EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0263R(01)

Ispravak Uredbe Vijeća (EU) 2022/263 od 23. veljače 2022. o mjerama ograničavanja kao odgovora na priznavanje područja ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade i na naredbu ruskim oružanim snagama da stupe na ta područja (Službeni list Europske Unije L 42 I od 23. veljače 2022.)

SL L 62, 1.3.2022, p. 26–44 (BG, ES, ET, EL, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/263/corrigendum/2022-03-01/oj

1.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 62/26


Ispravak Uredbe Vijeća (EU) 2022/263 od 23. veljače 2022. o mjerama ograničavanja kao odgovora na priznavanje područja ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade i na naredbu ruskim oružanim snagama da stupe na ta područja

( Službeni list Europske Unije L 42 I od 23. veljače 2022 .)

Na stranici 77., Uredba (EU) 2022/263 glasi kako slijedi:

UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/263

od 23. veljače 2022.

o mjerama ograničavanja kao odgovora na priznavanje područja ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade i na naredbu ruskim oružanim snagama da stupe na ta područja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2022/266 od 23. veljače 2022. o mjerama ograničavanja kao odgovor na priznavanje područja ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade i na naredbu ruskim oružanim snagama da stupe na ta područja (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. veljače 2022., nakon što je predsjednik Ruske Federacije potpisao odluku o priznavanju „neovisnosti i suverenosti” područja ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade i naredbi ruskim oružanim snagama da stupe na ta područja, donijelo Odluku (ZVSP) 2022/266.

(2)

Odlukom (ZVSP) 2022/266 uvode se ograničenja za robu podrijetlom iz područja ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade te ograničenja izravnog ili neizravnog financiranja ili pružanja financijske pomoći, kao i osiguranja i reosiguranja, u vezi s uvozom takve robe, uz iznimku robe za koju je ukrajinska vlada izdala potvrdu o podrijetlu.

(3)

Osim toga, Odlukom (ZVSP) 2022/266 ograničava se trgovina robom i tehnologijom namijenjenom za uporabu u određenim sektorima na područjima ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade i zabranjuju se usluge u sektorima prometa, telekomunikacija, energetike ili traženja, eksploatacije i proizvodnje nafte, plina i mineralnih resursa, kao i usluge povezane s aktivnostima u turizmu na područjima ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade.

(4)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji.

(5)

Države članice i Komisija trebale bi se međusobno obavješćivati o mjerama poduzetima na temelju ove Uredbe i o ostalim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom.

(6)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama za kršenja odredaba ove Uredbe i osigurati njihovu provedbu. Takve sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(7)

Te su mjere obuhvaćene područjem primjene Ugovora i stoga je za njihovu provedbu potrebna regulatorna mjera na razini Unije, posebno radi ujednačene primjene u svim državama članicama.

(8)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjera predviđenih ovom Uredbom, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„brokerske usluge” znači:

i.

pregovaranje ili dogovor o transakcijama u vezi s kupnjom, prodajom ili opskrbom robom i tehnologijom ili financijskim i tehničkim uslugama, među ostalim iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju; ili

ii.

prodaja ili kupnja robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, i ako se nalaze u trećim zemljama, u svrhu njihova prijenosa u drugu treću zemlju;

(b)

„zahtjev” znači svaki zahtjev, neovisno o tome je li istaknut u pravnom postupku, koji je podnesen prije ili nakon 24. veljače 2022., koji proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te posebno uključuje:

i.

zahtjev za izvršenje svake obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

ii.

zahtjev za produljenje dospijeća ili plaćanje obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kakvom obliku;

iii.

zahtjev za naknadu štete povezanu s ugovorom ili transakcijom;

iv.

protuzahtjev;

v.

zahtjev za priznavanje ili izvršenje, uključujući postupak egzekvature, presude, arbitražne odluke ili ekvivalentne odluke, neovisno o tome gdje je donesena ili izdana;

(c)

„ugovor ili transakcija” znači sve vrste transakcija neovisno o obliku i mjerodavnom pravu, bilo da sadržavaju jedan ili više ugovora ili slične obveze među istim ili različitim strankama; za ove potrebe „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebno financijsko jamstvo ili odštetu, i kredite, bilo da su pravno neovisni ili ne, te odgovarajuće odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(d)

„navedena područja” znači područja ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade;

(e)

„subjekt u navedenim područjima” znači svaki subjekt čije se registrirano sjedište, središnja uprava ili glavno mjesto poslovanja nalazi u navedenim područjima, njegova društva kćeri ili povezana društva pod njegovom kontrolom u navedenim područjima, kao i podružnice i drugi subjekti koji obavljaju aktivnosti u navedenim područjima;

(f)

„roba podrijetlom iz navedenih područja” znači roba koja je u cijelosti dobivena u navedenim područjima ili na kojoj je ondje obavljena posljednja bitna promjena, u skladu s, mutatis mutandis, člankom 60. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (2);

(g)

„investicijske usluge” znači sljedeće usluge i aktivnosti:

i.

primanje i prijenos naloga u vezi s jednim ili više financijskih instrumenata;

ii.

izvršenje naloga za račun klijenata;

iii.

trgovanje za vlastiti račun;

iv.

upravljanje portfeljima;

v.

investicijsko savjetovanje;

vi.

preuzimanje izdanja financijskih instrumenata i/ili plasiranje financijskih instrumenata s čvrstom obvezom preuzimanja;

vii.

plasiranje financijskih instrumenata bez čvrste obveze preuzimanja;

(h)

„tehnička pomoć” znači svaka tehnička podrška u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, ispitivanjem, održavanjem ili kakvom drugom tehničkom uslugom te može biti i u obliku npr. davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina ili usluga savjetovanja; tehnička pomoć uključuje i pomoć u usmenom obliku;

(i)

„područje Unije” znači državna područja država članica na koja se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima Ugovorom, uključujući njihov zračni prostor;

(j)

„nadležna tijela” znači nadležna tijela država članica navedena na internetskim stranicama iz Priloga I.;

Članak 2.

1.   Zabranjuje se:

(a)

uvoz u Europsku uniju robu podrijetlom iz navedenih područja;

(b)

izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći, kao i osiguranje i reosiguranje, u vezi s uvozom robe iz točke (a).

2.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se:

(a)

na izvršavanje do 24. svibnja 2022. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 23. veljače 2022. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;

(b)

na robu podrijetlom iz navedenih područja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno da ispunjava uvjete za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

Članak 3.

1.   Zabranjuje se:

(a)

stjecanje novih ili povećanje postojećih udjela u vlasništvu nad nekretninama koje se nalaze u navedenim područjima;

(b)

stjecanje novih ili povećanje postojećih udjela u vlasništvu ili kontroli nad subjektima u navedenim područjima, uključujući stjecanje takvog subjekta u cijelosti, ili stjecanje udjela i drugih vlasničkih vrijednosnih papira takvog subjekta;

(c)

odobravanje, ili sudjelovanje u aranžmanima za odobravanje, svih zajmova ili kredita, ili financiranje na drugi način, uključujući vlastiti kapital, subjektu u navedenim područjima, ili za dokumentiranu svrhu financiranja takvog subjekta;

(d)

udruživanje u zajednički pothvat u navedenim područjima ili udruživanje u zajednički pothvat sa subjektom u navedenim područjima;

(e)

pružanje investicijskih usluga izravno povezanih s aktivnostima iz točaka od (a) do (d).

2.   Zabrane i ograničenja utvrđene u ovom članku ne primjenjuju se na zakonito poslovanje sa subjektima izvan navedenih područja ako povezana ulaganja nisu namijenjena subjektima u navedenim područjima.

3.   Zabranama iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 23. veljače 2022., ili iz pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvog ugovora, pod uvjetom da je nadležno tijelo obaviješteno najmanje pet radnih dana unaprijed.

Članak 4.

1.   Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije navedene u Prilogu II.:

(a)

svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u navedenim područjima; ili

(b)

za uporabu u navedenim područjima.

Prilog II. sadržava određenu robu i tehnologiju prikladnu za uporabu u sljedećim ključnim sektorima:

i.

promet;

ii.

telekomunikacije;

iii.

energetika;

iv.

traženje, istraživanje i proizvodnja nafte, plina i mineralnih resursa.

2.   Zabranjuje se:

(a)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći ili usluga posredovanja u vezi s robom i tehnologijom navedenom u Prilogu II. ili u vezi s pružanjem, izradom, održavanjem i uporabom takvih proizvoda, svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u navedenim područjima ili za uporabu u navedenim područjima;

(b)

izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s robom i tehnologijom navedenom u Prilogu II. svim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima u navedenim područjima ili za uporabu u navedenim područjima.

3.   Zabranama iz stavaka 1. i 2. ne dovodi se u pitanje izvršenje, do 24. kolovoza 2022., obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 23. veljače 2022., ili iz pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da je nadležno tijelo obaviješteno najmanje pet radnih dana unaprijed.

Članak 5.

1.   Zabranjuje se pružanje tehničke pomoći ili usluga posredovanja, građevinskih ili inženjerskih usluga izravno povezanih s infrastrukturom u navedenim područjima u sektorima iz članka 4. stavka 1., kako je utvrđeno na temelju Priloga II., neovisno o podrijetlu robe i tehnologije.

2.   Zabranom iz stavka 1. ne dovodi se u pitanje izvršenje, do 24. kolovoza 2022., obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 23. veljače 2022., ili iz pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvog ugovora.

3.   Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje zabrana iz stavaka 1. i 2.

Članak 6.

1.   Zabranjuje se pružanje usluga izravno povezanih s aktivnostima u turizmu u navedenim područjima.

2.   Zabranama iz stavaka 1. i 2. ne dovodi se u pitanje izvršenje, do 24. kolovoza 2022., obveze koja proizlazi iz ugovora ili pomoćnog ugovora sklopljenog prije 23. veljače 2022., ili iz pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da je nadležno tijelo obaviješteno najmanje pet radnih dana unaprijed.

Članak 7.

1.   Nadležna tijela mogu, pod uvjetima koje smatraju prikladnima, izdati dozvolu u vezi s aktivnostima iz članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 2. te u vezi s robom i tehnologijom iz članka 4. stavka 1. pod uvjetom da su:

(a)

potrebne za službene potrebe konzularnih misija ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, a koje se nalaze u navedenim područjima;

(b)

povezani s projektima kojima se isključivo podupiru bolnice ili druge ustanove javnog zdravstva koje pružaju medicinske usluge ili civilne obrazovne ustanove koje se nalaze u navedenim područjima; ili

(c)

uređaji ili oprema za medicinsku upotrebu.

2.   Nadležna tijela također mogu, pod uvjetima koje smatraju prikladnima, izdati dozvolu u vezi s aktivnostima iz članka 3. stavka 1. pod uvjetom da je svrha transakcije održavanje radi sigurnosti postojeće infrastrukture.

3.   Nadležna tijela također mogu, pod uvjetima koje smatraju prikladnima, izdati dozvolu u vezi s aktivnostima iz članka 3. stavka 1. i članka 4. stavka 2. te u vezi s robom i tehnologijom iz članka 4. stavka 1. i s uslugama iz članka 5. ako su prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz proizvoda ili obavljanje tih aktivnosti potrebni za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi vjerojatno mogao ozbiljno i znatno utjecati na ljudsko zdravlje i sigurnost, uključujući sigurnost postojeće infrastrukture, ili na okoliš. U opravdanim hitnim slučajevima prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz mogu se izvršiti bez prethodne dozvole, pod uvjetom da izvoznik obavijesti nadležno tijelo u roku od pet radnih dana od obavljanja prodaje, opskrbe, prijenosa ili izvoza, dostavljajući pojedinosti o odgovarajućem opravdanju za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz bez prethodne dozvole.

Komisija i države članice uzajamno se obavješćuju o mjerama poduzetima u skladu s ovim stavkom te razmjenjuju sve druge bitne informacije koje su im na raspolaganju.

Članak 8.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje, uključujući neizravno, u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi.

Članak 9.

Fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela ne mogu snositi odgovornost za svoje postupke ako nisu znali ili nisu imali opravdan razlog smatrati da svojim postupcima krše mjere iz ove Uredbe.

Članak 10.

1.   Ne uvodovoljava se nijednom zahtjevu povezanom s ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, uključujući zahtjeve za odštetu ili koje druge zahtjeve te vrste, kao što je zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, a posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, osobito financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a)

imenovane fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela uvršteni na popis iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EU) br. 269/2014 (3);

(b)

bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju preko ili u ime jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a);

(c)

bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo za koje je arbitražnom, sudskom ili administrativnom odlukom utvrđeno da su prekršili zabrane iz ove Uredbe;

(d)

bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekta ili tijelo, ako se zahtjev odnosi na robu čiji je uvoz zabranjen na temelju članka 2. stavka 1.

2.   U svakom postupku za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjenje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. leži na fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koje traže izvršenje zahtjeva.

3.   Ovaj članak ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela iz stavka 1., na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 11.

1.   Komisija i države članice obavješćuju se uzajamno o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te razmjenjuju sve druge bitne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a osobito informacije o poteškoćama u vezi s kršenjem i izvršenjem te o presudama koje su donijeli nacionalni sudovi.

2.   Države članice odmah obavješćuju jedna drugu i Komisiju o svim drugim relevantnim informacijama kojima raspolažu, a mogle bi utjecati na djelotvornu provedbu ove Uredbe.

Članak 12.

Komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog I. na temelju informacija koje dostave države članice.

Članak 13.

1.   Države članice utvrđuju pravila o sankcijama za kršenje ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.   Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe odmah obavješćuju Komisiju o pravilima iz stavka 1. i o svim naknadnim izmjenama.

Članak 14.

1.   Države članice imenuju nadležna tijela iz ove Uredbe i navode ih na internetskim stranicama iz Priloga I. Države članice obavješćuju Komisiju o svim promjenama adresa svojih internetskih stranica iz Priloga I.

2.   Države članice nakon stupanja na snagu ove Uredbe odmah obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, uključujući podatke za kontakt navedenih nadležnih tijela, te je obavješćuju o svim naknadnim izmjenama.

3.   Kad se ovom Uredbom određuje obveza obavješćivanja Komisije, priopćavanja ili drugoga načina komuniciranja s Komisijom, za tu se komunikaciju koristi adresa i drugi podaci za kontakt navedeni u Prilogu I.

Članak 15.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a)

na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;

(b)

u svim zrakoplovima i na svim plovilima koji su pod jurisdikcijom države članice;

(c)

na sve osobe na području ili izvan područja Unije koje su državljani neke od država članica;

(d)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela, na području ili izvan područja Unije, koji su registrirani ili osnovani u skladu s pravom neke države članice;

(e)

na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično odvija u Uniji.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. veljače 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN

PRILOG I.

Internetske stranice za podatke o nadležnim tijelima država članica i adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUGARSKA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NJEMAČKA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPAR

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĐARSKA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAČKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDSKA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial

Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Brussels

BELGIUM

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu

PRILOG II.

Popis robe i tehnologije iz članka 4.

Poglavlje/oznaka KN

Opis proizvoda

Poglavlje 25.

SOL; SUMPOR; ZEMLJA I KAMEN; SADRA, VAPNO I CEMENT

Poglavlje 26.

RUDAČE, TROSKE I PEPELI

Poglavlje 27.

MINERALNA GORIVA, MINERALNA ULJA I PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMENSKE TVARI; MINERALNI VOSKOVI

Poglavlje 28.

ANORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI; ORGANSKI ILI ANORGANSKI SPOJEVI PLEMENITIH KOVINA, KOVINA RIJETKIH ZEMALJA, RADIOAKTIVNIH ELEMENATA ILI IZOTOPA

Poglavlje 29.

ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući one koji se sastoje od mješavine prirodnih proizvoda), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3826 00

Biodizel i njegove mješavine, bez sadržaja naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala ili s masenim udjelom tih ulja manjim od 70 %

Poglavlje 72.

Željezo i čelik

Poglavlje 73.

Proizvodi od željeza ili čelika

Poglavlje 74.

Bakar i proizvodi od bakra

Poglavlje 75.

Nikal i proizvodi od nikla

Poglavlje 76.

Aluminij i proizvodi od aluminija

Poglavlje 78.

Olovo i proizvodi od olova

Poglavlje 79.

Cink i proizvodi od cinka

Poglavlje 80.

Kositar i proizvodi od kositra

Poglavlje 81.

Ostale obične kovine; kermeti; proizvodi od njih

8207 13 00

ALATI ZA BUŠENJE STIJENA ILI ZEMLJE, IZMJENJIVI, S RADNIM DIJELOM OD SINTERIRANIH METALNIH KARBIDA ILI KERMETA

8207 19 10

ALATI ZA BUŠENJE STIJENA ILI ZEMLJE, IZMJENJIVI, S RADNIM DIJELOM OD DIJAMANTA ILI OD AGLOMERIRANOG DIJAMANTA

8401

Nuklearni reaktori; neozračeni gorivi elementi (ulošci) za nuklearne reaktore; strojevi i aparati za odvajanje (separaciju) izotopa:

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom što mogu proizvoditi niskotlačnu paru); kotlovi za pregrijanu vodu:

8403

Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tarifnog broja 8402

8404

Pomoćni uređaji za kotlove iz tarifnog broja 8402 ili 8403 (na primjer predgrijači napojne vode, pregrijači, uređaji za uklanjanje čađe, uređaji za povrat dimnih plinova); kondenzatori za energetske jedinice za vodenu i drugu paru

8405

Generatori generatorskog ili vodenog plina, sa ili bez pročistača; acetilenski generatori i slični generatori vlažnog postupka, sa ili bez pročistača

8406

Turbine na vodenu i drugu paru:

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori):

8409

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom s motorima iz tarifnog broja 8407 ili 8408

8410

Hidraulične (vodne) turbine, vodenična kola i regulatori za njih

8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i druge plinske turbine

8412

Ostali motori i pogonski strojevi

8413

Sisaljke za tekućine, neovisno jesu li opremljene mjernim uređajem ili ne; elevatori tekućina:

8414

Zračne ili vakuumske sisaljke, zračni ili plinski kompresori i ventilatori; ventilacijske ili recirkulacijske nape s ugrađenim ventilatorom, neovisno jesu li opremljene filtrima ili ne

8415

Uređaji za klimatizaciju, s ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje temperature i vlažnosti, uključujući strojeve u kojima se vlažnost ne može posebno regulirati

8416

Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto gorivo u prahu ili na plin; mehaničke naprave za loženje, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke uklanjače pepela i slične naprave

8417

Industrijske ili laboratorijske peći, uključujući peći za spaljivanje, neelektrične

8418

Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili drugi; toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415

8420

Kalandri ili drugi strojevi za valjanje, osim za kovine ili staklo, te valjci za njih

8421

Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji i aparati za filtriranje ili pročišćavanje, za tekućine ili plinove

8422

Strojevi za pranje posuđa (suđerice); strojevi za čišćenje ili sušenje boca ili drugih spremnika; strojevi za punjenje, zatvaranje, pečaćenje ili etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća ili drugih spremnika; strojevi za stavljanje poklopaca na boce, staklenke, tube i slične spremnike; ostali strojevi za pakiranje ili zamatanje (uključujući strojeve za zamatanje termoskupljajućom folijom); strojevi za gaziranje pića

8423

Vage (osim vaga osjetljivosti 5 centigrama i finijih) uključujući i strojeve za brojenje i provjeru koji rade na temelju vaganja mase; utezi za sve vrste vaga

8424

Mehanički uređaji (neovisno o tome jesu li na ručni pogon ili ne) za izbacivanje, štrcanje ili raspršivanje tekućina ili praha; aparati za gašenje požara, neovisno o tome jesu li napunjeni ili ne; pištolji za štrcanje i slični uređaji; strojevi za izbacivanje mlaza pare ili pijeska i slični strojevi za izbacivanje mlaza

8425

Koloturni sustavi i dizalice koloturnici, osim vjedričnih elevatora; vodoravna i uspravna vitla; vitla;

8426

Brodske dizalice (samarice); dizalice (kranovi), uključujući kabelske dizalice; portalni prijenosnici, portalna nasložna kola i samokretne dizalice

8427

Viličari; ostala radna kolica opremljena uređajima za dizanje ili rukovanje

8428

Drugi strojevi za dizanje, rukovanje, utovar ili istovar (na primjer, dizala, pokretne stube, transporteri, žičare

8429

Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi, bageri (jaružala), rovokopači, utovarivači sa žlicom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci

8430

Ostali strojevi za premještanje, ravnanje, odsijecanje, kopanje, nabijanje, kompaktiranje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili rudača; strojevi za zabijanje i vađenje pilona; snježne ralice i strojevi koji otpuhuju snijeg

8431

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8425 do 8430

8432

Strojevi za pripremu ili kultiviranje zemlje za poljoprivredu, hortikulturu ili šumarstvo; valjci za travnjake i sportske terene

8435

Tijesci (preše), muljače i slični strojevi što ih se rabi u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova ili sličnih pića

8436

Ostali strojevi za poljoprivredu, hortikulturu, šumarstvo, peradarstvo ili pčelarstvo, uključujući uređaje za klijanje opremljene mehaničkom ili toplinskom opremom; inkubatori za perad i umjetne kvočke

8437

Strojevi za čišćenje, sortiranje ili gradiranje sjemenja, zrnja ili sušenog mahunastog povrća; strojevi za mlinsku industriju ili za preradu žitarica ili sušenog mahunastog povrća, osim strojeva i uređaja za poljoprivredna gospodarstva

8439

Strojevi za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili strojevi za proizvodnju ili dovršavanje papira ili kartona

8440

Knjigovezački strojevi, uključujući strojeve za prošivanje knjiga

8441

Ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili kartona, uključujući sve vrste strojeva za rezanje

8442

Strojevi, aparati i uređaji (osim alatnih strojeva iz tarifnih brojeva 8456 do 8465 ) za pripravu ili izradu ploča, valjaka ili ostalih tiskarskih formi; ploče, valjci i ostale tiskarske forme; ploče, valjci i litografski kamen, pripremljeni za tiskarske namjene (na primjer, brušeni, nazrnčani ili polirani)

8443

Tiskarski strojevi za tiskanje s pomoću ploča, valjaka i drugih tiskarskih formi iz tarifnog broja 8442 ; ostali pisači, strojevi za kopiranje i telefaksni uređaji, neovisno jesu li kombinirani ili ne; njihovi dijelovi i pribor

8444 00

Strojevi za ekstrudiranje, izvlačenje, teksturiranje ili rezanje umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala:

8445

Strojevi za pripravu tekstilnih vlakana; strojevi za predenje, udvajanje (dubliranje) ili končanje i ostali strojevi za proizvodnju tekstilne pređe; strojevi za namatanje tekstilnih materijala (uključujući za namotavanje potke) i strojevi za pripravu tekstilne pređe za uporabu na strojevima iz tarifnih brojeva 8446 ili 8447

8447

Strojevi za pletenje, prepletanje, pletenje prošivanjem (bondiranje iglanjem) i strojevi za proizvodnju obavijene pređe, tila, čipke, veza, pozamenterije, pletenica ili mreža i tafting-strojevi

8448

Pomoćni strojevi za uporabu sa strojevima iz tarifnog broja 8444 , 8445 , 8446 ili 8447 (na primjer, listovni strojevi, žakarski strojevi, automatski uređaji za zaustavljanje i mehanizmi za mijenjanje čunaka); dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz ovog tarifnog broja ili iz tarifnog broja 8444 , 8445 , 8446 ili 8447 (na primjer, vretena i krilca za vretena, obloge za grebenaljke (karde), češljevi, ekstruzijske mlaznice, čunci, kotlaci, listovi za kotlace i igle za pletaće strojeve)

8449 00 00

Strojevi i uređaji za proizvodnju ili završnu obradu pusta ili netkanog tekstila u metraži ili u određenim oblicima, uključujući strojeve za izradu šešira od pusta; kalupi za izradu šešira

8450

Perilice za kućanstvo ili praonice, uključujući perilice koje i suše:

8452

Šivaći strojevi, osim strojeva za prošivanje knjiga iz tarifnog broja 8440 ; pokućstvo, postolja i poklopci posebno konstruirani za šivaće strojeve; igle za šivaće strojeve

8453

Strojevi i uređaji za pripremu, štavljenje ili obradu sirovih ili štavljenih koža, proizvodnju ili popravak obuće ili drugih predmeta od sirove ili štavljene kože, osim strojeva za šivanje

8454

Konvertori, lonci za lijevanje, kalupi za ingote i strojevi za lijevanje, što ih se rabi u metalurgiji ili ljevaonicama kovina

8455

Valjački stanovi za valjanje kovina i njihovi valjci

8456

Alatni strojevi za obradu svih vrsta materijala odvajanjem materijala, laserom ili drugim svjetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrokemijskim postupkom, snopom elektrona, snopom iona ili mlazom plazme; strojevi za rezanje mlazom vode

8457

Obradni centri, strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom) i transfer strojevi sa više stanica, za obradu kovina

8458

Tokarilice (uključujući centre za tokarenje) za obradu kovina odvajanjem čestica

8459

Alatni strojevi za obradu kovina odvajanjem čestica (uključujući strojeve s radnim jedinicama na vodilicama) za bušenje, razvrtanje, glodanje, urezivanje ili narezivanje navoja, osim tokarilica (uključujući centre za tokarenje) iz tarifnog broja 8458

8460

Alatni strojevi za uklanjanje srha, oštrenje, brušenje, vlačno glačanje (honanje), glačanje brusnom prašinom (lepanje), poliranje ili drukčiju završnu obradu kovina ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili sredstava za poliranje, osim strojeva za ozubljivanje rezanjem ili brušenjem ili za dovršavanje ozubljenja iz tarifnog broja 8461

8461

Alatni strojevi za blanjanje, oblikovanje, žlijebljenje, provlačenje, ozubljivanje, brušenje ili završnu obradu zupčanika, piljenje, odsijecanje i drugi alatni strojevi za obradu kovina ili kermeta odvajanjem čestica, koji nisu spomenuti ili nisu uključeni na drugom mjestu

8462

Alatni strojevi (uključujući preše) za obradu kovina slobodnim kovanjem ili kovanjem u ukovnju; alatni strojevi (uključujući preše) za obradu kovina savijanjem, presavijanjem, ravnanjem, rezanjem škarama, prosijecanjem ili odsijecanjem; preše za obradu kovina ili kovinskih karbida, ako nisu prethodno navedene

8463

Ostali alatni strojevi za obradu kovina ili kermeta, bez odvajanja čestica

8464

Alatni strojevi za obradu kamena, keramike, betona, azbestnog cementa ili sličnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla

8465

Alatni strojevi (uključujući strojeve za spajanje čavlima, žičanim spojnicama, lijepljenjem ili na drugi način) za obradu drva, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili sličnih tvrdih materijala

8466

Dijelovi i pribor pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8456 do 8465 , uključujući držače izradaka ili alata, samootvarajuće glave za narezivanje navoja, podione glave i druge posebne dodatne uređaje za alatne strojeve; držači alata za sve vrste alata za rad u ruci

8467

Alati za rad u ruci, pneumatski, hidraulični ili s ugrađenim električnim ili neelektričnim motorom

8468

Strojevi i aparati za lemljenje i zavarivanje, uključujući i one što mogu rezati, osim strojeva iz tarifnog broja 8515 ; plinski strojevi i aparati za površinsku toplinsku obradu

8469 00

Pisači strojevi, osim pisača iz tarifnog broja 8443 ; strojevi za obradu teksta

8470

Strojevi za računanje i džepni strojevi za pohranu, reprodukciju i prikaz podataka, s računskim funkcijama; knjigovodstveni strojevi, strojevi za naplatu poštarine (frankiranje), strojevi za izdavanje karata i slični strojevi, s ugrađenim uređajem za računanje; registarske blagajne

8471

Strojevi za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, strojevi za bilježenje podataka u kodiranom obliku na nosače podataka i strojevi za obradu takvih podataka, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

8472

Ostali uredski strojevi (na primjer, strojevi za umnožavanje - hektografski ili na matrice, strojevi za adresiranje, automatski strojevi za isplatu novčanica, strojevi za razvrstavanje, brojenje ili zamatanje kovanica, strojevi za oštrenje olovaka, strojevi za bušenje ili spajanje žičanim kopčama)

8473

Dijelovi i pribor (osim pokrova, kovčega za nošenje i slično) prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8469 do 8472

8474

Strojevi za sortiranje, prosijavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mljevenje, miješanje ili gnječenje zemlje, kamena, rudača ili drugih mineralnih tvari u krutom stanju (uključujući u prahu ili pasti); strojevi za aglomeriranje, modeliranje ili oblikovanje krutih mineralnih goriva, keramičke mase, neočvrsnutog cementa, sadre ili drugih mineralnih tvari u obliku praha ili paste; strojevi za izradu kalupa za lijevanje od pijeska

8475

Strojevi za sastavljanje električnih žarulja, elektronskih cijevi ili žarulja-bljeskalica, u staklene omotače; strojevi za proizvodnju ili toplu obradu stakla ili staklenih proizvoda

8476

Automati za prodaju robe (na primjer automati za prodaju poštanskih maraka, cigareta, hrane ili pića), uključujući automate za razmjenu novca

8477

Strojevi za preradu gume ili plastične mase ili za izradu proizvoda od tih materijala, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

8478

Strojevi i uređaji za pripremu ili preradu duhana, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

8479

Strojevi i mehanički uređaji s vlastitom funkcijom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

8480

Kalupnici za ljevaonice kovina; temeljne ploče; modeli za izradu kalupa; kalupi za kovine (osim kalupa za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne tvari, gumu i plastične mase

8481

Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, posude ili slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile

8482

Valjni ležajevi

8483

Transmisijska vratila (uključujući bregaste osovine i koljenasta vratila) i poluge; kućišta ležajeva i klizni ležajevi; zupčani prijenosi; kuglična i valjkasta vretena; mjenjačke kutije i ostali mjenjači brzina, uključujući pretvarače momenta; zamašnjaci, remenice i užnice, uključujući koloturnike; uključne spojke i spojke za vratila (uključujući univerzalne spojke)

8484

Brtve od metalnih listova kombiniranih s drugim materijalom ili od dvaju ili više metalnih slojeva; setovi brtava, različitih po sastavu materijala, u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima; mehaničke brtve

8486

Strojevi i aparati vrsta koje se rabi isključivo ili uglavnom za proizvodnju poluvodičkih blokova ili pločica (wafera), poluvodičkih elemenata, elektroničkih integriranih krugova ili ravnih pokaznika; strojevi i aparati navedeni u napomeni 9 C uz ovo poglavlje; dijelovi i pribor

8487

Dijelovi strojeva, što ne sadrže električne priključne uređaje, izolatore, svitke, kontakte ili druga električna obilježja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

8501

Električni motori i električni generatori (osim generatorskih agregata)

8502

Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)

8503

Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s električnim motorima i električnim generatorima, električnim generatorskim agregatima ili rotacijskim pretvaračima (konvertorima) koji nisu opisani drugdje.

8504

Električni transformatori, statički pretvarači (npr. ispravljači) i indukcijske zavojnice; njihovi dijelovi

8505

Elektromagneti (osim za medicinske upotrebe); trajni magneti i proizvodi predviđeni da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja; stezne glave, stezne naprave i slični držači izradaka na osnovi elektromagneta ili trajnih magneta; elektromagnetne spojke, kvačila i kočnice; elektromagnetne glave za dizanje; njihovi dijelovi

8507

Električni akumulatori, uključujući njihove separatore, neovisno jesu li pravokutnog ili kvadratnog oblika ili ne, te njihovi dijelovi (osim onih koji su izvan funkcije i osim onih koji su od tvrde gume ili od tekstilnih materijala)

8511

Električna oprema za paljenje ili pokretanje vrsta koje se rabi za motore s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice ili kompresije (na primjer, magneti za paljenje, dinamo magneti, svitci za paljenje, svjećice i žarne svjećice, elektropokretači); generatori (na primjer, dinama, alternatori) i regleri, vrsta koje se rabi zajedno s takvim motorima; njihovi dijelovi

8514

Industrijske ili laboratorijske električne peći (uključujući peći koje rade pomoću indukcije ili dielektričnih gubitaka); ostala industrijska ili laboratorijska oprema za toplinsku obradu materijala pomoću indukcije ili dielektričnih gubitaka; njihovi dijelovi

8515

Strojevi i aparati za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje, električni (uključujući pomoću električno grijanog plina), laserski ili pomoću drugog svjetlosnog, elektronskog ili fotonskog snopa, ultrazvuka, magnetnih impulsa ili luka plazme, električni strojevi i aparati za vruće štrcanje kovina ili kermeta; njihovi dijelovi (osim pištolja za vruće štrcanje)

8525

Radijski ili televizijski odašiljači, neovisno imaju li ugrađen prijamnik ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere, digitalni fotoaparati i videokamere (kamkorderi)

8526

Radari, radionavigacijski uređaji i uređaji za radio-daljinsko upravljanje

8527

Prijamnici radiodifuzije, neovisno jesu li kombinirani, u istom kućištu, s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa satom ili ne

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenog televizijskog prijamnika; televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne

8529

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom za aparate iz tarifnih brojeva 8525 do 8528

8530

Električna oprema za signalizaciju (osim za prenošenje poruka), sigurnost ili upravljanje i nadzor prometa na željezničkim i tramvajskim prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, lučkim postrojenjima ili zračnim lukama, te njihovi dijelovi (osim mehaničke ili elektromehaničke opreme iz tarifnog broja 8608 )

8531

Električni aparati za zvučnu ili vizualnu signalizaciju, te njihovi dijelovi (na primjer, zvona, sirene, indikacijske ploče, dojavnici krađe ili požara) (osim onih koji se rabe za automobile, bicikle ili prometnice)

8532

Električni kondenzatori, stalni, promjenjivi ili podesivi, te njihovi dijelovi

8533

Električni otpornici, osim otpornika za grijanje, (uključujući reostate i potenciometre), te njihovi dijelovi

8534

Tiskani krugovi

8535

Električni aparati za uklapanje, isklapanje ili zaštitu električnih strujnih krugova ili za spajanje na ili u električnim strujnim krugovima (na primjer, sklopke, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavači napona, prigušivači putujućih valova, utikači i ostale utične naprave, spojne kutije), za napone veće od 1 000 V (osim ormara, stolova, aparata za upravljanje itd. pod oznakom 8537 )

8536

Električni aparati za uklapanje, isklapanje ili zaštitu električnih strujnih krugova ili za spajanje na ili u električnim strujnim krugovima (na primjer, sklopke, releji, osigurači, prigušnice, utikači, utičnice, grla za žarulje i ostale utične naprave, spojni ormarići), za napone ne veće od 1 000 V (osim ormara, stolova, aparata za upravljanje itd. pod oznakom 8537 )

8537

Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni s dva ili više aparata iz tarifnog broja 8535 ili 8536 , za električno upravljanje ili razdiobu električne struje, uključujući one s ugrađenim instrumentima ili aparatima iz poglavlja 90, te aparati za numeričko upravljanje (osim komutacijskih aparata za telefoniju i telegrafiju te videofona)

8538

Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s aparatima iz tarifnog broja 8535 , 8536 ili 8537 koji nisu opisani drugdje

8539

Električne žarulje s nitima ili izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške i ultraljubičaste ili infracrvene žarulje; lučnice; njihovi dijelovi

8540

Termionske, hladnokatodne ili fotokatodne elektronske cijevi (na primjer, vakuumske cijevi, cijevi punjene parom ili plinom, ispravljačke cijevi sa živinim lukom, katodne cijevi, cijevi za televizijske kamere); njihovi dijelovi

8541

Diode, tranzistori i slični poluvodički elementi; fotoosjetljivi poluvodički elementi, uključujući fotonaponske ćelije neovisno jesu li sastavljene u module ili panele ili ne (osim fotovoltnih generatora); svjetleće diode; montirani piezoelektrični kristali, te njihovi dijelovi

8542

Elektronički integrirani krugovi te njihovi dijelovi

8543

Električni strojevi i aparati, s posebnim funkcijama, nespomenuti u poglavlju 85. te njihovi dijelovi

8544

Izolirana žica (uključujući emajliranu ili anodiziranu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, neovisno jesu li opremljeni priključnim uređajima ili ne; kabeli od optičkih vlakana, izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, neovisno sadrže li električne vodiče ili su opremljeni priključnim uređajima ili ne

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljika, sa ili bez kovina, vrsta koje se rabi za električne namjene

8546

Električni izolatori od bilo kojeg materijala (osim izolacijskih dijelova)

8547

Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim dijelovima od kovina (na primjer, čahure s navojem) ugrađenim za vrijeme oblikovanja isključivo za svrhe montaže, osim izolatora iz tarifnog broja 8546 ; elektrovodljive cijevi i njihove spojnice, od običnih kovina obloženih izolacijskim materijalom

8548

Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva ili aparata, nespomenuti u poglavlju 85.

 

Povjerljivi proizvodi iz poglavlja 85; roba iz poglavlja 85 koja se prevozi poštom ili poštanskim paketima (extra)/oznaka ponovno uspostavljena u svrhu širenja statističkih podataka

Poglavlje 86.

Željezničke ili tramvajske lokomotive, vagoni i njihovi dijelovi; željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor te njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehanička) prometna signalna oprema svih vrsta

8701

Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709 ):

8702

Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba, uključujući vozača:

8704

Motorna vozila za prijevoz robe:

8705

Motorna vozila za posebne namjene, osim onih konstruiranih prvenstveno za prijevoz osoba ili robe (na primjer, vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila s ugrađenom miješalicom za beton, vozila za čišćenje cesta, vozila za štrcanje ili posipanje, pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice):

8706 00

Šasije s ugrađenim motorima motornih vozila iz tarifnih brojeva od 8701 do 8705

8709

Radna kolica, samokretna, neopremljena uređajem za dizanje ili rukovanje, koje se rabi u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila vrsta koje se rabi na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi prethodno navedenih vozila

8710 00 00

Tenkovi i druga oklopna borbena vozila, motorizirana, bez obzira na to jesu li opremljena oružjem, i dijelovi takvih vozila

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, bez vlastitog pogona; njihovi dijelovi

Poglavlje 88.

Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi

Poglavlje 89.

Brodovi, brodice i plutajuće konstrukcije

Poglavlje 98.

Cjelovito industrijsko postrojenje

7106

Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili platinirano), neobrađeno-sirovo ili u obliku poluproizvoda ili praha

7107

Obične kovine platirane srebrom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađivane

7108

Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

7109

Obične kovine ili srebro, platirane zlatom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

7110

Platina, neobrađena ili u obliku poluproizvoda ili praha

7111

Obične kovine, srebro ili zlato, platirani platinom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

7112

Otpaci i lomljevina od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama; ostali otpaci i lomljevina što sadrže plemenite kovine ili spojeve plemenitih kovina, vrsta koje se rabi prvenstveno za ponovno dobivanje plemenitih kovina

9013

Uređaji s tekućim kristalima koji ne predstavljaju proizvode pobliže navedene u drugim tarifnim brojevima; laseri, osim laserskih dioda; ostali optički aparati i instrumenti, ako nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju:

9014

Kompasi; ostali navigacijski instrumenti i aparati:

9015

Geodetski (uključujući fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki i geofizički instrumenti ili aparati, osim kompasa; daljinomjeri

9025

Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri, s registratorom ili bez njega i kombinacije tih instrumenta

9026

Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu protoka, razine, pritiska ili ostalih promjenjivih veličina tekućina ili plinova (na primjer, mjerači protoka, pokazivači razine, manometri, mjerači količine topline), osim instrumenata i aparata iz tarifnog broja 9014 , 9015 , 9028 ili 9032

9027

Instrumenti i aparati za fizikalne ili kemijske analize (na primjer, polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu plina ili dima); instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu viskoziteta, poroznosti, dilatacije, površinske napetosti ili slično; instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu toplinskih, zvučnih ili svjetlosnih veličina (uključujući svjetlomjere); mikrotomi

9028

Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili električne energije, uključujući mjerila za njihovo baždarenje

9029

Brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksimetri, brojila kilometara, brojila koraka i slično; mjerači brzine i tahometri, osim onih koje se razvrstava u tarifne brojeve 9014 ili 9015 ; stroboskopi

9030

Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje ili ispitivanje električnih veličina, isključujući mjerila iz tarifnog broja 9028 ; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa-, beta-, gama-, rentgenskih, svemirskih ili drugih ionizirajućih zračenja

9031

Instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje ili kontrolu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju projektori profila:

9032

Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje

9033

Dijelovi i pribor (nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90.


(1)  SL L 42 I, 23.2.2022., str. 109.

(2)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (SL L 78, 17.3.2014., str. 6.).


Top