Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1108

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1108 оd 8. srpnja 2015. o odobravanju osnovne tvari ocat u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (Tekst značajan za EGP)

OJ L 181, 9.7.2015, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1108/oj

9.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 181/75


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1108

оd 8. srpnja 2015.

o odobravanju osnovne tvari ocat u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 23. stavak 5. u vezi s njezinim člankom 13. stavkom 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Komisija je 24. travnja 2013. primila zahtjev od subjekta Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) za odobrenje octa kao osnovne tvari. Dana 17. ožujka 2014. zaprimljen je zahtjev grada Pariza (Francuska) za proširenje predviđenih uporaba obuhvaćenih zahtjevom za odobrenje octa kao osnovne tvari. Uz navedene zahtjeve priložene su tražene informacije u skladu s člankom 23. stavkom 3. drugim podstavkom.

(2)

Komisija je od Europske agencije za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) zatražila znanstvenu pomoć. Agencija je 12. kolovoza 2014. Komisiji dostavila tehničko izvješće o dotičnoj tvari (2). Komisija je 27. siječnja 2015. Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje predstavila izvješće o pregledu (3) i nacrt ove Uredbe te je za sjednicu tog odbora održanu 29. svibnja 2015. pripremila završne verzije tih dokumenata.

(3)

Iz dokumentacije koju je dostavio podnositelj zahtjeva proizlazi da ocat ispunjava kriterije za hranu iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Osim toga, iako se pretežno ne upotrebljava za zaštitu bilja, predmetna tvar ipak može biti korisna za tu svrhu u sredstvu koje se sastoji od te tvari i vode. Posebno, ne bi smjelo biti zabune između octa i octene kiseline, aktivne tvari koja je uvrštena u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (5) Direktivom Komisije 2008/127/EZ (6), kako je objašnjeno u Komisijinoj Komunikaciji (7) o tumačenju imena pod kojima se hrana prodaje. Zato ocat treba smatrati osnovnom tvari.

(4)

Ispitivanja su pokazala kako se za ocat može očekivati da načelno ispunjava zahtjeve utvrđene člankom 23. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, posebno u pogledu uporaba koje su ispitane i iscrpno opisane u Komisijinu izvješću o pregledu. Stoga je primjereno odobriti ocat kao osnovnu tvar.

(5)

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 6. te s obzirom na postojeće znanstveno i tehničko znanje, potrebno je, međutim, uvrstiti određene uvjete za odobrenje, koji su iscrpno opisani u Prilogu I. ovoj Uredbi.

(6)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (8).

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobravanje osnovne tvari

Tvar ocat, kako je navedena u Prilogu I., odobrava se kao osnovna tvar u skladu s uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Dio C Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Rezultati savjetovanja s državama članicama i EFSA-om o zahtjevu za odobrenje octa kao osnovne tvari i zaključci koje je donijela EFSA o iznesenim konkretnim pitanjima. EFSA supporting publication 2014:EN-641, 37 str.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage.

(4)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(5)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(6)  Direktiva Komisije 2008/127/EZ od 18. prosinca 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ radi uvrštavanja nekoliko aktivnih tvari (SL L 344, 20.12.2008., str. 89.).

(7)  SL C 270, 15.10.1991., str. 2.

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).


PRILOG I.

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Posebne odredbe

Ocat

CAS br.: 90132-02-8

Nedostupno

Prehrambena kvaliteta s najviše 10 % octene kiseline

1. srpnja 2015.

Dopuštena je samo uporaba kao osnovne tvari u svojstvu baktericida i fungicida.

Ocat se mora upotrebljavati u skladu s posebnim uvjetima uvrštenima u zaključke izvješća o pregledu za ocat (SANCO/12896/2014), a posebno u njegove dodatke I. i II.


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji, specifikaciji i načinu uporabe osnovne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


PRILOG II.

U dijelu C Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 dodaje se sljedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Posebne odredbe

„5

Ocat

CAS br.: 90132-02-8

Nedostupno

Prehrambena kvaliteta s najviše 10 % octene kiseline

1. srpnja 2015.

Dopuštena je samo uporaba kao osnovne tvari u svojstvu baktericida i fungicida.

Ocat se mora upotrebljavati u skladu s posebnim uvjetima uvrštenima u zaključke izvješća o pregledu za ocat (SANCO/12896/2014), a posebno u njegove dodatke I. i II.”


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji, specifikaciji i načinu uporabe osnovne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


Top