EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0392

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 оd 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda povezanih sa zahtjevima za odobrenje za rad te nadzornim i operativnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira (Tekst značajan za EGP. )

C/2016/7159

OJ L 65, 10.3.2017, p. 48–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/392/oj

10.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 65/48


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/392

оd 11. studenoga 2016.

o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda povezanih sa zahtjevima za odobrenje za rad te nadzornim i operativnim zahtjevima za središnje depozitorije vrijednosnih papira

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (1), a posebno njezin članak 12. stavak 3., članak 17. stavak 9., članak 22. stavak 10., članak 25. stavak 12., članak 55. stavak 7., članak 18. stavak 4., članak 26. stavak 8., članak 29. stavak 3., članak 37. stavak 4., članak 45. stavak 7., članak 46. stavak 6., članak 33. stavak 5., članak 48. stavak 10., članak 49. stavak 5., članak 52. stavak 3. i članak 53. stavak 4.,

budući da:

(1)

Odredbe ove Uredbe usko su povezane jer se sve odnose na nadzorne zahtjeve primjenjive na središnje depozitorije vrijednosnih papira (CSD-ove). Kako bi se osigurala usklađenost tih odredaba, koje bi trebale stupiti na snagu istodobno, i kako bi se osigurao sveobuhvatni pregled i jednostavan pristup osobama na koje se te odredbe primjenjuju, poželjno je uključiti sve regulatorne tehničke standarde povezane s nadzornim zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 909/2014 u jednu Uredbu.

(2)

S obzirom na globalnu prirodu financijskih tržišta i na obveze koje je Unija preuzela u tom području, trebalo bi voditi računa o načelima za infrastrukture financijskih tržišta koje su u travnju 2012. donijeli Odbor za platni sustav i sustav namire i Međunarodna organizacija komisija za vrijednosne papire (načela CPSS-a i IOSCO-a).

(3)

Kako bi se osigurala usklađena primjena pravila povezanih s poboljšanjem namire vrijednosnih papira u Uniji, trebalo bi jasno definirati određene tehničke uvjete.

(4)

Važno je osigurati odgovarajuće izdavanje odobrenja za rad i nadzor CSD-ova. Stoga bi trebalo definirati popis relevantnih tijela koja izdaju najvažnije valute Unije u kojima se obavlja namira i koja će sudjelovati u procesu izdavanja odobrenja i nadzora CSD-a. To bi se trebalo temeljiti na udjelu valuta koje izdaju ta tijela u ukupnoj vrijednosti uputa o namiri uz plaćanje koje CSD svake godine namiruje i na udjelu uputa o namiri uz plaćanje koje CSD namiruje u valuti Unije u odnosu na ukupnu vrijednost uputa o namiri uz plaćanje namirenih u toj valuti u svim CSD-ovima u Uniji.

(5)

Kako bi se nadležnim tijelima omogućila detaljna ocjena zahtjeva, CSD koji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad trebao bi dostaviti informacije o strukturi svojih unutarnjih kontrola i neovisnosti svojih upravljačkih tijela kako bi nadležno tijelo moglo ocijeniti da li struktura korporativnog upravljanja osigurava neovisnost CSD-a te jesu li ta struktura i njezine linije izvješćivanja te mehanizmi, doneseni za upravljanje mogućim sukobima interesa, primjereni.

(6)

CSD podnositelj zahtjeva trebao bi dostaviti sve relevantne informacije koje su nadležnom tijelu potrebne da ocijeni dobar ugled te iskustvo i kompetencije višeg rukovodstva i članova upravljačkog tijela CSD-a.

(7)

Nadležnom tijelu potrebne su informacije o podružnicama CSD-a i njegovim poduzećima kćerima kako bi dobilo jasnu sliku organizacijske strukture CSD-a i ocijenilo sve potencijalne rizike za CSD, koji proizlaze iz aktivnosti tih podružnica i poduzeća kćeri.

(8)

CSD koji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad trebao bi nadležnom tijelu dostaviti relevantne informacije kako bi pokazao da ima na raspolaganju nužna financijska sredstva i odgovarajuće mehanizme za kontinuitet poslovanja kojima će osigurati kontinuirano obavljanje svojih zadaća.

(9)

Osim informacija o osnovnim djelatnostima, važno je da nadležno tijelo dobije i informacije o pomoćnim uslugama koje namjerava pružati CSD koji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kako bi nadležno tijelo moglo imati potpuni uvid u usluge CSD-a podnositelja zahtjeva.

(10)

Kako bi nadležno tijelo moglo ocijeniti kontinuitet i uredno funkcioniranje tehnoloških sustava CSD-a podnositelja zahtjeva, taj bi mu CSD trebao dostaviti opise relevantnih tehnoloških sustava i informacije o tome kako se njima upravlja, uključujući o tome jesu li izdvojeni.

(11)

Informacije koje se odnose na naknade povezane s osnovnim uslugama koje pružaju CSD-ovi važne su i trebale bi biti dio zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad CSD-a kako bi se nadležnim tijelima omogućilo da provjere jesu li te naknade razmjerne, nediskriminirajuće te da nisu grupirane s troškovima drugih usluga.

(12)

Kako bi se osiguralo da su prava ulagateljâ zaštićena i da se pitanja sukoba zakona primjereno rješavaju, pri ocjenjivanju mjera koje planira poduzeti kako bi svojim korisnicima omogućio usklađivanje s nacionalnim zakonima iz članka 49. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 CSD bi trebao uzeti u obzir i izdavatelje i sudionike, kako je primjereno, u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonima.

(13)

Da bi se omogućio pravedan i nediskriminirajući pristup uslugama bilježnika, uslugama središnjeg vođenja računa i uslugama namire vrijednosnih papira na financijskom tržištu, izdavateljima, ostalim CSD-ovima i ostalim tržišnim infrastrukturama odobren je pristup CSD-u u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014. CSD podnositelj zahtjeva trebao bi, stoga, nadležnom tijelu dostaviti informacije o svojim politikama i postupcima u pogledu pristupa.

(14)

Kako bi moglo učinkovito obavljati svoje dužnosti povezane s izdavanjem odobrenja za rad, nadležno tijelo trebalo bi dobiti sve informacije od CSD-ova koji podnose zahtjev za izdavanje odobrenja za rad i povezanih trećih strana, među ostalim trećih strana kojima su CSD-ovi podnositelji zahtjeva izdvojili operativne funkcije i aktivnosti.

(15)

Kako bi se osigurala opća transparentnost pravilâ upravljanja CSD-a koji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja, nadležnom tijelu trebali bi se dostaviti dokumenti kojima se potvrđuje da je CSD podnositelj zahtjeva proveo nužne mjere za nediskriminirajuću uspostavu neovisnog korisničkog odbora za svaki sustav namire vrijednosnih papira kojim upravlja.

(16)

Kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje osnovnih infrastrukturnih usluga u okviru financijskog tržišta, CSD koji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad trebao bi nadležnom tijelu dostaviti sve nužne informacije kako bi dokazao da ima odgovarajuće politike i postupke za osiguravanje pouzdanih sustava za vođenje evidencije te učinkovite mehanizme za usluge CSD-ova, uključujući posebno mjere za sprječavanje i rješavanje neuspjelih namira i pravila o integritetu izdanja, zaštiti vrijednosnih papira sudionika i njihovih klijenata, konačnosti namire, neispunjavanju obveza sudionika i prijenosu imovine sudionika i klijenata u slučaju oduzimanja odobrenja za rad.

(17)

Modeli za upravljanje rizikom povezani s uslugama koje pruža CSD podnositelj zahtjeva moraju biti uključeni u zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kako bi nadležno tijelo moglo ocijeniti pouzdanost i integritet donesenih postupaka, a sudionicima na tržištu omogućuje odabir na temelju informacija.

(18)

Kako bi moglo provjeriti sigurnost aranžmanâ o vezi CSD-a koji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad i ocijeniti pravila koja se primjenjuju u povezanim sustavima te rizike koji proizlaze iz tih veza, nadležno tijelo trebalo bi od CSD-a podnositelja zahtjeva dobiti sve relevantne informacije za analizu, zajedno s CSD-ovom ocjenom aranžmana o vezi.

(19)

Kada izdaje odobrenje za sudjelovanje CSD-a u kapitalu drugog subjekta, nadležno tijelo CSD-a trebalo bi uzeti u obzir kriterije kojima se osigurava da se sudjelovanjem ne povećava znatno profil rizika CSD-a. Kako bi osigurao svoju sigurnost i kontinuitet pružanja svojih usluga, CSD ne bi trebao preuzimati neograničene financijske obveze zbog sudjelovanja u kapitalu pravnih osoba, osim obveza pružanja usluga iz Uredbe (EU) br. 909/2014. CSD bi trebao u potpunosti kapitalizirati rizike koji proizlaze iz sudjelovanja u kapitalu drugog subjekta.

(20)

Kako CSD ne bi ovisio o drugim dioničarima subjekata u kojima ima udjel, među ostalim u pogledu politikâ upravljanja rizicima, trebao bi imati potpunu kontrolu nad tim subjektima. Tim zahtjevom trebalo bi se nadležnim i relevantnim tijelima omogućiti obavljanje funkcije nadzora i kontrole jer će im se omogućiti jednostavan pristup relevantnim informacijama.

(21)

CSD bi trebao imati jasne strateške razloge za sudjelovanje, koji nisu samo ostvarivanje dobiti, uzimajući u obzir interese izdavatelja vrijednosnih papira, koji su izdani pri CSD-u, svojih sudionika i klijenata.

(22)

Kako bi se mogli ispravno kvantificirati i opisati rizici koji proizlaze iz sudjelovanja CSD-a u kapitalu druge pravne osobe, CSD bi trebao osigurati neovisne analize rizika, koje odobrava unutarnji ili vanjski revizor, u pogledu financijskih rizika i obveza CSD-a koji proizlaze iz tog sudjelovanja.

(23)

Na temelju iskustva stečenog tijekom financijske krize, tijela bi se trebala usmjeriti na stalni umjesto na ex-post nadzor. Stoga bi trebalo osigurati da za svako preispitivanje i ocjenu u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 nadležno tijelo stalno ima dostatan pristup informacijama. Kako bi se mogao odrediti opseg informacija koje će se dostavljati za svako preispitivanje i ocjenu, odredbe ove Uredbe trebale bi se temeljiti na zahtjevima za izdavanje odobrenja za rad koje CSD mora ispunjavati u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014. To uključuje sadržajne promjene elemenata koji su već dostavljeni tijekom postupka izdavanja odobrenja za rad, informacije povezane s periodičnim događajima i statističke podatke.

(24)

Radi promicanja učinkovite bilateralne i multilateralne razmjene informacija među nadležnim tijelima, tijelo koje je obavilo preispitivanje i ocjenu djelatnosti CSD-a trebalo bi svoje rezultate podijeliti s drugim nadležnim tijelima ako bi im te informacije mogle olakšati posao, ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu tajnosti i zaštite podataka i dodatno uz sve dogovore o suradnji predviđene u Uredbi (EU) br. 909/2014. Trebalo bi organizirati dodatnu razmjenu informacija među nadležnim tijelima i relevantnim tijelima ili tijelima nadležnima za tržišta financijskih instrumenata kojom bi se omogućilo dijeljenje nalaza nadležnog tijela s drugima tijekom postupka preispitivanja i ocjene.

(25)

Uzimajući u obzir mogući teret prikupljanja i obrade velike količine informacija povezanih s poslovanjem CSD-a te radi izbjegavanja udvostručavanja, u okviru preispitivanja i ocjene trebalo bi dostaviti samo relevantne izmijenjene dokumente. Te bi dokumente trebalo dostaviti na način kojim se nadležnom tijelu omogućuje da utvrdi sve relevantne promjene aranžmana, strategija, postupaka i mehanizama koje je CSD uspostavio otkad mu je izdano odobrenje ili od provedbe zadnjeg preispitivanja i ocjene.

(26)

Druga kategorija informacija koje su nadležnom tijelu korisne za obavljanje preispitivanja i ocjene odnosi se na događaje koji se po svojoj prirodi javljaju periodično i koji su povezani s poslovanjem CSD-a i pružanjem njegovih usluga.

(27)

Za provedbu sveobuhvatne ocjene rizikâ CSD-a nadležno tijelo morat će zatražiti statističke podatke o opsegu poslovnih djelatnosti CSD-a kako bi moglo ocijeniti rizike povezane s njegovim poslovanjem i nesmetanim funkcioniranjem tržištâ vrijednosnih papira. Osim toga na temelju statističkih podataka nadležno tijelo može pratiti veličinu i važnost transakcija vrijednosnim papirima i namira vrijednosnih papira na financijskim tržištima te ocijeniti trenutačni i potencijalni učinak određenog CSD-a na tržište vrijednosnih papira u cjelini.

(28)

Da bi nadležno tijelo moglo pratiti i ocjenjivati rizike kojima CSD jest ili bi mogao biti izložen i koji bi mogli nastati u pogledu nesmetanog funkcioniranja tržišta vrijednosnih papira, ono bi trebalo imati mogućnost zatražiti dodatne informacije o rizicima i djelatnostima CSD-a. Nadležno tijelo trebalo bi stoga imati mogućnost odrediti i, na vlastitu inicijativu ili na temelju zahtjeva koji mu je dostavilo drugo tijelo, zatražiti sve dodatne informacije koje smatra nužnima za svako preispitivanje i ocjenu djelatnosti CSD-a.

(29)

Važno je osigurati da CSD-ovi trećih zemalja koji namjeravaju pružati usluge u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 ne narušavaju uredno funkcioniranje tržištâ Unije.

(30)

Stalno ocjenjivanje potpune usklađenosti CSD-a treće zemlje s bonitetnim zahtjevima treće zemlje dužnost je nadležnog tijela treće zemlje. Svrha informacija koje CSD podnositelj zahtjeva mora dostaviti Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) ne bi smjelo biti ponavljanje ocjene koju je već obavilo nadležno tijelo treće zemlje, već osiguravanje da podnositelj zahtjeva podliježe učinkovitom nadzoru i mjerama provedbe u toj trećoj zemlji, čime se jamči visok stupanj zaštite ulagatelja.

(31)

Kako bi se ESMA-i omogućila cjelovita ocjena zahtjeva za priznavanje, informacije koje dostavlja podnositelj zahtjeva trebale bi uključivati informacije potrebne za ocjenu učinkovitosti stalnog nadzora, provedbenih ovlasti i mjera koje poduzima nadležno tijelo treće zemlje. Te bi se informacije trebale dostavljati u okviru dogovora o suradnji koji je uspostavljen u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014. Dogovorom o suradnji trebalo bi se osigurati da se ESMA-u pravodobno obavještava o svim nadzornim ili provedbenim mjerama protiv CSD-a treće zemlje koji je podnio zahtjev za priznavanje i o svakoj promjeni uvjeta pod kojima je izdano odobrenje relevantnom CSD-u te o svakom relevantnom ažuriranju informacija koje je CSD prvotno dostavio u okviru procesa priznavanja.

(32)

Kako bi se osiguralo da su prava ulagateljâ zaštićena i da se pitanja sukoba zakona primjereno rješavaju, pri ocjenjivanju mjera koje CSD treće zemlje namjerava poduzeti kako bi svojim korisnicima omogućio usklađivanje s nacionalnim zakonima iz članka 49. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, taj bi CSD treće zemlje trebao uzeti u obzir i izdavatelje i sudionike, kako je primjereno, u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonima iz članka 49. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014.

(33)

Kako bi se mogao uspostaviti pouzdan okvir za upravljanje rizicima, CSD bi trebao imati integriran i sveobuhvatan pregled svih relevantnih rizika. To bi trebalo uključivati rizike kojima je CSD izložen zbog drugih subjekata i rizike koje on predstavlja za treće strane, uključujući njegove korisnike i, koliko je moguće, klijente te povezane CSD-ove, središnje druge ugovorne strane, mjesta za trgovanje, sustave plaćanja, banke za namiru, pružatelje likvidnosti i ulagatelje.

(34)

Kako bi se osiguralo da CSD-ovi posluju s dovoljnim brojem zaposlenika da bi mogli ispunjavati svoje obveze te kako bi se osiguralo da CSD-ovi imaju kompetentne osobe za kontakt s nadležnim tijelima koja ih nadziru, CSD-ovi bi trebali imati ključno posebno osoblje koje bi trebalo biti odgovorno za rezultate CSD-a i vlastite rezultate, posebno na razini višeg rukovodstva i upravljačkog tijela.

(35)

Kako bi se osigurala odgovarajuća kontrola djelatnosti koje obavljaju CSD-ovi, trebalo bi uspostaviti i redovito obavljati neovisne revizije poslovanja CSD-a, njegovih procesâ upravljanja rizicima i mehanizama za usklađenost i unutarnju kontrolu. Za neovisnost revizije ne bi se nužno smjelo zahtijevati sudjelovanje vanjskog revizora ako CSD nadležnom tijelu dokaže da je neovisnost njegova unutarnjeg revizora primjereno osigurana. Kako bi osigurao neovisnost svoje funkcije unutarnje revizije, CSD bi trebao uspostaviti i odbor za reviziju.

(36)

CSD bi trebao uspostaviti odbor za rizike kako bi osigurao da se njegovo upravljačko tijelo savjetuje na najvišoj stručnoj razini u vezi s njegovom općom trenutačnom i budućom tolerancijom na rizike i strategijom u pogledu rizika. Kako bi se osiguralo da je odbor za rizike neovisan od izvršnog rukovodstva CSD-a i visokokompetentan, većina njegovih članova trebali bi biti neizvršni članovi, a predsjedatelj bi trebao imati odgovarajuće iskustvo u području upravljanja rizicima.

(37)

Pri ocjenjivanju mogućih sukobâ interesa CSD bi trebao provjeriti ne samo članove upravljačkog tijela, višeg rukovodstva i vlastito osoblje, već i sve osobe koje su izravno ili neizravno povezane s navedenim osobama ili sa CSD-om, neovisno o tome je li riječ o fizičkoj ili pravnoj osobi.

(38)

CSD bi trebao imati glavnog službenika za rizike, glavnog službenika za usklađenost i glavnog službenika za tehnologiju te funkciju upravljanja rizicima, tehnološku funkciju, funkciju osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole te funkciju unutarnje revizije. CSD bi u svakom slučaju trebao biti sposoban organizirati unutarnju strukturu tih funkcija u skladu s vlastitim potrebama. Dužnosti glavnog službenika za rizike, glavnog službenika za usklađenost i glavnog službenika za tehnologiju trebale bi obavljati različite osobe jer te funkcije obično obavljaju osobe različitih akademskih i profesionalnih profila. U tom pogledu, odredbama utvrđenima u ovoj Uredbi strogo se slijedi sustav uspostavljen Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) za druge tržišne infrastrukture.

(39)

Evidencija koju vode CSD-ovi trebala bi biti strukturirana i omogućivati jednostavan pristup podacima koje su pohranila nadležna tijela uključena u nadzor CSD-ova. CSD bi trebao osigurati da je evidencija podataka koju vodi, uključujući potpuno računovodstvo vrijednosnih papira koje vodi, točna i ažurna kako bi mogla služiti kao pouzdani izvor podataka za potrebe nadzora.

(40)

Kako bi se olakšalo izvješćivanje i evidentiranje usklađenog skupa informacija na temelju različitih zahtjeva, evidencija koju vode CSD-ovi trebala bi pokrivati svaku pojedinu uslugu koju pruža CSD u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 i trebala bi uključivati barem sve informacije koje je potrebno prenijeti u skladu s pravilima o disciplini namire predviđenima u navedenoj Uredbi.

(41)

Za uredno funkcioniranje tržišta vrijednosnih papira od ključne je važnosti zaštita prava izdavatelja i ulagatelja. Stoga bi CSD trebao primjenjivati odgovarajuća pravila, postupke i kontrole za sprječavanje neovlaštenog stvaranja ili brisanja vrijednosnih papira. Također bi trebao najmanje svakodnevno obavljati usklađivanje računa vrijednosnih papira koje vodi.

(42)

CSD bi trebao imati pouzdanu računovodstvenu praksu i obavljati revizije kako bi provjerio jesu li njegove evidencije vrijednosnih papira točne i jesu li njegove mjere za osiguravanje integriteta izdanjâ vrijednosnih papira primjerene.

(43)

Kako bi se učinkovito osigurao integritet izdanja, mjere usklađivanja predviđene u Uredbi (EU) br. 909/2014 trebale bi se primjenjivati na sve CSD-ove neovisno o tome da li u vezi s izdanjem vrijednosnih papira pružaju bilježničku uslugu ili uslugu središnjeg vođenja računa iz te Uredbe ili ne.

(44)

Kada je riječ o drugim subjektima uključenima u proces usklađivanja, trebalo bi razlikovati više scenarija ovisno o ulozi tih subjekata. Mjere usklađivanja trebale bi odražavati posebne uloge tih subjekata. Prema modelu voditelja registra, voditelj registra vodi evidenciju vrijednosnih papira koji se evidentiraju i u CSD-u. Prema modelu agenta za prijenos, upravitelj fonda ili agent za prijenos odgovorni su za račun na kojem se vodi dio izdanja vrijednosnih papira zabilježenog u CSD-u. Prema modelu zajedničkog depozitorija, zajednički depozitorij upotrebljavaju CSD-ovi koji uspostavljaju interoperabilnu vezu i trebao bi biti odgovoran za opći integritet izdanjâ vrijednosnih papira koja su izvorno evidentirali CSD-ovi koji su uspostavili interoperabilnu vezu ili koja oni vode na središnjoj razini.

(45)

U cilju smanjivanja operativnih rizika, koji obuhvaćaju rizike nastale zbog nedostataka u informacijskim sustavima, unutarnjim procesima i rezultata zaposlenika ili zbog prekida uzrokovanih vanjskim događajima zbog kojih dolazi do smanjenja, pogoršanja ili prekida usluga koje pruža CSD, CSD-ovi bi trebali identificirati sve rizike i pratiti njihov razvoj, neovisno o njihovim uzročnicima, koji mogu, na primjer, biti korisnici CSD-ova, pružatelji usluga CSD-ovima i ostale tržišne infrastrukture, uključujući druge CSD-ove. Operativnim rizicima trebalo bi se upravljati u skladu s dobro dokumentiranim i pouzdanim okvirom s jasno dodijeljenim ulogama i odgovornostima. Taj bi okvir trebao uključivati operativne ciljeve, značajke praćenja i mehanizme ocjenjivanja i trebao bi biti integriran u sustav za upravljanje rizicima CSD-a. U tom kontekstu, glavni službenik za rizike CSD-a trebao bi biti odgovoran za okvir za upravljanje operativnim rizicima. CSD-ovi bi svojim rizicima trebali upravljati interno. Ako unutarnje kontrole nisu dovoljne ili ako uklanjanje određenih rizika nije razumno izvediva mogućnost, CSD bi trebao imati mogućnost financijskog pokrivanja tih rizika osiguranjem.

(46)

CSD-ovi se ne bi trebali upuštati u ulaganja koja bi mogla utjecati na njihov profil rizika. CSD-ovi bi trebali sklapati ugovore o izvedenicama samo ako su im oni potrebni da se zaštite od rizika koje ne mogu smanjiti na neki drugi način. Na zaštitu od rizikâ trebali bi se primjenjivati određeni strogi uvjeti kojima se osigurava da se izvedenice ne upotrebljavaju u drugu svrhu osim pokrivanja rizika i da se ne upotrebljavaju za ostvarivanje dobiti.

(47)

Imovina CSD-ova trebala bi se držati na siguran način, biti lako dostupna i trebalo bi je biti moguće brzo unovčiti. CSD bi stoga trebao osigurati da su njegove politike i postupci za brzi pristup vlastitoj imovini utemeljeni barem na prirodi, veličini, kvaliteti, zrelosti i lokaciji imovine. CSD bi također trebao osigurati da izdvajanje funkcija skrbništva i ulaganja trećoj strani ne ugrožava brzi pristup njegovoj imovini.

(48)

Da bi mogao upravljati svojim likvidnosnim potrebama, CSD bi trebao moći odmah pristupiti svojim gotovinskim sredstvima i svim vrijednosnim papirima koje drži pod vlastitim imenom isti radni dan kada je donesena odluka o likvidaciji imovine.

(49)

Kako bi osigurao veći stupanj zaštite imovine CSD-a od neispunjenja obveza posrednika, CSD koji pristupi drugom CSD-u putem veze CSD-ova trebao bi tu imovinu imati na odvojenom računu u povezanom CSD-u. Tom razinom odvajanja trebalo bi se osigurati da je imovina CSD-a odvojena od imovine drugih subjekata i primjereno zaštićena. Međutim, nužno je dopustiti uspostavu veza s CSD-ovima trećih zemalja čak i ako pojedinačno odvojeni računi nisu dostupni u CSD-u treće zemlje pod uvjetom da je imovina CSD-a koji traži uspostavljanje veze u svakom slučaju primjereno zaštićena i da su nadležna tijela obaviještena o rizicima koji nastaju zbog nepostojanja pojedinačno odvojenih računa i o odgovarajućim mjerama koje se poduzimaju za ublažavanje takvih rizika.

(50)

Kako bi se osiguralo da CSD ulaže svoja financijska sredstva u visokolikvidne instrumente s minimalnim tržišnim i kreditnim rizicima te kako bi se ta ulaganja mogla brzo likvidirati s minimalnim učinkom na cijenu, on bi trebao diversificirati svoj portfelj i uspostaviti odgovarajuća koncentracijska ograničenja u pogledu izdavatelja instrumenata u koje ulaže svoja sredstva.

(51)

Radi osiguranja sigurnosti i učinkovitosti aranžmana o vezi CSD-a s drugim CSD-om, CSD bi trebao utvrditi i pratiti sve moguće izvore rizika koji proizlaze iz aranžmana o vezi te njima upravljati. Veza CSD-ova trebala bi u svim relevantnim nadležnostima imati dobro utemeljenu pravnu podlogu, kojom bi se poduprlo njezino oblikovanje i osigurala odgovarajuća zaštita CSD-ovima koji su u nju uključeni. Povezani CSD-ovi trebali bi mjeriti i pratiti kreditne i likvidnosne rizike koje predstavljaju jedan za drugoga i upravljati tim rizicima.

(52)

CSD podnositelj zahtjeva koji upravlja vezom sa CSD-om primateljem s pomoću neizravne veze CSD-ova ili s pomoću posrednika trebao bi mjeriti i pratiti dodatne rizike te upravljati njima, uključujući skrbničke, kreditne, pravne i operativne rizike koji nastaju zbog korištenja posrednikom radi osiguranja sigurnosti i učinkovitosti aranžmana o vezi.

(53)

Kako bi osigurali integritet izdanja u slučaju kada se vrijednosni papiri čuvaju u nekoliko CSD-ova putem veza CSD-ova, CSD-ovi bi trebali primjenjivati posebne mjere usklađivanja i koordinirati svoja djelovanja.

(54)

CSD-ovi bi trebali osigurati pošten i otvoren pristup svojim uslugama primjereno vodeći računa o rizicima za financijsku stabilnost i nesmetano funkcioniranje tržišta. Oni bi trebali kontrolirati rizike koji nastaju zbog njihovih sudionika i ostalih korisnika utvrđivanjem kriterija povezanih s rizikom za pružanje svojih usluga. CSD-ovi bi trebali osigurati da njihovi korisnici, na primjer sudionici, drugi CSD-ovi, središnje druge ugovorne strane (CCP-ovi), mjesta trgovanja ili izdavatelji kojima je odobren pristup njihovim uslugama, ispunjavaju kriterije i imaju potrebnu operativnu sposobnost, financijska sredstva, pravne ovlasti i stručnost za upravljanje rizicima kako bi se spriječio nastanak rizika za CSD-ove i druge korisnike.

(55)

Kako bi osigurao sigurnost i učinkovitost svojeg sustava za namiru vrijednosnih papira, CSD bi trebao stalno pratiti je li osigurana usklađenost s njegovim zahtjevima za pristup i imati jasno definirane i javno dostupne postupke za lakšu suspenziju i uredan izlazak strane podnositelja zahtjeva koja je prekršila zahtjeve za pristup ili ih više ne ispunjava.

(56)

Za potrebe odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, CSD bi trebao nadležnom tijelu podnijeti zahtjev koji mora sadržavati sve elemente potrebne da bi osigurao da se pružanjem pomoćnih usluga bankovnog tipa ne ugrožava nesmetano pružanje osnovnih usluga CSD-a. Od subjekata koji već imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti CSD-a ne bi se smjelo zahtijevati da ponovno dostavljaju iste elemente koje su već dostavili u procesu podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti CSD-a u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014.

(57)

S namjerom osiguranja pravne sigurnosti i dosljedne primjene prava, određeni zahtjevi propisani ovom Uredbom u pogledu mjera discipline namire trebali bi se početi primjenjivati od datuma stupanja na snagu tih mjera.

(58)

Ova se Uredba temelji na nacrtima regulatornih tehničkih standarda koje je Komisiji podnijela ESMA.

(59)

Pri izradi tehničkih standarda iz ove Uredbe ESMA je blisko surađivala s Europskim sustavom središnjih banaka i Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo.

(60)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtima regulatornih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„razdoblje preispitivanja” znači razdoblje koje je predmet preispitivanja koje počinje na dan nakon kraja prethodnog razdoblja preispitivanja i ocjene;

(b)

„uputa o namiri” znači nalog za prijenos kako je definiran u članku 2. točki i. Direktive 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4);

(c)

„ograničenje namire” znači blokada, rezervacija ili izdvajanje vrijednosnih papira zbog kojih nisu dostupni za namiru ili blokada ili rezervacija gotovine zbog čega ona nije dostupna za namiru;

(d)

„fond čijim se udjelima trguje na burzi” (ETF) znači fond kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 46. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5);

(e)

„CSD izdavatelj” znači CSD koji pruža osnovne usluge iz odjeljka A točke 1. ili 2. Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 u vezi s izdavanjem vrijednosnih papira;

(f)

„CSD ulagatelj” znači CSD koji je ili sudionik u sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja drugi CSD ili koji se služi trećom stranom ili posrednikom koji je sudionik u sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja drugi CSD u vezi s izdavanjem vrijednosnih papira;

(g)

„trajni medij” znači svako sredstvo koje omogućuje pohranu informacija na način na koji su one dostupne za buduću uporabu u razdoblju koje je primjereno s obzirom na namjenu tih informacija te koje omogućuje kopiranje pohranjenih informacija u neizmijenjenom obliku.

POGLAVLJE II.

UTVRĐIVANJE NAJVAŽNIJIH VALUTA I PRAKTIČNIH DOGOVORA ZA SAVJETOVANJE S RELEVANTNIM TIJELIMA

(Članak 12. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 2.

Utvrđivanje najvažnijih valuta

1.   Najvažnije valute navedene u članku 12. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 909/2014 utvrđuju se u skladu s jednim od sljedećih izračuna:

(a)

relativni udio svake valute Unije u ukupnoj vrijednosti uputa o namiri uz plaćanje koje namiruje CSD, izračunan u razdoblju od godine dana, pod uvjetom da svaki pojedini udio prelazi 1 %;

(b)

relativni udio uputa o namiri uz plaćanje koje je CSD namirio u valuti Unije u odnosu na ukupnu vrijednost uputa o namiri uz plaćanje namirenih u toj valuti u svim CSD-ovima u Uniji, izračunan tijekom razdoblja od godine dana, pod uvjetom da svaki pojedini udio prelazi 10 %.

2.   Izračune iz stavka 1. svake godine obavlja nadležno tijelo svakog CSD-a.

Članak 3.

Praktični dogovori za savjetovanje s relevantnim tijelima iz članka 12. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe (EU) br. 909/2014

1.   Ako jednu od najvažnijih valuta utvrđenih u skladu s člankom 2. ove Uredbe izdaje više središnjih banaka, te središnje banke određuju jednog predstavnika kao relevantno tijelo za tu valutu iz članka 12. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 909/2014.

2.   Ako se namira gotovinske strane transakcija vrijednosnih papira u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 obavlja preko računa otvorenih u nekoliko središnjih banaka koje izdaju istu valutu, te središnje banke određuju jednog predstavnika kao relevantno tijelo iz članka 12. stavka 1. točke (c) te Uredbe.

POGLAVLJE III.

IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD CSD-ova

(Članak 17. Uredbe (EU) br. 909/2014)

ODJELJAK 1.

Opće informacije o CSD-ovima podnositeljima zahtjeva

Članak 4.

Identifikacija i pravni oblik CSD-ova podnositelja zahtjeva

1.   U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad jasno se navodi CSD podnositelj zahtjeva i djelatnosti i usluge koje on namjerava obavljati.

2.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje sljedeće podatke:

(a)

podatke za kontakt osobe koja je odgovorna za zahtjev;

(b)

podatke za kontakt osobe ili osoba zaduženih za funkciju osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole CSD-a podnositelja zahtjeva;

(c)

puno ime (tvrtku) CSD-a podnositelja zahtjeva, njegov identifikator pravne osobe (LEI) i adresu sjedišta u Uniji;

(d)

osnivački akt i statut ili drugu osnivačku i zakonom propisanu dokumentaciju CSD-a podnositelja zahtjeva;

(e)

izvadak iz relevantnog trgovačkog ili sudskog registra ili drugu vrstu ovjerenog dokaza o adresi sjedišta i poslovnoj djelatnosti CSD-a podnositelja zahtjeva koji je valjan na datum podnošenja zahtjeva;

(f)

identifikacija sustava za namiru vrijednosnih papira kojima CSD podnositelj zahtjeva upravlja ili namjerava upravljati;

(g)

presliku odluke upravljačkog tijela o zahtjevu i zapisnik sa sastanka na kojem je upravljačko tijelo odobrilo spis zahtjeva i njegovo podnošenje;

(h)

grafički prikaz vlasničkih odnosa između matičnog poduzeća, poduzeća kćeri i svih drugih povezanih subjekata ili podružnica, u kojem su subjekti identificirani punim imenom (tvrtkom), pravnim oblikom, adresom sjedišta i poreznim ili matičnim brojem;

(i)

opis poslovnih djelatnosti poduzeća kćeri CSD-a podnositelja zahtjeva i drugih pravnih osoba u kojima CSD podnositelj zahtjeva ima udjel, uključujući informacije o veličini udjela;

(j)

popis na kojem je navedeno sljedeće:

i.

ime svake osobe ili subjekta koji, izravno ili neizravno, ima 5 % ili više kapitala ili glasačkih prava u CSD-u podnositelju zahtjeva;

ii.

ime svake osobe ili subjekta koji bi mogli imati značajan utjecaj na upravljanje CSD-om podnositeljem zahtjeva zbog svojeg udjela u kapitalu CSD-a podnositelja zahtjeva;

(k)

popis na kojem je navedeno sljedeće:

i.

ime svakog subjekta u kojem CSD podnositelj zahtjeva ima 5 % ili više kapitala ili glasačkih prava subjekta;

ii.

ime svakog subjekta na čije upravljanje CSD podnositelj zahtjeva ima znatan utjecaj;

(l)

popis osnovnih usluga navedenih u odjeljku A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 koje CSD podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati;

(m)

popis pomoćnih usluga izričito navedenih u odjeljku B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 koje CSD podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati;

(n)

popis ostalih pomoćnih usluga koje su dopuštene, ali nisu izričito navedene u odjeljku B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, a koje CSD podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati;

(o)

popis investicijskih usluga na koje se primjenjuje Direktiva 2014/65/EU koje su navedene u točki (n);

(p)

popis usluga i djelatnosti koje CSD podnositelj zahtjeva izdvaja ili namjerava izdvajati trećoj strani u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(q)

valutu ili valute koje CSD podnositelj zahtjeva obrađuje ili koje namjerava obrađivati u vezi s uslugama koje pruža, neovisno o tome namiruje li se gotovina na računu središnje banke, na računu CSD-a ili na računu pri imenovanoj kreditnoj instituciji;

(r)

informacije o svim tekućim i okončanim sudskim, upravnim, arbitražnim ili drugim pravnim postupcima u kojima je CSD podnositelj zahtjeva stranka i zbog kojeg bi mogao imati financijske ili druge troškove.

3.   Ako CSD podnositelj zahtjeva namjerava pružati osnovne usluge ili osnovati podružnicu u skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje i sljedeće informacije:

(a)

ime države članice/država članica u kojima CSD podnositelj zahtjeva namjerava poslovati;

(b)

program djelovanja u kojem su posebno navedene usluge koje CSD podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati u državi članici domaćinu;

(c)

valutu ili valute koje CSD podnositelj zahtjeva obrađuje ili namjerava obrađivati u državi članici domaćinu;

(d)

ako se usluge pružaju ili namjeravaju pružati posredstvom podružnice, organizacijsku strukturu podružnice i imena osoba odgovornih za njezino upravljanje;

(e)

ako je primjenjivo, ocjenu mjera koje CSD podnositelj zahtjeva namjerava poduzeti kako bi svojim korisnicima omogućio usklađivanje s nacionalnim zakonima iz članka 49. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 5.

Opće informacije o politikama i postupcima

1.   U zahtjevu za izdavanje odobrenja navedene su sljedeće informacije o politikama i postupcima CSD-a podnositelja zahtjeva iz ovog poglavlja:

(a)

naziv radnog mjesta osoba odgovornih za odobravanje i provedbu politika i postupaka;

(b)

opis mjera za provedbu i praćenje usklađenosti s politikama i postupcima.

2.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje opis postupaka koje je uspostavio CSD podnositelj zahtjeva u skladu s člankom 65. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 6.

Informacije o uslugama i djelatnostima CSD-a

CSD podnositelj zahtjeva u svom zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad navodi sljedeće:

(a)

detaljni opis usluga navedenih u članku 4. stavku 2. točkama (l) do (p);

(b)

postupke koji će se primjenjivati pri pružanju usluga iz točke (a).

Članak 7.

Informacije koje se odnose na grupe

1.   Ako je CSD podnositelj zahtjeva dio grupe poduzeća koja uključuje druge CSD-ove ili kreditne institucije iz članka 54. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 909/2014, zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje sljedeće:

(a)

politike i postupke iz članka 26. stavka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(b)

informacije o sastavu višeg rukovodstva, upravljačkog tijela i dioničarskoj strukturi matičnog poduzeća i ostalih poduzeća u grupi;

(c)

usluge i ključne osobe, osim višeg rukovodstva, koje CSD podnositelj zahtjeva dijeli s drugim poduzećima u grupi.

2.   Ako CSD podnositelj zahtjeva ima matično poduzeće, u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad navedeni su sljedeći podaci:

(a)

adresa sjedišta matičnog poduzeća CSD-a podnositelja zahtjeva;

(b)

ako je matično poduzeće subjekt koji ima odobrenje za rad ili je registriran u Uniji i podliježe nadzoru u skladu sa zakonodavstvom Unije ili zakonodavstvom treće zemlje, odgovarajući broj odobrenja ili registracije i ime(na) tijela nadležnog/nadležnih za nadzor matičnog poduzeća.

3.   Ako je CSD podnositelj zahtjeva izdvojio usluge ili djelatnosti jednom od poduzeća u grupi u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 909/2014, zahtjev mora sadržavati sažetak i presliku sporazuma o izdvajanju.

ODJELJAK 2.

Financijska sredstva za pružanje usluga CSD-a podnositelja zahtjeva

Članak 8.

Financijska izvješća, poslovni plan i plan oporavka

1.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje sljedeće financijske i poslovne informacije kako bi nadležno tijelo moglo ocijeniti usklađenost CSD-a podnositelja zahtjeva s člancima 44., 46. i 47. Uredbe (EU) br. 909/2014:

(a)

financijska izvješća, uključujući potpuni skup financijskih izvještaja za prethodne tri godine i izvješće o zakonskoj reviziji godišnjih i konsolidiranih financijskih izvještaja u smislu Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) za prethodne tri godine;

(b)

ako reviziju CSD-a podnositelja zahtjeva obavlja vanjski revizor, ime i nacionalni registracijski broj vanjskog revizora;

(c)

poslovni plan, uključujući financijski plan i procijenjeni proračun u kojem su predviđeni različiti poslovni scenariji za usluge koje pruža CSD podnositelj zahtjeva, za referentno razdoblje od najmanje tri godine;

(d)

plan za uspostavu poduzeća kćeri ili podružnica i njihove lokacije;

(e)

opis poslovnih djelatnosti koje CSD podnositelj zahtjeva namjerava obavljati, uključujući poslovne djelatnosti poduzeća kćeri ili podružnica CSD-a podnositelja zahtjeva.

2.   Ako nisu dostupni povijesni financijski podaci iz stavka 1. točke (a), zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje sljedeće podatke o CSD-u podnositelju zahtjeva:

(a)

dokaz o dostatnim financijskih sredstava u razdoblju od šest mjeseci nakon izdavanja odobrenja;

(b)

financijsko izvješće za razdoblje tijekom godine;

(c)

izjave o financijskom stanju CSD-a podnositelja zahtjeva, uključujući bilancu, račun dobiti i gubitka, promjene u vlasničkom kapitalu i novčanim tokovima i sažetak računovodstvenih politika te druga relevantna objašnjenja;

(d)

revidirane godišnje financijske izvještaje matičnih poduzeća za tri financijske godine prije datuma podnošenja zahtjeva.

3.   Zahtjev sadržava opis odgovarajućeg plana oporavka kako bi se osigurao kontinuitet ključnih operacija CSD-a podnositelja zahtjeva iz članka 22. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, uključujući sljedeće:

(a)

sažetak s pregledom plana i njegove provedbe;

(b)

identifikaciju ključnih operacija CSD-a podnositelja zahtjeva, scenarija stresnih situacija i događaja zbog kojih se pokreće oporavak te opis alata za oporavak koje će upotrebljavati CSD podnositelj zahtjeva;

(c)

procjenu mogućih učinaka plana oporavka na dionike na koje bi njegova provedba mogla utjecati;

(d)

procjenu pravne izvršivosti plana oporavka kojom se uzimaju u obzir sva pravna ograničenja koja proizlaze iz zakonodavstva Unije, nacionalnog zakonodavstva ili zakonodavstva treće zemlje.

ODJELJAK 3.

Organizacijski zahtjevi

Članak 9.

Organigram

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje organigram na kojem je opisana organizacijska struktura CSD-a podnositelja zahtjeva. Na organigramu je navedeno sljedeće:

(a)

identitet i zadaće odgovornih osoba na sljedećim položajima:

i.

više rukovodstvo;

ii.

rukovoditelji zaduženi za operativne funkcije iz članka 47. stavka 3.;

iii.

rukovoditelji zaduženi za djelatnosti podružnica CSD-a podnositelja zahtjeva;

iv.

ostale važne uloge u okviru poslovanja CSD-a podnositelja zahtjeva;

(b)

broj zaposlenika u svakom odjelu i radnoj jedinici.

Članak 10.

Kadrovske politike i postupci

Zahtjev za izdavanje odobrenja uključuje sljedeće informacije o kadrovskim politikama i postupcima CSD-a podnositelja zahtjeva:

(a)

opis politike primitaka uključujući informacije o fiksnim i promjenjivim elementima primitaka višeg rukovodstva, članova upravljačkog tijela i osoblja na poslovima upravljanja rizicima, osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole, unutarnje revizije i tehnološkim poslovima CSD-a podnositelja zahtjeva;

(b)

mjere koje je CSD podnositelj zahtjeva uspostavio za smanjivanje rizika od pretjeranog oslanjanja na odgovornosti povjerene pojedincima.

Članak 11.

Alati za praćenje rizika i mehanizmi upravljanja

1.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje sljedeće informacije o mehanizmima upravljanja i alatima za praćenje rizika CSD-a podnositelja zahtjeva:

(a)

opis mehanizama upravljanja CSD-a podnositelja zahtjeva koji su uspostavljeni u skladu s člankom 47. stavkom 2.;

(b)

politike, postupke i sustave uspostavljene u skladu s člankom 47. stavkom 1.;

(c)

opis sastava upravljačkog tijela i višeg rukovodstva i odbora uspostavljenih u skladu s člankom 48. te uloga i odgovornosti njihovih članova.

2.   Informacije iz stavka 1. uključuju opis procesâ za odabir i imenovanje višeg rukovodstva i članova upravljačkog tijela te za ocjenjivanje njihove uspješnosti i njihovo razrješenje.

3.   CSD podnositelj zahtjeva opisuje postupak za otkrivanje javnosti svojih mehanizama upravljanja i pravila kojima su uređene njegove djelatnosti.

4.   Ako se CSD podnositelj zahtjeva ravna prema priznatom kodeksu korporativnog upravljanja, taj se kodeks navodi u zahtjevu, prilaže se njegova preslika i obrazlažu slučajevi u kojima CSD podnositelj zahtjeva odstupa od kodeksa.

Članak 12.

Funkcije osiguravanja usklađenosti, unutarnje kontrole i unutarnje revizije

1.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje opis postupaka koje je uspostavio CSD podnositelj zahtjeva za interno izvješćivanje o kršenjima propisa navedeno u članku 26. stavku 5. Uredbe (EU) br. 909/2014.

2.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje informacije o politikama i postupcima CSD-a podnositelja zahtjeva koji se odnose na unutarnju reviziju iz članka 51., uključujući sljedeće:

(a)

opis alata za praćenje i ocjenjivanje primjerenosti i učinkovitosti sustava za unutarnju reviziju CSD-a podnositelja zahtjeva;

(b)

opis alata za kontrolu i zaštitu sustava za obradu podataka CSD-a podnositelja zahtjeva;

(c)

opis razvoja i primjene metodologije unutarnje revizije CSD-a podnositelja zahtjeva;

(d)

plan rada funkcije unutarnje revizije za razdoblje od tri godine nakon datuma podnošenja zahtjeva;

(e)

opis uloga i kvalifikacija svake osobe odgovorne za unutarnju reviziju iz članka 47. stavka 3. točke (d) pod nadzorom odbora za reviziju iz članka 48. stavka 1. točke (b).

3.   Zahtjev za izdavanje odobrenja uključuje sljedeće informacije o funkciji osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole CSD-a podnositelja zahtjeva iz članka 47. stavka 3. točke (c):

(a)

opis uloga i kvalifikacija osoba odgovornih za funkciju osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole i ostalog osoblja koje sudjeluje u ocjenjivanju usklađenosti, uključujući opis načina na koje se osigurava neovisnost funkcije osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole od ostalih poslovnih jedinica;

(b)

politike i postupke funkcije osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole, uključujući opis uloge upravljačkog tijela i višeg rukovodstva u osiguravanju usklađenosti;

(c)

ako je dostupno, najnovije interno izvješće koje su izradile osobe odgovorne za funkciju osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole ili drugo osoblje koje radi na ocjenjivanju usklađenosti u CSD-u podnositelju zahtjeva.

Članak 13.

Više rukovodstvo, upravljačko tijelo i dioničari

1.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje za svakog člana višeg rukovodstva i svakog člana upravljačkog tijela CSD-a podnositelja zahtjeva sljedeće informacije koje nadležnom tijelu omogućuju ocjenjivanje usklađenosti CSD-a podnositelja zahtjeva s člankom 27. stavcima 1. i 4. Uredbe (EU) br. 909/2014:

(a)

presliku životopisa svakog člana s navedenim iskustvom i znanjem;

(b)

podrobne informacije o kaznenim i administrativnim sankcijama izrečenima članu u vezi s pružanjem financijskih ili podatkovnih usluga ili u vezi s djelima prijevare ili pronevjere novca u obliku odgovarajuće službene potvrde, ako je dostupna u predmetnoj državi članici;

(c)

vlastitu izjavu o dobrom ugledu u vezi s pružanjem financijskih ili podatkovnih usluga u kojoj svaki član višeg rukovodstva i upravljačkog tijela izjavljuje vrijedi li za njega sljedeće:

i.

bio je osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s pružanjem financijskih ili podatkovnih usluga ili u vezi s kaznenim djelima prijevare ili pronevjere sredstava;

ii.

protiv njega je donesena odluka u stegovnom postupku koji je pokrenulo regulatorno tijelo, državno tijelo ili agencija ili se protiv njega vodi postupak;

iii.

protiv njega je u građanskom sudskom postupku donesena sudska odluka u vezi s pružanjem financijskih ili podatkovnih usluga ili u vezi s prijevarom u upravljanju poslovanjem;

iv.

bio je član upravljačkog tijela ili višeg rukovodstva poduzeća kojemu je regulatorno tijelo oduzelo registraciju ili odobrenje, pri čemu je bio povezan s tim poduzećem najmanje godinu dana prije oduzimanja odobrenja ili registracije;

v.

uskraćeno mu je pravo na obavljanje bilo kakvih djelatnosti za koje je potrebna registracija ili odobrenje regulatornog tijela;

vi.

bio je član upravljačkog tijela ili višeg rukovodstva poduzeća protiv kojeg je pokrenut postupak zbog insolventnosti najmanje godinu dana prije pokretanja postupka;

vii.

bio je član upravljačkog tijela ili višeg rukovodstva poduzeća kojemu je regulatorno tijelo izreklo sankciju, pri čemu je bio povezan s tim poduzećem najmanje godinu dana prije izricanja sankcije;

viii.

bio je na neki drugi način kažnjen novčanom kaznom, suspendiran, diskvalificirani ili su mu izrečene druge sankcije u vezi s pružanjem financijskih ili podatkovnih usluga od strane državnog, regulatornog ili stručnog tijela;

ix.

zbog neprimjerenog ponašanja ili zlouporabe zabranjeno mu je obavljanje dužnosti direktora ili druge rukovoditeljske dužnosti, otpušten je ili razriješen s dužnosti u poduzeću.

Za potrebe točke (c) podtočke i. ovog stavka neće se zahtijevati vlastita izjava ako je podnesena službena potvrda iz točke (b) ovog stavka.

2.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje sljedeće informacije o upravljačkom tijelu CSD-a podnositelja zahtjeva:

(a)

dokaz o usklađenosti s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(b)

opis uloga i odgovornosti članova upravljačkog tijela;

(c)

cilj u pogledu zastupljenosti nedovoljno zastupljenog spola u upravljačkom tijelu, odgovarajuća politika o ispunjavanju tog cilja i metoda koju CSD podnositelj zahtjeva primjenjuje za objavu tog cilja, politike i njezine provedbe.

3.   Zahtjev za izdavanje odobrenja uključuje sljedeće informacije o vlasničkoj strukturi i dioničarima CSD-a podnositelja zahtjeva:

(a)

opis vlasničke strukture CSD-a podnositelja zahtjeva iz članka 4. stavka 2. točke i., uključujući identitet i opseg interesa bilo kojeg subjekta koji je u položaju da može imati kontrolu nad poslovanjem CSD-a podnositelja zahtjeva;

(b)

popis dioničara i osoba koje su u položaju da mogu imati izravnu ili neizravnu kontrolu nad upravljanjem CSD-om podnositeljem zahtjeva.

Članak 14.

Upravljanje sukobima interesa

1.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje sljedeće informacije o politikama i postupcima koje je CSD podnositelj zahtjeva uspostavio za utvrđivanje mogućih sukoba interesa i upravljanje njima u skladu s člankom 50.:

(a)

opis politika i postupaka koji se odnose na utvrđivanje potencijalnih sukoba interesa, upravljanje njima i njihovo prijavljivanje nadležnom tijelu i procesa kojim se osigurava da je osoblje CSD-a podnositelja zahtjeva upoznato s tim politikama i postupcima;

(b)

opis kontrola i mjera koje su uspostavljene kako bi se osiguralo da su zahtjevi iz točke (a) o upravljanju sukobima interesa ispunjeni;

(c)

opis sljedećih elemenata:

i.

uloga i odgovornosti ključnog osoblja, posebno kada imaju odgovornosti i u drugim subjektima;

ii.

mehanizama kojima se osigurava da su osobe koje su u trajnom sukobu interesa isključene iz postupka odlučivanja i da ne primaju relevantne informacije o pitanjima na koje utječe stalni sukob interesa;

iii.

ažuriranog registra postojećih sukoba interesa u trenutku podnošenja zahtjeva i opis načina upravljanja tim sukobima interesa.

2.   Ako je CSD podnositelj zahtjeva dio grupe, registar iz stavka 1. točke (c) podtočke iii. uključuje opis sukoba interesa koji nastaju zbog drugih poduzeća u grupi u vezi s bilo kojom uslugom koju pruža CSD podnositelj zahtjeva i mehanizama koji su uspostavljeni za upravljanje tim sukobima interesa.

Članak 15.

Povjerljivost

1.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje politike i postupke koje je CSD podnositelj zahtjeva uspostavio za sprječavanje neovlaštene uporabe ili otkrivanja povjerljivih informacija. Povjerljive informacije uključuju sljedeće informacije:

(a)

informacije koje se odnose na sudionike, klijente, izdavatelje ili druge korisnike usluga CSD-a podnositelja zahtjeva;

(b)

druge informacije kojima CSD podnositelj zahtjeva raspolaže kao posljedica njegovih poslovnih aktivnosti, a koje se ne smiju upotrebljavati u komercijalne svrhe.

2.   Zahtjev za izdavanje odobrenja sadržava sljedeće informacije o pristupu osoblja informacijama kojima raspolaže CSD podnositelj zahtjeva:

(a)

unutarnje postupke za davanje dopuštenja za pristup informacijama kojima se osigurava siguran pristup podacima;

(b)

opis svih ograničenja u pogledu uporabe podataka na temelju povjerljivosti.

Članak 16.

Odbor korisnika

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava sljedeće informacije o svakom odboru korisnika:

(a)

mandat odbora korisnika;

(b)

mehanizme upravljanja odborom korisnika;

(c)

operativne postupke odbora korisnika;

(d)

kriterije za prijam i mehanizam za odabir članova odbora korisnika;

(e)

popis predloženih članova odbora korisnika uz navođenje interesa koje zastupaju.

Članak 17.

Vođenje evidencije

1.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje opis sustava, politika i postupaka za vođenje evidencije CSD-a podnositelja zahtjeva koji su uspostavljeni i održavaju se u skladu s poglavljem VIII. ove Uredbe.

2.   Ako CSD podnositelj zahtjeva podnese zahtjev za izdavanje odobrenja prije datuma primjene članka 54., zahtjev za izdavanje odobrenja sadržava sljedeće informacije:

(a)

analizu razine usklađenosti postojećih sustava za vođenje evidencije CSD-a podnositelja zahtjeva sa zahtjevima iz članka 54.;

(b)

plan provedbe u kojem je podrobno opisano kako će CSD podnositelj zahtjeva ispuniti zahtjeve iz članka 54. do datuma kada se on počne primjenjivati.

ODJELJAK 4.

Pravila vođenja poslovanja

Članak 18.

Svrha i ciljevi

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje opis svrhe i ciljeva CSD-a podnositelja zahtjeva iz članka 32. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 19.

Rješavanje pritužbi

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava postupke koje je CSD podnositelj zahtjeva uspostavio za rješavanje pritužbi.

Članak 20.

Zahtjevi za sudjelovanje

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava sve potrebne informacije povezane sa sudjelovanjem u sustavima za namiru vrijednosnih papira kojima upravlja CSD podnositelj zahtjeva u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 909/2014 i člancima 88. do 90. ove Uredbe. Te informacije uključuju sljedeće:

(a)

kriterije za sudjelovanje kojima se omogućuje pošten i otvoren pristup svim pravnim osobama koje namjeravaju sudjelovati u sustavima za namiru vrijednosnih papira kojima upravlja CSD podnositelj zahtjeva;

(b)

postupke za primjenu disciplinskih mjera protiv postojećih sudionika koji ne ispunjavaju kriterije za sudjelovanje.

Članak 21.

Transparentnost

1.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje dokumente i informacije o cjenovnoj politici CSD-a podnositelja zahtjeva iz članka 34. Uredbe (EU) br. 909/2014. Te informacije uključuju konkretno cijene i naknade za svaku osnovnu uslugu koju pruža CSD podnositelj zahtjeva i postojeće popuste i rabate te uvjete pod kojima se ostvaruje korist od tih popusta.

2.   CSD podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu opis metoda koje se upotrebljavaju za objavu relevantnih informacija u skladu s člankom 34. stavcima 1., 2., 4. i 5. Uredbe (EU) br. 909/2014.

3.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava informacije na temelju kojih nadležno tijelo može ocijeniti kako CSD podnositelj zahtjeva namjerava ispuniti zahtjeve za odvojeno obračunavanje troškova i prihoda u skladu s člankom 34. stavcima 6. i 7. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 22.

Postupci za komunikaciju sa sudionicima i drugim tržišnim infrastrukturama

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava relevantne informacije o načinu na koji CSD podnositelj zahtjeva upotrebljava međunarodne otvorene komunikacijske postupke i standarde za prijenos poruka i referentnih podataka u postupcima za komunikaciju sa sudionicima i ostalim tržišnim infrastrukturama.

ODJELJAK 5.

Zahtjevi za usluge koje pružaju CSD-ovi

Članak 23.

Nematerijalizirani oblik

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje informacije o postupcima u vezi s evidencijom u nematerijaliziranom obliku kojima se osigurava usklađenost CSD-a podnositelja zahtjeva s člankom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 24.

Predviđeni datumi namire i mjere za sprječavanje i rješavanje neuspjelih namira

1.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje sljedeće informacije o CSD-u podnositelju zahtjeva:

(a)

postupke i mjere za sprječavanje neuspjelih namira u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(b)

mjere za rješavanje neuspjelih namira u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 909/2014.

2.   Ako CSD podnositelj zahtjeva podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za rad prije nego što se počnu primjenjivati članci 6. i 7. Uredbe (EU) br. 909/2014 u skladu s člankom 76. stavcima 4. i 5. te Uredbe, zahtjev za izdavanje odobrenja sadržava plan provedbe u kojem je podrobno opisano kako će CSD podnositelj zahtjeva ispuniti zahtjeve iz članaka 6. i 7. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Institucije iz članka 69. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 uključuju u plan provedbe iz prvog podstavka analizu u kojoj su mjeri postojeća pravila, postupci, mehanizmi i mjere u skladu sa zahtjevima iz članaka 6. i 7. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 25.

Integritet izdanja

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje informacije o pravilima i postupcima CSD-a podnositelja zahtjeva kojima se osigurava integritet izdanja vrijednosnih papira iz članka 37. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavlja IX. ove Uredbe.

Članak 26.

Zaštita vrijednosnih papira sudionika i njihovih klijenata

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava sljedeće informacije o uspostavljenim mjerama za zaštitu vrijednosnih papira sudionika CSD-a podnositelja zahtjeva i njihovih klijenata u skladu s člankom 38. Uredbe (EU) br. 909/2014:

(a)

pravila i postupke za smanjenje rizika i upravljanje rizicima povezanima sa čuvanjem vrijednosnih papira;

(b)

detaljni opis različitih razina odvajanja koje nudi CSD podnositelj zahtjeva, opis troškova povezanih sa svakom razinom, tržišnih uvjeta pod kojima se nude, njihovih glavnih pravnih posljedica i primjenjivog stečajnog prava;

(c)

politike i postupke za dobivanje suglasnosti iz članka 38. stavka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014;

Članak 27.

Konačnost namire

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad uključuje informacije o pravilima o konačnosti namire koje je uspostavio CSD podnositelj zahtjeva u skladu s člankom 39. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 28.

Gotovinska namira

1.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava postupke za namiru gotovinskih plaćanja za svaki sustav za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD podnositelj zahtjeva u skladu s člankom 40. Uredbe (EU) br. 909/2014.

2.   CSD podnositelj zahtjeva dostavlja informacije o tome provodi li se namira gotovinskih plaćanja u skladu s člankom 40. stavcima 1. ili 2. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Ako se namira gotovinskih plaćanja namjerava provesti u skladu s člankom 40. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, CSD podnositelj zahtjeva objašnjava zašto nije praktična i dostupna namira u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 29.

Pravila i postupci u slučaju neispunjavanja obveza sudionika

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava pravila i postupke koje je uspostavio CSD podnositelj zahtjeva za postupanje u slučaju neispunjavanja obveza sudionika.

Članak 30.

Prijenos imovine sudionika i klijenata u slučaju oduzimanja odobrenja za rad

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava informacije o postupcima koje je uspostavio CSD podnositelj zahtjeva kako bi mogao osigurati pravodobnu i urednu namiru i prijenos imovine klijenata i sudionika na drugi CSD u slučaju oduzimanja njegova odobrenja za rad.

ODJELJAK 6.

Bonitetni zahtjevi

Članak 31.

Pravni rizici

1.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava sve informacije koje su potrebne kako bi nadležno tijelo moglo ocijeniti jesu li pravila, postupci i ugovori CSD-a podnositelja zahtjeva jasni, razumljivi i izvršivi u svim relevantnim nadležnostima u skladu s člankom 43. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 909/2014.

2.   Ako CSD podnositelj zahtjeva namjerava obavljati poslovanje u različitim nadležnostima, CSD podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu informacije o mjerama koje su uspostavljene za utvrđivanje i smanjenje rizika koji proizlaze iz potencijalnog sukoba zakona u nadležnostima u skladu s člankom 43. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014. Te informacije uključuju pravnu procjenu na kojoj se temelje te mjere.

Članak 32.

Opći poslovni rizici

1.   CSD podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu opis sustava za upravljanje rizicima i kontrolu rizika te informatičkih alata koje je CSD podnositelj zahtjeva uspostavio za upravljanje poslovnim rizicima u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) br. 909/2014.

2.   Ako je CSD podnositelj zahtjeva pribavio ocjenu rizika od treće strane, on tu ocjenu dostavlja nadležnom tijelu zajedno sa svim relevantnim informacijama kojima se potkrepljuje ta ocjena rizika.

Članak 33.

Operativni rizici

1.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava informacije kojima se dokazuje da CSD podnositelj zahtjeva ispunjava zahtjeve za upravljanje operativnim rizicima u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem X. ove Uredbe.

2.   Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava i sljedeće informacije o popisu usluga iz članka 4. stavka 2. točke (p) ove Uredbe:

(a)

presliku sporazuma o izdvajanju usluga ili djelatnosti;

(b)

metode koje se upotrebljavaju za praćenje razine usluga izdvojenih usluga i djelatnosti.

Članak 34.

Investicijska politika

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava dokaze o sljedećem:

(a)

CSD podnositelj zahtjeva drži svoju financijsku imovinu u skladu s člankom 46. stavcima 1., 2. i 5. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem XI. ove Uredbe.

(b)

ulaganja CSD-a podnositelja zahtjeva u skladu su s člankom 46. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem XI. ove Uredbe.

Članak 35.

Kapitalni zahtjevi

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava sljedeće informacije o kapitalnim zahtjevima:

(a)

informacije da kapital CSD-a podnositelja zahtjeva, uključujući njegovu zadržanu dobit i rezerve, ispunjava zahtjeve iz članka 47. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(b)

plan iz članka 47. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 i sva ažuriranja tog plana te dokaze da ga je odobrilo upravljačko tijelo ili odgovarajući odbor upravljačkog tijela CSD-a podnositelja zahtjeva.

ODJELJAK 7.

Članak 36.

Veze CSD-ova

Ako je CSD podnositelj zahtjeva uspostavio veze CSD-ova ili ih namjerava uspostaviti, u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad navode se sljedeće informacije:

(a)

opis veza CSD-ova kojemu su priložene procjene potencijalnih izvora rizika koji proizlaze iz tih veza CSD-a podnositelja zahtjeva;

(b)

očekivani ili stvarni volumeni namire i vrijednosti namire izvršene u okviru veze CSD-ova;

(c)

postupci u pogledu utvrđivanja, procjene i praćenja svih potencijalnih izvora rizika za CSD podnositelja zahtjeva i njegove sudionike koji proizlaze iz te veze te upravljanja tim rizicima i odgovarajuće mjere koje su uspostavljene za njihovo smanjenje;

(d)

procjena primjenjivosti stečajnog prava primjenjivog na djelovanje veze CSD-ova i njegovih posljedica za CSD koji je podnositelj zahtjeva;

(e)

ostale relevantne informacije koje je zatražilo nadležno tijelo za procjenu usklađenosti veza CSD-ova sa zahtjevima iz članka 48. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavlja XII. ove Uredbe.

ODJELJAK 8.

Pristup CSD-ovima

Članak 37.

Pravila za pristup

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad sadržava opis postupaka za rješavanje sljedećih zahtjeva za pristup:

(a)

od pravnih osoba koje namjeravaju postati sudionici u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem XIII. ove Uredbe;

(b)

od izdavatelja u skladu s člankom 49. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem XIII. ove Uredbe;

(c)

od drugih CSD-ova u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem XIII. ove Uredbe;

(d)

od drugih tržišnih infrastruktura u skladu s člankom 53. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem XIII. ove Uredbe.

ODJELJAK 9.

Dodatne informacije

Članak 38.

Zahtjev za dodatne informacije

Nadležno tijelo može zatražiti od CSD-a podnositelja zahtjeva sve dodatne informacije koje su potrebne kako bi se procijenilo ispunjava li CSD podnositelj zahtjeva u trenutku izdavanja odobrenja za rad zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 909/2014.

POGLAVLJE IV.

UDJELI CSD-ova U ODREĐENIM SUBJEKTIMA

(članak 18. stavak 3. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 39.

Kriteriji za udjele CSD-ova

Kada izdaje odobrenje za udjel CSD-a u pravnoj osobi koja ne pruža usluge iz odjeljaka A i B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, nadležno tijelo uzima u obzir sljedeće kriterije:

(a)

opseg financijskih obveza koje je CSD preuzeo zbog tog udjela;

(b)

drži li CSD dovoljno financijskih sredstava koja ispunjavaju kriterije iz članka 46. Uredbe (EU) br. 909/2014 za pokrivanje rizika koji proizlaze iz sljedećeg:

i.

jamstava koje je CSD dao toj pravnoj osobi;

ii.

svih potencijalnih obveza koje je CSD preuzeo u korist te pravne osobe;

iii.

svih sporazuma o podjeli gubitka ili mehanizama za oporavak te pravne osobe;

(c)

pruža li pravna osoba u kojoj CSD ima udjel usluge koje su komplementarne osnovnim uslugama koje nudi CSD, kako je navedeno u članku 18. stavku 4. Uredbe (EU) br. 909/2014, na primjer:

i.

središnja druga ugovorna strana koja ima odobrenje za rad ili je priznata u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012; ili

ii.

mjesto trgovanja kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 42. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(d)

ostvaruje li CSD zbog svog udjela kontrolu nad pravnom osobom kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 21. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(e)

analizu rizika CSD-a koji proizlaze iz tog udjela, uključujući analizu koju je odobrio unutarnji ili vanjski revizor koja pokazuje da se svim rizicima koji proizlaze iz tog udjela upravlja na prikladan način. Nadležna tijela uzimaju u obzir posebno sljedeće aspekte analize CSD-a:

i.

strateško opravdanje za udjel kojim se uzimaju u obzir interesi korisnika CSD-a, uključujući izdavatelje, sudionike i njihove klijente;

ii.

financijske rizike i obveze koji proizlaze iz udjela CSD-a.

POGLAVLJE V.

PREISPITIVANJE I OCJENA

(članak 22. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 40.

Informacije koje treba dostaviti nadležnom tijelu

1.   Za potrebe ovog poglavlja, „razdoblje preispitivanja” kako je definirano u članku 1. točki (a) uključuje razdoblje između prvog odobrenja za rad izdanog CSD-u u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 i prvog preispitivanja i ocjene iz članka 22. stavka 1. te Uredbe.

2.   Za potrebe preispitivanja i ocjene iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, CSD svojem nadležnom tijelu dostavlja sljedeće informacije:

(a)

informacije iz članaka 41. i 42.;

(b)

izvješće o djelatnostima CSD-a i bitnim promjenama iz članka 16. stavka 4. Uredbe (EU) br. 909/2014 koje su nastale tijekom razdoblja preispitivanja i sve povezane dokumente;

(c)

sve dodatne informacije koje je zatražilo nadležno tijelo i koje su potrebne za procjenu usklađenosti CSD-a i njegovih djelatnosti s Uredbom (EU) br. 909/2014 tijekom razdoblja preispitivanja.

3.   Izvješće iz stavka 2. točke (b) sadržava izjavu CSD-a o općoj usklađenosti s odredbama Uredbe (EU) br. 909/2014 tijekom razdoblja preispitivanja.

Članak 41.

Periodične informacije relevantne za preispitivanje

Za svako razdoblje preispitivanja CSD nadležnom tijelu dostavlja sljedeće informacije:

(a)

potpuni skup svojih zadnjih revidiranih financijskih izvještaja, uključujući one konsolidirane na razini grupe;

(b)

sažetu verziju svojih najnovijih financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine;

(c)

sve odluke upravljačkog tijela na temelju savjeta odbora korisnika te sve odluke pri pri kojima upravljačko tijelo nije slijedilo savjete odbora korisnika;

(d)

informacije o svim tekućim građanskim, upravnim ili drugim sudskim ili izvansudskim postupcima u kojima sudjeluje CSD, posebno o pitanjima koja se odnose na poreze i nesolventnost, ili o pitanjima koja CSD-u mogu prouzročiti financijske troškove ili troškove u pogledu ugleda;

(e)

informacije o svim tekućim građanskim, upravnim ili drugim sudskim i izvansudskim postupcima u kojima sudjeluje član upravljačkog tijela ili član višeg rukovodstva i koji bi mogli negativno utjecati na CSD;

(f)

sve pravomoćne odluke koje su donesene u postupcima iz točaka (d) i (e);

(g)

presliku rezultata testova otpornosti na stres u pogledu kontinuiteta poslovanja ili sličnih postupaka provedenih u razdoblju preispitivanja;

(h)

izvješće o operativnim incidentima do kojih je došlo tijekom razdoblja preispitivanja i koji su utjecali na nesmetano pružanje bilo koje osnovne usluge, o mjerama poduzetima za njihovo rješavanje i rezultatima mjera;

(i)

izvješće o funkcioniranju sustava za namiru vrijednosnih papira, uključujući procjenu dostupnosti sustava u razdoblju preispitivanja koja se mjeri svakodnevno kao postotak vremena u kojemu je sustav operativan i funkcionira u skladu s dogovorenim parametrima

(j)

sažetak vrsta ručnih intervencija koje je izvršio CSD;

(k)

informacije koje se odnose na utvrđivanje ključnih operacija CSD-a, sve bitne izmjene njegova plana oporavka, rezultate scenarija stresnih situacija, događaje zbog kojih se pokreće oporavak i alate za oporavak CSD-a;

(l)

informacije o svim službenim pritužbama koje je CSD zaprimio tijekom razdoblja preispitivanja, uključujući informacije o sljedećim elementima:

i.

prirodi pritužbe;

ii.

načinu postupanja po pritužbi, uključujući ishod pritužbe;

iii.

datum završetka obrade pritužbe;

(m)

informacije o slučajevima u kojima je CSD uskratio pristup svojim uslugama svim postojećim ili potencijalnim sudionicima, svim izdavateljima, drugom CSD-u ili drugoj tržišnoj infrastrukturi u skladu s člankom 33. stavkom 3., člankom 49. stavkom 3., člankom 52. stavkom 2. i člankom 53. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(n)

izvješće o izmjenama koje utječu na bilo koju vezu koju je CSD uspostavio, uključujući izmjene mehanizama i postupaka koji se upotrebljavaju za namiru u okviru tih veza CSD-ova;

(o)

informacije o svim slučajevima utvrđenih sukoba interesa do kojih je došlo u razdoblju preispitivanja, uključujući opis upravljanja njima;

(p)

informacije o unutarnjim kontrolama i revizijama koje je CSD proveo u razdoblju preispitivanja;

(q)

informacije o svim utvrđenim kršenjima Uredbe (EU) br. 909/2014, uključujući kršenja utvrđena putem kanala za prijavu iz članka 26. stavka 5. Uredbe (EU) br. 909/2014.;

(r)

podrobne informacije o svim disciplinskim mjerama koje je CSD poduzeo, uključujući sve slučajeve suspenzije sudionika u skladu s člankom 7. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 909/2014, uz navođenje razdoblja suspenzije i razloga zbog kojih je do nje došlo;

(s)

opća poslovna strategija CSD-a kojom je pokriveno razdoblje od najmanje tri godine nakon zadnjeg preispitivanja i ocjene i detaljan poslovni plan za usluge koje pruža CSD kojim je pokriveno razdoblje od najmanje godine dana nakon zadnjeg preispitivanja i ocjene.

Članak 42.

Statistički podaci koje treba dostaviti za svako preispitivanje i ocjenu

1.   Za svako razdoblje preispitivanja CSD nadležnom tijelu dostavlja sljedeće statističke podatke:

(a)

popis sudionika u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD uz navođenje države u kojoj su osnovani;

(b)

popis izdavatelja i popis izdanja vrijednosnih papira evidentiranih na računima vrijednosnih papira koji se vode na središnjoj razini ili se ne vode na središnjoj razini u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD uz navođenje države u kojoj su osnovani izdavatelji i identifikacije izdavatelja kojima CSD pruža usluge iz točaka 1. i 2. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014;

(c)

ukupnu tržišnu vrijednost i nominalnu vrijednost vrijednosnih papira evidentiranih na računima vrijednosnih papira koji se vode na središnjoj razini ili se ne vode na središnjoj razini u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD;

(d)

nominalnu i tržišnu vrijednost vrijednosnih papira iz točke (c) koji su navedeni kako slijedi:

i.

prema svakoj od sljedećih vrsta financijskih instrumenata:

prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (a) Direktive 2014/65/EU;

državni dužnički vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU;

prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (b) Direktive 2014/65/EU, osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU;

prenosivi vrijednosni papiri iz članka 4. stavka 1. podstavka 44. točke (c) Direktive 2014/65/EU;

fondovi čijim se udjelima trguje na burzi kako su definirani u članku 4. stavku 1. podstavku 46. Direktive 2014/65/EU;

udjeli u subjektima za zajednička ulaganja osim fondova čijim se udjelima trguje na burzi;

instrumenti tržišta novca, osim državnih dužničkih vrijednosnih papira iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Direktive 2014/65/EU;

emisijske jedinice;

ostali financijski instrumenti;

ii.

prema državi u kojoj je sudionik osnovan;

iii.

prema državi u kojoj je izdavatelj osnovan;

(e)

nominalnu i tržišnu vrijednost vrijednosnih papira koji su početno evidentirani u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD;

(f)

nominalnu i tržišnu vrijednost vrijednosnih papira iz točke (e) koji su navedeni kako slijedi:

i.

prema vrstama financijskih instrumenata iz točke (d) podtočke i.;

ii.

prema državi u kojoj je sudionik osnovan;

iii.

prema državi u kojoj je izdavatelj osnovan;

(g)

ukupni broj i vrijednosti uputa o namiri uz plaćanje i ukupni broj i vrijednosti uputa o namiri bez plaćanja koje su namirene u svakom sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD;

(h)

ukupni broj i vrijednosti uputa o namiri koje su kategorizirane kako slijedi:

i.

prema vrstama financijskih instrumenata iz točke (d) podtočke i.;

ii.

prema državi u kojoj je sudionik osnovan;

iii.

prema državi u kojoj je izdavatelj osnovan;

iv.

prema valuti namire;

v.

prema vrsti uputa o namiri, kako slijedi:

upute o namiri bez plaćanja (FOP) koje se sastoje od uputa o namiri za isporuku bez plaćanja (DFP) i primitak bez plaćanja (RFP);

upute o namiri za isporuku po plaćanju (DVP) i za primitak po plaćanju (RVP);

upute o namiri za isporuku uz plaćanje (DWP) i za primitak uz plaćanje (RWP),

upute o namiri za plaćanje bez isporuke (PFOD).

vi.

za upute o namiri uz plaćanje prema tome je li gotovinska strana namirena u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 ili u skladu s člankom 40. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(i)

broj i vrijednost transakcija dokupa iz članka 7. stavka 3. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(j)

broj i iznos kazni iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 po sudioniku;

(k)

ukupnu vrijednost operacija pozajmljivanja i uzajmljivanja vrijednosnih papira koje je obradio CSD koji djeluje kao posrednik ili nalogodavatelj za svaku vrstu financijskih instrumenata iz točke (d) podtočke i.;

(l)

ukupnu vrijednost uputa o namiri koje su namirene putem svake veze CSD-ova navodeći je li CSD podnositelj ili primatelj zahtjeva;

(m)

vrijednost jamstava i obveza koje je CSD primio ili pružio u vezi s operacijama pozajmljivanja i uzajmljivanja vrijednosnih papira;

(n)

vrijednost djelatnosti riznice koje uključuju devizne i prenosive vrijednosne papire povezane s upravljanjem dugim saldima sudionika, uključujući kategorije institucija čijim dugim saldima upravlja CSD;

(o)

broj postupaka usklađivanja kojima su otkrivena neopravdana stvaranja ili brisanja vrijednosnih papira kako je navedeno u članku 65. stavku 2., ako se ti postupci odnose na izdanja vrijednosnih papira evidentirana na računima vrijednosnih papira koje CSD vodi ili ne vodi na središnjoj razini;

(p)

aritmetičku sredinu, medijan i modus vremena potrebnog za ispravak pogreške utvrđene u skladu s člankom 65. stavkom 2.

Vrijednosti iz podstavka 1. točaka (g), (h) i (l) izračunavaju se na sljedeći način:

(a)

u slučaju uputa o namiri uz plaćanje, iznos namire gotovinske strane;

(b)

u slučaju uputa o namiri bez plaćanja, tržišna vrijednost financijskih instrumenata ili, ako ona nije dostupna, nominalna vrijednost financijskih instrumenata.

2.   Tržišna vrijednost iz stavka 1. izračunava se na zadnji dan razdoblja preispitivanja kako slijedi:

(a)

za financijske instrumente iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (7) uvrštene za trgovanje na mjestu trgovanja u Uniji, tržišna vrijednost jednaka je zaključnoj cijeni najrelevantnijeg tržišta u pogledu likvidnosti iz članka 4. stavka 6. točke (b) te Uredbe;

(b)

za financijske instrumente uvrštene za trgovanje na mjestu trgovanja u Uniji, osim onih iz točke (a), tržišna vrijednost jednaka je zaključnoj cijeni koja proizlazi s mjesta trgovanja u Uniji s najvećim prometom;

(c)

za financijske instrumente, osim onih iz točaka (a) i (b), tržišna vrijednost utvrđuje se na temelju cijene izračunane primjenom unaprijed utvrđene metodologije kojom se uzimaju u obzir kriteriji povezani s tržišnim podacima, kao što su tržišne cijene dostupne na različitim mjestima trgovanja ili kod investicijskih društava.

3.   CSD navodi vrijednosti iz stavka 1. u valuti u kojoj su vrijednosni papiri izraženi, namireni ili u kojoj se odobrava kredit. Nadležno tijelo može od CSD-a zatražiti da navede te vrijednosti u valuti države članice domaćina CSD-a ili u eurima.

4.   Za potrebe statističkog izvješćivanja CSD-a, nadležno tijelo može utvrditi algoritme ili načela za objedinjavanje podataka.

Članak 43.

Ostale informacije

U dokumentima koje CSD dostavlja nadležnom tijelu u skladu s člankom 41. navodi se sljedeće:

(a)

je li se dokument dostavlja prvi put ili je riječ o dokumentu koji je već dostavljen i ažuriran tijekom razdoblja preispitivanja;

(b)

jedinstveni referentni broj dokumenta koji mu je dodijelio CSD;

(c)

naziv dokumenta;

(d)

poglavlje, odjeljak ili stranica dokumenta gdje su tijekom razdoblja preispitivanja unesene izmjene i dodatna objašnjenja u vezi s izmjenama koje su unesene tijekom razdoblja preispitivanja.

Članak 44.

Informacije koje treba dostaviti tijelima iz članka 22. stavka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014

Za svako razdoblje preispitivanja nadležno tijelo tijelima iz članka 22. stavka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014 dostavlja sljedeće informacije:

(a)

izvješće o ocjeni nadležnog tijela o rizicima kojima je CSD izložen ili bi mogao biti izložen ili koje on uzrokuje za nesmetano funkcioniranja tržišta vrijednosnih papira;

(b)

sve predviđene ili konačne korektivne mjere ili kazne protiv CSD-a kao rezultat preispitivanja i ocjene.

Ako je primjenjivo, izvješće iz točke (a) sadržava rezultate analize nadležnog tijela o načinu na koji CSD ispunjava zahtjeve iz članka 24. stavka 2. i relevantne dokumente i informacije iz članka 24. stavka 2. koje je CSD dostavio.

Članak 45.

Razmjena informacija između nadležnih tijela iz članka 22. stavka 8. Uredbe (EU) br. 909/2014

1.   Tijekom preispitivanja i ocjene nadležno tijelo dostavlja nadležnim tijelima iz članka 22. stavka 8. Uredbe (EU) br. 909/2014 sve relevantne informacije, koje je CSD dostavio u vezi sa zaposlenicima, ključnim osobama, funkcijama, uslugama ili sustavima i koje taj CSD razmjenjuje s ostalim CSD-ovima s kojima održava vrste veza iz članka 17. stavka 6. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 909/2014, u roku od 10 radnih dana od primitka tih informacija.

2.   Nakon što provede preispitivanje i ocjenu, nadležno tijelo dostavlja sljedeće informacije nadležnim tijelima iz članka 22. stavka 8. Uredbe (EU) br. 909/2014:

(a)

izvješće o ocjeni nadležnog tijela o rizicima kojima je CSD izložen ili bi mogao biti izložen ili koje on uzrokuje za nesmetano funkcioniranja tržišta vrijednosnih papira;

(b)

sve predviđene ili konačne korektivne mjere ili kazne protiv CSD-a kao rezultat preispitivanja i ocjene.

POGLAVLJE VI.

PRIZNAVANJE DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TREĆE ZEMLJE

(članak 25. stavak 6. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 46.

Sadržaj zahtjeva

1.   Zahtjev za priznavanje sadržava informacije iz Priloga I.

2.   Zahtjev za priznavanje:

(a)

dostavlja se na trajnom mediju;

(b)

dostavlja se u papirnatom i elektroničkom obliku, s time da se za potonji oblik upotrebljavaju formati otvorenog izvora koji se mogu lako čitati;

(c)

dostavlja se na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija, uključujući prijevode ako izvorni dokumenti nisu sastavljeni na jeziku koji se uobičajeno koristi u području međunarodnih financija;

(d)

dostavlja se s jedinstvenim referentnim brojem za svaki uključeni dokument.

3.   CSD podnositelj zahtjeva dostavlja dokaze kojima se potvrđuju informacije iz Priloga I.

POGLAVLJE VII.

ALATI ZA PRAĆENJE RIZIKA

(članak 26. stavci 1. do 7. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 47.

Alati za praćenje rizika CSD-ova

1.   CSD uspostavlja, u okviru svojih mehanizama upravljanja, dokumentirane politike, postupke i sustave kojima se utvrđuju, mjere i prate rizici te se upravlja rizicima i omogućuje se izvješćivanje o rizicima kojima bi CSD mogao biti izložen i o rizicima koje CSD predstavlja drugim subjektima, uključujući svojim sudionicima i njihovim klijentima, te povezanim CSD-ovima, središnjim drugim ugovornim stranama, mjestima trgovanja, platnim sustavima, bankama za namiru, pružateljima likvidnosti i ulagateljima.

CSD oblikuje politike, postupke i sustave iz prvog podstavka tako što korisnicima i, ako je relevantno, njihovim klijentima osigurava da na odgovarajući način upravljaju rizicima i rješavaju rizike koje oni predstavljaju za CSD.

2.   Za potrebe stavka 1. CSD-ovi mehanizmi upravljanja uključuju sljedeće:

(a)

sastav, ulogu, odgovornosti, postupke za imenovanje, ocjenjivanje uspješnosti i odgovornosti upravljačkog tijela i njegovih odbora za praćenje rizika;

(b)

strukturu, ulogu, odgovornosti, postupke za imenovanje i ocjenjivanje uspješnosti višeg rukovodstva;

(c)

linije izvješćivanja između višeg rukovodstva i upravljačkog tijela.

Mehanizmi upravljanja iz prvog podstavka jasno su opisani i ispravno dokumentirani.

3.   CSD utvrđuje i opisuje zadaće sljedećih funkcija:

(a)

funkcije upravljanja rizicima;

(b)

tehnološke funkcije;

(c)

funkcije osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole;

(d)

funkcije unutarnje revizije.

Svaka funkcija ima dobro dokumentiran opis svojih zadaća, nužne ovlasti, sredstva, stručnost i pristup svim relevantnim informacijama za obavljanje tih zadaća.

Svaka funkcija djeluje neovisno od drugih funkcija CSD-a.

Članak 48.

Odbori za praćenje rizika

1.   CSD uspostavlja sljedeće odbore:

(a)

odbor za rizike koji je odgovoran za savjetovanje upravljačkog tijela o njegovoj općoj trenutačnoj i budućoj toleranciji na rizike i strategiji u pogledu rizika;

(b)

odbor za reviziju koji je odgovoran za savjetovanje upravljačkog dijela o radu funkcije unutarnje revizije CSD-a, koju on nadzire;

(c)

odbor za primitke koji je odgovoran za savjetovanje upravljačkog dijela o politici CSD-a o primitcima od rada, koju on nadzire.

2.   Svakim odborom predsjedava osoba s odgovarajućim iskustvom u području nadležnosti tog odbora i odbor je neovisan o izvršnim članovima upravljačkog tijela CSD-a.

Većina članova svakog odbora ne smiju biti izvršni članovi upravnog odbora.

CSD utvrđuje jasan i javno dostupan mandat i postupke svakog odbora i, prema potrebi, osigurava im pristup vanjskom stručnom savjetovanju.

Članak 49.

Odgovornosti ključnog osoblja u pogledu rizika

1.   CSD ima dovoljno zaposlenika koji mu omogućuju izvršavanje njegovih obveza. CSD ne dijeli zaposlenike s drugim subjektima grupe, osim ako to čini u skladu s uvjetima pisanog sporazuma o izdvajanju usluga ili djelatnosti u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 909/2014.

2.   Upravljačko tijelo preuzima najmanje sljedeće odgovornosti:

(a)

uspostavu dobro dokumentiranih politika, postupaka i procesa na temelju kojih djeluje upravljačko tijelo, više rukovodstvo i odbori;

(b)

uspostavu jasnih ciljeva i strategija CSD-a;

(c)

učinkoviti nadzor višeg rukovodstva;

(d)

uspostavu prikladnih politika primitaka od rada;

(e)

osiguravanje nadzora funkcije upravljanja rizicima i donošenje odluka povezanih s upravljanjem rizicima;

(f)

osiguravanje neovisnosti i prikladnih sredstava funkcija iz članka 47. stavka 3.;

(g)

nadzor sporazuma o izdvajanju usluga ili djelatnosti;

(h)

nadzor i osiguravanje usklađenosti sa svim relevantnim regulatornim i nadzornim zahtjevima;

(i)

odgovornost prema dioničarima ili drugim vlasnicima, zaposlenicima, korisnicima i drugim relevantnim dionicima;

(j)

odobravanje planiranja i preispitivanja unutarnje revizije;

(k)

preispitivanje i redovito ažuriranje mehanizama upravljanja CSD-a.

Ako upravljačko tijelo ili njegovi članovi delegiraju zadaće, oni su i dalje odgovorni za donošenje odluka koje bi mogle utjecati na nesmetano pružanje usluga CSD-a.

Upravljačko tijelo CSD-a snosi konačnu odgovornost za upravljanje rizicima za CSD. Upravljačko tijelo definira, utvrđuje i evidentira odgovarajuću razinu tolerancije na rizike i sposobnost podnošenja rizika za CSD i za sve usluge koje pruža CSD. Upravljačko tijelo i više rukovodstvo osiguravaju da su politike, postupci i kontrole CSD-a u skladu sa njegovom tolerancijom na rizike i sposobnosti podnošenja rizika i da je tim politikama, postupcima i kontrolama obuhvaćen način na koji CSD utvrđuje rizike te izvješćuje o njima, prati ih te njima upravlja.

3.   Više rukovodstvo ima najmanje sljedeće odgovornosti:

(a)

osigurati usklađenost djelatnosti CSD-a s njegovim ciljevima i strategijom kako ih je utvrdilo upravljačko tijelo;

(b)

izraditi i uspostaviti postupke za upravljanje rizicima, tehnološke postupke, postupke za osiguravanje usklađenosti i unutarnje kontrole kojima se promiču ciljevi CSD-a;

(c)

provoditi redovito preispitivanje i testiranje postupaka za upravljanje rizicima, tehnoloških postupaka, postupaka za osiguravanje usklađenosti i unutarnje kontrole;

(d)

osigurati da je dovoljno sredstava izdvojeno za upravljanje rizicima, tehnologiju, usklađenost i unutarnju kontrolu te unutarnju reviziju.

4.   CSD uspostavlja linije odgovornosti koje su jasne, dosljedne i pravilno dokumentirane. CSD ima jasne i izravne linije izvješćivanja između članova svog upravljačkog odbora i višeg rukovodstva kako bi se osigurala odgovornost višeg rukovodstva za njegove rezultate. Linije izvješćivanja za funkciju upravljanja rizicima, funkciju osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole i funkciju unutarnje revizije jasne su i odvojene od onih za djelatnosti CSD-a.

5.   CSD ima glavnog službenika za rizike koji provodi okvir za upravljanje rizicima, što uključuje politike i postupke koje je uspostavilo upravljačko tijelo.

6.   CSD ima glavnog službenika za tehnologiju koji provodi tehnološki okvir, što uključuje politike i postupke koje je uspostavilo upravljačko tijelo.

7.   CSD ima glavnog službenika za usklađenost koji provodi okvir za usklađenost i unutarnju kontrolu, što uključuje politike i postupke koje je uspostavilo upravljačko tijelo.

8.   CSD osigurava da funkcije glavnog službenika za rizike, glavnog službenika za usklađenost i glavnog službenika za tehnologiju obavljaju različite osobe koje su zaposlenici CSD-a ili subjekta iste grupe kojoj pripada CSD. Za svaku od tih funkcija odgovorna je jedna osoba.

9.   CSD uspostavlja postupke kojima se osigurava da glavni službenik za rizike, glavni službenik za tehnologiju i glavni službenik za usklađenost imaju izravni pristup upravljačkom tijelu.

10.   Osobe koje su imenovane kao glavni službenik za rizike, glavni službenik za usklađenost ili glavni službenik za tehnologiju mogu preuzeti druge dužnosti u okviru CSD-a pod uvjetom da su u okviru mehanizama upravljanja uspostavljeni posebni postupci za utvrđivanje sukoba interesa koji bi mogao proizaći iz obavljanja tih dužnosti i za upravljanje tim sukobom interesa.

Članak 50.

Sukobi interesa

1.   CSD uspostavlja politiku u pogledu sukoba interesa koji nastaju u odnosu na njega ili njegove djelatnosti ili koji utječu na njega ili njegove djelatnosti, uključujući u pogledu sporazuma o izdvajanju usluga ili djelatnosti.

2.   Ako je CSD dio grupe društava, njegovim organizacijskim i administrativnim mehanizmima uzimaju se u obzir sve okolnosti kojih je on svjestan, ili bi trebao biti svjestan, a koje bi mogle uzrokovati sukob interesa koji nastaje zbog strukture i poslovnih djelatnosti drugih društava iz iste grupe.

3.   Ako CSD funkcije glavnog službenika za rizike, glavnog službenika za usklađenost, glavnog službenika za tehnologiju ili glavnog službenika za unutarnju reviziju dijeli s drugim subjektima grupe, mehanizmima upravljanja osigurava se primjereno upravljanje povezanim sukobima interesa na razini grupe.

4.   Organizacijski i administrativni mehanizmi iz članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 uključuju opis okolnosti koje bi mogle uzrokovati sukob interesa koji podrazumijeva bitan rizik od nastanka štete za interese jednog ili više korisnika CSD-a ili njegovih klijenata te postupke koje treba primjenjivati i mjere koje treba donijeti kako bi se upravljalo tim sukobima interesa.

5.   U opisu okolnosti iz stavka 4. uzima se u obzir je li član upravljačkog tijela, višeg rukovodstva ili zaposlenik CSD-a ili bilo koja osoba koja je izravno ili neizravno povezana s tim osobama ili sa CSD-om:

(a)

ima osobni interes za uporabu usluga, materijala i opreme CSD-a za potrebe druge komercijalne djelatnosti;

(b)

držiosobni ili financijski interes u drugom subjektu koji sklapa ugovore sa CSD-om;

(c)

drži udio ili osobni interes u drugom subjektu koji pruža usluge kojima se koristi CSD, uključujući subjekt kojem CSD izdvaja svoje usluge ili djelatnosti;

(d)

ima osobni interes u subjektu koji se koristi uslugama CSD-a;

(e)

povezan je s pravnom ili fizičkom osobom koja utječe na djelatnosti bilo kojeg subjekta koji pruža usluge kojima se koristi CSD ili koji se koristi uslugama koje pruža CSD;

(f)

član je upravljačkog tijela ili drugih tijela ili odbora bilo kojeg subjekta koji pruža usluge kojima se koristi CSD ili koji se koristi uslugama koje pruža CSD.

Za potrebe ovog stavka izravna ili neizravna veza s fizičkom osobom podrazumijeva bračnog ili izvanbračnog partnera, članove obitelji u izravnoj uzlaznoj ili silaznoj liniji do drugog koljena i njihove bračne ili izvanbračne partnere, braću i sestre i njihove bračne ili izvanbračne partnere i sve osobe koje imaju isto boravište ili prebivalište kao i zaposlenici, upravitelji ili članovi upravljačkog tijela.

6.   CSD poduzima sve razumne mjere kako bi spriječio zlouporabu informacija koje se čuvaju u njegovim sustavima i sprječava uporabu tih informacija za druge poslovne djelatnosti. Fizička osoba koja ima pristup informacijama evidentiranima u CSD-u ili pravna osoba koja pripada istoj grupi kao i CSD ne smije se koristiti informacijama evidentiranima u tom CSD-u bez prethodne pisane suglasnosti osobe na koju se odnose te informacije.

Članak 51.

Revizijske metode

1.   Funkcijom unutarnje revizije CSD-a osigurava se sljedeće:

(a)

uspostava, provedba i održavanje sveobuhvatnog plana revizije za ispitivanje i ocjenu prikladnosti i učinkovitosti sustava CSD-a, postupaka za upravljanje rizicima, mehanizama unutarnje kontrole, politika primitaka, mehanizama upravljanja, djelatnosti i operacija, uključujući izdvojene djelatnosti;

(b)

preispitivanje plana revizije i izvješćivanje o njemu nadležnog tijela najmanje jednom godišnje;

(c)

uspostava sveobuhvatne revizije temeljene na riziku;

(d)

davanje preporuka na temelju rezultata obavljenog rada u skladu s točkom (a) i provjera usklađenosti s tim preporukama;

(e)

izvješćivanje upravljačkog tijela o pitanjima unutarnje revizije;

(f)

neovisnost od višeg rukovodstva i izravno odgovaranje upravljačkom tijelu;

(g)

mogućnost obavljanja posebnih revizija u kratkom roku na temelju određenog događaja.

2.   Ako CSD pripada grupi, funkcija unutarnje revizije može se obavljati na razini grupe ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a)

odvojena je i neovisna o ostalim funkcijama i djelatnostima grupe;

(b)

ima izravnu liniju izvješćivanja upravljačkom tijelu CSD-a;

(c)

mehanizmom koji se odnosi na rad funkcije unutarnje revizije ne sprječava se obavljanje nadzornih funkcija i funkcija nadgledanja, uključujući izravan pristup kako bi se dobile sve relevantne informacije potrebne za obavljanje tih funkcija.

3.   CSD obavlja procjenu funkcije unutarnje revizije.

Procjena funkcije unutarnje revizije uključuje kontinuirano praćenje rezultata djelatnosti unutarnje revizije i periodična preispitivanja koja se temelje na samoprocjeni koju obavlja odbor za reviziju ili druge osobe u CSD-u ili grupi s dovoljnim znanjem o praksama unutarnje revizije.

Vanjsku procjenu funkcije unutarnje revizije obavlja kvalificirani i neovisni procjenitelj koji nije dio CSD-a i njegove grupne strukture najmanje jednom svakih pet godina.

4.   Operacije CSD-a, postupci upravljanja rizicima, mehanizmi unutarnje kontrole i evidencija podliježu redovitim unutarnjim ili vanjskim revizijama.

Učestalost revizija utvrđuje se na temelju dokumentirane procjene rizika. Revizije iz prvog podstavka obavljaju se najmanje svake dvije godine.

5.   Financijski izvještaj CSD-a izrađuje se svake godine i revidiraju ga ovlašteni revizori ili revizorska društva odobreni u skladu s Direktivom 2006/43/EZ.

Članak 52.

Dostavljanje nalaza revizije odboru korisnika

1.   CSD dostavlja nalaze revizije odboru korisnika u jednom od sljedećih slučajeva:

(a)

ako se nalazi odnose na kriterije za prihvaćanje izdavatelja i korisnika u sustave za namiru vrijednosnih papira kojima upravlja CSD-ovi;

(b)

ako se nalazi odnose na bilo koji drugi aspekt mandata odbora korisnika;

(c)

ako bi nalazi mogli utjecati na razinu pružanja usluga CSD-a, uključujući kontinuitet poslovanja.

2.   Članovima odbora korisnika ne dostavljaju se informacije kojima bi oni mogli ostvariti konkurentsku prednost.

POGLAVLJE VIII.

VOĐENJE EVIDENCIJE

(članak 29. stavak 3. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 53.

Opći zahtjevi

1.   CSD u svakom trenutku vodi potpunu i točnu evidenciju o svim svojim djelatnostima koje su navedene u ovoj Uredbi, uključujući tijekom prekida rada kada se aktiviraju politika kontinuiteta poslovanja i planovi za oporavak od katastrofe. Ta je evidencija lako dostupna.

2.   Evidencijom koju vodi CSD pojedinačno je obuhvaćena svaka pojedina usluga koju CSD pruža u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014.

3.   CSD vodi evidenciju na trajnom mediju kojim se omogućuje dostava informacija tijelima iz članka 29. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014. Sustavom za vođenje evidencije osigurava se da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

svaka ključna faza obrade evidencije koju obavlja CSD može se ponovno uspostaviti;

(b)

prvotni sadržaj evidencije prije ispravaka ili drugih izmjena može se bilježiti, pratiti i povratiti;

(c)

uspostavljene su mjere kojima se sprječavaju neovlaštene izmjene evidencije;

(d)

uspostavljene su mjere kojima se osigurava sigurnost i povjerljivost zabilježenih podataka;

(e)

mehanizam za utvrđivanje i ispravljanje pogrešaka ugrađen je u sustav za vođenje evidencije;

(f)

u okviru sustava za vođenje evidencije osigurava se pravodobni povrat evidencije u slučaju kvara sustava.

Članak 54.

Evidencija o transakciji/uputi o namiri (tok)

1.   CSD vodi evidenciju o svim transakcijama, uputama o namiri i nalozima koji se odnose na ograničenja namire koje obrađuje i osigurava da njegova evidencija uključuje sve potrebne informacije za njihovo točno utvrđivanje.

2.   U pogledu svake upute o namiri i naloga u vezi sa zaprimljenim ograničenjima namire, CSD odmah po primitku relevantnih informacija sastavlja i vodi ažuriranu evidenciju o sljedećim pojedinostima, ovisno o tome jesu li uputom o namiri ili ograničenjem namire obuhvaćeni samo vrijednosni papiri ili gotovina ili oboje:

(a)

vrsti upute o namiri iz članka 42. stavka 1. točke (h) podtočke v.;

(b)

vrsti transakcije, kako slijedi.

i.

kupnji ili prodaji vrijednosnih papira;

ii.

operacijama upravljanja kolateralom;

iii.

operacijama pozajmljivanja/uzajmljivanja vrijednosnih papira;

iv.

repo transakcijama;

v.

ostalom;

(c)

jedinstvenom referentnom broju upute sudionika;

(d)

datumu trgovanja;

(e)

predviđenom datumu namire;

(f)

vremenskom žigu namire;

(g)

vremenskom žigu unosa upute o namiri u sustav za namiru vrijednosnih papira;

(h)

vremenskom žigu kada je uputa o namiri postala neopoziva;

(i)

vremenskom žigu uparivanja u slučaju uparenih uputa o namiri;

(j)

identifikacijskoj oznaci računa vrijednosnih papira;

(k)

identifikacijskoj oznaci gotovinskog računa;

(l)

identifikacijskoj oznaci banke za namiru;

(m)

identifikacijskoj oznaci sudionika koji daje uputu;

(n)

identifikacijskoj oznaci druge ugovorne strane sudionika koji daje uputu;

(o)

identifikacijskoj oznaci klijenta sudionika koji daje uputu, ako je poznat CSD-u;

(p)

identifikacijskoj oznaci klijenta druge ugovorne strane sudionika koji daje uputu, ako je poznat CSD-u;

(q)

identifikacijskoj oznaci vrijednosnih papira;

(r)

valuti namire;

(s)

gotovinskom iznosu namire;

(t)

količini ili nominalnom iznosu vrijednosnih papira;

(u)

statusu upute o namiri kojom je obuhvaćeno sljedeće:

i.

upute na čekanju koje se još mogu namiriti na predviđeni datum namire;

ii.

neuspjele upute o namiri koje se više ne mogu namiriti na predviđeni datum namire;

iii.

potpuno namirene upute o namiri;

iv.

djelomično namirene upute o namiri, uključujući namireni dio i nenamireni dio financijskih instrumenata ili gotovine;

v.

otkazane upute o namiri, uključujući informacije o tome je li ih otkazao sustav ili sudionik.

Za svaku kategoriju uputa o namiri iz prvog podstavka, evidentiraju se sljedeće informacije:

(a)

je li uputa uparena ili neuparena;

(b)

može li se uputa djelomično namiriti;

(c)

je li uputa zadržana;

(d)

prema potrebi, razlozi zbog kojih je uputa na čekanju ili nije uspjela;

(e)

mjesto trgovanja;

(f)

ako je primjenjivo, mjesto poravnanja;

ako je pokrenut postupak dokupa u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 pojedinosti o sljedećem:

i.

konačnim rezultatima postupka dokupa najkasnije na zadnji radni dan roka odgode, uključujući broj i vrijednost financijskih instrumenata ako je dokup djelomično ili potpuno uspješan;

ii.

plaćanju novčane naknade, uključujući o iznosu novčane naknade ako postupak dokupa nije moguć, neuspješan je ili je djelomično uspješan;

iii.

otkazivanju prvotne upute o namiri;

iv.

za svaku neuspjelu namiru, o iznosu kazni iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 55.

Evidencija pozicija (vrijednosnih papira)

1.   CSD vodi evidenciju o pozicijama koje odgovaraju svim računima vrijednosnih papira koje vodi. Vodi se zasebna evidencija o svakom računu koji se vodi u skladu s člankom 38. Uredbe (EU) br. 909/2014.

2.   CSD vodi evidenciju o sljedećim informacijama:

(a)

identifikacijskoj oznaci svakog izdavatelja kojemu CSD pruža osnovne usluge iz točke 1. ili 2. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014;

(b)

identifikacijskoj oznaci svakog izdanja vrijednosnih papira za koje CSD pruža osnovne usluge iz točaka 1. ili 2. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, zakonodavstvu na temelju kojeg su izdani vrijednosni papiri koje je evidentirao CSD i državi u kojoj je osnovan izdavatelj svakog izdanja vrijednosnih papira;

(c)

identifikacijskoj oznaci svakog izdanja vrijednosnih papira evidentiranog na računima vrijednosnih papira kojima CSD ne upravlja na središnjoj razini, zakonodavstvu na temelju kojeg su izdani vrijednosni papiri koje je evidentirao CSD i država u kojoj je osnovan izdavatelj svakog izdanja vrijednosnih papira;

(d)

identifikacijskoj oznaci CSD-a izdavatelja ili relevantnog subjekta treće zemlje koji obavlja slične funkcije za CSD izdavatelja za svako izdanje vrijednosnih papira iz točke (c);

(e)

identifikacijskoj oznaci računa vrijednosnih papira izdavatelja, u slučaju CSD-ova izdavatelja;

(f)

identifikacijskoj oznaci gotovinskih računa izdavatelja, u slučaju CSD-ova izdavatelja;

(g)

identifikacijskoj oznaci banaka za namiru kojima se koristi svaki izdavatelj, u slučaju CSD-ova izdavatelja;

(h)

identifikacijskoj oznaci sudionika;

(i)

državi u kojoj je osnovan sudionik;

(j)

identifikacijskoj oznaci računa vrijednosnih papira sudionika;

(k)

identifikacijskoj oznaci gotovinskih računa sudionika;

(l)

identifikacijskoj oznaci banke za namiru kojom se koristi svaki sudionik.

(m)

državi u kojoj je osnovana banka za namiru kojom se koristi svaki sudionik.

3.   Na kraju svakog radnog dana CSD evidentira za svaku poziciju sljedeće pojedinosti u mjeri u kojoj su relevantne za poziciju:

(a)

identifikacijske oznake sudionika i ostalih vlasnika računa;

(b)

vrstu računa vrijednosnih papira ovisno o tome pripada li račun vrijednosnih papira sudioniku („vlastiti račun sudionika”), jednom od klijenata („odvajanje pojedinačnog računa za klijente”) ili više klijenata („odvajanje zbirnih računa za klijente”);

(c)

za svaku identifikacijsku oznaku izdanja vrijednosnih papira (ISIN), salda računa vrijednosnih papira na kraju dana kojim je obuhvaćen određeni broj vrijednosnih papira;

(d)

za svaki račun vrijednosnih papira i ISIN iz točke (c), broj vrijednosnih papira koji podliježu ograničenjima namire, vrstu ograničenja i identitet korisnika ograničenja na kraju dana.

4.   CSD vodi evidenciju o neuspjelim namirama i mjerama koje donose CSD i njegovi sudionici u cilju sprječavanja i rješavanja neuspjelih namira u skladu s člancima 6. i 7. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 56.

Evidencija o pomoćnim uslugama

1.   CSD vodi vrste evidencije iz Priloga II. ovoj Uredbi za svaku pomoćnu uslugu koje CSD pruža u skladu s odjeljcima B i C Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, uključujući salda gotovinskih računa na kraju dana koje CSD ili imenovana kreditna institucija pružaju za svaku valutu.

2.   Ako CSD pruža pomoćne usluge koje nisu izričito navedene u odjeljcima B ili C Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, on vodi odgovarajuću evidenciju o tim uslugama.

Članak 57.

Evidencija poslovanja

1.   CSD vodi odgovarajuću i urednu evidenciju o djelatnostima koje su povezane s njegovim poslovanjem i unutarnjom organizacijom.

2.   Evidencijom iz stavka 1. uzimaju se u obzir sve bitne promjene dokumenata koje vodi CSD te ona uključuje sljedeće:

(a)

organizacijska struktura upravljačkog tijela, višeg rukovodstva, relevantnih odbora, operativnih jedinica i svih drugih jedinica ili odjela CSD-a;

(b)

identitet dioničara neovisno o tome jesu li pravne ili fizičke osobe koje imaju izravnu ili neizravnu kontrolu nad upravljanjem CSD-om ili koje imaju udjel u kapitalu CSD-a i iznose tih udjela;

(c)

udjele CSD-a u kapitalu drugih pravnih osoba;

(d)

dokumente kojima se dokazuju politike, postupci i procesi propisani u skladu s organizacijskim zahtjevima CSD-a i u vezi s uslugama koje pruža CSD;

(e)

zapisnike sa sastanaka upravljačkog tijela ili sa sastanaka odbora višeg rukovodstva i ostalih odbora;

(f)

zapisnike sa sastanaka odbora korisnika;

(g)

zapisnike sa sastanaka savjetodavnih skupina sa sudionicima i klijentima, ako ih ima;

(h)

unutarnja i vanjska revizorska izvješća, izvješća o upravljanju rizicima, izvješća o osiguravanju usklađenosti i unutarnjim kontrolama, uključujući odgovore višeg rukovodstva na izvješća;

(i)

sve ugovore o izdvajanju usluga ili djelatnosti;

(j)

politiku kontinuiteta poslovanja i plan za oporavak od katastrofe;

(k)

evidenciju o cjelokupnoj imovini, obvezama i računima kapitalnih transakcija CSD-a;

(l)

evidenciju o svim troškovima i prihodima, uključujući troškove i prihode koji se odvojeno obračunavaju u skladu s člankom 34. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(m)

zaprimljene službene pritužbe, uključujući informacije o imenu i adresi podnositelja pritužbe; datum kada je zaprimljena pritužba; ime svih osoba navedenih u pritužbi; opis prirode i sadržaja pritužbe; i datum kada je pritužba riješena;

(n)

evidenciju o prekidu usluga ili smetnjama, uključujući detaljno izvješće o vremenu, posljedicama i korektivnim mjerama poduzetima u pogledu tog prekida ili smetnji;

(o)

evidenciju o rezultatima retroaktivnih ispitivanja i testiranja otpornosti na stres koja provode CSD-ovi koji pružaju pomoćne usluge bankovnog tipa;

(p)

pisanu komunikaciju s nadležnim tijelom, ESMA-om i relevantnim tijelima;

(q)

pravna mišljenja zaprimljena u skladu s odgovarajućim odredbama o organizacijskim zahtjevima u skladu s poglavljem VII. ove Uredbe;

(r)

dokumentaciju o aranžmanima o vezi u skladu s poglavljem XII. ove Uredbe;

(s)

tarife i naknade koje se primjenjuju na različite usluge, uključujući popust ili rabat.

Članak 58.

Dodatna evidencija

CSD vodi dodatnu evidenciju koju zahtijeva nadležno tijelo kako bi moglo pratiti usklađenost CSD-a s Uredbom (EU) br. 909/2014.

POGLAVLJE IX.

MJERE USKLAĐIVANJA

(članak 37. stavak 4. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 59.

Opće mjere usklađivanja

1.   CSD mjere usklađivanja iz članka 37. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 primjenjuje na svako izdanje vrijednosnih papira evidentirano na računima vrijednosnih papira koje on vodi ili ne vodi središnjoj razini.

CSD uspoređuje saldo na kraju prethodnog dana sa svim namirama obrađenima tijekom dana i sa saldom na kraju tekućeg dana za svako izdanje vrijednosnih papira i račun vrijednosnih papira koji CSD vodi ili ne vodi na središnjoj razini.

CSD upotrebljava knjiženje s dvostrukim unosom u skladu s kojim se za svaki unos koji se knjiži u korist na račun vrijednosnih papira, koji CSD vodi ili ne vodi na središnjoj razini, postoji odgovarajući unos koji se knjiži na teret na drugom računu vrijednosnih papira koji vodi isti CSD.

2.   Revizijama iz članka 26. stavka 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 osigurava se da je evidencija CSD-a o izdanjima vrijednosnih papira točna te da su primjerene mjere usklađivanja iz članka 37. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 i mjere o suradnji i razmjeni informacija s trećim stranama povezane s usklađivanjem iz članka 37. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014.

3.   Ako se postupak usklađivanja odnosi na vrijednosne papire koji podliježu imobilizaciji, CSD uspostavlja odgovarajuće mjere za zaštitu fizičkih vrijednosnih papira od krađe, prijevare i uništenja. Te mjere uključuju barem uporabu trezora čijim se dizajnom i lokacijom osigurava visok stupanj zaštite od poplava, potresa, vatre i ostalih katastrofa.

4.   Revizije iz članka 26. stavka 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu trezora, uključujući fizičke inspekcije, obavljaju se najmanje jednom godišnje. CSD nadležnom tijelu dostavlja rezultate tih revizijskih kontrola.

Članak 60.

Mjere usklađivanja za korporativne akcije

1.   CSD ne utvrđuje prava na primitke od korporativne akcije u vezi s vrijednosnim papirima kojima bi se promijenio saldo na računima vrijednosnih papira koje vodi CSD sve dok se ne provedu mjere usklađivanja iz članka 59. i članaka 61., 62. i 63.

2.   Nakon što se obrade korporativne akcije, CSD osigurava ažuriranje svih računa vrijednosnih papira koje CSD vodi ili ne vodi na središnjoj razini.

Članak 61.

Mjere usklađivanja za model voditelja registra

Ako voditelj registra, agent za izdavanje ili drugi slični subjekt sudjeluje u postupku usklađivanja određenog izdanja vrijednosnih papira u skladu s člankom 37. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 i vodi evidenciju o vrijednosnim papirima koji su evidentirani i u CSD-u, mjere koje poduzimaju CSD i taj subjekt kako bi osigurali opći integritet izdanja uključuju svakodnevno usklađivanje ukupnog salda na računima vrijednosnih papira koje vodi CSD s odgovarajućom evidencijom vrijednosnih papira koju vodi taj subjekt. CSD i taj subjekt obavljaju i sljedeće:

(a)

usklađivanje na kraju radnog dana tijekom kojeg su vrijednosni papiri preneseni, salda svakog računa vrijednosnih papira koji vodi CSD sa saldom odgovarajuće evidencije vrijednosnih papira koju vodi taj subjekt;

(b)

potpuno usklađivanje, najmanje jednom svaka dva tjedna, svih salda izdanja vrijednosnih papira sa saldima odgovarajuće evidencije vrijednosnih papira koju vodi taj subjekt.

Članak 62.

Mjere usklađivanja za model agenta za prijenos

Ako su upravitelj fonda, agent za prijenos ili drugi slični subjekt odgovorni za postupak usklađivanja za račun na kojem se vodi dio izdanih vrijednosnih papira evidentiranih u CSD-u, mjere koje poduzimaju CSD i taj subjekt kako bi osigurali integritet tog dijela izdanja uključuju svakodnevno usklađivanje ukupnog salda računa vrijednosnih papira koje vodi CSD s evidencijom vrijednosnih papira tog subjekta koje vodi CSD, uključujući objedinjena početna i završna salda.

Ako CSD vodi svoje račune u registru tog subjekta posredstvom treće strane koja nije CSD, on od treće strane zahtijeva da obavijesti taj subjekt da djeluje u ime CSD-a i da uspostavi jednakovrijedne mjere suradnje i razmjene informacija s tim subjektom kako bi se osiguralo ispunjenje zahtjeva iz ovog članka.

Članak 63.

Mjere usklađivanja za model zajedničkog depozitorija

Ako CSD-ovi koji su uspostavili interoperabilnu vezu upotrebljavaju zajednički depozitorij ili drugi sličan subjekt, svaki CSD svakodnevno usklađuje ukupni saldo po izdanju vrijednosnih papira evidentiranih na račune vrijednosnih papira koje vodi, osim za druge CSD-ove u interoperabilnoj vezi, s odgovarajućom evidencijom vrijednosnih papira koju zajednički depozitorij ili drugi slični subjekt vodi za taj CSD.

Ako je zajednički depozitorij ili drugi sličan subjekt odgovoran za opći integritet određenog izdanja vrijednosnih papira, zajednički depozitorij ili drugi sličan subjekt provodi svakodnevnu usporedbu ukupnog salda po izdanju vrijednosnih papira sa saldima na računima vrijednosnih papira koje vodi za svaki CSD.

Ako se postupak usklađivanja odnosi na vrijednosne papire koji podliježu imobilizaciji, CSD osigurava da zajednički depozitorij ili drugi subjekt ispunjavaju zahtjeve iz članka 59. stavka 3.

Članak 64.

Dodatne mjere kada u postupku usklađivanja sudjeluju drugi subjekti

1.   CSD preispituje najmanje jednom godišnje svoje mjere suradnje i razmjene informacija s drugim subjektima iz članaka 61., 62. i 63. To se preispitivanje može obavljati usporedno s preispitivanjem aranžmana o vezi CSD-ova. Ako to zahtijeva nadležno tijelo, CSD provodi druge mjere suradnje i razmjene informacija uz one navedene u ovoj Uredbi.

2.   Kada CSD uspostavlja veze, one su u skladu s dodatnim zahtjevima iz članka 86.

3.   CSD od svojih sudionika zahtijeva da usklade svoju evidenciju s informacijama koje svakodnevno zaprimaju od tog CSD-a.

4.   Za potrebe stavka 3. CSD sudionicima svakodnevno dostavlja sljedeće informacije navedene za svaki račun vrijednosnih papira i za svako izdanje vrijednosnih papira:

(a)

ukupni saldo računa vrijednosnih papira na početku dotičnog radnog dana;

(b)

pojedinačne prijenose vrijednosnih papira na račun vrijednosnih papira ili s njega tijekom dotičnog radnog dana;

(c)

ukupni saldo računa vrijednosnih papira na kraju dotičnog radnog dana.

CSD dostavlja informacije iz prvog podstavka na zahtjev drugih vlasnika računa vrijednosnih papira koje CSD vodi ili ne vodi na središnjoj razini ako su te informacije potrebne za usklađivanje evidencije tih vlasnika s evidencijom CSD-a.

5.   CSD osigurava da mu, na njegov zahtjev, njegovi sudionici, ostali vlasnici računa u CSD-u i upravitelji računa dostavljaju informacije za koje CSD smatra da su potrebne kako bi se osigurao integriteta izdanja, posebno za rješavanje problema usklađivanja.

Za potrebe ovog stavka „upravitelj računa” znači subjekt s kojim je CSD sklopio ugovor za knjiženje unosa u njegove račune vrijednosnih papira.

Članak 65.

Problemi povezani s usklađivanjem

1.   CSD analizira sve neusklađenosti i nedosljednosti koje proizlaze iz postupka usklađivanja i nastoji ih riješiti prije početka namire sljedećeg radnog dana.

2.   Ako je postupkom usklađivanja otkriveno neopravdano stvaranje ili brisanje vrijednosnih papira i CSD ne uspije taj problem riješiti do kraja sljedećeg radnog dana, CSD suspendira izdanje vrijednosnih papira za namiru sve dok se ne ispravi neopravdano stvaranje ili brisanje vrijednosnih papira.

3.   U slučaju suspenzije namire, CSD bez nepotrebne odgode obavješćuje svoje sudionike, nadležno tijelo, relevantna tijela i ostale subjekte koji sudjeluju u postupku usklađivanja iz članaka 61., 62. i 63.

4.   CSD poduzima bez nepotrebne odgode sve potrebne mjere kako bi ispravio neopravdano stvaranje ili brisanje vrijednosnih papira i o poduzetim mjerama obavješćuje svoje nadležno tijelo i relevantna tijela.

5.   CSD bez nepotrebne odgode obavješćuje svoje sudionike, nadležno tijelo, relevantna tijela i ostale subjekte koji sudjeluju u postupku usklađivanja iz članaka 61., 62. i 63. kada se ispravi neopravdano stvaranje ili brisanje vrijednosnih papira.

6.   U slučaju suspenzije izdanja vrijednosnih papira iz namire, mjere discipline namire iz članka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014 ne primjenjuju se u odnosu na to izdanje vrijednosnih papira tijekom trajanja suspenzije.

7.   CSD ponovno uspostavlja namiru čim se ispravi neopravdano stvaranje ili brisanje vrijednosnih papira.

8.   Ako je broj slučajeva neopravdanog stvaranja ili brisanja vrijednosnih papira iz stavka 2. veći od pet mjesečno, CSD u roku od jednog mjeseca nadležnom tijelu i relevantnim tijelima dostavlja predloženi plan mjera za smanjenje učestalosti sličnih slučajeva. CSD ažurira plan i jednom mjesečno dostavlja izvješće o njegovoj provedbi nadležnom tijelu i relevantnim tijelima sve dok broj slučajeva iz stavka 2. ne bude manji od pet mjesečno.

POGLAVLJE X.

OPERATIVNI RIZICI

(Članak 45. stavci 1. do 6. Uredbe (EU) br. 909/2014)

ODJELJAK 1.

Utvrđivanje operativnih rizika

Članak 66.

Opći operativni rizici i njihova procjena

1.   Operativni rizici iz članka 45. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 obuhvaćaju rizike uzrokovane nedostacima u informacijskim sustavima, internim procesima i radu osoblja ili prekidima uzrokovanima vanjskim događajima koji uzrokuju smanjenje, pogoršanje ili prekid usluga koje pruža CSD.

2.   CSD kontinuirano utvrđuje sve potencijalne jedinstvene točke neuspjeha svojih operacija i procjenjuje promjenjivu prirodu operativnog rizika s kojim se suočava, uključujući pandemije i kibernapade.

Članak 67.

Operativni rizici koje mogu uzrokovati ključni sudionici

1.   CSD kontinuirano utvrđuje ključne sudionike u sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja na temelju sljedećih čimbenika:

(a)

volumena i vrijednosti njihovih transakcija;

(b)

bitne ovisnosti između njegovih sudionika i klijenata sudionika, ako su klijenti poznati CSD-u i mogli bi na njega utjecati;

(c)

njihova mogućeg učinka na druge sudionike i sustav za namiru vrijednosnih papira CSD-a u cjelini u slučaju operativnog problema koji utječe na nesmetano pružanje usluga CSD-a.

Za potrebe prvog podstavka točke (b), CSD utvrđuje i sljedeće:

i.

klijente sudionika koji su odgovorni za znatan udio transakcija koje obrađuje CSD;

ii.

klijente sudionika čije su transakcije, s obzirom na njihov volumen i vrijednost, znatne u odnosu na sposobnost tih sudionika za upravljanje rizikom.

2.   CSD preispituje i redovito ažurira identifikacijske podatke ključnih sudionika.

3.   CSD ima jasne i transparentne kriterije, metodologije i standarde kako bi mogao osigurati da ključni sudionici ispunjavaju operativne zahtjeve.

4.   CSD kontinuirano utvrđuje, prati i upravlja operativnim rizicima koje za njega predstavljaju ključni sudionici.

Za potrebe prvog podstavka, u sustavu za upravljanje operativnim rizicima iz članka 70. predviđena su pravila i postupci za prikupljanje svih relevantnih informacija o klijentima njihovih sudionika. CSD uključuje u sporazume sa svojim sudionicima sve uvjete koji su nužni za olakšavanje prikupljanja tih informacija.

Članak 68.

Operativni rizici koje mogu predstavljati pružatelji ključnih javnih i drugih usluga

1.   CSD utvrđuje pružatelje ključnih javnih i drugih usluga koji mogu predstavljati rizik za operacije CSD-a zbog njihove ovisnosti o njima.

2.   CSD poduzima odgovarajuće mjere za upravljanje ovisnostima iz stavka 1. primjerenim ugovornim i organizacijskim mehanizmima te posebnim odredbama u svojim politikama poslovnog kontinuiteta i planu za oporavak od katastrofa, prije nego što bilo koji odnos s tim pružateljima postane operativan.

3.   CSD osigurava da je za sve ugovore s pružateljima utvrđenima u skladu sa stavkom 1. potrebno njegovo prethodno odobrenje pružatelja usluge kako bi se moglo izvršiti podugovaranje elemenata usluga koje se pružaju CSD-u.

Ako pružatelj usluge izdvaja svoje usluge u skladu s prvim podstavkom, CSD osigurava da to ne utječe na razinu usluge i njezinu otpornost te da je očuvan potpuni pristup CSD-a informacijama koje su nužne za pružanje izdvojenih usluga.

4.   CSD uspostavlja jasne komunikacijske veze s pružateljima iz stavka 1. kako bi olakšao razmjenu informacija u redovnim i iznimnim okolnostima.

5.   CSD obavješćuje nadležno tijelo o svim slučajevima ovisnosti o pružateljima javnih i drugih usluga iz stavka 1. i poduzima mjere kako bi osigurao da tijela mogu dobiti informacije o uspješnosti tih pružatelja izravno od pružatelja javnih ili drugih usluga ili putem CSD-a.

Članak 69.

Operativni rizici koje mogu predstavljati drugi CSD-ovi ili tržišne infrastrukture

1.   CSD osigurava da su njegovi sustavi i komunikacijskih mehanizmi s drugim CSD-ovima ili tržišnim infrastrukturama pouzdani, sigurni i osmišljeni tako da se operativni rizici svedu na najmanju moguću mjeru.

2.   U svakom sporazumu koji CSD sklapa s drugim CSD-om ili drugim tržišnim infrastrukturama propisano je sljedeće:

(a)

drugi CSD ili druga infrastruktura financijskog tržišta otkriva CSD-u sve pružatelje ključnih usluga na koje se oslanja drugi CSD ili tržišna infrastruktura;

(b)

mehanizmi i postupci upravljanja u drugim CSD-ovima ili drugim tržišnim infrastrukturama ne utječu na nesmetano pružanje usluga CSD-a, uključujući mehanizme za upravljanje rizicima i uvjete nediskriminirajućeg pristupa.

ODJELJAK 2.

Metode za testiranje, uklanjanje i smanjivanje operativnih rizika

Članak 70.

Sustav i okvir za upravljanje operativnim rizicima

1.   U okviru politika, postupaka i sustava iz članka 47. CSD ima uspostavljen dobro dokumentiran okvir za upravljanje operativnim rizicima s jasno dodijeljenim ulogama i odgovornostima. CSD ima odgovarajuće sustave IT-a, politike, postupke i kontrole za utvrđivanje, mjerenje i praćenje svojih operativnih rizika, izvješćivanje o njima i njihovo smanjenje.

2.   Upravljačko tijelo i više rukovodstvo CSD-a utvrđuju, provode i prate okvir za upravljanje operativnim rizicima iz stavka 1., utvrđuju sve izloženosti CSD-a operativnim rizicima i prate relevantne podatke o operativnim rizicima, uključujući sve slučajeve u kojima su izgubljeni važni podaci.

3.   CSD utvrđuje i dokumentira jasne ciljeve operativne pouzdanosti, uključujući ciljeve operativne uspješnosti i preuzete ciljeve o razini usluge za svoje usluge i sustave za namiru vrijednosnih papira. Ima uspostavljene politike i postupke za ostvarivanje tih ciljeva.

4.   CSD osigurava da njegovi ciljevi operativne uspješnosti i ciljevi o razini usluge iz stavka 3. uključuju i kvalitativne i kvantitativne mjere za operativnu uspješnost.

5.   CSD redovito prati i ocjenjuje jesu li zadovoljeni utvrđeni ciljevi i razina usluge.

6.   CSD ima uspostavljena pravila i postupke kojima se osigurava redovito izvješćivanje višeg rukovodstva, članova upravljačkog tijela, relevantnih odbora upravljačkog tijela, odbora korisnika i nadležnog tijela o uspješnosti njegova sustava za vrijednosne papire.

7.   CSD periodički preispituje svoje operativne ciljeve kako bi uključio tehnološki napredak i nove trendove u poslovanju.

8.   Okvir CSD-a za upravljanje operativnim rizicima uključuje postupke za upravljanje promjenama i projektima u cilju smanjenja operativnih rizika koji nastaju zbog promjena u operacijama, politikama, postupcima i kontrolama koje je uspostavio CSD.

9.   Okvir CSD-a za upravljanje operativnim rizicima uključuje sveobuhvatni okvir za fizičku i informacijsku sigurnost za potrebe upravljanja rizicima od napada s kojima se suočava CSD, uključujući kibernapade, pokušaje neovlaštenog pristupa i prirodne katastrofe. Tim sveobuhvatnim okvirom omogućuje se CSD-u da zaštiti informacije koje su mu na raspolaganju od neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, da osigura točnost i cjelovitost podataka i održi dostupnost usluga koje pruža CSD.

10.   CSD uspostavlja odgovarajuće postupke povezane s ljudskim resursima u cilju zapošljavanja, osposobljavanja i zadržavanja kvalificiranog osoblja te smanjenja učinaka fluktuacije zaposlenika ili pretjeranog oslanjanja na ključno osoblje.

Članak 71.

Integracija sustava za upravljanje operativnim i poduzetničkim rizicima i usklađivanje s tim sustavom

1.   CSD osigurava da je njegov sustav za upravljanje operativnim rizicima dio njegovih postupaka za upravljanje svakodnevnim rizicima i da se njihovi rezultati uzimaju u obzir u postupku utvrđivanja, praćenja i kontrole CSD-ova profila operativnog rizika.

2.   CSD uspostavlja mehanizme za redovito izvješćivanje višeg rukovodstva o izloženostima operativnim rizicima i gubicima zbog operativnih rizika te postupke za poduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera za smanjenje tih izloženosti i gubitaka.

3.   CSD uspostavlja postupke za osiguravanje usklađenosti sa sustavom za upravljanje operativnim rizicima, uključujući interna pravila o postupanju u slučajevima neuspješne primjene tog sustava.

4.   CSD ima sveobuhvatne i dobro dokumentirane postupke za evidentiranje, praćenje i rješavanje svih operativnih incidenata, uključujući sljedeće:

(a)

sustav za razvrstavanje incidenata uzimajući u obzir njihov učinak na nesmetano pružanje usluga CSD-a;

(b)

sustav za izvješćivanje višeg rukovodstva, upravljačkog tijela i nadležnog tijela o bitnim operativnim incidentima;

(c)

preispitivanje nakon incidenta u slučaju bitnog prekida aktivnosti CSD-a u cilju utvrđivanja uzroka i potrebnih poboljšanja rada ili politike kontinuiteta poslovanja te plana za oporavak od katastrofe, uključujući poboljšanja planova i politika korisnika CSD-a. Rezultat preispitivanja bez odgode se priopćuje nadležnom tijelu i relevantnim tijelima.

Članak 72.

Funkcija upravljanja operativnim rizicima

U okviru funkcije upravljanja rizicima, funkcijom upravljanja operativnim rizicima CSD-a upravlja se njegovim operativnim rizikom. To posebno uključuje sljedeće:

(a)

razvoj strategija, politika i postupaka za utvrđivanje, mjerenje i praćenje operativnih rizika te za upravljanje tim rizicima;

(b)

razvoj postupaka za kontrolu operativnih rizika i upravljanje njima, uključujući uvođenjem svih potrebnih prilagodbi u sustav za upravljanje operativnim rizicima;

(c)

osiguravanje pravilne provedbe strategija, politika i postupaka iz točaka (a) i (b).

Članak 73.

Revizija i testiranje

1.   Okvir i sustavi CSD-a za upravljanje operativnim rizicima podliježu revizijama. Učestalost tih revizija temelji se na dokumentiranoj procjeni rizika i one se provode najmanje jednom svake dvije godine.

2.   Revizije iz prethodnog stavka uključuju i djelatnosti unutarnjih poslovnih jedinica CSD-a i funkcije upravljanja operativnim rizicima.

3.   CSD redovito ocjenjuje i, prema potrebi, prilagođava sustav za upravljanje operativnim rizicima.

4.   CSD periodično s korisnicima testira i preispituje operativne mehanizme, politike i postupke. I u slučaju znatnih promjena u sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD ili nakon operativnih incidenata koji utječu na nesmetano pružanje usluga CSD-a obavljaju se testiranje i preispitivanje.

5.   CSD osigurava da revizori bez odgode mogu pristupiti tokovima podataka i postupcima povezanima sa sustavom za upravljanje operativnim rizicima.

Članak 74.

Smanjenje operativnih rizika osiguranjem

CSD može ugovoriti osiguranje za smanjenje operativnih rizika iz ovog poglavlja samo ako se operativni rizici ne mogu u potpunosti smanjiti mjerama iz ovog poglavlja.

ODJELJAK 3.

Sustavi IT-a

Članak 75.

Alati IT-a

1.   CSD osigurava da su njegovi sustavi informacijske tehnologije (IT) dobro dokumentirani i da su tako oblikovani da su njima pokrivene njegove operativne potrebe i rizici s kojima se on suočava.

Sustavi IT-a CSD-a:

(a)

otporni su, uključujući u teškim tržišnim uvjetima;

(b)

imaju dovoljan kapacitet za obradu dodatnih informacija zbog povećanja količina namire;

(c)

ostvaruju ciljeve u pogledu razine usluge CSD-a.

2.   Sustavi CSD-a imaju dovoljno kapaciteta za obradu svih transakcija prije kraja dana čak i u okolnostima velikih prekida.

CSD ima postupke za osiguranje dovoljnog kapaciteta svojih sustava IT-a, uključujući u slučaju uvođenja nove tehnologije.

3.   CSD temelji svoje sustave IT-a na međunarodno priznatim tehničkim standardima i najboljoj praksi u sektoru.

4.   Sustavima IT-a CSD-a osigurava se da su svi podaci koji su na raspolaganju CSD-u zaštićeni od gubitka, curenja, neovlaštenog pristupa, lošeg upravljanja, neprimjerenog vođenja evidencije i ostalih rizika povezanih s obradom.

5.   U CSD-ovu okviru za informacijsku sigurnost opisani su mehanizmi koje CSD ima na raspolaganju za otkrivanje i sprječavanje kibernapada. U okviru je opisan i plan odgovora CSD-a na kibernapade.

6.   CSD podvrgava svoje sustave IT-a strogom testiranju poticanjem stresnih uvjeta prije nego što se ti sustavi prvi put stave u uporabu, nakon znatnih izmjena sustava i nakon velikog prekida u radu. Prema potrebi, CSD u izradu i provođenje tih testova uključuje sljedeće subjekte:

(a)

korisnike;

(b)

pružatelje ključnih javnih i drugih usluga;

(c)

ostale CSD-ove;

(d)

ostale tržišne infrastrukture;

(e)

sve druge institucije s kojima je utvrđeno da postoje međuovisnosti u politici kontinuiteta poslovanja.

7.   Okvir za informacijsku sigurnost uključuje sljedeće:

(a)

kontrole pristupa sustavu;

(b)

odgovarajuće zaštitne mjere protiv neovlaštenog pristupa i zlouporabe podataka;

(c)

posebne uređaje za očuvanje izvornosti i cjelovitosti podataka, uključujući šifriranje;

(d)

pouzdane mreže i postupke za točan i brz prijenos podataka bez velikih prekida; i

(e)

revizijski trag.

8.   CSD uspostavlja mehanizme za odabir i zamjenu pružatelja usluga IT-a koji su treće strane, za pravodobni pristup svim potrebnim informacijama te odgovarajuće alate za kontrolu i praćenje.

9.   CSD osigurava da se sustavi IT-a i okvir za informacijsku sigurnost povezani s osnovnim uslugama CSD-a preispituju najmanje jednom godišnje i da podliježu reviziji. Rezultati postupka ocjenjivanja dostavljaju se upravljačkom tijelu CSD-a i nadležnom tijelu.

ODJELJAK 4.

Kontinuitet poslovanja

Članak 76.

Strategija i politika

1.   CSD ima politiku kontinuiteta poslovanja i povezani plan za oporavak od katastrofa:

(a)

koje je odobrilo upravljačko tijelo;

(b)

koji podliježu revizijama o kojima se izvješćuje upravljačko tijelo.

2.   CSD osigurava da je u njegovoj politici za kontinuitet poslovanja navedeno sljedeće:

(a)

utvrđene su sve ključne operacije i sustavi IT-a i predviđena je minimalna razina usluge koja se mora održavati za te operacije;

(b)

uključena je strategija i ciljevi CSD-a u cilju osiguranja kontinuiteta operacija i sustava iz točke (a);

(c)

uzimaju se u obzir sve veze i međuovisnosti barem za:

i.

korisnike;

ii.

pružatelje ključnih javnih i drugih usluga;

iii.

ostale CSD-ove;

iv.

ostale tržišne infrastrukture;

(d)

definirani su i evidentirani mehanizmi koji će se primjenjivati u slučaju hitne situacije povezane s kontinuitetom poslovanja ili velikog prekida u radu CSD-a kako bi se osigurala minimalna razina usluge ključnih funkcija CSD-a;

(e)

utvrđeno je najdulje prihvatljivo razdoblje prekida rada ključnih funkcija i sustava IT-a.

3.   CSD poduzima sve razumne korake kako bi osigurao dovršenje namire do kraja radnog dana čak i u slučaju prekida te da se sve pozicije korisnika u trenutku prekida sa sigurnošću i pravodobno utvrde.

Članak 77.

Analiza poslovnog učinka

1.   CSD obavlja analizu poslovnog učinka u cilju sljedećeg:

(a)

pripreme popisa sa svim postupcima i aktivnostima kojima se pridonosi pružanju njegovih usluga;

(b)

utvrđivanja i stvaranja popisa svih sastavnica njegova IT sustava kojima se podupiru postupci i aktivnosti utvrđene u točki (a) te njihove međuovisnosti;

(c)

utvrđivanja i dokumentiranja kvalitativnih i kvantitativnih učinaka scenarija oporavka u slučaju katastrofe na svaki postupak i aktivnost iz točke (a) te načina na koji se učinci u slučaju prekida mijenjaju tijekom vremena;

(d)

utvrđivanja i dokumentiranja minimalne razine usluga koja se smatra prihvatljivom i primjerenom s gledišta korisnika CSD-a;

(e)

utvrđivanja i dokumentiranja minimalnih zahtjeva u pogledu osoblja i vještina, poslovnih prostorija i IT-a za obavljanje ključne funkcije na minimalnoj prihvatljivoj razini.

2.   CSD provodi analizu rizika kako bi utvrdio kako različiti scenariji utječu na kontinuitet njegovih ključnih operacija.

3.   CSD osigurava da njegova analiza poslovnog učinka i analiza rizika zadovoljavaju sve sljedeće zahtjeve:

(a)

da su ažurirane;

(b)

da se preispituju nakon važnih incidenata ili znatnih operativnih promjena i, najmanje, jednom godišnje;

(c)

da se njima uzimaju u obzir sva relevantna kretanja na tržištu i u pogledu IT-a.

Članak 78.

Oporavak od katastrofa

1.   CSD uspostavlja mehanizme za osiguravanje kontinuiteta svojih ključnih operacija u slučaju katastrofe, uključujući prirodne katastrofe, pandemije, fizičke napade, neovlaštene pristupe, terorističke napade i kibernapade. Tim se mehanizmima osigurava sljedeće:

(a)

dostupnost odgovarajućih ljudskih resursa;

(b)

dostupnost dostatnih financijskih sredstava;

(c)

preuzimanje pričuvnih sustava, oporavak i nastavak rada na sekundarnom mjestu obrade.

2.   U planu oporavka od katastrofe CSD-a utvrđuje se i navodi cilj u pogledu vremena oporavka ključnih operacija i za svaku ključnu operaciju utvrđuju se najprimjerenije strategije oporavka. Cilj u pogledu vremena oporavka za svaku ključnu operaciju nije duži od dva sata. CSD osigurava da pričuvni sustavi bez odgode započnu s obradom osim ako bi se time ugrozio integritet izdanja vrijednosnih papira ili povjerljivost podataka koje čuva CSD. CSD osigurava da dva sata nakon prekida može nastaviti s ključnim operacijama. Pri utvrđivanju vremena oporavka za svaku operaciju CSD uzima u obzir mogući opći učinak na učinkovitost tržišta. Tim se rješenjima osigurava barem da su u ekstremnim slučajevima zadovoljene dogovorene razine usluga.

3.   CSD održava barem sekundarno mjesto obrade s dovoljno resursa, sposobnosti, funkcionalnosti i zaposlenika koji su primjereni za njegove operativne potrebe i rizike s kojima se on suočava u cilju osiguranja kontinuiteta ključnih operacija, barem u slučaju kada nije dostupno glavno mjesto poslovanja.

Sekundarno mjesto obrade zadovoljava sljedeće uvjete:

(a)

na njemu se pruža razina usluga koja je nužna da se može osigurati da CSD obavlja svoje ključne operacije unutar cilja vremena oporavka;

(b)

nalazi se na zemljopisnoj udaljenosti od primarnog mjesta obrade koja mu omogućuje da ima zasebni profil rizika te da na njega ne utječe događaj koji utječe na primarno mjesto obrade;

(c)

zaposlenici CSD-a mogu mu odmah pristupiti kako bi se osigurao kontinuitet njegovih ključnih operacija ako nije dostupno primarno mjesto obrade.

4.   CSD razvija i održava detaljne postupke i planove u pogledu sljedećeg:

(a)

utvrđivanja, evidentiranja i prijavljivanja svih događaja koji prekidaju rad CSD-a;

(b)

mjera odgovora na operativne incidente i hitne situacije;

(c)

procjene štete i odgovarajućih planova za aktiviranje mjera odgovora iz točke (b);

(d)

upravljanja krizom i komunikacija, uključujući odgovarajuće kontaktne točke, kako bi osigurao prijenos pouzdanih i ažuriranih informacija relevantnim dionicima i nadležnom tijelu;

(e)

aktivacije i prelaska na alternativne operativne i poslovne lokacije;

(f)

oporavka IT-a, uključujući aktivaciju sekundarne lokacije IT-a za obradu i prebacivanje.

Članak 79.

Testiranje i praćenje

CSD prati svoju politiku kontinuiteta poslovanja i plan za oporavak od katastrofe i testira ih najmanje jednom godišnje. CSD testira svoju politiku kontinuiteta poslovanja i plan za oporavak od katastrofe i nakon znatnih promjena sustava ili povezanih operacija kako bi osigurao da se sustavima i operacijama ostvaruju ciljevi CSD-a. CSD planira i dokumentira ta testiranja koja uključuju sljedeće:

(a)

scenarije velikih katastrofa;

(b)

prelaske s primarne na sekundarnu lokaciju obrade i obrnuto;

(c)

sudjelovanje, prema potrebi:

i.

korisnika CSD-a;

ii.

pružatelja ključnih javnih i drugih usluga;

iii.

ostalih CSD-ova;

iv.

ostalih tržišnih infrastruktura;

v.

svih ostalih institucija s kojima je utvrđeno da postoje međuovisnosti u politici kontinuiteta poslovanja.

Članak 80.

Održavanje

1.   CSD redovito preispituje i ažurira svoju politiku kontinuiteta poslovanja i plan za oporavak od katastrofa. Preispitivanjem su obuhvaćene sve ključne operacije CSD-a i predviđa se odgovarajuća strategija oporavka za te operacije.

2.   Kad ažurira politiku kontinuiteta poslovanja i plan za oporavak od katastrofa, CSD uzima u obzir ishod testiranja i preporuke revizija i nadležnog tijela.

3.   CSD preispituje svoju politiku kontinuiteta poslovanja i plan za oporavak od katastrofa nakon svakog znatnog prekida rada. Tim se preispitivanjem utvrđuju uzroci prekida u radu i potrebna poboljšanja operacija CSD-a, politike kontinuiteta poslovanja i plana za oporavak od katastrofa.

POGLAVLJE XI.

INVESTICIJSKA POLITIKA

(Članak 46. stavci 2., 3. i 5. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 81.

Visoko likvidni instrumenti s minimalnim tržišnim i kreditnim rizikom

1.   Financijski instrumenti smatraju se visoko likvidnima s minimalnim kreditnim i tržišnim rizikom ako su dužnički instrumenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

(a)

izdala ih je ili za njih jamči:

i.

država;

ii.

središnja banka;

iii.

multilateralna razvojna banka navedena u članku 117. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (8);

iv.

Europski instrument za financijsku stabilnost ili Europski mehanizam za stabilnost;

(b)

CSD može dokazati nadležnom tijelu da financijski instrumenti imaju niski kreditni i tržišni rizik nakon njegove interne procjene;

(c)

izraženi su u sljedećim valutama:

i.

u valuti u kojoj se vrši namira transakcija u sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD;

ii.

u bilo kojoj drugoj valuti čijim rizicima CSD može upravljati.

(d)

prenosivi su bez regulatornih ograničenja i bez potraživanja treće strane zbog kojih nije moguća likvidacija;

(e)

za njih postoji aktivno tržište izravne prodaje ili repo tržište, s raznolikom grupom kupaca i prodavatelja, uključujući u stresnim uvjetima i kojemu CSD ima pouzdan pristup;

(f)

pouzdani podaci o cijenama tih instrumenata redovito su javno dostupni;

Za potrebe točke (b), pri ocjenjivanju CSD primjenjuje definiranu i objektivnu metodologiju koja se ne oslanja isključivo na vanjska mišljenja i kojom se uzimaju u obzir rizici koji nastaju nakon uspostave izdavatelja u određenoj zemlji.

2.   Odstupajući od stavka 1., ugovori o izvedenicama smatraju se visoko likvidnim financijskim instrumentima s minimalnim kreditnim i tržišnim rizikom ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

(a)

sklopljeni su za potrebe zaštite od valutnog rizika koji nastaje zbog namire u više valuta u sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD ili kamatnog rizika koji može utjecati na imovinu CSD-a i, u oba slučaja, smatraju se ugovorom za zaštitu od rizika u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja donesenima u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (9);

(b)

pouzdani podaci o cijenama redovito se objavljuju za te ugovore o izvedenicama;

(c)

oni se sklapaju na određeno vrijeme nužno za smanjenje valutnog ili kamatnog rizika kojem je CSD izložen.

Članak 82.

Odgovarajući vremenski okvir za pristup imovini

1.   CSD ima neposredni i bezuvjetni pristup gotovinskoj imovini.

2.   CSD ima pristup financijskim instrumentima isti radni dan kada je donesena odluka o likvidaciji financijskih instrumenata.

3.   Za potrebe stavaka 1. i 2. CSD uspostavlja postupke kojima se osigurava da CSD može pristupiti gotovinskim i financijskim instrumentima u rokovima koji su u njima utvrđeni. CSD obavješćuje nadležno tijelo o svakoj promjeni tih postupaka u skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 909/2014 i pribavlja njegovu potvrdu prije provedbe te promjene.

Članak 83.

Ograničenja koncentracija na pojedine subjekte

1.   Za potrebe članka 46. stavka 5. Uredbe (EU) br. 909/2014, CSD drži svoju financijsku imovinu u diversificiranim ovlaštenim kreditnim institucijama ili ovlaštenim CSD-ovima kako bi ona ostala unutar prihvatljivih ograničenja koncentracija.

2.   Za potrebe članka 46. stavka 5. Uredbe (EU) br. 909/2014 prihvatljiva ograničenja koncentracija utvrđuju se na temelju sljedećeg:

(a)

zemljopisnog rasporeda subjekata kod kojih CSD drži svoju financijsku imovinu;

(b)

odnosa međuovisnosti koji subjekt koji drži financijsku imovinu ili subjekti iz njegove grupe mogu imati sa CSD-om;

(c)

razine kreditnog rizika subjekta koji drži financijsku imovinu.

POGLAVLJE XII.

VEZE CSD-ova

(Članak 48. stavci 3., 5., 6. i 7. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 84.

Uvjeti za primjerenu zaštitu povezanih CSD-ova i njihovih sudionika

1.   Veza CSD-ova uspostavlja se i održava pod sljedećim uvjetima:

(a)

CSD podnositelj zahtjeva zadovoljava zahtjeve pravila o sudjelovanju CSD-a primatelja;

(b)

CSD podnositelj zahtjeva obavlja analizu financijske stabilnosti, mehanizama upravljanja, sposobnosti obrade, operativne pouzdanosti CSD-a primatelja iz treće zemlje te njegove ovisnosti o pružatelju ključnih usluga koji je treća strana;

(c)

CSD podnositelj zahtjeva poduzima sve nužne mjere za praćenje rizika i upravljanje rizicima koji su utvrđeni nakon analize iz točke (b);

(d)

CSD podnositelj zahtjeva stavlja svojim sudionicima na raspolaganje pravne i operativne uvjete veze omogućujući im da procjenjuju uključene rizike i upravljaju njima;

(e)

prije uspostave veze CSD-a sa CSD-om treće zemlje, CSD podnositelj zahtjeva ocjenjuje lokalno zakonodavstvo primjenjivo na CSD koji je primatelj;

(f)

povezani CSD-ovi osiguravaju povjerljivost informacija povezanih s funkcioniranjem veze. Sposobnost za osiguranje povjerljivosti dokazuje se informacijama koje dostavljaju CSD-ovi, uključujući primjenjiva pravna mišljenja ili mehanizme;

(g)

povezani CSD-ovi dogovaraju se o usklađenim standardima i postupcima u vezi s operativnim pitanjima i komunikaciji u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(h)

prije nego što veza postane operativna, CSD podnositelj zahtjeva i CSD primatelj obavljaju sljedeće:

i.

provode sveobuhvatna testiranja;

ii.

uspostavljaju plan za hitne situacije kao dio planova kontinuiteta poslovanja predmetnih CSD-ova, u kojem navode situacije neispravnosti ili kvara sustava za namiru vrijednosnih papira dvaju CSD-ova i predviđaju planirane korektivne mjere u slučaju nastanka takvih situacija;

(i)

CSD primatelj i CSD podnositelj zahtjeva preispituju sve aranžmane o vezi barem jednom godišnje uzimajući u obzir sve relevantne promjene, uključujući tržišna kretanja i promjene u pogledu IT-a, te promjene lokalnog zakonodavstva iz točke (e);

(j)

za veze CSD-a u kojima nije predviđena namira po načelu DVP-a, godišnje preispitivanje iz točke i. uključuje i procjenu kretanja kojima se može omogućiti podupiranje DVP namire.

Za potrebe točke (e), CSD osigurava tijekom ocjenjivanja da se vrijednosnim papirima koji se čuvajuu sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD primatelj osigurava razina zaštite imovine koja se može usporediti s razinom osiguranom pravilima koja se primjenjuju na sustav namire vrijednosnih papira kojim upravlja CSD podnositelj zahtjeva. CSD podnositelj zahtjeva traži od CSD-a treće zemlje pravnu procjenu sljedećih pitanja:

i.

prava CSD-a podnositelja zahtjeva na vrijednosne papire, uključujući pravo primjenjivo na imovinske aspekte, prirodu prava CSD-a podnositelja zahtjeva na vrijednosne papire, mogućnost opterećivanja vrijednosnih papira;

ii.

učinka stečajnog postupka pokrenutog protiv CSD-a primatelja iz treće zemlje na CSD-a podnositelja zahtjeva u pogledu zahtjeva za odvajanje, konačnosti namire, postupaka i vremenskih rokova za potraživanje vrijednosnih papira u relevantnoj trećoj zemlji.

2.   Osim uvjeta iz stavka 1., uspostavlja se i veza CSD-a za namire po načelu DVP-a koja se održava pod sljedećim uvjetima:

(a)

CSD podnositelj zahtjeva procjenjuje i smanjuje dodatne rizike koji su posljedica gotovinske namire;

(b)

CSD koji nije ovlašten za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa u skladu s člankom 54. Uredbe (EU) br. 909/2014 i koji je sudionik u izvršenju gotovinske namire u ime svojih sudionika, ne dobiva kredit i koristi se mehanizmima prethodnog financiranja koje pokrivanju njegovi sudionici u vezi s namirama po načelu DVP-a koje će se obrađivati u okviru veze;

(c)

CSD koji se koristi posrednikom za gotovinsku namiru osigurava da posrednik tu namiru obavlja učinkovito. CSD svake godine preispituje sporazume s tim posrednikom.

3.   Osim uvjeta iz stavaka 1. i 2., uspostavlja se interoperabilna veza CSD-a i održava pod sljedećim uvjetima:

(a)

povezani CSD-ovi dogovaraju se o istovjetnim standardima za usklađivanje, o radnom vremenu za obradu namire i korporativne akcije te o zaključnim rokovima;

(b)

povezani CSD-ovi uspostavljaju istovjetne postupke i mehanizme za prijenos uputa o namiri kako bi osigurali ispravnu, sigurnu i potpuno automatiziranu obradu uputa o namiri;

(c)

ako se interoperabilnom vezom podupire namira po načelu DVP-a, povezani CSD-ovi unose rezultate namire u svoje knjige barem jednom dnevno i bez odgode;

(d)

povezani CSD-ovi dogovaraju se o istovjetnim modelima za upravljanje rizikom;

(e)

povezani CSD-ovi dogovaraju se o istovjetnim pravilima i postupcima za slučaj nepredviđenih događaja i neispunjavanja obveza u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 85.

Praćenje i upravljanje dodatnim rizicima koji su posljedica uporabe neizravnih veza ili posrednika za upravljanje vezama CSD-a

1.   Ako se CSD podnositelj zahtjeva za upravljanje vezom CSD-ova koristi neizravnom vezom ili posrednikom, osim ispunjavanja zahtjeva iz članka 84. on osigurava sljedeće:

(a)

da je posrednik jedan od sljedećih:

i.

kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 koja zadovoljava sljedeće zahtjeve:

usklađena je s člankom 38. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 ili sa zahtjevima za odvajanje i objavu koji su barem istovjetni onima iz članka 38. stavaka 5. i 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 kada je veza uspostavljena sa CSD-om treće zemlje,

prema potrebi CSD-u podnositelju zahtjeva osigurava brzi pristup vrijednosnim papirima CSD-a primatelja;

ima niski kreditni rizik koji se uspostavlja internom procjenom CSD-a podnositelja zahtjeva u okviru koje se primjenjuje definirana i objektivna metodologija koja se ne oslanja isključivo na vanjska mišljenja;

ii.

financijska institucija iz treće zemlje koja zadovoljava sljedeće zahtjeve:

podliježe primjeni bonitetnih pravila i usklađena je s tim pravilima koja su barem istovjetna onima propisanima u Uredbi (EU) br. 575/2013;

ima pouzdanu računovodstvenu praksu, postupke zaštite i unutarnje kontrole;

usklađena je s člankom 38. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 ili sa zahtjevima za odvajanje i objavu koji su barem istovjetni onima iz članka 38. stavaka 5. i 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 kada je veza uspostavljena sa CSD-om treće zemlje,

prema potrebi CSD-u podnositelju zahtjeva osigurava brzi pristup vrijednosnim papirima CSD-a primatelja;

ima niski kreditni rizik utemeljen na internoj procjeni CSD-a podnositelja zahtjeva u okviru koje se primjenjuje definirana i objektivna metodologija koja se ne oslanja isključivo na vanjska mišljenja;

(b)

da posrednik poštuje pravila i zahtjeve CSD-a podnositelja zahtjeva što se dokazuje informacijama koje dostavlja taj posrednik, uključujući sva relevantna pravna mišljenja ili sporazume;

(c)

da posrednik osigurava povjerljivost informacija o radu veze CSD-a, što se dokazuje informacijama koje dostavlja taj posrednik, uključujući sva relevantna pravna mišljenja ili sporazume;

(d)

da posrednik ima operativnu sposobnost i sustave za sljedeće:

i.

postupanje s uslugama koje se pružaju CSD-u podnositelju zahtjeva;

ii.

pravodobno prosljeđivanje CSD-u svih informacija relevantnih za usluge koje se pružaju u vezi s vezom CSD-a;

iii.

postupanje u skladu s mjerama usklađivanja u skladu s člankom 86. i poglavljem IX.;

(e)

da se posrednik pridržava politika i postupaka za upravljanje rizikom CSD-a podnositelja zahtjeva te se usklađuje s njima i dovoljno je stručan za upravljanje rizikom;

(f)

da je posrednik uspostavio mjere koje uključuju politike kontinuiteta poslovanja i povezane planove kontinuiteta poslovanja i planove za oporavak od katastrofa kako bi osigurao kontinuitet pružanja svojih usluga, pravodobni oporavak svojih operacija i ispunjenje svojih obveza u slučaju događaja koji donose znatni rizik od prekida njegova rada;

(g)

da posrednik ima dovoljno financijskih sredstava za ispunjavanje svojih obveza prema CSD-u podnositelju zahtjeva i za pokrivanje gubitaka za koje bi se mogao smatrati odgovornim;

(h)

da se pojedinačno odvojeni račun kod CSD-a primatelja upotrebljava za operacije veze CSD-ova;

(i)

da je ispunjen uvjet iz članka 84. stavka 1. točke (e);

(j)

da se CSD podnositelj zahtjeva obavješćuje o mehanizmima kontinuiteta između posrednika i CSD-a primatelja;

(k)

da se prihod od namire odmah prenosi CSD-u podnositelju zahtjeva.

Za potrebe točke (a) podtočke i. prve alineje, točke (a) podtočke ii. treće alineje i točke (h), CSD podnositelj zahtjeva osigurava da može bilo kada pristupiti vrijednosnim papirima koji se drže na pojedinačno odvojenom računu. Međutim, ako pojedinačno odvojeni račun u CSD-u primatelju nije dostupan za operacije veze CSD-a sa CSD-om treće zemlje, CSD podnositelj zahtjeva obavješćuje nadležno tijelo o razlozima zbog kojih pojedinačno odvojeni računi nisu dostupni te o rizicima koji nastaju zbog nedostupnosti pojedinačno odvojenih računa. CSD podnositelj zahtjeva u svakom slučaju osigurava primjerenu razinu zaštite svoje imovine koju drži kod CSD-a treće zemlje.

2.   Povrh ispunjavanja zahtjeva iz stavka 1., kada se CSD podnositelj zahtjeva koristi posrednikom za upravljanje vezom CSD-a i taj posrednik upravlja računima vrijednosnih papira CSD-a podnositelja zahtjeva u njegovo ime u knjigama CSD-a primatelja, CSD podnositelj zahtjeva osigurava sljedeće:

(a)

posrednik nema pravo na vrijednosne papire koji se drže na računu;

(b)

račun u knjigama CSD-a primatelja otvara se na ime CSD-a podnositelja zahtjeva i sve odgovornosti i obveze u pogledu registracije i prijenosa vrijednosnih papira te skrbništva nad njima izvršive su samo između dvaju CSD-ova;

(c)

CSD podnositelj zahtjeva može odmah pristupiti vrijednosnim papirima koji se drže kod CSD-a primatelja, uključujući u slučaju promjene ili insolventnosti posrednika.

3.   CSD podnositelj zahtjeva iz stavaka 1. i 2. obavlja godišnju dubinsku analizu kako bi osigurao da su ispunjeni uvjeti navedeni u ovom članku.

Članak 86.

Postupci usklađivanja za povezane CSD-ove

1.   Postupci usklađivanja iz članka 48. stavka 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 uključuju sljedeće mjere:

(a)

CSD primatelj šalje CSD-u podnositelju zahtjeva dnevne izvještaje sa sljedećim informacijama o svakom računu vrijednosnih papira i svakom izdanju vrijednosnih papira:

i.

ukupnu početnu bilancu;

ii.

pojedinačna kretanja tijekom dana;

iii.

ukupnu završnu bilancu;

(b)

CSD podnositelj zahtjeva svakodnevno uspoređuje početnu i završnu bilancu koje mu je dostavio CSD primatelj ili posrednik s vlastitom evidencijom.

U slučaju neizravne veze, svakodnevne izvještaje iz prvog podstavka točke (a) dostavlja posrednik iz članka 85. stavka 1. točke (a).

2.   Ako CSD obustavi izdavanje vrijednosnih papira za namiru u skladu s člankom 65. stavkom 2., svi CSD-ovi koji su sudionici ili imaju neizravnu vezu s tim CSD-om, čak i u slučaju interoperabilne veze, potom obustavljaju izdavanje vrijednosnih papira za namiru.

Ako u upravljanju vezama CSD-ova sudjeluju posrednici, ti posrednici sklapaju odgovarajuće ugovore s predmetnim CSD-ovima kako bi se osigurala usklađenost s prvim podstavkom.

3.   U slučaju korporativne akcije kojom se smanjuje bilanca na računima vrijednosnih papira koje CSD ulagatelj drži s drugim CSD-om, CSD ulagatelj ne može obraditi upute o namiri povezane s predmetnim izdavanjem vrijednosnih papira dok drugi CSD u cijelosti ne obradi korporativnu akciju.

U slučaju korporativne akcije kojom se smanjuje bilanca na računima vrijednosnih papira koje CSD ulagatelj drži s drugim CSD-om, CSD ulagatelj ne ažurira račune vrijednosnih papira koje vodi kako bi u njih uključio korporativnu akciju sve dok drugi CSD u cijelosti ne obradi korporativnu akciju.

CSD izdavatelj osigurava pravodobni prijenos informacija o obradi korporativnih akcija za određeno izdanje vrijednosnih papira svim svojim sudionicima, uključujući CSD-ovima ulagateljima. CSD-ovi ulagatelji potom prosljeđuju te informacije svojim sudionicima. Prijenosi uključuju sve informacije koje su potrebne CSD-ovima ulagateljima da rezultate tih korporativnih akcija primjereno odraze na računima vrijednosnih papira koje vode.

Članak 87.

Namira po načelu isporuke po plaćanju (DVP) putem veza CSD-ova

Namira po načelu isporuke po plaćanju (DVP) smatra se praktičnom i izvedivom u slučajevima u kojima:

(a)

postoji tržišna potražnja za namiru po načelu DVP-a koja se dokazuje zahtjevom nekog od odbora korisnika jednog od povezanih CSD-ova;

(b)

povezani CSD-ovi mogu naplatiti razumnu komercijalnu naknadu za namiru po načelu DVP-a na osnovi metode troškovi plus, osim ako su povezani CSD-ovi dogovorili drukčije;

(c)

postoji siguran i učinkovit pristup gotovini u valutama kojima se koristi CSD primatelj za namiru transakcija vrijednosnih papira CSD-a podnositelja zahtjeva i njegovih sudionika.

POGLAVLJE XIII.

PRISTUP CSD-u

(Članak 33. stavak 5., članak 49. stavak 5., članak 52. stavak 3. i članak 53. stavak 4. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 88.

Strane podnositeljice i primateljice zahtjeva

1.   Za potrebe ovog poglavlja, strana primateljica znači jedan od sljedećih subjekata:

(a)

CSD primatelj kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 5. Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu članka 89. stavaka 1., 4., 9., 13. i 14. i članka 90. ove Uredbe;

(b)

CSD koji zaprima zahtjev od sudionika, izdavatelja, središnje druge ugovorne strane (CCP) ili mjesta trgovanja za pristup njegovim uslugama u skladu s člankom 33. stavkom 2., člankom 49. stavkom 2. i člankom 53. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu članka 89. stavaka 1. do 3., 5. do 8. i 10. do 14. i članka 90. ove Uredbe;

(c)

CCP koji zaprima zahtjev od CSD-a za pristup njegovim transakcijskim unosima u skladu s člankom 53. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu članka 90. ove Uredbe;

(d)

mjesto trgovanja koje zaprima zahtjev od CSD-a za pristup njegovim transakcijskim unosima u skladu s člankom 53. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu članka 90. ove Uredbe;

2.   Za potrebe ovog poglavlja, strana podnositeljica zahtjeva znači jedan od sljedećih subjekata:

(a)

CSD podnositelj zahtjeva kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 6. Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu članka 89. stavaka 1., 4., 9. i 13. i članka 90. ove Uredbe;

(b)

sudionik, izdavatelj, središnja druga ugovorna strana ili mjesto trgovanja koji traže pristup sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD ili drugim uslugama koje on pruža u skladu s člankom 33. stavkom 2., člankom 49. stavkom 2. i člankom 53. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu članka 89. stavaka 1. do 3., 5. do 8. i 10. do 14. i članka 90. ove Uredbe;

(c)

CSD koji traži pristup transakcijskim unosima CCP-a u skladu s člankom 53. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu članka 90. ove Uredbe;

(d)

CSD koji traži pristup transakcijskim unosima mjesta trgovanja u skladu s člankom 53. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 u pogledu članka 90. ove Uredbe.

ODJELJAK 1.

Kriteriji kojima se može opravdati odbijanje pristupa

(Članak 33. stavak 3., članak 49. stavak 3., članak 52. stavak 2. i članak 53. stavak 3. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 89.

Rizici koje trebaju uzeti u obzir CSD-ovi i nadležna tijela

1.   Ako, u skladu s člankom 33. stavkom 3., člankom 49. stavkom 3., člankom 52. stavkom 2. ili člankom 53. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014, CSD obavlja sveobuhvatnu procjenu rizika nakon zahtjeva za pristup sudionika, izdavatelja, CSD-a podnositelja zahtjeva, CCP-a ili mjesta trgovanja te ako nadležno tijelo ocjenjuje razloge zašto je CSD odbio pružati usluge, oni uzimaju u obzir sljedeće rizike koji nastaju zbog pristupa uslugama CSD-a:

(a)

pravne rizike;

(b)

financijske rizike;

(c)

operativne rizike.

2.   Pri procjeni pravnih rizika nakon što je sudionik podnio zahtjev za pristup, CSD i njegovo nadležno tijelo uzimaju u obzir sljedeće kriterije:

(a)

sudionik podnositelj zahtjeva ne može ispuniti pravne zahtjeve za sudjelovanje u sustavu za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD ili nije dostavio CSD-u informacije koje su mu potrebne za procjenu sukladnosti, uključujući potrebna pravna mišljenja ili pravne sporazume;

(b)

sudionik podnositelj zahtjeva ne može osigurati, u skladu s pravilima primjenjivima u matičnoj državi članici CSD-a, povjerljivost informacija dostavljenih sustavom za namiru vrijednosnih papira ili ne dostavlja CSD-u informacije koje su mu potrebne za procjenu vlastite sposobnosti za zadovoljavanje tih pravila o povjerljivosti, uključujući sva potrebna pravna mišljenja ili pravne sporazume;

(c)

kada sudionik koji podnosi zahtjev ima poslovni nastan u trećoj zemlji, bilo koje od sljedećeg:

i.

na sudionika podnositelja zahtjeva ne primjenjuje se regulatorni ili nadzorni okvir usporediv s regulatornim ili nadzornim okvirom koji bi se primjenjivao na sudionika podnositelja zahtjeva da ima poslovni nastan u Uniji;

ii.

pravila CSD-a u pogledu konačnosti namire iz članka 39. Uredbe (EU) br. 909/2014 nisu izvršiva u nadležnosti sudionika podnositelja zahtjeva.

3.   Kada procjenjuju pravne rizike nakon zahtjeva izdavatelja za upisivanje njegovih vrijednosnih papira u CSD u skladu s člankom 49. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, CSD i njegovo nadležno tijelo uzimaju u obzir sljedeće kriterije:

(a)

izdavatelj ne može zadovoljiti pravne zahtjeve za pružanje usluga CSD-a;

(b)

izdavatelj ne može jamčiti da su vrijednosni papiri izdani na način kojim se CSD-u omogućuje da osigura integritet izdanja u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 909/2014.

4.   Pri procjeni pravnih rizika nakon što je CSD podnositelj zahtjeva podnio zahtjev za pristup, CSD primatelj i njegovo nadležno tijelo uzimaju u obzir kriterije iz stavka 2. točaka (a), (b) i (c).

5.   Pri procjeni pravnih rizika nakon što je središnja druga ugovorna strana podnijela zahtjev za pristup, CSD i njegovo nadležno tijelo uzimaju u obzir kriterije iz stavka 2. točaka (a), (b) i (c).

6.   Pri procjeni pravnih rizika nakon što je mjesto trgovanja podnijelo zahtjev za pristup, CSD i njegovo nadležno tijelo uzimaju u obzir sljedeće kriterije:

(a)

kriterije iz stavka 2. točke (b);

(b)

ako mjesto trgovanja ima poslovni nastan u trećoj zemlji, na mjesto trgovanja podnositelja zahtjeva ne primjenjuje se regulatorni i nadzorni okvir usporediv s regulatornim i nadzornim okvirom koji se primjenjuje na mjesto trgovanja u Uniji;

7.   Pri procjeni financijskih rizika nakon što je sudionik koji podnosi zahtjev podnio zahtjev za pristup, CSD i njegovo nadležno tijelo uzimaju u obzir ima li sudionik podnositelj zahtjeva dovoljno financijskih sredstava da može ispuniti svoje ugovorne obveze prema CSD-u.

8.   Pri procjeni financijskih rizika nakon zahtjeva izdavatelja za upisivanje njegovih vrijednosnih papira u CSD u skladu s člankom 49. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, CSD i njegovo nadležno tijelo uzimaju u obzir kriterij iz stavka 7.

9.   Pri procjeni financijskih rizika nakon što je CSD podnositelj zahtjeva podnio zahtjev za pristup, CSD primatelj i njegovo nadležno tijelo uzimaju u obzir kriterij iz stavka 7.

10.   Pri procjeni financijskih rizika nakon što su središnja druga ugovorna strana ili mjesto trgovanja podnijeli zahtjev za pristup, CSD i njegovo nadležno tijelo uzimaju u obzir kriterij iz stavka 7.

11.   Pri procjeni operativnih rizika nakon što je sudionik podnio zahtjev za pristup, CSD i njegovo nadležno tijelo uzimaju u obzir sljedeće kriterije:

(a)

sudionik koji podnosi zahtjev nema operativnu sposobnost za sudjelovanje u CSD-u;

(b)

sudionik koji podnosi zahtjev ne zadovoljava pravila za upravljanje rizikom CSD-a primatelja ili nema dovoljno stručnosti za to;

(c)

sudionik koji podnosi zahtjev nije uspostavio politike kontinuiteta poslovanja ili planove za oporavak od katastrofa;

(d)

da bi pristup bio odobren CSD primatelj mora izvršiti znatne izmjene svojih operacija koje utječu na postupke upravljanja rizikom i koje ugrožavaju nesmetano funkcioniranje sustava za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD, uključujući provedbu tekuće ručne obrade koju obavlja CSD.

12.   Pri procjeni operativnih rizika nakon zahtjeva izdavatelja za upisivanje njegovih vrijednosnih papira u CSD u skladu s člankom 49. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014, CSD i njegovo nadležno tijelo uzimaju u obzir sljedeće kriterije:

(a)

kriterij iz stavka 11. točke (d);

(b)

sustav za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD ne može obraditi valute koje je tražio izdavatelj.

13.   Pri procjeni operativnih rizika nakon što je CSD podnositelj zahtjeva, ili CCP, podnio zahtjev za pristup, CSD primatelj i njegovo nadležno tijelo uzimaju u obzir kriterije iz stavka 11.

14.   Pri procjeni operativnih rizika nakon što je mjesto trgovanja podnijelo zahtjev za pristup, CSD primatelj i njegovo nadležno tijelo uzimaju u obzir barem kriterije iz stavka 11. točke (d).

ODJELJAK 2.

Postupak za odbijanje pristupa

(Članak 33. stavak 3., članak 49. stavak 4., članak 52. stavak 2. i članak 53. stavak 3. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 90.

Postupak

1.   U slučaju odbijanja pristupa, strana podnositeljica zahtjeva ima pravo u roku od jednog mjeseca od primitka odbijenice podnijeti pritužbu nadležnom tijelu CSD-a primatelja, središnje druge ugovorne strane ili mjesta trgovanja koji su odbili dati pristup u skladu s člankom 33. stavkom 3., člankom 49. stavkom 4., člankom 52. stavkom 2. ili člankom 53. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014.

2.   Nadležno tijelo iz stavka 1. može od stranaka podnositeljica i primateljica zahtjeva zatražiti dodatne informacije o odbijanju pristupa.

Odgovori na zahtjev za informacije iz prvog podstavka šalju se nadležnom tijelu u roku od dva tjedna od datuma primitka zahtjeva.

U skladu s člankom 53. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014, u roku od dva radna dana od datuma primitka pritužbe iz stavka 1., nadležno tijelo strane primateljice dostavlja pritužbu nadležnom tijelu iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014 države članice u kojoj strana primateljica ima poslovni nastan.

3.   Nadležno tijelo iz stavka 1. savjetuje se, prema potrebi, sa sljedećim tijelima o svojoj početnoj ocjeni pritužbe u roku od dva mjeseca od datuma primitka pritužbe:

(a)

s nadležnim tijelom iz mjesta poslovnog nastana sudionika koji podnosi zahtjev u skladu s člankom 33. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(b)

s nadležnim tijelom iz mjesta poslovnog nastana izdavatelja koji podnosi zahtjev u skladu s člankom 49. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(c)

s nadležnim tijelom CSD-a podnositelja zahtjeva i relevantnim tijelom iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014 koje je odgovorno na nadzor sustava za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD podnositelj zahtjeva u skladu s člankom 52. stavkom 2. i člankom 53. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(d)

s nadležnim tijelom CCP-a i mjesta trgovanja koji su podnositelji zahtjeva u skladu s člankom 53. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnim tijelom iz članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014 koje je odgovorno na nadzor sustava za namiru vrijednosnih papira u državi članici u kojoj CCP i mjesto trgovanja podnositelji zahtjeva imaju poslovni nastan u skladu s člankom 53. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014.

4.   Nadležna tijela iz stavka 3. točaka (a) do (d) odgovaraju u roku od jednog mjeseca od datuma zahtjeva za savjetovanje iz stavka 3. Ako nadležno tijelo iz stavka 3. točaka (a) do (d) ne dostavi svoje mišljenje u tom roku, smatra se da ima pozitivno mišljenje o ocjeni koju je dostavilo nadležno tijelo iz stavka 3.

5.   Nadležno tijelo iz stavka 1. obavješćuje nadležna tijela iz stavka 3. točaka (a) do (d) o svojoj konačnoj ocjeni pritužbe u roku od dva tjedna od roka iz stavka 4.

6.   Ako se jedno od nadležnih tijela iz stavka 3. točaka (a) do (d) ne slaže s ocjenom nadležnog tijela iz stavka 1., bilo koje od njih može pitanje uputiti ESMA-i u roku od dva tjedna od datuma kada nadležno tijelo iz stavka 1. dostavi informacije o konačnoj ocjeni pritužbe u skladu sa stavkom 5.

7.   Kada pitanje nije upućeno ESMA-i, nadležno tijelo iz stavka 1. strani podnositeljici zahtjeva šalje obrazloženi odgovor u roku od dva radna dana od roka iz stavka 6.

Nadležno tijelo iz stavka 1. obavješćuje stranu primateljicu i nadležna tijela iz stavka 3. točaka (a) do (d) i o obrazloženom odgovoru iz prvog podstavka ovog stavka u roku od dva radna dana od datuma kada je strani podnositeljici zahtjeva poslalo svoj obrazloženi zahtjev.

8.   U slučaju upućivanja ESMA-i iz stavka 6., nadležno tijelo iz stavka 1. obavješćuje stranu podnositeljicu zahtjeva i stranu primateljicu o tom upućivanju u roku od dva radna dana od datuma upućivanja.

9.   Ako se nakon postupka predviđenog u stavcima 1. do 7. smatra da je strana primateljica neopravdano odbila pristup strani podnositeljici zahtjeva, nadležno tijelo iz stavka 1., u roku od dva tjedna od roka iz stavka 7., izdaje nalog kojim zahtijeva od strane primateljice da odobri pristup strani podnositeljici zahtjeva u roku od tri mjeseca od datuma kada nalog stupa na snagu.

Rok iz prvog podstavka produljuje se na osam mjeseci u slučaju prilagođenih veza za koje je potreban znatan razvoj alata IT-a, osim ako su CSD podnositelj zahtjeva i CSD primatelj dogovorili drugačije.

U nalogu su navedeni razlozi zašto je nadležno tijelo iz stavka 1. zaključilo da je strana primateljica neopravdano odbila zahtjev za pristup.

Nalog se šalje ESMA-i, nadležnim tijelima iz stavka 3. točaka (a) do (d), strani podnositeljici zahtjeva i strani primateljici u roku od dva radna dana od datuma njegova stupanja na snagu.

10.   Postupak iz stavaka 1. do 9. primjenjuje se i kad strana primateljica planira povući pristup odobren strani podnositeljici zahtjeva kojoj već pruža svoje usluge.

POGLAVLJE XIV.

ODOBRENJE ZA PRUŽANJE POMOĆNIH USLUGA BANKOVNOG TIPA

(Članak 55. stavci 1. i 2. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Članak 91.

CSD-ovi koji sami nude pomoćne usluge bankovnog tipa

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 909/2014 uključuje sljedeće informacije:

(a)

presliku odluke upravljačkog tijela CSD-a podnositelja zahtjeva o podnošenju zahtjeva za izdavanje odobrenja i zapisnik sa sastanka na kojem je upravljačko tijelo odobrilo sadržaj dokumentacije zahtjeva i njegovo podnošenje;

(b)

podatke za kontakt osobe koja je odgovorna za zahtjev za izdavanje odobrenja ako ta osoba nije osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(c)

dokaz o postojanju odobrenja iz članka 54. stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014;

(d)

dokaze da CSD podnositelj zahtjeva zadovoljava bonitetne zahtjeve iz članka 59 stavaka 1., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 909/2014 i nadzorne zahtjeve iz članka 60. te Uredbe;

(e)

dokaze, koji sadržavaju sve relevantne dokumente uključujući statut, financijske izvještaje, revizorska izvješća, izvješća odborâ za rizike, kojima se potvrđuje da je CSD podnositelj zahtjeva usklađen s člankom 54. stavkom 3. točkom (d) Uredbe (EU) br. 909/2014;

(f)

pojedinosti o planu za oporavak iz članka 54. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 909/2014;

(g)

program operacija koji zadovoljava sljedeće uvjete:

i.

uključuje popis pomoćnih usluga bankovnog tipa iz odjeljka C Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 koje CSD namjerava pružati;

ii.

uključuje objašnjenje načina na koji su pomoćne usluge bankovnog tipa iz odjeljka C Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 izravno povezane s bilo kojom osnovnom ili pomoćnom uslugom iz odjeljaka A i B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 za čije pružanje CSD ima odobrenje;

iii.

strukturiran je prema popisu pomoćnih usluga bankovnog tipa iz odjeljka C Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014;

(h)

dokazi koji opravdavaju neprovođenje namire gotovinskih plaćanja CSD-ova sustava za namiru vrijednosnih papira putem računa otvorenih u središnjoj banci koja izdaje valutu zemlje u kojoj se namira provodi;

(i)

podrobne informacije o aranžmanima kojima se osigurava da pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa koje se namjeravaju pružati ne utječe na nesmetano pružanje osnovnih usluga CSD-a iz odjeljka A priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, uključujući sljedeće:

i.

IT platformu koja se upotrebljava za namiru gotovinske strane transakcija vrijednosnim papirima, uključujući pregled organizacije IT-a te analizu povezanih rizika i načina njihova smanjivanja;

ii.

funkcioniranje i pravne aranžmane procesa namire za isporuku po plaćanju i, posebno, postupke koji se primjenjuju za rješavanje kreditnog rizika koji proizlazi iz namire gotovinske strane transakcija vrijednosnim papirima;

iii.

odabir, praćenje, pravnu dokumentaciju i upravljanje vezama sa svim trećim stranama uključenima u proces prijenosâ gotovine, a posebno relevantne aranžmane s trećim stranama uključenima u proces prijenosâ gotovine;

iv.

detaljnu analizu, sadržanu u planu oporavka CSD-a podnositelja zahtjeva, bilo kakvog učinka pružanja pomoćnih usluga bankovnog tipa na pružanje osnovnih usluga CSD-a;

v.

otkrivanje mogućih sukoba interesa u aranžmanima upravljanja koji proizlaze iz pružanja pomoćnih usluga bankovnog tipa i mjere koje su poduzete za njihovo rješavanje.

Članak 92.

CSD-ovi koji nude pomoćne usluge bankovnog tipa putem imenovane kreditne institucije

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 909/2014 sadržava sljedeće informacije:

(a)

presliku odluke upravljačkog tijela CSD-a podnositelja zahtjeva o podnošenju zahtjeva za izdavanje odobrenja i zapisnik sa sastanka na kojem je upravljačko tijelo odobrilo sadržaj dokumentacije zahtjeva i njegovo podnošenje;

(b)

podatke za kontakt osobe odgovorne za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja, ako je različita od osobe koja podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 17. Uredbe (EU) br. 909/2014;

(c)

puno ime (tvrtku) kreditne institucije koja će biti imenovana u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 909/2014, njezin pravni oblik i registrirano sjedište u Uniji;

(d)

dokaz da je kreditna institucija iz točke (c) dobila odobrenje iz članka 54. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014;

(e)

statut i ostalu relevantnu zakonom propisanu dokumentaciju imenovane kreditne institucije;

(f)

vlasničku strukturu imenovane kreditne institucije, uključujući identitet njezinih dioničara;

(g)

identifikacija svih dioničara koji su zajednički CSD-u podnositelju zahtjeva i imenovanoj kreditnoj instituciji te svih udjela između CSD-a podnositelja zahtjeva i imenovane kreditne institucije;

(h)

dokazi da imenovana kreditna institucija ispunjava bonitetne zahtjeve iz članka 59 stavaka 1., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 909/2014 i nadzorne zahtjeve iz članka 60. te Uredbe;

(i)

dokazi, uključujući osnivački akt, financijske izvještaje, revizorska izvješća, izvješća odborâ za rizike ili druge dokumente, kojima se potvrđuje da imenovana kreditna institucija ispunjava članak 54. stavak 4. točku (e) Uredbe (EU) br. 909/2014;

(j)

pojedinosti plana oporavka iz članka 54. stavka 4. točke (g) Uredbe (EU) br. 909/2014;

(k)

program operacija koji zadovoljava sljedeće uvjete:

i.

uključuje popis pomoćnih usluga bankovnog tipa iz odjeljka C Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 koje imenovana kreditna institucija namjerava pružati;

ii.

uključuje objašnjenje načina na koji su pomoćne usluge bankovnog tipa iz odjeljka C Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 izravno povezane s bilo kojom osnovnom ili pomoćnom uslugom iz odjeljaka A i B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 za čije pružanje CSD podnositelj zahtjeva ima odobrenje;

iii.

strukturiran je prema popisu pomoćnih usluga bankovnog tipa iz odjeljka C Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014;

(l)

dokazi koji opravdavaju neprovođenje namire gotovinskih plaćanja CSD-ova sustava za namiru vrijednosnih papira putem računa otvorenih u središnjoj banci koja izdaje valutu zemlje u kojoj se namira provodi;

(m)

detaljne informacije o sljedećim aspektima odnosa između CSD-a i imenovane kreditne institucije:

i.

IT platformi koja se upotrebljava za namiru gotovinske strane transakcija vrijednosnim papirima, uključujući pregled organizacije IT-a te analizu povezanih rizika i načina njihova smanjivanja;

ii.

primjenjivim pravilima i postupcima kojima se osigurava usklađenost sa zahtjevima koji se odnose na konačnost namire iz članka 39. Uredbe (EU) br. 909/2014;

iii.

funkcioniranju i pravnim aranžmanima procesa namire za isporuku po plaćanju, uključujući postupke koji se primjenjuju za rješavanje kreditnog rizika koji proizlazi iz gotovinske strane transakcije vrijednosnim papirima;

iv.

odabiru, praćenju i upravljanju vezama sa svim trećim stranama uključenima u proces prijenosâ gotovine, a posebno relevantnim aranžmanima s trećim stranama uključenima u proces prijenosâ gotovine;

v.

sporazumu o razini pružanja usluga kojim su precizno utvrđene funkcije koje će CSD izdvajati imenovanoj kreditnoj instituciji ili koje će imenovana kreditna institucija izdvajati CSD-u i svim dokazima koji potvrđuju usklađenost sa zahtjevima koji se odnose na izdvajanje iz članka 30. Uredbe (EU) br. 909/2014;

vi.

detaljnoj analizi, sadržanoj u planu oporavka CSD-a podnositelja zahtjeva, bilo kakvog učinka pružanja pomoćnih usluga bankovnog tipa na pružanje osnovnih usluga CSD-a;

vii.

otkrivanju mogućih sukoba interesa u aranžmanima upravljanja koji proizlaze iz pružanja pomoćnih usluga bankovnog tipa i mjerama koje su poduzete za njihovo rješavanje;

viii.

dokazima koji potvrđuju da kreditna institucija ima potrebnu ugovornu i operativnu sposobnost brzog pristupa kolateralu u vrijednosnim papirima koji se nalazi kod CSD-a i povezan je s odobravanjem dnevnih i, ovisno o slučaju, kratkoročnih kredita.

Članak 93.

Posebni zahtjevi

1.   Ako CSD podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za imenovanje više kreditnih institucija za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, njegov zahtjev uključuje sljedeće informacije:

(a)

informacije iz članka 91. za svaku imenovanu kreditnu instituciju;

(b)

opis uloge svake imenovane kreditne institucije i odnose između njih.

2.   Ako je zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkama (a) ili (b) Uredbe (EU) br. 909/2014 podnesen nakon što je dobiveno odobrenje iz članka 17. te Uredbe, CSD podnositelj zahtjeva utvrđuje znatne promjene iz članka 16. stavka 4. Uredbe (EU) br. 909/2014 i o njima obavješćuje nadležno tijelo, osim ako je informacije već dostavio u postupku preispitivanja i ocjene iz članka 22. te Uredbe.

Članak 94.

Standardni obrasci i predlošci zahtjeva

1.   CSD podnositelj zahtjeva dostavlja zahtjev za izdavanje odobrenja za rad iz članka 54. stavka 2. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 909/2014 u formatu iz Priloga III. ovoj Uredbi.

2.   CSD podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev iz stavka 1. na trajnom mediju.

3.   CSD podnositelj zahtjeva dodjeljuje jedinstveni referentni broj svakom dokumentu koji prilaže zahtjevu iz stavka 1.

4.   CSD podnositelj zahtjeva osigurava da je u informacijama dostavljenima u zahtjevu iz stavka 1. jasno navedeno na koji se posebni zahtjev iz ovog poglavlja odnosi ta informacija i u kojem je dokumentu ta informacija navedena.

5.   CSD podnositelj zahtjeva dostavlja svojem nadležnom tijelu popis svih dokumenata dostavljenih u zahtjevu iz stavka 1. popraćen njihovim referentnim brojevima.

6.   Sve informacije podnose se na jeziku koji je navelo nadležno tijelo. Nadležno tijelo može može od CSD-a tražiti da iste informacije dostavi na jeziku koji se obično upotrebljava u području međunarodnih financija.

POGLAVLJE XV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 95.

Prijelazne odredbe

1.   Informacije iz članka 17. stavka 2. ove Uredbe dostavljaju se nadležnom tijelu najkasnije šest mjeseci prije datuma iz članka 96. stavka 2.

2.   Informacije iz članka 24. stavka 2. ove Uredbe dostavljaju se nadležnom tijelu najkasnije šest mjeseci prije datuma iz članka 96. stavka 2.

3.   Informacije iz članka 41. točaka (j) i (r) te iz članka 42. stavka 1. točaka (d), (f), (h), i (i) (j) ove Uredbe dostavljaju se od datuma navedenog u članku 96. stavku 2.

Članak 96.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Članak 54. primjenjuje se od datuma stupanja na snagu delegiranih akata koje je Komisija donijela u skladu s člankom 6. stavkom 5. i člankom 7. stavkom 15. Uredbe (EU) br. 909/2014., ovisno o tome što nastupi kasnije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 257, 28.8.2014., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012. str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(4)  Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira (SL L 166, 11.6.1998., str. 45.).

(5)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(6)  Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87).

(7)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(8)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(9)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.)


PRILOG I.

Podaci koje treba uključiti u zahtjev za priznavanje CSD-ova trećih zemalja

(članak 25. stavak 12. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Opće informacije

Informacije

Slobodan tekst

Datum zahtjeva

 

Puno ime pravne osobe

 

Adresa sjedišta

 

Ime osobe koja preuzima odgovornost za zahtjev

 

Podaci za kontakt osobe koja preuzima odgovornost za zahtjev

 

Imena drugih osoba odgovornih za usklađenost CSD-a treće zemlje s Uredbom (EU) br. 909/2014

 

Podaci za kontakt osoba odgovornih za usklađenost CSD-a treće zemlje s Uredbom (EU) br. 909/2014

 

Identitet dioničara ili članova koji imaju udjele u kapitalu CSD-a treće zemlje

 

Identifikacija strukture grupe, uključujući sva društva kćeri i matična društva CSD-a treće zemlje

 

Popis država članica u kojima CSD treće zemlje namjerava pružati usluge

 

Informacije o osnovnim uslugama popisanima u odjeljku A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 koje CSD treće zemlje namjerava pružati u Uniji po državi članici

 

Informacije o pomoćnim uslugama popisanima u odjeljku B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 koje CSD treće zemlje namjerava pružati u Uniji po državi članici

 

Informacije o svim ostalim uslugama koje su dopuštene na temelju odjeljka B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, ali koje nisu u njemu izričito popisane, koje CSD treće zemlje namjerava pružati u Uniji po državi članici

 

Valuta ili valute koje CSD treće zemlje obrađuje ili namjerava obrađivati

 

Statistički podaci povezani s uslugama koje CSD treće zemlje namjerava pružati u Uniji po državi članici

 

Procjena mjera koje CSD treće zemlje namjerava poduzeti kako bi svojim korisnicima omogućio da se usklade sa svim posebnim nacionalnim zakonima država članica u kojima CSD treće zemlje namjerava pružati svoje usluge

 

Ako CSD treće zemlje namjerava pružati osnovne usluge iz točaka 1. i 2. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, opis mjera koje CSD treće zemlje namjerava poduzeti kako bi svojim korisnicima omogućio da se usklade s relevantnim zakonima države članice u kojoj CSD treće zemlje namjerava pružati usluge iz članka 25. stavka 4. točke (d) Uredbe (EU) br. 909/2014.

 

Pravila i postupci kojima se olakšava namira transakcija financijskim instrumentima na predviđeni datum namire

 

Financijska sredstva CSD-a treće zemlje te oblik i metode njihova čuvanja te aranžmani za njihovo osiguranje

 

Dokazi da su pravila i postupci CSD-a treće zemlje u potpunosti u skladu sa zahtjevima primjenjivima u trećoj zemlji u kojoj CSD ima poslovni nastan, uključujući pravila koja se odnose na bonitetne i organizacijske aspekte te aspekte povezane s kontinuitetom poslovanja, oporavkom od katastrofa i vođenjem poslovanja.

 

Podaci o svim aranžmanima o izdvajanju usluga ili djelatnosti

 

Pravila kojima se uređuje konačnost prijenosâ vrijednosnih papira i gotovine

 

Informacije koje se odnose na sudjelovanje u sustavima za namiru vrijednosnih papira kojima upravlja CSD treće zemlje, uključujući kriterije za sudjelovanje i postupke za suspenziju i uredan izlazak sudionika koji više ne ispunjavaju kriterije

 

Pravila i postupci za osiguranje integriteta izdanjâ vrijednosnih papira

 

Informacije o mehanizmima uspostavljenima kako bi se osigurala zaštita vrijednosnih papira sudionikâ i njihovih klijenata

 

Informacije o vezama s CSD-ovima trećih zemalja i vezama s drugim tržišnim infrastrukturama i načinu praćenja povezanih rizika i upravljanja njima

 

Informacije o pravilima i postupcima koji su uspostavljeni za potrebe postupanja u slučaju neispunjavanja obveza sudionika

 

Plan oporavka

 

Investicijska politika CSD-a treće zemlje

 

Informacije o postupcima kojima se osigurava pravodobna i uredna namira i prijenos imovine klijenata i sudionika na drugi CSD u slučaju neispunjavanja obveza CSD-a

 

Informacije o svim tekućim sudskim ili izvansudskim postupcima, uključujući upravne, građanske ili arbitražne postupke, koji CSD-u treće zemlje mogu prouzročiti znatne financijske i druge troškove

Informacije o svim pravomoćnim odlukama koje su donesene u prethodno navedenim postupcima

 

Informacije koje se odnose na rješavanje sukoba interesa od strane CSD-a treće zemlje

 

Informacije koje se moraju objaviti na internetskim stranicama ESMA-e u skladu s člankom 21. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014, u vezi s člankom 25. te Uredbe

 


PRILOG II.

Evidencija pomoćnih usluga CSD-a

(članak 29. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Br.

Pomoćne usluge u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014

Vrsta evidencije

A.   Pomoćne usluge nebankovnog tipa CSD-a koje ne uključuju kreditne ili likvidnosne rizike

1

Organiziranje mehanizma za pozajmljivanje vrijednosnih papira, kao posrednika između sudionika sustava za namiru vrijednosnih papira

(a)

Identifikacija isporučiteljâ/primateljâ,

(b)

Podaci o svakoj operaciji pozajmljivanja/uzajmljivanja vrijednosnih papira, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira i oznaku ISIN;

(c)

Svrha svake operacije pozajmljivanja/uzajmljivanja vrijednosnih papira;

(d)

Vrste kolaterala;

(e)

Vrednovanje kolaterala.

2

Pružanje usluga upravljanja kolateralima u svojstvu posrednika za sudionike sustava za namiru vrijednosnih papira

(a)

Identifikacija isporučiteljâ/primateljâ,

(b)

Podaci o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira i oznaku ISIN;

(c)

Vrste kolaterala;

(d)

Svrha korištenja kolaterala;

(e)

Vrednovanje kolaterala.

3

Usklađivanje namira, usmjeravanje uputa, potvrda transakcije, provjera transakcije

(a)

Identifikacija subjekata kojima CSD pruža te usluge;

(b)

Vrste operacija;

(c)

Podaci o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira i oznaku ISIN.

4

Usluge povezane s registrima dioničara

(a)

Identifikacija subjekata kojima CSD pruža te usluge;

(b)

Vrste usluga;

(c)

Podaci o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira i oznaku ISIN.

5

Podrška pri obradi korporativnih akcija, uključujući poreze, opće sastanke i usluge informiranja

(a)

Identifikacija subjekata kojima CSD pruža te usluge;

(b)

Vrste usluga;

(c)

Podaci o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira/gotovine, korisnike operacija i oznaku ISIN.

6

Usluge novog izdavanja, uključujući dodjeljivanje oznaka ISIN i sličnih oznaka te upravljanje njima

(a)

Identifikacija subjekata kojima CSD pruža te usluge;

(b)

Vrste usluga;

(c)

Podaci o svakoj operaciji, uključujući oznaku ISIN.

7

Usmjeravanje i obrada uputa, naplata i obrada naknada te povezano izvješćivanje

(a)

Identifikacija subjekata kojima CSD pruža te usluge;

(b)

Vrste usluga;

(c)

Podaci o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira/gotovine, korisnike operacije, oznaku ISIN te svrhu operacije.

8

Uspostavljanje veza CSD-ova, otvaranje, vođenje ili upravljanje računima vrijednosnih papira u vezi s uslugom namire, upravljanje kolateralima i druge pomoćne usluge

(a)

Podaci o vezama CSD-ova, uključujući identifikaciju CSD-ova;

(b)

Vrste usluga.

9

Pružanje općih usluga upravljanja kolateralima u svojstvu posrednika

(a)

Identifikacija isporučiteljâ/primateljâ;

(b)

Podaci o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira, oznaku ISIN;

(c)

Vrste kolaterala;

(d)

Svrha korištenja kolaterala;

(e)

Vrednovanje kolaterala.

10

Osiguravanje regulatornog izvješćivanja

(a)

Identifikacija subjekata kojima CSD pruža usluge izvješćivanja;

(b)

Vrste usluga;

(c)

Pojedinosti o dostavljenim podacima, uključujući pravnu osnovu i svrhu.

11

Pružanje informacija, podataka i statističkih podataka tržišnim/statističkim uredima ili drugim vladinim ili međuvladinim subjektima

(a)

Identifikacija subjekata kojima CSD pruža te usluge;

(b)

Vrste usluga;

(c)

Pojedinosti o dostavljenim podacima, uključujući pravnu osnovu i svrhu.

12

Pružanje IT usluga

(a)

Identifikacija subjekata kojima CSD pruža te usluge;

(b)

Vrste usluga;

(c)

Podaci koji se odnose na IT usluge.

B.   Usluge bankovnog tipa koje pruža CSD i koje su izravno povezane s osnovnim ili pomoćnim uslugama navedenima u odjeljcima A i B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014

13

Otvaranje gotovinskih računa za sudionike u sustavu za namiru vrijednosnih papira i vlasnike računa vrijednosnih papira te prihvaćanje njihovih depozita, u smislu točke 1. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1)

(a)

Identifikacija subjekata kojima CSD pruža te usluge;

(b)

Podaci o gotovinskim računima;

(c)

Valuta;

(d)

Iznosi depozita.

14

Pružanje gotovinskih kredita za isplatu najkasnije sljedećeg radnog dana, gotovinska posudba za pretfinanciranje korporativnih akcija i pozajmljivanje vrijednosnih papira vlasnicima računa vrijednosnih papira u smislu točke 2. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU

(a)

Identifikacija subjekata kojima CSD pruža te usluge;

(b)

Vrste usluga;

(c)

Podaci o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira/gotovine, oznaku ISIN;

(d)

Vrste kolaterala;

(e)

Vrednovanje kolaterala;

(f)

Svrha operacija;

(g)

Informacije o svim incidentima povezanima s tim uslugama i korektivne mjere, uključujući daljnje postupanje.

15

Usluge plaćanja koje uključuju obradu gotovinskih i deviznih transakcija u smislu točke 4. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU

(a)

Identifikacija subjekata kojima CSD pruža te usluge;

(b)

Vrste usluga;

(c)

Podaci o svakoj operaciji, uključujući volumen gotovine, i svrha operacije.

16

Garancije i preuzete obveze povezane s pozajmljivanjem i uzajmljivanjem vrijednosnih papira u smislu točke 6. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU

(a)

Identifikacija subjekata kojima CSD pruža te usluge;

(b)

Vrste usluga;

(c)

Podaci o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira/gotovine i svrhu operacije.

17

Djelatnosti riznice koje uključuju devizne i prenosive vrijednosne papire povezane s upravljanjem dugim saldima sudionika u smislu točke 7. podtočaka (b) i (e) Priloga I. Direktivi 2013/36/EU

(a)

Identifikacija subjekata kojima CSD pruža te usluge;

(b)

Vrste usluga;

(c)

Podaci o svakoj operaciji, uključujući volumen i vrijednost vrijednosnih papira/gotovine i svrhu operacije.


(1)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).


PRILOG III.

Predlošci za podnošenje zahtjeva od strane CSD-ova za imenovanje kreditne institucije ili pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa

(članak 55. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Predložak 1.

Kada CSD podnosi zahtjev za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 909/2014, mora dostaviti sljedeće informacije:

Informacije koje treba dostaviti

Jedinstveni referentni broj dokumenta

Naslov dokumenta

Poglavlje, odjeljak ili stranica dokumenta gdje se nalaze informacije

(1)

Puno ime CSD-a podnositelja zahtjeva, njegov pravni status i adresa sjedišta u Uniji

 

 

 

(2)

Preslika odluke upravljačkog tijela CSD-a podnositelja zahtjeva o podnošenju zahtjeva za izdavanje odobrenja i zapisnik sa sastanka na kojem je upravljačko tijelo odobrilo sadržaj dokumentacije zahtjeva i njegovo podnošenje

 

 

 

(3)

Podaci za kontakt osobe odgovorne za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja, ako je različita od osobe koja podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 17. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

(4)

Dokazi kojima se potvrđuje postojanje odobrenja iz članka 54. stavka 3. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

(5)

Dokazi da CSD podnositelj zahtjeva ispunjava bonitetne zahtjeve iz članka 59. stavaka 1., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 909/2014 i nadzorne zahtjeve iz članka 60. te Uredbe

 

 

 

(6)

Dokazi kojima se potvrđuje da CSD podnositelj zahtjeva ispunjava odredbu članka 54. stavka 3. točke (d) Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

(7)

Podaci koji se odnose na plan oporavka iz članka 54. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

(8)

Program operacija koji ispunjava sljedeće uvjete:

 

 

 

(a)

uključuje popis pomoćnih usluga bankovnog tipa iz odjeljka C Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 koje se namjeravaju pružati

 

 

 

(b)

uključuje objašnjenje o tome na koji su način pomoćne usluge bankovnog tipa iz odjeljka C Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 izravno povezane s bilo kojom od osnovnih ili pomoćnih usluga iz odjeljaka A i B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 za čije pružanje CSD ima odobrenje

 

 

 

(c)

strukturiran je prema popisu pomoćnih usluga bankovnog tipa iz odjeljka C Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014

 

 

 

(9)

Dokazi kojima se potkrepljuju razlozi za neprovođenje namire gotovinskih plaćanja CSD-ova sustava za namiru vrijednosnih papira putem računa otvorenih kod središnje banke koja izdaje valutu zemlje u kojoj se namira provodi

 

 

 

(10)

Podrobne informacije o aranžmanima kojima se osigurava da pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa za koje je podnesen zahtjev ne utječe na nesmetano pružanje osnovnih usluga CSD-ova iz odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, uključujući posebno sljedeće informacije:

 

 

 

(a)

IT platformu koja se upotrebljava za namiru gotovinske strane transakcija vrijednosnim papirima, uključujući pregled organizacije IT-a te analizu povezanih rizika i načina njihova smanjivanja

 

 

 

(b)

funkcioniranje i pravne aranžmane procesa namire za isporuku po plaćanju i, posebno, postupke koji se primjenjuju za rješavanje kreditnog rizika koji proizlazi iz gotovinske strane transakcija vrijednosnim papirima

 

 

 

(c)

odabir, praćenje, pravnu dokumentaciju i upravljanje vezama sa svim trećim stranama uključenima u proces prijenosâ gotovine, a posebno relevantne aranžmane s trećim stranama uključenima u proces prijenosâ gotovine

 

 

 

(d)

detaljnu analizu, sadržanu u planu oporavka CSD-a podnositelja zahtjeva, bilo kakvog učinka pružanja pomoćnih usluga bankovnog tipa na pružanje osnovnih usluga CSD-a;

 

 

 

(e)

otkrivanje mogućih sukoba interesa u aranžmanima upravljanja koji proizlaze iz pružanja pomoćnih usluga bankovnog tipa i mjere koje su poduzete za njihovo rješavanje

 

 

 

(11)

Ako je relevantno, navođenje svih bitnih promjena u dokumentaciji koja je dostavljena za potrebe dobivanja odobrenja iz članka 17. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, koristeći se istim formatom tablice, ako ažurirana dokumentacija nije već dostavljena tijekom preispitivanja i ocjene iz članka 22. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Ako se zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 54. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014 podnosi u istom trenutku kada i zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 17. te Uredbe, CSD podnositelj zahtjeva, uz informacije koje su propisane člankom 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovom Uredbom, mora dostaviti i sljedeće informacije:

1.

ime osobe odgovorne za podnošenje zahtjeva, ako je različita od osobe koja podnosi zahtjev iz članka 17. Uredbe (EU) br. 909/2014

2.

podaci za kontakt osobe odgovorne za podnošenje zahtjeva, ako je različita od osobe koja podnosi zahtjev iz članka 17. Uredbe (EU) br. 909/2014

3.

datum dobivanja odobrenja iz članka 54. stavka 3. točke (a)

Predložak 2.

Ako CSD podnosi zahtjev za imenovanje zasebne kreditne institucije za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 909/2014:

Informacije koje treba dostaviti

Jedinstveni referentni broj dokumenta

Naslov dokumenta

Poglavlje, odjeljak ili stranica dokumenta gdje se nalaze informacije

(1)

Puno ime CSD-a podnositelja zahtjeva, njegov pravni status i adresa sjedišta u Uniji

 

 

 

(2)

Preslika odluke upravljačkog tijela CSD-a podnositelja zahtjeva o podnošenju zahtjeva za izdavanje odobrenja i zapisnik sa sastanka na kojem je upravljačko tijelo odobrilo sadržaj dokumentacije zahtjeva i njegovo podnošenje

 

 

 

(3)

Podaci za kontakt osobe odgovorne za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja, ako je različita od osobe koja podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 17. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

(4)

Puno ime kreditne institucije koja će biti imenovana u skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 909/2014, njezin pravni status i adresa sjedišta u Uniji

 

 

 

(5)

Dokaz da je kreditna institucija iz točke 4. dobila odobrenje iz članka 54. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

(6)

Statut i, ako je relevantno, druga zakonom propisana dokumentacija imenovane kreditne institucije

 

 

 

(7)

Vlasnička struktura imenovane kreditne institucije, uključujući identitet njezinih dioničara

 

 

 

(8)

Identifikacija svih dioničara koji su zajednički CSD-u podnositelju zahtjeva i imenovanoj kreditnoj instituciji te svih udjela između CSD-a podnositelja zahtjeva i imenovane kreditne institucije

 

 

 

(9)

Dokazi da imenovana kreditna institucija ispunjava bonitetne zahtjeve iz članka 59. stavaka 1., 3. i 4. i nadzorne zahtjeve iz članka 60. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

(10)

Dokazi, uključujući osnivački akt, financijske izvještaje, revizorska izvješća, izvješća odborâ za rizike ili druge dokumente, kojima se potvrđuje da imenovana kreditna institucija ispunjava članak 54. stavak 4. točku (e) Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

(11)

Pojedinosti plana oporavka iz članka 54. stavka 4. točke (g) Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

(12)

Program operacija koji ispunjava sljedeće uvjete:

 

 

 

(a)

uključuje popis pomoćnih usluga bankovnog tipa iz odjeljka C Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 koje se namjeravaju pružati

 

 

 

(b)

uključuje objašnjenje o tome na koji su način pomoćne usluge bankovnog tipa iz odjeljka C Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 izravno povezane s bilo kojom od osnovnih ili pomoćnih usluga iz odjeljaka A i B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 za čije pružanje CSD podnositelj zahtjeva ima odobrenje

 

 

 

(c)

strukturiran je prema popisu pomoćnih usluga bankovnog tipa iz odjeljka C Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014

 

 

 

(13)

Podrobne informacije o razlozima zbog kojih se ne provodi namira gotovinskih plaćanja CSD-ova sustava za namiru vrijednosnih papira putem računa otvorenih kod središnje banke koja izdaje valutu zemlje u kojoj se namira provodi

 

 

 

(14)

Podrobne informacije o strukturnoj organizaciji odnosa između CSD-a i imenovane kreditne institucije, uključujući posebno sljedeće informacije:

 

 

 

(a)

IT platformu koja se upotrebljava za namiru gotovinske strane transakcija vrijednosnim papirima, uključujući pregled organizacije IT-a te analizu povezanih rizika i načina njihova ublažavanja

 

 

 

(b)

primjenjiva pravila i postupke kojima se osigurava usklađenost sa zahtjevima koji se odnose na konačnost namire iz članka 39. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

(c)

funkcioniranje i pravne aranžmane procesa namire za isporuku po plaćanju i, posebno, postupke koji se primjenjuju za rješavanje kreditnog rizika koji proizlazi iz gotovinske strane transakcije vrijednosnim papirima

 

 

 

(d)

odabir, praćenje i upravljanje vezama sa svim trećim stranama uključenima u proces prijenosâ gotovine, a posebno relevantne aranžmane s trećim stranama uključenima u proces prijenosâ gotovine

 

 

 

(e)

sporazum o razini pružanja usluga kojim su precizno utvrđene funkcije koje CSD namjerava izdvojiti imenovanoj kreditnoj instituciji i sve dokaze koji potvrđuju usklađenost sa zahtjevima koji se odnose na izdvajanje usluga ili djelatnosti kako je određeno u članku 30. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

(f)

detaljnu analizu, sadržanu u planu oporavka CSD-a podnositelja zahtjeva, bilo kakvog učinka pružanja pomoćnih usluga bankovnog tipa na pružanje osnovnih usluga CSD-a;

 

 

 

(g)

otkrivanje mogućih sukoba interesa u aranžmanima upravljanja koji proizlaze iz pružanja pomoćnih usluga bakovnog tipa i mjere koje su poduzete za njihovo rješavanje

 

 

 

(h)

dokaze koji potvrđuju da kreditna institucija ima potrebnu ugovornu i operativnu sposobnost brzog pristupa kolateralu u vrijednosnim papirima koji se nalazi kod CSD-a i povezan je s odobravanjem dnevnih i, ovisno o slučaju, kratkoročnih kredita

 

 

 

(15)

ako je relevantno, navođenje svih promjena u dokumentaciji koja je dostavljena za potrebe dobivanja odobrenja iz članka 17. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, koristeći se istim formatom tablice, ako ažurirana dokumentacija nije već dostavljena tijekom preispitivanja i ocjene iz članka 22. Uredbe (EU) br. 909/2014

 

 

 

Ako se zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 54. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014 podnosi u istom trenutku kada i zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 17. te Uredbe, uz informacije koje su propisane člankom 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 i ovoj Uredbi, moraju se dostaviti i sljedeće informacije:

1.

Puno ime subjekta imenovanog za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa

2.

Adresa sjedišta:

3.

Ime osobe odgovorne za zahtjev

4.

Podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev

5.

Navođenje matičnih društava imenovanih kreditnih institucija, ako ih ima

6.

Nadležno tijelo imenovane kreditne institucije/institucija

7.

Datum primitka odobrenja iz članka 54. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) br. 909/2014


Top