Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0389

2014/389/EU: Provedbena odluka Komisije оd 23. lipnja 2014. o dodatnim povijesnim emisijama iz zračnog prometa i dodatnim emisijskim jedinicama za zrakoplovstvo kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji Tekst značajan za EGP

OJ L 183, 24.6.2014, p. 135–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/389/oj

24.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 183/135


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 23. lipnja 2014.

o dodatnim povijesnim emisijama iz zračnog prometa i dodatnim emisijskim jedinicama za zrakoplovstvo kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

(Tekst značajan za EGP)

(2014/389/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Hrvatske (1), a posebno odjeljak 10. dio I. stavak 1. točku (a) njegova Priloga V.,

budući da:

(1)

Podtočkom i. odjeljka 10. naslova I. stavka 1. točke (a) Priloga V. Aktu o pristupanju Hrvatske o uključivanju svih letova između dvaju aerodroma koji se nalaze na hrvatskom državnom području te svih letova između aerodroma koji se nalazi na hrvatskom državnom području i aerodroma koji se nalazi u zemlji izvan područja EGP-a (dalje u tekstu: „dodatne zrakoplovne djelatnosti”) utvrđuje se da, odstupajući od članka 3.c stavka 2. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2), razdoblje iz članka 13. stavka 1. te Direktive koje počinje 1. siječnja 2013. za dodatne zrakoplovne djelatnosti počinje 1. siječnja 2014.

(2)

U skladu s podtočkom ii. odjeljka 10. naslova I. stavka 1. točke (a) Priloga V. Aktu o pristupanju Hrvatske, odstupajući od članka 3.c stavka 4. Direktive 2003/87/EZ, Komisija odlučuje, na temelju postupka iz te odredbe, o povijesnim emisijama iz zračnog prometa za dodatne zrakoplovne djelatnosti u roku od šest mjeseci od dana pristupanja.

(3)

Ukupna količina emisijskih jedinica koje se raspodjeljuju na operatore zrakoplova definira se kao postotak povijesnih emisija iz zračnog prometa. U točki (s) članka 3. Direktive 2003/87/EZ definiraju se povijesne emisije iz zračnog prometa kao prosječna vrijednost godišnjih emisija za kalendarske godine 2004., 2005. i 2006. iz zrakoplova koji obavljaju zrakoplovnu djelatnost iz Priloga I. toj Direktivi. U članku 3.c stavku 2. te Direktive određuje se da se ukupna količina emisijskih jedinica koje se raspodjeljuju na operatore zrakoplova mora izračunati na temelju te povijesne prosječne vrijednosti.

(4)

Komisiji je, u skladu s člankom 18.b Direktive 2003/87/EZ, pri izračunu povijesnih emisija iz zračnog prometa za dodatne zrakoplovne djelatnosti pomogao EUROCONTROL. Smatralo se da su najbolji raspoloživi podaci za izračunavanje povijesnih emisija opsežni podaci o zrakoplovstvu iz baza podataka EUROCONTROLOV-a Središnjeg ureda za rutne naknade (CRCO) i Središnje jedinice za upravljanje protokom (CFMU). One sadrže stvarnu dužinu rute za sve letove. Emisije za svaki pojedinačni let zatim su izračunate primjenom metodologije ANCAT 3 (smanjenje štetnih emisija iz zračnog prometa) i metodologije CESE (izračunavanje emisija selektivnom ekvivalencijom). Ovaj pristup izračunavanju povijesnih emisija dodatno je unaprijeđen korištenjem informacija o stvarnoj potrošnji goriva koje je dostavio reprezentativni broj operatora zrakoplova na dobrovoljnoj osnovi radi potvrde rezultata.

(5)

Smatra se da godišnje emisije iz dodatnih zrakoplovnih djelatnosti u kalendarskoj godini 2004. iz zrakoplova koji obavljaju zrakoplovnu djelatnost iz Priloga I. Direktivi 2003/87/EZ iznose 114 024 tona CO2. Smatra se da godišnje emisije iz takvih zrakoplova u kalendarskoj godini 2005. iznose 126 827 tona CO2 te da godišnje emisije iz takvih zrakoplova u kalendarskoj godini 2006. iznose 127 120 tona CO2. Povijesne emisije iz zračnog prometa iznose 122 657 tona CO2.

(6)

U skladu s podtočkom viii. odjeljka 10. naslova I. stavka 1. točke (a) Priloga V. Aktu o pristupanju Hrvatske, odstupajući od članka 3.e stavka 3. točke (d) Direktive 2003/87/EZ, za dodatne zrakoplovne djelatnosti broj emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno izračunava se na način da se referentna vrijednost iz članka 3.e stavka 3. točke (e) te Direktive pomnoži zbrojem podataka o tonskim kilometrima koji su navedeni u zahtjevima podnesenima Komisiji u skladu s podtočkom vi. odjeljka 10. naslova I. stavka 1. točke (a) Priloga V. Aktu o pristupanju Hrvatske.

(7)

Komisija je analizirala zahtjeve povezane s dodatnim zrakoplovnim djelatnostima koje je Hrvatska podnijela sukladno podtočki vi. odjeljka 10. naslova I. stavka 1. točke (a) Priloga V. Aktu o pristupanju Hrvatske i izračune povijesnih emisija iz zračnog prometa za dodatne zrakoplovne djelatnosti koje je dostavio EUROCONTROL i zaključuje da se na referentnu vrijednost iz članka 3.e stavka 3. točke (e) Direktive 2003/87/EZ ne bi smio primjenjivati jedinstveni korektivni faktor iz podtočke viii. odjeljka 10. naslova I. stavka 1. točke (a) Priloga V. Aktu o pristupanju Hrvatske.

(8)

U skladu s točkom iii. odjeljka 10. naslova I. stavka 1. točke (a) Priloga V. Aktu o pristupanju Hrvatske, odstupajući od članka 3.d stavka 2. Direktive 2003/87/EZ, od 1. siječnja 2014. postotak emisijskih jedinica koje će se ponuditi na dražbi za dodatne zrakoplovne djelatnosti razmjerni je dio emisijskih jedinica preostao nakon izračuna broja emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno prema članku 3.e stavku 3. točki (d) te Direktive i broja emisijskih jedinica stavljenih u posebnu rezervu prema članku 3.f te Direktive.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom razmotrio je Odbor za klimatske promjene.

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Dodatne povijesne emisije iz zračnog prometa za dodatne zrakoplovne djelatnosti iznose 122 657 tona CO2.

Članak 2.

Ukupan broj emisijskih jedinica za dodatne zrakoplovne djelatnosti na razini Unije koje se odnose na svaku godinu u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. iznosi 116 524.

Članak 3.

Izračuni koji se odnose na broj emisijskih jedinica koje se raspodjeljuju na dodatne zrakoplovne djelatnosti u skladu s referentnom vrijednošću iz članka 3.e stavka 3. točke (e) Direktive 2003/87/EZ zaokružuju se na najbližu emisijsku jedinicu.

Članak 4.

Ukupan broj emisijskih jedinica koje se raspodjeljuju besplatno za dodatne zrakoplovne djelatnosti na razini Unije za svaku godinu u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. iznosi 41 584.

Članak 5.

Dodatan ukupan broj emisijskih jedinica koje će se izdvojiti u posebnu rezervu na razini Unije iznosi 3 495.

Članak 6.

Dodatan broj emisijskih jedinica za zrakoplovstvo za dražbu na razini Unije za svaku godinu u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. iznosi 71 445.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 112, 24.4.2012., str. 6.

(2)  Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).


Top