EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/009/09

Poziv na podnošenje prijedloga za 2018. – Jednostavni programi – Bespovratna sredstva za mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama u skladu s Uredbom (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

OJ C 9, 12.1.2018, p. 15–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 9/15


POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA 2018.

JEDNOSTAVNI PROGRAMI

Bespovratna sredstva za mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama u skladu s Uredbom (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(2018/C 9/09)

1.   Kontekst i svrha ovoga poziva

1.1.   Mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima

Dana 22. listopada 2014. Europski parlament i Vijeće donijeli su Uredbu (EU) br. 1144/2014 o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 (1). Ta je Uredba dopunjena Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2015/1829, (2) a pravila za njezinu primjenu utvrđena su Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1831 (3).

Opći je cilj mjera informiranja i promocije jačanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora Unije.

Posebni su ciljevi mjera informiranja i promocije sljedeći:

(a)

podizanje razine svijesti o vrijednostima poljoprivrednih proizvoda Unije i visokim standardima koji se primjenjuju na metode proizvodnje u Uniji;

(b)

povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih proizvoda Unije i određenih prehrambenih proizvoda te povećanje njihove prepoznatljivosti u Uniji i izvan nje;

(c)

podizanje razine svijesti o sustavima kvalitete Unije i njihova prepoznavanja;

(d)

povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih proizvoda i određenih prehrambenih proizvoda Unije, s posebnim naglaskom na ona tržišta u trećim zemljama koja imaju najveći potencijal za rast;

(e)

ponovno uspostavljanje redovnih tržišnih uvjeta u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu, gubitka povjerenja potrošača ili drugih specifičnih problema.

1.2.   Godišnji program rada Komisije za 2018.

U Godišnjem programu rada Komisije za 2018., donesenom Provedbenom odlukom (4)15. studenoga 2017., utvrđuju se pojedinosti za dodjelu sufinanciranja i prioriteti za jednostavne programe i programe u kojima sudjeluje više korisnika na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama. Dostupan je na sljedećoj adresi:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/index_en.htm

1.3.   Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu

Europska komisija povjerila je Izvršnoj agenciji za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (dalje u tekstu: Chafea) zadatak upravljanja određenim dijelovima mjera informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama, uključujući objavljivanje poziva na podnošenje prijedloga i evaluaciju prijava za jednostavne programe.

1.4.   Važeći poziv na podnošenje prijedloga

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga odnosi se na provedbu jednostavnih programa, u okviru dijelova 1.2.1.1. (djelovanje u sklopu tematskog prioriteta 1:jednostavni programi na unutarnjem tržištu) i 1.2.1.2. (djelovanje u sklopu tematskog prioriteta 2: jednostavni programi u trećim zemljama) Priloga I. Godišnjem programu rada za 2018.

2.   Cilj(evi) – teme – prioriteti

U dijelovima 1.2.1.1. i 1.2.1.2. Priloga I. Godišnjem programu rada za 2018. utvrđuju se tematski prioriteti za mjere koje će se sufinancirati na temelju ovog poziva (vidjeti i odjeljak 6.2. u nastavku u pogledu prihvatljivih aktivnosti). Prijave podnesene kao odgovor na ovaj poziv moraju biti obuhvaćene područjem primjene jedne od šest tema navedenih u tim dijelovima Godišnjeg programa rada, inače neće biti uzete u obzir za financiranje. Podnositelji prijave mogu podnijeti više prijava za različite projekte u okviru iste prioritetne teme. Mogu podnijeti i više prijava za različite projekte u okviru različitih tematskih prioriteta ili tema.

3.   Raspored

Rok za podnošenje prijedloga jest 12. travnja 2018., 17 sati CET (srednjoeuropsko vrijeme).

 

Faze/Rokovi

Datum i vrijeme ili okvirno razdoblje

a)

Objava poziva na podnošenje prijedloga

12.1.2018.

b)

Rok za podnošenje pitanja koja nisu u vezi s IT-om

29.3.2018. 17.00 CET

c)

Rok za odgovore na pitanja koja nisu u vezi s IT-om

5.4.2018. 17.00 CET

d)

Rok za podnošenje prijava

12.4.2018. 17:00 CET

e)

Razdoblje evaluacije

travanj – kolovoz 2018.

f)

Odluka Komisije

listopad 2018.

g)

Informiranje podnositeljâ prijave od strane država članica

listopad 2018.

h)

Faza prilagodbe bespovratnih sredstava

listopad 2018. – siječanj 2019.

i)

Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između država članica i korisnika

< siječanj 2019.

j)

Datum početka mjere

> 1.1.2019.

4.   Raspoloživi proračun

Ukupni proračun predviđen za sufinanciranje aktivnosti u sklopu važećeg poziva iznosi 95 000 000 EUR. Okvirni iznosi raspoloživi po temi navedeni su u tablici „Prihvatljive aktivnosti” u točki 6.2.

Taj iznos podliježe raspoloživosti odobrenih sredstava predviđenih u općem proračunu EU-a za 2019. nakon što ga donese proračunsko tijelo EU-a ili sredstava predviđenih u sustavu privremenih dvanaestina. Taj iznos podliježe i raspoloživosti odobrenih sredstava za sljedeće tri godine uzimajući u obzir nediferenciranu prirodu odobrenih sredstava.

Komisija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

5.   Uvjeti prihvatljivosti

Prijave se moraju poslati prije isteka roka za podnošenje prijava navedenog u odjeljku 3.

Prijave mora podnijeti koordinator putem internetskog portala za sudionike (elektronički sustav podnošenja prijava dostupan je na: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Ako podnositelji prijave ne ispune navedene zahtjeve, prijava će se odbaciti.

Prijedlozi se mogu podnijeti na bilo kojem službenom jeziku Europske unije. Međutim, pri pripremanju prijedloga podnositelji prijava trebali bi uzeti u obzir da će ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava upravljati države članice. Stoga podnositelje prijava potičemo da svoje prijedloge podnesu na jeziku (ili jezicima) države članice u kojoj se nalazi organizacija predlagateljica, osim ako je ta država članica dala do znanja da pristaje potpisati ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava na engleskom jeziku (5). Ako je prijedlog napisan na nekom drugom službenom jeziku EU-a, poželjno je priložiti prijevod stručnog dijela (dijela B) prijedloga na engleski jezik kako bi neovisni stručnjaci koji sudjeluju u stručnom dijelu evaluacije lakše mogli pregledati prijedloge.

6.   Kriteriji prihvatljivosti

6.1.   Podnositelji prijava koji ispunjavaju uvjete

Prijedloge jednostavnih programa mogu podnijeti isključivo pravne osobe ili drugi subjekti koji nemaju pravnu osobnost prema primjenjivom nacionalnom pravu, pod uvjetom da njihovi zastupnici mogu preuzeti pravne obveze u ime tog subjekta i pružati jamstva za zaštitu financijskih interesa Unije istovjetna onima koja pružaju pravne osobe navedene u članku 131. stavku 2. Uredbe (Euratom, EU) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6) (dalje u tekstu: Financijska uredba).

Točnije, prihvatljive su prijave sljedećih organizacija i tijela, navedenih u članku 7. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1144/2014:

i.

trgovinske ili međutrgovinske organizacije osnovane u državi članici, koje su reprezentativne za dotični sektor ili dotične sektore u toj državi članici, a posebno sektorske organizacije iz članka 157. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7) te skupine iz članka 3. točke 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (8) pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen u okviru potonje uredbe i koji je obuhvaćen tim programom

ii.

organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača iz članaka 152. i 156. Uredbe (EU) br. 1308/2013 koje je priznala određena država članica; ili

iii.

tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka informiranju o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je dotična država članica povjerila jasno definiranu zadaću pružanja javnih usluga u tom području. Ta tijela moraju biti zakonito osnovana u državi članici o kojoj je riječ barem dvije godine prije datuma poziva za podnošenje prijedloga iz članka 8. stavka 2.

Prethodno navedene organizacije koje podnose prijedlog smiju podnijeti prijedlog pod uvjetom da su reprezentativne za sektor ili proizvod o kojemu je riječ i da je prijedlog usklađen s uvjetima utvrđenima člankom 1. stavkom 1. ili člankom 1. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829 od 23. travnja 2015., točnije:

i.

trgovinska ili međutrgovinska organizacija osnovana u državi članici, kako je navedena u članku 7. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1144/2014, smatra se reprezentativnom za sektor obuhvaćen programom:

ako predstavlja najmanje 50 % broja proizvođača ili 50 % obujma ili vrijednosti utržive proizvodnje dotičnog proizvoda odnosno proizvodâ ili sektora u dotičnoj državi članici; ili

ako je riječ o sektorskoj organizaciji koju je država članica priznala u skladu s člankom 158. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ili u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (9);

ii.

skupina, kako je utvrđena u članku 3. točki 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 i navedena u članku 7. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1144/2014, smatra se reprezentativnom za naziv koji je zaštićen na temelju Uredbe (EU) br. 1151/2012 i obuhvaćen programom ako predstavlja najmanje 50 % obujma ili vrijednosti utržive proizvodnje proizvoda odnosno proizvodâ čiji je naziv zaštićen;

iii.

organizacija proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača iz članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1144/2014 smatraju se reprezentativnima za proizvod odnosno proizvode ili sektor obuhvaćene programom ako ih je država članica priznala u skladu s člancima 154. ili 156. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ili člankom 14. Uredbe (EU) br. 1379/2013;

iv.

tijelo poljoprivredno-prehrambenog sektora iz članka 7. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) br. 1144/2014 reprezentativno je za sektor odnosno sektore obuhvaćene programom ako su u njegovu članstvu predstavnici tog proizvoda odnosno proizvodâ ili sektora.

Odstupajući od prethodno navedenih točaka i. i ii., smiju se prihvatiti niži pragovi ako u podnesenom prijedlogu organizacija predlagateljica pokaže da postoje posebne okolnosti, uključujući dokaze o strukturi tržišta, kojima bi se opravdalo postupanje s organizacijom predlagateljicom kao reprezentativnom za dotični proizvod odnosno proizvode ili sektor.

Prijedloge može podnijeti jedna ili više organizacija predlagateljica koje sve moraju biti iz iste države članice EU-a.

Prihvatljive su samo prijave tijela osnovanih u državama članicama EU-a.

Za podnositelje prijava iz Ujedinjene Kraljevine: imajte na umu da se kriteriji za odabir moraju poštovati tijekom cijelog razdoblja trajanja dodjele bespovratnih sredstava. Ako se Ujedinjena Kraljevina povuče iz EU-a tijekom razdoblja dodjele bespovratnih sredstava bez sklapanja ugovora s EU-om kojim se naročito osigurava da podnositelji prijava iz Ujedinjene Kraljevine i dalje budu prihvatljivi, prestat ćete primati sredstva EU-a (s time da ćete, ako je moguće, nastaviti sudjelovati) ili će se od vas zatražiti da napustite projekt na temelju članka 34.3. ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Neprihvatljivi subjekti: podnositelji prijave koji već primaju sredstva Unije za iste mjere informiranja i promocije koje su dio njihovog (njihovih) prijedloga nisu prihvatljivi za primanje sredstava Unije za te mjere na temelju Uredbe (EU) br. 1144/2014.

Kako bi se ocijenila prihvatljivost podnositeljâ prijave, potrebni su sljedeći popratni dokumenti:

privatni subjekt: izvadak iz službenog lista, primjerak društvenog ugovora ili izvadak iz trgovačkog registra ili registra udruga;

javni subjekt: preslika rezolucije ili odluke o osnivanju javnog poduzeća odnosno nekog drugog službenog dokumenta kojim se osniva subjekt javnog prava;

subjekti bez pravne osobnosti: dokumenti kojima se dokazuje da njihov zastupnik (zastupnici) ima (imaju) sposobnost preuzimanja pravnih obveza u njihovo ime;

dodatno se od svih podnositelja prijave traži da podnesu odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje da podnositelj prijave ispunjava kriterije reprezentativnosti utvrđene člankom 1. Delegirane uredbe (EU) 2015/1829.

6.2   Prihvatljive mjere i aktivnosti

Prijedlozi moraju ispunjavati kriterije prihvatljivosti navedene u Prilogu II. Godišnjem programu rada, a to je sljedeće:

(a)

prijedlozima mogu biti obuhvaćeni samo proizvodi i sustavi navedeni u članku 5. Uredbe (EU) br. 1144/2014;

(b)

prijedlozima se mora osigurati da se mjere provode preko provedbenih tijela kako je navedeno u članku 13. Uredbe (EU) br. 1144/2014. Organizacije predlagateljice moraju odabrati tijela zadužena za provedbu programa osiguravajući najbolju vrijednost za novac te nepostojanje sukoba interesa (vidjeti članak 2. Delegirane uredbe (EU) 2015/1829. Organizacija predlagateljica obvezuje se odabrati tijelo zaduženo za provedbu programa najkasnije prije potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (vidjeti članak 10. Provedbene uredbe (EU) 2015/1831);

(c)

ako organizacija predlagateljica predlaže da će sama provoditi neke dijelove prijedloga, mora osigurati da troškovi mjere koju planira sama provesti nisu veći od uobičajenih tržišnih cijena;

(d)

prijedlozi moraju biti usklađeni s pravom Unije kojim se uređuju predmetni proizvodi i trgovanje njima, moraju biti vrlo opsežni, imati dimenziju Unije i biti usklađeni sa svim ostalim odredbama članka 3. stavka 1. Delegirane uredbe (EU) 2015/1829;

(e)

ako se poruka koja se prenosi odnosi na informacije o utjecaju na zdravlje, prijedlozi moraju biti u skladu s pravilima iz članka 3. stavka 2. Delegirane uredbe (EU) 2015/1829;

(f)

ako se prijedlogom predlaže navođenje podrijetla ili marki, mora biti u skladu s pravilima navedenima u Poglavlju II. Provedbene uredbe (EU) 2015/1831.

Za podnositelje prijava čiji su prijedlozi usmjereni na Ujedinjenu Kraljevinu: imajte na umu da povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a može dovesti do promjena u provedbi programâ.

Za potrebe procjene prihvatljivosti planiranih aktivnosti potrebno je navesti sljedeće informacije:

prijedlozi koji se odnose na nacionalne sustave kvalitete moraju uključivati dokumentaciju ili upućivanje na javno dostupne izvore koji dokazuju da taj sustav kvalitete priznaje država članica;

prijedlozi usmjereni na unutarnje tržište kojima se prenosi poruka o dobrim prehrambenim navikama ili odgovornoj konzumaciji alkohola moraju opisivati na koji su način predloženi program i njegova poruka (ili poruke) usklađeni s odgovarajućim nacionalnim pravilima u području javnog zdravstva u državi članici u kojoj će se program provoditi. Obrazloženje mora uključivati upućivanja ili dokumentaciju kojom se potvrđuje ta tvrdnja.

Osim toga, prijedlog mora biti u skladu i s jednim od tematskih prioriteta koji su za jednostavne programe navedeni u Godišnjem programu rada za 2018. U nastavku slijede odlomci iz Godišnjeg programa rada za 2018. u kojima je detaljnije opisano šest tema za koje se mogu podnijeti prijave. U tekstu se opisuje tema, predviđeni povezani iznos te ciljevi i očekivani rezultati.

Aktivnosti u sklopu tematskog prioriteta 1: Jednostavni programi na unutarnjem tržištu

Teme

Ukupan predviđeni iznos

Prioriteti za sljedeću godinu, ciljevi koje se nastoji ostvariti i očekivani rezultati

Tema 1 – programi informiranja i promocije kojima je cilj podizanje razine svijesti i prepoznavanja sustava kvalitete Unije kako su utvrđeni člankom 5. stavkom 4. točkama (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1144/2014

11 000 000 EUR

Cilj je podizanje razine svijesti o sustavima kvalitete Unije i njihovo prepoznavanje:

a)

sustavi kvalitete: zaštićena oznaka izvornosti (ZOI), zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP), zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS) te neobvezne oznake kvalitete

b)

metoda organske proizvodnje

c)

logotip za kvalitetne poljoprivredne proizvode specifične za rubna područja Unije.

 

 

Programi informiranja i promocije usmjereni na sustave kvalitete Unije trebali bi biti ključan prioritet na unutarnjem tržištu jer se takvim sustavima potrošačima pružaju jamstva kvalitete i značajki proizvoda ili primijenjenog proizvodnog procesa, ostvaruje dodana vrijednost za dotične proizvode i pospješuju njihove mogućnosti na tržištu.

 

 

Jedan od očekivanih rezultata jest povećanje razine prepoznatljivosti logotipa povezanog sa sustavima kvalitete Unije među europskim potrošačima znajući da, prema podacima posebnog Eurobarometra (br. 440), samo 20 % europskih potrošača prepoznaje logotipe proizvoda koji nose zaštićenu oznaku izvornosti (ZOI), 17 % ih prepoznaje zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla (ZOZP), a 15 % oznaku zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, koji predstavljaju tri glavna sustava kvalitete u Uniji. Uz to, samo 23 % europskih potrošača prepoznaje logotip EU-a za organski uzgoj. Konačan očekivani ishod jest povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih prehrambenih proizvoda Unije registriranih u sklopu sustava kvalitete Unije, povećanje njihove prepoznatljivosti i udjela na tržištu.

Tema 2 – programi informiranja i promocije usmjereni na isticanje posebnih značajki poljoprivrednih metoda koje se upotrebljavaju u Uniji i značajki europskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te programa kvalitete utvrđenih člankom 5. stavkom 4. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1144/2014

7 000 000 EUR

Cilj je isticanje barem jedne od posebnih značajki poljoprivrednih metoda koje se upotrebljavaju u Uniji, posebice u pogledu sigurnosti hrane, sljedivosti, izvornosti, označavanja, nutritivnog i zdravstvenog aspekta (uključujući dobre prehrambene navike i odgovornu konzumaciju prihvatljivih alkoholnih pića), dobrobiti životinja, zaštite okoliša i održivosti te svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, posebice u pogledu njihove kvalitete, okusa, raznolikosti ili tradicija.

 

 

Konačan očekivani ishod jest povećanje svijesti o dobrobitima poljoprivrednih proizvoda Unije među europskim potrošačima te povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih prehrambenih proizvoda Unije, povećanje njihove prepoznatljivosti i udjela na tržištu.

Tema 3 – Programi informiranja i promocije usmjereni na isticanje održivog aspekta proizvodnje ovčjeg i kozjeg mesa (*1)

2 000 000 EUR

Sektor ovčjeg i kozjeg mesa vrlo je nestabilan: potrošnja ovčjeg i kozjeg mesa opada i pod velikim je pritiskom jeftinijih uvoznih proizvoda.

 

 

Cilj je istaknuti održivi aspekt sektora ovčjeg i kozjeg mesa koji se smatra najekstenzivnijim sustavom uzgoja stoke i ima bitnu ulogu u zaštiti prirode i održavanju bioraznolikosti. Stada malih preživača pasu na 80 % područja u EU-u koja su suočena s prirodnim ograničenjima te imaju aktivnu ulogu u zadržavanju ruralnog stanovništva i održavanju travnjaka i pašnjaka. Aktivnostima se ističe održivost proizvodnje u pogledu očuvanja okoliša i naglašava se korist koju ona ima za klimatsku politiku i za okoliš.

 

 

Aktivnostima se može, na primjer, obraditi na koji način proizvod(i) koji se promovira(ju) i način(i) njihove proizvodnje doprinose sljedećem: ublažavanju klimatskih promjena (npr. smanjenje emisija stakleničkih plinova) i/ili prilagođavanju istima; bioraznolikosti, njezinu očuvanju i održivoj uporabi (npr. učinkovita potrošnja vode, smanjenje količine nutrijenata ili pesticida); održivom gospodarenju tlom (npr. kontroliranje erozija; ravnoteža nutrijenata; sprječavanje acidifikacije, salinizacije). Može se istaknuti i aktivna uloga ekstenzivnog uzgoja ovaca/uzgoja za meso u zadržavanju ruralnog stanovništva i u održavanju travnjaka i/ili pašnjaka za sezonsku ispašu.

 

 

konačan očekivani ishod jest povećanje svijesti o dobrobitima poljoprivrednih proizvoda Unije među europskim potrošačima te povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih prehrambenih proizvoda Unije, povećanje njihove prepoznatljivosti i udjela na tržištu.

Aktivnosti u sklopu tematskog prioriteta 2: Jednostavni programi u trećim zemljama

Podnositelji prijava mogu naći dodatne informacije u odjeljku 1.2.1.2. Priloga I. Godišnjem programu.

Teme

Ukupan predviđeni iznos

Prioriteti za sljedeću godinu, ciljevi koje se nastoji ostvariti i očekivani rezultati

Tema 4 – programi informiranja i promocije usmjereni na jednu ili više sljedećih zemalja: Kina (uključujući Hong Kong i Macao), Japan, Južna Koreja, Tajvan, regija jugoistočne Azije ili južna Azija (*2)

26 250 000 EUR

Programi informiranja i promocije moraju biti usmjereni na jednu ili više zemalja utvrđenih u odgovarajućoj temi.

Ciljevi tih programa moraju biti usklađeni s općim i posebnim ciljevima koji su utvrđeni člancima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1144/2014.

Konačan očekivani ishod jest povećanje konkurentnosti i potrošnje poljoprivrednih prehrambenih proizvoda Unije, povećanje njihove prepoznatljivosti i udjela na tržištu u ciljanim zemljama.

Tema 5 – programi informiranja i promocije usmjereni na jednu ili više sljedećih zemalja: Kanada, SAD, Meksiko ili Kolumbija

22 500 000 EUR

Tema 6 – programi informiranja i promocije usmjereni na druga zemljopisna područja koja nisu navedena pod temama 3, 4 i 5.

26 250 000 EUR

Organizacija predlagateljica mora ili podnijeti nekoliko prijava (jedna po temi) ako želi obuhvatiti nekoliko prioritetnih regija u trećim zemljama ili podnijeti prijavu za temu „programi informiranja i promocije usmjereni na druga zemljopisna područja”. Ta se tema odnosi na zemljopisna područja koja nisu navedena u temama 4. do 5., ali se može odnositi i na kombinaciju nekoliko prioritetnih regija navedenih u temama 4. i 5.

Vrste prihvatljivih aktivnosti

Mjere promocije i informiranja mogu se osobito sastojati od sljedećih aktivnosti prihvatljivih u okviru ovog poziva:

1.

Upravljanje projektom

2.

Odnosi s javnošću

aktivnosti povezane s odnosima s javnošću

događanja za novinare

3.

Internetske stranice, društvene mreže

postavljanje, ažuriranje i održavanje web-mjesta

društvene mreže (uspostava računa, redovito objavljivanje)

ostalo (mobilne aplikacije, platforme za e-učenje, „webinari” itd.)

4.

Oglašavanje

u tisku

na televiziji

na radiju

na internetu

na otvorenom

u kinu

5.

Komunikacijski alati

publikacije, kompleti promotivnih materijala za medije, promotivni proizvodi

promotivni videozapisi

6.

Događanja

štandovi na sajmovima

seminari, radionice, izravni poslovni sastanci (B2B), tečajevi osposobljavanja za struku/kuhare, aktivnosti u školama

tjedni restorana

sponzoriranje događaja

studijska putovanja u Europu

7.

Promidžba na prodajnim mjestima

dani kušanja

ostalo: promidžba u publikacijama trgovaca na malo, oglašavanje na prodajnim mjestima

Degustacije i distribucija uzoraka nisu dopušteni u okviru kampanja o odgovornoj konzumaciji alkohola koje se provode na unutarnjem tržištu; međutim, te su aktivnosti prihvatljive ako se provode kao pomoć i potpora mjerama pružanja informacija o programima kvalitete i metodi organske proizvodnje.

Razdoblje provedbe

Sufinancirana mjera (programi informiranja/promocije) mora se provesti u razdoblju od najmanje godinu dana, ali ne duljem od tri godine.

U prijedlogu bi trebalo navesti trajanje mjere.

7.   Kriteriji isključivanja  (10)

7.1   Isključivanje iz sudjelovanja:

Podnositelji prijava bit će isključeni iz sudjelovanja u postupku poziva na podnošenje prijedloga ako se nalaze u nekoj od sljedećih situacija za isključivanje:

(a)

ako je gospodarski subjekt u stečaju, u postupku u slučaju nesolventnosti ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako su mu poslovne aktivnosti suspendirane ili ako je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonima ili drugim propisima;

(b)

ako je konačnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno da gospodarski subjekt krši svoje obveze u pogledu plaćanja poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s pravom zemlje u kojoj ima poslovni nastan, zemlje u kojoj se nalazi javni naručitelj ili zemlje u kojoj se izvršava ugovor;

(c)

ako je konačnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno da je gospodarski subjekt kriv za tešku povredu dužnosti zbog kršenja primjenjivih zakona ili drugih propisa ili etičkih normi profesije kojoj gospodarski subjekt pripada ili zbog protupravnog postupanja koje utječe na njegovu profesionalnu vjerodostojnost u slučaju da se takvim postupanjem pokazuje protuzakonita namjera ili gruba nepažnja, posebno uključujući bilo koje od sljedećih postupanja:

i.

prijevarno ili nesavjesno lažno predstavljanje podataka potrebnih za provjeru nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenja kriterija za odabir ili pri izvršenju ugovora;

ii.

dogovaranje s drugim gospodarskim subjektima radi narušavanja tržišnog natjecanja;

iii.

kršenje prava intelektualnog vlasništva;

iv.

pokušaj utjecanja na proces odlučivanja javnog naručitelja tijekom postupka nabave;

v.

pokušaj da se dobiju povjerljive informacije koje bi mu mogle omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave;

(d)

ako je konačnom presudom utvrđeno da je gospodarski subjekt kriv za bilo koju od sljedećih stavki:

i.

prijevaru, u smislu članka 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. (11);

ii.

korupciju, kako je definirana člankom 3. Konvencije o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju dužnosnici Europskih zajednica ili dužnosnici država članica Europske unije, sastavljene Aktom Vijeća od 26. svibnja 1997. (12), te člankom 2. stavkom 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP (13), kao i korupciju definiranu pravom zemlje u kojoj se javni naručitelj nalazi, zemlje u kojoj je osnovan gospodarski subjekt ili zemlje u kojoj se izvršava ugovor;

iii.

sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, kako je definirano člankom 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP (14);

iv.

pranje novca ili financiranje terorizma, kako je definirano člankom 1. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (15);

v.

teroristička kaznena djela ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, kako su definirana člankom 1. odnosno 3. Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP (16) ili poticanje, pomaganje ili sudioništvo i pokušaj počinjenja takvih kaznenih djela navedenih u članku 4. te Odluke;

vi.

rad djece ili druge oblike trgovanja ljudima, kako je definirano člankom 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (17);

(e)

ako je gospodarski subjekt pokazao znatne nedostatke u poštovanju glavnih obveza pri izvršenju ugovora koji se financira iz proračuna, što je dovelo do preuranjenog otkaza ugovora ili primjene ugovornih kazni ili drugih ugovornih sankcija, ili što je otkriveno nakon provjera, revizija ili istraga dužnosnika za ovjeravanje, OLAF-a ili Revizorskog suda;

(f)

ako je konačnom presudom ili konačnom upravnom odlukom utvrđeno da je gospodarski subjekt počinio nepravilnosti u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 (18).

7.2   Isključivanje iz dodjele:

Podnositelji prijava bit će isključeni iz dodjele sufinanciranja ako su za vrijeme postupka dodjele bespovratnih sredstava u jednoj od situacija opisanih u članku 107. Financijske uredbe:

a)

u situaciji su za isključenje utvrđenoj u skladu s člankom 106. Financijske uredbe;

b)

pogrešno su prikazali podatke koji su uvjet za sudjelovanje u postupku ili nisu dostavili takve podatke za vrijeme postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Kako bi dokazao usklađenost s razlozima za isključenje, koordinator mora označiti odgovarajuće polje pri podnošenju elektroničke prijave. Svi korisnici (ako je više korisnika bespovratnih sredstava) koji su odabrani za sufinanciranje moraju potpisati časnu izjavu kojom potvrđuju da nisu ni u jednoj od situacija navedenih u članku 106. stavcima 1. i 2. i člancima 107. i 108. Financijske uredbe. Podnositelji prijava trebaju slijediti upute na portalu za sudionike.

8.   Kriteriji za odabir

8.1   Financijska sposobnost

Podnositelji prijava moraju imati stabilne i dostatne izvore financiranja za održavanje svojih aktivnosti tijekom razdoblja provedbe mjere te za sudjelovanje u njezinu financiranju.

Financijska sposobnost svih podnositelja prijave procijenit će se u skladu sa zahtjevima Financijske uredbe. Procjena se neće provesti ako:

doprinos EU-a koji traži podnositelj prijave iznosi ≤ 60 000 EUR;

podnositelj prijave jest javno tijelo.

Prateća dokumentacija koju je potrebno priložiti elektroničkoj prijavi kako bi se mogla ocijeniti financijska sposobnost uključuje sljedeće:

godišnje financijske izvještaje (uključujući bilancu stanja i račun dobiti i gubitaka) za posljednju financijsku godinu za koju su računi zaključeni (za novoosnovane subjekte umjesto izvještaja dostavlja se poslovni plan);

prethodno ispunjen obrazac o financijskoj održivosti u kojem su sažeto prikazani potrebni podatci iz godišnjih financijskih izvještaja na temelju kojih se procjenjuje financijska sposobnost podnositelja prijave.

Osim toga, za koordinatora ili drugog korisnika koji traži doprinos EU-a u iznosu od ≥ 750 000 EUR (granična vrijednost koja se primjenjuje po korisniku):

izvješće o reviziji koje sastavlja odobreni vanjski revizor i kojim se potvrđuju financijska izvješća za posljednju dostupnu financijsku godinu. Ta se odredba ne primjenjuje na javna tijela.

8.2   Operativna sposobnost

Podnositelji prijave moraju imati stručnu sposobnost i kvalifikacije potrebne za izvršenje programa.

Podnositelji prijava moraju dokazati da će barem jedna fizička osoba koji radi s podnositeljem na temelju ugovora o radu ili koja je dodijeljena u aktivnost na temelju jednakovrijednog akta imenovanja, plaćenog privremenog premještaja ili na temelju drugih vrsta izravnih ugovora (npr. koji pokrivaju pružanje usluga) biti imenovana voditeljem projekta. Voditelj projekta mora imati barem tri godine iskustva u upravljanju projektima. Kao dokaz o tome u Prilogu „Dodatne informacije” moraju se navesti sljedeći podatci:

životopisi (kvalifikacije i radno iskustvo) osoblja podnositelja prijave koje je u prvom redu nadležno za upravljanje predloženom mjerom i njezinu provedbu, sastavljeni po predlošku Europass; (19)

izjava predloženog voditelja/voditeljice projekta da će biti dostupan/dostupna tijekom cijelog trajanja predložene aktivnosti.

U slučajevima u kojima organizacije predlagateljice predlažu same provesti određene dijelove prijedloga, mora se dostaviti dokaz o tome da imaju najmanje tri godine iskustva u provođenju mjera informiranja i promocije. Kao dokaz o tome u Prilogu „Dodatne informacije” moraju se navesti sljedeći podatci:

izvješće o aktivnostima organizacije predlagateljice/organizacija predlagateljica ili opis provedenih aktivnosti koje su povezane s aktivnostima prihvatljivima za sufinanciranje, kako je opisano u točki 6. ovog dokumenta.

9.   Kriteriji dodjele

Dio B prijave služi za evaluaciju prijedloga u odnosu na kriterije dodjele.

U prijavi mora biti predložena djelotvorna upravljačka struktura i naveden jasan i precizan opis strategije i očekivanih rezultata.

Sadržaj svakog prijedloga procijenit će se prema sljedećim kriterijima i potkriterijima:

Kriteriji

Najveći broj bodova

Prag

1.

Dimenzija Unije

20

14

2.

Kvaliteta stručnog dijela prijedloga

40

24

3.

Kvaliteta upravljanja projektom

10

6

4.

Proračun i isplativost

30

18

UKUPNO

100

62

Odbijaju se prijedlozi koji su ispod navedenog ukupnog praga i/ili pojedinačnih pragova.

Prilikom procjene svakog od glavnih kriterija dodjele uzimaju se u obzir sljedeći potkriteriji:

1.

Dimenzija Unije:

a)

relevantnost predloženih mjera informiranja i promidžbe za opće i posebne ciljeve navedene u članku 2. Uredbe (EU) br. 1144/2014, ciljeve navedene u članku 3. te Uredbe kao i za prioritete, ciljeve i očekivane rezultate najavljene u okviru odgovarajućeg tematskog prioriteta

b)

poruka kampanje koja se odnosi na Uniju

c)

učinak projekta na razini Unije

2.

Kvaliteta stručnog dijela prijedloga

a)

kvaliteta i relevantnost analize tržišta

b)

usklađenost strategije, ciljeva i ključnih poruka programa;

c)

prikladan odabir aktivnosti u pogledu ciljeva i strategije programa, odgovarajuće mješavine komunikacije i sinergije aktivnosti;

d)

sažet opis aktivnosti i očekivanih rezultata;

e)

kvaliteta predloženih metoda i indikatora procjene.

3.

Kvaliteta upravljanja projektom

a)

organizacija projekta i struktura upravljanja;

b)

mehanizmi kontrole kvalitete i upravljanja rizicima.

4.

Proračun i isplativost

a)

opravdanost cjelokupne razine ulaganja;

b)

odgovarajuća dodjela proračuna u odnosu na ciljeve i opseg aktivnosti;

c)

jasan opis procijenjenih troškova i točnost proračuna

d)

dosljednost između predviđenih troškova i rezultata;

e)

realistična procjena troškova koordinacije projekta i aktivnosti koje provodi organizacija predlagateljica, uključujući broj i stopu osoba/dana.

Nakon evaluacije svi prihvatljivi prijedlozi rangiraju se prema ukupnom broju dodijeljenih bodova.

Financijska sredstva bit će dodijeljena prijedlozima s najvećim brojem bodova do iscrpljenja proračunskih sredstava.

Posebna rang-lista uspostavit će se za svaku od prioritetnih tema navedenih u dijelu 6.2. ovoga poziva.

Ako na istoj rang-listi postoje dva (ili više) prijedloga s jednakim brojem bodova, prednost će imati prijedlog/prijedlozi koji omogućuje/u diversifikaciju u pogledu proizvoda ili ciljanih tržišta. To znači da će između dvaju ex aequo prijedloga Komisija prvo odabrati onaj čiji sadržaj (prvenstveno u pogledu proizvoda, a zatim u pogledu ciljanih tržišta) još uvijek nije zastupljen na rang-listi. Ako taj kriterij nije primjenjiv, Komisija će prvo odabrati program koji je dobio najviše bodova za pojedinačne kriterije dodjele. Prvo će usporediti bodove za „dimenziju Unije”, zatim za „kvalitetu stručnog dijela prijedloga” te naposljetku za „proračun i isplativost”.

Ako za određenu temu na rang-listi nema dovoljno prijedloga da bi se mogao iskoristiti cjelokupni predviđeni iznos, preostali iznos može se preraspodijeliti u druge teme prema sljedećim kriterijima:

(a)

cjelokupni preostali predviđeni iznos za tri teme na unutarnjem tržištu dodjeljuje se projektima usmjerenima na unutarnje tržište s najvećim brojem bodova za kvalitetu, neovisno o temi za koju su se prijavili;

(b)

isti se pristup usvaja za prijedloge usmjerene na treće zemlje (teme 4.-6.);

(c)

ako predviđeni iznos i dalje ne bude iskorišten, preostali iznosi za unutarnje tržište i treće zemlje spajaju se i dodjeljuju projektima s najvećim brojem bodova za kvalitetu, neovisno o prioritetu i temi za koji su se prijavili.

Poredak na rang-listama mora se strogo poštovati.

10.   Pravne obveze

Nakon evaluacije Chafea utvrđuje popis prijedloga za koje se preporučuje financiranje, a rangirani su prema ukupnom broju bodova koji su im dodijeljeni.

U skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1144/2014, Europska komisija donosi provedbeni akt kojim se utvrđuju odabrani jednostavni programi, moguće izmjene tih programa koje je potrebno napraviti i odgovarajuća proračunska sredstva (odluka o dodjeli).

U odluci Komisije bit će naveden popis odabranih programa kojima je odobren financijski doprinos Unije u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1144/2014. Ta će se odluka uputiti nadležnim državama članicama. Dotične države članice odgovorne su za pravilnu provedbu odabranih jednostavnih programa te za odgovarajuća plaćanja.

Čim Komisija donese taj provedbeni akt, primjerke odabranih programa prosljeđuje državama članicama o kojima je riječ. Države članice bez odlaganja moraju obavijestiti te organizacije predlagateljice o tome jesu li njihove prijave prihvaćene.

Države članice sklapaju ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu programa s odabranim organizacijama predlagateljicama u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 10. Provedbene uredbe (EU) 2015/1831. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava se posebice opisuju uvjeti i razina financiranja, kao i obveze ugovornih strana.

11.   Financijske odredbe

11.1   Načela koja se odnose na bespovratna sredstva

a)

Zabrana kumulativne dodjele

Mjera samo jedanput može dobiti bespovratna sredstva iz proračuna EU-a.

Proračunom Unije ni u kojem se slučaju neće dvaput financirati isti troškovi.

Podnositelji prijave moraju navesti izvore i iznose sredstava Unije koja su primili ili zatražili za istu mjeru ili dio mjere ili za svoje funkcioniranje (bespovratna sredstva za poslovanje) te sva druga sredstva koja su primili ili zatražili za istu mjeru.

b)

Zabrana retroaktivnosti

Bespovratna sredstva nije moguće dodijeliti unatrag za mjere koje su već završene.

c)

Načelo sufinanciranja

Sufinanciranje znači da se bespovratnim sredstvima EU-a ne mogu u cijelosti pokriti sredstva potrebna za provedbu mjere.

Preostale troškove snosi isključivo organizacija predlagateljica.

Financijski doprinosi koje članovi dodijele korisniku, posebice za upotrebu za troškove koji su prihvatljivi u sklopu te aktivnosti, dopušteni su i smatrat će se primicima.

11.2   Uravnoteženi proračun

Procijenjeni proračun mjere mora se prikazati u dijelu A obrasca za prijavu. Mora sadržavati uravnotežene prihode i rashode.

Proračun se mora sastaviti u eurima.

Podnositelji prijava koji predviđaju da troškovi neće nastati u eurima pozivaju se na uporabu tečajne liste objavljene u Službenom listu Europske unije:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

11.3   Izvršenje ugovora/podugovaranje

Ako je radi provedbe djelovanja potrebno sklapati ugovore o nabavi (ugovore o provedbi), korisnik mora dodijeliti ugovor ponuditelju koji ponudi najbolji omjer vrijednosti i novca ili najnižu cijenu (kako je primjenjivo) izbjegavajući sukobe interesa. (20)

Od korisnika se očekuje da jasno dokumentira natječajni postupak i zadrži dokumentaciju za slučaj revizije.

Ako je organizacija predlagateljica javnopravno tijelo u smislu članka 2. stavka 1. točke 4. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća (21), podugovaratelje mora birati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi ta Direktiva.

Podugovaranje, odnosno eksternalizacija određenih zadaća ili aktivnosti koje čine dio mjere kako je opisano u prijedlogu, mora ispunjavati uvjete primjenjive na ugovor o provedbi (kako je prethodno navedeno), a uz njih i sljedeće uvjete:

mora biti opravdano uzimajući u obzir prirodu mjere i ono što je potrebno za njezinu provedbu;

osnovne zadaće aktivnosti (tj. stručna i financijska koordinacija aktivnosti i upravljanje strategijom) ne smiju se niti ustupiti temeljem podugovora niti delegirati;

procijenjeni troškovi podugovaranja moraju biti jasno navedeni u stručnim i financijskim dijelovima prijedloga;

korisnik mora prijaviti, a država članica odobriti svako podugovaranje koje nije predviđeno u opisu aktivnosti. Država članica može dati odobrenje:

i.

prije podugovaranja, ako korisnik zatraži izmjenu i/ili dopunu;

ii.

nakon podugovaranja, ako:

je podugovaranje posebno obrazloženo u privremenom ili konačnom stručnom izvješću i

podugovaranje ne zahtijeva mijenjanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava zbog čega bi bila dovedena u pitanje odluka kojom se dodjeljuju bespovratna sredstva ili ugroženo jednako postupanje s podnositeljima prijave;

korisnici moraju osigurati da se određeni uvjeti koji se odnose na korisnike, navedeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (npr. vidljivost, povjerljivost itd.) odnose i na podugovaratelje.

Podugovaranje sa subjektima koji su strukturno povezani s korisnikom

Podugovori se mogu sklopiti i sa subjektima koji su strukturno povezani s korisnikom, ali jedino ako je cijena ograničena na stvarne troškove nastale za subjekt (tj. bez profitne marže).

Zadaće koje takvi subjekti trebaju provoditi moraju biti jasno navedene u stručnom dijelu prijedloga.

11.4   Oblici financiranja, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Sufinanciranje ima oblik nadoknade određenog dijela prihvatljivih troškova koji su stvarno nastali, a činit će ga i paušalni iznos koji pokriva neizravne troškove (jednake 4 % prihvatljivih troškova osoblja) koji su povezani s provedbom aktivnosti (22).

Maksimalan zatraženi iznos

Bespovratna sredstva EU-a ograničena su na sljedeće najveće stope sufinanciranja:

za jednostavne programe na unutarnjem tržištu: 70 % prihvatljivih troškova

za jednostavne programe u trećim zemljama: 80 % prihvatljivih troškova

za jednostavne programe na unutarnjem tržištu korisnika s poslovnim nastanom u državama članicama koje 1. siječnja 2014. ili poslije tog datuma primaju financijsku pomoć u skladu s člancima 136. i 143. UFEU-a (23): 75 % prihvatljivih troškova programa

za jednostavne programe u trećim zemljama korisnika s poslovnim nastanom u državama članicama koje 1. siječnja 2014. ili poslije tog datuma primaju financijsku pomoć u skladu s člancima 136. i 143. UFEU-a: 85 % prihvatljivih troškova programa.

Zadnja se dva postotka primjenjuju na one programe o kojima Komisija odluči prije datuma od kojeg dotična država članica više ne prima takvu financijsku pomoć.

Stoga se dio ukupnih prihvatljivih troškova navedenih u procjeni proračuna mora financirati iz izvora koji nisu bespovratna sredstva EU-a (načelo sufinanciranja).

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi jesu stvarno nastali troškovi korisnika bespovratnih sredstava, koji zadovoljavaju sve kriterije navedene u članku 6.1. i 6.2. predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i u članku 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/1829.

Neprihvatljivi troškovi

Neprihvatljivi troškovi jesu troškovi koji nisu u skladu s uvjetima utvrđenima člankom 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/1829. Navedeni su u članku 6.4. predloška ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izračun konačnog iznosa bespovratnih sredstava

Konačni iznos bespovratnih sredstava izračunava se nakon završetka programa i nakon odobrenja zahtjeva za plaćanje.

„Konačni iznos bespovratnih sredstava” ovisi o stvarnom opsegu provedbe programa u skladu s uvjetima i odredbama Ugovora.

Iznos izračunava država članica nakon plaćanja preostalog iznosa, u skladu s člankom 15. Provedbene uredbe (EU) 2015/1831.

11.5   Organizacija plaćanja

Organizacija predlagateljica može podnijeti zahtjev za isplatu predujma državi članici o kojoj je riječ u skladu s člankom 13. Provedbene uredbe (EU) 2015/1831.

Zahtjeve za plaćanje financijskog doprinosa Unije tijekom provedbe organizacija predlagateljica podnosi državama članicama u skladu s člankom 14. Provedbene uredbe (EU) 2015/1831.

Zahtjeve za plaćanje preostalog iznosa organizacija predlagateljica podnosi državama članicama u skladu s člankom 15. Provedbene uredbe (EU) 2015/1831.

11.6   Jamstvo predujma

U skladu s člankom 13. Provedbene uredbe (EU) 2015/1831, predujam se isplaćuje pod uvjetom da organizacija predlagateljica položi osiguranje jednako iznosu tog predujma u korist države članice u skladu s poglavljem IV. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (24).

12.   Publicitet

Korisnici moraju jasno potvrditi doprinos Europske unije u svim aktivnostima za koje se bespovratna sredstva upotrebljavaju.

U tom su pogledu korisnici dužni istaknuti ime i amblem Europske unije u svim publikacijama, plakatima, programima i drugim proizvodima ostvarenima u okviru sufinanciranog projekta.

Pravila grafičke reprodukcije europskog amblema mogu se pronaći u Međuinstitucijskom stilskom priručniku (25).

Osim toga, sav vizualni materijal proizveden u okviru programa promocije koji sufinancira Europska unija mora sadržavati oznaku „Enjoy it’s from Europe”. Smjernice za uporabu potpisa i sve grafičke datoteke mogu se preuzeti s promotivnih internetskih stranica na poslužitelju Europa (26).

Naposljetku, svi pisani materijali, odnosno brošure, plakati, letci, natpisi, reklamni panoi, tiskani oglasi, članci u novinama, internetske stranice (isključujući male promidžbene proizvode) trebali bi sadržavati izjavu o odricanju odgovornosti u skladu s uvjetima opisanima u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, u kojoj se navodi da su u materijalima izneseni stavovi autora. Europska komisija ne prihvaća nikakvu odgovornost za moguću uporabu informacija koje ti materijali sadržavaju.

13.   Zaštita podataka

Odgovor na sve pozive na podnošenje prijedloga uključuje evidentiranje i obradu osobnih podataka (poput imena, adrese i životopisa osoba koje sudjeluju u sufinanciranoj mjeri). Ti se podatci obrađuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (27) o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka. Osim ako je drukčije navedeno, pitanja i svi zatraženi osobni podatci potrebni su za evaluaciju prijave u skladu sa specifikacijama poziva na podnošenje prijedloga te ih samo u tu svrhu obrađuju Izvršna agencija/Komisija ili treće strane koje djeluju u ime i pod odgovornošću Izvršne agencije/Komisije. Osobe na koje se podatci odnose mogu pronaći detaljnije informacije o postupcima obrade, svojim pravima i načinu njihova ostvarivanja u izjavi o zaštiti osobnih podataka objavljenoj na portalu za sudionike:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

i internetskim stranicama Agencije:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

Podnositeljima prijave savjetuje se da redovito provjeravaju odgovarajuću izjavu o zaštiti osobnih podataka kako bi bili pravodobno obaviješteni o mogućim izmjenama do kojih može doći prije ili nakon roka za podnošenje prijedloga. Korisnici preuzimaju zakonsku obvezu obavješćivanja svojeg osoblja o odgovarajućim postupcima obrade osobnih podataka koje provodi Agencija; u tu im svrhu, prije slanja njihovih podataka Agenciji, moraju dostaviti izjavu o zaštiti osobnih podataka koju je Agencija objavila na portalu za sudionike; osobni se podatci mogu unijeti u sustav ranog otkrivanja i isključivanja (EDES) Europske komisije predviđen člancima 105.a i 108. Financijske uredbe EU-a u skladu s primjenjivim odredbama.

14.   Postupak podnošenja prijedloga

Prijedlozi se moraju podnijeti do roka utvrđenog u dijelu 3. putem elektroničkog sustava za podnošenje: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Prije podnošenja prijedloga:

1.

Pronađite poziv:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Izradite račun za podnošenje prijedloga:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Registrirajte sve partnere putem registra korisnika:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Podnositelje prijava obavješćuje se pisanim putem o rezultatima postupka odabira.

Podnositelji prijava moraju poštovati ograničenje broja stranica i zahtjeve formatiranja za stručni dio (dio B) navedene u sustavu podnošenja prijava.

Podnošenjem prijedloga podnositelj prijave prihvaća postupke i uvjete opisane u ovom pozivu i dokumentima na koje on upućuje.

Nije dopuštena nijedna izmjena prijave nakon isteka roka za podnošenje prijedloga. Međutim, ako postoji potreba za pojašnjenjem određenih dijelova ili za ispravkom administrativnih pogrešaka, Komisija/Agencija može u tu svrhu kontaktirati s podnositeljem prijave tijekom postupka evaluacije (28).

Kontakti

Ako imate pitanja o mrežnim alatima za podnošenje prijava, obratite se informatičkoj službi za korisnike koja je u tu svrhu uspostavljena na portalu za sudionike:

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=hr&pg=enquiries

Za sva ostala pitanja dostupna je služba za korisnike agencije Chafea na: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Rok za podnošenje pitanja je 29.3.2018. u 17:00 CET (srednjoeuropsko vrijeme). Korisnička podrška nije dostupna vikendom i tijekom praznika. Odgovori na relevantna pitanja bit će objavljeni na http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html do 5.4.2018. u 17:00 CET (srednjoeuropsko vrijeme).

Često postavljana pitanja objavljuju se na internetskim stranicama agencije Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

U svoj korespondenciji koja se odnosi na ovaj poziv (npr. pri traženju informacija ili podnošenju prijave) mora se jasno navesti uputa na ovaj konkretan poziv. Nakon što se elektroničkim sustavom za razmjenu podataka prijedlogu dodijeli identifikacijski broj, podnositelj prijave mora upotrijebiti taj broj u svoj kasnijoj korespondenciji.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava nisu moguće izmjene prijave.

Povezani dokumenti:

Vodič za podnositelje prijave s odgovarajućim prilozima

Obrazac za prijavu

Primjer ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (verzija s jednim i više korisnika)


(1)  Uredba (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008, SL L 317, 4.11.2014., str. 56.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 od 23. travnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama, SL L 266, 13.10.2015., str. 3.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1831 оd 7. listopada 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama, SL L 266, 13.10.2015., str. 14.

(4)  Provedbena odluka Komisije od 15. studenoga 2017. o donošenju programa rada za 2018. g. o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama, C(2017) 7475/2.

(5)  Ove informacije dostupne su na https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multi-programmes

(6)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(8)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

(*1)  Ovčje/kozje meso prihvatljivo je i u okviru Teme 1 i Teme 2. Za programe ovčjeg/kozjeg mesa predložene u okviru Teme 2, radi izbjegavanja preklapanja, poruka mora biti različita od održivog aspekta proizvodnje ovčjeg/kozjeg mesa (osim ako je ovčje/kozje meso povezano s drugim proizvodom/ima).

(*2)  Sastav regija u skladu je s klasifikacijom država i regija Ujedinjenih naroda. Za više pojedinosti o popisu država koja čine zemljopisna područja vidjeti: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.

(10)  Članak 106. stavci 1. i 2. i članci 107. i 108. Financijske uredbe i pripadajuća Pravila primjene koja su donesena Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.) kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU, Euratom) br. 2015/1929 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 286, 30.10.2015., str. 1.) odnosno Delegiranom uredbom Komisije 2015/2462 (SL L 342, 29.12.2015., str. 7.).

(11)  SL C 316, 27.11.1995., str. 48.

(12)  SL C 195, 25.6.1997., str. 1.

(13)  Okvirna odluka Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru (SL L 192, 31.7.2003., str. 54.).

(14)  Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.).

(15)  Direktiva 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.).

(16)  Okvirna odluka Vijeća 2002/475/PUP od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 3.).

(17)  Direktiva 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP (SL L 101, 15.4.2011., str. 1.).

(18)  SL L 312, 23.12.1995., str. 1.

(19)  Predložak je dostupan na sljedećoj adresi: http://europass.cedefop.europa.eu/

(20)  Smjernice o postupku natjecanja dostupne su na sljedećoj internetskoj stranici:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_en.pdf

(21)  Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

(22)  Podnositelji prijava mole se da obrate pozornost na činjenicu da u slučaju primitka bespovratnih sredstava za poslovanje neizravni troškovi nisu prihvatljivi.

(23)  Na dan objave ovoga poziva: Grčka.

(24)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.).

(25)  http://publications.europa.eu/code/hr/hr-5000100.htm

(26)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion_hr

(27)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(28)  Članak 96. Financijske uredbe.


Top