Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1047

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1047 оd 28. lipnja 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

C/2016/3982

OJ L 170, 29.6.2016, p. 36–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; Implicitno stavljeno izvan snage 32016R1821

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1047/oj

29.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 170/36


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1047

оd 28. lipnja 2016.

o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točke (b) i (d),

budući da:

(1)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena je nomenklatura robe (dalje u tekstu „kombinirana nomenklatura” ili „KN”) kako bi se istodobno ispunili zahtjevi Zajedničke carinske tarife, statističkih podataka o vanjskoj trgovini Unije i drugih politika Unije u pogledu uvoza ili izvoza robe.

(2)

Odlukom Vijeća (EU) 2016/971 (2) predviđa se ukidanje ili snižavanje carina za određeni broj proizvoda. Kako bi se mjere predviđene tom Odlukom provele u kombiniranoj nomenklaturi, potrebno je s pomoću oznaka KN utvrditi predmetne proizvode. Ako je postojećim oznakama KN obuhvaćena veća skupina proizvoda od onih zahvaćenih ukidanjem ili snižavanjem carina, oslobođenje od carina ili snižavanje carina trebalo bi se odobriti samo za proizvode navedene u Odluci.

(3)

Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Budući da Odluka (EU) 2016/971 stupa na snagu 1. srpnja 2016., ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu i primjenjivati se od datuma stupanja Odluke na snagu.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2016/971 od 17. lipnja 2016. o sklapanju, u ime Europske unije, sporazuma u obliku Izjave o proširenju trgovine proizvodima informacijske tehnologije (ITA) (SL L 161, 18.6.2016., str. 2.).


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 mijenja se kako slijedi:

(a)

U odjeljku II. prvom dijelu dodaje se sljedeća točka G.:

„G.   Oslobođenje od carine za „višekomponentne integrirane krugove (MCO-ove)”:

1.

Oslobođenje od carine primjenjuje se na „višekomponentne integrirane krugove” koji se definiraju kao:

kombinacija jednog ili više monolitnih, hibridnih ili više-čipnih integriranih krugova s najmanje jednom od sljedećih komponenti: senzori s osnovnim materijalom od silicija, aktuatori, oscilatori, rezonatori ili njihove kombinacije, ili komponente koje obavljaju funkcije proizvoda koje se razvrstava u tarifni broj 8532, 8533, 8541, ili indukcijskih zavojnica koje se razvrstava u tarifni broj 8504, koji su u načelu neodvojivo spojeni u jedinstveno tijelo kao integrirani krug odnosno komponenta, vrste koja se upotrebljava za montažu na tiskane pločice (PCB) ili druge nosače i povezuje s pomoću utičnih ili kontaktnih zatika, kuglica, kontaktnih površina, izdanaka i jastučića.

Za potrebe definicije iz prethodnog podstavka:

1.

„Komponente” mogu biti zasebne, proizvedene neovisno i zatim montirane na ostatak višekomponentnog integriranog kruga ili integrirane u druge komponente;

2.

„S osnovnim materijalom od silicija” znači izrađen na podlozi od silicija, ili izrađen od silicijskih materijala, ili izrađen na integriranom krugu kao čip.

3.

(a)

„Senzori s osnovnim materijalom od silicija” sastoje se od mikroelektroničkih ili mehaničkih struktura koje su oformljene u masi ili na površini poluvodiča i koji imaju funkciju otkrivanja fizikalnih i kemijskih količina i njihova pretvaranja u električne signale, uslijed promjena koje proizlaze iz električnih svojstava ili pomicanja mehaničke strukture. „Fizikalne ili kemijske količine” odnosi se na pojave stvarnog svijeta, kao što su tlak, zvučni valovi, ubrzanje, vibracije, pokret, orijentacija, naprezanje, jakost magnetskog polja, jakost električnog polja, svjetlost, radioaktivnost, vlaga, protok, koncentracija kemikalija itd.

(b)

„Aktuatori s osnovnim materijalom od silicija” sastoje se od mikroelektroničkih ili mehaničkih struktura koje su oformljene u masi ili na površini poluvodiča i koji imaju funkciju pretvaranja električnih signala u fizički pokret;

(c)

„Rezonatori s osnovnim materijalom od silicija” komponente su koje se sastoje od mikroelektroničkih ili mehaničkih struktura koje su oformljene u masi ili na površini poluvodiča i koji imaju funkciju stvaranja mehaničkog ili električnog titranja unaprijed određene učestalosti koja ovisi o fizikalnoj geometriji tih struktura kao odgovor na vanjski unos.

(d)

„Oscilatori s osnovnim materijalom od silicija” aktivne su komponente koje se sastoje od mikroelektroničkih ili mehaničkih struktura koje su oformljene u masi ili na površini poluvodiča i koji imaju funkciju stvaranja mehaničkog ili električnog titranja unaprijed određene učestalosti koja ovisi o fizikalnoj geometriji tih struktura.

2.

Roba prihvatljiva za oslobođenje od carine iz stavka 1. može biti obuhvaćena sljedećim podbrojevima KN:

8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00, 9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00, 9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90,

3.

Pri podnošenju carinske deklaracije za puštanje u slobodni promet višekomponentnih integriranih krugova carinskim tijelima države članice deklarant u polje 44 JCD-a (Uredba (EU) 341/2016 (Prilog 9)) upisuje šifru „Y035”.”

(b)

Drugi dio mijenja se kako slijedi:

(1)

redci koji se odnose na oznake KN od 3215 do 3215 90 00 zamjenjuju se sljedećim:

„3215

Tiskarske boje, tuševi i tinte za pisanje ili crtanje i ostale tinte, neovisno jesu li koncentrirane ili u krutom stanju ili ne:

 

 

 

– –

tiskarske boje:

 

 

3215 11 00

– –

crne

6,5 (1)

3215 19 00

– –

ostalo

6,5 (3)

3215 90 00

ostalo

6,5 (5)

(2)

redak koji se odnosi na oznaku KN 3506 91 00 zamjenjuje se sljedećim:

„3506 91 00

– –

sredstva za lijepljenje na osnovi polimera iz tarifnih brojeva 3901 do 3913 ili na osnovi kaučuka

6,5 (7)

(3)

redak koji se odnosi na oznaku KN 3701 30 00 zamjenjuje se sljedećim:

„3701 30 00

ostale ploče i filmovi, s bilo kojom stranicom duljom od 255 mm

4,9

m2

(4)

redak koji se odnosi na oznaku KN 3701 99 00 zamjenjuje se sljedećim:

„3701 99 00

– –

ostalo

4,9

—”

(5)

redci koji se odnose na oznake KN 3705 90 10 i 3705 90 90 zamjenjuju se sljedećim:

„3705 90 10

– –

mikrofilmovi

slobodno

3705 90 90

– –

ostalo

slobodno

—”

(6)

redci koji se odnose na oznake KN 3707 90 20 i 3707 90 90 zamjenjuju se sljedećim:

„3707 90 20

– –

razvijači i fiksiri

4,5  (8)

3707 90 90

– –

ostalo

slobodno

(7)

redci koji se odnose na oznake KN od 3907 99 do 3907 99 90 zamjenjuju se sljedećim:

„3907 99

– –

ostalo:

 

 

3907 99 10

– – –

poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilat)

slobodno

3907 99 90

– – –

ostalo

6,5 (9)

(8)

redak koji se odnosi na oznaku KN 3919 90 00 zamjenjuje se sljedećim:

„3919 90 00

ostalo

6,5 (11)

(9)

redak koji se odnosi na oznaku KN 3923 10 00 zamjenjuje se sljedećim:

„3923 10 00

kutije, sanduci i slični proizvodi

6,5 (13)

(10)

redak koji se odnosi na oznaku KN 5911 90 90 zamjenjuje se sljedećim:

„5911 90 90

– –

ostalo

6 (15)

(11)

redci koji se odnose na oznake KN od 8414 10 do 8414 10 89 zamjenjuju se sljedećim:

„8414 10

vakuumske crpke:

 

 

8414 10 20

– –

za uporabu u proizvodnji poluvodiča

slobodno

p/st

 

– –

ostalo:

 

 

8414 10 25

– – –

sisaljke s rotirajućim klipom, rotacijske sisaljke s kliznim lamelama, molekulne sisaljke i Roots sisaljke

1,7 (17)

p/st

 

– – –

ostalo:

 

 

8414 10 81

– – – –

difuzijske, kriogene i adsorpcijske sisaljke

1,7 (17)

p/st

8414 10 89

– – – –

ostalo

1,7 (17)

p/st

(12)

redci koji se odnose na oznake KN od 8414 59 do 8414 59 80 zamjenjuju se sljedećim:

„8414 59

– –

ostalo:

 

 

8414 59 20

– – –

aksijalni ventilatori

2,3 (18)

p/st

8414 59 40

– – –

centrifugalni ventilatori

2,3 (18)

p/st

8414 59 80

– – –

ostalo

2,3 (18)

p/st

(13)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8419 50 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8419 50 00

izmjenjivači topline

1,7 (19)

(14)

redci koji se odnose na oznake KN od 8420 10 do 8420 10 80 zamjenjuju se sljedećim:

„8420 10

kalandri i ostali strojevi za valjanje:

 

 

8420 10 10

– –

vrste koja se upotrebljava u industriji tekstila

1,7

8420 10 30

– –

vrste koja se upotrebljava u industriji papira

1,7

8420 10 80

– –

ostalo

1,7 (21)

(15)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8421 29 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8421 29 00

– –

ostalo

1,7 (23)

(16)

redci koji se odnose na oznake KN od 8421 39 do 8421 39 80 zamjenjuju se sljedećim:

„8421 39

– –

ostalo:

 

 

8421 39 20

– – –

uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje zraka

1,7 (25)

 

– – –

uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje drugih plinova:

 

 

8421 39 60

– – – –

katalitičkim postupkom

1,7 (25)

8421 39 80

– – – –

ostalo

1,7 (25)

(17)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8421 99 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8421 99 00

– –

ostalo

1,7 (29)

(18)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8423 20 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8423 20 00

vage za kontinuirano vaganje robe na transportnim trakama

1,7 (31)

p/st

(19)

redci koji se odnose na oznake KN od 8423 30 00 do 8423 90 00 zamjenjuju se sljedećim:

„8423 30 00

vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unaprijed određene mase materijala u vrećice, vreće ili spremnike, uključujući odmjerne (dozirne) vage

1,7 (33)

p/st

 

ostale vage:

 

 

8423 81

– –

najveće mase vaganja ne veće od 30 kg:

 

 

8423 81 10

– – –

vage za provjeravanje mase (sortiranje) i uređaji za automatsku kontrolu unaprijed zadane mase

1,7 (35)

p/st

8423 81 30

– – –

uređaji za vaganje i etiketiranje upakirane robe

1,7 (35)

p/st

8423 81 50

– – –

vage za prodavaonice

1,7 (35)

p/st

8423 81 90

– – –

ostalo

1,7 (35)

p/st

8423 82

– –

najveće mase vaganja veće od 30 kg, ali ne veće od 5 000 kg:

 

 

8423 82 10

– – –

vage za provjeravanje mase (sortiranje) i uređaji za automatsku kontrolu u odnosu na unaprijed zadanu masu

1,7 (40)

p/st

8423 82 90

– – –

ostalo

1,7 (40)

p/st

8423 89 00

– –

ostalo

1,7 (43)

p/st

8423 90 00

utezi za vage svih vrsta; dijelovi vaga

1,7 (45)

(20)

redci koji se odnose na oznake KN od 8424 89 00 do 8424 90 00 zamjenjuju se sljedećim:

„8424 89 00

– –

ostalo

1,7 (47)

8424 90 00

dijelovi

1,7 (50)

(21)

redci koji se odnose na oznake KN od 8442 30 do 8442 50 80 zamjenjuju se sljedećim:

„8442 30

strojevi, aparati i uređaji:

 

 

8442 30 10

– –

strojevi za fotoslog i kompozeri

slobodno

p/st

 

– –

ostalo:

 

 

8442 30 91

– – –

Za lijevanje slova i slaganje slova (na primjer, linotip, monotip, intertip strojevi), sa ili bez uređaja za lijevanje

slobodno

p/st

8442 30 99

– – –

ostalo

slobodno

8442 40 00

dijelovi prethodno navedenih strojeva, aparata ili uređaja

slobodno

8442 50

ploče, valjci i ostale tiskarske forme; ploče, valjci i litografski kamen, pripremljeni za tiskarske namjene (na primjer, brušeni, nazrnčani ili polirani):

 

 

8442 50 20

– –

sa slikom za tiskanje

slobodno

8442 50 80

– –

ostalo

slobodno

—”

(22)

redci koji se odnose na oznake KN od 8443 31 do 8443 99 90 zamjenjuju se sljedećim:

„8443 31

– –

uređaji s dvije ili više od funkcija tiskanja, kopiranja ili faksiranja, koje se može povezati na stroj za automatsku obradu podataka ili na mrežu:

 

 

8443 31 20

– – –

uređaji kod kojih digitalno kopiranje predstavlja glavnu funkciju, pri čemu se kopiranje vrši skeniranjem izvornika i tiskanjem kopija pomoću elektrostatičkog tiskarskog uređaja

slobodno

p/st

8443 31 80

– – –

ostalo

slobodno

p/st

8443 32

– –

ostali, koje se može povezati na stroj za automatsku obradu podataka ili na mrežu:

 

 

8443 32 10

– – –

pisači

slobodno

p/st

8443 32 30

– – –

telefaksni uređaji

slobodno

p/st

 

– – –

ostalo:

 

 

8443 32 91

– – – –

uređaji kod kojih se kopiranje vrše skeniranjem izvornika i tiskanjem kopija pomoću elektrostatičkog tiskarskog uređaja

slobodno

p/st

8443 32 93

– – – –

ostali strojevi kod kojih se kopiranje vrši pomoću ugrađenog optičkog sustava

slobodno

p/st

8443 32 99

– – – –

ostalo

slobodno

p/st

8443 39

– –

ostalo:

 

 

8443 39 10

– – –

uređaji kod kojih se kopiranje vrše skeniranjem izvornika i tiskanjem kopija pomoću elektrostatičkog tiskarskog uređaja

slobodno

p/st

 

– – –

ostali strojevi za kopiranje:

 

 

8443 39 31

– – – –

s ugrađenim optičkim sustavom

slobodno

p/st

8443 39 39

– – – –

ostalo

slobodno

p/st

8443 39 90

– – –

ostalo

slobodno

p/st

 

dijelovi i pribor:

 

 

8443 91

– –

dijelovi i pribor tiskarskih strojeva za tiskanje pomoću ploča, valjaka i ostalih tiskarskih formi iz tarifnog broja 8442 :

 

 

8443 91 10

– – –

aparata iz podbroja 8443 19 40  (1)

slobodno

 

– – –

ostalo:

 

 

8443 91 91

– – – –

od lijevanog željeza ili lijevanog čelika

slobodno

8443 91 99

– – – –

ostalo

slobodno

8443 99

– –

ostalo:

 

 

8443 99 10

– – –

elektronički sklopovi

slobodno

8443 99 90

– – –

ostalo

slobodno

(23)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8456 10 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8456 10 00

za obradu laserom ili drugim svjetlosnim ili fotonskim snopom

4,5 (51)

p/st

(24)

redci koji se odnose na oznake KN 8466 93, 8466 93 30 i 8466 93 70 zamjenjuju se sljedećim:

„8466 93

– –

za strojeve iz tarifnih brojeva od 8456 do 8461 :

 

 

8466 93 30

– – –

za strojeve iz podbroja 8456 90 20

1,7

8466 93 70

– – –

ostalo

1,2 (54)

(25)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8472 10 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8472 10 00

strojevi za umnožavanje

1,5

p/st”

(26)

redci koji se odnose na oznake KN od 8472 90 do 8472 90 70 zamjenjuju se sljedećim:

„8472 90

ostalo:

 

 

8472 90 10

– –

strojevi za razvrstavanje, brojenje ili zamatanje kovanica

1,7

p/st

8472 90 30

– –

bankomati

slobodno

p/st

8472 90 70

– –

ostalo

1,7

—”

(27)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8473 10 19 zamjenjuje se sljedećim:

„8473 10 19

– – –

ostalo

slobodno

—”

(28)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8473 40 18 zamjenjuje se sljedećim:

„8473 40 18

– – –

ostalo

slobodno

—”

(29)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8475 21 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8475 21 00

– –

strojevi za izradu optičkih vlakana i pripremaka za njih

slobodno

—”

(30)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8475 90 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8475 90 00

dijelovi

1,7 (140)

(31)

redci koji se odnose na oznake KN 8476 89 00 i 8476 90 00 zamjenjuju se sljedećim:

„8476 89 00

– –

ostalo

1,7 (57)

p/st

8476 90 00

dijelovi:

1,7 (59)

(32)

redci koji se odnose na oznake KN od 8479 89 do 8479 90 80 zamjenjuju se sljedećim:

„8479 89

– –

ostalo:

 

 

8479 89 30

– – –

pokretni hidraulični rudnički stropni potpornji

1,7

8479 89 60

– – –

centralni sustavi za podmazivanje

1,7

8479 89 97

– – –

ostalo

1,7 (61)

8479 90

dijelovi:

 

 

8479 90 20

– –

od lijevanog željeza ili lijevanog čelika

1,7

8479 90 80

– –

ostalo

1,7 (63)

(33)

redci koji se odnose na oznake KN od 8486 20 do 8486 30 90 zamjenjuju se sljedećim:

„8486 20

strojevi i aparati za proizvodnju poluvodičkih elemenata ili elektroničkih integriranih krugova:

 

 

8486 20 10

– –

alatni strojevi za obradu ultrazvukom

slobodno

p/st

8486 20 90

– –

ostalo

slobodno

8486 30

strojevi i aparati za proizvodnju ravnih pokaznika:

slobodno

8486 30 10

– –

aparati za kemijsku depoziciju iz parne faze na supstrate pokaznika s tekućim kristalima (LCD)

slobodno

8486 30 30

– –

aparati za suho jetkanje predložaka na supstrate pokaznika s tekućim kristalima (LCD)

slobodno

8486 30 50

– –

aparati za fizičku depoziciju naprašivanjem na supstrate pokaznika s tekućim kristalima (LCD)

slobodno

8486 30 90

– –

ostalo

slobodno

—”

(34)

redci koji se odnose na oznake KN od 8486 90 do 8486 90 90 zamjenjuju se sljedećim:

„8486 90

dijelovi i pribor:

 

 

8486 90 10

– –

držači alata i samootvarajuće glave za narezivanje navoja; držači izradaka

slobodno

 

– –

ostalo:

 

 

8486 90 20

– – –

dijelovi centrifuga za nanošenje fotografske emulzije na supstrate pokaznika s tekućim kristalima (LCD)

slobodno

8486 90 30

– – –

dijelovi strojevs za čišćenje priključnih metalnih nožica kućišta poluvodiča prije galvanizacije

slobodno

8486 90 40

– – –

dijelovi aparata za fizičku depoziciju naprašivanjem na supstrate pokaznika s tekućim kristalima (LCD)

slobodno

8486 90 50

– – –

dijelovi i pribor aparata za suho jetkanje predložaka na supstrate pokaznika s tekućim kristalima (LCD)

slobodno

8486 90 60

– – –

dijelovi i pribor aparata za kemijsku depoziciju iz parne faze na supstrate pokaznika s tekućim kristalima (LCD)

slobodno

8486 90 70

– – –

dijelovi i pribor alatnih strojeva za obradu ultrazvukom

slobodno

8486 90 90

– – –

ostalo

slobodno

—”

(35)

redci koji se odnose na oznake KN od 8504 40 55 do 8504 90 99 zamjenjuju se sljedećim:

„8504 40 55

– – –

punjači akumulatora

2,5

p/st

 

– – –

ostalo:

 

 

8504 40 82

– – – –

ispravljači

2,5

 

– – – –

invertori:

 

 

8504 40 84

– – – – –

snage ne veće od 7,5 kVA

2,5

8504 40 88

– – – – –

snage veće od 7,5 kVA:

2,5

8504 40 90

– – – –

ostalo

2,5

8504 50

ostali induktori:

 

 

8504 50 20

– –

vrste koja se upotrebljava s telekomunikacijskim aparatima i za uređaje za napajanje strojeva za automatsku obradu podataka i njihovih jedinica

slobodno

8504 50 95

– –

ostalo

2,8

8504 90

dijelovi:

 

 

 

– –

transformatora i indukcijskih zavojnica:

 

 

8504 90 05

– – –

elektronički sklopovi strojeva iz podbroja 8504 50 20

slobodno

 

– – –

ostalo:

 

 

8504 90 11

– – – –

feritne jezgre

1,7

8504 90 18

– – – –

ostalo

1,7

 

– –

statičkih pretvarača:

 

 

8504 90 91

– – –

elektronički sklopovi strojeva iz podbroja 8504 40 30

slobodno

8504 90 99

– – –

ostalo

1,7

—”

(36)

redci koji se odnose na oznake KN od 8505 90 do 8505 90 90 zamjenjuju se sljedećim:

„8505 90

ostali, uključujući dijelove:

 

 

8505 90 20

– –

elektromagneti; stezne glave, stezne naprave i slični držači, na osnovi elektromagneta ili trajnih magneta

1,8 (70)

8505 90 50

– –

elektromagnetne glave za dizanje

2,2

8505 90 90

– –

eijelovi

1,8

(37)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8514 30 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8514 30 00

ostale peći

2,2 (72)

p/st

(38)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8514 90 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8514 90 00

dijelovi

2,2 (75)

(39)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8515 19 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8515 19 00

– –

ostalo

2,7 (78)

(40)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8515 90 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8515 90 00

dijelovi

2,7 (80)

(41)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8517 69 39 zamjenjuje se sljedećim:

„8517 69 39

– – – –

ostalo

slobodno

p/st”

(42)

redci koji se odnose na oznake KN 8517 70 15 i 8517 70 19 zamjenjuju se sljedećim:

„8517 70 15

– – –

teleskopske i štapne antene za prijenosne aparate ili za aparate za ugradnju u motorna vozila

slobodno

8517 70 19

– – –

ostalo

slobodno

—”

(43)

redci koji se odnose na oznake KN od 8518 10 do 8518 90 00 zamjenjuju se sljedećim:

„8518 10

mikrofoni i stalci za njih:

 

 

8518 10 30

– –

mikrofoni frekvencijskog opsega od 300 Hz do 3,4 kHz, promjera ne većeg od 10 mm i visine ne veće od 3 mm, vrste koja se upotrebljava u telekomunikacijama

slobodno

8518 10 95

– –

ostalo

1,9

 

zvučnici, neovisno jesu li ugrađeni u zvučničkim kutijama ili ne:

 

 

8518 21 00

– –

pojedinačni zvučnici, ugrađeni u zvučničkim kutijama

slobodno

p/st

8518 22 00

– –

višestruki zvučnici, ugrađeni u zvučničkim kutijama

3,4

p/st

8518 29

– –

ostalo:

 

 

8518 29 30

– – –

zvučnici frekvencijskog opsega od 300 Hz do 3,4 kHz, promjera ne većega od 50 mm, vrste koja se upotrebljava u telekomunikacijama

slobodno

p/st

8518 29 95

– – –

ostalo

2,3

p/st

8518 30

naglavne slušalice i slušalice, neovisno jesu li kombinirane s mikrofonom ili ne, te setovi koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika:

 

 

8518 30 20

– –

mikrotelefonske kombinacije za žični telefon

slobodno

8518 30 95

– –

ostalo

1,5

8518 40

audiofrekventna električna pojačala:

 

 

8518 40 30

– –

telefonska i mjerna pojačala

2,3

8518 40 80

– –

ostalo

3,4

p/st

8518 50 00

setovi za električno pojačanje zvuka

1,5

p/st

8518 90 00

dijelovi

1,5

—”

(44)

redci koji se odnose na oznake KN od 8519 81 do 8519 81 21 zamjenjuju se sljedećim:

„8519 81

– –

za uporabu magnetnih, optičkih ili poluvodičkih medija

 

 

 

– – –

aparati za reprodukciju zvuka (uključujući kasetofone), bez ugrađenog uređaja za snimanje zvuka

 

 

8519 81 11

– – – –

diktafoni

slobodno

p/st

 

– – – –

ostali aparati za reprodukciju zvuka:

 

 

8519 81 15

– – – – –

džepni kasetofoni

slobodno

p/st

 

– – – – –

ostali, za kasete:

 

 

8519 81 21

– – – – – –

s analognim i digitalnim sustavom čitanja

6,8

p/st”

(45)

redci koji se odnose na oznake KN od 8519 81 25 do 8519 89 90 zamjenjuju se sljedećim:

„8519 81 25

– – – – – –

ostalo

slobodno

p/st

 

– – – – –

ostalo:

 

 

 

– – – – – –

s laserskim sustavom čitanja:

 

 

8519 81 31

– – – – – – –

vrsta koje se upotrebljava u motornim vozilima, za diskove promjera ne većeg od 6,5 cm

6,8

p/st

8519 81 35

– – – – – – –

ostalo

7,1

p/st

8519 81 45

– – – – – –

ostalo

3,4

p/st

 

– – –

ostali aparati:

 

 

8519 81 51

– – – –

aparati za diktiranje nesposobni raditi bez vanjskog izvora energije

slobodno

p/st

 

– – – –

ostali magnetofoni s ugrađenim uređajem za reprodukciju zvuka:

 

 

 

– – – – –

kasetofoni:

 

 

 

– – – – – –

s ugrađenim pojačalom i jednim ili više zvučnika:

 

 

8519 81 55

– – – – – – –

sposobni raditi bez vanjskog izvora energije

slobodno

p/st

8519 81 61

– – – – – – –

ostalo

slobodno

p/st

8519 81 65

– – – – – –

džepni

slobodno

p/st

8519 81 75

– – – – – –

ostalo

slobodno

p/st

 

– – – – –

ostalo:

 

 

8519 81 81

– – – – – –

s magnetnom vrpcom na kolutu, s mogućnošću snimanja ili reprodukcije zvuka samo jednom brzinom od 19 cm na sekundu ili s više brzina ako one uključuju samo brzine od 19 cm po sekundi i manje

slobodno

p/st

8519 81 85

– – – – – –

ostalo

slobodno

p/st

8519 81 95

– – – –

ostalo

1,5

p/st

8519 89

– –

ostalo:

 

 

 

– – –

aparati za reprodukciju zvuka, bez ugrađenog uređaja za snimanje zvuka:

 

 

8519 89 11

– – – –

gramofoni, osim onih iz podbroja 8519 20

slobodno

p/st

8519 89 15

– – – –

diktafoni

slobodno

p/st

8519 89 19

– – – –

ostalo

slobodno

p/st

8519 89 90

– – –

ostalo

slobodno

p/st”

(46)

redci koji se odnose na oznake KN od 8521 10 do 8521 90 00 zamjenjuju se sljedećim:

„8521 10

s magnetnom vrpcom:

 

 

8521 10 20

– –

s magnetnom vrpcom širine ne veće od 1,3 mm i mogućnošću snimanja ili reprodukcije pri brzini vrpce ne većoj od 50 mm po sekundi

slobodno

p/st

8521 10 95

– –

ostalo

6

p/st

8521 90 00

ostalo

12,2

p/st”

(47)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8522 90 49 zamjenjuje se sljedećim:

„8522 90 49

– – – –

ostalo

3

—”

(48)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8522 90 80 zamjenjuje se sljedećim:

„8522 90 80

– – –

ostalo

3  (90)

(49)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8523 21 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8523 21 00

– –

kartice s magnetnom vrpcom

slobodno

p/st”

(50)

redci koji se odnose na oznake KN 8523 29 39 i 8523 29 90 zamjenjuju se sljedećim:

„8523 29 39

– – – – –

ostalo

slobodno

p/st

8523 29 90

– – –

ostalo

slobodno

—”

(51)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8523 49 31 zamjenjuje se sljedećim:

„8523 49 31

– – – – –

promjera ne većeg od 6,5 cm

slobodno

p/st”

(52)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8523 49 39 zamjenjuje se sljedećim:

„8523 49 39

– – – – –

promjera većeg od 6,5 cm

slobodno

p/st”

(53)

redci koji se odnose na oznake KN 8523 49 51 i 8523 49 59 zamjenjuju se sljedećim:

„8523 49 51

– – – – – –

DVD diskovi

slobodno

p/st

8523 49 59

– – – – – –

ostalo

slobodno

p/st”

(54)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8523 49 99 zamjenjuje se sljedećim:

„8523 49 99

– – – –

ostalo

slobodno

p/st”

(55)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8523 51 99 zamjenjuje se sljedećim:

„8523 51 99

– – – –

ostalo

slobodno

p/st”

(56)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8523 52 10 zamjenjuje se sljedećim:

„8523 52 10

– – –

s dva ili više elektroničkih integriranih krugova

slobodno

p/st”

(57)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8523 59 99 zamjenjuje se sljedećim:

„8523 59 99

– – – –

ostalo

slobodno

p/st”

(58)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8523 80 99 zamjenjuje se sljedećim:

„8523 80 99

– – –

ostalo

slobodno

—”

(59)

redci koji se odnose na oznake KN od 8525 50 00 do 8526 92 00 zamjenjuju se sljedećim:

„8525 50 00

odašiljači

2,7

p/st

8525 60 00

odašiljači s ugrađenim prijamnikom

slobodno

p/st

8525 80

televizijske kamere, digitalni fotoaparati i videokamere (kamkorderi):

 

 

 

– –

televizijske kamere:

 

 

8525 80 11

– – –

s tri ili više analizirajućih cijevi

slobodno

p/st

8525 80 19

– – –

ostalo

4,1

p/st

8525 80 30

– –

digitalni fotoaparati

slobodno

p/st

 

– –

videokamere (kamkorderi):

 

 

8525 80 91

– – –

sposobni pohraniti samo zvuk i slike snimljene televizijskom kamerom

4,1

p/st

8525 80 99

– – –

ostalo

10,5

p/st

8526

Radari, radionavigacijski aparati i aparati za radio-daljinsko upravljanje:

 

 

8526 10 00

radari

2,8

 

ostalo:

 

 

8526 91

– –

radionavigacijski aparati:

 

 

8526 91 20

– – –

radionavigacijski prijamnici

2,8

p/st

8526 91 80

– – –

ostalo

2,8

8526 92 00

– –

uređaji za radio-daljinsko upravljanje

2,8

—”

(60)

redci koji se odnose na oznake KN od 8527 12 do 8527 13 91 zamjenjuju se sljedećim:

„8527 12

– –

džepni radio-kasetofoni:

 

 

8527 12 10

– – –

s analognim i digitalnim sustavom čitanja

slobodno

p/st

8527 12 90

– – –

ostalo

7,5

p/st

8527 13

– –

sstali aparati kombinirani s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka:

 

 

8527 13 10

– – –

s laserskim sustavom čitanja

9

p/st

 

– – –

ostalo:

 

 

8527 13 91

– – – –

kasetofoni s analognim i digitalnim sustavom čitanja

10,5

p/st”

(61)

redci koji se odnose na oznake KN od 8527 13 99 do 8527 99 00 zamjenjuju se sljedećim:

„8527 13 99

– – – –

ostalo

7,5

p/st

8527 19 00

– –

ostalo

slobodno

p/st

 

prijamnici radiodifuzije koji ne mogu raditi bez vanjskog izvora energije, vrste koje se upotrebljava u motornim vozilima:

 

 

8527 21

– –

kombinirani s uređajem za snimanje ili reprodukciju zvuka:

 

 

 

– – –

koji mogu primati i dekodirati digitalne RDS (Radio Data System) signale:

 

 

8527 21 20

– – – –

s laserskim sustavom čitanja

12,3

p/st

 

– – – –

ostalo:

 

 

8527 21 52

– – – – –

kasetofoni s analognim i digitalnim sustavom čitanja

12,3

p/st

8527 21 59

– – – – –

ostalo

8,8

p/st

 

– – –

ostalo:

 

 

8527 21 70

– – – –

s laserskim sustavom čitanja

14

p/st

 

– – – –

ostalo:

 

 

8527 21 92

– – – – –

kasetofoni s analognim i digitalnim sustavom čitanja

14

p/st

8527 21 98

– – – – –

ostalo

10

p/st

8527 29 00

– –

ostalo

10,5

p/st

 

ostalo:

 

 

8527 91

– –

kombinirani s uređajem za snimanje ili reprodukciju zvuka:

 

 

 

– – –

s jednim ili više zvučnika u istom kućištu:

 

 

8527 91 11

– – – –

kasetofoni s analognim i digitalnim sustavom čitanja

10,5

p/st

8527 91 19

– – – –

ostalo

7,5

p/st

 

– – –

ostalo:

 

 

8527 91 35

– – – –

s laserskim sustavom čitanja

9

p/st

 

– – – –

ostalo:

 

 

8527 91 91

– – – – –

kasetofoni s analognim i digitalnim sustavom čitanja

slobodno

p/st

8527 91 99

– – – – –

ostalo

7,5

p/st

8527 92

– –

nekombinirani s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka, ali kombinirani sa satom:

 

 

8527 92 10

– – –

radio-budilice

slobodno

p/st

8527 92 90

– – –

ostalo

6,8

p/st

8527 99 00

– –

ostalo

6,8

p/st”

(62)

redci koji se odnose na oznake KN od 8528 49 do 8528 49 80 zamjenjuju se sljedećim:

„8528 49

– –

ostalo:

 

 

8528 49 10

– – –

monokromatske

10,5

p/st

8528 49 80

– – –

u boji

10,5

p/st”

(63)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8528 71 19 zamjenjuje se sljedećim:

„8528 71 19

– – – –

ostalo

12,3

p/st”

(64)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8528 71 99 zamjenjuje se sljedećim:

„8528 71 99

– – – –

ostalo

12,3

p/st”

(65)

redci koji se odnose na oznake KN od 8529 10 do 8529 10 95 zamjenjuju se sljedećim:

„8529 10

antene i antenski reflektori svih vrsta; dijelovi pogodni za uporabu s njima:

 

 

 

– –

antene:

 

 

8529 10 11

– – –

teleskopske i štapne antene za prijenosne aparate ili za aparate za ugradnju u motorna vozila

3,8

 

– – –

vanjske antene za radiodifuzijske ili televizijske prijamnike:

 

 

8529 10 31

– – – –

za satelitski prijam

2,7

8529 10 39

– – – –

ostalo

2,7

8529 10 65

– – –

unutrašnje antene za radiodifuzijske ili televizijske prijamnike, uključujući vrste koje se ugrađuje

3

8529 10 69

– – –

ostalo

slobodno

8529 10 80

– –

antenski filtri i skretnice

2,7

8529 10 95

– –

ostalo

slobodno

—”

(66)

redci koji se odnose na oznake KN od 8529 90 do 8529 90 97 zamjenjuju se sljedećim:

„8529 90

ostalo:

 

 

8529 90 20

– –

dijelovi aparata iz podbrojeva 8525 60 00 , 8525 80 30 , 8528 41 00 , 8528 51 00 i 8528 61 00

slobodno

 

– –

ostalo:

slobodno

 

– – –

ormarići i kućišta:

 

 

8529 90 41

– – – –

od drva

slobodno

8529 90 49

– – – –

od ostalih materijala

slobodno

8529 90 65

– – –

elektronički sklopovi

2,6

 

– – –

ostalo:

 

 

8529 90 92

– – – –

za televizijske kamere iz podbrojeva 8525 80 11 i 8525 80 19 te aparate iz tarifnih brojeva 8527 i 8528

4,4  (3)

8529 90 97

– – – –

ostalo

2,6  (2)  (3)

(67)

redci koji se odnose na oznake KN od 8531 80 do 8531 90 85 zamjenjuju se sljedećim:

„8531 80

ostali aparati:

 

 

8531 80 20

– –

uređaji s ravnim pokaznicima

slobodno

8531 80 95

– –

ostalo

slobodno  (83)

8531 90

dijelovi:

 

 

8531 90 20

– –

aparata iz podbrojeva 8531 20 i 8531 80 20

slobodno

8531 90 85

– –

ostalo

slobodno

(68)

redci koji se odnose na oznake KN od 8536 30 do 8536 30 90 zamjenjuju se sljedećim:

„8536 30

ostali aparati za zaštitu električnih strujnih krugova:

 

 

8536 30 10

– –

za struje ne veće od 16 A

1,7

8536 30 30

– –

za struje veće od 16 A, ali ne veće od 125 A

1,7

8536 30 90

– –

za struje veće od 125 A

1,7

—”

(69)

redci koji se odnose na oznake KN od 8536 50 11 do 8536 50 80 zamjenjuju se sljedećim:

„8536 50 11

– – – –

tipkala

1,7

8536 50 15

– – – –

okretne sklopke

1,7

8536 50 19

– – – –

ostalo

1,7

8536 50 80

– – –

ostalo

1,7

—”

(70)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8536 90 01 zamjenjuje se sljedećim:

„8536 90 01

– –

Tvornički pripremljeni elementi za električne krugove

1,7

—”

(71)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8536 90 85 zamjenjuje se sljedećim:

„8536 90 85

– –

ostalo

1,7  (87)

(72)

redci koji se odnose na oznake KN od 8537 10 do 8537 10 99 zamjenjuju se sljedećim:

„8537 10

za napone ne veće od 1 000 V:

 

 

8537 10 10

– –

ormari za numeričko upravljanje s ugrađenim strojem za automatsku obradu podataka

2,1

 

– –

ostalo:

 

 

8537 10 91

– – –

upravljački uređaji (kontroleri) s programabilnom memorijom

2,1

8537 10 99

– – –

ostalo

2,1 (88)

(73)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8538 10 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8538 10 00

ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači za proizvode iz tarifnog broja 8537 , neopremljeni aparatima

1,7

—”

(74)

redak koji se odnosi na oznaku KN 8539 39 00 zamjenjuje se sljedećim:

„8539 39 00

– –

ostalo

2,7 (89)

p/st

(75)

redci koji se odnose na oznake KN od 8543 20 00 do 8543 90 00 zamjenjuju se sljedećim:

„8543 20 00

generatori signala

2,8

8543 30 00

strojevi i aparati za galvanizaciju, elektrolizu ili elektroforezu

3,7 (100)

8543 70

ostali strojevi i aparati:

 

 

8543 70 10

– –

električni strojevi s funkcijom rječnika ili prevođenja

slobodno

8543 70 30

– –

antenska pojačala

3,7

8543 70 50

– –

solariji, lampe za sunčanje i slična oprema za sunčanje

3,7

p/st

8543 70 60

– –

uređaji za stavljanje ograda pod električni napon

3,7

8543 70 90

– –

ostalo

3,7 (53)  (88)  (102)  (103)  (104)  (105)  (106)  (107)  (108)

8543 90 00

dijelovi

slobodno

(76)

redci koji se odnose na oznake KN 8548 90, 8548 90 20 i 8548 90 90 zamjenjuju se sljedećim:

„8548 90

ostalo:

 

 

8548 90 20

– –

memorije, u multikombinacijskim oblicima, kao što su „stack D-RAM”-ovi i moduli

slobodno

8548 90 90

– –

ostalo

2,7 (110)

(77)

redci koji se odnose na oznake KN 8802 60, 8802 60 10 i 8802 60 90 zamjenjuju se sljedećim:

„8802 60

svemirske letjelice (uključujući satelite) i letjelice-nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica:

 

 

8802 60 10

– –

svemirske letjelice (uključujući satelite)

4,2 (113)

p/st

8802 60 90

– –

letjelice-nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica

4,2

p/st

(78)

redci koji se odnose na oznake KN od 8803 90 do 8803 90 90 zamjenjuju se sljedećim:

„8803 90

ostalo:

 

 

8803 90 10

– –

za zmajeve

1,7

8803 90 20

– –

za svemirske letjelice (uključujući satelite)

1,7 (115)

8803 90 30

– –

za letjelice-nosače suborbitalnih i svemirskih letjelica

1,7

8803 90 90

– –

ostalo

2,7 (4)

(79)

redci koji se odnose na oznake KN 8805 21 00 i 8805 29 00 zamjenjuju se sljedećim:

„8805 21 00

– –

simulatori zračnih borbi i njihovi dijelovi

slobodno

8805 29 00

– –

ostalo

slobodno

—”

(80)

redak koji se odnosi na oznaku KN 9001 20 00 zamjenjuje se sljedećim:

„9001 20 00

listovi i ploče od polarizirajućeg materijala

2,2

—”

(81)

redak koji se odnosi na oznaku KN 9001 90 00 zamjenjuje se sljedećim:

„9001 90 00

ostalo

2,4

—”

(82)

redci koji se odnose na oznake KN 9002 19 00, 9002 20 00 i 9002 90 00 zamjenjuju se sljedećim:

„9002 19 00

– –

ostalo

5

p/st

9002 20 00

filtri

5

p/st

9002 90 00

ostalo

5,9

—”

(83)

redci koji se odnose na oznake KN od 9010 50 00 do 9010 90 00 zamjenjuju se sljedećim:

„9010 50 00

ostali aparati i oprema za fotografske (uključujući kinematografske) laboratorije; negatoskopi

slobodno

9010 60 00

projekcijski zasloni

2

9010 90 00

dijelovi i pribor

2,7  (118)

(84)

redak koji se odnosi na oznaku KN 9011 10 90 zamjenjuje se sljedećim:

„9011 10 90

– –

ostalo

5

p/st”

(85)

redak koji se odnosi na oznaku KN 9011 80 00 zamjenjuje se sljedećim:

„9011 80 00

ostali mikroskopi

5

p/st”

(86)

redak koji se odnosi na oznaku KN 9011 90 90 zamjenjuje se sljedećim:

„9011 90 90

– –

ostalo

5

—”

(87)

redak koji se odnosi na oznaku KN 9012 10 90 zamjenjuje se sljedećim:

„9012 10 90

– –

ostalo

2,8

—”

(88)

redak koji se odnosi na oznaku KN 9012 90 90 zamjenjuje se sljedećim:

„9012 90 90

– –

ostalo

slobodno

—”

(89)

redci koji se odnose na oznake KN 9013 10 00 i 9013 20 00 zamjenjuju se sljedećim:

„9013 10 00

teleskopski nišani za ugradnju na oružje; periskopi; teleskopi konstruirani kao dijelovi strojeva, uređaja, instrumenta ili aparata iz ovog poglavlja ili iz odjeljka XVI.:

4,7 (120)

9013 20 00

laseri, osim laserskih dioda

slobodno

(90)

redci koji se odnose na oznake KN od 9013 90 do 9013 90 90 zamjenjuju se sljedećim:

„9013 90

dijelovi i pribor:

 

 

9013 90 10

– –

za uređaje s tekućim kristalima (LCD)

slobodno

9013 90 90

– –

ostalo

slobodno  (122)

(91)

redci koji se odnose na oznaku KN 9014 10 00 zamjenjuju se sljedećim:

„9014 10 00

kompasi

2

—”

(92)

redci koji se odnose na oznake KN od 9014 20 do 9014 90 00 zamjenjuju se sljedećim:

„9014 20

instrumenti i aparati za aeronautičku ili svemirsku navigaciju (osim kompasa):

 

 

9014 20 20

– –

inercijski navigacijski sustavi

slobodno

p/st

9014 20 80

– –

ostalo

slobodno

9014 80 00

ostali instrumenti i aparati

slobodno

9014 90 00

dijelovi i pribor

slobodno

—”

(93)

redci koji se odnose na oznake KN od 9015 10 do 9015 20 90 zamjenjuju se sljedećim:

„9015 10

daljinomjeri:

 

 

9015 10 10

– –

elektronički

2,8