EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2340

Uredba Komisije (EU) 2015/2340 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (Tekst značajan za EGP)

OJ L 330, 16.12.2015, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2340/oj

16.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 330/14


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2340

оd 15. prosinca 2015.

o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (1), a posebno njezin članak 68.,

budući da:

(1)

Odlukom 94/800/EZ (2) Vijeće je sklopilo Sporazum o javnoj nabavi (dalje u tekstu „Sporazum”) (3). Sporazum bi se trebao primjenjivati na sve ugovore o javnoj nabavi čija vrijednost doseže ili prelazi iznose (dalje u tekstu „pragovi”) utvrđene u Sporazumu i izražene u obliku posebnih prava vučenja.

(2)

Jedan je od ciljeva direktiva 2004/17/EZ (4) i 2004/18/EZ (5) Europskog parlamenta i Vijeća omogućiti naručiteljima i javnim naručiteljima koji primjenjuju te direktive da istodobno ispunjavaju obveze utvrđene u Sporazumu. Kako bi se to postiglo, trebalo bi uskladiti pragove utvrđene navedenim direktivama za ugovore o javnoj nabavi koji su obuhvaćeni i Sporazumom kako bi se osiguralo da odgovaraju pragovima iz Sporazuma, izraženima u eurima i zaokruženima na najbližu nižu vrijednost u tisućama eura.

(3)

Radi dosljednosti, pragovi utvrđeni Direktivom 2009/81/EZ trebali bi se uskladiti s revidiranim pragovima utvrđenima u članku 16. Direktive 2004/17/EZ.

(4)

Direktivu 2009/81/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Savjetodavnog odbora za ugovore o javnoj nabavi,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 8. Direktive 2009/81/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U točki (a) iznos „414 000 EUR” zamjenjuje se s „418 000 EUR”.

2.

U točki (b) iznos „5 186 000 EUR” zamjenjuje se s „5 225 000 EUR”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 216, 20.8.2009., str. 76.

(2)  Odluka Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (SL L 336, 23.12.1994., str. 1.).

(3)  Sporazum je višestrani sporazum u okviru Svjetske trgovinske organizacije. Cilj je Sporazuma uzajamno otvaranje tržišta javne nabave među njegovim strankama.

(4)  Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (SL L 134, 30.4.2004., str. 1.).

(5)  Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (SL L 134, 30.4.2004., str. 114.).


Top