Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0407

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 407/2014 оd 23. travnja 2014. o odobrenju transflutrina kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 Tekst značajan za EGP

OJ L 121, 24.4.2014, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/407/oj

24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 407/2014

оd 23. travnja 2014.

o odobrenju transflutrina kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na tržište i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

Budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1451/2007 (2) utvrđen je popis aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg uvrštenja u priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Na tom se popisu nalazi i transflutrin.

(2)

Transflutrin je ocijenjen u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ za uporabu u vrsti proizvoda 18, insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca, kako je utvrđeno u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrsti proizvoda 18 kako je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Nizozemska je imenovana državom članicom izvjestiteljicom te je 13. srpnja 2010. u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe (EZ) br. 1451/2007. podnijela Komisiji izvješće nadležnog tijela zajedno s preporukom.

(4)

Izvješće nadležnog tijela pregledale su države članice i Komisija. U skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1451/2007 nalazi te revizije uvršteni su 13. ožujka 2014. u izvješće o ocjeni pregledano u okviru Stalnog odbora za biocidne proizvode.

(5)

U skladu s tim izvješćem o ocjeni može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju u vrsti proizvoda 18 i sadržavaju transflutrin ispuniti zahtjeve utvrđene u članku 5. Direktive 98/8/EZ, pod uvjetom da se zadovolje određene specifikacije i uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(6)

Stoga je primjereno odobriti transflutrin za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 podložno zadovoljenju tih specifikacija i uvjeta.

(7)

S obzirom na to da se ocjena nije odnosila na nanomaterijale, odobrenje ne bi trebalo obuhvaćati takve materijale, u skladu s člankom 4. stavka 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(8)

Prije odobrenja aktivne tvari potrebno je zainteresiranim stranama omogućiti primjereno razdoblje za donošenje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Transflutrin se odobrava kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište (SL L 325, 11.12.2007., str. 3.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari  (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti (2)

Transflutrin

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

2,3,5,6-tetrafluorobenzil (1R, 3S)-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

ili

2,3,5,6-tetrafluorobenzil (1R)-trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

EZ br.: 405-060-5

CAS br.: 118712-89-3

965 g/kg 1R trans konfiguracije

1. studenoga 2015.

31. listopada 2025.

18

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvari na razini Unije.

Odobrenja podliježu sljedećem uvjetu:

S obzirom na rizike za vodu, sedimente i tlo transflutrin se ne smije koristiti u isparivačima za uporabu u zatvorenom prostoru ili insekticidnim spiralama, osim ako se u zahtjevu za odobrenje proizvoda dokaže da se rizici mogu smanjiti na prihvatljivu razinu.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 528/2012. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.

(2)  Za provedbu općih načela Priloga VI. Uredbi (EU) br. 528/2012, sadržaj i zaključci izvješća o ocjeni nalaze se na web-stranici Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


Top