Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2094

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2094 оd 19. studenoga 2015. o nadoknadi odobrenih sredstava prenesenih iz financijske godine 2015. u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

OJ L 303, 20.11.2015, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2094/oj

20.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 303/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2094

оd 19. studenoga 2015.

o nadoknadi odobrenih sredstava prenesenih iz financijske godine 2015. u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 26. stavak 6.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 169. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) odobrena sredstva za koja nije preuzeta obveza, a koja se odnose na aktivnosti financirane iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 mogu se prenijeti u sljedeću financijsku godinu. Takav prijenos ograničen je na 2 % početnih odobrenih sredstava i iznos prilagodbe izravnih plaćanja iz članka 8. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1307/2013 (3) koji je primijenjen tijekom prethodne financijske godine. Kao rezultat toga može doći do dodatnog plaćanja krajnjim korisnicima koji podliježu toj prilagodbi.

(2)

U skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013, odstupajući od članka 169. stavka 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, države članice vraćaju prijenos iz članka 169. stavka 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 krajnjim korisnicima koji podliježu stopi prilagodbe u financijskoj godini na koju se odobrena sredstva prenose. Ta nadoknada primjenjuje se isključivo na krajnje korisnike u državama članicama u kojima se financijska disciplina primjenjivala (4) prethodne financijske godine.

(3)

Pri utvrđivanju iznosa prijenosa koji treba vratiti, u skladu s člankom 26. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1306/2013 treba uzeti u obzir iznose pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru iz članka 25. te Uredbe, koji nisu stavljeni na raspolaganje za krizne mjere do kraja financijske godine.

(4)

U skladu s člankom 1. stavkom 1. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1227/2014 (5) financijska disciplina primjenjuje se na izravna plaćanja za kalendarsku godinu 2014. radi utvrđivanja pričuve za krize u iznosu od 433 milijuna EUR. Pričuva za krize nije upotrijebljena u financijskoj godini 2015.

(5)

Na temelju izjava država članica o rashodima za razdoblje od 16. listopada 2014. do 15. listopada 2015. stvarno primijenjeno smanjenje financijske discipline država članica u financijskoj godini 2015. iznosi 409,8 milijuna EUR.

(6)

Slijedom toga, neiskorištena odobrena sredstva koja odgovaraju iznosu financijske discipline primijenjene u financijskoj godini 2015. od 409,8 milijuna EUR, što je i dalje unutar granice od 2 % početnih odobrenih sredstava, mogu se prenijeti u financijsku godinu 2016. nakon odluke Komisije u skladu s člankom 169. stavkom 3. petim podstavkom Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

(7)

Kako bi se osiguralo da nadoknada tih odobrenih sredstava krajnjim korisnicima ostane proporcionalna iznosu prilagodbe financijske discipline, primjereno je da Komisija utvrdi iznose koji su na raspolaganju državama članicama za nadoknadu.

(8)

Kako države članice ne bi morale izvršiti dodatno plaćanje te nadoknade, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. prosinca 2015. Slijedom toga, iznosi utvrđeni ovom Uredbom konačni su i primjenjuju se, ne dovodeći u pitanje primjenu smanjenja u skladu s člankom 41. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013, na sve druge ispravke koji su uzeti u obzir u odluci o mjesečnim plaćanjima za rashode koje su agencije za plaćanja država članica ostvarile u listopadu 2015., u skladu s člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, na sve odbitke i dodatna plaćanja u skladu s člankom 18. stavkom 4. te Uredbe te na sve odluke koje će se donijeti u okviru postupka poravnanja računa.

(9)

U skladu s člankom 169. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 odobrena sredstva za koja nije preuzeta obveza mogu se prenijeti samo na sljedeću financijsku godinu. Stoga je primjereno da Komisija utvrdi datume prihvatljivosti za rashode država članica povezane s nadoknadom u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013, uzimajući u obzir poljoprivrednu financijsku godinu kako je definirana u članku 39. te Uredbe.

(10)

Kako bi se uzeli u obzir kratko razdoblje između obavješćivanja o izvršenju odobrenih sredstava EFJP-a za 2015. u okviru podijeljenog upravljanja za razdoblje od 16. listopada 2014. do 15. listopada 2015. koje provode države članice i potreba da se ova Uredba počne primjenjivati od 1. prosinca 2015., ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iznosi odobrenih sredstava koji će se prenijeti iz financijske godine 2015. u skladu s člankom 169. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, a koji su u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013 stavljeni na raspolaganje državama članicama za nadoknadu krajnjim korisnicima koji u financijskoj godini 2016. podliježu stopi prilagodbe utvrđeni su u Prilogu ovoj Uredbi.

Iznosi koji će biti preneseni podliježu odluci Komisije o prijenosu u skladu s člankom 169. stavkom 3. petim podstavkom Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Članak 2.

Rashodi država članica povezani s nadoknadom prenesenih odobrenih sredstava prihvatljivi su za financiranje Unije samo ako su odgovarajući iznosi korisnicima plaćeni prije 16. listopada 2016.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. studenoga 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 347.

(2)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

(4)  Financijska disciplina ne primjenjuje se u financijskoj godini 2015. u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1227/2014 od 17. studenoga 2014. o utvrđivanju stope prilagodbe za izravna plaćanja iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 za kalendarsku godinu 2014. i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 879/2014 (SL L 331, 18.11.2014., str. 6.).


PRILOG

Iznosi raspoloživi za nadoknadu prenesenih odobrenih sredstava

(Iznosi u EUR)

Belgija

6 288 982

Češka

10 759 194

Danska

10 873 619

Njemačka

58 750 752

Estonija

1 169 016

Irska

12 903 416

Grčka

16 705 610

Španjolska

53 390 829

Francuska

88 569 550

Italija

31 012 148

Cipar

358 950

Latvija

1 312 744

Litva

3 277 932

Luksemburg

383 255

Mađarska

13 724 881

Malta

34 561

Nizozemska

9 323 434

Austrija

6 729 968

Poljska

22 604 718

Portugal

6 448 884

Slovenija

876 855

Slovačka

5 282 221

Finska

5 438 416

Švedska

7 499 878

Ujedinjena Kraljevina

36 083 758


Top