Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0482

Odluka Vijeća 2014/482/ZVSP od 22. srpnja 2014. o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

OJ L 217, 23.7.2014, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/482/oj

23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/31


ODLUKA VIJEĆA 2014/482/ZVSP

od 22. srpnja 2014.

o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28., članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 16. srpnja 2012. donijelo Odluku 2012/392/ZVSP (1) koja istječe 15. srpnja 2014.

(2)

Vijeće je 28. listopada 2013. donijelo Odluku 2013/533/ZVSP (2) kojom se osigurava financijski referentni iznos za razdoblje do 15. srpnja 2014.

(3)

Politički i sigurnosni odbor (PSO) je 28. ožujka 2014. preporučio produljenje misije ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger) u trajanju od dvije godine u skladu sa strateškim preispitivanjem.

(4)

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP) primio je 2. svibnja 2014. pismo tijelâ Nigera u kojem se podupire produljenje misije EUCAP Sahel Niger od dvije godine.

(5)

Misija EUCAP Sahel Niger provodit će se u kontekstu situacije koja se može pogoršati i koja bi mogla otežati ostvarivanje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora o Europskoj uniji,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2012/392/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

Članci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 2.

Ciljevi

U kontekstu provedbe Strategije Europske unije za sigurnost i razvoj u Sahelu, cilj je misije EUCAP Sahel Niger omogućavanje tijelima Nigera da utvrde i provedu vlastitu nacionalnu strategiju sigurnosti. Cilj misije EUCAP Sahel Niger je, također, doprinijeti da sigurnosni čimbenici Nigera koji se bore protiv terorizma i organiziranog kriminala razviju integrirani, multidisciplinarni, usklađen i održiv pristup koji se temelji na ljudskim pravima.

Članak 3.

Zadaće

1.   Kako bi se ostvarili ciljevi određeni u članku 2., misija EUCAP Sahel Niger:

(a)

spremna je podupirati utvrđivanje i provedbu Strategije Nigera za sigurnost, uz nastavak savjetovanja i pružanja pomoći u provedbi sigurnosne dimenzije Strategije Nigera za sigurnost i razvoj na sjeveru;

(b)

olakšava koordinaciju regionalnih i međunarodnih projekata koji podupiru Niger u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala;

(c)

jača vladavinu prava kroz razvoj kapaciteta za kaznene istrage i, u tom kontekstu, razvija i provodi odgovarajuće programe osposobljavanja;

(d)

podupire razvoj održivosti sigurnosnih i obrambenih snaga Nigera;

(e)

doprinosi utvrđivanju, planiranju i provedbi projekata u području sigurnosti.

2.   Misija EUCAP Sahel Niger usredotočena je na aktivnosti navedene u stavku 1. koje doprinose unaprjeđenju nadzora nad državnim područjem Nigera, uključujući uz koordinaciju s oružanim snagama Nigera.

3.   Misija EUCAP Sahel Niger nema nikakvu izvršnu funkciju.”

2.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Misija EUCAP Sahel Niger strukturirana je u skladu s njezinim dokumentima za planiranje.”;

(b)

stavak 4. briše se.

3.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Voditelj misije predstavlja misiju EUCAP Sahel Niger na njezinu području operacije. Voditelj misije može zadaće upravljanja u vezi s osobljem i financijskim pitanjima delegirati članovima osoblja misije EUCAP Sahel Niger koji su u okviru njegove ukupne odgovornosti.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Voditelj misije daje upute cjelokupnom osoblju misije EUCAP Sahel Niger, uključujući jedinicu za potporu u Bruxellesu, radi učinkovitog vođenja misije EUCAP Sahel Niger na terenu, preuzimajući na sebe koordinaciju i svakodnevno upravljanje i slijedeći upute zapovjednika civilne operacije na strateškoj razini.”;

(c)

stavci 4. i 8. brišu se.

4.

U članku 7. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Uvjeti zapošljavanja te prava i obveze međunarodnog i lokalnog osoblja utvrđuju se u ugovorima koji se sklapaju između misije EUCAP Sahel Niger i dotičnih članova osoblja.”

5.

U članku 11. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Voditelj misije osigurava zaštitu klasificiranih podataka EU-a u skladu s Odlukom Vijeća 2013/488/EU (3).

(3)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).”"

6.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 12.a

Pravni aranžmani

U mjeri u kojoj je to potrebno za provedbu ove Odluke, misija EUCAP Sahel Niger ima mogućnost nabavljati usluge i robu, sklapati ugovore i administrativne dogovore, zapošljavati osoblje, imati bankovne račune, stjecati imovinu i raspolagati njome, ispunjavati svoje obveze i biti stranka u pravnom postupku.”.

7.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Financijski aranžmani

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s misijom EUCAP Sahel Niger za razdoblje od 16. srpnja 2012. do 31. listopada 2013. iznosi 8 700 000 EUR.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s misijom EUCAP Sahel Niger za razdoblje od 1. studenoga 2013. do 15. srpnja 2014. iznosi 6 500 000 EUR.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s misijom EUCAP Sahel Niger za razdoblje od 16. srpnja 2014. do 15. srpnja 2015. iznosi 9 155 000 EUR.

2.   Svim se izdacima upravlja u skladu s postupcima i pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije. Državljanima trećih država i zemlje domaćina dopušteno je sudjelovanje u natječajima za sklapanje ugovora. Podložno odobrenju Komisije, misija EUCAP Sahel Niger može s državama članicama, državom domaćinom, trećim državama sudionicama te ostalim međunarodnim akterima sklopiti tehničke aranžmane u pogledu nabave opreme, usluga i prostora za misiju EUCAP Sahel Niger.

3.   Misija EUCAP Sahel Niger odgovorna je za izvršenje svojeg proračuna. U tu svrhu misija EUCAP Sahel Niger potpisuje sporazum s Komisijom.

4.   Ne dovodeći u pitanje Sporazum između Europske unije i Republike Nigera o statusu misije ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (4), misija EUCAP Sahel Niger odgovorna je za sve zahtjeve i obveze koji proizlaze iz provedbe njezina mandata počevši od 16. srpnja 2014., uz iznimku zahtjeva u vezi s teškom povredom dužnosti od strane voditelja misije, za koje on snosi odgovornost.

5.   Provedba financijskih aranžmana ne dovodi u pitanje zapovjedni lanac kako je predviđeno u člancima 4., 5. i 6. te operativne zahtjeve misije EUCAP Sahel Niger, uključujući kompatibilnost opreme i interoperabilnost njezinih timova.

6.   Rashodi su prihvatljivi od 16. srpnja 2012.

(4)  SL L 242, 11.9.2013., str. 2.”"

8.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 13.a

Projektna jedinica

1.   Misija EUCAP Sahel Niger ima projektnu jedinicu za utvrđivanje i provedbu projekata. Misija EUCAP Sahel Niger prema potrebi olakšava projekte koje provode države članice i treće države pod njihovom odgovornošću u područjima povezanima s misijom EUCAP Sahel Niger i u potporu njezinim ciljevima te pruža savjete u vezi s tim projektima.

2.   Misija EUCAP Sahel Niger ovlaštena je zatražiti financijske doprinose država članica ili trećih država radi provedbe projekta ako je za taj projekt utvrđeno da na dosljedan način nadopunjuje druga djelovanja misije EUCAP Sahel Niger te je projekt:

(a)

predviđen u ocjeni utjecaja na proračun u vezi s ovom Odlukom; ili

(b)

integriran u ocjenu utjecaja na proračun tijekom mandata misije EUCAP Sahel Niger putem izmjene te ocjene utjecaja na proračun na zahtjev voditelja misije.

Misija EUCAP Sahel Niger s državama koje daju doprinos sklapa aranžman kojim su osobito obuhvaćeni posebni načini postupanja s pritužbama trećih strana u pogledu štete nastale zbog djelovanja ili propusta misije EUCAP Sahel Niger pri raspolaganju financijskim sredstvima koja su osigurale te države. Unija ili VP ni pod kojim okolnostima ne mogu odgovarati državama koje daju doprinos za djelovanja ili propuste misije EUCAP Sahel Niger pri raspolaganju financijskim sredstvima tih država.

3.   PSO odlučuje o prihvaćanju financijskih doprinosa trećih država projektnoj jedinici.”

9.

U članku 15. tekst „Odlukom 2011/292/EU” zamjenjuje se tekstom „Odlukom 2013/488/EU”.

10.

U članku 16. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se do 15. srpnja 2016.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 16. srpnja 2014.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  Odluka Vijeća 2012/392/ZVSP od 16. srpnja 2012. o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (SL L 187, 17.7.2012., str. 48.).

(2)  Odluka Vijeća 2013/533/ZVSP od 28. listopada 2013. o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (SL L 288, 30.10.2013., str. 68.).


Top