EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0145

Odluka Komisije (EU) 2017/145 оd 25. siječnja 2017. o zadržavanju s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 14904:2006 „Površine sportskih terena – Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu – Specifikacija” u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/0293

SL L 22, 27.1.2017, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/145/oj

27.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 22/62


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/145

оd 25. siječnja 2017.

o zadržavanju s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 14904:2006 „Površine sportskih terena – Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu – Specifikacija” u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 18. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 usklađene norme predviđene člankom 17. moraju ispunjavati zahtjeve usklađenog sustava određenog u toj Uredbi ili tom Uredbom.

(2)

U ožujku 2006. Europski odbor za normizaciju (CEN) donio je usklađenu normu EN 14904:2006 „Površine sportskih terena – Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu – Specifikacija”. Upućivanje na tu normu naknadno je objavljeno u Službenom listu Europske unije  (2).

(3)

Njemačka je 21. kolovoza 2015. pokrenula formalni prigovor na usklađenu normu EN 14904:2006. Formalni prigovor odnosio se na napomenu 1. iz Priloga ZA.1 toj normi s obzirom na metode i kriterije za ocjenjivanje drugih opasnih tvari osim formaldehida i pentaklorofenola (PCP) te je zatraženo povlačenje upućivanja na tu normu iz Službenog lista Europske unije ili ograničenje kojim bi se napomena 1. iz Priloga ZA.1 toj normi isključila iz područja primjene tog upućivanja.

(4)

Prema mišljenju Njemačke, ta norma ne sadrži usklađene metode za ocjenjivanje svojstava predmetnih građevnih proizvoda s obzirom na bitne značajke opasnih tvari kada je riječ o opasnim tvarima koje nisu formaldehid ni pentaklorofenol (PCP). Zapravo, u napomeni 1. iz Priloga ZA.1 normi navodi se da se na proizvode koji su obuhvaćeni područjem primjene te norme mogu primjenjivati dodatni zahtjevi u pogledu opasnih tvari, uključujući i nacionalno zakonodavstvo, te da je potrebno pridržavati se svih takvih propisa, ako su primjenjivi. Njemačka je naglasila da se u toj normi jedina konkretna upućivanja na opasne tvari (klauzule 5.5. i 5.6.) odnose na formaldehid i pentaklorofenol (PCP).

(5)

Njemačka smatra da taj nedostatak predstavlja kršenje članka 17. stavka 3. Uredbe (EU) br. 305/2011 jer se navedenom normom ne zadovoljava u potpunosti zahtjeve relevantnog ovlaštenja kako je predviđeno člankom 18.

(6)

Osim toga, Njemačka je naglasila važnost odgovarajućeg tretmana emisija tih drugih opasnih tvari, posebno hlapljivih organskih spojeva (VOC) u usklađenim standardima, posebno za predmetne proizvode.

(7)

Stoga je Njemačka zatražila povlačenje upućivanja na navedenu normu ili ograničenje kojim bi se napomena 1. iz Priloga ZA.1 toj normi isključila iz područja primjene tog upućivanja kako bi države članice mogle uvoditi odredbe na nacionalnoj razini za ocjenjivanje svojstava u pogledu bitnih značajki kad je riječ o ispuštanju drugih opasnih tvari osim formaldehida i pentaklorofenola (PCP).

(8)

Pri ocjenjivanju prihvatljivosti iznesenih tvrdnji treba naglasiti da, kad bi se zahtjev Njemačke interpretirao kao odvojeni zahtjev čiji je cilj da se državama članicama dopusti donošenje odredbi nacionalnih zakonodavstava kojima bi se utvrđivali dodatni uvjeti, takav se zahtjev ne bi usredotočavao na sadržaj norme EN 14904:2006 te bi se stoga trebao smatrati neprihvatljivim. Međutim, tekst zahtjeva jasno je usmjeren na ograničavanje područja primjene upućivanja na tu normu, a povezane izjave Njemačke o posljedicama takvog ograničenja trebale bi se smatrati samo dijelom obrazloženja uz formalni prigovor, a ne razmatrati odvojeno.

(9)

U skladu s člankom 17. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 305/2011, usklađenim se normama jamče metode i kriteriji ocjenjivanja svojstava građevnih proizvoda u vezi s njihovim bitnim značajkama. U skladu s onim što je navela Njemačka, napomena 1. iz Priloga ZA.1 normi EN 14904:2006 samo predstavlja upućivanje na postojeće nacionalne propise. U tom pogledu, EN 14904:2006 nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 17. stavku 3. Uredbe (EU) br. 305/2011.

(10)

Nadalje, sudska praksa Suda Europske unije (3) pokazuje da države članice nemaju pravo uvoditi nacionalne propise za ocjenjivanje svojstava u vezi s bitnim značajkama koji su restriktivniji od onih sadržanih u usklađenim normama kad je riječ o stavljanju na tržište ili uporabi građevinskih proizvoda koji su tim normama obuhvaćeni. Sadržaj norme EN 14904:2006 stoga je u suprotnosti i s tim načelima.

(11)

Stoga, i s obzirom na činjenicu da se Uredbe primjenjuju izravno, napomena 1. iz Priloga ZA.1 normi EN 14904:2006 ne bi se trebala primjenjivati, neovisno o ishodu ovog postupka formalnog prigovora.

(12)

Ipak, budući da sudska praksa Suda Europske unije (4) potvrđuje iscrpnu prirodu usklađenog sustava uspostavljenog Uredbom (EU) br. 305/2011 i u njoj, nevaljanost napomene 1. iz Priloga ZA.1 normi EN 14904:2006 ne podrazumijeva da države članice mogu donijeti nacionalne odredbe za ocjenjivanje svojstava u vezi s bitnim značajkama opasnih tvari u vezi s emisijom drugih opasnih tvari osim formaldehida ili pentaklorfenola (PCP).

(13)

Na temelju sadržaja norme EN 14904:2006 i informacija koje je dostavila Njemačka, druge države članice, CEN i industrija te nakon savjetovanja s odborima osnovanima na temelju članka 64. Uredbe (EU) br. 305/2011 i članka 22. Uredbe (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (5), treba napomenuti da nema znatnih protivljenja daljnjem objavljivanju upućivanja na tu normu u Službenom listu Europske unije. Isključivanje napomene 1. iz Priloga ZA.1 iz područja primjene upućivanja objavljenog u Službenom listu Europske unije popraćeno je zabrinutošću na temelju tumačenja sudske prakse Suda Europske unije u smislu dopuštanja državama članicama da, ako smatraju da proizvod nije dovoljno siguran, utvrde zahtjeve kojima bi se ograničio slobodni promet takvih proizvoda. Međutim, Sud Europske unije već je naveo da bi takvim tumačenjem postao upitan korisni učinak (effet utile) usklađivanja u ovom području (6).

(14)

Navodna nepotpunost predmetne norme stoga se ne bi trebala smatrati dovoljnim razlogom za prihvaćanje prvotnog zahtjeva Njemačke, u kojem je zatraženo potpuno povlačenje upućivanja na normu EN 14904:2006 iz Službenog lista Europske unije. Taj bi zahtjev stoga trebalo odbiti.

(15)

Kad je riječ o alternativnom zahtjevu, tj. ograničavanju upućivanja isključivanjem napomene 1. iz Priloga ZA.1 iz njegova područja primjene, najprije bi trebalo naglasiti da se, kao što je već navedeno, bez obzira na ishod ovog postupka formalnog prigovora ta odredba ne primjenjuje. Međutim, zbog jasnoće, potrebno je tu nevaljanu odredbu izričito isključiti iz upućivanja.

(16)

Stoga bi trebalo zadržati upućivanje na EN 14904:2006, ali je nužno uvesti ograničenje kojim bi se napomena 1. iz Priloga ZA.1 toj normi isključila iz njezina područja primjene,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Upućivanje na usklađenu normu EN 14904:2006 „Površine sportskih terena – Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu – Specifikacija” zadržava se s ograničenjem.

Komisija dodaje sljedeće ograničenje na popis upućivanja na usklađene norme objavljen u Službenom listu Europske unije: „Napomena 1. iz Priloga ZA.1 normi EN 14904:2006 isključuje se iz područja primjene objavljenog upućivanja.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. siječnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Komunikacija Komisije u okviru provedbe Direktive Vijeća 89/106/EEZ (SL C 304, 13.12.2006., str. 1.). Najnovija publikacija: Komunikacija Komisije u okviru provedbe Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (SL C 398, 28.10.2016., str. 7.).

(3)  Vidjeti posebno presudu Europskog suda u predmetu C-100/13 (Komisija protiv Njemačke), točka 55 ff.

(4)  Vidjeti presudu Europskog suda u predmetu C-100/13 (Komisija protiv Njemačke), točka 62.

(5)  Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

(6)  Vidjeti presudu Europskog suda u predmetu C-100/13 (Komisija protiv Njemačke), točka 60.


Top