EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/398/14

Poziv na podnošenje prijedloga – EACEA/41/2018 – Program Erasmus+, Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politike – Suradnja s civilnim društvom u području mladih

OJ C 398, 5.11.2018, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 398/18


POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA – EACEA/41/2018

Program Erasmus+, Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politike

Suradnja s civilnim društvom u području mladih (1)

(2018/C 398/14)

Uvod

Suradnja s organizacijama civilnog društva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih ključna je za stvaranje mogućnosti šireg uvida u strategije i politike učenja te za uzimanje u obzir ideja dionika i pitanja koja su dionicima važna na svim razinama.

Ta je suradnja ključna kako bi se osiguralo aktivno uključivanje dionika, promicalo njihovo sudjelovanje u programu Erasmus+ i drugim europskim programima te širila politika i rezultati programa kao i dobra praksa putem njihovih mreža s brojnim članstvom.

1.   Ciljevi

Cilj je ovog poziva osigurati strukturnu potporu u obliku bespovratnih sredstava za poslovanje europskim nevladinim organizacijama (ENVO-i) i mrežama na razini EU-a koje djeluju u području mladih te na ostvarivanju sljedećih općih ciljeva:

podizanju svijesti dionika o strategiji EU (2)-a za mlade za period od 2019. do 2027. godine, koja je zasnovana na prijedlogu Komisije (3) i za koju se očekuje da bude usvojena do kraja godine

razvijanju, promoviranju i podržavanju aktivnosti za angažiranje, povezivanje i osnaživanje mladih u duhu Strategije EU za mlade

povećanju svijesti i učešća mladih u aktivnostima EU za mlade, uključujući i nedavno uspostavljene aktivnosti, poput Evropskog Korpusa Solidarnosti i Otkrivanja EU

povećavanju predanosti dionika i suradnje s javnim tijelima u provedbi politike u oblastima od značaja za mlade ljude

poticanju sudjelovanja dionika u području mladih,

poticanju uključenosti dionika u širenje aktivnosti politike i programa, uključujući rezultate i dobre prakse, među svojim članovima i šire.

Ti ciljevi trebaju biti jasno uklopljeni u planove rada, aktivnosti i rezultate organizacija koje podnose prijavu.

Osim toga, od organizacija koje djeluju u području mladih i koje će primiti potporu u okviru ovog poziva očekuje se da će provoditi aktivnosti čiji je cilj:

promicanje znatnijeg sudjelovanja svih mladih ljudi u demokratskom i građanskom životu u Europi; doprinos raspravi o pitanjima politika / razvoju pitanja politika koja se tiču mladih i organizacija mladih na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini; pružanje mogućnosti mladima da dođu do izražaja u društvu; poticanje glasovanja na izborima za Europski parlament; poticanje osnaživanja mladih u društvu te poticanje njihova sudjelovanja u postupcima odlučivanja,

poticanje pravednog i jednakog pristupa mogućnostima za mlade ljude; lakši prijelaz mladih u odraslu dob, posebno kad je riječ o integraciji na tržište rada i zapošljivosti mladih; veća socijalna uključenost svih mladih i njihovo sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti;

poticanje razvoja sposobnosti i vještina posredstvom neformalnog učenja, organizacija mladih i rada mladih; promicanje digitalne pismenosti, interkulturnog učenja, kritičkog razmišljanja, poštovanja različitosti te vrijednosti solidarnosti, jednakih mogućnosti i ljudskih prava među mladima u Europi,

promicanje uključivanja mladih sa slabijim mogućnostima u društvo,

doprinos provedbi Deklaracije o promicanju građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, snošljivosti i nediskriminacije putem obrazovanja donesene u Parizu 17. ožujka 2015., na primjer promicanjem građanskog obrazovanja, interkulturnog dijaloga i demokratskog građanstva u svojim programima rada,

doprinos provedbi akcijskog plana o integraciji državljana trećih zemalja donesenog 7. lipnja 2016. pokretanjem i promicanjem aktivnosti i projekata koji se odnose na integraciju u društvo zemlje domaćina mladih ljudi koji su migrirali, uključujući novopridošle izbjeglice.

Sve navedene aktivnosti trebaju doprinositi širenju komunikacije s mladima kako bi se zajamčila raznolikost mišljenja, trebaju doprijeti do mladih unutar organizacija mladih i izvan njih kao i do mladih koji imaju manje mogućnosti, pri čemu se trebaju upotrebljavati raznovrsni kanali.

2.   Uvjeti prihvatljivosti

2.1.   Prihvatljivi podnositelji prijava

Ovaj je poziv otvoren za dvije kategorije tijela: europske nevladine organizacije (ENVO-i) i mreže na razini EU-a (neformalna mreža).

U kontekstu suradnje s civilnim društvom u području mladih primjenjuju se sljedeće definicije:

Prva kategorija : europska nevladina organizacija (ENVO) mora:

djelovati putem formalno priznate strukture sastavljene od: (a) europskog tijela/tajništva (podnositelj prijave) koje ima zakoniti poslovni nastan najmanje godinu dana u zemlji koja ispunjava uvjete poziva na dan podnošenja prijave i (b) nacionalnih organizacija/podružnica u najmanje dvanaest prihvatljivih zemalja i koje imaju zakonsku vezu s europskim tijelom/tajništvom,

biti aktivna u području mladih i voditi aktivnosti koje podržavaju provedbu područja djelovanja europske strategije mladih,

provoditi uključivanje mladih u upravljanje organizacijom i njezino vodstvo.

Druga kategorija : mreža na razini EU-a (neformalna mreža) mora:

sastojati se od pravno neovisnih neprofitnih organizacija koje djeluju u području mladih i vode aktivnosti koje podržavaju provedbu područja djelovanja europske strategije mladih,

djelovati putem neformalno uspostavljenog vodstva sastavljenog od: (a) organizacije koja ima zakoniti poslovni nastan najmanje godinu dana na dan podnošenja prijave u prihvatljivoj zemlji s funkcijama koordinacije i potpore mreži na europskoj razini (podnositelj prijave) i (b) drugih organizacija s poslovnim nastanom u najmanje dvanaest prihvatljivih zemalja,

provoditi uključivanje mladih u upravljanje mrežom i njezino vodstvo.

2.2.   Prihvatljive zemlje

Prihvatljive prijave jesu prijave pravnih osoba s poslovnim nastanom u jednoj od sljedećih zemalja:

države članice EU-a: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina;

Za podnositelje prijava iz Ujedinjene Kraljevine: napominjemo da moraju biti ispunjeni kriteriji prihvatljivosti za cijelo razdoblje za koje su dodijeljena bespovratna sredstva. Ako se Ujedinjena Kraljevina povuče iz EU-a tijekom tog razdoblja, a ne sklopi s EU-om sporazum na temelju kojeg bi podnositelji prijava iz Ujedinjene Kraljevine i dalje bili prihvatljivi, prestat ćete primati sredstva EU-a (iako ćete, ako to bude moguće, nastaviti sudjelovati u projektu) ili ćete morati napustiti projekt na temelju Člana II.16.2.1 (a) Općih uvjeta iz sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

zemlje Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) koje su dio Europskog gospodarskog prostora (EGP): Island, Lihtenštajn, Norveška;

države kandidatkinje za koje je utvrđena pretpristupna strategija u skladu s općim načelima i općim odredbama i uvjetima propisanima u okvirnim sporazumima sklopljenima s tim državama s ciljem njihova sudjelovanja u programima EU-a: bivša jugoslavenska republika Makedonija, Srbija (4) i Turska.

3.   Aktivnosti

Tijela koja podnose prijavu moraju predstaviti sustavan plan rada koji obuhvaća neprofitne aktivnosti koje vode mladi i koje su prikladne za ostvarivanje ciljeva iz ovog poziva.

Posebno:

neformalno i informalno učenje te programe aktivnosti namijenjene mladima i mladim radnicima,

aktivnosti za kvalitetan razvoj rada mladih,

aktivnosti za razvoj i promicanje alata za priznavanje i transparentnost u području mladih,

seminare, sastanke, radionice, savjetovanja, rasprave mladih o politikama za mlade i/ili o europskim pitanjima,

savjetovanja mladih u svrhu razvijanja alata, metodologija i oblika savjetovanja uzimajući u obzir dijalog EU-a s mladima u budućnosti (5),

aktivnosti za promicanje aktivnog sudjelovanja mladih u demokratskom životu,

aktivnosti za promicanje interkulturnog učenja i razumijevanja u Europi,

medijske i komunikacijske aktivnosti te alate o pitanjima od značaja za mlade i europskim pitanjima.

U skladu s transverzalnim načelom, tijela podnositelji prijave trebaju primjenjivati strategije povezivanja s mladima različitog podrijetla na razini lokalnih zajednica kako bi se zajamčila uključenost što većeg broja mladih na lokalnoj razini.

Ni nacionalne agencije za program Erasmus+ ni organizacije čije članove većinom čine (2/3 ili više) nacionalne agencije za program Erasmus+ nisu organizacije koje ispunjavaju uvjete iz ovog poziva.

4.   Raspoloživi proračun

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga omogućuje podnošenje prijave za godišnja bespovratna sredstva za poslovanje (6).

Godišnja bespovratna sredstva za poslovanje dodjeljuju se za kratkoročnu suradnju na europskoj razini. Prijave moraju sadržavati detaljan dvanaestomjesečni program rada (godišnji program rada) za 2019. zajedno s informacijama koje su potrebne za izračun bespovratnih sredstava.

5.   Kriteriji dodjele

Kvaliteta prijava koje ispunjavaju uvjete procjenjivat će se na temelju sljedećih kriterija (7):

relevantnost (najviše 30 bodova),

kvaliteta izrade i provedbe plana rada (najviše 20 bodova),

profil, broj sudionika i raznolikost njihova podrijetla te broj zemalja uključenih u aktivnosti (najviše 30 bodova),

utjecaj, širenje i održivost (najviše 20 bodova).

6.   Podnošenje prijava

Prijave se podnose putem internetskog obrasca za prijavu za bespovratna sredstva (eForm).

Obrazac eForm dostupan je na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku na sljedećoj internetskoj adresi: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en i mora biti propisno ispunjen na jednom od službenih jezika EU-a.

Propisno ispunjeni obrazac eForm mora biti podnesen putem interneta do 6. prosinca 2018. u 12.00 sati (podne, po briselskom vremenu) te mora uključivati sljedeće priloge (8):

Obavezne dodatne priloge (9) potrebno je poslati Agenciji e-poštom do istog roka.

7.   Dodatne informacije

Prijave moraju biti u skladu s odredbama sadržanima u Vodiču za podnositelje prijava – poziv na podnošenje prijedloga EACEA/41/2018 koji je dostupan na sljedećoj internetskoj adresi: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


(1)  Vidjeti godišnji program rada programa Erasmus+ kako je objavljen u Službenom listu C (2018) 6572 11.10.2018, WPI 3,77

(2)  https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

(3)  Komunikacija Komisije “Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU Youth Strategy”, 22.5.2018, COM(2018) 269

(4)  Proračunske prilagodbe koje proizlaze iz uključivanja Srbije u program Erasmus+ kao države sudionice primjenjuju se od 1. siječnja 2019., podložno donošenju Odluke Komisije o odobravanju (izmjeni) sporazuma između Europske unije i Republike Srbije o sudjelovanju Republike Srbije u programu Erasmus+, programu Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, od 1. siječnja 2019.

(5)  Koje je Komisija predvidjela u okviru strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027. predložene u komunikaciji „Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih: nova strategija EU-a za mlade”, 22. 5. 2018., COM(2018) 269. U budućnosti će se dijalog EU-a s mladima „odvijati u okviru novih alternativnih oblika sudjelovanja, uključujući internetske kampanje, savjetovanja putem digitalnih platformi povezanih s Europskim portalom za mlade. Dijalog će se koordinirati na razini EU-a, a doprinosit će mu mladi na svim razinama te će ga podupirati nacionalne radne skupine s poboljšanim mehanizmima praćenja. U pogledu učinka trebao bi biti transparentan i vidljiv. Kako bi mladi mogli stvoriti mišljenje na temelju činjenica i argumenata, od presudne je važnosti pristup kvalitetnim informacijama.”

(6)  Ukupni proračun dostupan 2019. za suradnju s civilnim društvom u području mladih iznosi 4 000 000 EUR, a sredstva se raspodjeljuju kako slijedi: 3 500 000 EUR – rezervirano za korisnike koji su 2018. potpisali okvirne sporazume o partnerstvu za suradnju s civilnim društvom u području mladih i stoga nisu dostupni za ovaj poziv; 500 000 EUR – raspoloživo za podnositelje koji podnose prijedloge za godišnja bespovratna sredstva za poslovanje u okviru ovog poziva na podnošenje prijedloga.

(7)  Vidjeti godišnji program rada programa Erasmus+ kako je objavljen u Službenom listu C (2018) 6572 11.10.2018, WPI 3,77

(8)  Bilo koji drugi administrativni dokument koji je potrebno podnijeti u skladu s Vodičem za podnositelje prijava potrebno je poslati e-poštom Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu do 06. 12. 2018. (do podneva po briselskom vremenu) na sljedeću adresu: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.

(9)  Za više informacija o prilozima koje je potrebno podnijeti vidjeti odjeljak 14. Vodiča za podnositelje prijava.


Top