Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0864

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/864 оd 4. lipnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 340/2008 o naknadama i pristojbama plativima Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (Tekst značajan za EGP)

OJ L 139, 5.6.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/864/oj

5.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 139/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/864

оd 4. lipnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 340/2008 o naknadama i pristojbama plativima Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 74. stavak 1. i članak 132.,

budući da:

(1)

Prema članku 22. stavku 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 340/2008 (2), naknade i pristojbe predviđene tom Uredbom podliježu godišnjoj reviziji s obzirom na stopu inflacije izmjerenu po Europskom indeksu potrošačkih cijena koji objavljuje Eurostat u skladu s Uredbom (EZ) br. 2494/95 (3).

(2)

Nakon godišnje revizije provedene 2014., te bi naknade trebalo prilagoditi u skladu s važećom prosječnom godišnjom stopom inflacije koju objavljuje Eurostat, a za 2013. je iznosila 1,5 %.

(3)

Prilagodba visine naknada i pristojbi određena je tako da je prihod dobiven iz tih naknada i pristojbi zajedno s ostalim izvorima prihoda Agencije u skladu s člankom 96. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 dovoljan za pokrivanje troškova pruženih usluga.

(4)

Upravni odbor Agencije trebao bi, u okviru ovlasti koje ima na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006, nastaviti pratiti nastojanja Agencije u poboljšanju učinkovitosti kako bi se postigao najbolji omjer između uloženih sredstava i postignutih rezultata. Komisija bi trebala uzeti u obzir mišljenje Upravnog odbora pri sljedećoj reviziji naknada i pristojba Agencije u skladu s člankom 22. stavkom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 340/2008.

(5)

Uredbu (EZ) br. 340/2008 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Radi pravne sigurnosti ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na valjane zahtjeve koji su u obradi na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi od I. do VIII. Uredbi (EZ) br. 340/2008 zamjenjuju se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova se Uredba ne primjenjuje na valjane zahtjeve koji su u obradi na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. lipnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 340/2008 od 16. travnja 2008. o naknadama i pristojbama plativima Europskoj agenciji za kemikalije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 107, 17.4.2008., str. 6.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2494/95 od 23. listopada 1995. o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena (SL L 257, 27.10.1995., str. 1.).


PRILOG

PRILOG I.

Naknade za prijave za registraciju podnesene u skladu s člancima 6., 7. ili 11. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Tablica 1.

Standardne naknade

 

Pojedinačno podnošenje

Zajedničko podnošenje

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 1 do 10 tona

1 739 EUR

1 304 EUR

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 10 do 100 tona

4 674 EUR

3 506 EUR

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 100 do 1 000 tona

12 501 EUR

9 376 EUR

Naknada za tvari u količinama iznad 1 000 tona

33 699 EUR

25 274 EUR


Tablica 2.

Smanjene naknade za mala i srednja poduzeća

 

Srednje poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Srednje poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Malo poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Malo poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Mikro poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Mikro poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 1 do 10 tona

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 10 do 100 tona

3 038 EUR

2 279 EUR

1 636 EUR

1 227 EUR

234 EUR

175 EUR

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 100 do 1 000 tona

8 126 EUR

6 094 EUR

4 375 EUR

3 282 EUR

625 EUR

469 EUR

Naknada za tvari u količinama iznad 1 000 tona

21 904 EUR

16 428 EUR

11 795 EUR

8 846 EUR

1 685 EUR

1 264 EUR

PRILOG II.

Naknade za prijave za registraciju podnesene u skladu s člankom 17. stavkom 2., člankom 18. stavcima 2. i 3. ili člankom 19. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Tablica 1.

Standardne naknade

 

Pojedinačno podnošenje

Zajedničko podnošenje

Naknada

1 739 EUR

1 304 EUR


Tablica 2.

Smanjene naknade za mala i srednja poduzeća

 

Srednje poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Srednje poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Malo poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Malo poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Mikro poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Mikro poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Naknada

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

PRILOG III.

Naknade za ažuriranje registracija u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Tablica 1.

Standardne naknade za promjenu količinskog raspona

 

Pojedinačno podnošenje

Zajedničko podnošenje

Promjena raspona 1–10 tona u raspon 10–100 tona

2 935 EUR

2 201 EUR

Promjena raspona 1–10 tona u raspon 100–1 000 tona

10 762 EUR

8 071 EUR

Promjena raspona 1–10 tona u raspon iznad 1 000 tona

31 960 EUR

23 970 EUR

Promjena raspona 10–100 tona u raspon 100–1 000 tona

7 827 EUR

5 870 EUR

Promjena raspona 10–100 tona u raspon iznad 1 000 tona

29 025 EUR

21 768 EUR

Promjena raspona 100–1 000 tona u raspon iznad 1 000 tona

21 198 EUR

15 898 EUR


Tablica 2.

Smanjene naknade za mala i srednja poduzeća za promjenu količinskog raspona

 

Srednje poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Srednje poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Malo poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Malo poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Mikro poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Mikro poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Promjena raspona 1–10 tona u raspon 10–100 tona

1 908 EUR

1 431 EUR

1 027 EUR

770 EUR

147 EUR

110 EUR

Promjena raspona 1–10 tona u raspon 100–1 000 tona

6 995 EUR

5 246 EUR

3 767 EUR

2 825 EUR

538 EUR

404 EUR

Promjena raspona 1–10 tona u raspon iznad 1 000 tona

20 774 EUR

15 580 EUR

11 186 EUR

8 389 EUR

1 598 EUR

1 198 EUR

Promjena raspona 10–100 tona u raspon 100–1 000 tona

5 087 EUR

3 816 EUR

2 739 EUR

2 055 EUR

391 EUR

294 EUR

Promjena raspona 10–100 tona u raspon iznad 1 000 tona

18 866 EUR

14 150 EUR

10 159 EUR

7 619 EUR

1 451 EUR

1 088 EUR

Promjena raspona 100–1 000 tona u raspon iznad 1 000 tona

13 779 EUR

10 334 EUR

7 419 EUR

5 564 EUR

1 060 EUR

795 EUR


Tablica 3.

Naknade za druge promjene

Vrsta promjene

Promjena identiteta podnositelja prijave za registraciju koja uključuje promjenu pravne osobnosti

1 631 EUR

Vrsta promjene

Pojedinačno podnošenje

Zajedničko podnošenje

Promjena u odobrenom pristupu informacijama iz prijave

Stupanj čistoće i/ili identitet nečistoća ili aditiva

4 892 EUR

3 669 EUR

Relevantni količinski raspon

1 631 EUR

1 223 EUR

Sažetak studije ili grubi sažetak studije

4 892 EUR

3 669 EUR

Informacije u sigurnosnom listu

3 261 EUR

2 446 EUR

Trgovački naziv tvari

1 631 EUR

1 223 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje nisu u postupnom uvođenju

1 631 EUR

1 223 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje se rabe kao intermedijeri, u znanstvenim istraživanjima i razvoju ili u istraživanjima i razvoju usmjerenima prema proizvodu i procesu

1 631 EUR

1 223 EUR


Tablica 4.

Smanjene naknade za mala i srednja poduzeća za druge promjene

Vrsta promjene

Srednje poduzeće

Malo poduzeće

Mikro poduzeće

Promjena identiteta podnositelja prijave za registraciju koja uključuje promjenu pravne osobnosti

1 060 EUR

571 EUR

82 EUR

Vrsta promjene

Srednje poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Srednje poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Malo poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Malo poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Mikro poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Mikro poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Promjena u odobrenom pristupu informacijama iz prijave:

Stupanj čistoće i/ili identitet nečistoća ili aditiva

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Relevantni količinski raspon

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Sažetak studije ili grubi sažetak studije

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informacije u sigurnosnom listu

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Trgovački naziv tvari

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje nisu u postupnom uvođenju

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje se rabe kao intermedijeri, u znanstvenim istraživanjima i razvoju ili u istraživanjima i razvoju usmjerenima prema proizvodu i procesu

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

PRILOG V.

Naknade i pristojbe za prijave kemikalija za istraživanja i razvoj koji su usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD) u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Tablica 1.

Standardne naknade

Stavka za koju se zahtijeva povjerljivost

Pojedinačno podnošenje

Zajedničko podnošenje

Stupanj čistoće i/ili identitet nečistoća ili aditiva

4 892 EUR

3 669 EUR

Relevantni količinski raspon

1 631 EUR

1 223 EUR

Sažetak studije ili grubi sažetak studije

4 892 EUR

3 669 EUR

Informacije u sigurnosnom listu

3 261 EUR

2 446 EUR

Trgovački naziv tvari

1 631 EUR

1 223 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje nisu u postupnom uvođenju

1 631 EUR

1 223 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje se rabe kao intermedijeri, u znanstvenim istraživanjima i razvoju ili u istraživanjima i razvoju usmjerenima prema proizvodu i procesu

1 631 EUR

1 223 EUR


Tablica 2.

Smanjene naknade za mala i srednja poduzeća

Stavka za koju se zahtijeva povjerljivost

Srednje poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Srednje poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Malo poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Malo poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Mikro poduzeće

(pojedinačno podnošenje)

Mikro poduzeće

(zajedničko podnošenje)

Stupanj čistoće i/ili identitet nečistoća ili aditiva

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Relevantni količinski raspon

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Sažetak studije ili grubi sažetak studije

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informacije u sigurnosnom listu

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Trgovački naziv tvari

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje nisu u postupnom uvođenju

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje se rabe kao intermedijeri, u znanstvenim istraživanjima i razvoju ili u istraživanjima i razvoju usmjerenima prema proizvodu i procesu

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

PRILOG V.

Naknade i pristojbe za prijave kemikalija za istraživanja i razvoj koji su usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD) u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Tablica 1.

Naknade za prijave kemikalija za istraživanja i razvoj koji su usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD)

Standardna naknada

544 EUR

Smanjena naknada za srednja poduzeća

353 EUR

Smanjena naknada za mala poduzeća

190 EUR

Smanjena naknada za mikro poduzeća

27 EUR


Tablica 2.

Pristojbe za produljenje izuzeća od obveze registracije kemikalija za istraživanja i razvoj koji su usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD)

Standardna pristojba

1 087 EUR

Smanjena pristojba za srednja poduzeća

707 EUR

Smanjena pristojba za mala poduzeća

380 EUR

Smanjena pristojba za mikro poduzeća

54 EUR

PRILOG VI.

Naknade za zahtjeve za davanje autorizacije u skladu s člankom 62. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Tablica 1.

Standardne naknade

Osnovna naknada

54 100 EUR

Dodatna naknada po tvari

10 820 EUR

Dodatna naknada po primjeni

10 820 EUR

Dodatna naknada po podnositelju

Dodatni podnositelj nije malo ili srednje poduzeće: 40 575 EUR

Dodatni podnositelj je srednje poduzeće: 30 431 EUR

Dodatni podnositelj je malo poduzeće: 18 259 EUR

Dodatni podnositelj je mikro poduzeće: 4 058 EUR


Tablica 2.

Smanjene naknade za srednja poduzeća

Osnovna naknada

40 575 EUR

Dodatna naknada po tvari

8 115 EUR

Dodatna naknada po primjeni

8 115 EUR

Dodatna naknada po podnositelju

Dodatni podnositelj je srednje poduzeće: 30 431 EUR

Dodatni podnositelj je malo poduzeće: 18 259 EUR

Dodatni podnositelj je mikro poduzeće: 4 058 EUR


Tablica 3.

Smanjene naknade za mala poduzeća

Osnovna naknada

24 345 EUR

Dodatna naknada po tvari

4 869 EUR

Dodatna naknada po primjeni

4 869 EUR

Dodatna naknada po podnositelju

Dodatni podnositelj je malo poduzeće: 18 259 EUR

Dodatni podnositelj je mikro poduzeće: 4 058 EUR


Tablica 4.

Smanjene naknade za mikro poduzeća

Osnovna naknada

5 410 EUR

Dodatna naknada po tvari

1 082 EUR

Dodatna naknada po primjeni

1 082 EUR

Dodatna naknada po podnositelju

Dodatni podnositelj: 4 057 EUR

PRILOG VII.

Pristojbe za preispitivanje autorizacije u skladu s člankom 61. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Tablica 1.

Standardne pristojbe

Osnovna pristojba

54 100 EUR

Dodatna pristojba po primjeni

10 820 EUR

Dodatna pristojba po tvari

10 820 EUR

Dodatna pristojba po podnositelju

Dodatni podnositelj nije malo ili srednje poduzeće: 40 575 EUR

Dodatni podnositelj je srednje poduzeće: 30 431 EUR

Dodatni podnositelj je malo poduzeće: 18 259 EUR

Dodatni podnositelj je mikro poduzeće: 4 058 EUR


Tablica 2.

Smanjene pristojbe za srednja poduzeća

Osnovna pristojba

40 575 EUR

Dodatna pristojba po primjeni

8 115 EUR

Dodatna pristojba po tvari

8 115 EUR

Dodatna pristojba po podnositelju

Dodatni podnositelj je srednje poduzeće: 30 431 EUR

Dodatni podnositelj je malo poduzeće: 18 259 EUR

Dodatni podnositelj je mikro poduzeće: 4 058 EUR


Tablica 3.

Smanjene pristojbe za mala poduzeća

Osnovna pristojba

24 345 EUR

Dodatna pristojba po primjeni

4 869 EUR

Dodatna pristojba po tvari

4 869 EUR

Dodatna pristojba po podnositelju

Dodatni podnositelj je malo poduzeće: 18 259 EUR

Dodatni podnositelj je mikro poduzeće: 4 058 EUR


Tablica 4.

Smanjene pristojbe za mikro poduzeća

Osnovna pristojba

5 410 EUR

Dodatna pristojba po primjeni

1 082 EUR

Dodatna pristojba po tvari

1 082 EUR

Dodatna pristojba po podnositelju

Dodatni podnositelj je mikro poduzeće: 4 058 EUR

PRILOG VIII.

Naknade za žalbe u skladu s člankom 92. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Tablica 1.

Standardne naknade

Žalba protiv odluke donesene u skladu s:

Naknada

člankom 9. ili 20. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

2 392 EUR

člankom 27. ili 30. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

4 783 EUR

člankom 51. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

7 175 EUR


Tablica 2.

Smanjene naknade za mala i srednja poduzeća

Žalba protiv odluke donesene u skladu s:

Naknada

člankom 9. ili 20. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

1 794 EUR

člankom 27. ili 30. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

3 587 EUR

člankom 51. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

5 381 EUR


Top