Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2157

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 290/2014 od 12. prosinca 2014. o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2015/2157]

OJ L 311, 26.11.2015, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2157/oj

26.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/43


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 290/2014

od 12. prosinca 2014.

o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2015/2157]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) br. 319/2014 оd 27. ožujka 2014. o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 593/2007 (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Uredbom (EU) br. 319/2014 stavlja se izvan snage Uredba Komisije (EZ) br. 593/2007 (2) koja je uključena u Sporazum o EGP-u i koja se stoga treba isključiti iz njega.

(3)

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Tekst točke 66.s (Uredba Komisije (EZ) br. 593/2007) Priloga XIII. Sporazuma zamjenjuje se sljedećim:

32014 R 0319: Uredba Komisije (EU) br. 319/2014 оd 27. ožujka 2014. o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 593/2007 (SL L 93, 28.3.2014., str. 58.).

Odredbe ove Uredbe, za potrebe ovog Sporazuma, tumače se sa sljedećom prilagodbom:

U članku 3. stavku 5. riječi ‚ili države EFTA-e’ umeću se nakon riječi ‚Unije’.”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) br. 319/2014 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 13. prosinca 2014. pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (3).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  SL L 93, 28.3.2014., str. 58.

(2)  SL L 140, 1.6.2007., str. 3.

(3)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


Top