EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0393

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/393 оd 11. studenoga 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu predložaka i postupaka za izvješćivanje i prijenos informacija o internaliziranim namirama u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP. )

C/2016/7155

SL L 65, 10.3.2017, p. 116–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/393/oj

10.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 65/116


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/393

оd 11. studenoga 2016.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu predložaka i postupaka za izvješćivanje i prijenos informacija o internaliziranim namirama u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (1), a posebno njezin članak 9. stavak 3. treći podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 internalizatori namire i nadležna tijela izvješćuju i prenose informacije o internaliziranim namirama koristeći se standardnim obrascima, predlošcima i postupcima. Standardnim obrascima, predlošcima i postupcima treba se koristiti i kada nadležna tijela obavješćuju Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA) o svim potencijalnim rizicima koji proizlaze iz djelatnosti namire.

(2)

Kako bi se olakšala provedba postupaka i procesa povezanih sa zahtjevima za izvješćivanje o internaliziranim namirama za sve sudionike na tržištu te kako bi se smanjili povezani troškovi, informacije bi se trebale dostavljati uz uporabu oznaka navedenih u standardima koje je objavila Međunarodna organizacija za normizaciju ako takve oznake postoje.

(3)

Kako bi se olakšala obrada velike količine podataka na dosljedan i učinkovit način, izvješća bi trebalo dostaviti u strojno čitljivom formatu.

(4)

Zahtjevi za izvješćivanje utvrđeni ovom Uredbom mogu uključivati znatne izmjene IT sustava, ispitivanje tržišta i prilagodbe pravnih aranžmana predmetnih institucija. Stoga je tim institucijama potrebno dati dovoljno vremena radi pripreme za primjenu tih zahtjeva.

(5)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(6)

ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala uspostavljene u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Pri izvješćivanju nadležnog tijela internalizator namire koristi se predloškom iz Priloga I. ovoj Uredbi u skladu s člankom 9. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 909/2014. To se izvješće podnosi u roku od 10 radnih dana od kraja svakog tromjesečja kalendarske godine.

Prvo izvješće na temelju prvog podstavka podnosi se u roku od 10 radnih dana od kraja prvog tromjesečja nakon 10. ožujka 2019.

2.   Nadležno tijelo koristi se predloškom iz Priloga I. ovoj Uredbi pri prenošenju informacija Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržište kapitala (ESMA) primljenih u skladu s člankom 9. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 909/2014. Te se informacije prenose u roku od pet radnih dana od datuma primitka svakog izvješća iz stavka 1. ovog članka.

3.   Predložak iz Priloga I. ispunjava se u skladu s uputama iz Priloga II.

4.   Nadležno tijelo koristi se predloškom iz Priloga III. pri obavješćivanju ESMA-e o svim potencijalnim rizicima koji proizlaze iz djelatnosti internalizirane namire. Informacije o svim potencijalnim rizicima koji proizlaze iz djelatnosti internalizirane namire podnose se u roku od 30 radnih dana od kraja svakog tromjesečja kalendarske godine. Nadležno tijelo taj predložak ispunjava u skladu s uputama iz Priloga IV.

5.   Informacije iz stavaka 1., 2. i 4. dostavljaju se u strojno čitljivom formatu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 10. ožujka 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 257, 28.8.2014., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


PRILOG I.

Predložak za izvješćivanje i prijenos informacija o internaliziranoj namiri

Internalizirana namira

Informacije o internalizatoru namire

 

C0010

Oznaka zemlje

R0010

 

Vremenski žig izvješćivanja

R0020

 

Izvještajno razdoblje

R0030

 

LEI

R0040

 

Ime odgovorne osobe

R0050

 

Funkcija odgovorne osobe

R0060

 

Telefonski broj

R0070

 

Adresa e-pošte

R0080

 

 

Zbirno

Stopa

Namireno

Neuspjelo

Ukupno

Neuspjelo

Volumen

Vrijednost (EUR)

Volumen

Vrijednost (EUR)

Volumen

Vrijednost (EUR)

Volumen u %

Vrijednost u €

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Sveukupno

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive br. 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1)

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondovi čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisijske jedinice

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali financijski instrumenti

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta transakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupnja ili prodaja vrijednosnih papira

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije upravljanja kolateralom

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Repo transakcije

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale transakcije vrijednosnim papirima

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta klijenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionalni ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijenosi gotovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni prijenosi gotovine

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacije o svakom CSD-u izdavatelja

 

C0100

Identifikator CSD-a izdavatelja

R0270

 

Oznaka zemlje CSD-a izdavatelja

R0280

 

 

Zbirno

Stopa

Namireno

Neuspjelo

Ukupna neuspjela namira

Neuspjelo

Volumen

Vrijednost (EUR)

Volumen

Vrijednost (EUR)

Volumen

Vrijednost (EUR)

Volumen u %

Vrijednost u €

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Sveukupno

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Financijski instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondovi čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenti tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisijske jedinice

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali financijski instrumenti

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta transakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupnja ili prodaja vrijednosnih papira

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacije upravljanja kolateralom

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Repo transakcije

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale transakcije vrijednosnim papirima

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta klijenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionalni ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijenosi gotovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni prijenosi gotovine

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).


PRILOG II.

Upute za ispunjavanje predloška za izvješćivanje i prijenos informacija o internaliziranoj namiri

U stupcu „Referentna ćelija” tablice u nastavku određeno je o kojim se stavkama mora izvijestiti tako da se navode stupci i retci kako je prikazano u predlošku u Prilogu I. O informacijama u stupcima C0100 – C0180 i u retcima R0270 – R0460 izvješćuje se za svakog CSD-a izdavatelja.

O informacijama u stupcima C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 i C0150 za zbirne volumene izvješćuje se u obliku cijelog broja koji se sastoji od najviše 20 znamenaka bez decimala.

O informacijama u stupcima C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 i C0160 za zbirne vrijednosti izvješćuje se u obliku vrijednosti koja se sastoji od najviše 20 znamenaka uključujući decimale. Decimalna oznaka ne računa se kao znamenka, a mora se ispuniti barem jedno mjesto prije i dva poslije nje. Kao decimalna oznaka upotrebljava se točka.

O informacijama u stupcima C0080, C0090, C00170 i C00180 za stope izvješćuje se u postotnoj vrijednosti koja sadržava najviše dvije decimale.

Ako nije potrebno izvijestiti o djelatnosti, u stupce C0020 – C0090 i C0110 – C0180 unosi se nula.

Br.

Referentna ćelija

Stavka

Uputa

1

C0010, R0010

Oznaka zemlje

Navodi se dvoznakovna oznaka u skladu s normom ISO 3166 mjesta poslovnog nastana internalizatora namire.

2

C0010, R0020

Vremenski žig izvješćivanja

Za izvješćivanje internalizatora namire nadležnom tijelu navodi se oznaka datuma u skladu s normom ISO 8601 u formatu UTC vremena (GGGG-MM-DDTss:mm:ssZ) kada je internalizator namire izvijestio nadležno tijelo.

Za izvješćivanje nadležnog tijela ESMA-i navodi se oznaka datuma u skladu s normom ISO 8601 u formatu UTC vremena (GGGG-MM-DDTss:mm:ssZ) kada je nadležno tijelo izvijestilo ESMA-u.

3

C0010, R0030

Izvještajno razdoblje

Navodi se oznaka datuma u skladu s normom ISO 8601 (GGGG-MM-DD) kojim se utvrđuje zadnji dan izvještajnog razdoblja.

4

C0010, R0040

Identifikator internalizatora namire

Unosi se identifikacijska oznaka internalizatora namire uporabom identifikatora pravne osobe (LEI).

5

C0010, R0050

Ime odgovorne osobe

Za izvješćivanje internalizatora namire nadležnom tijelu navodi se ime osobe odgovorne za izvješćivanje pri internalizatoru namire.

Za izvješćivanje nadležnog tijela ESMA-i navodi se ime službenika za vezu u nadležnom tijelu.

6

C0010, R0060

Funkcija odgovorne osobe

Za izvješćivanje internalizatora namire nadležnom tijelu navodi se funkcija osobe odgovorne za izvješće pri internalizatoru namire.

Za izvješćivanje nadležnog tijela ESMA-i navodi se funkcija službenika za vezu u nadležnom tijelu.

7

C0010, R0070

Telefonski broj

Za izvješćivanje internalizatora namire nadležnom tijelu navodi se telefonski broj osobe odgovorne za izvješće pri internalizatoru namire.

Za izvješćivanje nadležnog tijela ESMA-i navodi se telefonski broj službenika za vezu u nadležnom tijelu.

8

C0010, R0080

Adresa e-pošte

Za izvješćivanje internalizatora namire nadležnom tijelu navodi se adresa e-pošte osobe odgovorne za izvješće pri internalizatoru namire.

Za izvješćivanje nadležnog tijela ESMA-i navodi se adresa e-pošte službenika za vezu u nadležnom tijelu.

9

C0100, R0270

Identifikator CSD-a izdavatelja

Unosi se identifikacijska oznaka CSD-a uporabom oznake LEI.

Ako informacije o CSD-u izdavatelja nisu dostupne, upotrebljavaju se prva dva znaka oznakâ ISIN.

10

C0100, R0280

Oznaka zemlje CSD-a izdavatelja

Navodi se dvoznakovna oznaka u skladu s normom ISO 3166 mjesta poslovnog nastana CSD-a izdavatelja.

11

C0020, R0090

C0110, R0290

Sveukupno

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

12

C0030, R0090

C0120, R0290

Sveukupno

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri namirenih tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

13

C0040, R0090

C0130, R0290

Sveukupno

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

14

C0050, R0090

C0140, R0290

Sveukupno

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

15

C0060, R0090

C0150, R0290

Sveukupno

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

16

C0070, R0090

C0160, R0290

Sveukupno

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

17

C0080, R0090

C0170, R0290

Sveukupno

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

18

C0090, R0090

C0180, R0290

Sveukupno

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

19

C0020, R0100

C0110, R0300

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

20

C0030, R0100

C0120, R0300

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

21

C0040, R0100

C0130, R0300

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

22

C0050, R0100

C0140, R0300

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

23

C0060, R0100

C0150, R0300

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

24

C0070, R0100

C0160, R0300

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

25

C0080, R0100

C0170, R0300

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

26

C0090, R0100

C0180, R0300

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

27

C0020, R0110

C0110, R0310

Državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

28

C0030, R0110

C0120, R0310

Državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

29

C0040, R0110

C0130, R0310

Državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

30

C0050, R0110

C0140, R0310

Državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

31

C0060, R0110

C0150, R0310

Državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

32

C0070, R0110

C0160, R0310

Državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

33

C0080, R0110

C0170, R0310

Državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

34

C0090, R0110

C0180, R0310

Državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

35

C0020, R0120

C0110, R0320

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

36

C0030, R0120

C0120, R0320

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

37

C0040, R0120

C0130, R0320

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

38

C0050, R0120

C0140, R0320

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

39

C0060, R0120

C0150, R0320

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

40

C0070, R0120

C0160, R0320

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

41

C0080, R0120

C0170, R0320

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

42

C0090, R0120

C0180, R0320

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

43

C0020, R0130

C0110, R0330

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

44

C0030, R0130

C0120, R0330

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

45

C0040, R0130

C0130, R0330

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

46

C0050, R0130

C0140, R0330

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

47

C0060, R0130

C0150, R0330

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

48

C0070, R0130

C0160, R0330

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

49

C0080, R0130

C0170, R0330

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

50

C0090, R0130

C0180, R0330

Prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri prenosivih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

51

C0020, R0140

C0110, R0340

Fondovi čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri fondova čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

52

C0030, R0140

C0120, R0340

Fondovi čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri fondova čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

53

C0040, R0140

C0130, R0340

Fondovi čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri fondova čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

54

C0050, R0140

C0140, R0340

Fondovi čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri fondova čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

55

C0060, R0140

C0150, R0340

Fondovi čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri fondova čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

56

C0070, R0140

C0160, R0340

Fondovi čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri fondova čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

57

C0080, R0140

C0170, R0340

Fondovi čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri fondova čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

58

C0090, R0140

C0180, R0340

Fondovi čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri fondova čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

59

C0020, R0150

C0110, R0350

Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri udjela u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

60

C0030, R0150

C0120, R0350

Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri namirenih udjela u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

61

C0040, R0150

C0130, R0350

Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri udjela u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

62

C0050, R0150

C0140, R0350

Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri udjela u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

63

C0060, R0150

C0150, R0350

Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri udjela u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

64

C0070, R0150

C0160, R0350

Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri udjela u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

65

C0080, R0150

C0170, R0350

Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri udjela u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

66

C0090, R0150

C0180, R0350

Udjeli u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri udjela u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

67

C0020, R0160

C0110, R0360

Instrumenti tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri instrumenata tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

68

C0030, R0160

C0120, R0360

Instrumenti tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri instrumenata tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. (a) Direktive 2014/65/EU koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

69

C0040, R0160

C0130, R0360

Instrumenti tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri instrumenata tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

70

C0050, R0160

C0140, R0360

Instrumenti tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri instrumenata tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

71

C0060, R0160

C0150, R0360

Instrumenti tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri instrumenata tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

72

C0070, R0160

C0160, R0360

Instrumenti tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri instrumenata tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

73

C0080, R0160

C0170, R0360

Instrumenti tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri instrumenata tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

74

C0090, R0160

C0180, R0360

Instrumenti tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri instrumenata tržišta novca osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

75

C0020, R0170

C0110, R0370

Emisijske jedinice

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri emisijskih jedinica koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

76

C0030, R0170

C0120, R0370

Emisijske jedinice

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri emisijskih jedinica koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

77

C0040, R0170

C0130, R0370

Emisijske jedinice

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri emisijskih jedinica tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

78

C0050, R0170

C0140, R0370

Emisijske jedinice

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri emisijskih jedinica tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

79

C0060, R0170

C0150, R0370

Emisijske jedinice

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri emisijskih jedinica tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

80

C0070, R0170

C0160, R0370

Emisijske jedinice

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri emisijskih jedinica tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

81

C0080, R0170

C0170, R0370

Emisijske jedinice

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri emisijskih jedinica tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

82

C0090, R0170

C0180, R0370

Emisijske jedinice

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri emisijskih jedinica tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

83

C0020, R0180

C0110, R0380

Ostali financijski instrumenti

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri ostalih financijskih instrumenata koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

84

C0030, R0180

C0120, R0380

Ostali financijski instrumenti

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri ostalih financijskih instrumenata koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

85

C0040, R0180

C0130, R0380

Ostali financijski instrumenti

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri ostalih financijskih instrumenata tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

86

C0050, R0180

C0140, R0380

Ostali financijski instrumenti

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri ostalih financijskih instrumenata tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

87

C0060, R0180

C0150, R0380

Ostali financijski instrumenti

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri ostalih financijskih instrumenata tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

88

C0070, R0180

C0160, R0380

Ostali financijski instrumenti

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri ostalih financijskih instrumenata tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

89

C0080, R0180

C0170, R0380

Ostali financijski instrumenti

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri ostalih financijskih instrumenata tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

90

C0090, R0180

C0180, R0380

Ostali financijski instrumenti

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri ostalih financijskih instrumenata tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

91

C0020, R0190

C0110, R0390

Kupnja ili prodaja vrijednosnih papira

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

92

C0030, R0190

C0120, R0390

Kupnja ili prodaja vrijednosnih papira

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

93

C0040, R0190

C0130, R0390

Kupnja ili prodaja vrijednosnih papira

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

94

C0050, R0190

C0140, R0390

Kupnja ili prodaja vrijednosnih papira

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

95

C0060, R0190

C0150, R0390

Kupnja ili prodaja vrijednosnih papira

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

96

C0070, R0190

C0160, R0390

Kupnja ili prodaja vrijednosnih papira

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

97

C0080, R0190

C0170, R0390

Kupnja ili prodaja vrijednosnih papira

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

98

C0090, R0190

C0180, R0390

Kupnja ili prodaja vrijednosnih papira

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

99

C0020, R0200

C0110, R0400

Operacije upravljanja kolateralom

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri za operacije upravljanja kolateralom koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Operacije upravljanja kolateralom definiraju se kao:

primljeni kolateral: COLI;

dani kolateral: COLO;

kolateralizirane operacije središnje banke: CNCB.

100

C0030, R0200

C0120, R0400

Operacije upravljanja kolateralom

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri za operacije upravljanja kolateralom koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Operacije upravljanja kolateralom definiraju se kao:

primljeni kolateral: COLI

dani kolateral: COLO

kolateralizirane operacije središnje banke: CNCB

101

C0040, R0200

C0130, R0400

Operacije upravljanja kolateralom

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za operacije upravljanja kolateralom tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Operacije upravljanja kolateralom definiraju se kao:

primljeni kolateral: COLI

dani kolateral: COLO

kolateralizirane operacije središnje banke: CNCB

102

C0050, R0200

C0140, R0400

Operacije upravljanja kolateralom

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za operacije upravljanja kolateralom tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Operacije upravljanja kolateralom definiraju se kao:

primljeni kolateral: COLI

dani kolateral: COLO

kolateralizirane operacije središnje banke: CNCB

103

C0060, R0200

C0150, R0400

Operacije upravljanja kolateralom

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za operacije upravljanja kolateralom tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Operacije upravljanja kolateralom definiraju se kao:

primljeni kolateral: COLI

dani kolateral: COLO

kolateralizirane operacije središnje banke: CNCB

104

C0070, R0200

C0160, R0400

Operacije upravljanja kolateralom

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za operacije upravljanja kolateralom tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Operacije upravljanja kolateralom definiraju se kao:

primljeni kolateral: COLI

dani kolateral: COLO

kolateralizirane operacije središnje banke: CNCB

105

C0080, R0200

C0170, R0400

Operacije upravljanja kolateralom

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za operacije upravljanja kolateralom tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Operacije upravljanja kolateralom definiraju se kao:

primljeni kolateral: COLI)

dani kolateral: COLO

kolateralizirane operacije središnje banke: CNCB

106

C0090, R0200

C0180, R0400

Operacije upravljanja kolateralom

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za operacije upravljanja kolateralom tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Operacije upravljanja kolateralom definiraju se kao:

primljeni kolateral: COLI

dani kolateral: COLO

kolateralizirane operacije središnje banke: CNCB

107

C0020, R0210

C0110, R0410

Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri za pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

108

C0030, R0210

C0120, R0410

Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri za pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

109

C0040, R0210

C0130, R0410

Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira

Zbirni volumen, izražen u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

110

C0050, R0210

C0140, R0410

Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

111

C0060, R0210

C0150, R0410

Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

112

C0070, R0210

C0160, R0410

Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

113

C0080, R0210

C0170, R0410

Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

114

C0090, R0210

C0180, R0410

Pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za pozajmljivanje i uzajmljivanje vrijednosnih papira tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

115

C0020, R0220

C0110, R0420

Repo transakcije

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri repo transakcija koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Repo transakcije definiraju se kao:

transakcije repo ugovora: REPU

transakcije obrnutih repo ugovora: RVPO

trostrani repo ugovori: TRPO

trostrani obrnuti repo ugovori: TRVO

transakcije kupnje i ponovne prodaje: BSBK

transakcije prodaje i ponovne kupnje: SBBK

116

C0030, R0220

C0120, R0420

Repo transakcije

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri repo transakcije koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Repo transakcije definiraju se kao:

transakcije repo ugovora: REPU

transakcije obrnutih repo ugovora: RVPO

trostrani repo ugovori: TRPO

trostrani obrnuti repo ugovori: TRVO

transakcije kupnje i ponovne prodaje: BSBK

transakcije prodaje i ponovne kupnje: SBBK

117

C0040, R0220

C0130, R0420

Repo transakcije

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri repo transakcija tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Repo transakcije definiraju se kao:

transakcije repo ugovora: REPU

transakcije obrnutih repo ugovora: RVPO

trostrani repo ugovori: TRPO

trostrani obrnuti repo ugovori: TRVO

transakcije kupnje i ponovne prodaje: BSBK

transakcije prodaje i ponovne kupnje: SBBK

118

C0050, R0220

C0140, R0420

Repo transakcije

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri repo transakcija tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Repo transakcije definiraju se kao:

transakcije repo ugovora: REPU

transakcije obrnutih repo ugovora: RVPO

trostrani repo ugovori: TRPO

trostrani obrnuti repo ugovori: TRVO

transakcije kupnje i ponovne prodaje: BSBK

transakcije prodaje i ponovne kupnje: SBBK

119

C0060, R0220

C0150, R0420

Repo transakcije

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri repo transakcija tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Repo transakcije definiraju se kao:

transakcije repo ugovora: REPU

transakcije obrnutih repo ugovora: RVPO

trostrani repo ugovori: TRPO

trostrani obrnuti repo ugovori: TRVO

transakcije kupnje i ponovne prodaje: BSBK

transakcije prodaje i ponovne kupnje: SBBK

120

C0070, R0220

C0160, R0420

Repo transakcije

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri repo transakcija tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Repo transakcije definiraju se kao:

transakcije repo ugovora: REPU

transakcije obrnutih repo ugovora: RVPO

trostrani repo ugovori: TRPO

trostrani obrnuti repo ugovori: TRVO

transakcije kupnje i ponovne prodaje: BSBK

transakcije prodaje i ponovne kupnje: SBBK

121

C0080, R0220

C0170, R0420

Repo transakcije

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri repo transakcija tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Repo transakcije definiraju se kao:

transakcije repo ugovora: REPU

transakcije obrnutih repo ugovora: RVPO

trostrani repo ugovori: TRPO

trostrani obrnuti repo ugovori: TRVO

transakcije kupnje i ponovne prodaje: BSBK

transakcije prodaje i ponovne kupnje: SBBK

122

C0090, R0220

C0180, R0420

Repo transakcije

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri repo transakcija tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

Repo transakcije definiraju se kao:

transakcije repo ugovora: REPU

transakcije obrnutih repo ugovora: RVPO

trostrani repo ugovori: TRPO

trostrani obrnuti repo ugovori: TRVO

transakcije kupnje i ponovne prodaje: BSBK

transakcije prodaje i ponovne kupnje: SBBK

123

C0020, R0230

C0110, R0430

Ostale transakcije vrijednosnim papirima

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri svih ostalih transakcija vrijednosnim papirima koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

124

C0030, R0230

C0120, R0430

Ostale transakcije vrijednosnim papirima

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri svih ostalih transakcija vrijednosnim papirima koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

125

C0040, R0230

C0130, R0430

Ostale transakcije vrijednosnim papirima

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri svih ostalih transakcija vrijednosnim papirima tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

126

C0050, R0230

C0140, R0430

Ostale transakcije vrijednosnim papirima

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri svih ostalih transakcija vrijednosnim papirima tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

127

C0060, R0230

C0150, R0430

Ostale transakcije vrijednosnim papirima

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri svih ostalih transakcija vrijednosnim papirima tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

128

C0070, R0230

C0160, R0430

Ostale transakcije vrijednosnim papirima

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri svih ostalih transakcija vrijednosnim papirima tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

129

C0080, R0230

C0170, R0430

Ostale transakcije vrijednosnim papirima

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri svih ostalih transakcija vrijednosnim papirima tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

130

C0090, R0230

C0180, R0430

Ostale transakcije vrijednosnim papirima

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri svih ostalih transakcija vrijednosnim papirima tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

131

C0020, R0240

C0110, R0440

Profesionalni ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri za profesionalne ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

132

C0030, R0240

C0120, R0440

Profesionalni ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri za profesionalne ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

133

C0040, R0240

C0130, R0440

Profesionalni ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za profesionalne ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

134

C0050, R0240

C0140, R0440

Profesionalni ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za profesionalne ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

135

C0060, R0240

C0150, R0440

Profesionalni ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za profesionalne ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

136

C0070, R0240

C0160, R0440

Profesionalni ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za profesionalne ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

137

C0080, R0240

C0170, R0440

Profesionalni ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za profesionalne ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

138

C0090, R0240

C0180, R0440

Profesionalni ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za profesionalne ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 10. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

139

C0020, R0250

C0110, R0450

Mali ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je za male ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

140

C0030, R0250

C0120, R0450

Mali ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri namirenih za male ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

141

C0040, R0250

C0130, R0450

Mali ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za male ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

142

C0050, R0250

C0140, R0450

Mali ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za male ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

143

C0060, R0250

C0150, R0450

Mali ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za male ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

144

C0070, R0250

C0160, R0450

Mali ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i broj neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za male ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

145

C0080, R0250

C0170, R0450

Mali ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za male ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

146

C0090, R0250

C0180, R0450

Mali ulagatelji kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za male ulagatelje kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 11. Direktive 2014/65/EU tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

147

C0020, R0260

C0110, R0460

Ukupni prijenosi gotovine

Zbirni volumen uputa o internaliziranoj namiri za prijenose gotovine koje je internalizator namira namirio tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

148

C0030, R0260

C0120, R0460

Ukupni prijenosi gotovine

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri za prijenose gotovine koje su namirene tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

149

C0040, R0260

C0130, R0460

Ukupni prijenosi gotovine

Zbirni volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za prijenose gotovine tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem

150

C0050, R0260

C0140, R0460

Ukupni prijenosi gotovine

Zbirna vrijednost, izražena u eurima, neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za prijenose gotovine tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

151

C0060, R0260

C0150, R0460

Ukupni prijenosi gotovine

Zbirni ukupni volumen uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i volumen neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za prijenose gotovine tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

152

C0070, R0260

C0160, R0460

Ukupni prijenosi gotovine

Zbirna ukupna vrijednost, izražena u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za prijenose gotovine tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

153

C0080, R0260

C0170, R0460

Ukupni prijenosi gotovine

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi sa zbirnim ukupnim volumenom uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za prijenose gotovine tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.

154

C0090, R0260

C0180, R0460

Ukupni prijenosi gotovine

Stopa neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri u usporedbi s ukupnom vrijednošću, izraženo u eurima, uputa o internaliziranoj namiri koje je namirio internalizator namira i neuspjelih uputa o internaliziranoj namiri za prijenose gotovine tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem.


PRILOG III.

Predložak za informacije o potencijalnim rizicima

Potencijalni rizici

Identifikacija izvještajnog nadležnog tijela

 

C0010

Naziv nadležnog tijela

R0010

 

Vremenski žig izvješćivanja

R0020

 

Izvještajno razdoblje

R0030

 

Ime glavnog službenika za vezu

R0040

 

Funkcija glavnog službenika za vezu

R0050

 

Telefonski broj glavnog službenika za vezu

R0060

 

Adresa e-pošte glavnog službenika za vezu

R0070

 

Identifikacija svih potencijalnih rizika koji proizlaze iz djelatnosti internalizirane namire u relevantnoj nadležnosti

Identifikacija svih potencijalnih rizika koji proizlaze iz djelatnosti internalizirane namire u relevantnoj nadležnosti

R0080

 


PRILOG IV.

Upute za ispunjavanje predloška za izvješćivanje o potencijalnim rizicima

U stupcu „Referentna ćelija” tablice u nastavku određeno je o kojim se stavkama mora izvijestiti tako da se navode stupci i retci kako je prikazano u predlošku u Prilogu III.

Br.

Referentna ćelija

Stavka

Uputa

1

C0010, R0010

Naziv nadležnog tijela.

Puni naziv nadležnog tijela.

2

C0010, R0020

Vremenski žig izvješćivanja

Navodi se oznaka datuma u skladu s normom ISO 8601 u formatu UTC vremena (GGGG-MM-DDTss:mm:ssZ) kada je nadležno tijelo izvijestilo.

2

C0010, R0030

Izvještajno razdoblje

Navodi se oznaka datuma u skladu s normom ISO 8601 (GGGG-MM-DD) kojim se utvrđuje zadnji dan izvještajnog razdoblja.

2

C0010, R0040

Ime glavnog službenika za vezu.

Glavni službenik za vezu u nadležnom tijelu koji je odgovoran za ispunjavanje predloška o potencijalnim rizicima.

3

C0010, R0050

Funkcija glavnog službenika za vezu.

Funkcija glavnog službenika za vezu u nadležnom tijelu koji je odgovoran za ispunjavanje predloška o potencijalnim rizicima.

4

C0010, R0060

Telefonski broj glavnog službenika za vezu.

Telefonski broj glavnog službenika za vezu u nadležnom tijelu koji je odgovoran za ispunjavanje predloška o potencijalnim rizicima.

5

C0010, R0070

Adresa e-pošte glavnog službenika za vezu.

Adresa e-pošte glavnog službenika za vezu u nadležnom tijelu koji je odgovoran za ispunjavanje predloška o potencijalnim rizicima.

6

C0010, R0080

Identifikacija svih potencijalnih rizika koji proizlaze iz djelatnosti internalizirane namire u relevantnoj nadležnosti.

Ispunjava se slobodnim unosom teksta.


Top