Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1956

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1956 оd 4. studenoga 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

C/2016/7206

OJ L 301, 9.11.2016, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1956/oj

9.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 301/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1956

оd 4. studenoga 2016.

o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (e),

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 uspostavljena je nomenklatura robe (dalje u tekstu: kombinirana nomenklatura), koja je utvrđena u Prilogu I. toj Uredbi.

(2)

Tarifni broj 9404 uključuje opremu za krevete i slične proizvode (na primjer, madrace, poplune, perine, jastuke i jastučiće) s oprugama ili punjene bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase, neovisno jesu li presvučeni ili ne.

(3)

Postoje različita mišljenja o tumačenju naziva tarifnog broja 9404 u pogledu izraza „punjeni bilo kojim materijalom”.

(4)

Stoga je radi pravne sigurnosti neophodno umetnuti novu dodatnu napomenu uz poglavlje 94 kombinirane nomenklature kako bi se osiguralo ujednačeno tumačenje te oznake KN u cijeloj Uniji.

(5)

Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U poglavlju 94 drugog dijela kombinirane nomenklature utvrđene u Prilogu I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 umeće se sljedeća dodatna napomena 1.:

„1.

Za potrebe tarifnog broja 9404, izraz ‚punjeni bilo kojim materijalom’ obuhvaća materijal bilo koje debljine.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. studenoga 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.


Top