Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0401

Uredba (EU) 2016/401 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o provedbi mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera predviđenog u Sporazumu o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane

OJ L 77, 23.3.2016, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/401/oj

23.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 77/62


UREDBA (EU) 2016/401 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 9. ožujka 2016.

o provedbi mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera predviđenog u Sporazumu o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Vijeće je 10. svibnja 2010. ovlastilo Komisiju za otvaranje pregovora s Gruzijom o sklapanju sporazuma o pridruživanju između Unije i Gruzije.

(2)

Ti su pregovori završeni, a Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (2) („Sporazum”) potpisan je 27. lipnja 2014. i privremeno se primjenjuje od 1. rujna 2014.

(3)

Potrebno je utvrditi postupke kako bi se zajamčila učinkovita primjena mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera za privremenu suspenziju povlaštenih carina na određene proizvode, predviđenog u Sporazumu.

(4)

Ovom bi Uredbom trebalo predvidjeti i mogućnost suspenzije povlaštenih carina na razdoblje od najviše šest mjeseci kada uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda i prerađenih poljoprivrednih proizvoda dosegne godišnje obujme uvoza utvrđene u Prilogu II.C Sporazumu.

(5)

Zbog transparentnosti Komisija bi Europskom parlamentu i Vijeću trebala podnijeti godišnje izvješće o provedbi Sporazuma i primjeni mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera.

(6)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera predviđenog u Sporazumu, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(7)

Za donošenje provedbenih akata za odluku o suspenziji povlaštenih carina u okviru mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera trebalo bi primjenjivati savjetodavni postupak s obzirom na to da se te akte mora brzo provesti kad se dosegne relevantni prag za kategorije proizvoda navedene u Prilogu II.C Sporazumu jer oni imaju vrlo ograničeno razdoblje primjene. Kako bi se spriječio negativan učinak na tržište Unije zbog povećanja uvoza, Komisija bi trebala donijeti provedbene akte koji se odmah primjenjuju kada, u opravdanim slučajevima, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom Uredbom utvrđuju se odredbe za provedbu mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera predviđenog u Sporazumu.

2.   Ova Uredba primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Gruzije.

Članak 2.

Mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera za određene poljoprivredne proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode

1.   Utvrđen je prosječni godišnji obujam uvoza za uvoz proizvoda navedenih u Prilogu II.C Sporazumu koji podliježu mehanizmu za sprečavanje izbjegavanja mjera utvrđenom člankom 27. Sporazuma. Zbog opravdanih krajnje hitnih razloga povezanih s obujmom uvoza jedne ili više kategorija proizvoda koji je dosegnuo obujam utvrđen u Prilogu II.C Sporazumu u bilo kojoj godini koja počinje 1. siječnja, Komisija, osim ako primi utemeljeno obrazloženje Gruzije, u skladu s postupkom iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe donosi provedbeni akt koji se odmah primjenjuje. Komisija takvim aktom može odlučiti privremeno suspendirati povlaštenu carinu koja se primjenjuje na predmetni proizvod ili predmetne proizvode ili može odlučiti da takva suspenzija nije prikladna.

2.   Privremena suspenzija povlaštene carine primjenjuje se u razdoblju od najviše šest mjeseci od datuma objave odluke o suspenziji povlaštene carine. Prije isteka tog razdoblja od šest mjeseci i zbog opravdanih krajnje hitnih razloga povezanih sa suspenzijom povlaštenih carina, Komisija u skladu s postupkom iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe može donijeti provedbeni akt koji se odmah primjenjuje kako bi ukinula privremenu suspenziju povlaštene carine ako je se uvjeri da je obujam predmetne kategorije uvezenih proizvoda koji je veći od obujma iz Priloga II.C Sporazumu posljedica promjene u razini proizvodnje i izvoznog kapaciteta Gruzije u pogledu predmetnog proizvoda ili predmetnih proizvoda.

Članak 3.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda osnovan člankom 229. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4), a u pogledu prerađenih poljoprivrednih proizvoda Komisiji pomaže Odbor za horizontalna pitanja u vezi s trgovinom prerađenim poljoprivrednim proizvodima koji nisu obuhvaćeni Prilogom I., osnovan člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (5). Navedeni odbori su odbori u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 4.

Članak 4.

Izvješće

1.   Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi godišnje izvješće o primjeni i provedbi ove Uredbe i glave IV. Sporazuma te o ispunjivanju obveza koje su tamo utvrđene.

2.   Izvješće, između ostalog, sadržava informacije o primjeni mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera.

3.   U izvješću se iznosi sažetak statističkih podataka i kretanja trgovine s Gruzijom.

4.   Europski parlament može, u roku od mjesec dana nakon što Komisija podnese izvješće, pozvati Komisiju na ad hoc sastanak svojeg nadležnog odbora da predstavi i objasni sva pitanja povezana s provedbom ove Uredbe.

5.   Komisija objavljuje svoje izvješće najkasnije tri mjeseca nakon njegova podnošenja Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 9. ožujka 2016.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednica

J. A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 3. veljače 2016. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 29. veljače 2016.

(2)  Odluka Vijeća 2014/494/EU od 16. lipnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (SL L 261, 30.8.2014., str. 4.).

(3)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(4)  1. Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(5)  2. Uredba (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009 (SL L 150, 20.5.2014., str. 1.).


Top