članak 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Informacije u pogledu sudjelovanja u sustavima za namiru vrijednosnih papira kojima upravlja CSD podnositelj zahtjeva:

Kriteriji za sudjelovanje kojima se omogućuje pravedan i otvoren pristup svim pravnim osobama koje namjeravaju postati sudionici u sustavima za namiru vrijednosnih papira kojima upravlja CSD podnositelj zahtjeva

 

 

 

Postupci za primjenu disciplinskih mjera protiv postojećih sudionika koji ne ispunjavaju kriterije za sudjelovanje

 

 

 

Transparentnost (članak 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Informacije o politici cijena CSD-a podnositelja zahtjeva, uključujući posebno cijene i naknade za svaku osnovnu uslugu koju pruža CSD podnositelj zahtjeva i sve postojeće popuste i rabate te uvjete za ta smanjenja

 

 

 

Opis metoda koje se koriste za otkrivanje relevantnih informacija klijentima i potencijalnim klijentima u skladu s člankom 34. stavcima 1. do 5. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Informacije koje nadležnom tijelu omogućuju da ocijeni način na koji CSD podnositelj zahtjeva namjerava ispuniti zahtjeve odvojenog obračunavanja troškova i prihoda u skladu s člankom34. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Komunikacijski postupak sa sudionicima i ostalim tržišnim infrastrukturama (članak 22. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Relevantne informacije CSD-a podnositelja zahtjeva u vezi s primjenom međunarodnih otvorenih komunikacijskih postupaka i standardima za prijenos poruka i referentne podatke u vlastitim komunikacijskim postupcima sa sudionicima i ostalim tržišnim infrastrukturama

 

 

 

E.   Zahtjevi za usluge koje pružaju CSD-ovi (članci 23. do 30. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Nematerijalizirani oblik (članak 23. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Informacije o postupcima kojima se osigurava usklađenost CSD-a podnositelja zahtjeva s člankom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Predviđeni datumi namire i mjere za sprečavanje i rješavanje neuspjelih namira (članak 24. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Pravila i postupci koji se odnose na mjere za sprečavanje neuspjelih namira

 

 

 

Pojedinosti o mjerama za rješavanje neuspjelih namira

 

 

 

Ako se zahtjev podnese prije stupanja na snagu delegiranih akata koje je Komisija donijela na temelju regulatornih tehničkih standarda iz članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 15. Uredbe (EU) br. 909/2014

Analiza mjere u kojoj su postojeća pravila, postupci, mehanizmi i mjere CSD-a podnositelja zahtjeva usklađeni sa zahtjevima iz delegiranih akata koje je Komisija donijela na temelju regulatornih tehničkih standarda iz članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 15. Uredbe (EU) br. 909/2014.

 

 

 

Plan provedbe u kojem je podrobno opisan način na koji CSD namjerava ispuniti zahtjeve iz delegiranih akata koje je Komisija donijela na temelju regulatornih tehničkih standarda iz članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 15. Uredbe (EU) br. 909/2014 do datuma njihova stupanja na snagu

 

 

 

Integritet izdanja (članak 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Informacije o CSD-ovim pravilima i postupcima za osiguranje integriteta izdanjâ vrijednosnih papira

 

 

 

Zaštita vrijednosnih papira sudionikâ i njihovih klijenata (članak 26. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Informacije o mjerama uspostavljenima kako bi se osigurala zaštita vrijednosnih papira sudionika CSD-a podnositelja zahtjeva i njihovih klijenata, uključujući sljedeće:

Pravila i postupci za smanjenje i upravljanje rizicima povezanima s čuvanjem vrijednosnih papira

 

 

 

Podroban opis različitih razina odvajanja koje nudi CSD podnositelj zahtjeva, uključujući opis troškova povezanih sa svakom razinom, komercijalnih uvjeta pod kojima se nude, njihovih glavnih pravnih posljedica i primjenjivog stečajnog prava

 

 

 

Pravila i postupci za dobivanje suglasnosti iz članka 38. stavka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Konačnost namire (članak 27. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Informacije koje se odnose na pravila o konačnosti namire

 

 

 

Gotovinske namire (članak 28. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Postupci za namiru gotovinskih plaćanja za svaki sustav za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD podnositelj zahtjeva

 

 

 

Informacije o tome provodi li se namira gotovinskih plaćanja u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Ako je primjenjivo, objašnjenje razloga zbog kojih namira u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 nije izvediva ni dostupna

 

 

 

Pravila i postupci u slučaju neispunjavanja obveza sudionika (članak 29. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Pravila i postupci koji su uspostavljeni za potrebe postupanja u slučaju neispunjavanja obveza sudionika

 

 

 

Prijenos imovine sudionika i klijenata u slučaju oduzimanja odobrenja za rad (članak 30. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Informacije o postupcima koji je CSD podnositelj zahtjeva uspostavio, a kojima se osigurava pravodobna i uredna namira i prijenos imovine klijenata i sudionika na drugi CSD u slučaju oduzimanja odobrenja za rad

 

 

 

F.   Bonitetni zahtjevi (članci 31. do 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Pravni rizici (članak 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Informacije koje nadležnom tijelu omogućuju da procijeni jesu li pravila, postupci i ugovori CSD-a podnositelja zahtjeva jasni, razumljivi i izvršivi u svim relevantnim nadležnostima u skladu s člankom 43. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Ako CSD podnositelj zahtjeva namjerava poslovati u različitim nadležnostima, informacije o mjerama za utvrđivanje i smanjenje rizika koji proizlaze iz potencijalnog sukoba zakona u različitim nadležnostima u skladu s člankom 43. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014, uključujući svaku pravnu procjenu na kojoj se te mjere temelje.

 

 

 

Opći poslovni rizici (članak 32. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Opis sustava upravljanja i kontrole rizika te informatičkih alata koje je CSD uspostavio za upravljanje poslovnim rizicima

 

 

 

Ako je primjenjivo, procjena rizika dobivena od treće osobe, uključujući sve relevantne informacije koje opravdavaju tu procjenu rizika

 

 

 

Operativni rizici (članak 33. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Dokazi koji potvrđuju da CSD podnositelj zahtjeva ispunjava zahtjev u pogledu upravljanja operativnim rizicima u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem X. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392

 

 

 

Informacije o izdvajanju usluga ili djelatnosti CSD-a podnositelja usluga trećoj strani u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 909/2014, uključujući:

(a)

preslike ugovora kojima se uređuje izdvajanje usluga ili djelatnosti CSD-a podnositelja zahtjeva

(b)

metode praćenja razine usluge za izdvojene usluge i djelatnosti

 

 

 

Investicijska politika (članak 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Dokazi kojima se potvrđuje sljedeće:

(a)

da CSD podnositelj zahtjeva drži svoju financijsku imovinu u skladu s člankom 46. stavcima 1., 2. i 5. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem X. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392;

(b)

da su ulaganja CSD-a podnositelja zahtjeva u skladu s člankom 46. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem X. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392

 

 

 

Kapitalni zahtjevi (članak 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Informacije kojima se potvrđuje da kapital CSD-a podnositelja zahtjeva, uključujući zadržanu dobit i rezerve CSD-a podnositelja zahtjeva, ispunjava zahtjeve iz članka 47. Uredbe (EU) br. 909/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392

 

 

 

Plan iz članka 47. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 i sve ažurirane verzije plana te dokaz da ga je odobrilo upravljačko tijelo ili relevantni odbor upravljačkog tijela CSD-a podnositelja zahtjeva

 

 

 

Veze CSD-ova (članak 36. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Opis veza CSD-ova kojem su priložene procjene aranžmana o vezi CSD-a podnositelja zahtjeva

 

 

 

Očekivani ili stvarni volumeni namire i vrijednosti namire izvršene u okviru veze CSD-ova

 

 

 

Postupci utvrđivanja, procjene, praćenja i upravljanja svim potencijalnim izvorima rizika za CSD-a podnositelja zahtjeva i za njegove sudionike koji proizlaze iz te veze i odgovarajuće mjere koje su uspostavljene za smanjenje tih rizika

 

 

 

Procjena primjenjivosti stečajnog prava primjenjivog na djelovanje veze CSD-ova i njegovih posljedica za CSD koji je podnio zahtjev

 

 

 

Druge relevantne informacije potrebne za procjenu usklađenosti veza CSD-ova sa zahtjevima iz članka 48. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavlja XII. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392

 

 

 

G.   Pristup CSD-ovima (članak 37. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Pravila pristupa (članak 37. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Opis postupaka za obradu zahtjeva za pristup koje su podnijele:

pravne osobe koje žele postati sudionici u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem XIII. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392

 

 

 

izdavatelji u skladu s člankom 49. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem XIII. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392

 

 

 

ostali CSD-ovi u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem XIII. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392

 

 

 

druge tržišne infrastrukture u skladu s člankom 53. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem XIII. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392

 

 

 

H.   Dodatne informacije (članak 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Dodatne informacije (članak 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)

Sve dodatne informacije potrebne da bi se procijenilo ispunjava li CSD podnositelj zahtjeva, u trenutku izdavanja odobrenja, zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih akata koji su doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 


(1)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(2)  Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.).


PRILOG II.

Predlošci za dostavljanje informacija za preispitivanje i ocjenu

(Članak 22. stavak 11. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Tablica 1.

Opće informacije koje dostavlja CSD

Vrsta informacija

Format

Datum podnošenja informacija

Datum prema normi ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

Datum zadnjeg preispitivanja i ocjene

Datum prema normi ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

Puno ime (tvrtka) CSD-a

Slobodan tekst

Identifikacija CSD-a

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova

Adresa sjedišta CSD-a

Slobodan tekst

Sustavi za namiru vrijednosnih papira kojima upravlja CSD

Slobodan tekst

Podaci za kontakt osobe odgovorne za preispitivanje i ocjenu (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

Slobodan tekst

Podaci za kontakt osoba zaduženih za funkciju osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole CSD-a (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

Slobodan tekst

Popis svih dokumenata koje je dostavio CSD, s jedinstvenim referentnim brojevima

Slobodan tekst

Izvješće o djelatnostima CSD-a i bitnim izmjenama u razdoblju preispitivanja, uključujući izjavu o općoj usklađenosti s odredbama Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnim regulatornim tehničkim standardima koji se temelje na Uredbi (EU) br. 909/2014, uključujući u vezi sa svakom bitnom izmjenom

Zaseban dokument


Tablica 2.

Informacije povezane s periodičnim događajima

Br.

Vrsta informacija

Jedinstveni referentni broj dokumenta koji sadržava informacije

1

Cjelovit skup zadnjih revidiranih financijskih izvještaja CSD-a, uključujući one konsolidirane na razini grupe

 

2

Sažeta verzija CSD-ovih najnovijih financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine

 

3

Sve odluke upravljačkog tijela na temelju savjeta odbora korisnika te sve odluke pri kojima upravljačko tijelo nije slijedilo savjete odbora korisnika

 

4

Informacije o svim tekućim građanskim, upravnim ili drugim sudskim ili izvansudskim postupcima u kojima sudjeluje CSD, posebno o pitanjima koja se odnose na poreze i nesolventnost, ili o pitanjima koja CSD-u mogu prouzročiti financijske troškove ili troškove u pogledu ugleda, i sve konačne odluke koje proizlaze iz tih postupaka

 

5

Informacije o svim tekućim građanskim, upravnim ili drugim sudskim ili izvansudskim postupcima u kojima sudjeluje CSD, posebno o pitanjima koja se odnose na poreze i nesolventnost, ili o pitanjima koja CSD-u mogu prouzročiti financijske troškove ili troškove u pogledu ugleda i sve konačne odluke koje proizlaze iz tih postupaka

 

6

Preslika rezultata testova otpornosti na stres u pogledu kontinuiteta poslovanja ili sličnih testiranja provedenih u razdoblju preispitivanja

 

7

Izvješće o operativnim incidentima do kojih je došlo tijekom razdoblja preispitivanja i koji su utjecali na nesmetano pružanje bilo koje osnovne usluge, o mjerama poduzetima za njihovo rješavanje i rezultatima mjera

 

8

Izvješće o funkcioniranju sustava, uključujući procjenu dostupnosti sustava u razdoblju preispitivanja; dostupnost sustava mjeri se svakodnevno kao postotak vremena tijekom kojeg je sustav dostupan za namiru

 

9

Sažetak vrsta ručnih intervencija koje je izvršio CSD

 

10

Informacije koje se odnose na utvrđivanje ključnih operacija CSD-a, sve bitne izmjene njegova plana oporavka, rezultate scenarija stresnih situacija, događaje zbog kojih se pokreće oporavak i alate za oporavak CSD-a

 

11

Informacije o svim službenim pritužbama koje je CSD zaprimio tijekom razdoblja preispitivanja uključujući informacije o:

i.

vrsti pritužbe;

ii.

načinu postupanja po pritužbi, uključujući ishod pritužbe; i

iii.

datumu završetka obrade pritužbe.

 

12

Informacije o slučajevima u kojima je CSD uskratio pristup svojim uslugama svim postojećim ili potencijalnim sudionicima, svim izdavateljima, drugom CSD-u ili drugoj tržišnoj infrastrukturi

 

13

Izvješće o izmjenama koje utječu na bilo koju vezu koju je CSD uspostavio, uključujući izmjene mehanizama i postupaka koji se upotrebljavaju za namiru u slučaju takvih veza CSD-ova

 

14

Informacije o svim slučajevima utvrđenih sukoba interesa do kojih je došlo u razdoblju preispitivanja, uključujući opis načina na koji se njima upravljalo

 

15

Informacije o unutarnjim kontrolama i revizijama koje je CSD proveo u razdoblju preispitivanja

 

16

Informacije o svim utvrđenim kršenjima Uredbe (EU) br. 909/2014, uključujući kršenja utvrđena putem kanala za prijavu iz članka 26. stavka 5. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

17

Podrobne informacije o svim disciplinskim mjerama koje je CSD poduzeo, uključujući sve slučajeve suspenzije sudionika u skladu s člankom 7. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 909/2014, uz navođenje razdoblja suspenzije i razloga zbog kojih je do nje došlo

 

18

Opća poslovna strategija CSD-a kojom je pokriveno razdoblje od najmanje tri godine nakon zadnjeg preispitivanja i ocjene i detaljan poslovni plan za usluge koje pruža CSD kojim je pokriveno razdoblje od najmanje godine dana nakon zadnjeg preispitivanja i revizije

 


Tablica 3.

Statistički podaci

Br.

Vrsta podataka

Format

1

Popis sudionika u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD, uključujući informacije o zemlji u kojoj su osnovani

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova (za svakog sudionika)

+ oznaka za zemlju prema normi ISO 3166 od 2 znaka

2

Popis izdavatelja i popis izdanja vrijednosnih papira koje vodi CSD, uključujući informacije o zemlji u kojoj je izdavatelj osnovan i identifikaciju izdavatelja, pri čemu je istaknuto kome CSD pruža usluge iz točke 1. ili 2. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova (za svakog izdavatelja)

Oznaka za zemlju prema normi ISO 3166 od 2 znaka

Oznaka ISIN prema normi ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova (za svako izdanje vrijednosnih papira)

+ bilježnik: Da/Ne

+ središnje vođenje računa: Da/Ne

3

Ukupna tržišna vrijednost i nominalna vrijednost vrijednosnih papira evidentirana na računima vrijednosnih papira koje CSD vodi ili ne vodi na središnjoj razini u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD

Nominalna vrijednost vrijednosnih papira:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

Tržišna vrijednost vrijednosnih papira:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

4

Nominalna i tržišna vrijednost vrijednosnih papira iz točke 3., podijeljeno kako slijedi:

i.

prema vrsti financijskog instrumenta, kako slijedi:

(a)

prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU;

(b)

državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU;

(c)

prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU, osim onih navedenih u točki (b);

(d)

prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU;

(e)

fondovi čijim se udjelima trguje na burzi (ETF-ovi) iz članka 4. stavka 1. podstavka 46. Direktive 2014/65/EU;

(f)

udjeli u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi;

(g)

instrumenti tržišta novca, osim onih navedenih u točki (b);

(h)

emisijske jedinice;

(i)

ostali financijski instrumenti.

ii.

prema zemlji u kojoj je sudionik osnovan; i

iii.

prema zemlji u kojoj je izdavatelj osnovan.

Za svaku vrstu financijskih instrumenata:

(a)

SHRS (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU

(b)

SOVR (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

(c)

DEBT (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU, osim onih navedenih u točki (b);

(d)

SECU (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU;

(e)

ETFS (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – fondovi čijim se udjelima trguje na burzi (ETF-ovi);

(f)

UCIT (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – udjeli u subjektima za zajednička ulaganja, osim ETF-ova;

(g)

MMKT (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – instrumenti tržišta novca, osim onih navedenih u točki (b);

(h)

EMAL (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – emisijske jedinice;

(i)

OTHR (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – ostalo

prema zemlji u kojoj je sudionik osnovan (oznaka za zemlju prema normi ISO 3166 od 2 znaka)/prema zemlji u kojoj je izdavatelj osnovan (oznaka za zemlju prema normi ISO 3166 od 2 znaka):

Nominalna vrijednost vrijednosnih papira:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

Tržišna vrijednost vrijednosnih papira:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

5

Nominalna i tržišna vrijednost vrijednosnih papira početno evidentirana u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD

Nominalna vrijednost vrijednosnih papira:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

Tržišna vrijednost vrijednosnih papira:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

6

Nominalna i tržišna vrijednost vrijednosnih papira iz prethodne točke 5., podijeljeno kako slijedi:

i.

prema vrsti financijskih instrumenata;

ii.

prema zemlji u kojoj je sudionik osnovan;

iii.

prema zemlji u kojoj je izdavatelj osnovan.

Za svaku vrstu financijskih instrumenata (iz točke 4.)/zemlju u kojoj je sudionik osnovan (oznaka za zemlju prema normi ISO 3166 od 2 znaka)/zemlju u kojoj je izdavatelj osnovan (oznaka za zemlju prema normi ISO 3166 od 2 znaka):

Nominalna vrijednost vrijednosnih papira:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

Tržišna vrijednost vrijednosnih papira:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

7

Ukupan broj i vrijednost uputa o namiri uz plaćanje uvećani za ukupan broj i tržišnu vrijednost uputa o namiri bez plaćanja (FOP) ili, ako ti podaci nisu dostupni, nominalna vrijednost uputa o namiri bez plaćanja namirenih u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD

Broj uputa o namiri namirenih u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD:

Do 20 znamenaka u obliku cijelih brojeva bez decimala.

Vrijednost uputa o namiri namirenih u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

8

Ukupan broj i vrijednost uputa o namiri iz točke 7, podijeljeno kako slijedi:

i.

prema vrsti financijskog instrumenta iz točke 4.;

ii.

prema zemlji u kojoj je sudionik osnovan;

iii.

prema zemlji u kojoj je izdavatelj osnovan;

iv.

prema valuti namire;

v.

prema vrsti upute o namiri, kako slijedi:

(a)

upute o namiri bez plaćanja (FOP) koje se sastoje od uputa o namiri za isporuku bez plaćanja (DFP) i uputama o namiri za primitak bez plaćanja (RFP);

(b)

upute o namiri za isporuku po plaćanju (DVP) i upute o namiri za primitak po plaćanju (RVP);

(c)

upute o namiri za isporuku uz plaćanje (DWP) i upute o namiri za primitak uz plaćanje (RWP);

(d)

upute o namiri za plaćanje bez isporuke (PFOD).

vi.

za upute o namiri koje imaju gotovinsku stranu, prema tome provodi li se gotovinska namira u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 ili u skladu s člankom 40. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014

Za svaku vrstu financijskih instrumenata (iz točke 4.)/zemlju u kojoj je sudionik osnovan (oznaka za zemlju prema normi ISO 3166 od 2 znaka)/zemlju u kojoj je izdavatelj osnovan (oznaka za zemlju prema normi ISO 3166 od 2 znaka)/valutu namire (oznaka valute prema normi ISO 4217 od 3 slova abecede)/vrstu upute o namiri (DVP/RVP/DFP/RFP/DWP/RWP/PFOD)/namiru s novcem središnje banke (CBM)/novcem poslovne banke (COM):

Broj uputa o namiri namirenih u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD:

Do 20 znamenaka u obliku cijelih brojeva bez decimala.

Vrijednost uputa o namiri namirenih u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

9

Broj i vrijednost transakcija dokupa iz članka 7. stavaka 3. i 4. Uredbe (EU) br. 909/2014

Broj transakcija dokupa:

Do 20 znamenaka u obliku cijelih brojeva bez decimala.

Vrijednost transakcija dokupa:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

10

Broj i iznos kazni iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 po sudioniku CSD-a

Za svakog sudionika CSD-a:

Broj kazni:

Do 20 znamenaka u obliku cijelih brojeva bez decimala.

Iznos kazni:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

11

Ukupna vrijednost operacija pozajmljivanja i uzajmljivanja vrijednosnih papira koje je obradio CSD koji djeluje kao posrednik ili nalogodavatelj, ovisno o slučaju, podijeljena prema vrsti financijskih instrumenata iz točke 4

Za svaku vrstu financijskih instrumenata (iz točke 4), vrijednost operacija pozajmljivanja i uzajmljivanja vrijednosnih papira koje je obradio:

a)

CSD koji djeluje kao posrednik:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

b)

CSD koji djeluje kao nalogodavatelj:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

12

Ukupna vrijednost uputa o namiri koje su namirene putem svake veze CSD-ova, iz perspektive CSD-a kao:

(a)

CSD-a koji je podnio zahtjev;

(b)

CSD-a primatelja.

Za svaku utvrđenu vezu:

(a)

perspektiva CSD-a koji je podnio zahtjev:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

(b)

perspektiva CSD-a primatelja:

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

13

Vrijednost jamstava i preuzetih obveza povezanih s operacijama pozajmljivanja i uzajmljivanja vrijednosnih papira

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

14

Vrijednost djelatnosti riznice koje uključuju devizne i prenosive vrijednosne papire povezane s upravljanjem dugim saldima sudionika uključujući kategorije institucija čijim dugim saldima upravlja CSD

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

15

Broj problema povezanih s usklađivanjem nastalih zbog neopravdanog stvaranja ili brisanja vrijednosnih papira u izdanju koje vodi CSD koji ispunjavaju uvjete iz članka 65. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392

Do 20 znamenaka u obliku cijelih brojeva bez decimala.

16

Aritmetička sredina, medijan i modus vremena koje je potrebno za ispravak pogreške utvrđene u skladu s člankom 65. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392

Aritmetička sredina: Do 20 znamenaka uključujući decimale (navesti je li vrijeme u minutama/satima/danima).

Medijan: Do 20 znamenaka uključujući decimale (navesti je li vrijeme u minutama/satima/danima).

Modus: Do 20 znamenaka uključujući decimale (navesti je li vrijeme u minutama/satima/danima).


PRILOG III.

Obrasci i predlošci za suradnju tijelâ matične države članice i tijelâ države članice domaćina

(Članak 24. stavak 8. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Tablica 1.

Predložak za razmjenu informacija između nadležnog tijela matične države članice i nadležnog tijela države članice domaćina u kojoj je CSD osnovao podružnicu

Rubrika

Sadržaj

Učestalost

Pojedinosti u vezi s preispitivanjem i ocjenom CSD-a iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014

Informacije koje dostavlja nadležno tijelo matične države članice

Puno ime (tvrtka) CSD-a

ime

u slučaju izmjena

Adresa sjedišta CSD-a

adresa

u slučaju izmjena

Popis usluga koje CSD pruža u skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 909/2014

popis

u slučaju izmjena

Struktura i vlasništvo skupine kojoj CSD pripada

shema

u slučaju znatnih izmjena

Razina kapitala CSD-a (ovisno o slučaju, osnovni kapital i ukupni kapital)

tablica

u slučaju znatnih izmjena

Organizacija, upravljačko tijelo i više rukovodstvo CSD-a (uključujući životopise)

opis

u slučaju izmjena

Procesi i mehanizmi upravljanja

opis

u slučaju kada izmjene znatno utječu na upravljanje CSD-a

Pojedinosti o tijelima koja sudjeluju u nadzoru/kontroli CSD-a

ime/funkcija

prethodna obavijest, ako je moguće, ili u najkraćem mogućem roku

Informacije o eventualnom bitnom ugrožavanju sposobnosti CSD-a da se pridržava Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih uredbi

opis

prethodna obavijest, ako je moguće, ili bez nepotrebne odgode

Sankcije i iznimne mjere nadzora koje mogu utjecati na djelatnosti podružnice CSD-a

opis

prethodna obavijest, ako je moguće, ili bez nepotrebne odgode

Izvješće o glavnim problemima u obavljanju djelatnosti ili incidentima i poduzetim korektivnim mjerama koji mogu utjecati na poslovanje podružnice

opis

kada do toga dođe

Poteškoće u poslovanju CSD-a koje bi mogle imati znatne učinke prelijevanja na podružnicu

Opis

u najkraćem mogućem roku

Čimbenici koji ukazuju na potencijalno visok rizik širenja negativnih učinaka poslovanja CSD-a na podružnicu

opis

u najkraćem mogućem roku

Proširenje usluga ili oduzimanje odobrenja za rad

opis

prethodna obavijest, ako je moguće, ili u najkraćem mogućem roku

Statistički podaci o broju zaposlenih

tablica

na godišnjoj osnovi

Financijski podaci kao što su bilanca stanja i računi dobiti i gubitka

tablica

na godišnjoj osnovi

Opseg poslovanja (imovina pod skrbništvom, prihodi)

tablica

na godišnjoj osnovi

Politika upravljanja rizicima

opis

u slučaju kada izmjene znatno utječu na upravljanje ili upravljanje rizicima CSD-a

Kada je to relevantno za podružnicu, sporazumi o izdvajanju usluga koje pruža podružnica

shema

u slučaju kada izmjene znatno utječu na upravljanje ili upravljanje rizicima CSD-a

Ostale informacije za potrebe ispunjavanja mandata

 

Na zahtjev nadležnoga tijela države članice domaćina

Informacije koje dostavlja nadležno tijelo države članice domaćina

Puno ime (tvrtka) podružnice

ime

u slučaju izmjena

Adresa sjedišta podružnice

adresa

u slučaju izmjena

Popis usluga koje se pružaju putem podružnice u skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 909/2014

popis

u slučaju izmjena

Organizacija, više rukovodstvo podružnice

opis

u slučaju izmjena

Procesi i mehanizmi specifični za upravljanje podružnice

opis

u slučaju kada izmjene znatno utječu na upravljanje ili upravljanje rizicima CSD-a

Pojedinosti o tijelima koja sudjeluju u nadzoru/kontroli podružnice

ime/funkcija

prethodna obavijest, ako je moguće, ili u najkraćem mogućem roku

Informacije o eventualnom bitnom ugrožavanju sposobnosti podružnice CSD-a da se pridržava Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih uredbi

opis

prethodna obavijest, ako je moguće, ili u najkraćem mogućem roku

Sankcije i iznimne mjere nadzora koje se primjenjuju na podružnicu

opis

prethodna obavijest, ako je moguće, ili u najkraćem mogućem roku

Izvješća o glavnim problemima u obavljanju aktivnosti ili incidentima koji su nastupili te poduzetim korektivnim mjerama

opis

kada do toga dođe

Poteškoće u poslovanju podružnice koje bi mogle imati znatne učinke prelijevanja na CSD

opis

u najkraćem mogućem roku

Čimbenici koji ukazuju na potencijalno visok rizik širenja negativnih učinaka poslovanja podružnice na poslovanje CSD-a

opis

u najkraćem mogućem roku

Statistički podaci o broju zaposlenih u podružnici

tablica

na godišnjoj osnovi

Financijski podaci kao što su bilanca stanja i računi dobiti i gubitka koji se odnose na podružnicu

tablica

na godišnjoj osnovi

Ostale informacije za potrebe ispunjavanja mandata

 

Na zahtjev nadležnoga tijela matične države članice


Tablica 2.

Predložak koji ispunjava nadležno tijelo koje provodi inspekcije podružnice CSD-a na licu mjesta

Rubrika

Sadržaj

Ime nadležnog tijela koje zahtijeva inspekciju na licu mjesta

Ime

Glavna osoba za kontakt i njezin zamjenik pri nadležnom tijelu koje zahtijeva inspekciju na licu mjesta

ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte, uloga

Ime podružnice CSD-a u kojoj će se provesti inspekcija na licu mjesta

ime i adresa

Ime CSD-a koji je uspostavio podružnicu

Ime

Ako je dostupno, osoba za kontakt CSD-a ili podružnice zadužena za inspekciju na licu mjesta

ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte, uloga

Ime drugog nadležnog tijela

ime

Glavna osoba za kontakt i njezin zamjenik pri drugom nadležnom tijelu

ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte, uloga

Predviđeni datum inspekcije na licu mjesta

GGGG/MM/DD – GGGG/MM/DD

Razlog za inspekciju na licu mjesta

tekst

Osnovni dokumenti predviđeni za upotrebu u okviru inspekcije na licu mjesta

popis dokumenata


Tablica 3.

Predložak koji ispunjava nadležno tijelo matične države članice na temelju zahtjeva za informacije nadležnog tijela države članice domaćina

Rubrika

Sadržaj

Puno ime (tvrtka) CSD-a

ime

Adresa sjedišta CSD-a

adresa

Popis usluga koje CSD pruža u skladu s Prilogom Uredbi (EU) br. 909/2014

popis

Puno ime (tvrtka) pravnih subjekata koji sudjeluju u CSD-u

popis

Matična država sudionikâ CSD-a (oznaka za zemlju prema normi ISO od 2 znaka)

popis

LEI izdavatelja čija su izdanja vrijednosnih papira evidentirana na računima vrijednosnih papira koje CSD vodi na središnjoj razini ili na onima koje ne vodi na središnjoj razini

popis

Matična država izdavatelja (oznaka za zemlju prema normi ISO od 2 znaka)

popis

Oznaka ISIN izdanih vrijednosnih papira koji se temelje na pravu države članice domaćina i koji su početno evidentirani u CSD-u matične države članice

popis

Tržišna vrijednost ili, ako ona nije dostupna, nominalna vrijednost vrijednosnih papira koje su izdali izdavatelji iz države članice domaćina za koje CSD matične države članice pruža osnovne usluge iz točke 1. ili 2. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014

brojka

Tržišna vrijednost ili, ako ona nije dostupna, nominalna vrijednost vrijednosnih papira evidentiranih na računima vrijednosnih papira koje CSD matične države članice ne vodi na središnjoj razini za sudionike i druge vlasnike računa vrijednosnih papira iz države članice domaćina

brojka

Vrijednost uputa o namiri uz plaćanje uvećana za tržišnu vrijednost uputa o namiri bez plaćanja (FOP) ili, ako ti podaci nisu dostupni, nominalna vrijednost uputa o namiri bez plaćanja (FOP) koje je CSD matične države članice namirio i koje se odnose na transakcije vrijednosnim papirima koje izdaju izdavatelji iz države članice domaćina

brojka

Vrijednost uputa o namiri uz plaćanje uvećana za tržišnu vrijednost uputa o namiri bez plaćanja (FOP) ili, ako ti podaci nisu dostupni, nominalna vrijednost uputa o namiri bez plaćanja (FOP) koje je CSD matične države članice namirio za sudionike te za druge vlasnike računa vrijednosnih papira iz države članice domaćina

brojka

Ostale informacije za potrebe ispunjavanja mandata

 


Tablica 4.

Predložak koji ispunjava nadležno tijelo države članice domaćina ako ima jasne i dokazive osnove vjerovati da CSD koji pruža usluge na njezinu državnom području u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 909/2014 krši obveze koje proizlaze iz odredaba Uredbe (EU) br. 909/2014

Rubrika

Sadržaj

Ime nadležnog tijela države članice domaćina

Ime

Glavna osoba za kontakt i njezin zamjenik pri nadležnom tijelu države članice domaćina

ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte, uloga

Ime CSD-a koji pruža usluge u državi članici domaćinu za kojeg se smatra da krši svoje obveze

ime i adresa

Osoba za kontakt CSD-a koji pruža usluge u državi članici domaćinu za kojeg se smatra da krši svoje obveze

ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte, uloga

Ime nadležnog tijela matične države članice

ime

Glavna osoba za kontakt i njezin zamjenik pri nadležnom tijelu matične države članice

ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte, uloga

Ako je relevantno, glavna osoba za kontakt pri ESMA-i i njezin zamjenik

ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte, uloga

Opis razloga zbog kojih se vjeruje da CSD s poslovnim nastanom u matičnoj državi članici koji pruža usluge na državnom području države članice domaćina u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 909/2014 krši obveze koje proizlaze iz odredaba Uredbe (EU) br. 909/2014

tekst


PRILOG IV.

Format evidencije CSD-a

(Članak 29. stavak 4. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Tablica 1.

Evidencija transakcija/uputa o namiri (tokova)

Br.

Rubrika

Format

1

Vrsta upute o namiri

(a)

DFP – upute o namiri za isporuku bez plaćanja;

(b)

RFP – upute o namiri za primitak bez plaćanja;

(c)

DVP – upute o namiri za isporuku po plaćanju;

(d)

RVP – upute o namiri za primitak po plaćanju;

(e)

DWP – upute o namiri za isporuku uz plaćanje;

(f)

RWP – upute o namiri za primitak uz plaćanje;

(g)

PFOD – upute o namiri za plaćanje bez isporuke.

2

Vrsta transakcije

(a)

TRAD – kupnja ili prodaja vrijednosnih papira;

(b)

COLI/COLO/CNCB – operacije upravljanja kolateralom;

(c)

SECL/SECB – operacije pozajmljivanja/uzajmljivanja vrijednosnih papira;

(d)

REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK – repo transakcije;

(e)

OTHR (ili raščlanjenije oznake koje je dodijelio CSD) – drugo.

3

Jedinstvena referentna oznaka upute sudionika

Jedinstvena referentna oznaka upute sudionika prema pravilima CSD-a

4

Datum trgovanja

Datum prema normi ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

5

Predviđeni datum namire

Datum prema normi ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD

6

Vremenski žig za namiru

Datum prema normi ISO 8601 u formatu UTC vremena GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

7

Vremenski žig trenutka knjiženja upute o namiri u sustavu za namiru vrijednosnih papira

Datum prema normi ISO 8601 u formatu UTC vremena GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

8

Vremenski žig trenutka u kojem uputa o namiri postaje neopoziva

Datum prema normi ISO 8601 u formatu UTC vremena GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

9

Uparivanje vremenskog žiga, ako je primjenjivo

Datum prema normi ISO 8601 u formatu UTC vremena GGGG-MM-DDThh:mm:ssZ

10

Identifikator računa vrijednosnih papira

Jedinstveni identifikator računa vrijednosnih papira koji je dodijelio CSD

11

Identifikator gotovinskog računa

Jedinstveni identifikator gotovinskog računa koji je dodijelila središnja banka ili CSD u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 909/2014 ili imenovana kreditna institucija iz članka 54. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 909/2014

12

Identifikator banke namire

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova ili identifikacijska oznaka banke (BIC) koja se mora pretvoriti u LEI za potrebe izvješćivanja nadležnih tijela

13

Identifikator sudionika koji izdaje uputu

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova ili identifikacijska oznaka banke (BIC) koja se mora pretvoriti u LEI za potrebe izvješćivanja nadležnih tijela

14

Identifikator druge ugovorne strane sudionika koji izdaje uputu

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova ili identifikacijska oznaka banke (BIC) koja se mora pretvoriti u LEI za potrebe izvješćivanja nadležnih tijela

15

Identifikator klijenta sudionika koji izdaje uputu ako je poznat CSD-u

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova ili identifikacijska oznaka banke (BIC) ili drugi dostupni oblik identifikacije pravne osobe

Ako postoji, nacionalni identifikator fizičke osobe (alfanumerička oznaka od 50 znakova) koji omogućuje jedinstvenu identifikaciju fizičke osobe na nacionalnoj razini

16

Identifikator klijenta druge ugovorne strane sudionika koji izdaje uputu ako je poznat CSD-u

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova ili identifikacijska oznaka banke (BIC) ili drugi dostupni oblik identifikacije pravne osobe

Ako postoji, nacionalni identifikator fizičke osobe (alfanumerička oznaka od 50 znakova) koji omogućuje jedinstvenu identifikaciju fizičke osobe na nacionalnoj razini

17

Identifikatori vrijednosnih papira

Oznaka ISIN prema normi ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

18

Valuta namire

Oznaka valute prema normi ISO 4217 od 3 slova abecede

19

Gotovinski iznos namire

Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka

20

Količina ili nominalni iznos vrijednosnih papira

Do 20 znamenaka u obliku cijelih brojeva bez decimala

21

Status uputa o namiri

PEND – uputa na čekanju (još uvijek je moguća namira na predviđeni datum)

PENF – neuspjela uputa (namira na predviđeni datum više nije moguća)

SETT – potpuna namira

PAIN – djelomična namira

CANS – sustav je otkazao uputu

CANI – sudionik je otkazao uputu

Preostali vrijednosni papiri za namiru (ako je status upute PAIN)

Informacije o iznosu od XXX preostalih vrijednosnih papira za gotovinski iznos od YYY koji se mora isporučiti

Status uparenosti

MACH ako je uputa uparena ili

NMAT ako uputa nije uparena

Status zadržane upute

Moguće vrijednosti:

 

PREA [zadržana uputa]

 

CSDH [uputu zadržao CSD]

 

CVAL [validacija CSD-a]

 

CDLR [uvjetna isporuka, čeka se oslobađanje]

 

Ostaviti PRAZNO ako uputa nije zadržana

Mogućnost odustajanja od djelomične namire

Moguće vrijednosti:

 

NPAR ako je aktivirana mogućnost odustajanja od djelomične namire

 

Ostaviti PRAZNO ako je djelomična namira dopuštena

Oznake za razloge zbog kojih upute nisu namirene (ako je status upute PEND ili PENF)

BLOC – račun blokiran

CDLR – uvjetna isporuka, čeka se oslobađanje

CLAC – druga ugovorna strana nema dovoljno vrijednosnih papira

CMON – druga ugovorna strana nema dovoljno novčanih sredstava

CSDH – uputu zadržao CSD

CVAL – validacija CSD-a

FUTU – čeka se datum namire

INBC – nepotpune upute

LACK – nedovoljno vrijednosnih papira

LATE – uputa primljena nakon tržišnog roka

LINK – povezana uputa na čekanju

MONY – nedovoljno novčanih sredstava

OTHR – drugo

PART – namira transakcije u više dijelova

PRCY – zadržana uputa druge ugovorne strane

PREA – zadržana uputa

SBLO – blokirani vrijednosni papiri

CONF – čeka se potvrda

CDAC – uvjetna isporuka, čeka se poništenje

22

Mjesto trgovanja

Navesti MIC (identifikacijska oznaka tržišta prema sustavu ISO) (ISO 10383) ako je uputa proizašla iz trgovine na mjestu trgovanja ili u slučaju OTC transakcija ostaviti prazno

23

Mjesto poravnanja, ako je primjenjivo

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova za CCP koji poravnava transakciju ili identifikacijska oznaka banke (BIC) CCP-a koja se mora pretvoriti u LEI za potrebe izvješćivanja nadležnih tijela

24

Za transakcije za koje je pokrenut postupak dokupa navode se informacije o:

(a)

konačnim rezultatima postupka dokupa (uključujući broj i vrijednost dokupljenih financijskih instrumenata u slučaju uspješnog dokupa);

(b)

isplati novčane naknade (uključujući njezin iznos), ako je primjenjivo;

(c)

poništenje početne upute o namiri, ako je primjenjivo.

Dokup je pokrenut: Da/Ne

Dokup je bio uspješan: Da/Ne/djelomično

Broj dokupljenih financijskih instrumenata:

do 20 znamenaka (cijeli brojevi bez decimala).

Vrijednost dokupljenih financijskih instrumenata:

do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka

Isplata novčane naknade: Da/Ne

Iznos novčane naknade: do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka

Poništenje početne upute o namiri: Da/Ne

25

Za svaku uputu o namiri koja se ne uspije namiriti na predviđeni datum namire, iznos kazni iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014

Iznos kazni: Do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka


Tablica 2.

Evidencija pozicija (evidencija vrijednosnih papira)

Br.

Rubrika

Format

1

Identifikatori izdavatelja kojima CSD pruža osnovnu uslugu iz točke 1. ili 2. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova ili identifikacijska oznaka banke (BIC) za pravne osobe koja se mora pretvoriti u LEI za potrebe izvješćivanja nadležnih tijela

2

Identifikator za svako izdanje vrijednosnih papira za koje CSD pruža osnovnu uslugu iz točke 1. ili 2. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014

Oznaka ISIN prema normi ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

3

Identifikator za svako izdanje vrijednosnih papira evidentirano u računima vrijednosnih papira koje CSD ne vodi na središnjoj razini

Oznaka ISIN prema normi ISO 6166 od 12 alfanumeričkih znakova

4

Identifikator CSD-a izdavatelja ili relevantnog subjekta treće zemlje, koji obavlja slične funkcije kao CSD izdavatelj, za svako izdanje vrijednosnih papira iz točke 3.

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova ili identifikacijska oznaka banke (BIC) koja se mora pretvoriti u LEI za potrebe izvješćivanja nadležnih tijela

5

Za svako izdanje vrijednosnih papira iz točaka 2. i 3. zakonodavstvo na temelju kojeg su izdani vrijednosni papiri koje je evidentirao CSD

Oznaka za zemlju prema normi ISO 3166 od 2 znaka

6

Zemlja u kojoj su registrirani izdavatelji svakog izdanja vrijednosnih papira iz točaka 2. i 3.

Oznaka za zemlju prema normi ISO 3166 od 2 znaka

7

Identifikatori računa vrijednosnih papira izdavateljâ, u slučaju CSD-ova izdavateljâ

Jedinstveni identifikator računa vrijednosnih papira koji je dodijelio CSD izdavatelj

8

Identifikatori gotovinskih računa izdavateljâ, u slučaju CSD-ova izdavateljâ

Broj međunarodnog bankovnog računa (IBAN)

9

Identifikatori banaka za namiru kojima se koristi svaki izdavatelj, u slučaju CSD-ova izdavateljâ

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova ili identifikacijska oznaka banke (BIC) koja se mora pretvoriti u LEI za potrebe izvješćivanja nadležnih tijela

10

Identifikatori sudionikâ

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova ili identifikacijska oznaka banke (BIC) koja se mora pretvoriti u LEI za potrebe izvješćivanja nadležnih tijela

11

Zemlja u kojoj su sudionici registrirani

Oznaka za zemlju prema normi ISO 3166 od 2 znaka

12

Identifikatori računâ vrijednosnih papira sudionikâ

Jedinstveni identifikator računa vrijednosnih papira koji je dodijelio CSD

13

Identifikatori gotovinskih računa sudionikâ

Jedinstveni identifikator gotovinskog računa koji je dodijelila središnja banka

14

Identifikatori banaka za namiru kojima se koristi svaki sudionik

Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova ili identifikacijska oznaka banke (BIC) koja se mora pretvoriti u LEI za potrebe izvješćivanja nadležnih tijela

15

Zemlja u kojoj su registrirane banke za namiru kojima se koristi svaki sudionik

Oznaka za zemlju prema normi ISO 3166 od 2 znaka

16

Vrsta računâ vrijednosnih papira:

i.

vlastiti račun sudionika CSD-a;

ii.

pojedinačni račun klijenta sudionika CSD-a;

iii.

zbirni račun klijenata sudionika CSD-a.

OW = vlastiti račun

IS = pojedinačno odvojeni račun

OM = zbirni račun

17

Salda računa vrijednosnih papira na kraju dana za svaku oznaku ISIN

Datoteke, dokumenti

18

Za svaki račun vrijednosnih papira i oznaku ISIN, broj vrijednosnih papira na koje se primjenjuju ograničenja namire, vrsta ograničenja i, prema potrebi, identitet korisnika ograničenja na kraju dana

Datoteke, dokumenti

19

Evidencija neuspjelih namira i mjera koje je poduzeo CSD i njegovi sudionici za povećanje učinkovitosti namire u skladu s delegiranim aktima koje je Komisija donijela na temelju regulatornih tehničkih standarda iz članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 15. Uredbe (EU) br. 909/2014

Datoteke, dokumenti


Tablica 3.

Evidencija pomoćnih usluga

Br.

Pomoćne usluge u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014

Vrsta evidencije

Format

1

Organiziranje mehanizma za pozajmljivanje vrijednosnih papira u svojstvu posrednika između sudionika sustava za namiru vrijednosnih papira

(a)

identifikacija strana koje isporučuju/primaju vrijednosne papire,

(b)

podrobne informacije o svakoj operaciji pozajmljivanja/uzajmljivanja vrijednosnih papira, uključujući volumen i vrijednost pozajmljenih ili uzajmljenih vrijednosnih papira, te oznaka ISIN,

(c)

svrha svake operacije pozajmljivanja/uzajmljivanja vrijednosnih papira,

(d)

vrste kolaterala,

(e)

vrednovanje kolaterala

Datoteke, dokumenti

2

Pružanje usluga upravljanja kolateralom u svojstvu posrednika između sudionika sustava za namiru vrijednosnih papira

(a)

identifikacija strana koje isporučuju/primaju vrijednosne papire,

(b)

podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira, te oznaka ISIN,

(c)

vrste korištenog kolaterala,

(d)

svrha korištenja kolaterala,

(e)

vrednovanje kolaterala

Datoteke, dokumenti

3

Uparivanje namira, određivanje redoslijeda uputa, potvrda trgovanja, provjera trgovanja

(a)

identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge,

(b)

vrste operacija,

(c)

podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira za koje su pružene usluge, te oznaka ISIN

Datoteke, dokumenti

4

Usluge povezane s registrima dioničara

(a)

identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge,

(b)

vrste usluga,

(c)

podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira za koje su pružene usluge, te oznaka ISIN

Datoteke, dokumenti

5

Pomoć pri obradi korporativnih akcija, uključujući poreze, opće sastanke i usluge informiranja

(a)

identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge,

(b)

vrste usluga,

(c)

podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira/gotovine za koje/koju su pružene usluge, korisnici operacija, oznaka ISIN

Datoteke, dokumenti

6

Usluge novog izdavanja, uključujući dodjeljivanje oznaka ISIN i sličnih oznaka te upravljanje njima

(a)

identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge,

(b)

vrste usluga,

(c)

podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući oznaku ISIN

Datoteke, dokumenti

7

Određivanje redoslijeda i obrada uputa, naplata i obrada naknada te s time povezano izvješćivanje

(a)

identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge,

(b)

vrste usluga,

(c)

podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira/gotovine za koje/koju su pružene usluge, korisnici operacije, oznaka ISIN, svrha operacije

Datoteke, dokumenti

8

Uspostavljanje veza CSD-ova, osiguravanje, vođenje ili upravljanje računima vrijednosnih papira u vezi s uslugom namire, upravljanje kolateralom i druge pomoćne usluge

(a)

podrobne informacije o vezama CSD-ova, uključujući identifikaciju CSD-ova,

(b)

vrste usluga

Datoteke, dokumenti

9

Pružanje općih usluga upravljanja kolateralom u svojstvu posrednika

(a)

identifikacija strana koje isporučuju/primaju vrijednosne papire,

(b)

podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira za koje su pružene usluge, te oznaka ISIN

(c)

vrste kolaterala,

(d)

svrha korištenja kolaterala,

(e)

vrednovanje kolaterala

Datoteke, dokumenti

10

Osiguravanje regulatornog izvješćivanja

(a)

identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge izvješćivanja,

(b)

vrste usluga

(c)

podrobne informacije o dostavljenim podacima, uključujući pravnu osnovu i svrhu

Datoteke, dokumenti

11

Pružanje informacija, podataka i statističkih podataka tržišnim/statističkim uredima ili drugim vladinim ili međuvladinim subjektima

(a)

identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge,

(b)

vrste usluga,

(c)

podrobne informacije o dostavljenim podacima, uključujući pravnu osnovu i svrhu

Datoteke, dokumenti

12

Pružanje IT usluga

(a)

identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge,

(b)

vrste usluga,

(c)

podrobne informacije o IT uslugama

Datoteke, dokumenti

13

Osiguravanje gotovinskih računa za sudionike u sustavu za namiru vrijednosnih papira i vlasnike računa vrijednosnih papira te prihvaćanje njihovih depozita, u smislu točke 1. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1)

(a)

identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge,

(b)

podrobne informacije o gotovinskim računima,

(c)

valuta,

(d)

iznosi depozita,

(e)

salda gotovinskih računa na kraju dana koja je naveo CSD ili imenovana kreditna institucija (za svaku valutu)

Datoteke, dokumenti

14

Osiguravanje gotovinskih kredita za isplatu najkasnije sljedećeg radnog dana, gotovinska posudba za pretfinanciranje korporativnih akcija i pozajmljivanje vrijednosnih papira vlasnicima računa vrijednosnih papira u smislu točke 2. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU

(a)

identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge,

(b)

vrste usluga,

(c)

podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira/gotovine za koje/koju su pružene usluge, oznaka ISIN,

(d)

vrste korištenog kolaterala,

(e)

vrednovanje kolaterala,

(f)

svrha operacija,

(g)

informacije o mogućim incidentima povezanima s tim uslugama i korektivnim mjerama, uključujući daljnje postupanje.

Datoteke, dokumenti

15

Usluge plaćanja koje uključuju obradu gotovinskih i deviznih transakcija u smislu točke 4. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU

(a)

identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge,

(b)

vrste usluga,

(c)

podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen gotovine, i svrha operacije.

Datoteke, dokumenti

16

Garancije i preuzete obveze povezane s pozajmljivanjem i uzajmljivanjem vrijednosnih papira u smislu točke 6. Priloga I. Direktive 2013/36/EU

(a)

identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge,

(b)

vrste usluga,

(c)

podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira/gotovine, i svrha operacije.

Datoteke, dokumenti

17

Djelatnosti riznice koje uključuju devizne i prenosive vrijednosne papire povezane s upravljanjem dugim saldima sudionika u smislu točke 7. podtočaka (b) i (e) Priloga I. Direktivi 2013/36/EU

(a)

identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge,

(b)

vrste usluga,

(c)

podrobne informacije o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira/gotovine, i svrha operacije.

Datoteke, dokumenti


Tablica 4.

Poslovna evidencija

Br.

Stavka

Format

Opis

1

Organizacijska struktura

Organigrami

Upravljačko tijelo, više rukovodstvo, relevantni odbori, operativne jedinice i sve ostale jedinice ili odjeli CSD-a

2

Identitet dioničara i osoba (fizičkih ili pravnih osoba) koje imaju izravnu ili neizravnu kontrolu nad upravljanjem CSD-om ili imaju udjele u kapitalu CSD-a i iznosi tih udjela

S = dioničar/M = član

D = izravna/I = neizravna

N = fizička osoba/L = pravna osoba

Iznos udjela: do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

Dioničari ili osobe koje imaju izravnu ili neizravnu kontrolu nad upravljanjem CSD-om ili imaju udjele u kapitalu CSD-a (dodati polja za svakog od relevantnih dioničara/osoba)

3

Udjeli CSD-a u kapitalu drugih pravnih subjekata

Slobodan tekst

Iznos udjela: do 20 znamenaka uključujući decimale. Potrebno je unijeti najmanje jednu znamenku prije i jednu znamenku poslije decimalne oznake. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka. Znak minus, ako je unesen, ne računa se kao znamenka.

Identifikacija svakog pravnog subjekta (dodati polja za svakog pravnog subjekta)

4

Dokumenti kojima se potvrđuju politike, postupci i procesi, koji se zahtijevaju na temelju organizacijskih zahtjeva CSD-ova i u vezi s uslugama koje pruža CSD

Datoteke, dokumenti

 

5

Zapisnici sa sastanaka upravljačkog tijela i sastanaka odborâ višeg rukovodstva i drugih odborâ CSD-a

Datoteke, dokumenti

 

6

Zapisnici sa sastanaka odborâ korisnika

Datoteke, dokumenti

 

7

Zapisnici sa sastanaka sa skupinama za savjetovanje čiji su članovi sudionici i klijenti, ako postoje

Datoteke, dokumenti

 

8

Izvješća o unutarnjim i vanjskim revizijama, izvješća o upravljanju rizicima, izvješća o osiguravanju usklađenosti i unutarnjim kontrolama, uključujući odgovore višeg rukovodstva na ta izvješća

Datoteke, dokumenti

 

9

Svi ugovori o izdvajanju djelatnosti

Datoteke, dokumenti

 

10

Politika kontinuiteta poslovanja i plan za oporavak od katastrofa

Datoteke, dokumenti

 

11

Evidencija iz koje su vidljivi sva imovina i obveze te računi kapitalnih transakcija CSD-a

Datoteke, dokumenti

 

12

Evidencija iz koje su vidljivi svi troškovi i prihodi, uključujući one koji se obračunavaju odvojeno u skladu s člankom 34. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 909/2014

Datoteke, dokumenti

 

13

Zaprimljene službene pritužbe

Slobodan tekst

Za svaku službenu pritužbu sljedeće informacije: ime i prezime i adresa osobe koja podnosi pritužbu; datum primitka pritužbe; ime i prezime svih osoba navedenih u pritužbi; opis prirode pritužbe; sadržaj i ishod pritužbe; datum rješenja pritužbe.

14

Informacije o mogućim prekidima ili smetnjama pri pružanju usluga

Slobodan tekst

Evidencija mogućih prekida ili smetnji pri pružanju usluga, uključujući detaljno izvješće o vremenu, posljedicama takvog prekida ili smetnje i poduzetim korektivnim mjerama

15

Evidencija rezultata retroaktivnih ispitivanja i testova otpornosti na stres provedenih za CSD-ove koji pružaju pomoćne usluge bankovnog tipa

Datoteke, dokumenti

 

16

Pisana komunikacija s nadležnim tijelom, ESMA-om i relevantnim tijelima

Datoteke, dokumenti

 

17

Pravna mišljenja zaprimljena u skladu s relevantnim odredbama o organizacijskim zahtjevima iz poglavlja VII. Delegirane uredbe (EU) 2017/392

Datoteke, dokumenti

 

18

Pravna dokumentacija koja se odnosi na aranžmane o vezi CSD-ova u skladu s poglavljem XII. Delegirane uredbe (EU) 2017/392

Datoteke, dokumenti

 

19

Tarife i naknade koje se primjenjuju na različite usluge, uključujući moguće popuste ili rabate

Slobodan tekst

 


(1)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).


PRILOG V.

Obrasci i predlošci za postupke za pristup

(članak 33. stavak 6., članak 49. stavak 6. članak 52. stavak 4. i članak 53. stavak 5. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Tablica 1.

Predložak za zahtjev za uspostavljanje veze CSD-ova ili za zahtjev za pristup između CSD-a i CCP-a ili mjesta trgovanja

I.   Opće informacije

Pošiljatelj: strana podnositeljica zahtjeva

 

Adresat: strana primateljica

 

Datum zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelila strana podnositeljica zahtjeva

 

II.   Identifikacija strane podnositeljice zahtjeva

Puno ime (tvrtka) strane podnositeljice zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

III.   Usluge koje su predmet zahtjeva

Vrste usluga

 

Opis usluga

 

IV.   Identifikacija tijelâ

Ime i podaci za kontakt nadležnog tijela strane podnositeljice zahtjeva

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

Ime i podaci za kontakt relevantnog tijela iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

V.

Druge relevantne informacije i/ili dokumenti


Tablica 2.

Predložak za odgovor kojim se odobrava pristup na temelju zahtjeva za uspostavljanje veze CSD-ova ili zahtjeva za pristup između CSD-a i CCP-a ili mjesta trgovanja

I.   Opće informacije

Pošiljatelj: strana primateljica

 

Adresat: strana podnositeljica zahtjeva

 

Datum zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelila strana podnositeljica zahtjeva

 

Datum primitka zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelila strana primateljica

 

II.   Identifikacija CSD-a primatelja zahtjeva

Puno ime (tvrtka) strane primateljice zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za ispitivanje zahtjeva (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

III.   Identifikacija strane podnositeljice zahtjeva

Puno ime (tvrtka) strane podnositeljice zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

Pristup odobren

DA

IV.   Identifikacija tijelâ

Ime i podaci za kontakt nadležnog tijela strane primateljice zahtjeva (glavna osoba za kontakt, ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

Ime i podaci za kontakt relevantnog tijela iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014 (glavna osoba za kontakt, ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

V.

Druge relevantne informacije i/ili dokumenti


Tablica 3.

Predložak za odbijanje pristupa CSD-u

I.   Opće informacije

Pošiljatelj: CSD primatelj zahtjeva

 

Adresat: strana podnositeljica zahtjeva

 

Datum zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelila strana podnositeljica zahtjeva

 

Datum primitka zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelio CSD primatelj zahtjeva

 

II.   Identifikacija CSD-a primatelja zahtjeva

Puno ime (tvrtka) CSD-a primatelja zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za ispitivanje zahtjeva za pristup

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

III.   Identifikacija strane podnositeljice zahtjeva

Puno ime (tvrtka) strane podnositeljice zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev za pristup

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

IV.   Analiza rizikâ zahtjeva za pristup

Pravni rizici koji proizlaze iz pružanja usluga

 

Financijski rizici koji proizlaze iz pružanja usluga

 

Operativni rizici koji proizlaze iz pružanja usluga

 

V.   Rezultati analize rizikâ

Pristup bi utjecao na profil rizika CSD-a

DA

NE

Pristup bi utjecao na nesmetano i uredno funkcioniranje financijskih tržišta

DA

NE

Pristup bi prouzročio sistemske rizike

DA

NE

U slučaju odbijanja pristupa sažetak razloga zbog kojih je odbijen

 

Rok u kojem strana podnositeljica zahtjeva može podnijeti pritužbu nadležnom tijelu CSD-a primatelja zahtjeva

 

Pristup odobren

NE

VI.   Identifikacija tijelâ

Ime i podaci za kontakt nadležnog tijela CSD-a primatelja zahtjeva

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

Ime i podaci za kontakt relevantnog tijela iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

VII.

Druge relevantne informacije i/ili dokumenti


Tablica 4.

Predložak za odbijanje pristupa tekućim podacima o transakcijama CCP-a ili mjesta trgovanja

I.   Opće informacije

Pošiljatelj: strana primateljica zahtjeva

 

Adresat: CSD podnositelj zahtjeva

 

Datum zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelio CSD podnositelj zahtjeva

 

Datum primitka zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelila strana primateljica zahtjeva

 

II.   Identifikacija strane primateljice zahtjeva

Puno ime (tvrtka) strane primateljice zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za ispitivanje zahtjeva za pristup (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

 

 

 

 

III.   Identifikacija CSD-a podnositelja zahtjeva

Puno ime (tvrtka) CSD-a podnositelja zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta:

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev za pristup (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

 

 

 

 

IV.   Analiza rizikâ zahtjeva za pristup

Rizici koji proizlaze iz pružanja usluga

 

V.   Rezultati analize rizikâ

Pristup bi utjecao na nesmetano i uredno funkcioniranje financijskih tržišta

DA

NE

Pristup bi prouzročio sistemske rizike

DA

NE

Sažetak razloga za odbijanje

 

Rok u kojem CSD podnositelj zahtjeva može podnijeti pritužbu nadležnom tijelu strane primateljice zahtjeva

 

Pristup odobren

NE

VI.   Identifikacija tijelâ

Ime i podaci za kontakt nadležnog tijela strane primateljice zahtjeva (glavna osoba za kontakt, ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

Ime i podaci za kontakt relevantnog tijela iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014 (glavna osoba za kontakt, ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

VII.

Druge relevantne informacije i/ili dokumenti


Tablica 5.

Predložak za pritužbu zbog odbijanja zahtjeva za pristup CSD-a

I.   Opće informacije

Pošiljatelj: strana podnositeljica zahtjeva

 

Adresat: nadležno tijelo CSD-a primatelja zahtjeva

 

Datum zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelila strana podnositeljica zahtjeva

 

Datum primitka zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelio CSD primatelj zahtjeva

 

II.   Identifikacija strane podnositeljice zahtjeva

Puno ime (tvrtka) strane podnositeljice zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev za pristup (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

 

III.   Identifikacija CSD-a primatelja zahtjeva

Puno ime (tvrtka) CSD-a primatelja zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za ispitivanje zahtjeva za pristup

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

IV.   Komentari strane podnositeljice zahtjeva u pogledu procjene rizika zahtjeva za pristup koju je proveo CSD primatelj zahtjeva i razlozi za odbijanje pristupa

Komentari strane podnositeljice zahtjeva u pogledu pravnih rizika koji proizlaze iz pružanja usluga

 

Komentari strane podnositeljice zahtjeva u pogledu financijskih rizika koji proizlaze iz pružanja usluga

 

Komentari strane podnositeljice zahtjeva u pogledu operativnih rizika koji proizlaze iz pružanja usluga

 

Komentari strane podnositeljice zahtjeva u pogledu odbijanja pružanja usluga iz točke 1. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 u vezi s posebnim izdanjem vrijednosnih papira.

 

Komentari strane podnositeljice zahtjeva u pogledu razloga zbog kojih je strana primateljica odbila pristup

 

Dodatne relevantne informacije

 

V.   Prilozi

Preslika prvotnog zahtjeva za pristup koji je CSD-u primatelju zahtjeva podnijela strana podnositeljica zahtjeva

Preslika odgovora CSD-a primatelja zahtjeva na prvotni zahtjev za pristup

VI.

Druge relevantne informacije i/ili dokumenti


Tablica 6.

Predložak za pritužbu zbog odbijanja pristupa tekućim podacima o transakcijama CCP-a ili mjesta trgovanja

I.   Opće informacije

Pošiljatelj: CSD podnositelj zahtjeva

 

Adresat: nadležno tijelo strane primateljice zahtjeva

 

Datum zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelio CSD podnositelj zahtjeva

 

Datum primitka zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelila strana primateljica zahtjeva

 

II.   Identifikacija CSD-a podnositelja zahtjeva

Puno ime (tvrtka) CSD-a podnositelja zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev za pristup (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

 

III.   Identifikacija strane primateljice zahtjeva

Puno ime (tvrtka) strane primateljice zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za ispitivanje zahtjeva za pristup

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

IV.   Komentari CSD-a podnositelja zahtjeva u pogledu procjene rizika zahtjeva za pristup koju je provela strana primateljica zahtjeva i razlozi za odbijanje pristupa

Komentari CSD-a podnositelja zahtjeva u pogledu rizika koji proizlaze iz pružanja usluga

 

Komentari CSD-a podnositelja zahtjeva u pogledu razloga zbog kojih je strana primateljica zahtjeva odbila pristup

 

Dodatne relevantne informacije

 

V.   Prilozi

Preslika prvotnog zahtjeva za pristup koji je strani primateljici zahtjeva podnio CSD podnositelj zahtjeva

Preslika odgovora strane primateljice zahtjeva na prvotni zahtjev za pristup

VI.

Druge relevantne informacije i/ili dokumenti


Tablica 7.

Predložak za savjetovanje s drugim tijelima u pogledu preispitivanja odbijanja pristupa ili za upućivanje predmeta ESMA-i

I.   Opće informacije

Pošiljatelj: nadležno tijelo strane primateljice zahtjeva

 

Adresat:

(a)

nadležno tijelo mjesta poslovnog nastana sudionika podnositelja zahtjeva; ili

(b)

nadležno tijelo mjesta poslovnog nastana izdavatelja podnositelja zahtjeva; ili

(c)

nadležno tijelo CSD-a podnositelja zahtjeva i relevantno tijelo CSD-a podnositelja zahtjeva iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014; ili

(d)

nadležno tijelo CPP-a podnositelja zahtjeva ili mjesta trgovanja podnositelja zahtjeva i relevantno tijelo iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014; ili

(e)

ESMA (u slučaju upućivanja predmeta ESMA-i)

 

Datum zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelila strana podnositeljica zahtjeva

 

Datum primitka zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelila strana primateljica zahtjeva

 

Datum primitka pritužbe zbog odbijanja zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelilo nadležno tijelo strane primateljice zahtjeva

 

II.   Određivanje tijelâ

Ime i podaci za kontakt nadležnog tijela strane primateljice zahtjeva

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

Ako je primjenjivo, ime i podaci za kontakt relevantnog tijela strane primateljice zahtjeva iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

III.   Identifikacija strane podnositeljice zahtjeva

Puno ime (tvrtka) strane podnositeljice zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev za pristup (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

 

IV.   Identifikacija strane primateljice zahtjeva

Puno ime (tvrtka) strane primateljice zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za ispitivanje zahtjeva za pristup

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

V.   Ocjena nadležnog tijela strane primateljice zahtjeva

Komentari nadležnog tijela u pogledu:

(a)

razloga zbog kojih je strana primateljica zahtjeva odbila pristup i

(b)

argumenata strane podnositeljice zahtjeva

 

Ako je primjenjivo, komentari relevantnog tijela strane primateljice zahtjeva iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014

 

Odbijanje pristupa smatra se neopravdanim

DA

NE

Razlozi kojima je nadležno tijelo strane primateljice zahtjeva potkrijepilo svoju ocjenu

 

VI.   Prilozi

Preslika prvotnog zahtjeva za pristup koji je strani primateljici zahtjeva podnijela strana podnositeljica zahtjeva

Preslika odgovora strane primateljice zahtjeva na prvotni zahtjev za pristup

Preslika pritužbe koju je strana podnositeljica zahtjeva podnijela zbog odbijanja pristupa

VII.

Druge relevantne informacije i/ili dokumenti


Tablica 8.

Predložak za odgovor nadležnog tijela ili drugih tijela na savjetovanje u pogledu preispitivanja odbijanja pristupa i za upućivanje predmeta ESMA-i

I.   Opće informacije

Pošiljatelj:

(a)

nadležno tijelo mjesta poslovnog nastana sudionika podnositelja zahtjeva; ili

(b)

nadležno tijelo mjesta poslovnog nastana izdavatelja podnositelja zahtjeva; ili

(c)

nadležno tijelo CSD-a podnositelja zahtjeva i relevantno tijelo iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014; ili

(d)

nadležno tijelo CCP-a podnositelja zahtjeva ili mjesta trgovanja podnositelja zahtjeva i relevantno tijelo iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014.

 

Adresat:

(a)

nadležno tijelo strane primateljice zahtjeva; ili

(b)

ESMA

 

Datum zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelila strana podnositeljica zahtjeva

 

Datum primitka zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelila strana primateljica zahtjeva

 

Datum primitka pritužbe zbog odbijanja pristupa

 

Referentni broj koji je dodijelilo nadležno tijelo strane primateljice zahtjeva

 

Datum primitka rezultata preispitivanja koje nadležno tijelo dostavlja strani primateljici zahtjeva

 

Referentni broj koji je dodijelilo nadležno tijelo strane podnositeljice zahtjeva

 

II.   Identifikacija tijela koje šalje odgovor na ocjenu nadležnog tijela strane primateljice zahtjeva

Ime i podaci za kontakt:

(a)

nadležnog tijela mjesta poslovnog nastana sudionika podnositelja zahtjeva; ili

(b)

nadležnog tijela mjesta poslovnog nastana izdavatelja podnositelja zahtjeva; ili

(c)

nadležnog tijela CSD-a podnositelja zahtjeva i relevantnog tijela CSD-a podnositelja zahtjeva iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014; ili

(d)

nadležnog tijela CCP-a podnositelja zahtjeva ili mjesta trgovanja podnositelja zahtjeva i relevantnog tijela iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014.

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

III.   Identifikacija strane podnositeljice zahtjeva

Puno ime (tvrtka) strane podnositeljice zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev za pristup (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

 

IV.   Identifikacija strane primateljice zahtjeva

Puno ime (tvrtka) strane primateljice zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za ispitivanje zahtjeva za pristup

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

V.   Ocjena nadležnog tijela strane primateljice zahtjeva

Komentari koji se odnose na:

(a)

razloge zbog kojih je strana primateljica zahtjeva odbila pristup;

(b)

argumente koje je dala strana podnositeljica zahtjeva;

(c)

razloge kojima je nadležno tijelo strane primateljice zahtjeva potkrijepilo svoju ocjenu.

 

Odbijanje pristupa smatra se neopravdanim

DA

NE

Razlozi kojima je tijelo potkrijepilo svoju ocjenu

 

VI.   Ako je relevantno, ocjena relevantnog tijela strane podnositeljice zahtjeva iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014

Komentari koji se odnose na:

(a)

razloge zbog kojih je strana primateljica zahtjeva odbila pristup;

(b)

argumente koje je dala strana podnositeljica zahtjeva;

(c)

razloge kojima je nadležno tijelo strane primateljice zahtjeva potkrijepilo svoju ocjenu.

 

Odbijanje pristupa smatra se neopravdanim

DA

NE

Razlozi kojima je tijelo potkrijepilo svoju ocjenu

 

VII.   Prilozi

Preslika pritužbe koju je podnijela strana podnositeljica zahtjeva zbog odbijanja pristupa, uključujući presliku informacija iz Priloga I.

Preslika ocjene nadležnog tijela strane primateljice zahtjeva koja se odnosi na pritužbu koju je podnijela strana podnositeljica zahtjeva zbog odbijanja pristupa, uključujući presliku informacija iz Priloga II.

VIII.

Druge relevantne informacije i/ili dokumenti


Tablica 9.

Predložak za odgovor na pritužbu zbog odbijanja pristupa

I.   Opće informacije

Pošiljatelj: nadležno tijelo strane primateljice zahtjeva

 

Adresati:

(a)

strana podnositeljica zahtjeva;

(b)

strana primateljica zahtjeva;

(c)

nadležno tijelo mjesta poslovnog nastana sudionika podnositelja zahtjeva; ili

(d)

nadležno tijelo mjesta poslovnog nastana izdavatelja podnositelja zahtjeva; ili

(e)

u slučaju veza CSD-ova, nadležno tijelo CSD-a podnositelja zahtjeva i relevantno tijelo iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014; ili

(f)

u slučaju pristupa koji ostvaruje mjesto trgovanja ili CCP, nadležno tijelo CCP-a podnositelja zahtjeva ili mjesta trgovanja podnositelja zahtjeva i relevantno tijelo iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014.

 

Datum zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelila strana podnositeljica zahtjeva

 

Datum primitka zahtjeva za pristup

 

Referentni broj koji je dodijelila strana primateljica zahtjeva

 

Datum primitka pritužbe zbog odbijanja pristupa

 

Referentni broj koji je dodijelilo nadležno tijelo strane primateljice zahtjeva

 

Datum primitka ocjene nadležnog tijela strane podnositeljice zahtjeva i, ako je primjenjivo, relevantnog tijela strane podnositeljice zahtjeva iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014

 

Referentni broj koji je dodijelilo nadležno tijelo strane podnositeljice zahtjeva i, ako je primjenjivo, relevantno tijelo strane podnositeljice zahtjeva iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014

 

II.   Identifikacija tijela koje šalje odgovor na pritužbu zbog odbijanja pristupa

Ime i podaci za kontakt nadležnog tijela strane primateljice zahtjeva

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

III.   Identifikacija strane podnositeljice zahtjeva

Puno ime (tvrtka) strane podnositeljice zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev za pristup (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)

 

IV.   Identifikacija strane primateljice zahtjeva

Puno ime (tvrtka) strane primateljice zahtjeva

 

Zemlja podrijetla

 

Adresa sjedišta

 

LEI

 

Ime i prezime i podaci za kontakt osobe odgovorne za ispitivanje zahtjeva za pristup

Ime i prezime

Funkcija

Telefon

Adresa e-pošte

V.   Ocjena nadležnog tijela strane primateljice zahtjeva

Komentari koji se odnose na:

(a)

razloge zbog kojih je strana primateljica zahtjeva odbila pristup;

(b)

argumente koje je dala strana podnositeljica zahtjeva;

(c)

razloge kojima je tijelo strane podnositeljice zahtjeva potkrijepilo svoju ocjenu.

 

Ako je primjenjivo, komentari relevantnog tijela strane primateljice zahtjeva iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014 koji se odnose na:

(a)

razloge zbog kojih je strana primateljica zahtjeva odbila pristup;

(b)

argumente koje je dala strana podnositeljica zahtjeva;

(c)

razloge kojima je tijelo strane podnositeljice zahtjeva potkrijepilo svoju ocjenu.

 

Odbijanje pristupa smatra se neopravdanim

DA

NE

Razlozi kojima je nadležno tijelo strane primateljice zahtjeva potkrijepilo svoju ocjenu

 

VI.   Nalog kojim se od strane primateljice zahtjeva traži da strani podnositeljici zahtjeva odobri pristup

Ako se odbijanje pristupa smatra neopravdanim, preslika naloga kojim se od strane primateljice zahtjeva traži da strani podnositeljici zahtjeva odobri pristup, uključujući rok za odobravanje pristupa.

VII.

Druge relevantne informacije i/ili dokumenti

PRILOG VI.

Obrasci i predlošci za savjetovanje s tijelima prije dodjeljivanja odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa

(Članak 55. stavak 8. Uredbe (EU) br. 909/2014)

ODJELJAK 1.

Predložak za prenošenje relevantnih informacija i podnošenje zahtjeva za izdavanje obrazloženog mišljenja

[Ime nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja]

[Podaci za kontakt nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja]

Ime i prezime osoba za daljnje kontakte:

Funkcija:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

1.

Dana [datum podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja], [ime CSD-a podnositelja zahtjeva] podnio je zahtjev za izdavanje odobrenja za [imenovanje kreditne institucije radi pružanja/pružanje] (1) pomoćnih usluga bankovnog tipa za [ime nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja] u skladu s člankom 55. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014.

2.

[Ime nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja] provjerio je potpunost zahtjeva i utvrdio da je potpun.

3.

[Ime nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja] prosljeđuje sve informacije iz zahtjeva u obliku priloga [nadležno bi tijelo trebalo osigurati da se te informacije pošalju kao prilog ovom dopisu] svim tijelima iz članka 55 stavka 5. Uredbe (EU) br. 909/2014 i traži da mu tijela iz članka 55. stavka 4. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 909/2014 u roku od 30 dana od primitka ovog dopisa dostave obrazloženo mišljenje. Svako tijelo mora potvrditi primitak ovog zahtjeva i povezanih informacija koje su uz njega priložene na dan njihova primitka. Ako tijelo ne dostavi mišljenje u roku od 30 dana, smatra se da je njegovo mišljenje pozitivno.

U …dana [umetnuti datum] …

U ime [ime nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja],

[potpis]

Popis adresata, uključujući tijela koja su ovlaštena za izdavanje obrazloženog mišljenja:

1.

[Nadležno tijelo koje izrađuje popis tijela iz članka 55. stavka 4. Uredbe (EU) br. 909/2014]

ODJELJAK 2.

Predložak za obrazloženo mišljenje

[Ime tijela koje izdaje obrazloženo mišljenje]

Podaci za kontakt tijela koje izdaje obrazloženo mišljenje

Ime i prezime osoba za daljnje kontakte:

Funkcija:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

1.

Dana [datum podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja], [ime CSD-a podnositelja zahtjeva] podnio je zahtjev za izdavanje odobrenja za [imenovanje kreditne institucije radi pružanja/pružanje] (2) pomoćnih usluga bankovnog tipa za [ime nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja] u skladu s člankom 55. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014.

2.

[Ime nadležnog tijela] provjerio je potpunost zahtjeva, proslijedio informacije iz zahtjeva sljedećim tijelima: [navesti tijela, uključujući EBA-u i ESMA-u] i od [dotičnog tijela] zatražio obrazloženo mišljenje u skladu s člankom 55. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 909/2014. Zahtjev je zaprimljen dana [datum …].

3.

Uzimajući u obzir članak 55. stavak 5. Uredbe (EU) br. 909/2014, [ime dotičnog tijela koje izdaje obrazloženo mišljenje] izdaje ovo obrazloženo mišljenje o zahtjevu.

Obrazloženo mišljenje: [odabrati jednu mogućnost: pozitivno ili negativno]

[Potpuno i detaljno obrazloženje u slučaju negativnog obrazloženog mišljenja …]

U …dana [umetnuti datum] …

U ime [ime tijela koje izdaje mišljenje],

[potpis]

ODJELJAK 3.

Predložak za obrazloženu odluku u slučaju negativnog obrazloženog mišljenja

[Ime nacionalnog nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja]

Podaci za kontakt nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja

Ime i prezime osoba za daljnje kontakte:

Funkcija:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

1.

Dana [datum podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja], [ime CSD-a podnositelja zahtjeva] podnio je zahtjev za izdavanje odobrenja za [imenovanje kreditne institucije radi pružanja/pružanje] (2) pomoćnih usluga bankovnog tipa za [ime nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja] u skladu s člankom 55. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014.

2.

[Ime nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja] provjerio je potpunost zahtjeva, proslijedio informacije iz zahtjeva sljedećim tijelima: [sva tijela navedena u članku 55. stavku 4. Uredbe (EU) br. 909/2014] i od [sva ovlaštena tijela koja je nadležno tijelo odredilo u skladu s člankom 55. stavkom 4. točkama (a) do (e) Uredbe (EU) br. 909/2014] zatražio obrazloženo mišljenje.

3.

Uzimajući u obzir negativno obrazloženo mišljenje/negativna obrazložena mišljenja o zahtjevu koje/koja je u skladu s člankom 55. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 909/2014 izdao:

[ime dotičnog tijela koje je izdalo mišljenje] dana [datum obrazloženog mišljenja];

[ime dotičnog tijela koje je izdalo mišljenje] dana [datum obrazloženog mišljenja];

4.

[Ime nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja] pažljivo je ispitao obrazloženo mišljenje/obrazložena mišljenja i izdaje ovu obrazloženu odluku u skladu s člankom 55. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Obrazložena odluka u slučaju negativnog/negativnih mišljenja:

[Odabrati jednu mogućnost] Izdati odobrenje/Ne izdati odobrenje

[Razlozi i osnove za donošenje obrazložene odluke…]

U …dana [umetnuti datum] …

U ime [ime nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja]

[potpis]

[u privitku: preslika odluke]

ODJELJAK 4.

Predložak za zahtjev za posredovanje ESMA-e

[Ime tijela koje upućuje predmet ESMA-i]

Podaci za kontakt tijela koje upućuje predmet ESMA-i

Ime i prezime osoba za daljnje kontakte:

Funkcija:

Broj telefona:

Adresa e-pošte:

1.

Dana [datum podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja], [ime CSD-a podnositelja zahtjeva] podnio je zahtjev za izdavanje odobrenja za [imenovanje kreditne institucije radi pružanja/pružanje] (3) pomoćnih usluga bankovnog tipa za [ime nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja] u skladu s člankom 55. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014.

2.

[Ime nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja] provjerio je potpunost zahtjeva, proslijedio informacije iz zahtjeva sljedećim tijelima: [sva tijela navedena u članku 55. stavku 4. Uredbe (EU) br. 909/2014] i od [tijela navedena u članku 55. stavku 4. točkama (a) do (e) Uredbe (EU) br. 909/2014] zatražio obrazloženo mišljenje u skladu s člankom 55. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 909/2014.

3.

Uzimajući u obzir negativno obrazloženo mišljenje/negativna obrazložena mišljenja o zahtjevu koje/koja je u skladu s člankom 55. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 909/2014 izdao:

[ime dotičnog tijela koje je izdalo negativno obrazloženo mišljenje] dana [datum obrazloženog mišljenja],

[ime dotičnog tijela koje je izdalo negativno obrazloženo mišljenje] dana [datum obrazloženog mišljenja],

4.

Uzimajući u obzir obrazloženu odluku o izdavanju odobrenja koju je dana [datum izdavanja obrazložene odluke u vezi s mišljenjem] donio [ime nadležnog tijela odgovornog za ispitivanje zahtjeva za izdavanje odobrenja] kao odgovor na prethodno navedeno obrazloženo mišljenje/navedena obrazložena mišljenja u skladu s člankom 55. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 909/2014,

5.

Uzimajući u obzir činjenicu da se nadležna tijela i tijela iz članka 55. stavka 4. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 909/2014, usprkos daljnjim pokušajima postizanja dogovora, nisu složila u pogledu ocjene zahtjeva za izdavanje odobrenja,

6.

U skladu s člankom 55. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 909/2014, [ime tijela koje izdaje zahtjev za posredovanje ESMA-e] upućuje predmet ESMA-i radi posredovanja, ESMA-i dostavlja presliku prethodno navedenog zahtjeva, obrazloženog/obrazloženih mišljenja i odluke te od ESMA-e traži da u roku od 30 dana od primitka ovog dopisa o upućivanju predmeta postupi u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Razlozi za zahtjev:

[Razlozi za upućivanje predmeta ESMA-i]

U …dana [umetnuti datum] …

U ime [ime tijela koje upućuje predmet ESMA-i]

[potpis]

U …dana [umetnuti datum] …

U ime [ime tijela koje upućuje predmet ESMA-i]

[potpis]


(1)  Umetnuti odgovarajući tekst, ovisno o slučaju, i navesti imena subjekata.

(2)  Vidjeti bilješku 1..

(3)  Vidjeti bilješku 1.


Top