Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0480

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/480 оd 1. travnja 2016. o uspostavljanju zajedničkih pravila za međusobno povezivanje nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1213/2010 (Tekst značajan za EGP)

C/2016/1723

OJ L 87, 2.4.2016, p. 4–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/480/oj

2.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/480

оd 1. travnja 2016.

o uspostavljanju zajedničkih pravila za međusobno povezivanje nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1213/2010

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (1), a posebno njezin članak 16. stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 utvrđeno je da svaka država članica vodi nacionalni elektronički registar poduzeća cestovnog prijevoza kojima je nadležno tijelo izdalo dozvole za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika. Relevantni podaci sadržani u nacionalnom elektroničkom registru dostupni su svim nadležnim tijelima ostalih država članica. Člankom 16. stavcima 5. i 6. Uredbe (EZ) br. 1071/2009. propisano je međusobno povezivanje nacionalnih elektroničkih registara do 31. prosinca 2012., u skladu sa zajedničkim pravilima koje je Komisija u tu svrhu ovlaštena donositi. Na temelju tih ovlasti Komisija je donijela Uredbu (EU) br. 1213/2010 (2) radi olakšavanja međusobnog povezivanja nacionalnih elektroničkih registara u okviru sustava razmjena poruka naziva ERRU (Europski registar cestovnih prijevoznika). Sustav je pušten u rad 31. prosinca 2012.

(2)

Tijekom posljednje tri godine rada sustava ERRU Komisija je zajedno sa stručnjacima iz država članica utvrdila određeni broj aspekata povezanih s njegovom praktičnom primjenom koji nisu u potpunosti usklađeni s administrativnim postupcima u državama članicama.

(3)

Stoga je potrebno ukloniti nedostatke zamijećene u svakodnevnom korištenju sustavom ERRU, čime će se sustav uskladiti s odgovarajućim odredbama Uredbe (EZ) br. 1071/2009, Uredbe (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (4), te osigurati jednaka uporaba sustava ERRU u svim nadležnim tijelima na području EU-a. Osim toga, potrebno je prilagoditi postojeća pravila tehničkom i znanstvenom napretku.

(4)

Imajući u vidu razvrstavanje teških povreda pravila Unije, Uredbom Komisije (EU) 2016/403 (5) utvrđen je novi popis kategorija, vrsta i stupnjeva težine teških povreda pravila Unije koja, uz one iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1071/2009, mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika ili upravitelja prijevoza. Stoga je u okviru sustava ERRU potrebno omogućiti prijenos informacija o novom popisu povreda.

(5)

Odredbe o zaštiti osobnih podataka, posebno odredbe utvrđene Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6), primjenjuju se na obradu svih osobnih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1071/2009. Države članice posebno moraju uvesti odgovarajuće sigurnosne mjere za sprječavanje zlouporabe osobnih podataka.

(6)

Ako je primjenjivo, odredbe o zaštiti osobnih podataka utvrđene Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (7) primjenjuju se na obradu svih osobnih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1071/2009.

(7)

Zbog velikog broja promjena koje je potrebno primijeniti na zajednička pravila za provedbu međusobnog povezivanja nacionalnih elektroničkih registara, potrebno je zamijeniti Uredbu (EU) br. 1213/2010 novim aktom. Uredbu (EU) br. 1213/2010 stoga bi trebalo staviti izvan snage.

(8)

Mjere propisane ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (8),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi u pogledu povezivanja nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika sa sustavom za razmjenu poruka ERRU, kako je utvrđeno u članku 16. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1071/2009.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe uz definicije iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 primjenjuju se i sljedeće definicije:

(a)

„ERRU (Europski registar cestovnih prijevoznika)” znači sustav međusobnog povezivanja nacionalnih elektroničkih registara, uspostavljen u skladu s člankom 16. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1071/2009;

(b)

„asinkrono sučelje” znači proces u kojem se poruka kao odgovor na zahtjev vraća novom HTTP vezom;

(c)

„opće pretraživanje” znači poruka sa zahtjevom koju država članica upućuje svim drugim državama članicama;

(d)

„centralno čvorište” znači informacijski sustav koji omogućuje usmjeravanje poruka sustava ERRU među državama članicama;

(e)

„PSO” znači potvrda o stručnoj osposobljenosti iz članka 8. stavka 8. Uredbe (EZ) br. 1071/2009;

(f)

„država članica u kojoj je počinjena povreda” znači država članica u kojoj je cestovni prijevoznik počinio povredu;

(g)

„država članica poslovnog nastana” znači država članica u kojoj poduzeće ima poslovni nastan;

(h)

„nacionalni sustav” znači informacijski sustav uspostavljen u svakoj državi članici za slanje, obradu i odgovaranje na poruke sustava ERRU;

(i)

„sinkrono sučelje” znači proces u kojem se poruka kao odgovor na zahtjev vraća istom HTTP vezom kojom je zahtjev poslan;

(j)

„država članica koja upućuje zahtjev” znači država članica koja upućuje zahtjev ili obavijest, koji se zatim prosljeđuju državi članici koja odgovara na zahtjev;

(k)

„država članica koja odgovara na zahtjev” znači država članica kojoj se upućuje zahtjev ili obavijest iz sustava ERRU.

Članak 3.

Obveza povezivanja s ERRU-om

Države članice provode povezivanje nacionalnih elektroničkih registara iz članka 16. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 sa sustavom ERRU u skladu s postupcima i tehničkim zahtjevima iz ove Uredbe.

Članak 4.

Tehničke specifikacije

ERRU mora ispunjavati tehničke specifikacije utvrđene u prilozima od I. do VII. ove Uredbe.

Članak 5.

Upotreba ERRU-a

1.   Pri razmjeni informacija u sustavu ERRU nadležna tijela dužna su pridržavati se postupka utvrđenog u Prilogu VIII. ovoj Uredbi.

2.   Države članice dužne su svojim kontrolnim tijelima nadležnim za preglede na cesti omogućiti pristup provjeri licencije Zajednice u sustavu ERRU.

3.   Ako je u preglede na cesti uključeno nekoliko nacionalnih kontrolnih tijela, država članica odlučuje kojem od tih tijela odobrava pristup naveden u stavku 2.

Članak 6.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) br. 1213/2010 stavlja se izvan snage na dan početka primjene ove Uredbe. Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 30. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 300, 14.11.2009., str. 51.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1213/2010 od 16. prosinca 2010. o uspostavljanju zajedničkih pravila o međusobnom povezivanju nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika (SL L 335, 18.12.2010., str. 21.)

(3)  Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2016/403 оd 18. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EZ) br.1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu klasifikacije teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika te o izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 74, 19.3.2016., str. 8.).

(6)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.)

(7)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).


PRILOG I.

OPĆI ASPEKTI SUSTAVA ERRU

1.   ARHITEKTURA

Sustav ERRU sastoji se od sljedećih dijelova:

1.1.

centralnog čvorišta, koje mora biti u mogućnosti primiti zahtjev države članice koja upućuje zahtjev te ga provjeriti i obraditi prosljeđivanjem državama članicama koje odgovaraju na zahtjev. Centralno čvorište će pričekati odgovor svih država članica, konsolidirati sve odgovore i konsolidirani odgovor proslijediti državi članici koja upućuje zahtjev;

1.2.

nacionalnih sustava država članica koji moraju biti opremljeni sučeljem koje je u mogućnosti slati zahtjeve centralnom čvorištu i primati odgovarajuće odgovore. Nacionalni sustavi mogu za prijenos poruka centralnom čvorištu i primanje poruka iz njega upotrebljavati softver koji je vlasništvo proizvođača ili komercijalni softver;

1.3.

kao alternativa dijelovima iz točke 1.1., države članice mogu primjenjivati kompatibilne komercijalne mreže za međusobnu razmjenu poruka. U tom slučaju svako će nadležno tijelo dostaviti centralnom čvorištu statističke podatke o porukama razmijenjenim u okviru te mreže.

2.   UPRAVLJANJE

2.1.   Centralnim čvorištem upravlja Komisija koja je odgovorna za tehnički rad i održavanje centralnog čvorišta.

2.2.   U centralnom se čvorištu podaci pohranjuju najdulje šest mjeseci, osim evidencijskih i statističkih podataka navedenih u Prilogu VII.

2.3.   Centralno čvorište ne smije omogućavati pristup osobnim podacima, osim u slučaju ovlaštenog osoblja Komisije ako su ti podaci potrebni u svrhu održavanja i otklanjanja poteškoća.

2.4.   Države članice odgovorne su za:

2.4.1.

uspostavu nacionalnih sustava i upravljanje njima, uključujući sučelje s centralnim čvorištem;

2.4.2.

instaliranje i održavanje hardvera i softvera svojih nacionalnih sustava, bilo softvera koji je vlasništvo proizvođača ili komercijalnog softvera;

2.4.3.

ispravnu interoperabilnost svojih nacionalnih sustava s centralnim čvorištem, uključujući upravljanje porukama o pogrešci primljenima od centralnog čvorišta;

2.4.4.

poduzimanje svih mjera za osiguravanje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti informacija;

2.4.5.

djelovanje nacionalnih sustava u skladu s razinama usluga navedenima u Prilogu VI.

2.5.   Internetski portal MOVEHUB

Komisija osigurava mrežnu aplikaciju sa sigurnim pristupom, koja se naziva „internetski portal MOVEHUB” i omogućuje barem sljedeće usluge:

(a)

statistiku dostupnosti usluga sustava država članica;

(b)

obavijesti o održavanju centralnog čvorišta i nacionalnih sustava država članica;

(c)

skupna izvješća;

(d)

upravljanje kontaktima;

(e)

XSD sheme.

2.6.   Upravljanje kontaktima

Funkcija upravljanja kontaktima omogućuje svakoj državi članici upravljanje podacima za kontakt političkih, poslovnih, operativnih i tehničkih korisnika iz te države članice, pri čemu je nadležno tijelo svake države članice odgovorno za održavanje svojih kontakata. Upravljanjem kontaktima omogućit će se pregledavanje podataka za kontakt iz ostalih država članica, ali ne i njihovo uređivanje.


PRILOG II.

FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA ERRU

1.

Sustavom ERRU moraju se pružiti sljedeće funkcionalnosti:

1.1.

Provjera dobrog ugleda: omogućuje državi članici koja upućuje zahtjev slanje upita jednoj ili svim državama članicama koja odgovaraju na zahtjev, u svrhu utvrđivanja sposobnosti upravitelja prijevoza te odobrenja za obavljanje djelatnosti prijevoznika.

1.2.

Obavijest o povredi: omogućuje državi članici u kojoj je počinjena povreda obavještavanje države članice poslovnog nastana o teškoj povredi koju je počinio prijevoznik, kako je navedeno u članku 6. stavku 2. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1071/2009. Osim toga omogućuje državi članici u kojoj je počinjena povreda da zatraži izricanje kazni prijevozniku u državi članici njegova poslovnog nastana.

1.3.

Provjera licencije Zajednice: omogućuje državi članici koja upućuje zahtjev slanje upita državi članici koja odgovara na zahtjev (to jest državi članici poslovnog nastana) u svrhu utvrđivanja posluje li prijevoznik na temelju valjane licencije Zajednice.

2.

Uključit će se i druge vrste poruka koje se smatraju prikladnima za učinkovito funkcioniranje sustava ERRU, primjerice obavijesti o pogreškama.


PRILOG III.

ODREDBE O PORUKAMA U ERRU-u

1.   OPĆI TEHNIČKI ZAHTJEVI

1.1.   Centralno čvorište osiguravat će sinkrono i asinkrono sučelje za razmjenu poruka. Države članice mogu izabrati najprikladniju tehnologiju sučelja za vlastite aplikacije.

1.2.   Sve poruke razmijenjene između centralnog čvorišta i nacionalnih sustava moraju biti kodirane prema standardu UTF-8.

1.3.   Države članice pobrinut će se da njihovi nacionalni sustavi mogu primati i obrađivati poruke koje sadržavaju znakove grčkog alfabeta ili ćirilice.

2.   STRUKTURA XML PORUKA I DEFINICIJA SUSTAVA (XSD)

2.1.   Opća struktura XML poruka mora biti u skladu s formatom definiranim XSD shemama ugrađenima u centralno čvorište.

2.2.   Centralno čvorište i nacionalni sustavi šalju i primaju poruke koje su u skladu s XSD shemom poruke.

2.3.   Nacionalni sustavi morat će omogućiti slanje, primanje i obradu svih poruka koje odgovaraju bilo kojoj od funkcionalnosti navedenih u Prilogu II.

2.4.   XML poruke obuhvaćaju barem minimalne zahtjeve utvrđene u Dodatku ovom Prilogu.

Dodatak

Minimalni zahtjevi za sadržaj XML poruka

Standardno zaglavlje

Obvezno

Verzija

Službena verzija XML specifikacija navest će se u nazivnom prostoru (namespace) definiranom u XSD shemi poruke i u atributu verzija u elementu zaglavlja svake XML poruke. Broj verzije („n.m”) definirat će se kao fiksna vrijednost pri svakom generiranju datoteke s XML definicijom sustava (xsd).

Da

Ispitni identifikator

Neobvezna identifikacijska oznaka za ispitivanje. Inicijator ispitivanja popunit će identifikacijsku oznaku i svi će sudionici u radnom tijeku proslijediti odnosno vratiti istu identifikacijsku oznaku. U produkciji je treba ignorirati i ne upotrebljava se ako je navedena.

Ne

Tehnički identifikator

Univerzalni jedinstveni identifikator (UUID) za identifikaciju svake pojedinačne poruke. Pošiljatelj generira UUID i popunjava ovaj atribut. Ti se podaci ne upotrebljavaju ni u kakvom poslovnom svojstvu.

Da

Identifikator radnog tijeka

Identifikator radnog tijeka je univerzalni jedinstveni identifikator (UUID) i trebala bi ga generirati država članica koja upućuje zahtjev. Ta se identifikacijska oznaka zatim upotrebljava u svim porukama za povezivanje radnog tijeka.

Da

Vrijeme slanja

Datum i vrijeme (po sustavu UTC) kada je poruka poslana.

Da

Prekoračenje vremena

Neobavezni atribut datuma i vremena (u UTC formatu). Tu će vrijednost odrediti čvorište za proslijeđene zahtjeve. Time će se državu članicu koja odgovara na zahtjev obavijestiti o trenutku prekoračenja vremena za zahtjev. Ta vrijednost nije potrebna u MS2TCN_<x>_Req kao ni u porukama odgovora. Vrijednost nije obavezna, tako da se ista definicija zaglavlja može upotrebljavati za sve vrste poruka bez obzira na to je li atribut vrijednosti prekoračenja vremena (timeoutValue) potreban ili ne.

Ne

Pošiljatelj

Oznaka ISO 3166-1 alpha-2 države članice koja šalje poruku ili „EU”.

Da

Primatelj

Oznaka ISO 3166-1 alpha-2 države članice kojoj se šalje poruka ili „EU”.

Da

Provjera dobrog ugleda

Zahtjev za provjeru dobrog ugleda

Obvezno

Identifikator predmeta

Serijski ili referentni broj za identifikaciju svakog pojedinačnog zahtjeva.

Da

Nadležno tijelo koje upućuje zahtjev

Nadležno tijelo koje je izdalo zahtjev za pretraživanje.

Da

Podaci o upravitelju prijevoza

Da, ako nema podataka o PSO-u

Prezime

Prezime(na) upravitelja prijevoza kako je navedeno u PSO-u.

Da

Ime

Ime upravitelja prijevoza kako je navedeno u potvrdi o stručnoj osposobljenosti.

Da

Datum rođenja

Datum rođenja upravitelja prijevoza u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Da

Mjesto rođenja

Mjesto rođenja upravitelja prijevoza.

Ne

Podaci o PSO-u

Da, ako nema podataka o upravitelju prijevoza

Broj PSO-a

Broj potvrde o stručnoj osposobljenosti.

Da

Datum izdavanja PSO-a

Datum izdavanja PSO-a u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Da

Država izdavanja PSO-a

Država izdavanja PSO-a u formatu ISO 3166-1 alpha 2.

Da


Odgovor na zahtjev za provjeru dobrog ugleda

Obvezno

Identifikator predmeta

Serijski ili referentni broj koji odgovara identifikatoru predmeta zahtjeva.

Da

Nadležno tijelo koje upućuje zahtjev

Nadležno tijelo koje je izdalo zahtjev za pretraživanje.

Da

Nadležno tijelo koje odgovara na zahtjev

Nadležno tijelo koje je odgovorilo na zahtjev za pretraživanje.

Da

Oznaka statusa

Oznaka statusa pretraživanja (npr. pronađeno, nije pronađeno, pogreška itd.).

Da

Poruka o statusu

Opis statusa s objašnjenjem (ako je potrebno).

Ne

Pronađeni podaci o upravitelju prijevoza

Da, ako je pronađena oznaka statusa

Prezime

Prezime(na) upravitelja prijevoza kako je upisano u registru.

Da

Ime

Ime upravitelja prijevoza kako je upisano u registru.

Da

Datum rođenja

Datum rođenja upravitelja prijevoza u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD) kako je upisano u registru.

Da

Mjesto rođenja

Mjesto rođenja upravitelja prijevoza kako je upisano u registru.

Da

Broj PSO-a

Broj potvrde o stručnoj osposobljenosti kako je upisano u registru.

Da

Datum izdavanja PSO-a

Datum izdavanja PSO-a u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD) kako je upisano u registru.

Da

Država izdavanja PSO-a

Država izdavanja PSO-a u formatu ISO 3166-1 alpha 2 kako je upisano u registru.

Da

Ukupni broj upravljanih prijevoznika

Broj prijevoznika povezanih s upraviteljem prijevoza.

Da

Ukupni broj upravljanih vozila

Ukupni broj vozila povezanih s upraviteljem prijevoza.

Da

Sposobnost

Proglašavanje osobe „sposobnom” ili „nesposobnom”.

Da

Datum do kojeg je osoba proglašena nesposobnom

Datum do kojeg je upravitelj prijevoza proglašen nesposobnim, u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD). Primjenjuje se ako je osoba proglašena nesposobnom.

Ne

Metoda pretraživanja

Metoda primijenjena za pronalaženje upravitelja prijevoza: NYSIIS, PSO, prilagođeno pretraživanje.

Da

Prijevoznik (za svakog pronađenog upravitelja prijevoza)

Da, ako je broj upravljanih prijevoznika > 0

Ime prijevoznika

Ime prijevoznika (ime i pravni oblik) kako je upisano u registru.

Da

Adresa prijevoznika

Adresa prijevoznika (adresa, poštanski broj, mjesto, država) kako je upisano u registru.

Da

Broj licencije Zajednice

Serijski broj prijevoznikove licencije Zajednice kako je upisano u registru.

Da

Status licencije Zajednice

Status prijevoznikove licencije Zajednice kako je upisano u registru.

Da

Upravljana vozila

Broj upravljanih vozila kako je upisano u registru.

Da

Obavijest o povredi

Zahtjev za obavijest o povredi

Obvezno

Identifikator predmeta

Serijski ili referentni broj za identifikaciju svakog pojedinačnog zahtjeva.

Da

Tijelo koje dostavlja obavijest

Nadležno tijelo koje izdaje obavijest o povredi.

Da

Prijevoznik

Da

Ime prijevoznika

Ime prijevoznika za kojeg se upisuje povreda.

Da

Broj licencije Zajednice

Serijski broj ovjerene vjerodostojne preslike prijevoznikove licencije Zajednice.

Da

Registracijski broj vozila

Registracijski broj vozila kojim je počinjena povreda.

Da

Država registracije vozila

Država u kojoj je vozilo registrirano.

Da

Teška povreda

Da

Datum povrede

Datum povrede u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Da

Kategorija

Kategorija povrede:

NTP – najteža povreda

VTP – vrlo teška povreda

TP – teška povreda

Da

Vrsta povrede

U skladu s razvrstavanjem iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1071/2009 i Priloga I. Uredbi (EU) 2016/403.

Da

Datum provjere

Datum provjere tijekom koje je ustanovljena povreda, u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Da

Izrečena kazna (za svaku tešku povredu)

Da

Identifikator izrečene kazne

Serijski broj pojedinačne izrečene kazne.

Da

Datum konačne odluke

Datum konačne odluke o izrečenoj kazni u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Da

Vrsta izrečene kazne

Izjava izricanja kazne:

101 – „Upozorenje”

201 – „Privremena zabrana kabotaže”

202 – „Novčana kazna”

203 – „Zabrana”

204 – „Imobilizacija”

102 – „Ostalo”

Da

Datum početka

Datum početka izrečene kazne u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Ne

Datum završetka

Datum završetka izrečene kazne u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Ne

Izvršeno

Da/Ne

Da

Zatražene kazne (za svaku tešku povredu)

Ne

Identifikator zatražene kazne

Serijski broj pojedinačne zatražene kazne.

Da

Vrsta zatražene kazne

Izjava izricanja kazne:

101 – „Upozorenje”

301 – „Privremeno povlačenje nekih ili svih ovjerenih vjerodostojnih preslika licencije Zajednice”

302 – „Trajno povlačenje nekih ili svih ovjerenih vjerodostojnih preslika licencije Zajednice”

303 – „Privremeno povlačenje licencije Zajednice”

304 – „Trajno povlačenje licencije Zajednice”

305 – „Obustava izdavanja potvrda za vozača”

306 – „Povlačenje potvrda za vozača”

307 – „Postavljanje dodatnih uvjeta za izdavanje potvrda za vozače radi sprječavanja zlouporabe”

Da

Trajanje

Trajanje zatražene kazne (u kalendarskim danima).

Ne


Odgovor na zahtjev za obavijest o povredi

Obvezno

Identifikator predmeta

Serijski ili referentni broj koji odgovara identifikatoru predmeta zahtjeva.

Da

Izvorno tijelo

Nadležno tijelo koje je izdalo izvornu obavijest o povredi.

Da

Tijelo izdavatelj licencija

Nadležno tijelo koje odgovara na obavijest o povredi.

Da

Oznaka statusa

Oznaka statusa odgovora u vezi s povredom (npr. pronađeno, nije pronađeno, pogreška itd.).

Da

Poruka o statusu

Opis statusa s objašnjenjem (ako je potrebno).

Ne

Prijevoznik

Da

Ime prijevoznika

Ime prijevoznika kako je upisano u registru.

Da

Izrečena kazna

Ne

Identifikator izrečene kazne

Serijski broj pojedinačnih izrečenih kazni (naveden u identifikatoru zatražene kazne ili u obavijesti o povredi).

Da

Tijelo koje izriče kaznu

Ime tijela koje izriče kaznu.

Da

Izrečeno

Da/Ne

Da

Vrsta izrečene kazne

Izjava izricanja kazne:

101 – „Upozorenje”

301 – „Privremeno povlačenje nekih ili svih ovjerenih vjerodostojnih preslika licencije Zajednice”

302 – „Trajno povlačenje nekih ili svih ovjerenih vjerodostojnih preslika licencije Zajednice”

303 – „Privremeno povlačenje licencije Zajednice”

304 – „Trajno povlačenje licencije Zajednice”

305 – „Obustava izdavanja potvrda za vozača”

306 – „Povlačenje potvrda za vozača”

307 – „Postavljanje dodatnih uvjeta za izdavanje potvrda za vozače radi sprječavanja zlouporabe”

102 – „Ostalo”

Da

Datum početka

Datum početka izrečene kazne u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Ne

Datum završetka

Datum završetka izrečene kazne u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Ne

Razlog

Obrazloženje neizricanja kazne.

Ne


Potvrda primitka obavijesti o povredi

Obvezno

Identifikator predmeta

Serijski ili referentni broj koji odgovara identifikatoru predmeta obavijesti ili odgovora.

Da

Oznaka statusa

Oznaka statusa potvrde.

Da

Poruka o statusu

Niz znakova poruke o statusu.

Ne

Izvorno tijelo

Za IN_Ack: u propisima ovaj je okvir označen kao „Identifikator odredišnog nadležnog tijela”.

Za IR_Ack: u propisima ovaj je okvir označen kao „Identifikator nadležnog tijela koje potvrđuje”.

Da

Tijelo izdavatelj licencija

Za IN_Ack: u propisima ovaj je okvir označen kao „Identifikator nadležnog tijela koje potvrđuje”.

Za IR_Ack: u propisima ovaj je okvir označen kao „Identifikator nadležnog tijela odredišta”.

Da

Vrsta potvrde

Određivanje vrste potvrda.

Moguće vrijednosti su:

„IN_Ack”

„IR_Ack”

Da

Provjera licencije Zajednice

Zahtjev za provjeru licencije Zajednice

Obvezno

Identifikator predmeta

Serijski ili referentni broj za identifikaciju svakog pojedinačnog zahtjeva.

Da

Izvorno tijelo

Tijelo koje izdaje zahtjev za pretraživanje.

Ne

Prijevoznik

Da

Ime prijevoznika

Ime prijevoznika za kojeg su zatraženi podaci o licenciji Zajednice.

Da

Broj licencije Zajednice

Serijski broj ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice za koju su zatraženi podaci.

Da

Registracijski broj vozila

Registracijski broj vozila za koje je izdana ovjerena vjerodostojna preslika licencije Zajednice.

Ne


Odgovor na zahtjev za provjeru licencije Zajednice

Obvezno

Identifikator predmeta

Serijski ili referentni broj za identifikaciju svakog pojedinačnog zahtjeva.

Da

Izvorno tijelo

Tijelo koje je izdalo zahtjev za pretraživanje.

Ne

Prijevoznik

Da

Ime prijevoznika

Ime prijevoznika (ime i pravni oblik) kako je upisano u registru.

Da

Adresa prijevoznika

Adresa prijevoznika (adresa, poštanski broj, mjesto, država) kako je upisano u registru.

Da

Podaci o licenciji Zajednice

Da

Broj licencije

Serijski broj prijevoznikove licencije Zajednice kako je upisano u registru.

Da

Status licencije

Status prijevoznikove licencije Zajednice kako je upisano u registru:

„Aktivna”

„Privremeno povučena”

„Trajno povučena”

„Istekla”

„Izgubljena/ukradena”

„Poništena”

„Vraćena”.

Da

Vrsta licencije

Vrsta licencije Zajednice kako je upisano u registru. Izjava o:

„licenciji Zajednice za prijevoz putnika”

„nacionalnoj licenciji za prijevoz putnika”

„licenciji Zajednice za prijevoz robe”

„nacionalnoj licenciji za prijevoz robe”

Da

Datum početka

Datum početka valjanosti licencije Zajednice.

Da

Datum isteka

Datum isteka licencije Zajednice.

Da

Datum trajnog povlačenja

Datum trajnog povlačenja licencije Zajednice.

Ne

Datum privremenog povlačenja

Datum privremenog povlačenja licencije Zajednice.

Ne

Datum isteka privremenog povlačenja

Datum na koji istječe privremeno povlačenje licencije Zajednice.

Ne

Upravljana vozila

Broj upravljanih vozila kako je upisano u registru.

Da

Podaci o ovjerenoj vjerodostojnoj preslici

Da

Broj licencije

Serijski broj ovjerene vjerodostojne preslike prijevoznikove licencije Zajednice kako je upisano u registru (broj licencije naveden u zahtjevu).

Da

Status licencije

Status ovjerene vjerodostojne preslike prijevoznikove licencije Zajednice kako je upisano u registru:

„Aktivna”

„Privremeno povučena”

„Trajno povučena”

„Istekla”

„Izgubljena/ukradena”

„Poništena”

„Vraćena”.

Da

Vrsta licencije

Vrsta ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice kako je upisano u registru. Izjava o:

„licenciji Zajednice za prijevoz putnika”

„nacionalnoj licenciji za prijevoz putnika”

„licenciji Zajednice za prijevoz robe”

„nacionalnoj licenciji za prijevoz robe”.

Da

Datum početka

Datum početka valjanosti ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice.

Da

Datum isteka

Datum isteka ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice.

Da

Datum trajnog povlačenja

Datum trajnog povlačenja ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice

Ne

Datum privremenog povlačenja

Datum privremenog povlačenja ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice

Ne

Datum isteka privremenog povlačenja

Datum na koji istječe privremeno povlačenje ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice.

Ne


PRILOG IV.

USLUGE TRANSLITERACIJE I SUSTAVA NYSIIS

1.   Algoritam NYSIIS koji se primjenjuje u centralnom čvorištu upotrebljava se za kodiranje imena svih upravitelja prijevoza u nacionalnom registru.

2.   Države članice trebale bi se uvijek služiti NYSIIS ključem kao primarnim mehanizmom pretraživanja pri traženju upravitelja prijevoza u registru primjenom funkcionalnosti provjere dobrog ugleda.

3.   Osim toga, države članice mogu upotrebljavati prilagođeni algoritam za dobivanje dodatnih rezultata.

4.   Rezultati pretraživanja bit će popraćeni navodom o mehanizmu pretraživanja kojim je pojedinačni rezultat dobiven, to jest NYSIIS, PSO ili prilagođeni.


PRILOG V.

SIGURNOSNI ZAHTJEVI

1.   Za razmjenu poruka između centralnog čvorišta i nacionalnih sustava uvijek se upotrebljava protokol HTTPS.

2.   U nacionalnim sustavima upotrebljavat će se certifikati PKI koje izdaje Komisija za potrebe zaštite prijenosa poruka između nacionalnih sustava i čvorišta.

3.   Nacionalni sustavi primjenjuju barem certifikate s algoritmom raspršivanja potpisa SHA-2 (SHA-256) i dužinom javnog ključa od 2 048 bita.


PRILOG VI.

RAZINE USLUGA

1.   Nacionalni sustavi moraju pružati sljedeće minimalne razine usluga:

1.1.

moraju biti dostupni 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu;

1.2.

njihova se dostupnost prati porukama koje centralno čvorište šalje u redovitim vremenskim razmacima (engl: heartbeat messages);

1.3.

njihova stopa dostupnosti mora iznositi 98 %, u skladu sa sljedećom tablicom (iznosi su zaokruženi na najbližu prikladnu jedinicu):

Dostupnost od

znači nedostupnost od

dnevno

mjesečno

godišnje

98 %

0,5 sati

15 sati

7,5 dana

Države članice potiču se na održavanje dnevne stope dostupnosti. Međutim, poznato je da je prilikom određenih nužnih aktivnosti, primjerice tijekom održavanja sustava, sustav nedostupan više od 30 minuta. No, mjesečne i godišnje stope dostupnosti obvezne su.

1.4.

moraju odgovoriti na najmanje 98 % zahtjeva koji su im proslijeđeni u jednom kalendarskom mjesecu;

1.5.

pri slanju odgovora na zahtjev za provjeru dobrog ugleda, potvrda obavijesti o povredi i odgovora na zahtjev za provjeru licencije Zajednice u skladu s Prilogom VIII.:

1.5.1.

na zahtjeve moraju odgovoriti u roku od 10 sekundi;

1.5.2.

prekoračenje vremena za zahtjeve (vrijeme u kojem podnositelj zahtjeva može čekati odgovor) ne smije prijeći 20 sekundi;

1.5.3.

moraju biti u mogućnosti obraditi šest zahtjeva u sekundi;

1.6.

nacionalni sustavi neće slati više od dva zahtjeva u sekundi čvorištu sustava ERRU;

1.7.

svaki nacionalni sustav mora biti u stanju prevladati potencijalne tehničke probleme centralnog čvorišta ili nacionalnih sustava u ostalim državama članicama. One uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

(a)

gubitak veze s centralnim čvorištem;

(b)

slučajeve kada nije primljen odgovor na zahtjev;

(c)

primanje odgovora nakon prekoračenja vremena poruke;

(d)

primanje nezatraženih poruka;

(e)

primanje neispravnih poruka.

2.   Centralno čvorište mora:

2.1.

omogućiti stopu dostupnosti od 98 %;

2.2.

obavještavati nacionalne sustave o svim pogreškama, bilo porukom odgovora ili namjenskom porukom o pogrešci. Nacionalni sustavi moraju primiti te namjenske poruke o pogrešci i imati eskalacijski tijek rada za poduzimanje odgovarajućih mjera za ispravljanje prijavljene pogreške.

3.   Održavanje

Države članice putem mrežne aplikacije obavješćuju ostale države članice i Komisiju o svim uobičajenim postupcima održavanja najmanje tjedan dana prije početka tih postupaka, ako je to tehnički moguće.


PRILOG VII.

EVIDENTIRANJE I STATISTIKA

1.   U ovom Prilogu navedeni su detalji o evidentiranju i statističkim podacima prikupljenima u centralnom čvorištu, ne u državama članicama.

2.   Kako bi se osigurala privatnost, podaci za statističke svrhe anonimni su. Identifikacijski podaci koji se odnose na određenog upravitelja prijevoza, prijevoznika ili PSO neće biti dostupni za statističke svrhe.

3.   Evidencijske informacije moraju sadržavati podatke o svim transakcijama za potrebe nadzora i otklanjanja grešaka te omogućiti pripremu statistika o tim transakcijama.

4.   Osobni se podaci ne smiju zadržavaju u datotekama dulje od šest mjeseci. Statistički će se podaci čuvati neograničeno.

5.   Statistički podaci koji se upotrebljavaju za izvješćivanje uključuju:

(a)

državu članicu koja upućuje zahtjev;

(b)

državu članicu koja odgovara na zahtjev;

(c)

vrstu poruke;

(d)

oznaku statusa odgovora;

(e)

datum i vrijeme poruka;

(f)

vrijeme odgovora.


PRILOG VIII.

UPOTREBA ERRU-a

1.   PROVJERA DOBROG UGLEDA UPRAVITELJA PRIJEVOZA

U skladu s člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1071/2009, pri provjeri primjenom sustava ERRU u svrhu utvrđivanja je li upravitelj prijevoza u nekoj od država članica proglašen nesposobnim upravljati prijevoznim djelatnostima prijevoznika, države članice provode opsežnu provjeru dobrog ugleda slanjem zahtjeva za provjeru dobrog ugleda. Države članice koje odgovaraju na zahtjev to čine slanjem odgovora na zahtjev za provjeru dobrog ugleda.

2.   RAZMJENA INFORMACIJA O POVREDAMA

2.1.   Pri razmjeni informacija primjenom sustava ERRU, u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1072/2009 ili člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1073/2009, država članica u kojoj je počinjena povreda obavješćuje državu članicu poslovnog nastana u slučaju jedne ili više povreda koje je počinio prijevoznik, u okviru članka 16. Uredbe (EZ) br. 1071/2009. Obavješćivanje se provodi slanjem zahtjeva za obavijest o povredi.

2.2.   Zahtjev za obavijest o povredi šalje se što je ranije moguće, a najkasnije u roku od šest tjedana od donošenja konačne odluke o tom predmetu. Obavijest mora sadržavati detalje o povredi te, ako takve kazne postoje, status izrečenih i zatraženih kazni u državi članici poslovnog nastana.

2.3.   Država članica poslovnog nastana što je ranije moguće odgovara na zahtjev za obavijest o povredi slanjem odgovora na taj zahtjev, a najkasnije u roku od šest tjedana od donošenja konačne odluke o tom predmetu, u kojem navodi koje od kazni koje je zatražila država članica u kojoj je počinjena povreda su eventualno izrečene. Ako kazne nisu izrečene, odgovor na zahtjev za obavijest o povredi mora sadržavati obrazloženje takvog postupanja.

2.4.   U svim slučajevima obavijest o povredi mora se potvrditi potvrdom obavijesti o povredi.

3.   PROVJERA LICENCIJE ZAJEDNICE

3.1.   Pri provjeri raspoloživosti licencije Zajednice navedene u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1072/2009 i u Uredbi (EZ) br. 1073/2009, država članica može u zahtjevu za provjeru licencije Zajednice upućenom državi članici poslovnog nastana zatražiti informacije o licenciji Zajednice navedene u članku 16. stavku 2. točki (d) Uredbe (EZ) br. 1071/2009.

3.2.   Država članica poslovnog nastana odgovara slanjem odgovora na zahtjev za provjeru licencije Zajednice.


Top