Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015IR5896

Mišljenje Europskog odbora regija – Strategija proširenja EU-a za razdoblje 2015. – 2016.

OJ C 17, 18.1.2017, p. 60–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 17/60


Mišljenje Europskog odbora regija – Strategija proširenja EU-a za razdoblje 2015. – 2016.

(2017/C 017/10)

Izvjestiteljica:

Anna MAGYAR (HU/EPP), potpredsjednica Vijeća županije Csongrád

Referentni dokument:

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Strategija proširenja EU-a, COM(2015) 611 final

PREPORUKE O POLITIKAMA

EUROPSKI ODBOR REGIJA,

Horizontalne napomene

1.

ponovo potvrđuje svoju predanost postupku proširenja koji predstavlja ulaganje u stabilnost i blagostanje; napominje da su prošla proširenja pomogla u savladavanju povijesnih podjela u Europi, povećala blagostanje i pokazala da je proširenje najsnažniji instrument vanjske politike EU-a;

2.

napominje da Europska komisija ne očekuje daljnja proširenja tijekom svojega tekućeg mandata, ali da to ne smije značiti prestanak svih aktivnosti; prihvaća činjenicu da je potrebno vrijeme za pripreme, ali ističe da je nužno dobro iskoristiti to vrijeme kako bi se postupak proširenja unaprijedio strogim i pravednim uvjetima i postojanim napretkom u pogledu predstojećih, s time povezanih zadaća te vjerodostojnim i realnim izgledima za pristup EU-u kako ne bi došlo do slabljenja angažiranosti i motiviranosti zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za proširenje jer su reforme i napredak u zemljama u postupku proširenja u interesu svake države članice EU-a i svake kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje za proširenje;

3.

insistira na tome da je nužno potrebno očuvati postojeću strukturu Unije putem transparentnih i odgovarajućih politika kojima se može osigurati i održati snažna politička, ekonomska i teritorijalna kohezija. Prvi korak na putu ka novom proširenju Europske unije jest jamčenje dobrobiti i razvoja država članica i sigurnosti Europe od raznih prijetnji;

4.

smatra da se u paketu mjera za proširenje koji Komisija predstavlja u Komunikaciji i izvješćima po zemljama za 2015. godinu općenito iznosi točna i u načelu pozitivna procjena s obzirom na to da je svaki kandidat i potencijalni kandidat za proširenje postigao vidljiv napredak u pogledu određenih pitanja, premda i dalje postoje znatni nedostaci (ili, u nekim slučajevima, nazadovanje) te su potrebni daljnji napori za ostvarenje održivih rezultata;

5.

potiče države članice, kandidate i potencijalne kandidate za proširenje i institucije EU-a da osiguraju uspjeh postupka proširenja; podsjeća kandidate i potencijalne kandidate za proširenje na odgovornost i predanost koje su u tom pogledu potrebne;

6.

naglašava da proces proširenja treba biti uključiv postupak u kojem sudjeluje cijelo društvo; naglašava da je uloga lokalne i regionalne razine nužna s obzirom na to da je ona najbliža građanima u pogledu supsidijarnosti, komunikacije, participativne demokracije, raznolikosti i identiteta; također je ključna za gospodarski razvoj, prekograničnu suradnju, apsorpciju sredstava iz fondova EU-a i provedbu zakonodavstva EU-a;

7.

pozdravlja to što Komisija spominje ključnu ulogu lokalnih i regionalnih vlasti; ističe, međutim, kao što je to već niz puta učinio, da se u budućim komunikacijama i izvješćima treba više i detaljnije usredotočiti na lokalno i regionalno upravljanje, čak i kad ne postoji zasebno poglavlje pravne stečevine ili uspostavljeni model EU-a o pitanju decentralizacije i višerazinskog upravljanja; ipak smatra da je osiguravanje snažnog, demokratskog i učinkovitog lokalnog i regionalnog upravljanja ključan element pretpristupne pripreme s obzirom na to da se provedba reformi i postojani, vjerodostojni rezultati reformi često ostvaruju na lokalnoj razini te ukazuje na važnost supsidijarnosti kao ključnog načela EU-a sadržanog u ugovorima;

8.

naglašava važnost lokalnih vlasti u predočavanju prednosti koje proističu iz članstva u EU-u te u poticanju građana da iskoriste instrumente koje im EU stavlja na raspolaganje. Pravo na građanstvo EU-a otvara brojne mogućnosti za individualni razvoj. Stoga je potrebno promicati Uniju i koristi koje donosi ne samo društvu već i građanima;

9.

ističe da je uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti u komunikaciju u vezi s proširenjem također ključno kako bi se osigurala javna podrška tom postupku isticanjem prednosti koje on donosi javnosti; ukazuje na važnost suradnje s civilnim društvom u tom pogledu;

10.

smatra da novi pristup koji uključuje četverogodišnju strategiju proširenja pruža pouzdaniju perspektivu s dosljednim uvjetima; pozdravlja jasniju metodologiju, usklađenost pojmova i bolje utvrđivanje zadaća kao priliku za uspoređivanje te podržava pojačanu usredotočenost na trenutno stanje i na napredak na raznim područjima, kao i na mjere za koje je utvrđeno da su nužne za daljnji napredak;

11.

smatra da su temeljna i prioritetna područja u Komunikaciji i izvješćima Komisije uglavnom ispravno utvrđena; poziva Komisiju da u kontekstu svojih prioritetnih područja razmotri i mogućnost fokusiranja na druga važna, horizontalna pitanja koja su bitna za svakog kandidata i potencijalnog kandidata za proširenje (npr. socijalna politika, naglasak na osjetljivim skupinama/skupinama u nepovoljnom položaju i manjinama);

12.

naglašava da je u svakoj zemlji u postupku proširenja potrebno poduzeti napore da bi se za zadaće lokalnih i regionalnih vlasti osigurala odgovarajuća sredstva i kapaciteti te poziva na uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti u izradu politika kako bi se osigurala učinkovita provedba;

Vladavina prava i temeljna prava

13.

slaže se da je daljnji napredak u pogledu vladavine prava i temeljnih prava, uključujući zaštitu manjina, doista od presudne važnosti i da predstavlja izazov za svakog kandidata i potencijalnog kandidata za proširenje; tom se procjenom također potvrđuje valjanost „novog pristupa” proširenju koji se temelji na većoj usredotočenosti na pravosuđe i temeljna prava te na pravdu, slobodu i sigurnost; naglašava važnost suradnje u okviru Vijeća Europe i s njime te s njegovim Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti u pogledu temeljnih prava, vladavine prava i demokracije na lokalnoj razini;

14.

pozdravlja usredotočenost na slobodu izražavanja, ali naglašava da je potrebna jednako jaka usredotočenost na pitanje osjetljivih skupina te skupina u nepovoljnom položaju i manjina, koje je također važno u svim kandidatima i potencijalnim kandidatima za proširenje (to uključuje nacionalne, etničke i vjerske manjine te Rome, koji su često skupina u višestruko nepovoljnom položaju, kao i sprečavanje diskriminacije na temelju seksualne orijentacije ili roda i diskriminacije osoba s invaliditetom, maloljetnika i starijih osoba te interno raseljenih osoba i izbjeglica), te ističe da je na lokalnoj i regionalnoj razini također potrebno podizanje svijesti, preuzimanje odgovornosti, a posebno odgovarajuća i vjerodostojna provedba i rezultati; u tom kontekstu potrebno je pažljivo pratiti stanje u tim zemljama, posebice u pogledu osjetljivih skupina;

15.

poziva na poduzimanje daljnjih napora kako bi se u svakoj zemlji kandidatkinji i potencijalnoj kandidatkinji za proširenje depolitizirala javna uprava i povećala transparentnost s obzirom na to da uplitanje više političke razine i dalje predstavlja izazov te ometa suradnju između razina državne uprave;

16.

ističe važnost suzbijanja javne i privatne korupcije na svim razinama vlasti i u svim slojevima društva te naglašava da vjerodostojni rezultati na tom području obično zahtijevaju napredak i na lokalnoj razini;

17.

naglašava potrebu poduzimanja mjera protiv radikalizacije, ekstremizma, terorizma i problema stranih boraca, posebice potrebu sprečavanja radikalizacije mladih ljudi kako se njihov potencijal ne bi izgubio nego bi im se pružila vjerodostojna perspektiva u pogledu zaposlenja, obrazovanja, jačanja različitih lokalnih zajednica, kao i zaštite i poštovanja njihovog identiteta, kulturnog i vjerskog nasljeđa a ujedno bi se i jačale osnovne vrijednosti Europe temeljene na kršćanskoj kulturi; stoga poziva lokalne zajednice da podupru obrazovanje o toleranciji i pomirenju, a vlade da to omoguće;

18.

osuđuje terorističke napade i sve oblike nasilja, uključujući prijetnje nasiljem; ističe da je primjena nasilja neprihvatljiva u bilo kakvoj političkoj raspravi;

Gospodarski razvoj i povezivost

19.

naglašava da je gospodarski razvoj ključan čimbenik u osiguravanju stabilnosti (npr. kroz mogućnost zapošljavanja i socijalne uključenosti); pozdravlja programe gospodarskih reformi te jačanje suradnje i koordinacije u obliku sastanka posvećenoga ekonomskom i financijskom dijalogu između EU-a, zemalja zapadnog Balkana i Turske;

20.

poziva na učinkovitije i transparentnije upravljanje i dodjelu sredstava iz pretpristupnih fondova EU-a u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za proširenje, i na lokalnoj razini, kako prilike za financiranje ne bi bile propuštene zbog nedovoljnog planiranja politika, osposobljavanja, koordinacije i nedostatka učinkovitih apsorpcijskih sposobnosti na lokalnoj razini; pored toga naglašava važnost uključivanja i gradova i manjih gradova u programe osposobljavanja i potpore;

21.

pozdravlja usredotočenost na program za povezivost koji je usvojio EU te na regionalne inicijative koje bi trebale biti uključivije (Berlinski proces itd.), naglašavajući potrebu uključivanja većeg broja lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za proširenje, kao i u državama članicama; i potiče daljnja ulaganja (promet, energija, digitalna telekomunikacija, obrazovanje, mladi itd.);

22.

ističe da postupak zbrinjavanja otpada treba dovesti do razine koja postoji u EU-u te da treba ograničiti odbacivanje otpada na otvorenom prostoru;

23.

potiče i pozdravlja to da nacionalni odbori za ulaganja u zemljama korisnicama na Zapadnom Balkanu rade na stvaranju jedinstvenog portfelja projekata te poziva na koordinaciju strukturnih instrumenata;

24.

naglašava ključnu ulogu demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini u jačanju demokratskih institucija i njihovih administrativnih kapaciteta; ističe ulogu lokalnih i regionalnih izabranih skupština kao prostora za dijalog i rast civilnog društva te za raspravu između donositelja odluka i dionika; podsjeća da regionalne i lokalne vlasti imaju važnu ulogu u uključivanju javnog mnijenja u raspravu o europskoj politici i integraciji; također naglašava da se jačanjem lokalnog i regionalnog upravljanja podupiru administrativne reforme i unapređuje pružanje javnih usluga;

Regionalna suradnja među zemljama u postupku proširenja

25.

ponovno ističe da su dobrosusjedski odnosi i regionalna suradnja ključne sastavnice kako procesa proširenja, tako i procesa stabilizacije i pridruživanja; pozdravlja i potiče opći pozitivni pomak u svim zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za proširenje i odaje im priznanje na uloženom trudu, ali poziva na opipljivi napredak u pogledu još neriješenih pitanja, kao i na postizanje održivih rezultata; poziva lokalne i regionalne zajednice da pridonesu tom postupku;

26.

poziva sve uključene subjekte da iskoriste ovaj pozitivan zamah, uključujući poticanje pomirenja na razini zajednice i lokalnoj razini te podršku međuetničkom, međureligijskom i međukulturnom dijalogu;

27.

potiče kandidate i potencijalne kandidate za proširenje da iskoriste postojeće programe twinninga ili TAIEX-a;

28.

ističe da Odbor regija, njegove radne skupine i zajednički savjetodavni odbori pružaju dobar forum za kontakte i razmjenu najboljih praksi među lokalnim i regionalnim vlastima te pozdravlja pozitivan ishod nedavnih sastanaka zajedničkih savjetodavnih odbora i radnih skupina, uključujući osnivački sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora sa Srbijom; uz to se raduje rezultatima Dana proširenja na kojem će se okupiti sva ta tijela kako bi razmotrila horizontalna i tematska pitanja koja su važna za sve njih;

Migracije

29.

izražava zadovoljstvo zbog toga što Komisija ističe pitanje migracija s obzirom na to da dosad neviđena situacija u pogledu izbjeglica i ekonomskih migranata utječe na cijelu regiju (posebno Tursku, ali i bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju i Srbiju) i države članice uzduž migracijske rute, a rješenje nije moguće naći bez zajedničkih napora, solidarnosti i zajedničkog ispunjavanja obveza; poziva na provedbu preporuka s konferencije o istočnosredozemnoj i zapadnobalkanskoj ruti, kao i izjava EU-a i Turske od 29. studenog 2015. i 18. ožujka 2016. te zajedničkog akcijskog plana;

30.

pozdravlja trud koji su države članice i posebice kandidati uložili u rješavanje krize te resurse koje su osigurali, uključujući i za izazove uzduž migracijske rute u Srbiji i bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji te u pogledu najvećeg broja migranata i izbjeglica u svijetu koje je trenutačno primila Turska; ističe potrebu za neprekidnom pomoći EU-a koju bi trebalo dodijeliti lokalnim i regionalnim vlastima i potrebu da se potakne ulaganje u regiji kako bi se stvorile mogućnosti zapošljavanja da se ne izgubi socijalni i ekonomski potencijal migranata i izbjeglica;

31.

naglašava ključnu ulogu lokalnih zajednica, osobito onih uzduž migracijskih ruta, na koje priljev migranata i izbjeglica prvo utječe; međutim, ističe da su lokalni kapaciteti ograničeni i neujednačeni, što znači da postoji potreba za dodatnom pomoći na lokalnoj razini i suradnjom s lokalnim i regionalnim vlastima te naglašava da se posebna pozornost mora posvetiti potrebama, zabrinutosti i sigurnosti lokalnih zajednica na koje utječu mješoviti migracijski tokovi, kao i izazovima pred koje ih to stavlja. Potiče partnerstvo među lokalnim zajednicama uzduž migracijskih ruta radi razmjene informacija i najboljih praksi i stručnosti, uključujući pitanja koja se tiču integracije, osposobljavanja, obrazovanja, zapošljavanja, povratka i azila te suzbijanja krijumčarenja i nezakonite trgovine;

32.

imajući u vidu prioritete i mjere iz nedavnih zaključaka Europskog vijeća, naglašava potrebu za prevencijom u kontekstu situacije u kriznim područjima, uključujući djelotvornu politiku razvoja, te za usmjeravanjem napora na izbjeglice čija je potreba za međunarodnom zaštitom legitimna; stoga ističe potrebu detaljne i brze obrade zahtjeva za azil i pospješivanja stvarnog povratka u skladu sa zajedničkim standardima EU-a koji se primjenjuju na osobe čiji su zahtjevi odbijeni te podržava prijedlog za izradu popisa sigurnih država podrijetla koji će vrijediti za cijeli EU;

33.

naglašava da je nužno preispitati i, u slučaju potrebe, promijeniti tradicionalne pristupe pružanju pomoći kako bi se pomoglo iskorijeniti temeljne uzroke gospodarskih migracija te da je nužno uključiti lokalne i regionalne vlasti kako zemalja članica, tako i zemalja kandidatkinja u strateške odluke koje se tiču Europske službene razvojne pomoći, čiji je cilj također iskorijeniti glad, siromaštvo i uzroke gospodarskih migracija;

34.

ističe i potrebu za većim uključivanjem EU-a u inicijative i politike koje se bave zemljama i regijama iz kojih migranti potječu s ciljem drastičnog smanjenja priljeva izbjeglica koje su prisiljene napustiti svoju zemlju i ekonomskih migranata koji kreću na opasno putovanje u Europu, kao i ojačati diplomatsko djelovanje u korist mira u zemljama u sukobu;

Turska

35.

naglašava ključno partnerstvo i međuovisnost EU-a i Turske te podržava pojačanu suradnju na polju zajedničkih interesa; pozdravlja predanost Turske reformama i pristupanju EU-u te poziva na održavanje te ponovno uspostavljene dinamike u okviru relevantnih zaključaka Europskog vijeća i Vijeća te zajedničkih izjava EU-a i Turske; poziva na potpunu provedbu plana za liberalizaciju viznog režima u svim državama članicama;

36.

prima na znanje činjenicu da su pristupni pregovori dobili nov zamah nakon nedavnih zaključaka Vijeća, Europskog vijeća i sastanaka na vrhu između Europske unije i Turske i potiče daljnji napredak u skladu s pregovaračkim okvirom i relevantnim zaključcima Vijeća; napominje da je dobru razinu pripreme u nekim područjima potrebno podržati savladavanjem nedostataka ili, u nekim slučajevima, ozbiljnih problema u drugima;

37.

smatra da napredak u pogledu pitanja povezanih s vladavinom prava i temeljnim pravima predstavlja važan pomak u pravom smjeru te poziva Tursku da surađuje s Komisijom u pripremnom radu za poglavlja 23. i 24. bez dovođenja u pitanje položaja država članica; ističe da je na tom polju potrebno poduzeti daljnje mjere, posebice u vezi sa slobodom izražavanja i mišljenja, slobodom medija, slobodom savjesti i vjeroispovijesti te slobodom okupljanja i udruživanja, usporedno s poštovanjem ljudskih prava, uključujući i manjinska prava, te rodne jednakosti, kao i s borbom protiv korupcije; u tom je pogledu nužno ostvariti značajne i vjerodostojne rezultate te poziva da se i na lokalnoj razini ulaže više truda, poveća predanost i preuzima odgovornost u skladu s pravnom stečevinom EU-a u pogledu tih pitanja; s tim u vezi naglašava veliku važnost koju međuvjerski i međukulturni dijalog na svim razinama ima za jačanje civilnog društva i međunarodnih partnerstava;

38.

pozdravlja donošenje Nacionalne strategije za regionalni razvoj kojom se obuhvaćaju regionalne razvojne agencije, mehanizam koordinacije i planovi djelovanja; poziva na njezinu provedbu i potiče na smanjenje nejednakosti među regijama; osim toga, poziva da se sve uključene strane potrude u postupku postizanja mira i pomirenja u pogledu kurdskog pitanja;

39.

ističe potrebu za suzbijanjem terorizma, osuđuje nedavne terorističke napade i izražava solidarnost sa žrtvama; nadalje, poziva na mjere za suzbijanje radikalizacije, uključujući poticanje integracije na lokalnoj razini;

40.

konstatira da su fiskalna decentralizacija i resursi na lokalnoj i regionalnoj razini i dalje ograničeni te naglašava da je potrebno nadići izmjene zakona o općinama iz 2012.;

41.

potiče, podupire i poziva na pravedno, sveobuhvatno i provedivo rješenje ciparskog pitanja zasnovano na relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, međunarodnom pravu te temeljnim vrijednostima EU-a; pozdravlja pozitivan razvoj događaja i angažiranost u postizanju obostrano prihvatljivog rješenja te poziva Tursku da aktivno podrži napore koji se poduzimaju u tu svrhu;

42.

poziva na potpunu i nediskriminirajuću provedbu Dodatnog protokola Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Turske u odnosu na sve države članice EU-a, uključujući i Republiku Cipar; poziva Tursku na održavanje dobrosusjedskih odnosa sa svim svojim susjedima što predstavlja ključni preduvjet procesa proširenja, ističe potrebu poštovanja suvereniteta i suverenih prava svih država članica u skladu s načelima EU-a, rezolucijama UN-a i međunarodnim pravom; poziva Tursku da započne s povlačenjem svojih snaga s Cipra te da odsječeni dio Famaguste preda UN-u u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 550 (1984); naglašava da bi mjere izgradnje povjerenja bile prilika za gospodarski, društveni i regionalni rast za obje zajednice; napominje da pregovori između dviju zajednica i dijalog između civilnog društva u lokalnim zajednicama može pridonijeti postizanju sporazuma;

43.

poziva na poduzimanje daljnjih napora kako bi se radna skupina Odbora regija i Turske unaprijedila u zajednički savjetodavni odbor;

44.

smatra da je nužno veće sudjelovanje civilnog društva tijekom cijelog postupka;

Crna Gora

45.

pozdravlja predanost i napredak Crne Gore na njezinu putu prema pristupanju EU-u, kao i priliku da osnaži stabilnost sadržanu u pozivu da se pridruži NATO-u;

46.

poziva sve stranke da osnaže međustranački politički dijalog, a sve razine vlasti da zajamče da će se sljedeći izbori održati u skladu s najvišim demokratskim standardima temeljenima na novom izbornom zakonodavstvu;

47.

naglašava potrebu osiguravanja vjerodostojnih rezultata u pogledu vladavine prava i temeljnih prava, uključujući na lokalnoj razini; u tom pogledu pozdravlja lokalne planove djelovanja za suzbijanje korupcije koje je pripremila velika većina općina i lokalne planove o socijalnoj uključenosti te poziva da se oni pravilno provedu i prate na odgovarajući način;

48.

pozdravlja trud uložen u profesionalni razvoj lokalnih javnih službenika, ali naglašava potrebu za daljnjim napretkom (npr. osposobljavanje i transparentniji postupci zapošljavanja na temelju načela zasluge); pozdravlja usvojene izmjene zakona o financiranju lokalnih samouprava i potiče poduzimanje daljnjih napora kako bi lokalne samouprave postale financijski samodostatne;

49.

pozdravlja programe Ministarstva gospodarstva usmjerene na podupiranje manje razvijenih općina i promicanje izvoza lokalnih i regionalnih poduzeća;

Srbija

50.

pozdravlja predanost Srbije pristupanju EU-u u okviru kojeg su već polučeni rezultati u pogledu pravodobnog izvršenja postupka provjere i otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja te potiče Srbiju da nastavi s tim pozitivnim koracima (npr. dovršenje raznih strateških dokumenata) ispunjavanjem svojih obveza; posebice poziva tijela vlasti na uvođenje dugotrajnih i održivih mjera za borbu protiv korupcije;

51.

pozdravlja predstavljanje akcijskih planova za 23. i 24. poglavlje te izražava zadovoljstvo time što je ostvareno zakonodavno okružje za jamčenje temeljnih prava, ali naglašava potrebu osiguravanja učinkovite, dosljedne provedbe u cijeloj zemlji;

52.

pozdravlja činjenicu da je vlada donijela poseban akcijski plan o nacionalnim manjinama i poziva na njegovu pravilnu provedbu te upućuje na mišljenja savjetodavnog odbora Vijeća Europe u tom pogledu; pozdravlja visok stupanj zaštite nacionalnih i etničkih manjina u Vojvodini te poziva na to da se ta prava zajamče i na lokalnoj razini (u pogledu obrazovanja, pristupa medijima i vjerskih obreda, uporabe jezika manjina, uključujući za postupke javne uprave i matičnih ureda, i proporcionalne zastupljenosti u javnom sektoru); pozdravlja općenito dobre međuetničke odnose i potiče daljnji napredak; pozdravlja to što diskursom najviših predstavnika vlade dominiraju stavovi naklonjeni etničkim i drugim manjinama.

53.

smatra da su vijeća nacionalnih manjina dobar primjer i naglašava potrebu osiguravanja kompatibilnosti između zakona o vijećima nacionalnih manjina i sektorskog zakonodavstva, uz istodobno zadržavanje razine već stečenih prava i ovlasti;

54.

ističe da je lokalni kapacitet često slab i neujednačen te poziva na osiguravanje odgovarajućih sredstava na decentraliziranoj razini koja su primjerena dodijeljenim zadaćama i povezana s učinkovitošću javne potrošnje i s njom povezanih prihoda; ističe da zakon o vlastitim financijskim sredstvima Vojvodine tek treba usvojiti;

55.

pozdravlja strategiju za reformu javne uprave i strategiju osposobljavanja lokalnih samouprava te poziva na njezinu odgovarajuću provedbu i donošenje zakona o javnoj službi za djelatnike lokalne uprave; pozitivnim primjerima smatra rad Nacionalne konvencije o europskim integracijama i lokalna savjetovanja;

56.

poziva na provedbu preporuka OESS-a/ODIHR-a o općinskim izborima;

57.

pozdravlja i podržava pozitivan napredak u postupku normalizacije odnosa i dijalog između Beograda i Prištine koji postiže rezultate u korist stanovništva te potiče daljnji napredak ispunjavanjem obveza i provedbom sporazuma, čime se jača suradnja i povjerenje; poziva tijela vlasti da aktivno promiču normalizaciju;

Bivša jugoslavenska republika Makedonija

58.

naglašava da je ova zemlja prva potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i s obzirom na to izražava zabrinutost zbog zastoja u postupku integracije te u promicanju obveza i reformi. Poziva tu zemlju da ponovo iskaže svoju političku volju, a EU da potvrdi njezine vjerodostojne izglede za pristup EU-u kako bi se potaklo izvršavanje njezinih obveza;

59.

poziva sve strane da preuzmu odgovornost za potpunu i konstruktivnu provedbu političkog sporazuma iz lipnja/srpnja 2015., kao i za provedbu prioritetnih pitanja u okviru hitnih reformi; naglašava da treba poduzeti korake za sprečavanje nazadovanja u području slobode izražavanja, posebice u području vladavine prava, uključujući pravosuđe i povjerenje u politički sustav; potiče daljnji napredak (na temelju prethodno postignutih rezultata koji se odnose na razmjerno dobru razinu usklađenosti s pravnom stečevinom) utemeljen na vjerodostojnim rezultatima, uključujući na lokalnoj razini;

60.

na temelju prethodno navedenog očekuje da će Komisija moći produžiti svoju preporuku za otvaranje pristupnih pregovora u skladu sa zaključcima Vijeća i utvrđenim uvjetima;

61.

naglašava da je daljnja provedba programa decentralizacije ključna; u tom pogledu pozdravlja strateški program za razdoblje od 2015. do 2020. i poziva na provedbu druge faze fiskalne decentralizacije;

62.

ističe da od ključne važnosti ostaju dobrosusjedski odnosi, uključujući pronalaženje, pod okriljem UN-a, dogovorom postignutog i obostrano prihvatljivog rješenja spora oko imena, te da u tom pogledu lokalne i regionalne vlasti imaju konstruktivnu ulogu u skladu s relevantnim obvezama koje su političkim sporazumom iz lipnja-srpnja 2015. preuzeli čelnici glavnih političkih stranaka; u tom duhu potrebno je izbjegavati djelovanje i izjave koje narušavaju dobrosusjedske odnose;

Albanija

63.

pozdravlja odgovarajuću usredotočenost na ključne prioritete reformi i postojan napredak koji Albanija postiže u vezi s njima, posebno u pogledu pravosuđa; potiče Albaniju da ubrza reforme, napose u prioritetnim područjima, uz posvećivanje posebne pozornosti vladavini prava, depolitizaciji javne uprave te učinkovitoj zaštiti ljudskih prava, uključujući i zaštitu prava manjina diljem Albanije i da provede prava vlasništva, kao i da dodatno poboljša poslovno i ulagačko okruženje i počne rješavati problem razgranate sive ekonomije kako bi mogli započeti pregovori o pristupanju; podsjeća na to da treba osigurati kontinuiranu, sveobuhvatnu i uključivu provedbu glavnih prioriteta; posebno pozdravlja novo zakonodavstvo o isključivanju osuđenih osoba iz parlamenta, te naglašava potrebu za ispravnom evidencijom rezultata; također pozdravlja strategiju i plan djelovanja za suzbijanje korupcije; potiče na postizanje daljnjeg napretka u politikama i zakonodavnim mjerama te na pravilnu provedbu;

64.

izražava zadovoljstvo činjenicom da su se lokalni izbori 2015. godine održali bez većih incidenata, ali poziva na veću nepristranost i stručnost; osim toga, pozdravlja ad hoc odbor koji je parlament osnovao u kontekstu izborne reforme i ukazuje na preporuke OESS-a/ODIHR-a u tom pogledu, kao i na preporuke misije za promatranje izbora Kongresa Vijeća Europe/OR-a u kojima se poziva na depolitizaciju javne uprave i osiguravanja nepristranosti;

65.

traži da postupak reformi bude vrlo uključiv i da u njemu sudjeluju svi zainteresirani politički i civilni akteri, uključujući oporbu i relevantne dionike, te odaje priznanje Nacionalnom vijeću za europske integracije za rad na tom polju i navodi ga kao pozitivan primjer;

66.

pozdravlja nacionalnu strategiju decentralizacije i njezine pravilno određene prioritete i raspodjelu sredstava iz privremenog fonda; poziva na daljnji napredak u provedbi reforme teritorijalne uprave na uključiv način, uz pomoć stalnog i izravnog dijaloga sa svim dionicima uključujući manjine; pozdravlja novi organski zakon o lokalnoj samoupravi kojim se pojašnjavaju odgovornosti i unapređuje međuinstitucijska suradnja među različitim razinama vlasti te naglašava važnost njegove učinkovite provedbe;

Bosna i Hercegovina

67.

izražava zadovoljstvo činjenicom da se zemlja vratila na pravi put u postupku integracije s obzirom na to da je europska perspektiva ključan poticaj za tu zemlju te potiče daljnju provedbu programa reformi jer stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pokazuje da izvršavanje obveza može dati rezultate;

68.

u skladu s time izražava zadovoljstvo činjenicom da je Bosna i Hercegovina 15. veljače 2016. podnijela zahtjev za članstvo u EU-u, čime se daje poticaj i toj zemlji i postupku proširenja; stoga ističe potrebu da se zadrži taj zamah radi postizanja značajnog napretka u provedbi plana reforme nužne za nastavak puta na kojemu se ta zemlja nalazi;

69.

traži da se nakon pristupanja Hrvatske Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u cijelosti prilagodi i poziva na poduzimanje mjera kako bi se osiguralo da je Ustav u skladu s presudama Europskog suda za ljudska prava;

70.

poziva na bolju koordinaciju među razinama državne uprave kako bi se uklonile prepreke funkcionalnosti zemlje, učinkovitoj provedbi programa reformi, mobilnosti, ulaganju i vezama u raznim područjima politika te stvaranju jedinstvenoga gospodarskog područja. Ističe da decentralizacija ne znači rascjepkanost te da također postoji potreba za koordiniranim okvirnim strategijama s obzirom na to da reforme moraju napredovati na svim razinama; potiče na stvaranje zajedničkih ciljeva koji su u skladu s pojedinačnim interesima, ali ih nadilaze;

71.

u tom pogledu bit će potrebno ispravno funkcioniranje učinkovitog mehanizma za koordinaciju pitanja relevantnih za EU kako bi se ta zemlja mogla suočiti s izazovima koji je očekuju na putu prema EU-u; napredak će Bosni i Hercegovini također omogućiti da u potpunosti koristi dostupna financijska sredstva EU-a;

72.

smatra da je zakonodavstvo na razini entiteta uglavnom u skladu s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, ali poziva na djelotvorniju raspodjelu odgovornosti među entitetima, kantonima i općinama;

Kosovo  (1)

73.

pozdravlja potpisivanje i ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i njegovo stupanje na snagu 1. travnja 2016., što bi moglo označiti novo poglavlje u odnosima Kosova s EU-om; potiče Kosovo da nastavi s provedbom reformi povezanih s EU-om (npr. donošenje paketa zakonskih mjera o ljudskim pravima) i drugim pozitivnim koracima (npr. osnivanje stručnih komora, postupak normalizacije odnosa);

74.

naglašava da ometanje političke rasprave nasilnim sredstvima nije prihvatljivo i poziva sve strane da se vrate dijalogu i normalnim postupcima;

75.

pozdravlja rezultate koji su ostvareni u pogledu liberalizacije viznog režima; ističe važnost ispunjavanja svih relevantnih uvjeta i potiče daljnji napredak;

76.

naglašava potrebu za poduzimanjem daljnjih napora u vezi sa zaštitom kulturnog i vjerskog nasljeđa, posebno na lokalnoj razini;

77.

pozdravlja i podržava pozitivan napredak u postupku normalizacije odnosa i dijalog između Beograda i Prištine koji ljudima donosi rezultate i potiče daljnji napredak ispunjavanjem obveza i provedbom sporazuma, čime se jača suradnja i povjerenje; poziva tijela vlasti da aktivno promiču normalizaciju.

Bruxelles, 16. lipnja 2016.

Predsjednik Europskog odbora regija

Markku MARKKULA


(1)  Ovim nazivom ne dovodi se u pitanje stajalište o statusu te je on u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244/99 i Mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.


Top