Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1102

Uredba Komisije (EU) 2015/1102 оd 8. srpnja 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja određenih aromatičnih tvari s popisa Unije (Tekst značajan za EGP)

OJ L 181, 9.7.2015, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1102/oj

9.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 181/54


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1102

оd 8. srpnja 2015.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja određenih aromatičnih tvari s popisa Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani, te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91, uredbi (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3. i članak 25. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 4.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 utvrđuje se popis Unije aroma i izvornih sirovina odobrenih za upotrebu u i na hrani i uvjeti njihove upotrebe.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 872/2012 (3) donesen je popis aromatičnih tvari i taj je popis unesen u Prilog I. dio A Uredbe (EZ) br. 1334/2008.

(3)

Taj popis može se ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na inicijativu Komisije ili na temelju zahtjeva koji podnosi država članica ili zainteresirana strana.

(4)

Popis Unije aroma i izvornih sirovina sadržava niz tvari za koje je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) zatražila da se dostave dodatni znanstveni podaci radi dovršetka ocjenjivanja prije određenih rokova utvrđenih u Prilogu I. dijelu A Uredbe (EZ) br. 1334/2008.

(5)

U slučaju sljedećih pet tvari: 1-metilnaftalen (br. FL 01.014), furfuril metil eter (br. FL 13.052), difurfuril sulfid (br. FL 13.056), difurfuril eter (br. FL 13.061) i etil furfuril eter (br. FL 13.123), 31. prosinca 2013. utvrđen je u popisu Unije kao rok za podnošenje zatraženih dodatnih znanstvenih podataka.

(6)

Ako potrebni podaci nisu prikupljeni do zatraženog datuma, aromatične tvari o kojima je riječ uklonit će se s popisa Unije.

(7)

Dodatni znanstveni podaci koji su zahtijevani u okviru mišljenja EFSA-e (4) koja se odnose na te tvari nisu podneseni do 30. lipnja 2014. Te aromatične tvari bi se stoga trebale ukloniti s popisa Unije.

(8)

Uredbu (EZ) br. 1334/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

U članku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 873/2012 (5) utvrđuju se prijelazne mjere za hranu koja sadržava aromatične tvari koja je zakonito stavljena na tržište ili označena prije 22. listopada 2014. Te prijelazne mjere možda neće biti dovoljne za hranu koja sadržava aromatične tvari koje treba ukloniti s popisa Unije nakon 22. listopada 2014. Stoga je potrebno dodatno prijelazno razdoblje za hranu koja sadržava navedenih pet aromatičnih tvari kako bi se subjektima u poslovanju s hranom omogućila prilagodba zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Dio A Uredbe (EZ) br. 1334/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Hrana koja sadržava pet aromatičnih tvari navedenih u Prilogu ovoj Uredbi koja je zakonito stavljena na tržište ili označena do devet mjeseci nakon dana stupanja na snagu ove Uredbe, a koja nije u skladu s Prilogom I. dijelom A Uredbe (EZ) br. 1334/2008, smije se stavljati na tržište do isteka najkraćeg roka trajanja ili roka uporabe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 34.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 872/2012 od 1. listopada 2012. o donošenju popisa aromatičnih tvari utvrđenih Uredbom (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća, o njegovom unošenju u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1565/2000 i Odluke Komisije 1999/217/EZ (SL L 267, 2.10.2012., str. 1.).

(4)  Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 78 (FGE.78), The EFSA Journal (2009.) 931, 1.–59.; Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 67, Revision 1 (FGE.67Rev.1), EFSA Journal 2011.; 9(10):2315; Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 65 (FGE.65), EFSA Journal 2010.; 8(7):1406.

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 873/2012 od 1. listopada 2012. o prijelaznim mjerama koje se odnose na Unijin popis aroma i sirovina utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 267, 2.10.2012., str. 162.).


PRILOG

U Prilogu I. dijelu A Uredbe (EZ) br. 1334/2008 brišu se sljedeći unosi:

„01.014

1-metilnaftalen

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/EFSA

13.052

Furfuril metil eter

13679-46-4

1520

10944

 

 

4

EFSA

13.056

Difurfuril sulfid

13678-67-6

1080

11438

 

 

4

EFSA

13.061

Difurfuril eter

4437-22-3

1522

10930

 

 

4

EFSA

13.123

Etil furfuril eter

6270-56-0

1521

10940

 

 

4

EFSA”


Top