EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0576

Uredba Vijeća (EU) 2022/576 od 8. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

ST/7902/2022/INIT

OJ L 111, 8.4.2022, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/576/oj

8.4.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 111/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/576

od 8. travnja 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku (ZVSP) 2022/578 od 8. travnja 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 833/2014 (2).

(2)

Uredbom (EU) br. 833/2014 provode se određene mjere predviđene u Odluci Vijeća 2014/512/ZVSP (3).

(3)

Vijeće je 8. travnja 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/578 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP. Njome se proširuje popis kontroliranih proizvoda kojima bi se moglo doprinijeti ruskom vojnom i tehnološkom napretku ili razvoju njezina sektora obrane i sigurnosti. Njome se uvode dodatna ograničenja uvoza određene robe iz Rusije, posebno ugljena i drugih krutih fosilnih goriva. Njome se također uvode daljnja ograničenja izvoza u Rusiju, posebno mlaznoga goriva i druge robe.

(4)

Odlukom (ZVSP) 2022/578 također se zabranjuje dodjela i nastavak izvršavanja javnih ugovora i koncesija s ruskim državljanima i subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

(5)

Odlukom (ZVSP) 2022/578 uvodi se zabrana pružanja potpore, uključujući financiranje i financijsku pomoć ili bilo koju drugu korist u okviru programa Unije, Euratoma ili države članice, ruskim subjektima u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom.

(6)

Odlukom (ZVSP) 2022/578 također se na sve službene valute država članica proširuju zabrane izvoza novčanica denominiranih u eurima i prodaje prenosivih vrijednosnih papira denominiranih u eurima.

(7)

Odlukom (ZVSP) 2022/578 proširuje se izuzeće od zabrane sudjelovanja u transakcijama s određenim subjektima u državnom vlasništvu u pogledu transakcija za kupnju, uvoz ili prijevoz fosilnih goriva i određenih minerala u Švicarsku, Europski gospodarski prostor i zapadni Balkan.

(8)

Primjereno je proširiti izuzeća od zabrane transakcija s određenim poduzećima u ruskom državnom vlasništvu i njihovim društvima kćerima na zemlje Europskoga gospodarskog prostora, Švicarsku i zapadni Balkan; Unija očekuje brzo i potpuno usklađivanje svih zemalja u regiji s mjerama ograničavanja EU-a, uključujući one koje se odnose na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini.

(9)

Odlukom (ZVSP) 2022/578 također se cestovnim prijevoznicima s poslovnim nastanom u Rusiji zabrajnjuje cestovni prijevoz robe u Uniji te se zabranjuje pristup lukama plovilima koja su registrirana pod zastavom Rusije. Njome se uvodi i zabrana ruskim osobama i subjektima da budu korisnici, djeluju kao beneficijari ili u sličnom svojstvu, kao i zabrana pružanja određenih usluga trustovima.

(10)

Te su mjere obuhvaćene područjem primjene Ugovora te je stoga, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama, potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije.

(11)

Uredbu (EU) br. 833/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 833/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. dodaju se sljedeće točke;

„(v)

„direktive o javnoj nabavi” znači direktive 2014/23/EU (*1), 2014/24/EU (*2), 2014/25/EU (*3) i 2009/81/EZ (*4) Europskog parlamenta i Vijeća;

(w)

„cestovni prijevoznik” znači bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koje se u komercijalne svrhe bavi prijevozom tereta motornim vozilima ili kombinacijom vozila;

(*1)  Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., p. 1.)."

(*2)  Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.)."

(*3)  Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.)."

(*4)  Direktiva 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (SL L 216, 20.8.2009., str. 76.).”;"

2.

u članku 2. stavku 4. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

namijenjena za civilne javno nedostupne elektroničke komunikacijske mreže, koje nisu vlasništvo subjekta pod javnom kontrolom ili s više od 50 % javnog vlasništva;”;

3.

u članku 2. stavku 7. točke i. i ii. zamjenjuju se sljedećim:

„i.

krajnji korisnik mogao bi biti vojni krajnji korisnik, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu IV. ili bi roba mogla biti namijenjena za krajnju uporabu u vojne svrhe, osim ako su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći dopušteni na temelju članka 2.b stavka 1. točke (a);

ii.

prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjeni su za zrakoplovstvo ili svemirsku industriju, osim ako su takva prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći dopušteni na temelju stavka 4. točke (b); ili”;

4.

u članku 2.a stavku 4. točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

namijenjena za civilne javno nedostupne elektroničke komunikacijske mreže, koje nisu vlasništvo subjekta pod javnom kontrolom ili s više od 50 % javnog vlasništva;”;

5.

u članku 2.a stavku 7. točke i. i ii. zamjenjuju se sljedećim:

„i.

krajnji korisnik mogao bi biti vojni krajnji korisnik, fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu IV. ili bi roba mogla biti namijenjena za krajnju uporabu u vojne svrhe, osim ako su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći dopušteni na temelju članka 2.b stavka 1.

ii.

prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći namijenjeni za zrakoplovstvo ili svemirsku industriju, osim ako su takva prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći dopušteni na temelju stavka 4. točke (b); ili”;

6.

u članku 3. stavku 3. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

prijevoz prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne proizvode, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju; ili”;

7.

u članku 3.a stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

da je ona potrebna za osiguravanje ključne opskrbe energijom unutar Unije te prijevoza prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne proizvode, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju; ili”;

8.

u članku 3.b stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, robe i tehnologije prikladne za uporabu u rafinerijama nafte i ukapljivanju prirodnog plina, kako je navedeno u Prilogu X., neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.”;

9.

u članku 3.c stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz, izravno ili neizravno, robe i tehnologije prikladne za uporabu u zrakoplovstvu ili svemirskoj industriji, kako je navedeno u Prilogu XI., te mlaznoga goriva i aditiva za gorivo, kako je navedeno u Prilogu XX., neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.”;

10.

u članku 3.c dodaju se sljedeći stavci:

„6.   Odstupajući od stavaka 1. i 4., nacionalna nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, izvršenje financijskog leasinga zrakoplova ugovorenog prije 26. veljače 2022., nakon što utvrde:

(a)

da je to nužno radi osiguravanja otplate leasinga pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice, a koji nisu obuhvaćeni nijednom mjerom ograničavanja predviđenom ovom Uredbom; i

(b)

da se ruskom partneru neće staviti na raspolaganje gospodarska sredstva, uz iznimku prijenosa vlasništva nad zrakoplovom nakon potpunog povrata financijskog leasinga.

7.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju ovog članka u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.

8.   Zabranom iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje članak 2. stavak 4. točku (b) ni članak 2.a stavak 4. točku (b).”;

11.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 3.ea

1.   Zabranjuje se pružati pristup, nakon 16. travnja 2022., lukama na području Unije svakom plovilu registriranom pod zastavom Rusije.

2.   Stavak 1. primjenjuje se na plovila koja su promijenila svoju rusku zastavu ili registraciju, u zastavu ili registraciju bilo koje druge države nakon 24. veljače 2022.

3.   Za potrebe ovog članka plovilo znači:

(a)

brod koji je obuhvaćen područjem primjene relevantnih međunarodnih konvencija;

(b)

jahta duljine 15 metara ili više, koja ne prenosi teret i ima najviše 12 putnika; ili

(c)

rekreacijsko plovilo ili osobno plovilo na vodomlazni pogon, kako je definirano u Direktivi 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*5).

4.   Stavak 1. ne primjenjuje se na plovilo kojemu je potrebna pomoć u traženju mjesta zakloništa, hitnom pristajanju u luku iz razloga pomorske sigurnosti ili zbog spašavanja života na moru.

5.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu plovilu odobriti pristup luci, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je pristup potreban za:

(a)

kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne proizvode, titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija, željezne rudače, kao i određenih kemijskih proizvoda i proizvoda od željeza kako je navedeno u Prilogu XXIV.;

(b)

kupnju, uvoz ili prijevoz farmaceutskih, medicinskih, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uključujući pšenicu i gnojiva čiji su uvoz, kupnja i prijevoz dopušteni na temelju ove Uredbe;

(c)

humanitarne svrhe;

(d)

prijevoz nuklearnoga goriva i druge robe nužne za funkcioniranje civilnih nuklearnih kapaciteta; ili

(e)

kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju ugljena i drugih krutih fosilnih goriva, kako je navedeno u Prilogu XXII., do 10. kolovoza 2022.

6.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 5. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.

(*5)  Direktiva 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 90.).”;"

12.

u članku 3.h dodaju se sljedeći stavci:

„4.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti prijenos ili izvoz u Rusiju kulturnih dobara koja su na posudbi u kontekstu službene kulturne suradnje s Rusijom.

5.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 4. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.”;

13.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 3.i

1.   Zabranjuju se izravna ili neizravna kupnja, uvoz ili prijenos u Uniju robe koja je podriietlom iz Rusije ili je izvezena iz Rusije, a kojom se ostvaruju znatni prihodi za Rusiju čime se omogućuju njezina djelovanja kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, kako je navedeno u Prilogu XXI.

2.   Zabranjeno je:

(a)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom i tehnologijom iz stavka 1. te s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije, u vezi sa zabranom iz stavka 1.;

(b)

izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za bilo koju kupnju, uvoz ili prijenos te robe i tehnologije ili za pružanje s time povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, u vezi sa zabranom iz stavka 1.

3.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršenje, do 10. srpnja 2022., ugovora sklopljenih prije 9. travnja 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

4.   Od 10. srpnja 2022. zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuje se na uvoz, kupnju ni prijevoz, niti na povezanu tehničku ili financijsku pomoć, koji su potrebni za uvoz u Uniju:

(a)

837 570 metričkih tona kalijeva klorida pod KN 3104 20 od 10. srpnja zadane godine do 9. srpnja sljedeće godine;

(b)

1 577 807 metričkih tona kombiniranih s ostalim proizvodima navedenima u Prilogu XXI. pod KN 3105 20, 3105 60 i 3105 90 od 10. srpnja zadane godine do 9. srpnja sljedeće godine;

5.   Uvoznim kvotama iz stavka 4. upravljat će Komisija i države članice u skladu sa sustavom upravljanja tarifnim kvotama predviđenima u člancima od 49. do 54. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (*6).

Članak 3.j

1.   Zabranjuju se izravna ili neizravna kupnja, uvoz ili prijenos u Uniju ugljena i drugih krutih fosilnih goriva, kako su navedeni u Prilogu XXII, ako su podriietlom iz Rusije ili su izvezeni iz Rusije.

2.   Zabranjeno je:

(a)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom i tehnologijom iz stavka 1. te s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom te robe i tehnologije, u vezi sa zabranom iz stavka 1.

(b)

izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za bilo koju kupnju, uvoz ili prijenos te robe i tehnologije ili za pružanje s time povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, u vezi sa zabranom iz stavka 1.

3.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršenje, do 10. kolovoza 2022., ugovora sklopljenih prije 9. travnja 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 3.k

1.   Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe koja bi mogla doprinijeti osobito unapređivanju ruskih industrijskih kapaciteta, kako je navedeno u Prilogu XXIII., bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.

2.   Zabranjeno je:

(a)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom i tehnologijom iz stavka 1. te s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za uporabu u Rusiji;

(b)

izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom iz stavka 1. za bilo koju prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje s time povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.

3.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršenje, do 10. srpnja 2022., ugovora sklopljenih prije 9. travnja 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

4.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na robu koja je potrebna za službene potrebe diplomatskih ili konzularnih misija država članica ili partnerskih država u Rusiji ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom ni na osobne predmete njihova osoblja.

5.   Nadležna tijela država članica mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju prikladnima, prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz Priloga XXIII. ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći, nakon što utvrde da su takva roba ili tehnologija ili pružanje s time povezane tehničke ili financijske pomoći potrebni za humanitarne svrhe, kao što su pružanje ili olakšavanje pružanja pomoći, uključujući medicinsku opremu i hranu, ili transfer humanitarnih djelatnika i s time povezanu pomoć, ili za evakuaciju.

Članak 3.l

1.   Svim cestovnim prijevoznicima s poslovnim nastanom u Rusiji zabranjuje se cestovni prijevoz robe na području Unije, među ostalim i u provozu.

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na cestovne prijevoznike koji prevoze:

(a)

poštu kao univerzalnu uslugu;

(b)

robu u provozu kroz Uniju između Kalinjingradske oblasti i Rusije, pod uvjetom da prijevoz takve robe nije već zabranjen ovom Uredbom.

3.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se, do 16. travnja 2022. na prijevoz robe koji je počeo prije 9. travnja 2022., pod uvjetom da je vozilo cestovnog prijevoznika:

(a)

već bilo na području Unije 9. travnja 2022.; ili

(b)

treba proći kroz Uniju da bi se vratilo u Rusiju.

4.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela država članica mogu cestovnom prijevozniku s poslovnim nastanom u Rusiji odobriti prijevoz robe ako ta nadležna tijela utvrde da je takav prijevoz potreban za:

(a)

kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne proizvode, te titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rudače;

(b)

kupnju, uvoz ili prijevoz farmaceutskih, medicinskih, poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uključujući pšenicu i gnojiva čiji su uvoz, kupnja i prijevoz dopušteni na temelju ove Uredbe;

(c)

humanitarne svrhe;

(d)

rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Unije i država članica u Rusiji, uključujući delegacije, veleposlanstva i misije, ili međunarodnih organizacija u Rusiji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom; ili

(e)

prijenos ili izvoz u Rusiju kulturnih dobara koja su na posudbi u kontekstu službene kulturne suradnje s Rusijom.

5.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 4. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.

(*6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).”;"

14.

u članku 4. stavku 1. brišu se točke (c) i (d);

15.

u članku 4. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje pomoć za:

(a)

uvoz, kupnju ili prijevoz povezane s: i. pružanjem zamjenskih dijelova i usluga potrebnih za održavanje i sigurnost postojećih sposobnosti unutar Unije; ili ii. izvršenjem ugovora sklopljenih prije 1. kolovoza 2014. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora; ili

(b)

prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz zamjenskih dijelova i usluga potrebnih za održavanje, popravak i sigurnost postojećih sposobnosti unutar Unije.”;

16.

u članku 5.aa stavku 3. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

transakcije koje su nužne za izravnu ili neizravnu kupnju, uvoz ili prijevoz prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne proizvode, te titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rudače, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju, zemlju članicu Europskoga gospodarskog područja, Švicarsku ili zapadni Balkan.”;

17.

u članku 5.aa stavku 3. dodaje se sljedeća točka:

„(c)

transakcije za kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju ugljena i drugih krutih fosilnih goriva, kako je navedeno u Prilogu XXII., do 10. kolovoza 2022.;”;

18.

članak 5.b zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.b

1.   Zabranjuje se primanje svih depozita od ruskih državljana ili fizičkih osoba s boravištem u Rusiji ili od pravnih osoba, subjekata ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji ako ukupna vrijednost depozitâ fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela po kreditnoj instituciji premašuje 100 000 EUR.

2.   Zabranjuje se pružanje usluga lisnice, vođenja računa ili skrbništva u vezi s kriptoimovinom ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji ako ukupna vrijednost kriptoimovine te fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela po lisnici, računu ili pružatelju skrbništva premašuje 10 000 EUR.

3.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na državljane države članice, zemlje članice Europskoga gospodarskog područja ni Švicarske, niti na fizičke osobe koje imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka u državi članici, zemlji članici Europskoga gospodarskog područja ili Švicarskoj.

4.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na depozite koji su potrebni za nezabranjenu prekograničnu trgovinu robom i uslugama između Unije i Rusije.”;

19

u članku 5.c stavku 1. uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Odstupajući od članka 5.b stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti prihvaćanje takvog depozita ili pružanje takve usluge lisnice, vođenja računa ili skrbništva, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je prihvaćanje takvog depozita ili pružanje takve usluge lisnice, vođenja računa ili skrbništva:”;

20.

u članku 5.d stavku 1. uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Odstupajući od članka 5.b stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti prihvaćanje takvog depozita ili pružanje takve usluge lisnice, vođenja računa ili skrbništva, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je prihvaćanje takvog depozita ili pružanje takve usluge lisnice, vođenja računa ili skrbništva:”;

21.

u članku 5.f stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Zabranjuje se prodaja prenosivih vrijednosnih papira denominiranih u bilo kojoj službenoj valuti države članice izdanih nakon 12. travnja 2022., ili jedinica u subjektima za zajednička ulaganja kojima se stvara izloženost prema takvim vrijednosnim papirima, bilo kojem ruskom državljaninu ili fizičkoj osobi s boravištem u Rusiji ili bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu s poslovnim nastanom u Rusiji.”;

22.

članak 5.i zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.i

1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u bilo kojoj službenoj valuti države članice Rusiji ili bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, uključujući vladu i rusku središnju banku, ili za upotrebu u Rusiji.

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz novčanica denominiranih u bilo kojoj službenoj valuti države članice ako su ta prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz potrebni:

(a)

za osobnu upotrebu fizičkih osoba koje putuju u Rusiju ili članova njihove najbliže obitelji koji s njima putuju; ili

(b)

za službene potrebe diplomatskih misija, konzularnih ureda ili međunarodnih organizacija u Rusiji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom.”;

23.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 5.k

1.   Zabranjuje se dodjela bilo kojeg ugovora o javnoj nabavi ili ugovora o koncesiji koji su obuhvaćeni područjem primjene direktiva o javnoj nabavi, kao i članka 10. stavaka 1. i 3., stavka 6. točaka od (a) do (e) te stavaka 8., 9. i 10. i članaka 11., 12., 13. i 14. Direktive 2014/23/EU, članaka 7. i 8., članka 10. točaka od (b) do (f) te od (h) do (j) Direktive 2014/24/EU, članka 18., članka 21. točaka od (b) do (e) te od (g) do (i) i članaka 29. i 30. Direktive 2014/25/EU te članka 13. točaka od (a) do (d) i od (f) do (h) i točke (j) Direktive 2009/81/EZ, sljedećim osobama, subjektima ili tijelima, ili nastavak izvršavanja bilo kojeg takvog ugovora sa sljedećim osobama, subjektima ili tijelima:

(a)

ruski državljanin ili fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo s poslovnim nastanom u Rusiji;

(b)

pravna osoba, subjekt ili tijelo u čijim vlasničkim pravima subjekt iz točke (a) ovog stavka ima izravno ili neizravno više od 50 % udjela; ili

(c)

fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za račun ili prema uputama subjekta iz točke (a) ili (b) ovog stavka,

uključujući, ako oni čine više od 10 % vrijednosti ugovora, podugovaratelje, dobavljače ili subjekte na čije se kapacitete oslanja u smislu direktiva o javnoj nabavi.

2.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti dodjelu i nastavak izvršavanja ugovora namijenjenih za:

(a)

rad, održavanje, razgradnju i zbrinjavanje radioaktivnog otpada, opskrbu gorivom i ponovnu obradu te sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta, i nastavak projektiranja, izgradnje i puštanja u pogon koji su potrebni za dovršetak civilnih nuklearnih postrojenja, kao i opskrbu prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u okolišu, kao i civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja;

(b)

međuvladinu suradnju u svemirskim programima;

(c)

pružanje nužne robe ili usluga koje mogu pružiti samo osobe iz stavka 1. ili ih samo te osobe mogu pružiti u dovoljnim količinama;

(d)

rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Unije i država članica u Rusiji, što uključuje delegacije, veleposlanstva i misije, ili međunarodnih organizacija u Rusiji koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom;

(e)

kupnju, uvoz ili prijevoz prirodnog plina i nafte, uključujući rafinirane naftne proizvode, te titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rudače, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju; ili

(f)

kupnju, uvoz ili prijevoz u Uniju ugljena i drugih krutih fosilnih goriva, kako je navedeno u Prilogu XXII., do 10. kolovoza 2022.

3.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju ovog članka u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.

4.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na izvršenje, do 10. listopada 2022., ugovora sklopljenih prije 9. travnja 2022.

Članak 5.l

1.   Zabranjuje se pružanje izravne ili neizravne potpore, uključujući financiranje i financijsku pomoć ili bilo koju drugu korist u okviru programa Unije ili Euratoma ili nacionalnog programa države članice te ugovorâ u smislu Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 (*7), bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu s poslovnim nastanom u Rusiji, koji je više od 50 % u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom.

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na:

(a)

humanitarne svrhe, izvanredna stanja u području javnog zdravlja, hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš, ili kao odgovor na prirodne katastrofe;

(b)

fitosanitarne i veterinarske programe;

(c)

međuvladinu suradnju u svemirskim programima i u okviru Međunarodnog sporazuma o termonuklearnom eksperimentalnom reaktoru;

(d)

rad, održavanje, razgradnju i zbrinjavanje radioaktivnog otpada, opskrbu gorivom i ponovnu obradu te sigurnost civilnih nuklearnih kapaciteta, kao i opskrbu prekursorskim materijalom za proizvodnju medicinskih radioizotopa i slične medicinske primjene, ključnu tehnologiju za praćenje zračenja u okolišu, kao i civilnu nuklearnu suradnju, posebno u području istraživanja i razvoja;

(e)

razmjene pojedinaca u području mobilnosti i međuljudske kontakte;

(f)

programe u području klime i okoliša, uz iznimku potpore u kontekstu istraživanja i inovacija;

(g)

rad diplomatskih i konzularnih predstavništava Unije i država članica u Rusiji, što uključuje delegacije, veleposlanstva i misije, ili međunarodnih organizacija u Rusiji, koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom.

Članak 5.m

1.   Zabranjuje se registrirati, pružiti registrirani ured, poslovnu ili administrativnu adresu kao i usluge upravljanja trustu ili bilo kojem sličnom pravnom aranžmanu kojemu su osnivač trusta ili korisnik:

(a)

ruski državljani ili fizičke osobe s boravištem u Rusiji;

(b)

pravne osobe, subjekti ili tijela s poslovnim nastanom u Rusiji;

(c)

pravne osobe, subjekti ili tijela u čijim vlasničkim pravima fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz točke (a) ili (b) imaju izravno ili neizravno više od 50 % udjela;

(d)

pravne osobe, subjekti ili tijela pod kontrolom fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela iz točke (a), (b) ili (c);

(e)

fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju za račun ili prema uputama fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela iz točke (a), (b), (c) ili (d).

2.   Zabranjuje se od 10. svibnja 2022. obavljati funkciju ili postaviti drugu osobu da obavlja funkciju beneficijara, nominalnog imatelja udjela, direktora, tajnika ili sličnu funkciju, za trust ili slični pravni aranžman iz stavka 1.

3.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na djelovanja koja su nužna za dovršetak, do 10. svibnja 2022., ugovora koji nisu u skladu s ovim člankom, sklopljenih prije 9. travnja 2022. ili akcesornih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

4.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se kad je osnivač trusta ili korisnik državljanin države članice ili fizička osoba koja ima dozvolu privremenog ili stalnog boravka u državi članici.

5.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela mogu odobriti u njima spomenute usluge, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, nakon što utvrde da je to potrebno za:

(a)

humanitarne svrhe, kao što je pružanje ili olakšavanje pružanja pomoći, uključujući medicinsku opremu i hranu, ili transfer humanitarnih djelatnika i s time povezanu pomoć, ili za evakuacije; ili

(b)

aktivnosti civilnog društva kojima se izravno promiču demokracija, ljudska prava ili vladavina prava u Rusiji.

(*7)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).”;"

24.

u članku 6. stavku 1. dodaje se sljedeća točka;

„(d)

informacije o otkrivenim kršenja, izbjegavanjima i pokušajima kršenja ili izbjegavanja zabrana iz ove Uredbe upotrebom kriptoimovine.”;

25.

u članku 11. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u prilozima ovoj Uredbi ili pravne osobe, subjekti ili tijela s poslovnim nastanom izvan Unije u čijim vlasničkim pravima oni imaju izravno ili neizravno više od 50 % vlasništva;”;

26.

Prilog VII. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

27.

Prilog VIII. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

28.

Prilog X. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi;

29.

Prilog XVII. mijenja se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi;

30.

Prilog XVIII. mijenja se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi.

31.

prilozi XX., XXI., XXII., XXIII.i XXIV. dodaju se u skladu s Prilogom VI. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. travnja 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  SL L 111, 8.4.2022.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., p. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., p. 13.).


PRILOG I.

U Prilogu VII. Uredbi (EU) br. 833/2014 dodaje se sljedeća kategorija:

„Kategorija VIII. – Razno

X.A.VIII.001

Oprema za proizvodnju ili istraživanje nafte kako slijedi:

a.

oprema za mjerenje integrirana u glavu bušilice, uključujući unutarnje navigacijske sustave za mjerenje tijekom vrtnje (MWD);

b.

kontrolni sustavi za plinove izrađeni za neprekidan rad i otkrivanje vodikova sulfida te detektori za njih;

c.

oprema za seizmološka mjerenja, uključujući refleksijsku seizmiku i seizmičke vibratore;

d.

dubinomjeri za mjerenje sedimenta.

X.A.VIII.002

Oprema, „elektronički sklopovi” i komponente, posebno izrađeni za kvantna računala, kvantne elektroničke uređaje, kvantne senzore, jedinice za kvantnu obradu, kubitne krugove, kubitne uređaje ili kvantne radarske sustave, uključujući Pockelsove ćelije.

Napomena 1.:

Kvantna računala za računanje koriste zajednička svojstva kvantnih stanja, kao što su superpozicija, interferencija i prepletenost.

Napomena 2.:

Jedinice, krugovi i uređaji uključuju, među ostalim, supervodljive krugove, kvantno kaljenje, ionsku zamku, fotonsku interakciju, silicij/spin, hladne atome.

X.A.VIII.003

Mikroskopi, srodna oprema i detektori kako slijedi:

a.

skenirajući elektronski mikroskopi (SEM);

b.

skenirajući elektronski mikroskopi s Augerovom spektroskopijom;

c.

transmisijski elektronski mikroskopi (TEM);

d.

mikroskopi atomskih sila (AFM);

e.

skenirajući mikroskopi sila (SFM);

f.

oprema i detektori, posebno oblikovani za uporabu s mikroskopima koji su navedeni u točkama od X.A.VIII.003.a do X.A.VIII.0003.e koji primjenjuju jednu od sljedećih tehnika analize materijala:

1.

rendgensku fotoelektronsku spektroskopiju (XPS);

2.

energetsko disperzivnu rendgensku spektroskopiju (EDX, EDS) ili

3.

elektronsku spektroskopiju za kemijsku analizu (ESCA).

X.A.VIII.004

Oprema za ekstrakciju rudača iz morskog dna.

X.A.VIII.005

Oprema za proizvodnju i alatni strojevi kako slijedi:

a.

oprema za aditivnu proizvodnju za „proizvodnju” metalnih dijelova;

Napomena:

Točka X.A.VIII.005.a primjenjuje se samo na sljedeće sustave:

1.

sustave za spajanje praškastog materijala u slojevima u kojima se koriste selektivno lasersko taljenje (SLM), tehnologija LaserCUSING, izravno lasersko srašćivanje kovina (DMLS) ili taljenje elektronskim snopom (EBM), ili

2.

sustave s dovodom praškastog materijala u kojima se koriste lasersko oblaganje, taloženje pomoću usmjerenog izvora energije ili lasersko taloženje kovina.

b.

oprema za aditivnu proizvodnju za „energetske materijale”, uključujući opremu s ultrazvučnim ekstrudiranjem;

c.

oprema za aditivnu proizvodnju fotopolimerizacijom u komori (VVP) primjenom stereolitografije (SLA) ili digitalne obrade svjetlosti (DLP).

X.A.VIII.006

Oprema za „proizvodnju” tiskane elektronike za organske svjetleće diode (OLED), organske tranzistore s efektom polja (OFET) ili organske fotonaponske ćelije (OPVC).

X.A.VIII.007

Oprema za „proizvodnju” mikroelektromehaničkih sustava (MEMS) primjenom mehaničkih svojstava silicija, uključujući senzore u obliku čipa, kao što su tlačne membrane, savitljive grede ili uređaji za mikroprilagodbu.

X.A.VIII.008

Oprema posebno oblikovana za proizvodnju e-goriva (elektrogoriva i sintetičkih goriva) ili ultraučinkovitih solarnih ćelija (učinkovitost > 30 %).

X.A.VIII.009

Oprema za ultravisoki vakuum (UHV) kako slijedi:

a.

UHV pumpe (sublimacijske, turbomolekularne, difuzijske, kriogenske, s ionskom stupicom);

b.

UHV mjerači tlaka.

Napomena:

UHV znači 100 nanopaskala (nPa) ili manje.

X.A.VIII.010

„Kriogeni sustavi za hlađenje” namijenjeni za održavanje temperature ispod 1,1 K 48 sati ili dulje i povezana kriogena oprema za hlađenje kako slijedi:

a.

impulsne cijevi;

b.

kriostati;

c.

Dewarove posude;

d.

sustav za rukovanje plinom (GHS);

e.

kompresori;

f.

upravljačke jedinice.

Napomena:

„Kriogeni sustavi za hlađenje” uključuju, među ostalim, hlađenje razrjeđivanjem, hlađenje adiabatskom demagnetizacijom i sustave za lasersko hlađenje.

X.A.VIII.011

Oprema za „uklanjanje kućišta” za poluvodičke uređaje.

Napomena:

„Uklanjanje kućišta” znači mehaničko, termičko ili kemijsko uklanjanje pokrova, poklopca ili obložnog materijala sa zapakiranog integriranog kruga.

X.A.VIII.012

Fotodetektori visoke kvantne učinkovitosti (QE) veće od 80 % u području valnih duljina iznad 400 nm, ali ne iznad 1 600 nm.

X.AVIII.013

Numerički upravljani alatni strojevi s jednom ili više linearnih osi s dužinom puta većom od 8 000 mm.

X.C.VIII.001

Metalni prahovi i prahovi metalnih slitina, koji se mogu upotrijebiti za bilo koji od sustava navedenih u točki X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002

Napredni materijali kako slijedi:

a.

materijali za plašteve s efektom nevidljivosti i prilagodljivu kamuflažu;

b.

metamaterijali, npr. s negativnim indeksom loma zraka;

c.

ne upotrebljava se;

d.

slitine velike entropije (HEA);

e.

Heuslerovi spojevi;

f.

Kitajevljevi materijali, uključujući Kitajevljeve spinske tekućine

X.C.VIII.003

Konjugirani polimeri (vodljivi, poluvodljivi, sa svjetlećim diodama) za tiskanu ili organsku elektroniku.

X.C.VIII.004

Energetski materijali kako slijedi i njihove smjese:

a.

amonijev pikrat (CAS 131-74-8);

b.

crni barut;

c.

heksanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);

d.

difluoroamin (CAS 10405-27-3);

e.

dušični škrob (CAS9056-38-6);

f.

ne upotrebljava se;

g.

tetranitronaftalen;

h.

trinitroanizol;

i.

trinitronaftalen;

j.

trinitroksilen;

k.

N-pirolidinon; 1-metil-2-pirolidinon (CAS 872-50-4);

l.

Dioktilmaleat (CAS 142-16-5);

m.

etilheksilakrilat (CAS 103-11-7);

n.

trietilaluminij (TEA)(CAS 97-93-8), trimetilaluminij (TMA) (CAS 75-24-1) i ostali piroforni metalni alkili i arili litija, natrija, magnezija, cinka ili bora;

o.

nitroceluloza (CAS 9004-70-0);

p.

nitroglicerin (ili gliceroltrinitrat, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

etilendiamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

pentaeritritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

olovni azid (CAS 13424-46-9), normalni olovni stifnat (CAS 15245-44-0) i osnovni olovni stifnat (CAS 12403-82-6) i inicijalni eksplozivi ili inicijalne smjese koje sadrže azide ili spojeve azida;

u.

ne upotrebljava se;

v.

ne upotrebljava se;

w.

dietildifenil urea (CAS 85-98-3); dimetildifenil urea (CAS 611-92-7); metiletildifenil urea.

x.

N, N-difenilurea (nesimetrična difenilurea) (CAS 603-54-3);

y.

metil-N, N-difenilurea (metilna nesimetrična difenilurea) (CAS 13114-72-2);

z.

etil-N, N-difenilurea (etilna nesimetrična difenilurea) (CAS 64544-71-4);

aa.

ne upotrebljava se;

bb.

4-nitrodifenilamin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc.

2,2-klorovinildikloroarsin (CAS 918-52-5);

dd.

ne upotrebljava se.

X.D.VIII.001

Softver, posebno oblikovan za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” opreme navedene u točkama od X.A.VIII.005 do X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002

Softver, posebno oblikovan za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” opreme, „elektroničkih sklopova” ili komponenti navedenih u točki X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003

Softver za digitalne blizance za aditivnu proizvodnju ili za utvrđivanje pouzdanosti aditivne proizvodnje.

X.E.VIII.001

Tehnologija za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” opreme navedene u točkama od X.A.VIII.001 do X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002

Tehnologija za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” materijala navedenih u točki X.C.VIII.002 ili točki X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003

Tehnologija za digitalne blizance za aditivnu proizvodnju ili za utvrđivanje pouzdanosti aditivne proizvodnje ili za softver naveden u točki X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004

Tehnologija za „razvoj”, „proizvodnju” ili „uporabu” softvera navedenog u točkama od X.D.VIII.001 do X.D.VIII.002.”.

PRILOG II.

U Prilogu VIII. Uredbi (EU) br. 833/2014 dodaje se sljedeća partnerska zemlja:

 

„JAPAN”


PRILOG III.

Prilog X. Uredbi (EU) br. 833/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG X.

Popis robe i tehnologija iz članka 3.b stavka 1.

 

CN

Proizvod

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Jedinice za alkilaciju i izomerizaciju

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Jedinice za proizvodnju aromatskih ugljikovodika

ex

8419 40 00

Jedinice za atmosfersku vakuumsku destilaciju sirovine (CDU)

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Jedinice za katalitičko reformiranje / krekiranje

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Postrojenja za odgođeno koksiranje

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Jedinice za fleksikoksiranje

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Reaktori za hidrokrekiranje

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Reaktorske posude za hidrokrekiranje

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Tehnologija za proizvodnju vodika

ex

8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8419 60 00 , 8419 89 98 ili 8419 89 10

Tehnologija za dobivanje i pročišćavanje vodika

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Jedinice/tehnologija za hidroobradu

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Jedinice za izomerizaciju nafte

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Jedinice za polimerizaciju

ex

8419 89 10 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 ili 8419 60 00

Tehnologija za rafinerijsku preradu plina i dobivanje sumpora (uključujući jedinice za ispiranje aminom, jedinice za dobivanje sumpora, jedinice za preradu otpadnog plina)

ex

8479 89 97

Jedinice za deasfaltiranje otapalom

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Jedinice za proizvodnju sumpora

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Jedinice za alkilaciju sumporne kiseline i regeneraciju sumporne kiseline

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Jedinice za termalno krekiranje

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Jedinice za transalkilaciju [toluena i teških aromatika]

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Postrojenja za visbreaking

ex

8419 89 98 ili 8419 89 10

Jedinice za vakuumsko hidrokrekiranje plinskog ulja

ex

8418 69 00

Procesne jedinice za hlađenje plina u procesu UPP-a

ex

8419 40 00

Procesne jedinice za odvajanje i frakcioniranje ugljikovodika u procesu UPP-a

ex

8419 60 00

Procesne jedinice za ukapljivanje prirodnog plina

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Rashladne komore u procesu UPP-a

ex

8419 50 20 ili 8419 50 80

Kriogeni izmjenjivači u procesu UPP-a

ex

8414 10 81

Kriogenske pumpe u procesu UPP-a”


PRILOG IV.

Prilog XVII. Uredbi (EU) br. 833/2014 zamjenjuje se sljedećim:

„„PRILOG XVII.

POPIS PROIZVODA OD ŽELJEZA I ČELIKA IZ ČLANKA 3.g

Oznake KN/TARIC

Naziv robe

7208 10 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 25 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 26 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 27 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 36 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 37 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 38 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 39 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 40 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 52 99

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 53 90

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 54 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7211 14 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7211 19 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7212 60 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 19 10

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 30 10

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 30 30

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 30 90

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 40 15

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 40 90

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7226 19 10

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7226 91 20

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7226 91 91

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7226 91 99

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7209 15 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 16 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 17 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 18 91

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 25 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 26 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 27 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 28 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 90 20

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 90 80

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 23 20

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 23 30

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 23 80

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 29 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 90 20

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 90 80

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7225 50 20

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7225 50 80

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7226 20 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7226 92 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 16 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 17 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 18 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 26 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 27 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 28 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7225 19 90

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7226 19 80

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7210410020

Limovi s metalnom prevlakom

7210410030

Limovi s metalnom prevlakom

7210490020

Limovi s metalnom prevlakom

7210490030

Limovi s metalnom prevlakom

7210610020

Limovi s metalnom prevlakom

7210610030

Limovi s metalnom prevlakom

7210690020

Limovi s metalnom prevlakom

7210690030

Limovi s metalnom prevlakom

7212300020

Limovi s metalnom prevlakom

7212300030

Limovi s metalnom prevlakom

7212506120

Limovi s metalnom prevlakom

7212506130

Limovi s metalnom prevlakom

7212506920

Limovi s metalnom prevlakom

7212506930

Limovi s metalnom prevlakom

7225920020

Limovi s metalnom prevlakom

7225920030

Limovi s metalnom prevlakom

7225990011

Limovi s metalnom prevlakom

7225990022

Limovi s metalnom prevlakom

7225990023

Limovi s metalnom prevlakom

7225990041

Limovi s metalnom prevlakom

7225990045

Limovi s metalnom prevlakom

7225990091

Limovi s metalnom prevlakom

7225990092

Limovi s metalnom prevlakom

7225990093

Limovi s metalnom prevlakom

7226993010

Limovi s metalnom prevlakom

7226993030

Limovi s metalnom prevlakom

7226997011

Limovi s metalnom prevlakom

7226997013

Limovi s metalnom prevlakom

7226997091

Limovi s metalnom prevlakom

7226997093

Limovi s metalnom prevlakom

7226997094

Limovi s metalnom prevlakom

7210 20 00

Limovi s metalnom prevlakom

7210 30 00

Limovi s metalnom prevlakom

7210 90 80

Limovi s metalnom prevlakom

7212 20 00

Limovi s metalnom prevlakom

7212 50 20

Limovi s metalnom prevlakom

7212 50 30

Limovi s metalnom prevlakom

7212 50 40

Limovi s metalnom prevlakom

7212 50 90

Limovi s metalnom prevlakom

7225 91 00

Limovi s metalnom prevlakom

7226 99 10

Limovi s metalnom prevlakom

7210410080

Limovi s metalnom prevlakom

7210490080

Limovi s metalnom prevlakom

7210610080

Limovi s metalnom prevlakom

7210690080

Limovi s metalnom prevlakom

7212300080

Limovi s metalnom prevlakom

7212506180

Limovi s metalnom prevlakom

7212506980

Limovi s metalnom prevlakom

7225920080

Limovi s metalnom prevlakom

7225990025

Limovi s metalnom prevlakom

7225990095

Limovi s metalnom prevlakom

7226993090

Limovi s metalnom prevlakom

7226997019

Limovi s metalnom prevlakom

7226997096

Limovi s metalnom prevlakom

7210 70 80

Limovi s organskom prevlakom

7212 40 80

Limovi s organskom prevlakom

7209 18 99

Proizvodi od bijelog lima

7210 11 00

Proizvodi od bijelog lima

7210 12 20

Proizvodi od bijelog lima

7210 12 80

Proizvodi od bijelog lima

7210 50 00

Proizvodi od bijelog lima

7210 70 10

Proizvodi od bijelog lima

7210 90 40

Proizvodi od bijelog lima

7212 10 10

Proizvodi od bijelog lima

7212 10 90

Proizvodi od bijelog lima

7212 40 20

Proizvodi od bijelog lima

7208 51 20

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 51 91

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 51 98

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 52 91

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 90 20

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 90 80

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7210 90 30

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7225 40 12

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7225 40 40

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7225 40 60

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7219 11 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 12 10

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 12 90

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 13 10

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 13 90

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 14 10

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 14 90

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 22 10

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 22 90

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 23 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 24 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7220 11 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7220 12 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 31 00

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 32 10

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 32 90

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 33 10

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 33 90

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 34 10

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 34 90

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 35 10

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 35 90

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 90 20

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 90 80

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 21

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 29

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 41

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 49

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 81

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 89

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 90 20

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 90 80

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 21 10

Nehrđajući toplovaljani kvarto-lim

7219 21 90

Nehrđajući toplovaljani kvarto-lim

7214 30 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 91 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 91 90

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 31

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 39

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 50

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 71

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 79

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 95

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7215 90 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 10 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 21 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 22 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 40 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 40 90

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 50 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 50 91

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 50 99

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 99 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 10 20

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 20 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 20 91

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 20

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 41

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 49

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 61

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 69

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 70

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 89

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 60 20

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 60 80

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 70 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 70 90

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 80 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 20 00

Čelične šipke za armiranje betona

7214 99 10

Čelične šipke za armiranje betona

7222 11 11

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 11 19

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 11 81

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 11 89

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 19 10

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 19 90

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 11

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 19

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 21

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 29

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 31

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 39

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 81

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 89

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 30 51

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 30 91

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 30 97

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 40 10

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 40 50

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 40 90

Nehrđajuće šipke i laki profili

7221 00 10

Nehrđajuće žičane šipke

7221 00 90

Nehrđajuće žičane šipke

7213 10 00

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 20 00

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 10

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 20

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 41

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 49

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 70

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 90

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 99 10

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 99 90

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 10 00

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 20 00

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 90 10

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 90 50

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 90 95

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7216 31 10

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 31 90

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 32 11

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 32 19

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 32 91

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 32 99

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 33 10

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 33 90

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7301 10 00

Žmurje (talpe)

7302 10 22

Materijal za željezničke pruge

7302 10 28

Materijal za željezničke pruge

7302 10 40

Materijal za željezničke pruge

7302 10 50

Materijal za željezničke pruge

7302 40 00

Materijal za željezničke pruge

7306 30 41

Ostale cijevi

7306 30 49

Ostale cijevi

7306 30 72

Ostale cijevi

7306 30 77

Ostale cijevi

7306 61 10

Šuplji profili

7306 61 92

Šuplji profili

7306 61 99

Šuplji profili

7304 11 00

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 22 00

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 24 00

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 41 00

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 49 83

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 49 85

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 49 89

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 19 10

Ostale bešavne cijevi

7304 19 30

Ostale bešavne cijevi

7304 19 90

Ostale bešavne cijevi

7304 23 00

Ostale bešavne cijevi

7304 29 10

Ostale bešavne cijevi

7304 29 30

Ostale bešavne cijevi

7304 29 90

Ostale bešavne cijevi

7304 31 20

Ostale bešavne cijevi

7304 31 80

Ostale bešavne cijevi

7304 39 30

Ostale bešavne cijevi

7304 39 50

Ostale bešavne cijevi

7304 39 82

Ostale bešavne cijevi

7304 39 83

Ostale bešavne cijevi

7304 39 88

Ostale bešavne cijevi

7304 51 81

Ostale bešavne cijevi

7304 51 89

Ostale bešavne cijevi

7304 59 82

Ostale bešavne cijevi

7304 59 83

Ostale bešavne cijevi

7304 59 89

Ostale bešavne cijevi

7304 90 00

Ostale bešavne cijevi

7305 11 00

Velike varene cijevi

7305 12 00

Velike varene cijevi

7305 19 00

Velike varene cijevi

7305 20 00

Velike varene cijevi

7305 31 00

Velike varene cijevi

7305 39 00

Velike varene cijevi

7305 90 00

Velike varene cijevi

7306 11 00

Ostale varene cijevi

7306 19 00

Ostale varene cijevi

7306 21 00

Ostale varene cijevi

7306 29 00

Ostale varene cijevi

Tel. 7306 30 12

Ostale varene cijevi

Tel. 7306 30 18

Ostale varene cijevi

7306 30 80

Ostale varene cijevi

7306 40 20

Ostale varene cijevi

7306 40 80

Ostale varene cijevi

7306 50 21

Ostale varene cijevi

7306 50 29

Ostale varene cijevi

7306 50 80

Ostale varene cijevi

7306 69 10

Ostale varene cijevi

7306 69 90

Ostale varene cijevi

7306 90 00

Ostale varene cijevi

7215 10 00

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7215 50 11

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7215 50 19

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7215 50 80

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 10 90

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 20 99

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 20

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 40

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 61

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 69

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 80

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7217 10 10

Nelegirana žica

7217 10 31

Nelegirana žica

7217 10 39

Nelegirana žica

7217 10 50

Nelegirana žica

7217 10 90

Nelegirana žica

7217 20 10

Nelegirana žica

7217 20 30

Nelegirana žica

7217 20 50

Nelegirana žica

7217 20 90

Nelegirana žica

7217 30 41

Nelegirana žica

7217 30 49

Nelegirana žica

7217 30 50

Nelegirana žica

7217 30 90

Nelegirana žica

7217 90 20

Nelegirana žica

7217 90 50

Nelegirana žica

7217 90 90

Nelegirana žica

””

PRILOG V.

Prilog XVIII. Uredbi (EU) br. 833/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

odjeljak 10. mijenja se kako slijedi:

„10.

Biseri, dragulji i poludragulji, proizvodi od bisera, draguljarski, zlatarski ili filigranski proizvodi

ex

7101 00 00

Biseri, prirodni ili kultivirani, neovisno jesu li obrađeni ili sortirani ili ne, ali nenanizani, nemontirani niti umetnuti; biseri, prirodni ili kultivirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

ex

7102 00 00

Dijamanti, neovisno jesu li obrađeni ili ne, ali nemontirani niti umetnuti, osim za upotrebu u industriji

ex

7103 00 00

Dragulji (osim dijamanata) i poludragulji, neovisno jesu li obrađeni ili sortirani ili ne, ali nenanizani, nemontirani niti umetnuti; nesortirani dragulji (osim dijamanata) i poludragulji, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

ex

7104 91 00

Dijamanti, osim za upotrebu u industriji

ex

7105 00 00

Prašina i prah od prirodnih ili sintetičkih dragulja ili poludragulja, osim za upotrebu u industriji

ex

7106 00 00

Srebro (uključujući srebro prevučeno zlatom ili platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

ex

7107 00 00

Obične kovine platirane srebrom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

ex

7108 00 00

Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

ex

7109 00 00

Obične kovine ili srebro, platirane zlatom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

ex

7110 11 00

Platina, neobrađena ili u obliku praha

ex

7110 19 00

Platina, osim neobrađene ili u obliku praha

ex

7110 21 00

Paladij, neobrađen ili u obliku praha

ex

7110 29 00

Paladij, osim neobrađenog ili u obliku praha

ex

7110 31 00

Rodij, neobrađen ili u obliku praha

ex

7110 39 00

Rodij, osim neobrađenog ili u obliku praha

ex

7110 41 00

Iridij, osmij i rutenij, neobrađeni ili u obliku praha

ex

7110 49 00

Iridij, osmij i rutenij, osim neobrađenih ili u obliku praha

ex

7111 00 00

Obične kovine, srebro ili zlato, platirani platinom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

ex

7113 00 00

Draguljarski proizvodi i njihovi dijelovi, od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama

ex

7114 00 00

Proizvodi zlatarstva ili filigranstva i njihovi dijelovi, od plemenitih kovina ili od običnih kovina platiranih plemenitim kovinama

ex

7115 00 00

Ostali proizvodi od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama

ex

7116 00 00

Proizvodi od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragulja ili poludragulja (prirodnih, sintetičkih ili rekonstituiranih)”

2.

dodaje se sljedeći odjeljak:

„23.

Optički proizvodi i oprema bilo koje vrijednosti

ex

9004 90 90

Oprema za noćno snimanje ili oprema za termovizijsko ciljanje

 

9005 10 00

Dalekozori s dva objektiva (dvogledi)

ex

9005 80 00

Dalekozori

ex

9013 10 90

Teleskopski nišani

ex

9013 10 90

Optički ciljnici oružja

ex

9013 10 90

Ciljnici oružja s termovizijskim poboljšanjem

ex

9013 80 90

Ciljnici s crvenom točkom

 

9015 10 00

Daljinomjeri”


PRILOG VI.

Dodaju se sljedeći prilozi:

„PRILOG XX.

POPIS MLAZNOGA GORIVA I ADITIVA ZA GORIVO IZ ČLANKA 3.c

Oznaka KN/TARIC

Naziv robe

 

Mlazno gorivo (osim kerozina):

2710 12 70

Mlazno gorivo na bazi lakog benzina (laka ulja)

2710 19 29

osim kerozina (srednja ulja)

2710 19 21

Kerozinsko mlazno gorivo (srednja ulja)

2710 20 90

Kerozinsko mlazno gorivo pomiješano s biodizelom  (1)

 

Inhibitori oksidacije

Inhibitori oksidacije koji se koriste u aditivima za ulja za podmazivanje

3811 21 00

inhibitori oksidacije koji sadržavaju naftna ulja

3811 29 00

drugi inhibitori oksidacije

3811 90 00

Inhibitori oksidacije koji se koriste za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja

 

Statički disperzivni aditivi

Statički disperzivni aditivi za ulja za podmazivanje:

3811 21 00

sadržavaju naftna ulja

3811 29 00

ostalo

3811 90 00

Statički disperzivni aditivi za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja

 

Inhibitori korozije

Inhibitori korozije za ulja za podmazivanje:

3811 21 00

sadržavaju naftna ulja

3811 29 00

ostalo

3811 90 00

Inhibitori korozije za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja

 

Inhibitori zaleđivanja sustava za gorivo (aditivi protiv zaleđivanja)

Inhibitori zaleđivanja sustava za gorivo za ulja za podmazivanje:

3811 21 00

sadržavaju naftna ulja

3811 29 00

ostalo

3811 90 00

Inhibitori zaleđivanja sustava za gorivo za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja

 

Deaktivatori metala

Deaktivatori metala za ulja za podmazivanje:

3811 21 00

sadržavaju naftna ulja

3811 29 00

ostalo

3811 90 00

Deaktivatori metala za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja

 

Biocidni aditivi

Biocidni aditivi za ulja za podmazivanje:

3811 21 00

sadržavaju naftna ulja

3811 29 00

ostalo

3811 90 00

Biocidni aditivi za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja

 

Aditivi za poboljšavanje termičke stabilnosti

Aditivi za poboljšavanje termičke stabilnosti za ulja za podmazivanje:

3811 21 00

sadržavaju naftna ulja

3811 29 00

ostalo

3811 90 00

Aditivi za poboljšavanje termičke stabilnosti za druge tekućine koje se upotrebljavaju u iste svrhe kao i mineralna ulja

PRILOG XXI.

POPIS ROBE I TEHNOLOGIJE IZ ČLANKA 3.i

Oznaka KN

Naziv robe

0306

Rakovi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni rakovi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, neovisno jesu li kuhani prije ili tijekom postupka dimljenja; rakovi, u ljusci, kuhani u pari ili vodi, neovisno jesu li rashlađeni ili ne, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri;

1604 31 00

kavijar

1604 32 00

nadomjesci kavijara

2523

Portland-cement, aluminatni cement, metalurški cement, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, neovisno jesu li obojene ili u obliku klinkera ili ne

ex 2825

Hidrazin i hidroksilamin i njihove anorganske soli; ostale anorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi kovina, osim oznaka KN 2825 20 00 i 2825 30 00

ex 2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne, osim oznake KN 2835 26 00

ex 2901

Aciklički ugljikovodici, osim oznake KN 2901 10 00

2902

Ciklički ugljikovodici

ex 2905

Aciklični alkoholi i njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati, osim KN oznake 2905 11 00

2907

Fenoli; fenol alkoholi

2909

Eteri, eter alkoholi, eter fenoli, eter alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etera, acetal i hemiacetal peroksidi, peroksidi ketona (neovisno jesu li kemijski određeni ili ne) i njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

3104 20

Kalijev klorid

3105 20

mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij

3105 60

mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa - fosfor i kalij

ex 3105 90 20

Druga gnojiva koja sadržavaju kalijev klorid

ex 3105 90 80

Druga gnojiva koja sadržavaju kalijev klorid

3902

Polimeri propilena ili drugih olefina, u primarnim oblicima

4011

Nove pneumatske gume, od kaučuka

44

Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen

4705

Drvna celuloza dobivena kombinacijom mehaničkih i kemijskih postupaka

4804

Nepremazani kraft papir i karton, u svitcima ili listovima, osim onog iz tarifnog broja 4802 ili 4803

6810

Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, neovisno jesu li ojačani ili ne

7005

Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku ploča, neovisno ima li apsorpcijski, reflektirajući ili nereflektirajući sloj ili ne, ali drukčije neobrađeno

7007

Sigurnosno staklo, izrađeno od kaljenog ili slojevitog stakla

7010

Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, vrsta koje se rabi za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

7019

Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (na primjer, pređa, roving, tkanine)

7106

Srebro (uključujući srebro prevučeno zlatom ili platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

7606

Ploče, limovi i trake od aluminija, debljine veće od 0,20 mm

7801

Olovo u sirovim oblicima

ex 8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale plinske turbine, uz iznimku dijelova turbomlaznih motora ili turbopropelernih motora oznake KN 8411 91 00

8431

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8425 do 8430

8901

Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, teglenice i slična plovila za prijevoz osoba ili robe

8904

Tegljači (remorkeri) i potiskivači

8905

Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, plovna jaružala, plovne dizalice i ostala plovila kod kojih je plovnost sporedna u odnosu na njihovu glavnu funkciju; plutajući dokovi; plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje

9403

Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi

PRILOG XXII.

POPIS PROIZVODA OD UGLJENA IZ ČLANKA 3.j

Oznaka KN

Naziv robe

2701

Kameni ugljen; briketi i slična kruta goriva proizvedena od kamenog ugljena

2702

Mrki ugljen, neovisno je li aglomeriran ili ne, osim gagata

2703 00 00

Treset (uključujući tresetnu slamu), neovisno je li aglomeriran ili ne

2704 00

Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena ili treseta, neovisno jesu li aglomerirani ili ne; retortni ugljen

2705 00 00

Rasvjetni plin, vodeni plin, generatorski plin i slični plinovi, osim naftnih plinova i ostalih plinovitih ugljikovodika

2706 00 00

Katran dobiven destilacijom kamenog ugljena, mrkog ugljena ili treseta i ostali mineralni katrani, neovisno je li dehidrirani ili djelomično destilirani ili ne, uključujući rekonstruirane katrane

2707

Ulja i ostali proizvodi destilacije katrana kamenog ugljena na visokoj temperaturi; slični proizvodi kod kojih je masa aromatskih sastojaka veća od mase nearomatskih sastojaka

2708

Smola i koks od smole, dobiveni od katrana kamenog ugljena ili od ostalih mineralnih katrana

PRILOG XXIII.

POPIS ROBE I TEHNOLOGIJE IZ ČLANKA 3.k

Oznaka KN

Naziv robe

0601 10

Lukovice, gomolji, gomoljasti korijeni, izdanci i podanci korijena, u stanju mirovanja

0601 20

Lukovice, gomolji, gomoljasti korijeni, izdanci i podanci korijena, u vegetaciji ili u cvatu; biljke i korijeni cikorije

0602 30

Rododendroni i azaleje (gorske ruže), cijepljeni ili necijepljeni

0602 40

ruže, cijepljene ili necijepljene

0602 90

Ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi; micelij gljiva - ostalo

0604 20

Lišće, grane i ostali dijelovi bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka, te trave, mahovine i lišaji, prikladni za bukete ili za ukras, svježi, osušeni, bojeni, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni - svježe

2508 40

Ostale gline

2508 70

Šamotne i dinas zemlje

2509 00

Kreda

2512 00

Silikatno fosilno brašno (npr. kiselgur, tripolit i diatomit) i slične silikatne zemlje, neovisno jesu li kalcinirani ili ne, relativne gustoće 1 ili manje

2515 12

Samo rezani, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika

2515 20

Ekozin i ostali vapnenački kamen za spomenike ili za građevinarstvo; alabaster

2518 20

Dolomit, kalciniran ili sinteriran

2519 10

Prirodni magnezijev karbonat (magnezit)

2520 10

Sirova sadra; anhidrit

2521 00

Vapnenac kojeg se rabi kao talitelj; vapnenac i ostali vapnenački kamen, vrsta koje se rabi za proizvodnju vapna ili cementa

2522 10

Živo vapno

2522 30

Hidraulično vapno

2525 20

Tinjac u prahu

2526 20

Prirodni steatit, neovisno je li grubo uobličen ili samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne; milovka (talk) - drobljeni ili u prahu

2530 20

Kieserit, epsomit (prirodni magnezijevi sulfati)

2707 30

Ksilol (ksilen)

2708 20

Koks od smole

2712 10

Vazelin

2712 90

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak mrkog ugljena, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, neovisno jesu li obojeni ili ne

2715 00

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole - ostalo

2804 10

Vodik

2804 30

Dušik

2804 40

Kisik

2804 61

Silicij - s masenim udjelom silicija ne manjim od 99,99 %

2804 80

Arsen

2806 10

Klorovodik (klorovodična kiselina)

2806 20

Klorsulfonska kiselina

2811 29

Ostali anorganski kisikovi spojevi nemetala - ostalo

2813 10

Ugljikov disulfid

2814 20

Amonijak u vodenoj otopini

2815 12

Natrijev hidroksid (kaustična soda) - u vodenoj otopini (natrijeva lužina ili tekuća soda)

2818 30

Aluminijev hidroksid

2819 90

Kromovi oksidi i hidroksidi - ostalo

2820 10

Manganov dioksid

2827 31

Ostali kloridi - magnezija

2827 35

Ostali kloridi - nikla

2828 90

Hipokloriti; komercijalni kalcijev hipoklorit; kloriti; hipobromiti - ostalo

2829 11

Klorati - natrija

2832 20

Sulfiti (osim natrija)

2833 24

Sulfati nikla

2833 30

Alauni

2834 10

Nitriti

2836 30

Natrijev hidrogenkarbonat (natrijev bikarbonat)

2836 50

Kalcijev karbonat

2839 90

Silikati; komercijalni silikati alkalnih kovina - ostalo

2840 30

Peroksiborati (perborati)

2841 50

Ostali kromati i dikromati; peroksikromati

2841 80

Volframati (tunstati)

2843 10

Plemenite kovine u koloidnom stanju

2843 21

Srebrni nitrat

2843 29

Spojevi srebra - ostalo

2843 30

Spojevi zlata

2847 00

Vodikov peroksid, neovisno je li očvrsnut ureom ili ne

2901 23

buten (butilen) i njegovi izomeri

2901 24

Buta-1,3-dien i izopren

2901 29

Aciklički ugljikovodici - nezasićeni - ostalo

2902 11

Cikloheksan

2902 30

Toluen

2902 41

o-ksilen

2902 43

p-ksilen

2902 44

Izomeri ksilena u mješavini

2902 50

stiren

2903 11

monoklormetan (metil klorid) i monokloretan (etil klorid)

2903 12

diklormetan (metilen klorid)

2903 21

vinil klorid (kloretilen)

2903 23

tetrakloretilen (perkloretilen)

2903 29

Nezasićeni klorirani derivati acikličkih ugljikovodika - ostalo

2903 76

bromklordifluormetan (Halon-1211), bromtrifluormetan (Halon-1301) i dibromtetrafluoretani (Halon-2402)

2903 81

1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan (HCH (ISO)), uključujući lindan (ISO, INN)

2903 91

Klorobenzen, o-diklorobenzen i p-diklorobenzen

2904 10

derivati što sadrže samo sulfo skupine, njihove soli i etil esteri

2904 20

derivati što sadrže samo nitro ili samo nitrozo skupine

2904 31

perfluorooktan sulfonska kiselina

2905 13

Butan-1-ol (n-butil alkohol)

2905 16

oktanol (oktil alkohol) i njegovi izomeri

2905 19

Zasićeni jednohidroksilni alkoholi - ostalo

2905 41

2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1,3-diol (trimetilolpropan)

2905 59

Ostali višehidroksilni alkoholi - ostalo

2906 13

steroli i inozitoli

2906 19

Ciklanski, ciklenski i cikloterpenski - ostalo

2907 11

fenol (hidroksibenzen) i njegove soli

2907 13

Oktilfenol, nonilfenol i njihovi izomeri; njihove soli

2907 19

Monofenoli - ostalo

2907 22

hidrokinon (kinol) i njegove soli

2909 11

pentaklorfenol (ISO)

2909 20

ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski eteri i njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

2909 41

2,2′-oksidietanol (dietilen glikol, digol)

2909 43

monobutil eteri od etilen glikola ili dietilen glikola

2909 49

Eter alkoholi i njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati - ostalo

2910 10

oksiran (etilen oksid)

2910 20

metiloksiran (propilen oksid)

2911 00

Acetali i poluacetali, neovisno imaju li drugu kisikovu skupinu ili ne, te njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

2912 12

etanal (acetaldehid)

2912 49

Aldehid alkoholi, aldehid eteri, aldehid fenoli i aldehidi s drugom kisikovom skupinom - ostalo

2912 60

paraformaldehid

2914 11

aceton

2914 61

antrakinon

2915 13

esteri mravlje kiseline

2915 90

Zasićene acikličke monokarboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati - ostalo

2916 12

esteri akrilne kiseline

2916 13

metakrilna kiselina i njene soli

2916 14

esteri metakrilne kiseline

2916 15

oleinska, linolna i linoleinska kiselina, njihove soli i esteri

2917 33

dinonil ili didecil ortoftalati

2920 11

paration (ISO) i paration-metil (ISO) (metil-paration)

2921 22

heksametilendiamin i njegove soli

2921 41

anilin i njegove soli

2922 11

monoetanolamin i njegove soli

2922 43

antranilna kiselina i njene soli

2923 20

lecitini i ostali fosfoaminolipidi

2930 40

metionin

2933 54

Ostali derivati maloniluree (barbiturne kiseline); njihove soli

2933 71

6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam)

3201 90

Ekstrakti za štavljenje biljnog podrijetla; tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati

3202 10

sintetičke organske tvari za štavljenje

3202 90

Sintetičke organske tvari za štavljenje; anorganske tvari za štavljenje; pripravci za štavljenje, neovisno sadrže li prirodne tvari za štavljenje ili ne; enzimatski pripravci za predštavljenje

3203 00

Bojila biljnog ili životinjskog podrijetla (uključujući ekstrakte za bojenje, ali isključujući životinjsko crnilo) neovisno jesu li kemijski određena ili ne; pripravci na osnovi bojila biljnog ili životinjskog podrijetla vrsta koje se rabi za bojenje tkanina ili u proizvodnji pripravaka za bojenje (osim pripravaka iz tarifnih brojeva 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 i 3215 ) - ostalo

3204 90

Sintetička organska bojila, neovisno jesu li kemijski određena ili ne; pripravci na osnovi sintetičkih organskih bojila navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje; sintetički organski proizvodi vrsta koje se rabi kao sredstva za fluorescentno izbjeljivanje ili kao luminofori, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne

3205 00

Lak bojila (osim kineskih ili japanskih lakova i boja); pripravci na osnovi lak bojila vrsta koje se rabi za bojenje tkanina ili u proizvodnji pripravaka za bojenje (osim pripravaka iz tarifnih brojeva 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 i 3215 )

3206 41

Ultramarin i pripravci na osnovi ultramarina, vrsta koje se rabi za bojenje bilo kojeg materijala ili u proizvodnji pripravaka za bojenje (osim pripravaka iz tarifnih brojeva 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 i 3215 )

3206 49

Anorganske ili mineralne tvari za bojenje, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripravci na osnovi anorganskih ili mineralnih tvari za bojenje, vrsta koje se rabi za bojenje bilo kojeg materijala ili u proizvodnji pripravaka za bojenje, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim pripravaka iz tarifnih brojeva 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 i 3215 te anorganskih proizvoda vrsta koje se rabi kao luminofore) - ostalo

3207 10

pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje, pripremljena bojila i slični pripravci

3207 20

glineni premazi

3207 30

tekući keramički lakovi i slični pripravci

3207 40

staklena frita i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuskica

3208 10

Premazne boje i lakovi (uključujući emajle) na osnovi sintetičkih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergirani ili otopljeni u nevodenom mediju; otopine određene napomenom 4 uz poglavlje 32 - na osnovi poliestera

3208 20

Premazne boje i lakovi (uključujući emajle) na osnovi sintetičkih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergirani ili otopljeni u nevodenom mediju; otopine određene napomenom 4 uz poglavlje 32 - na osnovi polimera

3208 90

Premazne boje i lakovi (uključujući emajle) na osnovi sintetičkih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergirani ili otopljeni u nevodenom mediju; otopine određene napomenom 4 uz poglavlje 32 -

3209 10

Premazne boje i lakovi, uključujući emajle i lakove, na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera, dispergirani ili otopljeni u vodenom mediju

3209 90

Premazne boje i lakovi, uključujući emajle i lakove, na osnovi sintetičkih ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergirani ili otopljeni u vodenom mediju (osim onih na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera) - ostalo

3210 00

Ostale premazne boje i lakovi (uključujući emajle i vodene boje); pigmenti pripremljeni u vodi vrsta koje se rabi za doradu kože

3212 90

Pigmenti (uključujući metalni prah i ljuskice) dispergirani u nevodenom mediju, u obliku tekućine ili paste, vrsta koje se rabi u proizvodnji premaznih boja (uključujući emajle); tiskarske folije; bojila i ostale tvari za bojenje pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju - ostalo

3214 10

Staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje i ostali kitovi; ličilačka punila

3214 90

Staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje i ostali kitovi; ličilačka punila; nevatrostalni pripravci za obradu površina pročelja, unutarnjih zidova, podova, stropova ili slično - ostalo

3215 11

Tiskarske boje - crne

3215 19

Tiskarske boje - ostalo

3403 11

Pripravci za podmazivanje (uključujući rezna ulja, pripravke za otpuštanje vijaka ili matica, pripravke protiv hrđe ili korozije i pripravke za odvajanje kalupa, na osnovi sredstava za podmazivanje) i pripravci vrsta koje se rabi za nauljivanje ili mašćenje tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala, ali isključujući pripravke s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, kao osnovnim sastojcima, 70 % ili većim - koji sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala - pripravci za obradu tekstila, kože, krzna ili drugog materijala

3403 19

Pripravci za podmazivanje (uključujući rezna ulja, pripravke za otpuštanje vijaka ili matica, pripravke protiv hrđe ili korozije i pripravke za odvajanje kalupa, na osnovi sredstava za podmazivanje) i pripravci vrsta koje se rabi za nauljivanje ili mašćenje tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala, ali isključujući pripravke s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, kao osnovnim sastojcima, 70 % ili većim - koji sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala - ostalo

3403 91

pripravci za obradu tekstila, kože, krzna ili drugog materijala

3403 99

Pripravci za podmazivanje (uključujući rezna ulja, pripravke za otpuštanje vijaka ili matica, pripravke protiv hrđe ili korozije i pripravke za odvajanje kalupa, na osnovi sredstava za podmazivanje) i pripravci vrsta koje se rabi za nauljivanje ili mašćenje tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala, ali isključujući pripravke s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, kao osnovnim sastojcima, 70 % ili većim - ostalo

3505 10

dekstrini i ostali modificirani škrobovi

3506 99

Pripremljena ljepila i ostala pripremljena sredstva za lijepljenje, nespomenuta niti uključena na drugom mjestu; proizvodi prikladni za uporabu kao ljepila ili sredstva za lijepljenje, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju kao ljepila ili sredstva za lijepljenje, neto-mase ne veće od 1 kg - ostalo

3701 20

ravni film za trenutnu (brzu) fotografiju

3701 91

za fotografije u boji (polikromatske)

3702 32

ostali, s emulzijom od srebrnog halida

3702 39

Fotografski filmovi u svitcima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; filmovi u svitcima za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni - ostalo

3702 43

ostali filmovi, neperforirani, širine ne veće od 105 mm - širine veće od 610 mm i duljine ne veće od 200 m

3702 44

ostali filmovi, neperforirani, širine ne veće od 105 mm - širine veće od 105 mm, ali ne veće od 610 mm

3702 55

ostali filmovi, za fotografije u boji (polikromatske) - širine veće od 16 mm, ali ne veće od 35 mm i duljine veće od 30 m

3702 56

ostali filmovi, za fotografije u boji (polikromatske) - širine veće od 35 mm

3702 97

ostali filmovi, za fotografije u boji (polikromatske) - širine ne veće od 35 mm i duljine veće od 30 m

3702 98

fotografski filmovi u svitcima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, perforirani, za monokromnu fotografiju, širije veće od 35 mm (osim papira, kartona i tekstila; filma za rendgensko snimanje)

3703 20

fotografski papir, karton i tekstil, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, za fotografije u boji „polikromatske” (osim proizvoda u svicima širine veće od 610 mm)

3703 90

fotografski papir, karton i tekstil, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, za monokromnu fotografiju (osim proizvoda u svicima širine veće od 610 mm)

3705 00

fotografske ploče i filmovi, osvijetljeni i razvijeni (osim proizvoda od papira, kartona ili tekstila, kinematografskih filmova i gotovih tiskarskih ploča za uporabu)

3706 10

Kinematografski filmovi, osvijetljeni i razvijeni, neovisno imaju li zvučni zapis ili sadrže samo zvučni zapis ili ne, širine 35 mm ili veće

3801 20

koloidni ili polukoloidni grafit

3806 20

soli kolofonija, smolnih kiselina ili derivata kolofonija (osim soli kolofonijskih adukata)

3807 00

drvni katran; ulja od drvnog katrana; drvni kreozot; drvna nafta; biljne smole; pivarska smola i slični pripravci na osnovi kolofonija, smolnih kiselina ili biljnih smola (osim burgundy smole, žute smole, stearinske smole, masnih smolnih kiselina, masnoga katrana i glicerinske smole)

3809 10

sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila te ostali proizvodi i pripravci kao što su sredstva za apreturu i nagrizanje vrsta koje se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, na osnovi škroba ili njegovih derivata

3809 91

sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila te ostali proizvodi i pripravci, npr. sredstva za apreturu i nagrizanje vrsta koje se rabi u tekstilnoj ili sličnim industrijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim onih na osnovi škrobnih tvari)

3809 92

sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila te ostali proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i nagrizanje), vrsta koje se rabi u papirnoj ili sličnim industrijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim onih na osnovi škrobnih tvari)

3809 93

sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila te ostali proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i nagrizanje), vrsta koje se rabi u kožarskoj ili sličnim industrijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim onih na osnovi škrobnih tvari)

3810 10

pripravci za luženje (dekapiranje) kovinskih površina; prah i paste za lemljenje ili zavarivanje koje se sastoje od kovina i drugih materijala

3811 21

pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje koji sadržavaju naftna ulja ili ulja od bitumenskih minerala

3811 29

pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje koji ne sadržavaju naftna ulja ili ulja od bitumenskih minerala

3811 90

pripravci za sprječavanje oksidacije, za sprječavanje taloženja smole, poboljšivači viskoznosti, pripravci za sprječavanje korozije i drugi pripremljeni aditivi za mineralna ulja, uključujući benzin, ili za druge tekućine koje se rabi za jednake namjene kao mineralna ulja (osim antidetonacijskih pripravaka i aditiva za ulja za podmazivanje

3812 20

složeni plastifikatori za gumu ili plastične mase, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3813 00

pripravci i punila za aparate za gašenje požara; napunjene protupožarne granate (osim punih ili praznih aparata za gašenje požara, neovisno o tome jesu li prijenosni, nemiješanih kemijski neodređenih proizvoda s protupožarnim svojstvima u drugim oblicima)

3814 00

složena organska otapala i razrjeđivači, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripremljena sredstva za skidanje boja ili lakova (osim sredstva za skidanje laka za nokte)

3815 11

katalizatori na nosaču s niklom ili spojevima nikla kao aktivnim tvarima, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3815 12

katalizatori na nosaču s plemenitim kovinama ili spojevima plemenitih kovina kao aktivnim tvarima, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3815 19

katalizatori na nosaču, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim s plemenitim kovinama, spojem plemenitih kovina, niklom ili spojem nikla kao aktivnim tvarima)

3815 90

inicijatori reakcije, ubrzivači reakcije i katalitički pripravci, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim ubrzivača vulkanizacije i katalizatora na nosaču)

3816 00 10

dolomitni „ramming mix”

3817 00

smjese alkilbenzena te miješani alkilnaftaleni dobiveni alkilacijom benzena i naftalena (osim miješanih izomera cikličkih ugljikovodika)

3819 00

tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidrauličnu transmisiju koje ne sadržavaju ili sadržavaju manje od 70 % po masi naftnog ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

3820 00

pripravci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje (osim pripremljenih aditiva za mineralna ulja ili za druge tekućine koje se rabi za iste namjene kao i mineralna ulja)

3823 13

masne kiseline tal ulja, industrijske

3827 90

mješavine koje sadržavaju halogenirane derivate metana, etana ili propana (osim onih iz podbrojeva od 3824 71 00 do 3824 78 00 )

3824 81

Mješavine i pripravci koji sadržavaju oksiran „etilen oksid”

3824 84

mješavine i pripravci koji sadrže aldrin (iso), camfeklor (iso) „toksafen”, klordan (iso), klordekon (iso), DDT (iso) „klofenotan” (inn), 1,1,1-trikloro-2,2-bis „p-klorofenil”etan”, dieldrin „iso, inn”, endosulfan (iso), endrin (iso), heptaklor (iso) ili mireks (iso)

3824 99

kemijski proizvodi i pripravci kemijske industrije i srodnih industrija, uključujući one koji se sastoje od mješavine prirodnih proizvoda, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3825 90

ostatni produkti kemijske ili srodnih industrija, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim otpada)

3826 00

biodizel i njegove mješavine, bez sadržaja naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala ili s masenim udjelom tih ulja manjim od 70 %

3901 40

etilen-alfa-olefin kopolimeri, relativne gustoće manje od 0,94, u primarnim oblicima

3902 20

poliizobutilen, u primarnim oblicima

3902 30

kopolimeri propilena, u primarnim oblicima

3902 90

polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim oblicima (osim polipropilena, poliizobutilena i kopolimera propilena)

3903 19

polistiren, u primarnim oblicima (osim polistirena za ekspandiranje)

3903 90

polimeri stirena, u primarnim oblicima (isključujući polistiren, kopolimere stirenakrilonitrila „san” i akrilonitrilbutadienstiren „abs”)

3904 10

poli„vinil klorid”, u primarnim oblicima, nepomiješan s drugim tvarima

3904 50

polimeri viniliden klorida, u primarnim oblicima

3905 12

poli„vinil acetat”, u vodenoj disperziji

3905 19

poli„vinil acetat”, u primarnim oblicima (osim u vodenoj disperziji)

3905 21

kopolimeri vinil acetata, u vodenoj disperziji

3905 29

kopolimeri vinil acetata, u primarnim oblicima (osim u vodenoj disperziji)

3905 91

kopolimeri vinila, u primarnim oblicima (osim kopolimera vinil kloridvinil acetata i drugih kopolimera vinil klorida, i kopolimera vinil acetata)

3906 10

Poli„metil metakrilat”, u primarnim oblicima

3906 90

akrilni polimeri, u primarnim oblicima (isključujući poli„metil-metakrilat”)

3907 21

polieteri, u primarnim oblicima (isključujući poliacetale i robu iz tarifnog broja 10)

3907 40

polikarbonati, u primarnim oblicima

3907 70

Poli„mliječna kiselina”, u primarnim oblicima

3907 91

nezasićeni polialni esteri i ostali poliesteri, u primarnim oblicima (osim polikarbonata, alkidnih smola, poli„etilen tereftalata” i poli„mliječne kiseline”)

3908 10

poliamidi-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ili -6,12, u primarnim oblicima

3908 90

poliamidi, u primarnim oblicima (osim poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 i -6,12)

3909 20

melaminske smole, u primarnim oblicima

3909 39

amino smole, u primarnim oblicima (osim urea smola, tiourea smola i melaminskih smola)

3909 40

fenolne smole, u primarnim oblicima

3909 50

poliuretani, u primarnim oblicima

3912 11

neplastificirani acetati celuloze, u primarnim oblicima

3912 90

celuloza i njezini kemijski derivati, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima (osim celuloznih acetata, celuloznih nitrata i celuloznih etera)

3915 20

otpaci, odresci i lomljevina, od polimera stirena

3917 10

umjetna crijeva (omoti za kobasičarske proizvode) od skrućenih bjelančevina ili od celuloznih materijala

3917 23

krute cijevi i crijeva, od polimera vinil klorida

3917 31

savitljive cijevi i crijeva, od plastičnih masa, pritiska prskanja od najmanje 27,6 MPa

3917 32

savitljive cijevi i crijeva od plastičnih masa, neojačani niti drukčije kombinirani s drugim materijalima, bez pribora

3917 33

savitljive cijevi i crijeva od plastičnih masa, neojačani niti drukčije kombinirani s drugim materijalima, s priborom, brtvilima ili konektorima

3920 20

ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od necelularnih polimera etilena, neojačane, nelaminirane, bez podloge niti na sličan način kombinirane s drugim materijalima, bez poleđine, neobrađene ili samo obrađene po površini ili samo rezane u kvadratne ili pravokutne oblike (osim samoljepljivih proizvoda i podnih, zidnih i stropnih obloga iz tarifnog broja 3918 )

3920 61

ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od polikarbonata necelularne strukture, neojačane, nelaminirane, bez podloge niti na sličan način kombinirane s drugim materijalima, bez poleđine, neobrađene ili samo obrađene po površini ili samo rezane u kvadratne ili pravokutne oblike (osim onih od poli(metil metakrilata), samoljepljivih proizvoda i podnih, zidnih i stropnih obloga iz tarifnog broja 3918 )

3920 69

ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od poliestera necelularne strukture, neojačane, nelaminirane, bez podloge niti na sličan način kombinirane s drugim materijalima, neobrađene ili samo obrađene po površini ili samo rezane u pravokutne oblike, uključujući kvadratne (osim od polikarbonata, polietilen tereftalata i ostalih nezasićenih poliestera, samoljepljivih proizvoda i podnih, zidnih i stropnih obloga iz tarifnog broja 3918 )

3920 73

ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od celuloznih acetata necelularne strukture, neojačane, nelaminirane, bez podloge niti na sličan način kombinirane s drugim materijalima, bez poleđine, neobrađene ili samo obrađene po površini ili samo rezane u kvadratne ili pravokutne oblike (osim samoljepljivih proizvoda i podnih, zidnih i stropnih obloga iz tarifnog broja 3918 )

3920 91

ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od fenolnih smola necelularne strukture, neojačane, nelaminirane, bez podloge niti na sličan način kombinirane s drugim materijalima, bez poleđine, neobrađene ili samo obrađene po površini ili samo rezane u kvadratne ili pravokutne oblike (osim samoljepljivih proizvoda i podnih, zidnih i stropnih obloga iz tarifnog broja 3918 )

3921 19

ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastičnih masa celularne strukture, neobrađene ili obrađene samo po površini ili samo rezane u kvadratne ili pravokutne oblike (osim onih od polimera stirena, vinil klorida, poliuretana, regenerirane celuloze, samoljepljivih proizvoda, podnih, zidnih i stropnih obloga iz tarifnog broja 3918 i sterilnih ljepljivih barijera za kirurgiju ili zubarstvo iz podbroja 3006 10 30 )

3922 90

bidei, zahodske školjke, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi od plastičnih masa (osim kada, tuš-kada, umivaonika, sudopera, zahodskih sjedala i poklopaca)

3925 20

vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata, od plastičnih masa

4002 11

lateks od stiren-butadien kaučuka „sbr” ; lateks od karboksiliranog stiren-butadien kaučuka „xsbr”

4002 20

Butadien kaučuk „br”, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama

4002 31

izobuten-izopren (butil) kaučuk (iir), u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama

4002 39

halo-izobuten-izopren kaučuk (CIIR) ili (BIIR), u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama

4002 41

lateks od kloropren (klorobutadien) kaučuka (CR)

4002 51

lateks od akrilonitrilbutadien kaučuka (NBR)

4002 80

smjese prirodnoga kaučuka, balate, gutaperke (gutta-percha), gvajale (guayule), čikla (chicle) i sličnih prirodnih guma sa sintetičkim kaučukom ili faktisom, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama

4002 91

sintetički kaučuk i faktis dobiven iz ulja, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama (osim stiren-butadien kaučuka (SBR), karboksiliranog stiren-butadien kaučuka (XSBR), butadien kaučuka (BR), izobuten-izopren (butil) kaučuka (IIR), halo-izobuten-izopren kaučuka (CIIR) ili (BIIR), kloropren kaučuka (CR), akrilonitrilbutadien kaučuka (NBR), izopren kaučuka (IR) i etilenpropilendien nekonjugiranog kaučuka (EPDM))

4002 99

sintetički kaučuk i faktis dobiven iz ulja, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama (osim lateksa, stiren-butadien kaučuka (SBR), karboksiliranog stiren-butadien kaučuka (XSBR), butadien kaučuka (BR), izobuten-izopren (butil) kaučuka (IIR), halo-izobuten-izopren kaučuka (CIIR) ili (BIIR), kloropren kaučuka (CR), akrilonitrilbutadien kaučuka (NBR), izopren kaučuka (IR) i etilenpropilendien nekonjugiranog kaučuka (EPDM))

4005 10

smjese kaučuka s čađom ili silicijevim dioksidom, nevulkanizirane, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama

4005 20

smjese kaučuka, nevulkanizirane, u obliku otopina ili disperzija (osim kaučuka pomiješanog s čađi ili silicijevim dioksidom i mješavina prirodnog kaučuka, balate, gutaperke (gutta-percha), gvajale (guayule), čikla (chicle) i sličnih prirodnih guma koje sadržavaju sintetički kaučuk ili faktis dobiven iz ulja)

4005 91

smjese kaučuka, nevulkanizirane, u obliku ploča, listova ili vrpci (osim kaučuka pomiješanog s čađi ili silicijevim dioksidom i mješavina prirodnog kaučuka, balate, gutaperke (gutta-percha), gvajale (guayule), čikla (chicle) i sličnih prirodnih guma koje sadržavaju sintetički kaučuk ili faktis dobiven iz ulja)

4005 99

smjese kaučuka, nevulkanizirane, u primarnim oblicima (osim otopina i disperzija, koje sadržavaju prirodni kaučuk pomiješan s čađi ili silicijevim dioksidom i mješavina prirodnog kaučuka, balate, gutaperke (gutta-percha), gvajale (guayule), čikla (chicle) i sličnih prirodnih guma koje sadržavaju sintetički kaučuk ili faktis i onih u obliku ploča, listova ili vrpci)

4006 10

sirove profilirane vrpce od nevulkaniziranog kaučuka (gume) za protektiranje pneumatskih guma

4008 21

ploče, listovi i trake, od necelularnog vulkaniziranog kaučuka (gume)

4009 12

cijevi i crijeva od vulkaniziranog kaučuka (gume) (osim od tvrde gume), neojačane niti drukčije kombinirane s drugim materijalima, s priborom

4009 41

cijevi i crijeva od vulkaniziranog kaučuka (gume) (osim od tvrde gume), ojačane ili drukčije kombinirane s drugim materijalima, bez pribora

4010 31

Beskrajno pogonsko remenje trapezoidnoga poprečnog presjeka (V-remenje), V-orebreno, od vulkaniziranog kaučuka (gume), vanjskog opsega većeg od 60 cm, ali manjeg ili jednakog 180 cm

4010 33

beskrajno pogonsko remenje trapezoidnoga poprečnog presjeka (V-remenje), V-orebreno, od vulkaniziranog kaučuka (gume), vanjskog opsega većeg od 180 cm, ali manjeg ili jednakog 240 cm

4010 35

beskrajno sinkrono remenje od vulkaniziranog kaučuka (gume), vanjskog opsega većeg od 60 cm, ali manjeg ili jednakog 150 cm

4010 36

beskrajno sinkrono remenje od vulkaniziranog kaučuka (gume), vanjskog opsega većeg od 150 cm, ali manjeg ili jednakog 198 cm

4010 39

Pogonske vrpce i remenje od vulkaniziranog kaučuka (gume) (osim beskrajnoga pogonskog remenja trapezoidnoga poprečnog presjeka (V-remenja), s V-rebrima, vanjskog presjeka većeg od 60 cm, ali manjeg ili jednakog 240 cm i beskrajno sinkrono remenje, vanjskog opsega većeg od 60 cm, ali manjeg ili jednakog 198 cm)

4012 11

protektirane pneumatske gume, od kaučuka, vrsta koje se rabi za osobne automobile (uključujući karavan ili kombi vozila i trkaće automobile)

4012 13

protektirane pneumatske gume, od kaučuka (gume), vrste koja se rabi za zrakoplove

4012 19

protektirane pneumatske gume, od kaučuka (osim vrsta koje se rabi za osobne automobile, karavan ili kombi vozila, trkaće automobile, autobuse, kamione i zrakoplove)

4012 20

rabljene pneumatske gume od kaučuka

4016 93

brtve, podlošci i ostali proizvodi za brtvljenje, od vulkaniziranog kaučuka (gume) (osim onih od tvrde gume i celularne gume)

4407 19

crnogorično drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, neovisno je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm (osim bora (Pinus spp.), jele (Abies spp.) i smreke (Picea spp.))

4407 92

bukva (Fagus spp.), obrađena po dužini piljenjem ili glodanjem, rezana ili ljuštena, neovisno je li blanjana, brušena ili spojena na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm

4407 94

trešnja (Prunus spp.), obrađena po dužini piljenjem ili glodanjem, rezana ili ljuštena, neovisno je li blanjana, brušena ili spojena na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm

4407 97

topola i jasika (Populus spp.), obrađena po dužini piljenjem ili glodanjem, rezana ili ljuštena, neovisno je li blanjana, brušena ili spojena na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm

4407 99

drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, neovisno je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm (osim tropskog drva, crnogoričnog drva, hrasta (Quercus spp.), bukve (Fagus spp.), javora (Acer spp.), trešnje (Prunus spp.), jasena (Fraxinus spp.), breze (Betula spp.), topole i jasike (Populus spp.)

4408 10

listovi za furniranje, uključujući one dobivene rezanjem laminiranog drva nožem, za crnogorične šperploče ili za slična laminirana crnogorična drva i ostalo crnogorično drvo, piljeno po dužini, rezano nožem ili ljušteno, neovisno je li blanjano, brušeno, spojeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine 6 mm ili manje

4411 13

ploče vlaknatice srednje gustoće (MDF) od drva, debljine veće od 5 mm, ali ne veće od 9 mm

4411 94

ploče vlaknatice od drva ili od drugih ligninskih materijala, neovisno jesu li aglomerirane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima ili ne, gustoće manje ili jednake 0,5 g/cm3 (osim ploča vlaknatica srednje gustoće (MDF); ploča iverice, neovisno jesu li aglomerirane s jednom pločom vlaknaticom ili više njih; laminiranog drva sa slojem šperploče; celularnih drvenih ploča čije su obje strane ploče vlaknatice; kartona; dijelova pokućstva koji se mogu odrediti)

4412 31

šperploče koje se sastoje samo od listova drva, debljine manje ili jednake 6 mm, s najmanje jednim vanjskim slojem od tropskog drva (osim listova komprimiranog drva, celularnih drvenih ploča, intarzija od drva i listova koji se mogu odrediti kao dijelovi pokućstva)

4412 34

šperploče koje se sastoje samo od listova drva, debljine manje ili jednake 6 mm, s najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogoričnog drva (osim od bambusa, s najmanje jednim vanjskim slojem od tropskog drva ili johe, jasena, bukve, breze, trešnje, kestena, brijesta, eukaliptusa, karija, divljeg kestena, lipe, javora, hrasta, platane, topole, jasike, bagrema , tulipanovca ili oraha, te listova komprimiranog drva, celularnih drvenih ploča, intarzija od drva i listova koji se mogu odrediti kao dijelovi pokućstva)

4412 94

laminirano drvo kao blok ploče, laminirane ploče ili ploče od letvica (osim od bambusa, šperploča koje se sastoje samo od listova drva debljine manje ili jednake 6 mm, listova komprimiranog drva, celularnih drvenih ploča, intarzija od drva i listova koji se mogu odrediti kao dijelovi pokućstva)

4416 00

bačve, kace, vjedra i drugi bačvarski proizvodi te njihovi dijelovi, od drva, uključujući bačvarske duge

4418 40

drvene oplate za betonske radove (osim dasaka od šperploča)

4418 60

stupovi i grede, od drva

4418 79

sastavljene podne ploče od drva osim od bambusa (osim višeslojnih i onih za mozaik podove)

4503 10

čepovi svih vrsta, od prirodnog pluta, uključujući elemente za čepove zaobljenih bridova

4504 10

pločice svih oblika, blokovi, ploče, listovi i vrpce, valjci punog presjeka, uključujući diskove, od aglomeriranog pluta

4701 00

mehanička drvna celuloza (drvenjača), kemijski neobrađena

4703 19

kemijska nebijeljena celuloza od necrnogoričnog drva, natronska ili sulfatna (osim one topive kvalitete)

4703 21

polubijeljena ili bijeljena celuloza od crnogoričnog drva, natronska ili sulfatna (osim one topive kvalitete)

4703 29

polubijeljena ili bijeljena celuloza od necrnogoričnog drva, natronska ili sulfatna (osim one topive kvalitete)

4704 11

kemijska nebijeljena celuloza od crnogoričnog drva, sulfitna (osim one topive kvalitete)

4704 21

polubijeljena ili bijeljena celuloza od crnogoričnog drva, sulfitna (osim one topive kvalitete)

4704 29

polubijeljena ili bijeljena celuloza od necrnogoričnog drva, sulfitna (osim one topive kvalitete)

4705 00

drvna celuloza dobivena kombinacijom mehaničkih i kemijskih postupaka

4706 30

celuloza od vlaknastih celuloznih materijala od bambusa

4706 92

kemijska celuloza od vlaknastih celuloznih materijala (osim od bambusa, drva, pamučnog lintersa i vlakana dobivenih ponovnom preradom (otpadaka i ostataka) papira ili kartona)

4707 10

papir i karton (otpaci i ostaci) namijenjen ponovnoj preradi od nebijeljenog kraft papira, valovitog papira ili valovitog kartona

4707 30

papir i karton (otpaci i ostaci) namijenjen ponovnoj preradi, dobiven pretežito od mehaničke celuloze, npr. novine, časopisi i slični tiskani materijali

4802 20

papir i karton vrsta koje se rabi kao podloge za fotoosjetljivi, termoosjetljivi ili elektroosjetljivi papir i karton, nepremazan, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina

4802 40

papirna podloga za tapete, nepremazana

4802 58

nepremazani papir i karton, vrsta koje se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, i neperforirani papir za bušene kartice i vrpce, u svitcima ili pravokutnim ili kvadratnim listovima, svih veličina, bez vlakana dobivenih mehaničkim ili kemijsko-mehaničkim postupkom ili s masenim udjelom tih vlakana 10 % ili manjim u ukupnom sadržaju vlakana, mase veće od 150 g/m2, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

4802 61

nepremazani papir i karton, vrsta koje se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, i neperforirani papir za bušene kartice i vrpce, u svitcima svih veličina, s masenim udjelom vlakana dobivenih mehaničkim ili kemijsko-mehaničkim postupkom većim od 10 % u ukupnom sadržaju vlakana, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

4804 11

nebijeljeni kraftlinear, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm

4804 19

kraftlinear, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm (osim nebijeljenog i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802 i 4803 )

4804 21

nebijeljeni kraft papir za vreće, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 4802 , 4803 ili 4808 )

4804 29

kraft papir za vreće, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm (osim nebijeljenog i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802 , 4803 ili 4808 )

4804 31

nebijeljeni kraft papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase 150 g/m2 ili manje (osim kraftlineara, kraft papira za vreće i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802, 4803 ili 4808)

4804 39

nebijeljeni kraft papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase 150 g/m2 ili manje (osim kraftlineara, kraft papira za vreće i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802, 4803 ili 4808)

4804 41

nebijeljeni kraft papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase veće od 150 g/m2, ali manje od 225 g/m2 (osim kraftlineara, kraft papira za vreće i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802, 4803 ili 4808)

4804 42

kraft papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase veće od 150 g/m2, ali manje od 225 g/m2, jednolično bijeljeni u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana (osim kraftlineara, kraft papira za vreće i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802, 4803 ili 4808)

4804 49

kraft papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase veće od 150 g/m2, ali manje od 225 g/m2 (osim nebijeljenih, jednolično bijeljenih u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana, te kraftlineara, kraft papira za vreće i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802, 4803 ili 4808)

4804 52

kraft papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase 225 g/m2 ili veće, jednolično bijeljeni u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana (osim kraftlineara, kraft papira za vreće i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802, 4803 ili 4808)

4804 59

kraft papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase 225 g/m2 ili veće (osim nebijeljenih, jednolično bijeljenih u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana, te kraftlineara, kraft papira za vreće i proizvoda iz tarifnih brojeva 4802, 4803 ili 4808)

4805 24

testliner (reciklirani slojeviti karton), nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase 150 g/m2 ili manje

4805 25

testliner (reciklirani slojeviti karton), nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase veće od 150 g/m2

4805 40

filtar papir i karton, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju

4805 91

papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase 150 g/m2 ili manje, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

4805 92

papir i karton, nepremazani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju, mase veće od 150 g/m2, ali manje od 225 g/m2, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

4806 10

biljni pergament papir, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju

4806 20

papir otporan na mast, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju

4806 30

paus papir, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju

4806 40

kristal papir i ostali satinirani prozirni ili providni papiri, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju (osim biljnog pergament papira, papira otpornog na mast i paus papira)

4807 00

složeni papir i karton (izrađen međusobnim lijepljenjem ravnih slojeva papira ili kartona), površinski nepremazan niti impregniran, neovisno je li ojačan u unutrašnjosti ili ne, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju

4808 90

papir i karton, nabrani, naborani, reljefirani ili perforirani, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju (osim kraft papira za vreće i ostalog kraft papira te proizvoda iz tarifnog broja 4803 )

4809 20

samokopirni papir, neovisno je li tiskan ili ne, u svitcima širine veće od 36 cm ili kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 36 cm i druga strana veća od 15 cm u nepresavijenom stanju (osim karbon papira i ostalog papira za kopiranje)

4810 13

papir i karton koje se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, bez vlakna dobivena mehaničkim ili polukemijskim postupkom ili s masenim udjelom tih vlakana ne većim od 10 % u ukupnom sadržaju vlakana, premazan s jedne ili obje strane kaolinom ili drugim anorganskim tvarima, u svitcima svih veličina

4810 19

papir i karton koje se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, bez vlakna dobivena mehaničkim ili polukemijskim postupkom ili s masenim udjelom tih vlakana ne većim od 10 % u ukupnom sadržaju vlakana, premazan s jedne ili obje strane kaolinom ili drugim anorganskim tvarima, u kvadratnim ili pravokutnim listovima čija je jedna strana veća od 435 mm ili čija je jedna strana 435 mm ili manje i druga strana veća od 297 mm u nepresavijenom stanju

4810 22

prevučeni papir male mase koji se rabi za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, ukupne mase 72 g/m2 ili manje, s premazom mase 15 g/m2 ili manje po strani, s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih mehaničkim postupkom 50 % ili većim u ukupnom sadržaju vlakana, premazan s obje strane kaolinom ili drugim anorganskim tvarima, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina

4810 31

kraft papir i karton, jednolično bijeljen u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana, premazan s jedne ili obje strane kaolinom ili drugim anorganskim tvarima, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina, mase 150 g/m2 ili manje (osim onog za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene)

4810 39

kraft papir i karton, premazan s jedne ili obje strane kaolinom ili drugim anorganskim tvarima, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina (osim onog za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene; papira i kartona jednolično bijeljenog u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana)

4810 92

višeslojni papir i karton, premazan s jedne ili obje strane kaolinom ili drugim anorganskim tvarima, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina (osim onog za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene te kraft papira i kartona)

4810 99

papir i karton, premazan s jedne ili obje strane kaolinom (china clay) ili drugim anorganskim tvarima, s vezivom ili bez njega, ali bez drugog premaza, neovisno je li površinski obojen, površinski ukrašen ili tiskan ili ne, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina (osim onog za pisanje, tiskanje ili ostale grafičke namjene, kraft papira i kartona, višeslojnog papira i kartona i bez nekog drugog premaza)

4811 10

katranirani, bitumenizirani ili asfaltirani papir i karton, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina

4811 51

papir i karton, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili tiskani, premazani, impregnirani ili prevučeni umjetnim smolama ili plastikom, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina, bijeljeni, težine veće od 150 g/m2 (osim ljepljivog papira i kartona)

4811 59

papir i karton, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili tiskani, premazani, impregnirani ili prevučeni umjetnim smolama ili plastikom, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina (osim bijeljenog težine veće od 150 g/m2 i ljepljivog papira i kartona)

4811 60

papir i karton, premazani, impregnirani ili prevučeni voskom, parafinskim voskom, stearinom, uljem ili glicerolom, u svitcima ili kvadratnim ili pravokutnim listovima, svih veličina (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 4803 , 4809 i 4818 )

4811 90

papir, karton, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, premazani, impregnirani, prevučeni, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili tiskani, u svitcima ili pravokutnim ili kvadratnim listovima, svih veličina (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 4803 , 4809 , 4810 i 4818 te podbrojeva od 4811 10 do 4811 60 )

4814 90

zidne tapete i slične zidne obloge od papira te prozorske vitrofanije od papira (osim zidnih obloga od papira čije je lice premazano ili prevučeno slojem plastične mase zrnaste, reljefirane, bojene, tiskane s uzorkom ili drukčije ukrašene površine)

4819 20

složive kutije i kutijice, od nevalovitog papira ili kartona

4822 10

vretena, koluti, cijevke i slične podloge od papirne mase, papira ili kartona, neovisno jesu li perforirani ili pojačani ili ne, za namatanje tekstilne pređe

4823 20

filtar papir i karton, u vrpcama ili svitcima širine 36 cm ili manje, u pravokutnim ili kvadratnim listovima gdje ni jedna strana nije veća od 36 cm u nepresavijenom stanju, ili rezan u obliku, samo ne u pravokutne ili kvadratne

4823 40

svitci, listovi i brojčanici, tiskani za aparate za registraciju, u svitcima širine 36 cm ili manje, u kvadratnim ili pravokutnim listovima gdje ni jedna strana nije veća od 36 cm u nepresavijenom stanju, ili rezani u obliku

4823 70

lijevani ili prešani proizvodi, od papirne mase, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

4906 00

originalni planovi i nacrti za arhitektonske, inženjerske, industrijske, komercijalne, topografske ili slične namjene, rađeni rukom; rukopisi; fotografske reprodukcije na osjetljivom papiru i karbonske kopije prethodno spomenutih proizvoda

5105 39

fina životinjska dlaka, grebenana ili češljana (osim vune i fine životinjske dlake od kašmirskih koza)

5105 40

gruba životinjska dlaka, grebenana ili češljana

5106 10

pređa od grebenane vune, s masenim udjelom vune 85 % ili većim (osim pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)

5106 20

pređa pretežito od grebenane vune, s masenim udjelom vune manjim od 85 % (osim pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)

5107 20

pređa pretežito od češljane vune, ali s masenim udjelom vune manjim od 85 % (osim pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)

5112 11

tkanine od grebenane vune ili grebenane fine životinjske dlake, s masenim udjelom vune ili fine životinjske dlake 85 % ili većim, mase od 200 g/m2 ili manje (osim tkanina za tehničku uporabu navedenih u tarifnom broju 5911 )

5112 19

tkanine od češljane vune ili češljane fine životinjske dlake, s masenim udjelom vune ili fine životinjske dlake 85 % ili većim, mase veće od 200 g/m2

5205 21

jednonitna pamučna pređa, od češljanih vlakana, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim, linearne gustoće 714,29 deciteksa ili veće (metričke numeracije 14 ili manje) (osim konca za šivanje i pređe pakirane za pojedinačnu prodaju)

5205 28

jednonitna pamučna pređa, od češljanih vlakana, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim, linearne gustoće manje od 83,33 deciteksa (metričke numeracije veće od 120) (osim konca za šivanje i pređe pakirane za pojedinačnu prodaju)

5205 41

višenitna (strukana) ili kablirana pamučna pređa, od češljanih vlakana, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim i linearne gustoće pojedinačne niti od 714,29 deciteksa ili više (metričke numeracije 14 ili manje) (osim konca za šivanje i pređe pakirane za pojedinačnu prodaju)

5206 42

višenitna (strukana) ili kablirana pamučna pređa, pretežito od češljanih vlakana, s masenim udjelom pamuka manjim od 85 % i linearne gustoće pojedinačne niti manje od 714,29 deciteksa, ali ne manje od 232,56 deciteksa (metričke numeracije veće od 14, ali ne veće od 43) (osim konca za šivanje i pređe pakirane za pojedinačnu prodaju)

5209 11

pamučne tkanine platnenog tkanja, s masenim udjelom pamuka 85 % ili većim i mase veće od 200 g/m2, nebijeljene

5211 19

pamučne tkanine, pretežito od pamuka, ali s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s umjetnim ili sintetičkim vlaknima i mase veće od 200 g/m2, nebijeljene (osim tkanih u tronitnom ili četveronitnom keper-prepletu, uključujući križni keper, i tkanina platnenog tkanja)

5211 51

pamučne tkanine, pretežito od pamuka, ali s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s umjetnim ili sintetičkim vlaknima i mase veće od 200 g/m2, tiskane

5211 59

pamučne tkanine, pretežito od pamuka, ali s masenim udjelom pamuka manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s umjetnim ili sintetičkim vlaknima i mase veće od 200 g/m2, tiskane (osim tkanih u tronitnom ili četveronitnom keper-prepletu, uključujući križni keper, i tkanina platnenog tkanja)

5308 20

pređa od prave konoplje

5402 63

višenitna (strukana) ili kablirana filamentna pređa od polipropilena, uključujući monofilament finoće manje od 67 deciteksa (osim konca za šivanje, pređe pakirane za pojedinačnu prodaju i teksturirane pređe)

5403 33

filamentna pređa od celuloznog acetata, uključujući monofilament finoće manje od 67 deciteksa (osim konca za šivanje, pređe velike čvrstoće i pređe pakirane za pojedinačnu prodaju)

5403 42

višenitna (strukana) ili filamentna pređa od celuloznog acetata, uključujući monofilament finoće manje od 67 deciteksa (osim konca za šivanje, pređe velike čvrstoće i pređe pakirane za pojedinačnu prodaju)

5404 12

polipropilenski monofilament gustoće 67 deciteksa ili veće i s dimenzijom poprečnog presjeka od 1 mm ili manje (osim elastomera)

5404 19

sintetički monofilament gustoće 67 deciteksa ili veće i s dimenzijom poprečnog presjeka od 1 mm ili manje (osim elastomera i polipropilena)

5404 90

vrpce i slično, npr. umjetna slama, od sintetičkog tekstilnog materijala, očevidne širine od 5 mm ili manje

5407 30

tkanine od sintetičke filamentne pređe, uključujući monofilament gustoće 67 deciteksa ili veće i s dimenzijom poprečnog presjeka od 1 mm ili manje, što se sastoje od slojeva usporedne tekstilne pređe koji su postavljeni jedan na drugi pod oštrim ili pravim kutom. Te se slojeve međusobno povezuje na mjestima križanja niti pomoću ljepila ili termički.

5501 90

strukovi od sintetičkih filamenata kao što je specificirano u napomeni 1 uz poglavlje 55 (osim od akrila, modakrila, poliestera, polipropilena, najlona ili drugih poliamida)

5502 10

strukovi od umjetnih filamenata kao što je specificirano u napomeni 1 uz poglavlje 55, od acetata

5503 19

rezana vlakna od najlona ili drugih poliamida, negrebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje (osim onih od aramida)

5503 40

rezana vlakna od polipropilena, negrebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

5504 90

umjetna rezana vlakna, negrebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje (osim onih od viskoznog rajona)

5506 40

rezana vlakna od poliestera, grebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

5507 00

umjetna rezana vlakna, grebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

5512 21

tkanine s masenim udjelom akrilnih ili modakrilnih rezanih vlakana 85 % ili većim, nebijeljene ili bijeljene

5512 99

tkanine s masenim udjelom sintetičkih rezanih vlakana 85 % ili većim, obojene, izrađene od pređe različitih boja ili tiskane (osim onih od akrilnih, modakrilnih ili poliesterskih rezanih vlakana)

5516 44

tkanine pretežito od umjetnih rezanih vlakana, ali s masenim udjelom manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s pamukom, tiskane

5516 94

tkanine pretežito od umjetnih rezanih vlakana, ali s masenim udjelom manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s pamukom, vunom, finom životinjskom dlakom ili umjetnim ili sintetičkim filamentima, tiskane

5601 29

vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate (osim od pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana; higijenskih uložaka i tampona, pelena i podložaka za pelene za dojenčad i sličnih higijenskih proizvoda, vate i proizvoda od vate, impregniranih ili prekrivenih farmaceutskim tvarima ili pripremljenih za pojedinačnu prodaju za medicinsku, kiruršku, zubarsku ili veterinarsku uporabu, ili proizvoda impregniranih, premazanih ili prekrivenih parfemima, kozmetičkim proizvodima, sapunom ili sredstvima za čišćenje itd.)

5601 30

tekstilni flok, prah i nope

5604 90

tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnih brojeva 5404 i 5405 , impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom (osim imitacije katguta, niti i korda s pričvršćenim udicama ili drukčije pripremljenih za ribolov)

5605 00

metalizirana pređa, neovisno je li obavijena ili ne, koja se sastoji od tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 , od tekstilnih vlakana, kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha ili prekrivenih kovinom (osim pređe proizvedene od mješavine tekstilnih i metalnih vlakana, s antistatičkim svojstvima; pređe ojačane metalnom žicom; pozamenterijskih proizvoda)

5607 41

konopi za vezanje ili baliranje, od polietilena ili polipropilena

5801 27

tkanine s florom od osnove, od pamuka (osim frotira za ručnike i sličnih tkanih frotir materijala, tekstilnih proizvoda dobivenih tafting-postupkom i uskih tkanina iz tarifnog broja 5806 )

5803 00

gaza (osim uskih tkanina iz tarifnog broja 5806 )

5806 40

uski materijali koji se sastoje samo od međusobno slijepljenih niti osnove („bolducs”), širine 30 cm ili manje

5901 10

tekstilni materijali prevučeni ljepilom ili škrobnim tvarima, vrsta koje se rabi za vanjske uveze knjiga, proizvodnju kutija i predmeta od kartona ili slično

5905 00

tekstilne zidne obloge

5908 00

tekstilni stjenjevi, tkani, prepleteni ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače, svijeće i slično; čarapice za plinsku rasvjetu i cjevasti pleteni materijali za čarapice, neovisno jesu li impregnirani ili ne (osim koničnih stjenjeva prekrivenih voskom, štapina i detonirajućih štapina, stjenjeva u obliku tekstilne pređe i stjenjeva od staklenih vlakana)

5910 00

transportne trake i pogonsko remenje, od tekstilnih materijala, neovisno jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, ojačani kovinom ili drugim materijalom ili ne (osim onih debljine manje od 3 mm i neodređene duljine ili rezanih samo na dužine, i onih impregniranih, prevučenih, prekrivenih ili laminiranih kaučukom ili gumom ili izrađenih od pređe ili konopa impregniranih ili prevučenih kaučukom ili gumom)

5911 10

tekstilni materijali, pust i tkanine podstavljene pustom, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani kaučukom ili gumom, kožom ili drugim materijalom, vrsta koje se rabi za oblaganje grebenaljki te slični materijali za druge tehničke uporabe, uključujući uske materijale s florom impregnirane s kaučukom ili gumom, za pokrivanje vretena tkalačkih strojeva

5911 31

tekstilni materijali i pust, beskrajni ili opremljeni elementima za povezivanje, vrsta koje se rabi u strojevima za proizvodnju papira ili sličnim strojevima, npr. za celulozu ili azbestcement, mase manje od 650 g/m2

5911 32

tekstilni materijali i pust, beskrajni ili opremljeni elementima za povezivanje, vrsta koje se rabi u strojevima za proizvodnju papira ili sličnim strojevima, npr. za celulozu ili azbestcement, mase od 650 g/m2 ili veće

5911 40

tkanine za cijeđenje i prešanje, vrsta koje se rabi u uljnim prešama ili za druge tehničke svrhe, uključujući one od ljudske kose

6001 99

materijali s florom, pleteni ili kukičani (osim od pamuka ili umjetnih ili sintetičkih vlakana i materijala s visokim florom)

6003 40

pleteni ili kukičani materijali od umjetnih vlakana, širine 30 cm ili manje (osim onih s masenim udjelom elastomerne pređe ili gumenih niti 5 % ili većim, i onih s florom, uključujući one s visokim florom, s florom s petljama, etiketa, znački i sličnih proizvoda, pletenog ili kukičanog materijala, impregniranog, prevučenog, prekrivenog ili laminiranog te sterilnih ljepljivih barijera za kirurgiju ili zubarstvo iz podbroja 3006 10 30 )

6005 36

nebijeljeni ili bijeljeni pleteni materijali po osnovi, od umjetnih vlakana (uključujući dobivene na „galloon” pletaćim strojevima), širine veće od 30 cm (osim onih s masenim udjelom elastomerne pređe ili gumenih niti 5 % ili većim i onih s florom, uključujući one s visokim florom, s florom s petljama, etiketa, znački i sličnih proizvoda i pletenog ili kukičanog materijala, impregniranog, prevučenog, prekrivenog ili laminiranog)

6005 44

tiskani pleteni materijali po osnovi, od sintetičkih vlakana (uključujući dobivene na „galloon” pletaćim strojevima), širine veće od 30 cm (osim onih s masenim udjelom elastomerne pređe ili gumenih niti 5 % ili većim i onih s florom, uključujući one s visokim florom, s florom s petljama, etiketa, znački i sličnih proizvoda i pletenog ili kukičanog materijala, impregniranog, prevučenog, prekrivenog ili laminiranog)

6006 10

pleteni ili kukičani materijali, širine veće od 30 cm, od vune ili fine životinjske dlake (osim pletenih materijala po osnovi (uključujući dobivene na „galloon” pletaćim strojevima), onih s masenim udjelom elastomerne pređe ili gumenih niti 5 % ili većim, onih s florom, uključujući one s visokim florom, s florom s petljama, etiketa, znački i sličnih proizvoda i pletenog ili kukičanog materijala, impregniranog, prevučenog, prekrivenog ili laminiranog)

6309 00

rabljena odjeća i pribor za odjeću, pokrivači i putne deke, rublje za kućanstvo i proizvodi za unutarnje opremanje, od svih vrsta tekstilnih materijala, uključujući sve vrste obuće i pokrivala za glavu, s vidljivim znakovima uporabe i podneseni u rasutom stanju ili u balama, vrećama ili sličnim pakiranjima (osim sagova, ostalih podnih pokrivača i tapiserija)

6802 92

vapnenački kamen, u bilo kojem obliku (osim mramora, travertina i alabastera, pločica, kockica i sličnih proizvoda iz podbroja 6802 10 , imitacija draguljarskih predmeta, satova, svjetiljki i rasvjetnih tijela i njihovih dijelova, originalnih skulptura i kipova, kocki, rubnjaka i ploča za popločavanje)

6804 23

mlinski kamen, brusni kamen, brusna kola i slično, bez postolja, za brušenje, poliranje, ravnanje ili rezanje, od prirodnog kamena (osim od aglomeriranih prirodnih abrazivnih materijala ili od keramike, parfimiranih kamena plovučaca, brusova za ručno oštrenje ili poliranje i brusova za oštrenje itd., posebno za zubarske bušilice)

6806 10

vuna od troske, kamena vuna i slične mineralne vune (uključujući međusobne mješavine), u rasutom stanju, u pločama, listovima ili svitcima

6806 90

smjese i proizvodi od mineralnih materijala za toplinsku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbiranje zvuka (osim vune od troske, kamene vune i slične mineralne vune, listastog vermikulita, ekspandirane gline, pjenušave troske i sličnih ekspandiranih mineralnih materijala, proizvoda od laganog betona, azbest-cementa, cementa s celuloznim vlaknima i slično, smjesa i ostalih proizvoda od azbesta ili na osnovi azbesta te keramičkih proizvoda)

6807 10

proizvodi od asfalta ili od sličnih materijala, npr. od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog ugljena, u svitcima

6807 90

proizvodi od asfalta ili od sličnih materijala, npr. od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog ugljena (osim u svitcima)

6809 19

listovi, ploče, pločice i slični proizvodi, od sadre ili od smjese na osnovi sadre (osim ukrašenih proizvoda, proizvoda prevučenih ili pojačanih samo papirom ili kartonom te proizvoda aglomeriranih sadrom za toplinsku izolaciju, zvučnu izolaciju ili apsorpciju zvuka)

6810 91

montažni strukturni elementi, za visokogradnju ili niskogradnju, od cementa, betona ili umjetnog kamena, neovisno jesu li ojačani ili ne

6811 81

valovite ploče od cementa s celuloznim vlaknima i slično, bez azbesta

6811 82

ploče, listovi, pločice i slični proizvodi, od cementa s celuloznim vlaknima i slično, bez azbesta (osim valovitih listova)

6811 89

proizvodi od cementa s celuloznim vlaknima i slično, bez azbesta (osim valovitih i drugih ploča, pločica i sličnih proizvoda)

6813 89

tarni materijali i proizvodi od njih, npr. ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podlošci i obloge, za kočnice, kvačila ili slično, na osnovi mineralnih materijala ili celuloze, neovisno jesu li kombinirani s tekstilnim ili drugim materijalima ili ne (osim onih s azbestom te kočionih obloga i pločica)

6814 90

obrađeni tinjac i proizvodi od tinjca (osim električnih izolatora, izolacijskih dijelova, otpornika i kondenzatora, zaštitnih naočala od tinjca i njihovih stakala, tinjca u obliku božićnih ukrasa, ploča, listova i traka od aglomeriranog ili rekonstituiranog tinjca, na podlozi ili bez podloge)

6901 00

opeke, blokovi, pločice i ostali keramički proizvodi od silikatnoga fosilnog brašna, npr. od kiselgura, tripolita, diatomita ili sličnih silikatnih zemlji

6904 10

zidarske opeke (osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili sličnih silikatnih zemlji i onih iz tarifnog broja 6902 )

6905 10

crijep

6905 90

keramički dimnjaci, poklopci za dimnjake, dimovodne cijevi, arhitektonski ukrasi i ostali građevinski keramički elementi (osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili sličnih silikatnih zemlji, vatrostalnih keramičkih proizvoda za ugradnju, cijevi i ostalih dijelova za odvodnju te crjepova)

6906 00

keramičke cijevi, odvodi, oluci i pribor za cijevi (osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili sličnih silikatnih zemlji, vatrostalnih keramičkih proizvoda, poklopaca za dimnjake, cijevi izrađenih posebno za laboratorije, izolacijskih cijevi i priključaka te ostalih cijevi za elektrotehničke namjene)

6907 22

keramičke pločice za popločavanje i oblaganje, s masenim koeficijentom apsorpcije vode većim od 0,5 %, ali ne većim od 10 % (osim vatrostalnih, kockice za mozaik i keramike za završnu obradu)

6907 40

keramika za završnu obradu (osim vatrostalne)

6909 90

keramička korita, vjedra i slične posude vrsta koje se rabi u poljoprivredi; keramički lonci, ćupovi i slični proizvodi vrsta koje se rabi za transport ili pakiranje robe (osim posuda za skladištenje za opću laboratorijsku uporabu, spremnika za trgovine i proizvoda za kućanstvo)

7002 20

šipke od stakla, neobrađene

7002 31

cijevi od taljenoga kvarca ili drugog taljenog silicijeva dioksida, neobrađene

7002 32

cijevi od stakla s linearnim koeficijentom s linearnim koeficijentom širenja ne većim od 5 × 10-6 po Kelvinu, unutar temperaturnog raspona od 0 °C do 300 °C (osim cijevi od stakla s linearnim koeficijentom širenja ne većim od 5 × 10-6 po Kelvinu, unutar temperaturnog raspona od 0 °C do 300 °C)

7002 39

cijevi od stakla, neobrađene (osim cijevi od stakla s linearnim koeficijentom širenja ne većim od 5 × 10-6 po Kelvinu, unutar temperaturnog raspona od 0 °C do 300 °C ili od taljenoga kvarca ili drugog taljenog silicijevog dioksida)

7003 30

profili od stakla, neovisno imaju li apsorpcijski, reflektirajući ili nereflektirajući sloj ili ne, ali drukčije neobrađeni

7004 20

listovi od stakla, vučeni ili puhani, obojani u masi (nijansirani u masi), neprovidni, prevučeni ili s apsorpcijskim, reflektirajućim ili nereflektirajućim slojem, ali drukčije neobrađeni

7005 10

float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku ploča, s apsorpcijskim, reflektirajućim ili nereflektirajućim slojem, ali drukčije neobrađeno (osim armiranog stakla)

7005 30

float-staklo i površinski brušeno i polirano staklo, u obliku ploča, neovisno ima li apsorpcijski, reflektirajući ili nereflektirajući sloj ili ne, armirano, ali drukčije neobrađeno

7007 11

kaljeno sigurnosno staklo, veličine i oblika prikladnog za ugradnju u motorna vozila, zrakoplove, svemirske brodove, plovila i druga vozila

7007 29

slojevito sigurnosno staklo (osim onog veličine i oblika prikladnog za ugradnju u motorna vozila, zrakoplove, svemirske brodove, plovila i druga vozila te višeslojnih izolacijskih panela od stakla)

7011 10

stakleni omotači, uključujući balone i cijevi, otvoreni, i njihovi stakleni dijelovi, bez pribora, za električnu rasvjetu

7202 92

ferovanadij

7207 12

poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %, pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka i širine jednake dvostrukoj debljini ili veće od nje

7208 25

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, u kolutima, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće, dekapirani, bez reljefnih uzoraka

7208 90

plosnati valjani proizvodi od željeza ili čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani i dalje obrađeni, ali neplatirani niti prevučeni

7209 25

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, koji nisu u kolutima, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, debljine 3 mm ili veće

7209 28

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, koji nisu u kolutima, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, debljine 0,5 mm ili veće

7210 90

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani ili prevučeni (osim prevučenih kositrom, prevučenih olovom, cinkom, oksidima kroma, kromom i oksidima kroma ili aluminijem, obojenih, lakiranih ili prevučenih plastičnom masom)

7211 13

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, s četiri valjane površine ili valjani u zatvorenom kalibru, neplatirani niti prevučeni, širine veće od 150 mm, ali manje od 600 mm i debljine 4 mm ili veće, koji nisu u kolutima, bez reljefnih uzoraka, poznati pod nazivom „široke ploče”

7211 14

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, koji nisu u kolutima, samo toplovaljani, neplatirani niti prevučeni, debljine 4,75 mm ili veće (osim „širokih ploča”)

7211 29

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, u kolutima, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika 0,25 % ili većim

7212 10

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), prevučeni kositrom

7212 60

plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), platirani

7213 20

žica, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima, od nelegiranog čelika za automate (osim žice s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja)

7213 99

žica, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima, od nelegiranog čelika za automate (osim proizvoda kružnog poprečnog presjeka promjera manjeg od 14 mm, osim žice od čelika za automate, žice s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja)

7215 50

šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, samo hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje neobrađene (osim onih od čelika za automate)

7216 10

U, I ili H profili od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, toplovučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, visine manje od 80 mm

7216 22

T profili od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, toplovučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, visine manje od 80 mm

7216 33

H profili od željeza ili nelegiranog čelika, samo toplovaljani, toplovučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, visine 80 mm ili veće

7216 69

profili, od željeza ili nelegiranog čelika, samo hladnodobiveni ili hladnodovršeni i dalje neobrađeni (osim profiliranih limova)

7218 91

poluproizvodi od nehrđajućeg čelika, pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka

7219 24

plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, koji nisu u kolutima, debljine veće od 3 mm

7222 30

ostale šipke od nehrđajućeg čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili samo kovane i dalje neobrađene ili kovane ili toplooblikovane na drugi način i dalje obrađene

7224 10

čelik, legirani, osim nehrđajućeg čelika, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim otpadaka i lomljevine u ingotima i proizvoda dobivenih kontinuiranim odlijevanjem)

7225 19

plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine 600 mm ili veće, osim s orijentiranim kristalima

7225 30

plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima (osim proizvoda od silicijskog elektročelika)

7225 99

plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje obrađeni (osim prevučenih cinkom i proizvoda od silicijskog elektročelika)

7226 91

plosnati valjani proizvodi od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima (osim proizvoda od brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika)

7228 30

šipke od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim proizvoda od brzoreznog ili silicijsko-manganskog čelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)

7228 60

šipke, od željeza ili nelegiranog čelika, hladnodobivene ili hladnodovršene i dalje obrađene ili toplovaljane i dalje obrađene, nespomenute niti uključene na drugom mjestu (osim brzoreznog čelika ili silicijskog elektročelika, poluproizvoda, plosnatih valjanih proizvoda i toplovaljane žice u nepravilno namotanim kolutima)

7228 70

profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

7228 80

šuplje šipke za svrdla od legiranog ili nelegiranog čelika

7229 90

žica od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika, u kolutima (osim šipki i žice od silicijsko-manganskog čelika)

7301 20

profili od željeza ili čelika, zavareni

7304 24

zaštitne cijevi („casing”) i proizvodne cijevi („tubing”), bešavne, vrsta koje se rabi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina, od nehrđajućeg čelika

7305 39

cijevi kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, od željeza ili čelika, zavarene (osim uzdužno zavarenih proizvoda ili proizvoda vrsta koje se rabi za naftovode ili plinovode ili vrsta koje se rabi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina)

7306 50

Cijevi i šuplji profili, zavareni, kružnoga poprečnog presjeka, od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika (osim cijevi unutrašnjeg i vanjskog kružnog poprečnog presjeka i vanjskog promjera većeg od 406,4 mm i cijevi vrsta koje se rabi za naftovode ili plinovode ili zaštitnih i proizvodnih cijevi vrsta koje se rabi pri bušenju za pridobivanje nafte ili plina)

7307 22

koljena, lukovi i kolčaci, s navojem

7309 00

Rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), od željeza ili čelika, obujma većeg od 300 l, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne, ali neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima

7314 12

Beskrajne trake za strojeve, od nehrđajućeg čelika

7318 24

Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika

7320 20

prostorno-spiralne opruge, od željeza ili čelika (osim plošno spiralnih opruga, opruga za satove, opruga za štapove i ručki za kišobrane i suncobrane i amortizera iz poglavlja 17)

7322 90

Generatori toplog zraka i razdjelnici toplog zraka, uključujući one koji mogu distribuirati i svježi ili klimatizirani zrak, neelektrično grijani, s ugrađenim motornim ventilatorom te njihovi dijelovi, od željeza ili čelika

7324 29

kade od čeličnog lima

7407 10

šipke i profili, od rafiniranog bakra

7408 11

žica od rafiniranog bakra, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 6 mm

7408 19

žica od rafiniranog bakra, najveće dimenzije poprečnog presjeka 6 mm ili manje

7409 11

ploče, limovi i trake, od rafiniranog bakra, u kolutima, debljine veće od 0,15 mm (osim istegnutih limova i traka i električno izoliranih traka)

7409 19

ploče, limovi i trake, od rafiniranog bakra, koji nisu u kolutima, debljine veće od 0,15 mm (osim istegnutih limova i traka i električno izoliranih traka)

7409 40

ploče, limovi i trake, od slitina bakra i nikla ili od slitina bakra, nikla i cinka (novog srebra), debljine veće od 0,15 mm (osim istegnutih limova i traka i električno izoliranih traka)

7411 29

cijevi od slitina bakra (osim od slitina bakra i cinka (mjedi), od slitina bakra i nikla ili od slitina bakra, nikla i cinka (novog srebra))

7415 21

podloške (uključujući elastične i sigurnosne podloške), od bakra

7505 11

šipke, profili i žica, od nelegiranog nikla, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim električno izoliranih proizvoda)

7505 21

žica od nelegiranog nikla (osim električno izoliranih proizvoda)

7506 10

ploče, limovi, trake i folije, od nelegiranog nikla (osim istegnutih ploča, limova ili traka)

7507 11

cijevi od nelegiranog nikla

7508 90

proizvodi od nikla

7605 19

žica od nelegiranog aluminija, najveće dimenzije poprečnog presjeka 7 mm ili manje (osim žice u strukovima, užadi, pletenih traka i sličnog i ostalih proizvoda iz tarifnog broja 7614 i električno izolirane žice)

7605 29

žica od slitina aluminija, najveće dimenzije poprečnog presjeka 7 mm ili manje (osim žice u strukovima, užadi, pletenih traka i sličnog i ostalih proizvoda iz tarifnog broja 7614 , električno izolirane žice i žica za muzičke instrumente)

7606 92

Ploče, limovi i vrpce, od slitina aluminija, debljine veće od 0,2 mm (osim kvadratnih ili pravokutnih)

7607 20

folije od aluminija, s podlogom, debljine (ne računajući podlogu) 0,2 mm ili manje (osim tiskarske folije iz tarifnog broja 3212 i folije za ukrašavanje božićnog drvca)

7611 00

Rezervoari, cisterne, bačve i slično, od aluminija, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma većeg od 300 l, neopremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima, neovisno jesu li obloženi ili toplinski izolirani ili ne (osim onih koji su specijalno konstruirani ili opremljeni za jedan tip transporta ili više njih)

7612 90

burad, bačve, limenke, kutije i slični spremnici, uključujući krute cjevaste spremnike, od aluminija, za bilo koji materijal (osim za stlačene ili ukapljene plinove), obujma 300 l ili manje, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

7613 00

Aluminijski spremnici za stlačene ili ukapljene plinove

7616 10

čavli, čavlići, spajalice (klamerice) (osim onih iz tarifnog broja 8305 ), vijci, svornjaci, matice, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i slični proizvodi

7804 11

Ploče, limovi, trake i folije, od olova; prah i ljuskice, od olova - ploče, limovi, trake i folije - limovi, trake i folije debljine (ne računajući bilo kakvu podlogu) ne veće od 0,2 mm

7804 19

Ploče, limovi, trake i folije, od olova; prah i ljuskice, od olova - ploče, limovi, trake i folije - ostalo

7905 00

ploče, limovi, trake i folije, od cinka

8001 20

slitine kositra, u sirovim oblicima

8003 00

Šipke, profili i žica, od kositra

8007 00

Proizvodi od kositra

8101 10

prah od volframa

8102 97

Otpaci i lomljevina od molibdena (osim pepela i ostataka koji sadržavaju molibden)

8105 90

Proizvodi od kobalta

8109 31

Otpaci i lomljevina od cirkonija - koji sadrže manje od jednog dijela hafnija na 500 dijelova cirkonija po težini

8109 39

Otpaci i lomljevina od cirkonija - ostalo

8109 91

Proizvodi od cirkonija - koji sadrže manje od jednog dijela hafnija na 500 dijelova cirkonija po težini

8109 99

Proizvodi od cirkonija - ostalo

8202 20

Listovi tračnih pila, od običnih kovina

8207 60

Alati za razvrtanje ili provlačenje

8208 10

Noževi i rezne oštrice, za strojeve ili mehaničke uređaje, za obradu kovina

8208 20

Noževi i rezne oštrice, za strojeve ili mehaničke uređaje, za obradu drva

8208 30

Noževi i rezne oštrice, za strojeve ili mehaničke uređaje - koje se rabi u prehrambenoj industriji

8208 40

Noževi i rezne oštrice, za strojeve ili mehaničke uređaje - za strojeve koje se rabi u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu

8208 90

Noževi i rezne oštrice za strojeve ili za mehaničke uređaje - ostalo

8301 20

brave vrsta koje se rabi za motorna vozila, od običnih kovina

8301 70

ključevi, posebno podneseni

8302 30

ostali okov, pribor i slični proizvodi prikladni za motorna vozila

8307 10

savitljive cijevi od željeza ili čelika, s priborom ili bez njega

8309 90

Zatvarači, čepovi i poklopci, uključujući čepove s navojem i čepove kroz koje se toči, kapice za boce, navojni čepovi za bačve, poklopci za čepove, plombe i drugi pribor za pakiranje, od običnih kovina (osim krunskih čepova)

8402 12

Vodocijevni kotlovi s proizvodnjom pare ne većom od 45 t/h

8402 19

Ostali kotlovi za proizvodnju pare, uključujući hibridne kotlove

8402 20

Kotlovi za pregrijanu vodu

8402 90

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom što mogu proizvoditi niskotlačnu paru); kotlovi za pregrijanu vodu - dijelovi

8404 10

Pomoćni uređaji za uporabu s kotlovima iz tarifnog broja 8402 ili 8403 , npr. predgrijači napojne vode, pregrijači, uređaji za uklanjanje čađe i uređaji za povrat dimnih plinova

8404 20

kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru

8404 90

Generatori generatorskog ili vodenog plina, sa ili bez pročistača; acetilenski generatori i slični generatori vlažnog postupka, sa ili bez pročistača - dijelovi

8405 90

dijelovi generatora generatorskog ili vodenog plina i acetilenskih generatora ili sličnih generatora vlažnog postupka, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

8406 90

Turbine na vodenu paru i ostale parne turbine - dijelovi

8412 10

Reaktivni motori, osim turbomlaznih

8412 21

Motori i pogonski strojevi - s pravocrtnim kretanjem (cilindri)

8412 29

Hidraulični motori i pogonski strojevi - ostalo

8412 39

Pneumatski motori i pogonski strojevi - ostalo

8414 90

Zračne ili vakuumske sisaljke, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijske ili recirkulacijske nape s ugrađenim ventilatorom, neovisno jesu li opremljene filtrima ili ne; kabineti za biološku sigurnost nepropusni za plinove, neovisno o tome jesu li opremljeni filtrima ili ne - dijelovi

8415 83

Ostali uređaji za klimatizaciju s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje topline i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati, bez ugrađene rashladne jedinice

8416 10

plamenici za ložišta na tekuće gorivo

8416 20

Plamenici za ložišta na kruto gorivo u prahu ili na plin, uključujući kombinirane plamenike

8416 30

Automatska ložišta, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje (osim plamenika)

8416 90

Dijelovi plamenika za ložišta kao što su automatska ložišta, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične uređaje

8417 20

Pekarske peći, uključujući peći za kekse, neelektrične

8419 19

protočna ili akumulacijska grijala vode, neelektrična (osim protočnih plinskih grijala vode i kotlova ili grijala vode za centralno grijanje)

8420 99

Dijelovi kalandri i drugih strojeva za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih - ostalo

8421 19

Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje - ostalo

8421 91

Dijelovi centrifuga, uključujući centrifuge za sušenje

8424 89

Ostali aparati - ostalo

8424 90

Mehanički uređaji (neovisno o tome jesu li na ručni pogon ili ne) za izbacivanje, štrcanje ili raspršivanje tekućina ili praha; aparati za gašenje požara, neovisno o tome jesu li napunjeni ili ne; pištolji za štrcanje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje mlaza pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza - dijelovi

8425 11

Koloturni sustavi i dizalice-koloturnici osim vjedričnih elevatora ili onih koje se rabi za dizanje vozila na elektromotorni pogon

8426 12

Portalni prijenosnici na pneumatskim kotačima i portalna nasložna kola

8426 99

Brodske dizalice (samarice); dizalice (kranovi), uključujući kabelske dizalice; portalni prijenosnici, portalna nasložna kola i samokretne dizalice - ostalo

8428 20

Pneumatski elevatori i transporteri

8428 32

Ostali elevatori i transporteri za kontinuirani rad, za robu ili materijal - ostali, s vjedricama

8428 33

Ostali elevatori i transporteri za kontinuirani rad, za robu ili materijal - ostali, s trakom

8428 90

Ostali strojevi

8429 19

Buldožeri i angldozeri - ostalo

8429 59

Bageri (jaružala), rovokopači i utovarivači sa žlicom - ostalo

8430 10

Strojevi za zabijanje i vađenje pilona

8430 39

Strojevi za podsijecanje ugljena ili stijena i strojevi za bušenje tunela - ostalo

8439 10

Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala

8439 30

Strojevi za dovršavanje papira ili kartona

8440 90

Knjigoveški strojevi, uključujući strojeve za šivanje knjiga - dijelovi

8441 30

strojevi za izradu kutija, tuljaka, cijevi, bubnjeva ili sličnih spremnika, osim prešanjem

8442 40

dijelovi prethodno navedenih strojeva, aparata ili uređaja

8443 13

ostali strojevi za offset tisak

8443 15

strojevi za visoki tisak, osim za papir u svicima, isključujući fleksografski tisak

8443 16

strojevi za fleksografski tisak

8443 17

strojevi za duboki tisak

8443 91

dijelovi i pribor tiskarskih strojeva za tiskanje s pomoću ploča, valjaka i drugih tiskarskih formi iz tarifnog broja 8442

8444 00

Strojevi za ekstrudiranje, izvlačenje, teksturiranje ili rezanje umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala

8448 11

listovni i žakarski strojevi; strojevi za reduciranje, kopiranje, bušenje ili povezivanje kartica za njih

8448 19

Pomoćni strojevi za strojeve iz tarifnog broja 8444 , 8445 , 8446 ili 8447 - ostalo

8448 33

vretena, krilca za vretena, prsteni i trkači na prstenima predilica

8448 42

brda za tkalačke strojeve, kotlaci i listovi za kotlace

8448 49

Dijelovi i pribor za tkalačke strojeve ili za njihove pomoćne strojeve - ostalo

8448 51

Platine (potiskivači igala), igle i drugi predmeti koji se rabe za tvorbu očica

8451 10

strojevi za suho (kemijsko) čišćenje

8451 29

strojevi za sušenje - ostalo

8451 30

strojevi i preše za glačanje (uključujući preše za termofiksiranje)

8451 90

Strojevi i uređaji (osim strojeva iz tarifnog broja 8450 ) za pranje, čišćenje, cijeđenje, sušenje, glačanje, prešanje (uključujući preše za termofiksiranje), bijeljenje, bojenje, apretiranje, doradu, prevlačenje ili impregniranje tekstilne pređe, tkanina ili gotovih tekstilnih proizvoda i strojevi za nanošenje paste na osnovnu tkaninu ili drugu podlogu koje se rabi u proizvodnji podnih obloga kao što je linoleum; strojevi za namatanje, odmatanje, presavijanje, rezanje ili zupčasto narezivanje tekstilnih materijala - dijelovi

8453 10

Strojevi za pripremu, štavljenje ili obradu sirovih ili štavljenih koža

8453 80

ostali strojevi

8453 90

Strojevi i uređaji za pripremu, štavljenje ili obradu sirovih ili štavljenih koža, proizvodnju ili popravak obuće ili drugih predmeta od sirove ili štavljene kože, osim strojeva za šivanje - dijelovi

8454 10

Konvertori

8459 10

strojevi s radnim jedinicama na vodilicama

8459 70

ostali strojevi za urezivanje ili narezivanje navoja

8461 20

Kratkohodne blanjalice i dubilice, za obradu kovina, metalnih karbida ili kermeta

8461 30

Provlakačice, za obradu kovina, metalnih karbida ili kermeta

8461 40

strojevi za ozubljivanje, brušenje ili završnu obradu zupčanika

8461 90

Alatni strojevi za dugohodno blanjanje, kratkohodno blanjanje, dubljenje ili provlačenje, ozubljivanje, brušenje ili završnu obradu ozubljenja, piljenje, rezanje reznom pločom te ostali alatni strojevi za obradu kovina ili kermeta odvajanjem čestica, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu - ostalo

8465 20

obradni centri

8465 93

strojevi za brušenje, glačanje ili poliranje

8465 94

strojevi za savijanje ili spajanje

8466 10

držači alata i samootvarajuće glave za narezivanje navoja

8466 92

Ostali dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8456 do 8465 , uključujući držače izradaka ili alata, samootvarajuće glave za narezivanje navoja, podione glave i druge posebne dodatne uređaje za strojeve; držači alata za sve vrste alata za rad u ruci - za strojeve iz tarifnog broja 8464

8472 10

strojevi za umnožavanje

8472 30

strojevi za razvrstavanje ili presavijanje pošte ili za ubacivanje pošte u omotnice ili omote, strojevi za otvaranje, zatvaranje ili pečaćenje pošte i strojevi za lijepljenje ili poništavanje poštanskih maraka

8473 21

Dijelovi i pribor elektroničkih strojeva za računanje iz podbroja 8470 10 , 8470 21 ili 8470 29

8474 10

strojevi za sortiranje, prosijavanje, razdvajanje (separaciju) ili pranje

8474 39

strojevi za miješanje ili gnječenje - ostalo

8474 80

Strojevi za sortiranje, prosijavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mljevenje, miješanje ili gnječenje zemlje, kamena, rudača ili drugih mineralnih tvari u krutom stanju (uključujući u prahu ili pasti); strojevi za aglomeriranje, modeliranje ili oblikovanje krutih mineralnih goriva, keramičke mase, neočvrsnutog cementa, sadre ili drugih mineralnih tvari u obliku praha ili paste; strojevi za izradu kalupa za lijevanje od pijeska - ostali strojevi

8475 21

strojevi za izradu optičkih vlakana i pripremaka za njih

8475 29

strojevi za proizvodnju ili toplu obradu stakla ili staklenih proizvoda - ostalo

8475 90

Strojevi za sastavljanje električnih žarulja, elektronskih cijevi ili žarulja-bljeskalica, u staklene omotače; strojevi za proizvodnju ili toplu obradu stakla ili staklenih proizvoda - dijelovi

8477 40

strojevi za oblikovanje vakuumom i drugi strojevi za toplinsko oblikovanje

8477 51

za oblikovanje ili protektiranje vanjskih pneumatskih guma ili za oblikovanje zračnica

8479 10

strojevi za javne radove, građevinarstvo ili slično

8479 30

preše za proizvodnju ploča iverica ili ploča vlaknatica od drva ili drugih drvnih materijala i ostali strojevi za tretiranje drva ili pluta

8479 50

industrijski roboti, ako nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu

8479 90

Strojevi i mehanički uređaji s vlastitom funkcijom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u poglavlju 84 - dijelovi

8480 20

modelne ploče

8480 30

modeli za kalupe

8480 60

kalupi za mineralne materijale

8481 10

ventili za smanjenje pritiska

8481 20

Ventili za uljnohidraulične ili pneumatske prijenose

8481 40

Sigurnosni ventili

8482 40

stožastovaljkasti ležajevi, uključujući sklopove od unutarnjeg prstena i valjnog vijenca

8482 91

kuglice, iglice i valjčići

8482 99

ostali dijelovi

8484 10

brtve od kovinskih listova kombinirane s drugim materijalom ili od dvaju ili više slojeva kovine

8484 20

mehaničke brtve

8484 90

Brtve od metalnih listova kombiniranih s drugim materijalom ili od dvaju ili više metalnih slojeva; setovi brtava, različitih po sastavu materijala, u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve - ostalo

8501 33

ostali istosmjerni motori; istosmjerni generatori, osim fotonaponskih generatora - izlazne snage veće od 75 kW, ali ne veće od 375 kW

8501 62

izmjenični generatori (alternatori), osim fotonaponskih generatora - izlazne snage veće od 75 kVA, ali ne veće od 375 kVA

8501 63

izmjenični generatori (alternatori), osim fotonaponskih generatora - izlazne snage veće od 375 kVA, ali ne veće od 750 kVA

8501 64

izmjenični generatori (alternatori), osim fotonaponskih generatora - izlazne snage veće od 750 kVA

8502 31

Generatorski agregati, pogonjeni vjetrom

8502 39

ostali generatorski agregati - ostalo

8502 40

električni rotacijski pretvarači (konvertori)

8504 33

transformatori snage veće od 16 kVA, ali ne veće od 500 kVA

8504 34

transformatori snage veće od 500 kVA

8505 20

elektromagnetne spojke, kvačila i kočnice

8506 90

Primarne ćelije i primarne baterije - dijelovi

8507 30

Električni akumulatori, uključujući njihove separatore, neovisno jesu li pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne - nikal-kadmijevi

8514 31

peći s elektronskim snopom

8525 50

odašiljači

8530 90

Električna oprema za signalizaciju, sigurnost, upravljanje i nadzor prometa na željezničkim i tramvajskim prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, lučkim postrojenjima ili zračnim lukama (osim opreme iz tarifnog broja 8608 ) - dijelovi

8532 10

Stalni kondenzatori konstruirani za uporabu u strujnim krugovima frekvencije 50/60 Hz i s jalovom snagom 0,5 kVAr ili većom (kondenzatori snage)

8533 29

ostali stalni otpornici - ostalo

8535 30

rastavljači te uklopke i isklopke

8535 90

Električni aparati za uklapanje, isklapanje, zaštitu ili spajanje električnih strujnih krugova (na primjer sklopke, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavala napona, prigušivači putujućih valova, utikači i druge utične naprave, spojne kutije), za napone veće od 1 000 V - ostalo

8539 41

lučnice

8540 20

Cijevi za televizijske kamere; pretvarači i pojačala slike; ostale fotokatodne cijevi

8540 60

ostale katodne cijevi

8540 79

mikrovalne cijevi (na primjer, magnetroni, klistroni, cijevi s putujućim valom, karcinotroni), osim cijevi s upravljačkom rešetkom - ostalo

8540 81

prijamne ili pojačivačke cijevi

8540 89

ostale cijevi - ostalo

8540 91

Dijelovi katodnih cijevi

8540 99

ostali dijelovi

8543 10

Ubrzivači čestica

8547 90

Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim dijelovima od kovina (na primjer, čahure s navojem) ugrađenim za vrijeme oblikovanja isključivo radi montaže, osim izolatora iz tarifnog broja 8546 ; elektrovodljive cijevi i njihove spojnice, od običnih kovina obloženih izolacijskim materijalom - ostalo

8602 90

Željezničke lokomotive napajane iz električnih akumulatora

8604 00

Željeznička ili tramvajska vozila za održavanje ili servisiranje, neovisno jesu li samokretna ili ne (na primjer, vozila-radionice, dizalična vozila, vozila za nabijanje šljunka ili tucanika, ravnanje tračnica i testiranje te pružna nadzorna vozila)

8606 92

Ostali željeznički ili tramvajski teretni vagoni za prijevoz robe, nesamokretni - otvoreni, s čvrstim stranicama visine veće od 60 cm

8701 21

Cestovni tegljači za poluprikolice - samo s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim)

8701 22

Cestovni tegljači za poluprikolice - s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim) i s električnim motorom kao pogonskim motorima

8701 23

Cestovni tegljači za poluprikolice - s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice i s električnim motorom kao pogonskim motorima

8701 24

Cestovni tegljači za poluprikolice - samo s električnim pogonskim motorom

8701 30

Vučna vozila, gusjeničari (osim jednoosovinskih)

8704 10

samoistovarna vozila (damperi), konstruirana za rad izvan cestovne mreže

8704 22

ostala motorna vozila za prijevoz robe - bruto mase vozila veće od 5 tona, ali ne veće od 20 tona

8704 32

ostala motorna vozila za prijevoz robe - bruto mase vozila veće od 5 tona

8705 20

pokretne dizalice za bušenje

8705 30

vatrogasna vozila

8705 90

Motorna vozila za posebne namjene, osim onih konstruiranih prvenstveno za prijevoz osoba ili robe (na primjer vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila s ugrađenom miješalicom za beton, vozila za čišćenje cesta, vozila za štrcanje ili posipanje, pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice) - ostalo

8709 90

Radna kolica, samokretna, neopremljena uređajem za dizanje ili rukovanje, koje se rabi u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila vrsta koje se rabi na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi prethodno navedenih vozila - dijelovi

8716 20

samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne namjene

8716 39

ostale prikolice i poluprikolice za prijevoz robe - ostalo

9010 10

aparati i oprema za automatsko razvijanje fotografskog (uključujući kinematografskog) filma ili papira u svicima ili za automatsku ekspoziciju svitaka fotografskog papira s razvijenog filma

9015 40

Instrumenti i aparati za fotogrametriju

9015 80

ostali instrumenti i uređaji

9015 90

Geodetski (uključujući fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki i geofizički instrumenti ili aparati, osim kompasa; daljinomjeri - dijelovi i pribor

9029 10

brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksimetri, brojila kilometara, brojila koraka i slično

9031 20

pokusni stolovi

9032 81

Ostali instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje - hidraulični ili pneumatski - ostalo

9401 10

Sjedala za zrakoplove

9401 20

Sjedala za motorna vozila

9403 30

drveno pokućstvo vrsta koje se rabi u uredima

9406 10

Montažne zgrade od drva

9406 90

Montažne zgrade, neovisno o tome jesu li kompletne ili već sastavljene ili ne - ostalo

9606 30

Dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi dugmadi; nedovršena dugmad

9608 91

pera i vrhovi pisaljki

9612 20

jastučići za žigove, neovisno o tome jesu li natopljeni tintom ili ne, s kutijom ili bez kutije

PRILOG XXIV.

POPIS ROBE IZ ČLANKA 3.ea stavka 4. točke (a)

Oznaka KN

Naziv robe

2810 00 10

Diborov trioksid

2810 00 90

Borovi oksidi; borne kiseline (osim diborova trioksida)

2812 15 00

Sumporov monoklorid

2814 10 00

Amonijak, bezvodni

2825 20 00

Litijev oksid i hidroksid

2905 42 00

Pentaeritritol

2909 19 90

Aciklički eteri i njihovi halogenirani-, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati (osim dietil etera i tert-butil etil etera (etil-tert-butil-eter, ETBE))

3006 92 00

Farmaceutski otpad

3105 30 00

Diamonijev hidrogenortofosfat (osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima brutomase ne veće od 10 kg)

3105 40 00

Amonijev dihidrogenortofosfat i njegove smjese s diamonijevim hidrogenortofosfatom

(osim u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima brutomase ne veće od 10 kg)

3811 19 00

Antidetonacijska sredstva za benzin (osim na osnovi olovnih spojeva)

ex 7203

Neposredno reducirano željezo ili drugo spužvasto željezo

ex 7204

Željezna lomljevina”


(1)  Pod uvjetom da i dalje sadržava 70 % ili više masenih udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala.


Top