Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2099

Odluka Komisije (EU) 2015/2099 оd 18. studenoga 2015. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 7891) (Tekst značajan za EGP)

OJ L 303, 20.11.2015, p. 75–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2099/oj

20.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 303/75


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/2099

оd 18. studenoga 2015.

o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 7891)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 znak za okoliš EU-a može se dodijeliti proizvodima sa smanjenim utjecajem na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa.

(2)

Uredbom (EZ) br. 66/2010 propisuje se da se posebna mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a utvrđuju prema skupinama proizvoda.

(3)

Odlukom Komisije 2006/799/EZ (2) i Odlukom Komisije 2007/64/EZ (3) uspostavljena su ekološka mjerila i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije za sredstva za poboljšavanje tla odnosno uzgojne supstrate koji vrijede do 31. prosinca 2015.

(4)

Kako bi se bolje odrazilo stanje na tržištu za ove skupine proizvoda te uzele u obzir inovacije do kojih je došlo zadnjih godina, smatra se primjerenim objediniti obje skupine proizvoda u jednu skupinu i njezinu području primjene dodati malč s obzirom na to da se malč smatra vrstom poboljšivača tla s posebnim karakteristikama i funkcijama.

(5)

Revidirana mjerila te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije trebali bi vrijediti četiri godine od datuma donošenja ove Odluke, uzimajući u obzir inovacijski ciklus za ovu skupinu proizvoda. Ovim se mjerilima nastoji promicati recikliranje materijala te upotreba obnovljivih i recikliranih materijala te tako smanjiti uništavanje okoliša i onečišćenje tla i vode određivanjem strogih graničnih vrijednosti za koncentracije onečišćujućih tvari u konačnom proizvodu.

(6)

Odluku 2006/799/EZ i Odluku 2007/64/EZ treba stoga zamijeniti ovom Odlukom.

(7)

Proizvođačima čijim je proizvodima dodijeljen znak za okoliš EU-a za sredstva za poboljšavanje tla i uzgojne supstrate prema mjerilima koja su utvrđena Odlukom 2006/799/EZ odnosno Odlukom 2007/64/EZ trebalo bi omogućiti prijelazno razdoblje kako bi imali dovoljno vremena za prilagodbu svojih proizvoda revidiranim mjerilima i zahtjevima.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Skupinom proizvoda „uzgojni supstrati, poboljšivači tla i malč” obuhvaćeni su uzgojni supstrati, organski poboljšivači tla i organski malč.

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„uzgojni supstrat” znači materijal koji se upotrebljava kao podloga za razvoj korijenja u kojoj se uzgajaju biljke;

2.

„mineralni uzgojni supstrat” znači uzgojni supstrat u čijem su sastavu samo minerali;

3.

„poboljšivač tla” znači materijal, osim vapnenačkog materijala, koji se tlu dodaje in situ, a glavna mu je funkcija održavanje ili poboljšanje njegovih fizikalnih i/ili kemijskih i/ili bioloških svojstava;

4.

„organski poboljšivač tla” znači poboljšivač tla koji sadržava ugljonosne materijale čija je glavna funkcija povećanje količine organske tvari u tlu;

5.

„malč” znači vrsta poboljšivača tla koji se upotrebljava kao zaštitni nastor oko biljaka u površinskom sloju tla čije su specifične funkcije sprečavanje gubitka vlage, reguliranje rasta korova te smanjenje erozije tla;

6.

„organski malč” znači malč koji sadržava ugljonosne materijale dobivene iz biomase;

7.

„sastojak” znači svaki ulazni materijal koji se može upotrijebiti kao sastavni dio proizvoda;

8.

„organski sastojak” znači sastojak koji sadržava ugljonosne materijale;

9.

„porodica proizvoda” znači niz proizvoda koji se sastoje od istih sastojaka;

10.

„godišnja proizvodnja” znači godišnja proizvodnja porodice proizvoda;

11.

„godišnja količina ulaznog materijala” znači godišnja količina materijala koji se obrađuju u postrojenjima za obradu otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla;

12.

„šarža” znači količina robe proizvedene istim postupkom u istim uvjetima te označene na jednak način i za koju se pretpostavlja da ima jednaka svojstva;

13.

„biološki otpad” znači biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova, otpaci hrane i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih objekata i objekata maloprodaje te sličan otpad iz postrojenja za preradu hrane;

14.

„biomasa” znači biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (uključujući tvari životinjskog i biljnog podrijetla), šumarstva i s njima povezanih industrija, uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskog i komunalnog otpada.

Članak 3.

Da bi mu se dodijelio znak za okoliš EU-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, proizvod mora pripadati skupini proizvoda „uzgojni supstrati, poboljšivači tla i malč” prema definiciji iz članka 1. ove Odluke te biti sukladan s mjerilima i s njima povezanim zahtjevima u pogledu procjene i verifikacije koji su utvrđeni u Prilogu.

Članak 4.

Mjerila za skupinu proizvoda „uzgojni supstrati, poboljšivači tla i malč” te povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije vrijede četiri godine od datuma donošenja ove Odluke.

Članak 5.

Za administrativne potrebe skupini proizvoda „uzgojni supstrati, poboljšivači tla i malč” dodjeljuje se brojčana oznaka „048”.

Članak 6.

Odluka 2006/799/EZ i Odluka 2007/64/EZ stavljaju se izvan snage.

Članak 7.

1.   Odstupajući od članka 6., zahtjevi za znak za okoliš EU-a za proizvode obuhvaćene skupinom proizvoda „poboljšivači tla” ili „uzgojni supstrati” koji su podneseni prije datuma donošenja ove Odluke ocjenjuju se u skladu s uvjetima utvrđenima Odlukom 2006/799/EZ odnosno Odlukom 2007/64/EZ.

2.   Zahtjevi za znak za okoliš EU-a za proizvode koji su obuhvaćeni skupinom proizvoda „poboljšivači tla” ili „uzgojni supstrati” podneseni u roku od dva mjeseca od datuma donošenja ove Odluke mogu se temeljiti na mjerilima iz Odluke 2006/799/EZ odnosno Odluke 2007/64/EZ ili na mjerilima utvrđenima ovom Odlukom. Ti se zahtjevi ocjenjuju u skladu s mjerilima na kojima se temelje.

3.   Potvrde za znak za okoliš EU-a dodijeljene u skladu s mjerilima utvrđenima Odlukom 2006/799/EZ i Odlukom 2007/64/EZ mogu se upotrebljavati 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

Članak 8.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. studenoga 2015.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2006/799/EZ od 3. studenoga 2006. o uspostavljanju revidiranih ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva u vezi s ocjenjivanjem i provjeravanjem za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice sredstvima za poboljšavanje tla (SL L 325, 24.11.2006., str. 28.).

(3)  Odluka Komisije 2007/64/EZ od 15. prosinca 2006. o utvrđivanju revidiranih ekoloških mjerila i, s njima povezanih, zahtjeva za ocjenjivanje i verifikaciju za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice za uzgojne supstrate (SL L 32, 6.2.2007., str. 137.).


PRILOG

OKVIR

MJERILA ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-a

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč:

Mjerilo 1.

– Sastojci

Mjerilo 2.

– Organski sastojci

Mjerilo 3.

– Mineralni uzgojni supstrati i mineralni sastojci

Mjerilo 3.1.

– Potrošnja energije i emisije CO2

Mjerilo 3.2.

– Mjesta vađenja minerala

Mjerilo 3.3

– Upotreba mineralnih uzgojnih supstrata i njihovo zbrinjavanje nakon upotrebe

Mjerilo 4.

– Reciklirani/oporabljeni materijali i organski materijali u uzgojnim supstratima

Mjerilo 5.

– Ograničavanje opasnih tvari

Mjerilo 5.1.

– Teški metali

Mjerilo 5.2.

– Policiklički aromatski ugljikovodici

Mjerilo 5.3.

– Opasne tvari i smjese

Mjerilo 5.4.

– Tvari navedene u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

Mjerilo 5.5.

– Granične vrijednosti za E. coli i Salmonella spp.

Mjerilo 6.

– Stabilnost

Mjerilo 7.

– Fizički zagađivači

Mjerilo 8.

– Organska tvar i suha tvar

Mjerilo 9.

– Održivo sjemenje korova i biljne presadnice

Mjerilo 10.

– Reakcija biljaka

Mjerilo 11.

– Svojstva uzgojnih supstrata

Mjerilo 12.

– Pružanje informacija

Mjerilo 13.

– Informacije na znaku za okoliš EU-a

Tablica 1.

Primjenjivost različitih mjerila na svaku vrstu proizvoda obuhvaćenog područjem primjene

Mjerilo

Uzgojni supstrati

Poboljšivači tla

Malč

Mjerilo 1. – Sastojci

x

x

x

Mjerilo 2. – Organski sastojci

x

x

x

Mjerilo 3.1. – Mineralni uzgojni supstrati i mineralni sastojci: potrošnja energije i emisije CO2

x

 

 

Mjerilo 3.2. – Mineralni uzgojni supstrati i mineralni sastojci: mjesta vađenja minerala

x

x

x

Mjerilo 3.3 – Mineralni uzgojni supstrati i mineralni sastojci: upotreba mineralnih uzgojnih supstrata i njihovo zbrinjavanje nakon upotrebe

x

 

 

Mjerilo 4. – Reciklirani/oporabljeni materijali i organski materijali u uzgojnim supstratima

x

 

 

Mjerilo 5. – Ograničavanje opasnih tvari

 

 

 

Mjerilo 5.1. – Teški metali

x

x

x

Mjerilo 5.2. – Policiklički aromatski ugljikovodici

x

x

x

Mjerilo 5.3. – Opasne tvari i smjese

x

x

x

Mjerilo 5.4. – Tvari navedene u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

x

x

x

5.5. – Granične vrijednosti za E. coli i Salmonella spp.

x

x

x

Mjerilo 6. – Stabilnost

x

x

x

Mjerilo 7. – Fizički zagađivači

x

x

x

Mjerilo 8. – Organska tvar i suha tvar

 

x

x

Mjerilo 9. – Održivo sjemenje korova i biljne presadnice

x

x

 

Mjerilo 10. – Reakcija biljaka

x

x

 

Mjerilo 11. – Svojstva uzgojnih supstrata

x

 

 

Mjerilo 12. – Pružanje informacija

x

x

x

Mjerilo 13. – Informacije na znaku za okoliš EU-a

x

x

x

ZAHTJEVI U POGLEDU PROCJENE I VERIFIKACIJE

Za svako mjerilo navedeni su specifični zahtjevi za procjenu i verifikaciju.

Ako se od podnositelja zahtjeva traži dostavljanje izjava, dokumenata, analiza, izvješća o ispitivanjima ili drugih dokaza kojima se dokazuje sukladnost s mjerilima, ti dokazi mogu, prema potrebi, potjecati od podnositelja zahtjeva i/ili njegova ili njegovih dobavljača.

Nadležna tijela prvenstveno priznaju potvrde koje izdaju tijela akreditirana u skladu s relevantnom usklađenom normom za ispitne i umjerne laboratorije te verifikacije tijela akreditiranih u skladu s relevantnom usklađenom normom za tijela koja certificiraju proizvode, postupke i usluge.

Prema potrebi, osim ispitnih metoda navedenih za svako mjerilo mogu se koristiti i druge metode ako ih nadležno tijelo koje procjenjuje zahtjev prihvati kao jednakovrijedne.

Nadležna tijela mogu prema potrebi zatražiti popratnu dokumentaciju i mogu provoditi neovisne verifikacije.

Preduvjet je da proizvod ispunjava sve odgovarajuće pravne zahtjeve zemlje (zemalja) u kojoj (kojima) se taj proizvod namjerava staviti na tržište. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti proizvoda s tim zahtjevom.

Uzorkovanje se provodi u skladu s normom EN 12579 (poboljšivači tla i uzgojni supstrati; uzorkovanje). Uzorci se pripremaju u skladu s normom EN 13040 (poboljšivači tla i uzgojni supstrati; priprema uzorka za kemijsko i fizikalno ispitivanje, određivanje sadržaja suhe tvari i vlage te specifične gustoće).

Za godinu podnošenja zahtjeva učestalost uzorkovanja i ispitivanja mora ispunjavati zahtjeve iz Dodatka 1. Za iduće godine učestalost uzorkovanja i ispitivanja konačnih proizvoda mora ispunjavati zahtjeve iz Dodatka 2. Različita učestalost uzorkovanja i ispitivanja određena je za sljedeće vrste postrojenja:

:

1. tip

:

postrojenja za obradu otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla,

:

2. tip

:

postrojenja za proizvodnju u kojima se koriste materijali iz postrojenja 1. tipa,

:

3. tip

:

postrojenja za proizvodnju u kojima se ne koriste materijali dobiveni od otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla.

Za postrojenja 2. tipa učestalost uzorkovanja i ispitivanja za godinu podnošenja zahtjeva i sljedeće godine ista je kao i učestalost za 3. tip ako njihovi dobavljači materijala dobivenih od otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla ispunjavaju mjerila za znak za okoliš EU-a za poboljšivače tla. Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješća o ispitivanjima dobivena od dobavljača te dokumentaciju kako bi se osigurala sukladnost dobavljača s mjerilima za znak za okoliš EU-a. Nadležno tijelo može proglasiti valjanima učestalost uzorkovanja i ispitivanja u okviru nacionalnog ili regionalnog zakonodavstva i norme kako bi se osiguralo da dobavljači materijala dobivenih od otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla ispunjavaju mjerila za znak za okoliš EU-a. Ako se proizvod sastoji od materijala životinjskog podrijetla ili ga sadržava, upućuje se na mikrobiološke norme i zdravstvene kontrole životinja i ljudi određene Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011 (2).

Mjerilo 1. – Sastojci

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč.

Prihvaćaju se organski i/ili mineralni sastojci.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu popis sastojaka proizvoda.

Mjerilo 2. – Organski sastojci

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč.

Mjerilo 2.1.

Konačni proizvod ne smije sadržavati treset.

Mjerilo 2.2.

1.

Sljedeći su materijali dopušteni organski sastojci konačnog proizvoda:

materijali dobiveni recikliranjem biootpada iz odvojeno skupljenog otpada, kako je određeno člankom 3. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3),

materijali dobiveni iz nusproizvoda životinjskog podrijetla 2. i 3. kategorije, kako je utvrđeno člankom 32. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (4) te tehničkim normama koje su utvrđene provedbom Uredbe (EU) br. 142/2011,

materijali dobiveni iz fekalija, slama i drugi neopasni poljoprivredni ili šumski materijal, kako je određeno člankom 2. stavkom 1. točkom (f) Direktive 2008/98/EZ,

materijali dobiveni iz bilo kojeg drugog nusproizvoda biomase, kako je određeno člankom 5. Direktive 2008/98/EZ, koji nisu gore navedeni, podložno odredbama točke 2. i podmjerila 2.3.,

materijali dobiveni recikliranjem ili oporabom bilo koje druge otpadne biomase koja nije gore navedena, podložno odredbama točke 2. i podmjerila 2.3.

2.

Sljedeći materijali nisu dopušteni organski sastojci konačnog proizvoda:

materijali koji su u cijelosti ili djelomično dobiveni iz organskog dijela miješanog komunalnog otpada iz kućanstva odvojenog mehaničkom, fizikalno-kemijskom, biološkom i/ili ručnom obradom,

materijali koji su u cijelosti ili djelomično dobiveni od muljeva dobivenih obradom komunalne kanalizacijske vode i muljeva dobivenih iz industrije papira,

materijali koji su u cijelosti ili djelomično dobiveni od muljeva osim onih dopuštenih mjerilom 2.3.,

materijali koji su u cijelosti ili djelomično dobiveni od nusproizvoda životinjskog podrijetla 1. kategorije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009.

Mjerilo 2.3.

Materijali dobiveni recikliranjem ili oporabom muljeva dopušteni su jedino ako muljevi ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

ako su određeni kao jedna od sljedećih vrsta otpada prema europskom popisu otpada, kako je određeno Odlukom Komisije 2000/532/EZ (5) i navedeno u Tablici 2.:

Tablica 2.

Dopušteni muljevi i njihove oznake prema europskom popisu otpada

0203 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka prilikom pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kave, čaja i duhana, konzerviranja, proizvodnje kvasca i ekstrakta kvasca, pripremanja melase i fermentacije

0204 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka prilikom proizvodnje šećera

0205 02

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka prilikom proizvodnje mljekarskih proizvoda

0206 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka u pekarstvu i slastičarstvu

0207 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka prilikom proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića (osim kave, čaja, i kakaa)

(b)

muljevi su razdvojeni prema izvoru, što znači da nije došlo do miješanja s efluentima ili muljevima izvan određenog proizvodnog procesa.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu informacije o podrijetlu svih organskih sastojaka proizvoda i izjavu o sukladnosti s gore navedenim zahtjevom.

Mjerilo 3. – Mineralni uzgojni supstrati i mineralni sastojci

Mjerilo 3.1. Potrošnja energije i emisije CO2

Ovo se mjerilo primjenjuje samo na mineralne uzgojne supstrate.

U proizvodnji ekspandiranih minerala i mineralne vune poštuju se sljedeći pragovi povezani s potrošnjom energije i emisijama CO2:

potrošnja energije/proizvod ≤ 11 GJ/t proizvoda,

emisije CO2/proizvod ≤ 0,8 t CO2/t proizvoda.

Omjer potrošnja energije/proizvod računa se kao godišnji prosjek kako slijedi:

Formula

pri čemu:

n je broj godina razdoblja u kojemu se računa prosjek

i je svaka godina razdoblja u kojemu se računa prosjek

Production je proizvodnja mineralne vune ili ekspandiranih minerala u tonama u godini i

F je godišnja potrošnja goriva u procesu proizvodnje u godini i

Elgrid je godišnja potrošnja električne energije iz mreže u godini i

Hcog je godišnja potrošnja korisne topline iz kogeneracije u godini i

Elcog je godišnja potrošnja električne energije iz kogeneracije u godini i

Ref Ηη i Ref Εη su referentne vrijednosti učinkovitosti za odvojenu proizvodnju toplinske i električne energije kako je određeno Direktivom 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6) te izračunato u skladu s Provedbenom odlukom Komisije 2011/877/EU (7)

PEScog je ušteda primarne energije kogeneracijskog postrojenja kako je definirana Direktivom 2012/27/EU u godini i

Omjer emisije CO2/proizvod računa se kao godišnji prosjek kako slijedi:

Formula

pri čemu:

n je broj godina razdoblja u kojemu se računa prosjek

i je svaka godina razdoblja u kojemu se računa prosjek

Production je proizvodnja mineralne vune u tonama u godini i

Direct CO2 su emisije CO2 kako su određene Uredbom Komisije (EU) br. 601/2012 (8) u godini i

Indirect CO2 su neizravne emisije CO2 zbog konačne godišnje potrošnje energije za godinu i te se računaju kako slijedi:

Formula

pri čemu:

FEgrid je prosječni intenzitet ugljika električne mreže u EU-u prema metodologiji MEErP (9) (0,384 t CO2/MWhe = 0,107 t CO2/GJe)

FEfuel cog je faktor emisije CO2 goriva potrošenog u kogeneracijskom postrojenju

Izravne emisije CO2 prate se u skladu s Uredbom (EU) br. 601/2012.

Omjeri potrošnja energije/proizvod i emisije CO2/proizvod računa se za razdoblje od zadnjih pet godina prije podnošenja zahtjeva. Ako postrojenje radi manje od pet godina na dan podnošenja zahtjeva, omjer se računa kao godišnji prosjek tog razdoblja rada, koje mora biti najmanje godinu dana.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izjavu u kojoj je sljedeće:

omjer potrošnja energije (GJ)/proizvod (tona),

omjer emisije CO2 (tona)/proizvod (tona),

izravne emisije CO2 (tone) za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

neizravne emisije CO2 (tone) za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

potrošeno gorivo, potrošnja svakog goriva (GJ), podproces(i) proizvodnje prilikom kojeg (kojih) je gorivo potrošeno, za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

potrošnja električne energije iz mreže (GJ konačne energije) za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

potrošnja korisne topline iz kogeneracije (GJ konačne energije) za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

potrošnja električne energije iz kogeneracije (GJ konačne energije) za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

referentne vrijednosti učinkovitosti za odvojenu proizvodnju toplinske i električne energije,

ušteda primarne energije (%) kogeneracije za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

goriva upotrijebljena u kogeneraciji i njihov udjel u mješavini goriva za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek.

Uz izjave moraju se dostaviti sljedeći dokumenti:

izvješće o godišnjim emisijama u skladu s Uredbom (EU) br. 601/2012 za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

verifikacijsko izvješće kojim se potvrđuje da je izvješće o godišnjim emisijama zadovoljavajuće u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 600/2012 (10) za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

evidencija o potrošnji električne energije iz mreže koju dostavlja dobavljač za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

evidencija o potrošnji korisne topline i električne energije iz kogeneracije, i na lokaciji i kupljene, za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek.

Mjerilo 3.2. Mjesta vađenja minerala

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč.

Dobiveni minerali mogu biti sastojci konačnog proizvoda pod uvjetom:

1.

(unutar EU-a): ako su dobiveni s područja mreže Natura 2000 koja se sastoje od posebnih zaštićenih područja u skladu s Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11) o očuvanju divljih ptica te posebnih područja očuvanja u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ (12) o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, da je vađenje ocijenjeno i odobreno u skladu s odredbama članka 6. Direktive 92/43/EEZ i uzimajući u obzir smjernice Europske komisije o neenergetskom vađenju minerala i mreži Natura 2000 (13);

2.

(izvan EU-a): ako su dobiveni sa zaštićenih područja određenih u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zemalja podrijetla odnosno zemalja izvoznica, da je vađenje ocijenjeno i odobreno u skladu s odredbama kojima se daje jamstvo istovjetno onomu pod točkom 1).

Procjena i verifikacija:

Ako se vađenje minerala obavilo u područjima mreže Natura 2000 (u EU-u) ili u zaštićenim područjima određenima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zemalja podrijetla odnosno zemalja izvoznica (izvan EU-a), podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s tim zahtjevom koju izdaju nadležna tijela ili preslik odobrenja koji izdaju nadležna tijela.

Mjerilo 3.3. Upotreba mineralnih uzgojnih supstrata i njihovo zbrinjavanje nakon upotrebe

Ovo se mjerilo primjenjuje samo na mineralne uzgojne supstrate.

Mineralni uzgojni supstrati daju se na korištenje samo za profesionalne hortikulturne primjene.

Podnositelj zahtjeva nudi kupcima strukturiranu uslugu prikupljanja i recikliranja, pri čemu se mogu angažirati treći pružatelji usluga. Usluga prikupljanja i recikliranja pokriva najmanje 70 % volumnog udjela prodaje proizvoda koju podnositelj zahtjeva ostvari diljem Europske unije.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izjavu da se mineralni uzgojni supstrati nude na korištenje samo za profesionalne hortikulturne primjene. Informacije koje se daju krajnjem korisniku sadržavaju izjavu o profesionalnoj hortikulturnoj primjeni proizvoda.

Podnositelj zahtjeva izvješćuje nadležno tijelo o mogućnostima izbora u pogledu usluge strukturiranog prikupljanja i recikliranja te rezultata realizirane odnosno realiziranih mogućnosti. Podnositelj zahtjeva dostavlja posebno sljedeću dokumentaciju i informacije:

dokumentaciju povezanu s ugovorom između proizvođača i pružatelja usluga,

opis prikupljanja, prerade i odredišta,

godišnji pregled ukupne količine prodanih uzgojnih supstrata u državama članicama Europske unije te godišnji pregled količine prodaje u područjima onih država članica u kojima se nudi prikupljanje i obrada,

u slučaju novih sudionika dostavlja se procjena godišnjeg pregleda ukupne količine prodanih uzgojnih supstrata u državama članicama Europske unije te procjena godišnjeg pregleda količine prodaje u područjima onih država članica u kojima se nudi prikupljanje i obrada. Stvarni se podaci dostavljaju godinu dana nakon dodjele znaka za okoliš EU-a.

Mjerilo 4. – Reciklirani/oporabljeni materijali i organski materijali u uzgojnim supstratima

Ovo se mjerilo primjenjuje samo na uzgojne supstrate.

Proizvodi uzgojnih supstrata moraju sadržavati minimalni postotak recikliranih/oporabljenih ili organskih sastojaka, kako slijedi:

(a)

uzgojni supstrat mora sadržavati najmanje 30 % organskih sastojaka (izraženo kao obujam organskih sastojaka po ukupnom obujmu konačnog proizvoda); ili

(b)

mineralni uzgojni supstrat mora sadržavati mineralne sastojke proizvedene u postupku u kojemu se upotrebljava najmanje 30 % recikliranih materijala (izraženo kao suha masa recikliranih/oporabljenih materijala po ukupnoj suhoj masi ulaznih materijala).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva navodi sljedeće informacije:

za slučaj (a): obujam organskih sastojaka prijavljenih u okviru mjerila 1. po ukupnom obujmu konačnog proizvoda, ili

za slučaj (b): suhu masu recikliranih/oporabljenih materijala po ukupnoj suhoj masi ulaznih materijala.

Za slučaj (b) podnositelj zahtjeva također prijavljuje sljedeće informacije o mineralnim sastojcima:

ulazne sirovine, suhu masu ulaznih sirovina po ukupnoj suhoj masi ulaznih materijala i podrijetlo svake ulazne sirovine, te

reciklirane/oporabljene ulazne materijale, suhu masu ulaznih recikliranih/oporabljenih materijala po ukupnoj suhoj masi ulaznih materijala i podrijetlo svih ulaznih recikliranih/oporabljenih materijala.

Mjerilo 5. – Ograničavanje opasnih tvari

Mjerilo 5.1. Granične vrijednosti za teške metale

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč.

(a)   Poboljšivači tla, malč i organski sastojci uzgojnih supstrata

Za poboljšivače tla, malč i organske sastojke uzgojnih supstrata udio sljedećih elemenata u konačnom proizvodu ili sastojku ne smije premašiti vrijednosti iz Tablice 3., izmjerene kao suha masa proizvoda.

Tablica 3.

Granične vrijednosti teških metala za poboljšivače tla, malč i organske sastojke uzgojnih supstrata

Teški metal

Najveći dopušteni udio u proizvodu (mg/kg suhe mase)

Kadmij (Cd)

1

Ukupni krom (Cr)

100

Bakar (Cu)

100

Živa (Hg)

1

Nikal (Ni)

50

Olovo (Pb)

100

Cink (Zn)

300

(b)   Uzgojni supstrati

Za uzgojne supstrate, uključujući mineralne uzgojne supstrate, udio sljedećih elemenata u konačnom proizvodu ne smije premašiti vrijednosti iz Tablice 4., izmjerene kao suha masa proizvoda.

Tablica 4.

Granične vrijednosti teških metala za uzgojne supstrate, uključujući mineralne uzgojne supstrate

Teški metal

Najveći dopušteni udio u proizvodu (mg/kg suhe mase)

Kadmij (Cd)

3

Ukupni krom (Cr)

150

Bakar (Cu)

100

Živa (Hg)

1

Nikal (Ni)

90

Olovo (Pb)

150

Cink (Zn)

300

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješća o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u odgovarajućim normama EN iz Tablice 5. U slučaju organskih sastojaka uzgojnih supstrata izvješća o ispitivanjima mogu dostaviti dobavljači.

Tablica 5.

Uobičajene metode vađenja i mjerenja teških metala

Teški metali

Metoda mjerenja

Metoda vađenja

Kadmij (Cd)

EN 13650

Za poboljšivače tla, malč, organske sastojke uzgojnih supstrata i uzgojne supstrate, osim mineralnih uzgojnih supstrata:

EN 13650 Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – ekstrakcija elemenata topivih u zlatotopki.

Za mineralne uzgojne supstrate:

EN 13651 Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – ekstrakcija hranjivih tvari i elemenata topivih u kalcijevom kloridu/DTPA-u (CAT).

Ukupni krom (Cr)

EN 13650

Bakar (Cu)

EN 13650

Živa (Hg)

EN 16175 (14)

Nikal (Ni)

EN 13650

Olovo (Pb)

EN 13650

Cink (Zn)

EN 13650

Mjerilo 5.2. Granične vrijednosti za policikličke aromatske ugljikovodike (PAU)

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč, uz izuzetak mineralnih uzgojnih supstrata.

Udio sljedećih policikličkih aromatskih ugljikovodika u konačnom proizvodu ne smije premašiti vrijednost iz Tablice 6., izmjerenu kao suha masa proizvoda.

Tablica 6.

Granična vrijednost za policikličke aromatske ugljikovodike (PAU)

Onečišćujuća tvar

Najveći dopušteni udio u proizvodu (mg/kg suhe mase)

PAU16

6

PAU16= zbroj naftalena, acenaftilena, acenaftena, fluorena, fenantrena, antracena, fluorantena, pirena, benzo[a]antracena, krizena, benzo[b]fluorantena, benzo[k]fluorantena, benzo[a]pirena, indeno[1,2,3-cd]pirena, dibenzo[a,h]antracena i benzo[ghi]perilena

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješća o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u CEN/TS 16181. Mulj, obrađen biološki otpad i tlo – određivanje policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU) plinskom kromatografijom (GC) i tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti (HPLC) ili jednakovrijednom metodom.

Mjerilo 5.3. Opasne tvari i smjese

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč.

Konačni proizvod ne smije se razvrstati i označiti kao akutno toksičan, specifično toksičan za ciljane organe, kao tvar koja izaziva preosjetljivost dišnih putova ili kože, kao karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan, kao opasan po okoliš, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (15).

Proizvod ne smije sadržavati tvari ili smjese razvrstane kao toksične, opasne po okoliš, kao tvari koje izazivaju preosjetljivost dišnih putova ili kože, kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te kako se tumače prema oznakama upozorenja navedenima u Tablici 7. Ovaj zahtjev mora ispunjavati svaki namjerno dodan sastojak čija je koncentracija viša od 0,010 % masenog udjela (pri mokroj masi) u proizvodu. Ako se odrede strože opće ili specifične granične vrijednosti koncentracije u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, one imaju prednost u odnosu na krajnju graničnu vrijednost od 0,010 % masenog udjela (pri mokroj masi) koja je gore navedena.

Tablica 7.

Ograničeno razvrstavanje i kategorizacija opasnosti

Akutna toksičnost

1. i 2. kategorija

3. kategorija

H300 Smrtonosno ako se proguta

H301 Otrovno ako se proguta

H310 Smrtonosno u dodiru s kožom

H311 Otrovno u dodiru s kožom

H330 Smrtonosno ako se udiše

H331 Otrovno ako se udiše

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav

EUH070 Otrovno u dodiru s očima

Specifična toksičnost za ciljane organe

1. kategorija

2. kategorija

H370 Uzrokuje oštećenje organa

H371 Može uzrokovati oštećenje organa

H372 Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože

1.A kategorija

1.B kategorija:

H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H334: Ako se udiše, može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

H334: Ako se udiše, može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

Karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan

1.A i 1.B kategorija

2. kategorija

H340 Može izazvati genetska oštećenja

H341 Sumnja na moguća genetska oštećenja

H350 Može uzrokovati rak

H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka

H350i Može uzrokovati rak ako se udiše

 

H360F Može štetno djelovati na plodnost

H361f Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost

H360D Može naškoditi nerođenom djetetu

H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

H360FD Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu

H361fd Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

H360Fd Može štetno djelovati na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

H362 Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom

H360Df Može naškoditi nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost

 

Opasno za vodeni okoliš

1. i 2. kategorija

3. i 4. kategorija

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš

H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

H413 Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke za vodeni okoliš

H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

 

Opasno za ozonski sloj

H420 Opasno za ozonski sloj

 

Najnovija pravila o razvrstavanju koja je usvojila Unija imaju prednost pred navedenim oznakama upozorenja. U skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 podnositelji zahtjeva stoga osiguravaju da se sva razvrstavanja temelje na najnovijim pravilima razvrstavanja, označivanja i pakiranja tvari i smjesa.

Oznake upozorenja obično se odnose na tvari. Međutim, kad nije moguće dobiti informacije o tvarima, primjenjuju se pravila za razvrstavanje smjesa.

Tvari ili smjese čija se svojstva mijenjaju obradom tako da više nisu bioraspoložive ili se kemijski izmijene tako da se ukloni ranije utvrđena opasnost izuzete su iz mjerila 5.3.

Ovo se mjerilo ne primjenjuje na konačne proizvode koji se sastoje od:

materijala koji nisu obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1907/2006, u skladu s njezinim člankom 2. stavkom 2.,

tvari koje su obuhvaćene člankom 2. stavkom 7. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 u kojoj se određuju mjerila za izuzimanje tvari iz Priloga V. te Uredbe od zahtjeva za registraciju, daljnje korisnike i evaluaciju.

Kako bi se odredilo primjenjuje li se to izuzeće, podnositelj zahtjeva provjerava sve namjerno dodane tvari čija je koncentracija viša od 0,010 % masenog udjela (pri mokroj masi).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva provjerava prisutnost tvari i smjesa koje se mogu razvrstati s pomoću oznaka upozorenja navedenih u ovom mjerilu. Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izjavu o sukladnosti proizvoda s ovim mjerilom.

Izjava sadržava povezanu dokumentaciju, kao što su izjave o sukladnosti koje potpisuju dobavljači, kojom se potvrđuje da tvari, smjese ili materijali nisu razvrstani ni u koji razred opasnosti koji se povezuje s oznakama upozorenja iz Tablice 7. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, u mjeri u kojoj se to može utvrditi najmanje na temelju informacija dostavljenih u skladu sa zahtjevima iz Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Dostavljene informacije odnose se na oblike ili fizikalna stanja tvari ili smjesa upotrijebljenih u konačnom proizvodu.

Kao potpora izjavi o razvrstavanju ili nerazvrstavanju za svaku tvar i smjesu dostavljaju se sljedeće tehničke informacije:

i.

za tvari koje nisu registrirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 ili koje još nisu razvrstane prema usklađenoj klasifikaciji CLP (razvrstavanje, označivanje i pakiranje): informacije u skladu sa zahtjevima iz Priloga VII. toj Uredbi;

ii.

za tvari koje su registrirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 i koje ne udovoljavaju zahtjevima za klasifikaciju CLP (razvrstavanje, označivanje i pakiranje): informacije na temelju registracijskog dosjea predviđenog Uredbom o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) kojima se potvrđuje da tvar nije razvrstana;

iii.

za tvari čije je razvrstavanje usklađeno ili imaju vlastito razvrstavanje: sigurnosno-tehnički listovi ako su dostupni. Ako nisu dostupni ili tvar ima vlastito razvrstavanje, dostavljaju se informacije koje se odnose na razvrstavanje tvari prema opasnosti u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006;

iv.

za smjese: sigurnosno-tehnički listovi ako su dostupni. Ako nisu dostupni, dostavlja se izračun za razvrstavanje smjese u skladu s pravilima iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008, zajedno s informacijama koje se odnose na razvrstavanje smjesa prema opasnosti u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Za materijale od kojih se sastoji konačni proizvod te za tvari i smjese koje se koriste pri oblikovanju i obradi materijala koji ostaju u konačnom proizvodu u koncentraciji iznad granične vrijednosti od 0,010 % masenog udjela (pri mokroj masi) dostavljaju se sigurnosno-tehnički listovi, osim ako se primjenjuje niža opća ili specifična granična vrijednost koncentracije u skladu s člankom 10. Uredbe br. 1272/2008.

Sigurnosno-tehnički listovi ispunjavaju se u skladu s uputama iz odjeljaka 10., 11. i 12. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (zahtjevi za sastavljanje sigurnosno-tehničkih listova). Nepotpune sigurnosno-tehničke listove potrebno je nadopuniti informacijama iz izjava dobavljača kemijskih tvari.

Informacije o bitnim svojstvima tvari mogu se dobiti i drugim sredstvima osim ispitivanjima, primjerice primjenom alternativnih metoda poput in vitro metoda, kvantitativnim modelima odnosa strukture i djelovanja ili primjenom grupiranja i analogije u skladu s Prilogom XI. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Izričito se potiče razmjena relevantnih podataka duž lanca opskrbe.

Za mineralnu vunu podnositelj zahtjeva dostavlja i sljedeće:

(a)

potvrdu kojom se dobiva pravo na upotrebu žiga Europskog odbora za certificiranje proizvoda od mineralne vune (EUCEB) kako bi se dokazala sukladnost s napomenom Q u okviru Uredbe (EZ) br. 1272/2008; te

(b)

izvješće o ispitivanjima u skladu s normom ISO 14184-1. Tekstil. Određivanje formaldehida. Dio 1.: Slobodni i hidrolizirani formaldehid.

Mjerilo 5.4. Tvari navedene u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Konačni proizvod ne smije sadržavati ni jednu namjerno dodanu posebno zabrinjavajuću tvar s popisa iz članka 59. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 prisutnu u konačnom proizvodu u koncentracijama > 0,010 % pri mokroj masi.

Procjena i verifikacija

Na dan podnošenja zahtjeva upućuje se na najnoviji popis posebno zabrinjavajućih tvari. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s mjerilom 5.4., zajedno s povezanom dokumentacijom, uključujući izjave o sukladnosti koje potpisuju dobavljači materijala i preslike odgovarajućih sigurnosno-tehničkih listova za tvari ili smjese u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 za tvari ili smjese. Granične vrijednosti koncentracije navode se u sigurnosno-tehničkim listovima u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za tvari i smjese.

Mjerilo 5.5. Granične vrijednosti za E. coli i Salmonella spp.

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč, uz iznimku mineralnih uzgojnih supstrata.

Udio primarnih patogena u konačnom proizvodu ne smije premašiti razine iz Tablice 8.

Tablica 8.

Granične vrijednosti za E. coli i Salmonella spp.

Patogen

Granične vrijednosti

E. coli

1 000 CFU/g svježe mase

Salmonella spp.

nije prisutna u 25 g svježe mase

CFU= jedinice koje čine kolonije

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješća o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u Tablici 9.

Tablica 9.

Standardna metoda ispitivanja za E. coli i Salmonella spp.

Parametar

Metoda ispitivanja

E. coli

CEN/TR 16193 Mulj, obrađen biološki otpad i tlo. Otkrivanje i prebrojavanje Escherichia coli ili ekvivalenta

Salmonella spp.

ISO 6579 Mikrobiologija hrane za ljude i hrane za životinje – horizontalna metoda za otkrivanje Salmonella spp.

Mjerilo 6. – Stabilnost

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč, uz izuzetak malča koji se potpuno sastoji od lignoceluloznih sastojaka i mineralnih uzgojnih supstrata.

Poboljšivači tla i malč za neprofesionalnu primjenu te uzgojni supstrati za sve primjene moraju zadovoljiti jedan od zahtjeva iz Tablice 10.

Tablica 10.

Zahtjevi u pogledu stabilnosti poboljšivača tla i malča za neprofesionalne primjene te uzgojnih supstrata za sve primjene

Parametar stabilnosti

Zahtjev

Najviši respirometrijski indeks

15 mmol O2/kg organske tvari/h

Razina najmanje stabilnosti, prema testu Rottegrad, prema potrebi

IV (porast temperature prilikom ispitivanja samozagrijavanja od najviše 20 °C iznad okolne temperature)

Poboljšivači tla i malč za profesionalne primjene moraju zadovoljiti jedan od zahtjeva iz Tablice 11.

Tablica 11.

Zahtjevi u pogledu stabilnosti poboljšivača tla i malča za profesionalne primjene

Parametar stabilnosti

Zahtjev

Najviši respirometrijski indeks

25 mmol O2/kg organske tvari/h

Razina najmanje stabilnosti, prema testu Rottegrad, prema potrebi

III (porast temperature prilikom ispitivanja samozagrijavanja od najviše 30 °C iznad okolne temperature)

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješća o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u Tablici 12.

Tablica 12.

Standardna metoda ispitivanja stabilnosti

Parametar

Metoda ispitivanja

Respirometrijski indeks

EN 16087-1 Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – određivanje aerobne biološke aktivnosti. Brzina apsorpcije kisika (OUR)

Rottegrad

EN 16087-2 Poboljšivači tla i uzgojni supstrati. Određivanje aerobne biološke aktivnosti. Ispitivanje samozagrijavanja komposta

Mjerilo 7. – Fizički zagađivači

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč, uz izuzetak mineralnih uzgojnih supstrata.

Udio stakla, metala i plastike veličine komadića > 2 mm u konačnom proizvodu ne smije premašiti 0,5 % suhe mase.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješća o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u tehničkoj specifikaciji CEN/TS 16202 (Mulj, obrađen biološki otpad i tlo – određivanje nečistoća i kamenja) ili nekim drugim jednakovrijednim postupkom ispitivanja koji odobrava nadležno tijelo.

Mjerilo 8. – Organska tvar i suha tvar

Ovo se mjerilo primjenjuje na poboljšivače tla i malč.

Udio organske tvari u konačnom proizvodu, izražen kao gubitak pri izgaranju, mora iznositi najmanje 15 % suhe mase.

Udio suhe tvari u konačnom proizvodu mora biti najmanje 25 % svježe mase.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješća o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u Tablici 13.

Tablica 13.

Standardne metode ispitivanja za suhu tvar i organsku tvar

Parametar

Metoda ispitivanja

Suha tvar (% svježe mase)

EN 13040 Poboljšivači tla i uzgojni supstrati. Priprema uzoraka za kemijska i fizikalna ispitivanja, određivanje sadržaja suhe tvari i vlage te specifične gustoće.

Organska tvar, izražena kao gubitak zbog izgaranja (% suhe mase)

EN 13039 Poboljšivači tla i uzgojni supstrati. Određivanje sadržaja organske tvari i pepela.

Mjerilo 9. – Održivo sjemenje korova i biljne presadnice

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate i poboljšivače tla, uz izuzetak mineralnih uzgojnih supstrata.

Konačni proizvodi ne smiju sadržavati više od dvije jedinice održivog sjemenja korova i biljnih presadnica po litri.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješće o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u tehničkoj specifikaciji CEN/TS 16201 (Mulj, obrađen biološki otpad i tlo – određivanje održivog sjemenja korova i biljnih presadnica) ili nekim drugim jednakovrijednim postupkom ispitivanja koji odobrava nadležno tijelo.

Mjerilo 10. – Reakcija biljaka

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate i poboljšivače tla.

Konačni proizvodi ne smiju negativno utjecati na klijanje biljaka ili njihov naknadni rast.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu valjano ispitivanje provedeno u skladu s postupkom ispitivanja navedenom u normi EN 16086-1 (Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – određivanje reakcije biljaka – Dio 1.: Ispitivanje rasta kineskog kupusa u loncu).

Mjerilo 11. – Svojstva uzgojnih supstrata

Ovo se mjerilo primjenjuje samo na uzgojne supstrate.

Mjerilo 11.1. Električna vodljivost

Električna vodljivost konačnog proizvoda mora biti niža od 100 mS/m.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješće o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u normi EN 13038 (Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – određivanje električne vodljivosti).

Mjerilo 11.2. pH

pH vrijednost konačnog proizvoda mora biti u rasponu od 4 do 7.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješće o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenom u normi EN 13037 (Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – određivanje vrijednosti pH).

Mjerilo 11.3. Udio natrija

Udio natrija u vodenom ekstraktu konačnog proizvoda ne smije premašiti 150 mg/l svježeg proizvoda.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješće o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u normi EN 13652 (Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – ekstrakcija hranjivih tvari i elemenata topivih u vodi).

Mjerilo 11.4. Udio klorida

Udio klorida u vodenom ekstraktu konačnog proizvoda ne smije premašiti 500 mg/l svježeg proizvoda.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješće o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u normi EN 13652 (Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – ekstrakcija hranjivih tvari i elemenata topivih u vodi).

Mjerilo 12. – Pružanje informacija

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč.

Sljedeće se informacije dostavljaju s proizvodom, bilo na ambalaži ili u popratnim letcima.

Mjerilo 12.1. Poboljšivači tla

(a)

Naziv i adresa tijela odgovornog za stavljanje na tržište;

(b)

deskriptor kojim se proizvod označava prema vrsti, uključujući izraz „POBOLJŠIVAČ TLA”;

(c)

identifikacijska oznaka šarže;

(d)

količina (masa);

(e)

raspon udjela vlage;

(f)

glavni materijali (oni s masenim udjelom većim od 5 %) od kojih je proizvod proizveden;

(g)

preporučeni uvjeti skladištenja i preporučeni rok upotrebe;

(h)

upute za sigurno rukovanje i upotrebu;

(i)

opis namjene proizvoda i sva ograničavanja povezana s upotrebom, uključujući izjavu o prikladnosti proizvoda za određene skupine biljaka (npr. acidofilne ili bazofilne biljke);

(j)

pH (upućivanje na upotrijebljenu metodu ispitivanja);

(k)

udio organskog ugljika (%), ukupni udio dušika (%) i udio neorganskog dušika (%) (upućivanje na upotrijebljenu metodu ispitivanja);

(l)

omjer ugljik/dušik;

(m)

ukupni fosfor (%) i ukupni kalij (%) (upućivanje na upotrijebljenu metodu ispitivanja);

(n)

za proizvode s neprofesionalnom namjenom izjava o stabilnosti organske tvari (stabilna ili jako stabilna);

(o)

izjava o preporučenim metodama upotrebe;

(p)

u neprofesionalnim primjenama: preporučena doza primjene izražena u kilogramima proizvoda po površini jediničnog područja (m2) po godini.

Mjerilo 12.2. Uzgojni supstrati

(a)

Naziv i adresa tijela odgovornog za stavljanje na tržište;

(b)

deskriptor kojim se proizvod označava prema vrsti, uključujući izraz „UZGOJNI SUPSTRAT”;

(c)

identifikacijska oznaka šarže;

(d)

količina (volumen ili broj ploča, ako je riječ o mineralnoj vuni, navodeći dimenzije ploče);

(e)

raspon udjela vlage;

(f)

glavni materijali (oni s volumnim udjelom većim od 5 %) od kojih je proizvod proizveden;

(g)

preporučeni uvjeti skladištenja i preporučeni rok upotrebe;

(h)

upute za sigurno rukovanje i upotrebu;

(i)

opis namjene proizvoda i sva ograničavanja povezana s upotrebom, uključujući izjavu o prikladnosti proizvoda za određene skupine biljaka (npr. acidofilne ili bazofilne biljke);

(j)

pH (EN 13037);

(k)

električna vodljivost (ekstrakcija 1:5);

(l)

inhibicija klijanja (EN 16086-1);

(m)

inhibicija rasta (EN 16086-1);

(n)

izjava o stabilnosti organske tvari (stabilna ili jako stabilna);

(o)

izjava o preporučenim metodama upotrebe;

(p)

za mineralne uzgojne supstrate izjava o profesionalnoj hortikulturnoj primjeni.

Mjerilo 12.3. Malč

(a)

Naziv i adresa tijela odgovornog za stavljanje na tržište;

(b)

deskriptor kojim se proizvod označava prema vrsti, uključujući izraz „MALČ”;

(c)

identifikacijska oznaka šarže;

(d)

količina (volumen);

(e)

raspon udjela vlage;

(f)

glavni materijali (oni s volumnim udjelom većim od 5 %) od kojih je proizvod proizveden;

(g)

upute za sigurno rukovanje i upotrebu;

(h)

opis namjene proizvoda i sva ograničavanja povezana s upotrebom, uključujući izjavu o prikladnosti proizvoda za određene skupine biljaka (npr. acidofilne ili bazofilne biljke);

(i)

pH (upućivanje na upotrijebljenu metodu ispitivanja);

(j)

izjava o stabilnosti organske tvari (stabilna ili jako stabilna), prema potrebi, za neprofesionalnu upotrebu;

(k)

izjava o preporučenim metodama upotrebe;

(l)

za neprofesionalne primjene: preporučena doza primjene izražena u mm.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva daje izjavu da je proizvod sukladan s ovim mjerilom i nadležnom tijelu dostavlja primjerak ambalaže ili letka ili teksta informacija za korisnike napisanog na ambalaži ili u popratnim letcima.

Mjerilo 13. – Informacije na znaku za okoliš EU-a

Neobavezna oznaka s poljem za tekst sadržava sljedeći tekst:

promiče recikliranje materijala,

promiče upotrebu obnovljivih i recikliranih materijala.

Za poboljšivače tla i malč navode se sljedeće dodatne informacije:

smanjuje onečišćenje tla i vode ograničavanjem koncentracija teških metala.

Smjernice za upotrebu neobavezne oznake s poljem za tekst mogu se pronaći u dokumentu „Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo” (Smjernice za upotrebu logotipa znaka za okoliš EU-a) na sljedećim internetskim stranicama:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja primjerak ambalaže proizvoda na kojem je prikazana oznaka, zajedno s izjavom o sukladnosti s ovim mjerilom.


(1)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).

(3)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).

(5)  Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluka Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).

(6)  Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

(7)  Provedbena odluka Komisije 2011/877/EU od 19. prosinca 2011. o utvrđivanju usklađenih referentnih vrijednosti učinkovitosti za odvojenu proizvodnju električne i toplinske energije u primjeni Direktive 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2007/74/EZ (SL L 343, 23.12.2011., str. 91.).

(8)  Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, 12.7.2012., str. 30.).

(9)  Metodologija za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom (http://www.meerp.eu/).

(10)  Uredba Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. o verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 181, 12.7.2012., str. 1.).

(11)  Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

(12)  Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

(13)  EC Guidance on undertaking new non-energy extractive activities in accordance with Natura 2000 requirements (Smjernice Europske komisije o poduzimanju novih neenergetskih djelatnosti vađenja) (http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf).

(14)  EN 16175 Mulj, obrađen biološki otpad i tlo – određivanje žive. Dio 1.: Atomska apsorpcijska spektrometrija – tehnika hladnih para (CV-AAS) i Dio 2.: Atomska fluorescencijska spektrometrija – tehnika hladnih para (CV-AFS).

(15)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

Dodatak 1.

Uzorkovanje i učestalost ispitivanja za godinu podnošenja zahtjeva

Vrsta postrojenja

Mjerilo

Godišnja količina ulaznog materijala/godišnja proizvodnja

Učestalost ispitivanja

1. tip: postrojenja za obradu otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla

5.1.

Granične vrijednosti za teške metale

5.5.

Granične vrijednosti za E. coli i Salmonella spp.

6.

Stabilnost

7.

Fizički zagađivači

8.

Organska tvar i suha tvar

9.

Održivo sjemenje korova i biljne presadnice

10.

Reakcija biljaka

11.

Svojstva uzgojnih supstrata

ulazni materijal (t) ≤ 3 000

1 na svakih 1 000 tona ulaznog materijala, zaokruženo na najbliži cijeli broj

3 000 < ulazni materijal (t) ≤ 20 000

4 (jedan uzorak svake sezone)

ulazni materijal (t) > 20 000

broj godišnjih analiza = godišnja količina ulaznog materijala (u tonama)/10 000 tona + 1

najmanje 4 i najviše 12

5.2.

PAU

ulazni materijal (t) ≤ 3 000

1

3 000 < ulazni materijal (t) ≤ 10 000

2

10 000 < ulazni materijal (t) ≤ 20 000

3

20 000 < ulazni materijal (t) ≤ 40 000

4

40 000 < ulazni materijal (t) ≤ 60 000

5

60 000 < ulazni materijal (t) ≤ 80 000

6

80 000 < ulazni materijal (t) ≤ 100 000

7

100 000 < ulazni materijal (t) ≤ 120 000

8

120 000 < ulazni materijal (t) ≤ 140 000

9

140 000 < ulazni materijal (t) ≤ 160 000

10

160 000 < ulazni materijal (t) ≤ 180 000

11

ulazni materijal (t) > 180 000

12

2. tip: postrojenja za proizvodnju u kojima se koriste materijali iz postrojenja 1. tipa

5.1.

Granične vrijednosti za teške metale

5.5.

Granične vrijednosti za E. coli i Salmonella spp.

6.

Stabilnost

7.

Fizički zagađivači

8.

Organska tvar i suha tvar

9.

Održivo sjemenje korova i biljne presadnice

10.

Reakcija biljaka

11.

Svojstva uzgojnih supstrata

proizvodnja (m3) ≤ 5 000

reprezentativni miješani uzorci iz dvije šarže u skladu s normom EN 12579 (1)

proizvodnja (m3) > 5 000

reprezentativni miješani uzorci iz četiri šarže u skladu s normom EN 12579

5.2.

PAU

proizvodnja (m3) ≤ 5 000

reprezentativni miješani uzorak ili uzorci iz jedne šarže u skladu s normom EN 12579

proizvodnja (m3) > 5 000

reprezentativni miješani uzorci iz dvije šarže u skladu s normom EN 12579

3. tip: postrojenja za proizvodnju u kojima se NE koriste materijali dobiveni od otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla

5.1.

Granične vrijednosti za teške metale

5.5.

Granične vrijednosti za E. coli i Salmonella spp.

6.

Stabilnost

7.

Fizički zagađivači

8.

Organska tvar i suha tvar

9.

Održivo sjemenje korova i biljne presadnice

10.

Reakcija biljaka

11.

Svojstva uzgojnih supstrata

proizvodnja (m3) ≤ 5 000

reprezentativni miješani uzorak ili uzorci iz jedne šarže u skladu s normom EN 12579

proizvodnja (m3) > 5 000

reprezentativni miješani uzorci iz dvije šarže u skladu s normom EN 12579

5.2.

PAU

neovisno o omjeru ulazni materijal/proizvodnja

reprezentativni miješani uzorak ili uzorci iz jedne šarže u skladu s normom EN 12579


(1)  EN 12579 Poboljšivači tla i uzgojni supstrati. Uzorkovanje.

Dodatak 2.

Uzorkovanje i učestalost ispitivanja za iduće godine

Vrsta postrojenja

Mjerila

Godišnja količina ulaznog materijala/godišnja proizvodnja

Učestalost ispitivanja

1. tip: postrojenja za obradu otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla

5.1.

Granične vrijednosti za teške metale

5.5.

Granične vrijednosti za E. coli i Salmonella spp.

6.

Stabilnost

7.

Fizički zagađivači

8.

Organska tvar i suha tvar

9.

Održivo sjemenje korova i biljne presadnice

10.

Reakcija biljaka

11.

Svojstva uzgojnih supstrata

ulazni materijal (t) ≤ 1 000

1

ulazni materijal (t) > 1 000

broj godišnjih analiza = godišnja količina ulaznog materijala (u tonama)/10 000 tona + 1

najmanje 2 i najviše 12

5.2.

PAU

ulazni materijal (t) ≤ 10 000

0,25 (jednom u četiri godine)

10 000 < ulazni materijal (t) ≤ 25 000

0,5 (jednom u dvije godine)

25 000 < ulazni materijal (t) ≤ 50 000

1

50 000 < ulazni materijal (t) ≤ 100 000

2

100 000 < ulazni materijal (t) ≤ 150 000

3

150 000 < ulazni materijal (t) ≤ 200 000

4

200 000 < ulazni materijal (t) ≤ 250 000

5

250 000 < ulazni materijal (t) ≤ 300 000

6

300 000 < ulazni materijal (t) ≤ 350 000

7

350 000 < ulazni materijal (t) ≤ 400 000

8

400 000 < ulazni materijal (t) ≤ 450 000

9

450 000 < ulazni materijal (t) ≤ 500 000

10

500 000 < ulazni materijal (t) ≤ 550 000

11

ulazni materijal (t) > 550 000

12

2. tip: postrojenja za proizvodnju u kojima se koriste materijali iz postrojenja 1. tipa

5.1.

Granične vrijednosti za teške metale

5.5.

Granične vrijednosti za E. coli i Salmonella spp.

6.

Stabilnost

7.

Fizički zagađivači

8.

Organska tvar i suha tvar

9.

Održivo sjemenje korova i biljne presadnice

10.

Reakcija biljaka

11.

Svojstva uzgojnih supstrata

proizvodnja (m3) ≤ 5 000

reprezentativni miješani uzorak ili uzorci iz jedne šarže u skladu s normom EN 12579

proizvodnja (m3) > 5 000

reprezentativni miješani uzorci iz dvije šarže u skladu s normom EN 12579

5.2

PAU

proizvodnja (m3) ≤ 15 000

reprezentativni miješani uzorak ili uzorci iz jedne šarže u skladu s normom EN 12579, jednom svake četiri godine

15 000 < proizvodnja (m3) ≤ 40 000

reprezentativni miješani uzorak ili uzorci iz jedne šarže u skladu s normom EN 12579, svake dvije godine

proizvodnja (m3) > 40 000

reprezentativni miješani uzorak ili uzorci iz jedne šarže u skladu s normom EN 12579, svake godine

3. tip: postrojenja za proizvodnju u kojima se NE koriste materijali dobiveni od otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla

5.1.

Granične vrijednosti za teške metale

5.5.

Granične vrijednosti za E. coli i Salmonella spp.

6.

Stabilnost

7.

Fizički zagađivači

8.

Organska tvar i suha tvar

9.

Održivo sjemenje korova i biljne presadnice

10.

Reakcija biljaka

11.

Svojstva uzgojnih supstrata

neovisno o omjeru ulazni materijal/proizvodnja

reprezentativni miješani uzorak ili uzorci iz jedne šarže u skladu s normom EN 12579

5.2.

PAU

neovisno o omjeru ulazni materijal/proizvodnja

reprezentativni miješani uzorak ili uzorci iz jedne šarže u skladu s normom EN 12579, jednom svake četiri godine


Top