Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1106

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1106 оd 8. srpnja 2015. o izmjeni provedbenih uredbi (EU) br. 540/2011 i (EU) br. 1037/2012 u pogledu uvjeta odobrenja aktivne tvari izopirazam (Tekst značajan za EGP)

OJ L 181, 9.7.2015, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1106/oj

9.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 181/70


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1106

оd 8. srpnja 2015.

o izmjeni provedbenih uredbi (EU) br. 540/2011 i (EU) br. 1037/2012 u pogledu uvjeta odobrenja aktivne tvari izopirazam

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno drugu mogućnost iz članka 21. stavka 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1037/2012 (2) odobren je izopirazam kao aktivna tvar u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva za odobrenje Syngenta Crop Protection AG („podnositelj zahtjeva”) dostavi potvrdne informacije u pogledu važnosti metabolita CSCD 459488 i CSCD 459489 za podzemne vode, i naveden je u dijelu B Priloga Provedbenoj uredbi Vijeća (EU) br. 540/2011 (3). Potvrdne informacije trebalo je dostaviti Komisiji, državama članicama i Europskoj agenciji za sigurnost hrane („Agencija”) do 31. ožujka 2015.

(2)

U veljači 2014. podnositelj zahtjeva obavijestio je Komisiju da očekuje da do roka utvrđenog provedbenim uredbama (EU) br. 540/2011 i (EU) br. 1037/2012 neće biti dostupne sve zatražene potvrdne informacije. Podnositelj zahtjeva izjavio je da je razlog tog kašnjenja potreba razvijanja odgovarajućih protokola ispitivanja te je dostavio radni plan pribavljanja tih informacija.

(3)

Ujedinjena Kraljevina kao država članica izvjestiteljica za izopirazam ocijenila je informacije koje je dostavio podnositelj zahtjeva te je u rujnu 2014. obavijestila Komisiju da smatra da je zahtjev podnositelja zahtjeva za produženje roka za dostavu potvrdnih informacija utemeljen i da je radni plan koji je dostavio podnositelj zahtjeva realističan i prikladan.

(4)

Stoga se čini da je zahtjev opravdan kako bi se podnositelju zahtjeva omogućilo da u razumnom roku pribavi potrebne podatke.

(5)

Dana 30. ožujka 2015. podnositelj zahtjeva dostavio je sažeti dokument kojim se izvješćuje o do tada pribavljenim informacijama i utvrđuje konačni radni plan pribavljanja preostalih informacija.

(6)

Stoga je primjereno izmijeniti odobrenje izopirazma i rok za dostavu potvrdnih informacija produžiti do 31. srpnja 2017.

(7)

Stoga bi provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 i (EU) br. 1037/2012 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

S obzirom na činjenicu da je rok za dostavu potvrdnih informacija povezanih s izopirazmom već istekao, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

U stupcu „Posebne odredbe” retku 27., izopirazam, dijela B Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 zadnji stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Podnositelj zahtjeva te informacije dostavlja Komisiji, državama članicama i Agenciji do 31. srpnja 2017.”

Članak 2.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 1037/2012

U stupcu „Posebne odredbe” Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 1037/2012 zadnji stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Podnositelj zahtjeva te informacije dostavlja Komisiji, državama članicama i Agenciji do 31. srpnja 2017.”

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1037/2012 od. 7. studenoga 2012. o odobravanju aktivne tvari izopirazam u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 308, 8.11.2012., str. 15.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).


Top