Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0486

Odluka Vijeća 2014/486/ZVSP od 22. srpnja 2014. o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine)

OJ L 217, 23.7.2014, p. 42–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/486/oj

23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/42


ODLUKA VIJEĆA 2014/486/ZVSP

od 22. srpnja 2014.

o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28., članak 42. stavak4. i članak 43. stavak2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 14. travnja 2014. izrazilo svoju spremnost za pomoć Ukrajini u području reforme sektora civilne sigurnosti, za potporu policiji i vladavini prava te razradu političkog okvira za pristup krizi u Ukrajini, ispitujući sve opcije, uključujući putem moguće misije zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP).

(2)

Ministar vanjskih poslova Ukrajine poslao je 8. svibnja 2014. pismo Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP) izražavajući zanimanje za pokretanje misije ZSOP-a u Ukrajini.

(3)

Vijeće je 12. svibnja 2014. podsjetilo na svoju spremnost u pomaganju Ukrajini u području reforme sektora civilne sigurnosti, pozdravilo je politički okvir za pristup krizi te je Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) zadužilo za pripremu koncepta upravljanja krizama za moguću civilnu misiju ZSOP-a. Vijeće je također naglasilo važnost koordinacije i komplementarnosti s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i ostalim međunarodnim akterima.

(4)

Vijeće je 23. lipnja 2014. odobrilo koncept upravljanja krizama u vezi s mogućim djelovanjem ZSOP-a kao podrške reformi sektora civilne sigurnosti.

(5)

Ministar vanjskih poslova Ukrajine poslao je 11. srpnja 2014. pismo VP-u prihvaćajući pokretanje misije ZSOP-a.

(6)

Misija EUAM Ukraine provodit će se u kontekstu stanja koje se može pogoršati i koje bi moglo ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Misija

Unija provodi savjetodavnu misiju za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) kako bi pomogla Ukrajini u području reforme sektora civilne sigurnosti, uključujući policiju i vladavinu prava.

Članak 2.

Mandat

1.   Podupirući predanost Ukrajine reformi sektora sigurnosti, civilna misija ZSOP-a koja nema izvršne ovlasti upućuje i savjetuje relevantna ukrajinska tijela u razradi obnovljenih sigurnosnih strategija te u posljedičnoj provedbi odgovarajućih sveobuhvatnih i kohezivnih reformskih nastojanja kako bi se:

stvorio konceptualni okvir za planiranje i provedbu reformi koje za posljedicu imaju održive sigurnosne službe koje provode vladavinu prava, na način koji doprinosi jačanju njihovog legitimiteta te povećanju povjerenja javnosti, uz potpuno poštovanje ljudskih prava i u skladu s procesom ustavne reforme;

preustrojile i restrukturirale sigurnosne službe na način koji dozvoljava ponovnu uspostavu kontrole i odgovornosti nad njima.

Kako bi se postigli ti ciljevi, misija EUAM Ukraine će djelovati u skladu s parametrima zadanima u konceptu upravljanja krizama koji je Vijeće odobrilo 23. lipnja 2014. i u dokumentima za operativno planiranje.

2.   U okviru svojeg početnog mandata misija pomaže u sveobuhvatnom procesu planiranja reforme sektora civilne sigurnosti, podupirući brzu pripremu i provedbu mjera reforme.

Članak 3.

Zapovjedni lanac i struktura

1.   Misija EUAM Ukraine ima jedinstveni zapovjedni lanac za operacije upravljanja krizama.

2.   Misija EUAM Ukraine ima sjedište u Kijevu.

3.   Struktura misije EUAM Ukraine u skladu je s njezinim dokumentima za planiranje.

Članak 4.

Planiranje i pokretanje misije EUAM Ukraine

1.   Misija se pokreće odlukom Vijeća na datum koji preporuči zapovjednik civilne operacije misije EUAM Ukraine kada ona dosegne početnu operativnu sposobnost.

2.   Zadaća prethodnice misije EUAM Ukraine jest logistička, infrastrukturna i sigurnosna priprema misije te pružanje elemenata potrebnih za pripremu dokumenata za operativno planiranje i druge ocjene utjecaja na proračun.

Članak 5.

Zapovjednik civilne operacije

1.   Ravnatelj civilne sposobnosti planiranja i vođenja (CPCC) jest zapovjednik civilne operacije za misiju EUAM Ukraine. CPCC je na raspolaganju zapovjedniku civilne operacije za planiranje i vođenje misije EUAM Ukraine.

2.   Zapovjednik civilne operacije zapovijeda misijom EUAM Ukraine i nadzire je, pod političkim nadzorom i strateškim vodstvom Političkog i sigurnosnog odbora (PSO) te pod općom nadležnošću VP-a.

3.   S obzirom na vođenje operacija zapovjednik civilne operacije osigurava prikladnu i učinkovitu provedbu odluka Vijeća kao i odluka PSO-a, uključujući davanjem, prema potrebi, uputa voditelju misije te pružanjem savjeta i tehničke potpore voditelju misije.

4.   Zapovjednik civilne operacije izvješćuje Vijeće putem VP-a.

5.   Sveukupno upućeno osoblje ostaje pod punim zapovjedništvom nacionalnih tijela države koja ga upućuje u skladu s nacionalnim pravilima, dotične institucije Unije ili Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD). Navedena tijela prenose operativni nadzor nad svojim osobljem na zapovjednika civilne operacije.

6.   Zapovjednik civilne operacije ima cjelokupnu odgovornost za osiguravanje pravilnog izvršenja obveze dužne pozornosti Unije.

Članak 6.

Voditelj misije

1.   Voditelj misije odgovoran je za misiju EUAM Ukraine i izvršava zapovjedništvo i nadzor nad njom na terenu. Voditelj misije odgovara izravno zapovjedniku civilne operacije i djeluje u skladu s uputama koje mu on daje.

2.   Voditelj misije predstavlja misiju EUAM Ukraine u njezinu području djelovanja. Voditelj misije može delegirati zadaće u vezi s upravljanjem osobljem i financijskim pitanjima članovima osoblja misije EUAM Ukraine za koje je u cijelosti odgovoran.

3.   Voditelj misije izvršava administrativnu i logističku odgovornost nad misijom EUAM Ukraine, uključujući u vezi sa sredstvima, resursima i informacijama na raspolaganju misiji.

4.   Voditelj misije odgovoran je za disciplinski nadzor nad osobljem. Disciplinske mjere nad upućenim osobljem provodi nacionalno tijelo u skladu s nacionalnim pravilima, dotična institucija Unije ili ESVD.

Članak 7.

Politički nadzor i strateško usmjeravanje

1.   PSO, u okviru odgovornosti Vijeća i VP-a, izvršava politički nadzor i strateško usmjeravanje nad misijom EUAM Ukraine. Vijeće ovlašćuje PSO za donošenje odgovarajućih odluka u tu svrhu u skladu s člankom38. trećim stavkom UEU-a. To ovlaštenje osobito uključuje ovlasti imenovanja voditelja misije na prijedlog VP-a te izmjene koncepta operacija (CONOPS) i plana operacije (OPLAN). Vijeće je i dalje ovlašteno za odlučivanje o ciljevima i okončanju misije EUAM Ukraine.

2.   PSO redovito izvješćuje Vijeće.

3.   PSO redovito i prema potrebi prima od zapovjednika civilne operacije i voditelja misije izvješća o pitanjima iz područjâ odgovornosti svakog od njih.

Članak 8.

Osoblje

1.   Misiju EUAM Ukraine čine ponajprije članovi osoblja koje upućuju države članice, institucije Unije ili ESVD. Svaka država članica, svaka institucija Unije i ESVD snose troškove povezane s osobljem koje upućuju, uključujući putne troškove do mjesta razmještaja i od njega, plaće, zdravstveno osiguranje i naknade, osim primjenjivih dnevnica.

2.   Svaka država članica, svaka institucija Unije i ESVD odgovorni su za odgovore na sve zahtjeve povezane s upućivanjem, a koje podnese upućeni član osoblja ili koji se odnose na njega te za pokretanje postupaka protiv te osobe.

3.   Misija EUAM Ukraine može također zaposliti međunarodno i lokalno osoblje na ugovornoj osnovi ako članovi osoblja koje su uputile države članice ne mogu obavljati potrebne funkcije. Iznimno, u opravdanim slučajevima, kada nije dostupan nijedan kvalificirani kandidat iz država članica, prema potrebi moguće je zaposliti na ugovornoj osnovi državljane trećih država sudionica.

4.   Uvjeti zaposlenja te prava i obveze međunarodnog i lokalnog osoblja utvrđuju se u ugovorima koji se sklapaju između misije EUAM Ukraine i dotičnih članova osoblja.

Članak 9.

Status misije EUAM Ukraine i njezina osoblja

Status misije EUAM Ukraine i njezina osoblja, uključujući, prema potrebi, povlastice, imunitete i druga jamstva potrebna za provedbu i neometano izvođenje misije EUAM Ukraine, predmet su sporazuma sklopljenog na temelju članka37. UEU-a i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Članak 10.

Sudjelovanje trećih država

1.   Ne dovodeći u pitanje autonomiju Unije u donošenju odluka i njezin jedinstveni institucionalni okvir, treće države mogu biti pozvane da doprinesu misiji EUAM Ukraine, pod uvjetom da snose troškove osoblja koje upućuju, uključujući plaće, osiguranje protiv svih rizika, dnevnice i putne troškove do Ukrajine i iz nje te da doprinesu na odgovarajući način troškovima provedbe misije EUAM Ukraine.

2.   Treće države koje doprinose misiji EUAM Ukraine imaju jednaka prava i obveze kao i države članice u pogledu svakodnevnog upravljanja misijom EUAM Ukraine.

3.   Vijeće ovlašćuje PSO za donošenje odgovarajućih odluka koje se odnose na prihvaćanje predloženih doprinosa i za osnivanje Odbora doprinositelja.

4.   Detaljni aranžmani u pogledu sudjelovanja trećih država predmet su sporazumâ sklopljenih u skladu s člankom 37. UEU-a. Kada Unija i treća država sklapaju ili su sklopile sporazum o utvrđivanju okvira sudjelovanja te treće države u misijama Unije za upravljanje krizama, odredbe tog sporazuma primjenjuju se u kontekstu misije EUAM Ukraine.

Članak 11.

Sigurnost

1.   Zapovjednik civilne operacije upravlja planiranjem sigurnosnih mjera voditelja misije i osigurava njihovu primjerenu i učinkovitu provedbu od strane misije EUAM Ukraine u skladu s člankom 5.

2.   Voditelj misije odgovoran je za sigurnost misije EUAM Ukraine i za osiguravanje usklađenosti s minimalnim sigurnosnim zahtjevima primjenjivima na misiju EUAM Ukraine, u skladu s politikom Unije o sigurnosti osoblja razmještenog izvan Unije u operativnom svojstvu na temelju glaveV. UEU-a.

3.   Voditelju misije pomaže službenik za sigurnost misije, koji izvješćuje voditelja misije o svojim djelovanjima i održava bliski funkcionalni odnos s ESVD-om.

4.   U pogledu sigurnosti osoblje misije EUAM Ukraine prolazi obvezno sigurnosno osposobljavanje, prilagođeno procijenjenoj razini opasnosti u zoni razmještanja. Osoblje također prolazi redovito ponavljanje osposobljavanja na terenu koje organizira službenik za sigurnost misije.

5.   Voditelj misije osigurava zaštitu klasificiranih podataka EU-a u skladu s Odlukom Vijeća2013/488/EU (1).

Članak 12.

Sposobnost motrenja

Za misiju EUAM Ukraine aktivira se sposobnost motrenja.

Članak 13.

Pravni aranžmani

Misija EUAM Ukraine ima mogućnost nabavljati usluge i robu, sklapati ugovore i administrativne dogovore, zapošljavati osoblje, imati bankovne račune, stjecati imovinu i raspolagati njome i ispunjavati svoje obveze te biti stranka u pravnom postupku, u mjeri u kojoj je to potrebno za provedbu ove Odluke.

Članak 14.

Financijski aranžmani

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s misijom EUAM Ukraine do 30. studenoga 2014. iznosi 2 680 000 EUR. Vijeće odlučuje o financijskom referentnom iznosu za sljedeća razdoblja.

2.   Svim se rashodima upravlja u skladu s pravilima i postupcima koji se primjenjuju na opći proračun Unije. Sudjelovanje fizičkih i pravnih osoba u dodjeli ugovora o javnoj nabavi od strane misije EUAM Ukraine otvoreno je bez ograničenjâ. Osim toga, u odnosu na robu koju kupuje misija EUAM Ukraine ne primjenjuje se pravilo o podrijetlu. Podložno odobrenju Komisije, misija može s državama članicama, državom domaćinom, trećim državama sudionicama te ostalim međunarodnim akterima sklapati tehničke dogovore o nabavi opreme, usluga i prostora za misiju EUAM Ukraine.

3.   Misija EUAM Ukraine odgovorna je za provedbu proračuna misije. U tu svrhu misija EUAM Ukraine potpisuje sporazum s Komisijom.

4.   Ne dovodeći u pitanje odredbe o statusu misije EUAM Ukraine i njezina osoblja, misija EUAM Ukraine odgovorna je za sve zahtjeve i obveze koji proizlaze iz provedbe mandata, izuzev svih zahtjeva koja se odnose na tešku povredu dužnosti od strane voditelja misije za koje voditelj misije snosi odgovornost.

5.   Provedba financijskih aranžmana ne dovodi u pitanje zapovjedni lanac predviđen u člancima4.,5. i6. te operativne potrebe misije EUAM Ukraine, uključujući kompatibilnost opreme i interoperabilnost njezinih timova.

6.   Rashodi su prihvatljivi od datuma potpisivanja sporazuma iz stavka3.

Članak 15.

Projektna jedinica

1.   Misija EUAM Ukraine ima projektnu jedinicu za utvrđivanje i provedbu projekata. Misija EUAM Ukraine prema potrebi olakšava provedbu projekata koje provode države članice i treće države u okviru njihove nadležnosti u područjima povezanima s misijom EUAM Ukraine i radi promicanja njezinih ciljeva te pruža savjete u vezi s tim projektima.

2.   Podložno stavku3., misija EUAM Ukraine ovlaštena je zatražiti financijske doprinose država članica ili trećih država radi provedbe projekata koji na dosljedan način nadopunjuju druga djelovanja misije EUAM Ukraine ako je projekt:

predviđen u financijskom izvještaju koji se odnosi na ovu Odluku; ili

integriran tijekom mandata putem izmjene financijskog izvještaja na zahtjev voditelja misije.

Misija EUAM Ukraine s tim državama sklapa aranžman kojim se osobito uređuju specifični načini postupanja sa svim pritužbama trećih strana u pogledu štete nastale zbog djelovanja ili propusta misije EUAM Ukraine prilikom upotrebe sredstava koja su te države stavile na raspolaganje. Ni Unija ni VP ni u kojem slučaju ne odgovaraju državama doprinositeljicama za djelovanja ili propuste misije EUAM Ukraine prilikom upotrebe sredstava koja su te države stavile na raspolaganje.

3.   Financijski doprinosi trećih država projektnoj jedinici podliježu prihvaćanju od strane PSO-a.

Članak 16.

Usklađenost odgovora Unije i koordinacija

1.   VP osigurava usklađenost provedbe ove Odluke s vanjskim djelovanjem Unije u cjelini.

2.   Ne dovodeći u pitanje zapovjedni lanac, voditelj misije djeluje u bliskoj koordinaciji s delegacijom Unije u Ukrajini radi osiguravanja usklađenosti djelovanja Unija u Ukrajini. Bez uplitanja u zapovjedni lanac, voditelj delegacije u Kijevu daje političke smjernice na lokalnoj razini voditelju misije EUAM Ukraine. Voditelj misije EUAM Ukraine i voditelj delegacije u Kijevu prema potrebi provode savjetovanja.

3.   Uspostavlja se suradnja između misije EUAM Ukraine i Misije pomoći Europske unije za granice u Republici Moldovi i Ukrajini (EUBAM Moldova/Ukraine).

4.   Osim toga, kako bi se osiguralo učinkovito djelovanje, trebalo bi težiti sustavnoj suradnji, koordinaciji i komplementarnosti s aktivnostima drugih relevantnih međunarodnih partnera, a osobito OESS-a.

Članak 17.

Dostava informacija

1.   Prema potrebi i u skladu s potrebama misije EUAM Ukraine, VP je ovlašten dostaviti trećim državama povezanima s ovom Odlukom klasificirane podatke EU-a do stupnja tajnosti „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” koji su nastali za potrebe misije EUAM Ukraine, u skladu s Odlukom2013/488/EU.

2.   U slučaju specifične i hitne operativne potrebe, VP je također ovlašten dostaviti državi domaćinu sve klasificirane podatke EU-a do stupnja tajnosti „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” koji su nastali za potrebe misije EUAM Ukraine, u skladu s Odlukom 2013/488/EU. U tu svrhu sklapaju se aranžmani između VP-a i nadležnih tijela države domaćina.

3.   VP je ovlašten dostaviti trećim državama povezanima s ovom Odlukom sve neklasificirane dokumente EU-a koji su povezani s raspravama Vijeća o misiji EUAM Ukraine i za koje vrijedi obveza čuvanja profesionalne tajne u skladu s člankom6. stavkom1. Poslovnika Vijeća (2).

4.   VP može takva ovlaštenja, kao i sposobnost sklapanja aranžmana iz stavka2., delegirati službenicima ESVD-a, zapovjedniku civilne operacije i/ili voditelju misije u skladu s PrilogomVI. odjeljkomVII. Odluke2013/488/EU.

Članak 18.

Strateško preispitivanje

Početni mandat misije EUAM Ukraine traje dvije godine. Strateško preispitivanje provodi se godinu dana od pokretanja misije.

Članak 19.

Stupanje na snagu i trajanje

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se do kraja razdoblja od24 mjeseca koje počinje na dan pokretanja misije EUAM Ukraine.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).

(2)  Odluka Vijeća 2009/937/EU od 1. prosinca 2009. o donošenju Poslovnika Vijeća (SL L 325, 11.12.2009., str. 35.).


Top