EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A1231(04)

SPORAZUM IZMEĐU VLADE UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU O SURADNJI U PODRUČJU SIGURNE I MIROLJUBIVE UPORABE NUKLEARNE ENERGIJE

Ova je verzija ab initio zamijenjena verzijom 22021A0430(04).

OJ L 445, 31.12.2020, p. 5–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 445/5


SPORAZUM IZMEĐU VLADE UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE I EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU O SURADNJI U PODRUČJU SIGURNE I MIROLJUBIVE UPORABE NUKLEARNE ENERGIJE


Vlada Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, dalje u tekstu „Ujedinjena Kraljevina”, i Europska zajednica za atomsku energiju (Euratom), dalje u tekstu „Zajednica” te dalje u tekstu zajedno „stranke”, a pojedinačno „stranka”;

UZIMAJUĆI U OBZIR da su Ujedinjena Kraljevina, Europska unija („Unija”) i Zajednica 24. siječnja 2020. sklopile Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju („Sporazum o povlačenju”) te da se Ujedinjena Kraljevina na temelju toga povukla iz Unije 31. siječnja 2020. u 23.00 GMT ili 00.00 CET;

UZIMAJUĆI U OBZIR da su glavom IX. Sporazuma o povlačenju predviđena pitanja koja se odnose na Euratom;

IMAJUĆI NA UMU da su Unija i Ujedinjena Kraljevina dogovorile Političku izjavu kojom se uspostavlja okvir za buduće odnose Europske unije i Ujedinjene Kraljevine nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine;

PREPOZNAJUĆI razinu integracije Zajednice i Ujedinjene Kraljevine na području nuklearne energije;

PREPOZNAJUĆI da su Ujedinjena Kraljevina, Zajednica i njezine države članice dosegnule usporedivo naprednu razinu miroljubive uporabe nuklearne energije koju omogućuju njihovi zakoni i propisi o nuklearnim zaštitnim mjerama i zaštiti od nuklearnih opasnosti, javnom zdravlju, nuklearnoj sigurnosti, zaštiti od radijacije, zbrinjavanju radioaktivnog otpada i istrošenog goriva te zaštiti okoliša;

IMAJUĆI NA UMU posvećenost Ujedinjene Kraljevine razvoju i uvođenju nuklearne energije u svoju diversificiranu i niskougljičnu kombinaciju izvora energije;

ŽELEĆI uspostaviti dugoročne sporazume o suradnji u području miroljubive i neeksplozivne uporabe nuklearne energije na predvidljiv i praktičan način, kojima se vodi računa o potrebama njihovih programa nuklearne energije i olakšavaju trgovina, istraživanje i razvoj i druge aktivnosti suradnje između Ujedinjene Kraljevine i Zajednice;

PREPOZNAJUĆI da Ujedinjena Kraljevina i Zajednica imaju koristi od uzajamne suradnje u uporabi nuklearne energije u miroljubive svrhe;

PONOVNO POTVRĐUJUĆI obvezu stranaka da osiguraju da se međunarodnim razvojem i uporabom nuklearne energije u miroljubive svrhe promiču ciljevi neširenja nuklearnog oružja;

PONOVNO POTVRĐUJUĆI potporu Ujedinjene Kraljevine, Zajednice i njezinih država članica ciljevima Međunarodne agencije za atomsku energiju („IAEA”) i njezina sustava zaštitnih mjera te njihovu želju da zajedničkim radom zajamče njezinu kontinuiranu djelotvornost;

POŠTUJUĆI da su Ujedinjena Kraljevina i sve države članice Zajednice stranke Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, koji je sklopljen u Washingtonu, Londonu i Moskvi 1. srpnja 1968. i koji je općenito stupio na snagu 5. ožujka 1970. („NPT”);

PONOVNO POTVRĐUJUĆI potporu stranaka ciljevima NPT-a i njihovu želju za promicanjem univerzalnog poštovanja NPT-a;

PODSJEĆAJUĆI da se Ujedinjena Kraljevina, Zajednica i njezine države članice snažno zalažu za neširenje nuklearnog oružja, uključujući jačanje i djelotvornu primjenu s time povezanih zaštitnih mjera i režima kontrole izvoza u skladu s kojima se odvija suradnja o miroljubivoj uporabi nuklearne energije između Ujedinjene Kraljevine i Zajednice;

PREPOZNAJUĆI da je Ujedinjena Kraljevina, kao država koja posjeduje nuklearno oružje u skladu s NPT-om, dobrovoljno sklopila Sporazum između Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni zaštitnih mjera u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja i Dodatni protokol uz taj sporazum, oboje u Beču 7. lipnja 2018. (dalje u tekstu zajednički „Sporazum Ujedinjene Kraljevine i IAEA-e o zaštitnim mjerama”);

IMAJUĆI NA UMU da se nuklearne zaštitne mjere primjenjuju u svim državama članicama Zajednice u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju („Ugovor o Euratomu”) i sporazumima o zaštitnim mjerama sklopljenima između Zajednice, njezinih država članica i IAEA-e;

PODSJEĆAJUĆI da se Ujedinjena Kraljevina, Zajednica i njezine države članice snažno zalažu za sigurnu uporabu nuklearnog materijala kao stranke Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, sastavljene u Beču i New Yorku 3. ožujka 1980., koja je općenito stupila na snagu 8. veljače 1987., te izmjene te konvencije sastavljene u Beču 8. srpnja 2005., koja je općenito stupila na snagu 8. svibnja 2016. (dalje u tekstu zajednički „Izmijenjena Konvencija CPPNM”);

IMAJUĆI NA UMU da su Ujedinjena Kraljevina i sve države članice Zajednice sudjeluju u Skupini nuklearnih dobavljača;

IMAJUĆI NA UMU da bi trebalo voditi računa o obvezama koje su Ujedinjena Kraljevina i svaka država članica Zajednice preuzele u okviru Skupine nuklearnih dobavljača;

PREPOZNAJUĆI da se ovim Sporazumom ne dovodi u pitanje Sporazum između Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Savezne Republike Njemačke i Kraljevine Nizozemske o suradnji u razvoju i korištenju postupka plinske centrifuge za proizvodnju obogaćenog uranija, sklopljen u Almelu 4. ožujka 1970., kao ni Sporazum između vlada Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, Kraljevine Nizozemske, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o suradnji u području tehnologije centrifuge, sklopljen u Cardiffu 12. srpnja 2005.;

PONOVNO POTVRĐUJUĆI potporu Ujedinjene Kraljevine, Zajednice i njezinih država članica međunarodnim konvencijama o nuklearnoj sigurnosti, zbrinjavanju radioaktivnog otpada i istrošenog goriva, ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći i pomoći u slučaju izvanrednih situacija;

PONOVNO POTVRĐUJUĆI predanost stranaka sigurnoj uporabi nuklearnog materijala i postrojenja te zaštiti građana i okoliša od štetnih posljedica ionizirajućeg zračenja; važnost međunarodne zajednice za sigurnu, dobro reguliranu i za okoliš prihvatljivu uporabu nuklearne energije te važnost bilateralne i multilateralne suradnje za djelotvorne sporazume o nuklearnoj sigurnosti te za poboljšanje takvih sporazuma;

PREPOZNAJUĆI načelo kontinuiranog poboljšanja nuklearne sigurnosti i vodstvo obiju stranaka u tom području, uključujući promicanje visokih standarda u cijelom svijetu, te prepoznajući važnost očuvanja visoke razine nuklearne sigurnosti za svaku od stranaka;

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost znanstvenih i tehnoloških istraživanja nuklearne fisije i fuzije, za energetske i neenergetske primjene, za stranke i njihov uzajamni interes za suradnju u tom području;

PONOVNO POTVRĐUJUĆI da se potpisivanjem Sporazuma o osnivanju Međunarodne organizacije za energiju fuzije ITER za zajedničku provedbu projekta ITER (1) Zajednica obvezala na sudjelovanje u izgradnji projekta ITER („ITER”) i njegovu budućem iskorištavanju; doprinosom Zajednice upravlja Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (Fuzija za energiju), osnovano Odlukom Vijeća 2007/198/Euratom (2);

UZIMAJUĆI U OBZIR da su posebni uvjeti sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u projektu ITER ili u drugim aktivnostima putem Fuzije za energiju te sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine kao pridružene zemlje u Programu Zajednice za istraživanje i osposobljavanje, uključujući financijski doprinos, zasebno određeni;

PREPOZNAJUĆI temeljno načelo slobodnog kretanja robe, proizvoda i kapitala te slobodu zapošljavanja stručnjaka na unutarnjem zajedničkom nuklearnom tržištu Zajednice;

PREPOZNAJUĆI da bi ovaj Sporazum trebao biti usklađen s međunarodnim obvezama Unije i Ujedinjene Kraljevine koje proizlaze iz sporazuma Svjetske trgovinske organizacije;

PONOVNO ISTIČUĆI predanost Ujedinjene Kraljevine i država članica Zajednice njihovim bilateralnim sporazumima o miroljubivoj uporabi nuklearne energije,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Cilj

1.   Cilj je ovog Sporazuma predvidjeti okvir za suradnju stranaka u području miroljubive uporabe nuklearne energije na temelju obostrane koristi i uzajamnosti, ne dovodeći u pitanje nadležnosti svake od stranaka.

2.   Suradnja na temelju ovog Sporazuma odvija se isključivo u miroljubive svrhe.

3.   Predmeti na koje se ovaj Sporazum odnosi koriste se isključivo u miroljubive svrhe i ne koriste se za nuklearno oružje ili nuklearne eksplozivne naprave ni za istraživanje ili razvoj bilo kakvog nuklearnog oružja ili druge nuklearne eksplozivne naprave niti za vojnu svrhu.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„nadležno tijelo” znači:

i.

za Ujedinjenu Kraljevinu, Ministarstvo poduzetništva, energije i industrijske strategije te Ured za regulaciju nuklearnih postrojenja;

ii.

za Zajednicu, Europska komisija;

ili drugo tijelo o kojem dotična stranka može u svakom trenutku pisanim putem obavijestiti drugu stranku;

(b)

„oprema” znači predmeti popisani u odjeljcima 1., 3., 4., 5., 6. i 7. Priloga B NSG-u;

(c)

„Smjernice za prijenos nuklearnih tvari” znači smjernice iz IAEA-ina dokumenta INFCIRC/254/Part 1, uključujući njegove moguće izmjene, kako ih stranke provode, osim ako dogovore drukčije nakon savjetovanja u okviru Zajedničkog odbora;

(d)

„intelektualno vlasništvo” ima značenje iz članka 2. Konvencije o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, sastavljene u Stockholmu 14. srpnja 1967., kako je izmijenjena 28. rujna 1979., i može obuhvaćati druga pitanja koja stranke uzajamno odrede;

(e)

„Zajednički odbor” znači odbor osnovan u skladu s člankom 19. [Zajednički odbor];

(f)

„nenuklearni materijal” ima značenje iz Priloga B NSG-u;

(g)

„Prilog B NSG-u” znači Prilog B Smjernicama za prijenos nuklearnih tvari;

(h)

„nuklearni materijal” znači „sirovina” ili „posebni fisibilni materijal” kako su ti pojmovi definirani u članku XX. Statuta IAEA-e sastavljenog u sjedištu Ujedinjenih naroda 23. listopada 1956., koji je stupio na snagu 29. srpnja 1957. („Statut IAEA-e”). Svaka odluka Odbora guvernera IAEA-e na temelju članka XX. Statuta IAEA-e kojom se mijenja popis materijala koji se smatraju „sirovinom” ili „posebnim fisibilnim materijalom” ima pravni učinak u skladu s ovim Sporazumom samo ako obje stranke na to pristanu nakon savjetovanja u okviru Zajedničkog odbora;

(i)

„miroljubiva svrha” podrazumijeva korištenje nuklearnog materijala, uključujući nuklearni materijal dobiven iz jednog ili više procesa, nenuklearnog materijala, opreme i tehnologije u područjima kao što su proizvodnja električne i toplinske energije, medicina, poljoprivreda i industrija, ali ne podrazumijeva proizvodnju, istraživanje ili razvoj nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava ni vojnu svrhu. Vojna svrha ne obuhvaća napajanje za vojnu bazu iz električne mreže ili proizvodnju radioizotopa u medicinske svrhe u vojnoj bolnici;

(j)

„osobe” znači svaka fizička osoba, poduzeće ili drugi subjekt uređen primjenjivim zakonima i propisima na područjima teritorijalne nadležnosti stranaka, ali ne uključuje same stranke ovog Sporazuma;

(k)

„tehnologija” ima značenje iz Priloga A Smjernicama za prijenose nuklearnih tvari,

(l)

„prijelazno razdoblje” ima značenje utvrđeno u Sporazumu o povlačenju; i

(m)

„Sporazum o trgovini i suradnji” znači Sporazum o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane; i

upućivanja u ovom Sporazumu na članke odnose se na članke ovog Sporazuma, osim ako je predviđeno drukčije.

Članak 3.

Opseg nuklearne suradnje

1.   Predviđena suradnja stranaka u području upotrebe nuklearne energije u miroljubive svrhe u okviru ovog Sporazuma može uključivati sljedeće:

(a)

olakšavanje trgovinske i komercijalne suradnje;

(b)

dostavu nuklearnog materijala, nenuklearnog materijala i opreme;

(c)

prijenos tehnologije, uključujući pružanje važnih informacija u okviru ovog članka;

(d)

nabavu opreme i uređaja;

(e)

pristup opremi i postrojenjima i njihovu upotrebu;

(f)

sigurno zbrinjavanje istrošenog goriva i radioaktivnog otpada, uključujući geološko odlaganje;

(g)

nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja, uključujući pripravnost na izvanredna stanja i praćenje razina radioaktivnosti u okolišu;

(h)

nuklearne zaštitne mjere i fizičku zaštitu;

(i)

upotrebu radioizotopa i zračenja u poljoprivredi, industriji, medicini i istraživanju, a posebice kako bi se opasnost od nestašice medicinskih radioizotopa smanjila na najmanju moguću mjeru te kako bi se podupirao razvoj novih tehnologija i terapija koji uključuju radioizotope u interesu javnog zdravlja;

(j)

geološka i geofizička istraživanja, razvoj, proizvodnju, daljnju preradu i upotrebu resursa uranija;

(k)

regulatorne aspekte upotrebe nuklearne energije u miroljubive svrhe;

(l)

istraživanje i razvoj; i

(m)

sva druga područja važna za predmet ovog Sporazuma kako ih zajednički odrede stranke u pisanom obliku nakon savjetovanja u okviru Zajedničkog odbora.

2.   Suradnja u posebnim područjima opisana u stavku 1. može se prema potrebi provesti sporazumom između pravnog subjekta sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini i pravnog subjekta sa sjedištem u Zajednici, pri čemu odgovarajuće nadležno tijelo obavješćuje drugo nadležno tijelo da je pravni subjekt propisno ovlašten za provedbu takve suradnje. Svaki takav sporazum sadržava odredbe o zaštiti prava intelektualnog vlasništva ako takva prava postoje ili nastanu.

Članak 4.

Oblici nuklearne suradnje

Suradnja opisana u članku 3. [Opseg nuklearne suradnje] može, među ostalim, uključivati sljedeće:

(a)

prijenos nuklearnog materijala, nenuklearnog materijala, opreme ili tehnologije;

(b)

razmjenu informacija u područjima od obostranog interesa, kao što su nuklearne zaštitne mjere, nuklearna sigurnost, razine radioaktivnosti u okolišu i opskrba radioizotopima;

(c)

olakšavanje razmjene, posjeta i osposobljavanja osoblja i stručnjaka, uključujući stručno i napredno osposobljavanje administrativnog, znanstvenog i tehničkog osoblja;

(d)

organiziranje simpozija i seminara;

(e)

razmjenu znanstvenih i tehničkih informacija, pomoći i usluga, među ostalim u pogledu aktivnosti istraživanja i razvoja;

(f)

organizaciju zajedničkih projekata i sudjelovanje u njima te osnivanje zajedničkih pothvata i prikladnih bilateralnih radnih skupina;

(g)

olakšavanje komercijalne suradnje u pogledu nuklearnoga gorivnog ciklusa, primjerice pružanja usluga nuklearnoga gorivnog ciklusa, uključujući konverziju uranija i obogaćivanje izotopa; i

(h)

druge oblike suradnje kako ih zajednički odrede stranke u pisanom obliku nakon savjetovanja u okviru Zajedničkog odbora.

Članak 5.

Predmeti obuhvaćeni ovim Sporazumom

1.   Ovaj se Sporazum primjenjuje na predmete u stavku 2., osim:

(a)

ako stranke u pisanom obliku zajednički odrede drukčije; ili

(b)

ako se primjenjuje iznimka iz stavka 4.

2.   Predmeti iz stavka 1. su:

(a)

nuklearni materijal, nenuklearni materijal, oprema ili tehnologija što se prenosi između stranaka ili njihovih osoba, bilo izravno ili preko treće strane. Takav nuklearni materijal, nenuklearni materijal, oprema i tehnologija podliježu ovom Sporazumu od trenutka ulaska na područje teritorijalne nadležnosti stranke primateljice, pod uvjetom da je stranka isporučiteljica pismeno obavijestila stranku primateljicu o prijenosu i da je stranka primateljica pismeno potvrdila da je taj predmet obuhvaćen ili će biti obuhvaćen ovim Sporazumom te da je predloženi primatelj, ako to nije stranka primateljica, ovlaštena osoba na području teritorijalne nadležnosti stranke primateljice;

(b)

nuklearni materijal, nenuklearni materijal ili oprema koji se upotrebljavaju u predmetima koji podliježu ovom Sporazumu ili se proizvode upotrebom tih predmeta te kako može biti dodatno određeno u administrativnim aranžmanima sklopljenima na temelju članka 15. [Administrativni aranžmani];

(c)

nuklearni materijal, nenuklearni materijal, oprema ili tehnologija, za koje je u skladu s postupcima utvrđenima u administrativnim aranžmanima sklopljenima na temelju članka 15. [Administrativni aranžmani] određeno da podliježu ovom Sporazumu nakon njegova stupanja na snagu; i

(d)

svi drugi predmeti koje stranke zajednički odrede nakon savjetovanja u Zajedničkom odboru.

3.   Predmeti na koje se primjenjuje ovaj Sporazum u skladu sa stavkom 1. ostaju podložni odredbama ovog Sporazuma dok se, u skladu s postupcima utvrđenima u administrativnim aranžmanima sklopljenima na temelju članka 15. [Administrativni aranžmani], ne utvrdi sljedeće:

(a)

da je takav predmet ponovno prenesen izvan područja nadležnosti stranke primateljice u skladu s relevantnim odredbama ovog Sporazuma;

(b)

za nuklearni materijal, da više nije upotrebljiv ni za kakvu nuklearnu aktivnost relevantnu sa stajališta zaštitnih mjera iz članka 6. [Zaštitne mjere] stavka 1. ili je postao praktično neobnovljiv. Za potrebe određivanja da nuklearni materijal obuhvaćen ovim Sporazumom više nije upotrebljiv ili je praktično neobnovljiv za preradu u oblik u kojem bi bio upotrebljiv za bilo koju nuklearnu aktivnost relevantnu sa stajališta zaštitnih mjera, obje stranke prihvaćaju odluku IAEA-e u skladu s odredbama o prestanku zaštitnih mjera iz relevantnog sporazuma o zaštitnim mjerama kojeg je IAEA stranka;

(c)

za nenuklearni materijal i opremu, da ti predmeti više nisu upotrebljivi u nuklearne svrhe;

(d)

da taj predmet više ne podliježe ovom Sporazumu u skladu s kriterijima koji su utvrđeni u administrativnim aranžmanima sklopljenima na temelju članka 15. [Administrativni aranžmani]; ili

(e)

koje su stranke drukčije zajednički utvrdile u pisanom obliku nakon savjetovanja u Zajedničkom odboru.

4.   Tehnologija podliježe ovom Sporazumu za sve države članice Zajednice, osim za one države članice koje Zajednica navede u pisanoj obavijesti Ujedinjenoj Kraljevini pri stupanju na snagu ovog Sporazuma jer su se izjasnile da ne žele unijeti tehnologiju u okvir ovog Sporazuma. Takvom se radnjom ne dovodi u pitanje pravo Zajednice, osobito pravila o zajedničkom nuklearnom tržištu. Svaka država članica na koju se odnosi obavijest iz ovog stavka pomaže nadležnom tijelu Zajednice u ispunjavanju obveza iz ovog Sporazuma u pogledu prijenosa i ponovnih prijenosa tehnologije. Nakon savjetovanja u okviru Zajedničkog odbora obavijest iz ovog stavka može se u bilo kojem trenutku povući u pisanom obliku za bilo koju obuhvaćenu državu članicu ako se takva država članica za to izjasnila. Praktični načini provedbe ove odredbe utvrđuju se u administrativnim aranžmanima sklopljenima na temelju članka 15. [Administrativni aranžmani].

Članak 6.

Zaštitne mjere

1.   Nuklearni materijal obuhvaćen ovim Sporazumom podliježe sljedećim uvjetima:

(a)

u Zajednici, zaštitnim mjerama Euratoma u skladu s Ugovorom o Euratomu i zaštitnim mjerama IAEA-e u skladu sa sljedećim sporazumima o zaštitnim mjerama, uključujući njihove moguće izmjene i zamjene, te u skladu s NPT-om:

i.

Sporazumu država članica Zajednice bez nuklearnog oružja, Europske zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji je sklopljen u Bruxellesu 5. travnja 1973. i stupio je na snagu 21. veljače 1977. (dokument IAEA INFCIRC/193), te Sporazumu Francuske, Europske zajednice za atomsku energiju i Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji je sklopljen u srpnju 1978. i stupio je na snagu 12. rujna 1981. (dokument IAEA INFCIRC/290); i

ii.

dodatnim protokolima IAEA INFCIRC/193/Add.8 i IAEA INFCIRC/290/Add.1 koji su potpisani u Beču 22. rujna 1998. i stupili na snagu 30. travnja 2004. na temelju dokumenta IAEA INFCIRC/540 (ispravljen) (Pojačani sustav zaštitnih mjera, dio II.);

(b)

u Ujedinjenoj Kraljevini:

i.

nacionalnom sustavu zaštitnih mjera kako ga primjenjuje nacionalno nadležno tijelo; i

ii.

zaštitnim mjerama IAEA-e u skladu sa Sporazumom Ujedinjene Kraljevine i IAEA-e o zaštitnim mjerama.

2.   U slučaju da se u Zajednici ili Ujedinjenoj Kraljevini iz bilo kojeg razloga suspendira ili prekine primjena bilo kojeg sporazuma s IAEA-om iz stavka 1., relevantna stranka bez odlaganja sklapa sporazum s IAEA-om koji omogućuje jednaku učinkovitost i pokrivenost kao i relevantni sporazumi o zaštitnim mjerama iz stavka 1. točke (a) ili (b) ili, ako to nije moguće:

(a)

Zajednica, u mjeri u kojoj se to na nju odnosi, primjenjuje zaštitne mjere temeljene na sustavu zaštitnih mjera Euratoma, koje omogućuju jednaku učinkovitost i pokrivenost kao i sporazumi o zaštitnim mjerama iz stavka 1. točke (a), a Ujedinjena Kraljevina, u mjeri u kojoj se to na nju odnosi, primjenjuje zaštitne mjere koje omogućuju jednaku učinkovitost i pokrivenost kao i sporazum o zaštitnim mjerama iz stavka 1. točke (a);

(b)

ili, ako to nije moguće, stranke sklapaju dogovore za primjenu zaštitnih mjera koje omogućuju jednaku učinkovitost i pokrivenost kao i sporazumi o zaštitnim mjerama iz stavka 1. točaka (a) i (b).

3.   Stranke se obvezuju na svojim područjima nadležnosti uvesti snažan i učinkovit sustav knjigovodstva i kontrole nuklearnog materijala s ciljem osiguravanja da se nuklearni materijal obuhvaćen ovim Sporazumom ne koristi u svrhe koje nisu miroljubive. Nadzor, uključujući inspekcijski nadzor postrojenja u kojima se drži nuklearni materijal obuhvaćen ovim Sporazumom, vrši se tako da se relevantnim nadležnim tijelima omogući donošenje neovisnih zaključaka i, ako je to potrebno, propisivanje prikladnih korektivnih mjera i praćenje njihove provedbe.

Članak 7.

Fizička zaštita

1.   Primjena mjera fizičke zaštite treba u svako vrijeme zadovoljavati barem kriterije navedene u Prilogu C Smjernica za prijenos nuklearnih tvari. Uz taj dokument, pri primjeni mjera fizičke zaštite Ujedinjena Kraljevina, Zajednica, kako je prema potrebi zastupa Europska komisija, i države članice Zajednice uzimaju u obzir svoje obveze iz izmijenjene Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, uključujući sve izmjene koje su na snazi za svaku stranku, te preporuke iz dokumenta IAEA INFCIRC/225/Rev.5 (Preporuke o nuklearnoj sigurnosti u vezi s fizičkom zaštitom nuklearnog materijala i nuklearnih postrojenja), uključujući sve revizije, osim ako stranke nakon savjetovanja u Zajedničkom odboru zajednički ne odrede drukčije.

2.   Prijevoz nuklearnog materijala podliježe odredbama Konvencije o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, uključujući sve izmjene koje su na snazi za svaku stranku, te propisima IAEA-e za siguran prijevoz radioaktivnog materijala (Sigurnosne norme IAEA-e br. TS-R-1), uključujući sve revizije osim ako stranke nakon savjetovanja u Zajedničkom odboru zajednički ne odrede drukčije.

Članak 8.

Nuklearna sigurnost

1.   Zajednica i Ujedinjena Kraljevina stranke su Konvencije o nuklearnoj sigurnosti, sastavljene u Beču 17. lipnja 1994., koja je stupila na snagu 24. listopada 1996. (dokument IAEA INFCIRC/449), Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenoga goriva i radioaktivnog otpada, sastavljene u Beču 5. rujna 1997., koja je stupila na snagu 18. lipnja 2001. (dokument IAEA INFCIRC/546), Konvencije o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti, sastavljene u Beču 26. rujna 1986., koja je stupila na snagu 26. veljače 1987. (dokument IAEA INFCIRC/336) i Konvencije o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći, sastavljene u Beču 26. rujna 1986., koja je stupila na snagu 27. listopada 1986. (dokument IAEA INFCIRC/335). Svaka izmjena bilo koje od prethodno navedenih konvencija primjenjuje se na ovaj Sporazum, osim ako neka od stranaka pisanim putem obavijesti drugu stranku da ne prihvaća izmjenu. Zajednica, njezine države članice i Ujedinjena Kraljevina odobrile su Bečku deklaraciju o nuklearnoj sigurnosti donesenu 9. veljače 2015. (IAEA INFCIRC/872).

2.   Stranke prepoznaju važnost međunarodne suradnje za učinkovite sporazume o nuklearnoj sigurnosti te, s obzirom na to da imaju vodeće pozicije u tom polju, surađuju na kontinuiranom poboljšanju međunarodnih standarda nuklearne sigurnosti i konvencija te na njihovoj provedbi.

3.   Uvažavajući načelo kontinuiranog poboljšanja nuklearne sigurnosti i pravo svake stranke na primjenu standarda nuklearne sigurnosti, u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti s razvojem pravno obvezujućih međunarodnih standarda nuklearne sigurnosti, svaka stranka ne smanjuje ni ne ublažava razinu zaštite ispod one osigurane standardima zaštite, i njihovom provedbom, koji su strankama zajednički na kraju prijelaznog razdoblja u pogledu nuklearne sigurnosti, zaštite od zračenja, sigurnoga gospodarenja radioaktivnim otpadom i istrošenim gorivom, razgradnje, sigurnog transporta nuklearnog materijala te pripravnosti i odgovora na izvanredna stanja.

4.   Stranke nastavljaju surađivati, održavati redovite kontakte i razmjenjivati informacije o pitanjima od važnosti za nuklearnu sigurnost, zaštitu od zračenja, pripravnost i odgovor na izvanredna stanja te zbrinjavanje istrošenog goriva i radioaktivnog otpada uključujući, prema potrebi, rezultate međunarodnih stručnih pregleda.

5.   Stranke nastavljaju surađivati u pitanjima kojima se bave:

(a)

uspostavljeni sustavi Zajednice za praćenje i razmjenu informacija o razinama radioaktivnosti u okolišu, uključujući:

i.

Europsku zajednicu za hitnu razmjenu informacija u slučaju radiološke opasnosti (ECURIE); i

ii.

Europsku platformu za razmjenu radioloških podataka (EURDEP);

(b)

uspostavljene stručne savjetodavne skupine u području nuklearne sigurnosti, uključujući Skupinu europskih regulatora za nuklearnu sigurnost; i

(c)

svi drugi sustavi ili skupine Zajednice o kojima se stranke dogovore preko svojih nadležnih tijela.

Zajednica može, preko svojeg nadležnog tijela, pozvati Ujedinjenu Kraljevinu da sudjeluje u tim sustavima i skupinama kao treća zemlja.

Članak 9.

Prijenosi, ponovni prijenosi i olakšavanje trgovine

1.   Svaki prijenos nuklearnog materijala, nenuklearnog materijala, opreme ili tehnologije učinjen u okviru aktivnosti suradnje na temelju ovog Sporazuma provodi se u skladu s relevantnim međunarodnim obvezama Zajednice, njezinih država članica i Ujedinjene Kraljevine u odnosu na upotrebu nuklearne energije u miroljubive svrhe, kako je navedeno u člancima 6. [Zaštitne mjere] i 7. [Fizička zaštita], te u odnosu na obveze koje su preuzele pojedine države članice Zajednice i Ujedinjena Kraljevina unutar Skupine nuklearnih dobavljača, kako je utvrđeno u Smjernicama za prijenos nuklearnih tvari.

2.   Stranke olakšavaju trgovinu predmetima obuhvaćenima ovim Sporazumom među sobom ili među osobama sa sjedištem na područjima stranaka u zajedničkom interesu proizvođača, industrije nuklearnog gorivnog ciklusa, postrojenja i potrošača.

3.   Stranke si, koliko je to moguće, uzajamno pomažu u postupku nabave nuklearnog materijala, nenuklearnog materijala, opreme ili tehnologije za jednu od stranaka ili za osobe unutar Zajednice ili unutar područje nadležnosti Ujedinjene Kraljevine.

4.   Nastavak suradnje predviđen ovim Sporazumom ovisi o uzajamno zadovoljavajućoj provedbi sustava zaštitnih mjera i kontrole koji je uspostavila Zajednica u skladu s Ugovorom o Euratomu i sustava zaštitnih mjera i kontrole koji je uspostavila Ujedinjena Kraljevina.

5.   Primjena odredaba ovog Sporazuma ne smije ugroziti cjelovitost i neometano funkcioniranje zajedničkog nuklearnog tržišta Zajednice, a posebice ne smije sprečavati slobodno kretanje roba i usluga na tom tržištu ili osujećivati politiku Zajednice za zajedničku nabavu nuklearnog materijala.

6.   Prijenosi nuklearnog materijala, nenuklearnog materijala, opreme ili tehnologije te pripadajućih usluga vrše se po pravednim komercijalnim uvjetima. Provedbom ovog stavka ne dovode se u pitanje Ugovor o Euratomu i iz njega izvedeno zakonodavstvo ni zakoni i propisi Ujedinjene Kraljevine.

7.   Svi ponovni prijenosi nuklearnog materijala, nenuklearnog materijala, opreme ili tehnologije obuhvaćenih ovim Sporazumom izvan područja nadležnosti stranaka obavljaju se samo u okviru obveza koje su preuzele pojedine države članice Zajednice i Ujedinjena Kraljevina unutar Skupine nuklearnih dobavljača. Na ponovne prijenose predmeta obuhvaćenih ovim Sporazumom osobito se primjenjuju Smjernice za prijenos nuklearnih tvari.

8.   Pisane obavijesti o prijenosu predmeta obuhvaćenih ovim Sporazumom i ponovnom prijenosu nenuklearnog materijala, opreme i tehnologije obuhvaćenih ovim Sporazumom razmjenjuju se u skladu s postupcima utvrđenima u administrativnim aranžmanima sklopljenima na temelju članka 15. [Administrativni aranžmani].

9.   Prijenos nenuklearnog materijala, opreme i tehnologije obuhvaćenih ovim Sporazumom izvan područja teritorijalne nadležnosti stranke primateljice nije dopušten bez prethodne pisane suglasnosti stranke isporučiteljice, osim u skladu sa stavkom 11. ovog članka. Tom se odredbom ne dovodi u pitanje članak 5. [Predmeti obuhvaćeni ovim Sporazumom] stavak 4.

10.   Ako je u skladu sa Smjernicama za prijenos nuklearnih tvari potrebna suglasnost stranke isporučiteljice, prijenos nuklearnog materijala obuhvaćenog ovim Sporazumom izvan područja teritorijalne nadležnosti stranke primateljice nije dopušten bez prethodne pisane suglasnosti stranke isporučiteljice, osim u skladu sa stavkom 11.

11.   Nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu stranke razmjenjuju popise zemalja u koje je drugoj stranci dopušten ponovni prijenos nuklearnog materijala, nenuklearnog materijala, opreme i tehnologije u skladu sa stavcima 9. i 10. ovog članka. Stranka obavješćuje drugu stranku o izmjenama bilo kojeg popisa zemalja u skladu s postupcima utvrđenima u administrativnim aranžmanima sklopljenima na temelju članka 15. [Administrativni aranžmani].

12.   Ako Ujedinjena Kraljevina ili država članica Zajednice prenosi tehnologiju obuhvaćenu ovim Sporazumom državi članici na koju se primjenjuje iznimka iz članka 5. [Predmeti obuhvaćeni ovim Sporazumom] stavka 4., primjenjuju se stavci 7. i 9. ovog članka. Praktični načini provedbe ovog stavka utvrđuju se u okviru administrativnih aranžmana sklopljenih na temelju članka 15. [Administrativni aranžmani].

Članak 10.

Obogaćivanje

Stranka traži pisanu suglasnost druge stranke prije obogaćivanja bilo kojeg nuklearnog materijala obuhvaćenog ovim Sporazumom na razinu od 20 % izotopa uranija-235 ili više. U toj suglasnosti, ako bude izdana, opisuju se uvjeti pod kojima se uranij obogaćen na razinu od 20 % uranija-235 ili više može upotrebljavati. Daljnje odredbe potrebne za jednostavniju provedbu ove odredbe mogu se utvrditi u administrativnim aranžmanima na temelju članka 15. [Administrativni aranžmani].

Članak 11.

Ponovna prerada

Stranke si međusobno daju pristanak za ponovnu preradu nuklearnog goriva koje sadržava nuklearni materijal obuhvaćen ovim Sporazumom, pod uvjetom da se takva ponovna prerada odvija u skladu s uvjetima iz Priloga [Ponovna prerada].

Članak 12.

Suradnja u području nuklearnog istraživanja i razvoja

1.   Stranke surađuju, međusobno i na razini agencija, u području istraživanja i razvoja nuklearne energije u miroljubive svrhe, za proizvodnju električne energije i druge primjene, uključujući razvoj energije fuzije, ako imaju zajedničke interese te u mjeri u kojoj su obuhvaćeni njihovim istraživačko-razvojnim programima i aktivnostima. Stranke ili njihove agencije, ovisno o slučaju, mogu dopustiti da u toj suradnji sudjeluju istraživači i organizacije iz svih istraživačkih sektora, uključujući sveučilišta, laboratorije i privatni sektor. Stranke nastoje olakšati, u skladu sa svojim zakonima i propisima, takvu suradnju među osobama koje se bave tim područjem.

2.   Suradnja iz ovog članka može uključivati:

(a)

sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje u programima i aktivnostima Zajednice namijenjenima istraživanju i osposobljavanju; i

(b)

članstvo Ujedinjene Kraljevine u Fuziji za energiju,

u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumu o trgovini i suradnji.

3.   U mjeri u kojoj je to nužno, stranke ili njihova nadležna tijela mogu sklopiti zasebne provedbene aranžmane kojima se određuju specifičan opseg i uvjeti suradnje u skladu s ovim člankom.

4.   Provedbeni aranžmani sklopljeni u skladu sa stavkom 3. mogu, među ostalim, obuhvaćati odredbe o financiranju, dodjelu upravljačkih i operativnih odgovornosti, detaljne odredbe o širenju i dijeljenju informacija te intelektualno vlasništvo.

Članak 13.

Razmjena informacija i tehničkog stručnog znanja

1.   Stranke potiču i olakšavaju primjerenu i proporcionalnu razmjenu informacija i tehničkog stručnog znanja među sobom i među svojim nadležnim tijelima o pitanjima iz područja primjene ovog Sporazuma.

2.   Stranke mogu jedna drugoj, svojim nadležnim tijelima i osobama unutar Zajednice ili unutar područja nadležnosti Ujedinjene Kraljevine staviti na raspolaganje informacije kojima raspolažu o pitanjima iz područja primjene ovog Sporazuma.

3.   Informacije dobivene od treće strane pod uvjetima koji sprečavaju njihovo prosljeđivanje isključuju se iz područja primjene ovog Sporazuma.

4.   Informacije za koje stranka isporučiteljica smatra da imaju komercijalnu vrijednost daju se samo pod uvjetima koje odredi stranka isporučiteljica.

5.   Stranke potiču i olakšavaju razmjenu informacija između osoba unutar područja nadležnosti Ujedinjene Kraljevine, s jedne strane, i osoba unutar Zajednice, s druge strane, o pitanjima iz područja primjene ovog Sporazuma.

6.   Informacije u vlasništvu tih osoba daju se samo uz njihov pristanak i pod uvjetima koje te osobe odrede.

7.   Stranke poduzimaju sve potrebne mjere predostrožnosti kako bi sačuvale povjerljivost informacija primljenih kao rezultat funkcioniranja ovog Sporazuma.

Članak 14.

Intelektualno vlasništvo

1.   Stranke osiguravaju primjerenu i učinkovitu zaštitu nastalog intelektualnog vlasništva i prenesene tehnologije u okviru suradnje na temelju ovog Sporazuma u skladu s relevantnim međunarodnim sporazumima i dogovorima te zakonima i propisima na snazi u Ujedinjenoj Kraljevini i u Uniji, Zajednici ili njihovim državama članicama.

2.   Svrha ovog Sporazuma nije prijenos intelektualnog vlasništva. Intelektualno vlasništvo stvoreno u okviru suradnje predviđene ovim Sporazumom dodjeljuje se za svaki slučaj zasebno u posebnim sporazumima, dogovorima ili ugovorima povezanima s ovim Sporazumom.

Članak 15.

Administrativni aranžmani

1.   Stranke preko svojih nadležnih tijela sklapaju administrativne aranžmane za djelotvornu provedbu ovog Sporazuma. Ti dogovori obuhvaćaju postupke koji su nadležnim tijelima potrebni za provedbu i primjenu ovog Sporazuma.

2.   Administrativni aranžmani sklopljeni u skladu s ovim člankom mogu se izmijeniti kako zajednički odrede nadležna tijela u pisanom obliku.

3.   Administrativnim aranžmanima može se omogućiti razmjena inventarnih lista predmeta obuhvaćenih ovim Sporazumom.

4.   U administrativnim aranžmanima mogu se odrediti i mehanizmi savjetovanja nadležnih tijela.

5.   Vođenje evidencije nuklearnog materijala i nenuklearnog materijala obuhvaćenog ovim Sporazumom temelji se na zamjenjivosti te načelima proporcionalnosti i ekvivalentnosti nuklearnog materijala i nenuklearnog materijala kako je utvrđeno u administrativnim aranžmanima sklopljenima na temelju ovog članka.

Članak 16.

Provedba

1.   Odredbe ovog Sporazuma provode se u dobroj vjeri tako da se izbjegne ometanje, zadržavanje ili neopravdano miješanje u nuklearne aktivnosti u Ujedinjenoj Kraljevini i u Zajednici te u skladu s praksom razboritog upravljanja koja je potrebna za ekonomično i sigurno obavljanje nuklearnih aktivnosti.

2.   Odredbe ovog Sporazuma ne koriste se u svrhu ostvarivanja komercijalnih ili industrijskih prednosti ni za uplitanje u domaće ili međunarodne komercijalne ili industrijske interese bilo koje od stranaka ili ovlaštenih osoba, niti za uplitanje u nuklearnu politiku bilo koje stranke ili države članice Zajednice, kao ni za ometanje promicanja neeksplozivne uporabe nuklearne energije u miroljubive svrhe niti za ometanje kretanja predmeta koji su obuhvaćeni ovim Sporazumom, ili za koje je najavljeno da će biti obuhvaćeni ovim Sporazumom na temelju obavijesti, na području teritorijalne nadležnosti stranaka ili između Ujedinjene Kraljevine i Zajednice.

Članak 17.

Mjerodavno pravo

1.   Suradnja predviđena ovim Sporazumom u skladu je s odgovarajućim zakonima i propisima na snazi u Ujedinjenoj Kraljevini i unutar Unije i Zajednice te s međunarodnim sporazumima koje su sklopile stranke, ne dovodeći u pitanje članak 18. [Postojeći sporazumi]. U slučaju Zajednice, mjerodavno pravo uključuje Ugovor o Euratomu i njegovo sekundarno zakonodavstvo.

2.   Svaka je stranka dužna osigurati da odredbe ovog Sporazuma prihvaćaju i poštuju, u slučaju Ujedinjene Kraljevine, sve osobe na njezinu području nadležnosti kojima je izdano ovlaštenje u skladu s ovim Sporazumom, a u slučaju Zajednice, sve osobe unutar Zajednice kojima je izdano ovlaštenje u skladu s ovim Sporazumom.

Članak 18.

Postojeći sporazumi

1.   Smatra se da odredbe svih važećih bilateralnih sporazuma o civilnoj nuklearnoj suradnji između Ujedinjene Kraljevine i država članica Zajednice dopunjavaju ovaj Sporazum te se prema potrebi zamjenjuju odredbama ovog Sporazuma.

2.   Ovaj Sporazum nije dopunski sporazum Sporazumu o trgovini i suradnji

3.   Primjenom ovog Sporazuma ne dovodi se u pitanje nijedan prethodni bilateralni sporazum Ujedinjene Kraljevine, s jedne strane, i Unije i Euratoma, s druge strane.

Članak 19.

Zajednički odbor

1.   Stranke osnivaju zajednički odbor.

2.   Sastav i procedure Zajedničkog odbora utvrđuju se u administrativnim aranžmanima sklopljenima na temelju članka 15. [Administrativni aranžmani].

3.   Zajednički odbor sastaje se redovito i na zahtjev nadležnog tijela bilo koje stranke radi nadzora provedbe ovog Sporazuma.

4.   Funkcije Zajedničkog odbora obuhvaćaju, među ostalim:

(a)

razmjenu informacija, raspravu o primjerima dobre prakse, razmjenu iskustava u provedbi;

(b)

osnivanje i koordiniranje radnih skupina koje djeluju unutar područja primjene ovog Sporazuma;

(c)

utvrđivanje tehničkih problema te raspravljanje i savjetovanje o njima;

(d)

donošenje preporuka za zajedničke odluke stranaka ako je to predviđeno Sporazumom, uključujući zajedničke odluke o izmjeni ovog Sporazuma;

(e)

forum za savjetovanje, među ostalim u pogledu rješavanja sporova;

(f)

koordiniranje aktivnosti za suradnju u području korištenja nuklearne energije u neenergetske svrhe, osobito u cilju smanjenja opasnosti od nestašice medicinskih radioizotopa te potpore razvoju novih tehnologija i terapija koje uključuju radioizotope u interesu javnog zdravlja; i

(g)

tehnički forum za sva druga pitanja u vezi s ovim Sporazumom.

Članak 20.

Savjetovanje

Na zahtjev bilo koje stranke predstavnici stranka sastaju se prema potrebi u okviru Zajedničkog odbora kako bi se uzajamno savjetovali o pitanjima koja proizlaze iz primjene ovog Sporazuma, nadzirali njegovo funkcioniranje i razgovarali o mehanizmima suradnje povrh onih utvrđenih ovim Sporazumom. Takva se savjetovanja mogu voditi i u obliku korespondencije.

Članak 21.

Rješavanje sporova

1.   Stranke u okviru Zajedničkog odbora bez odgode raspravljaju o svim međusobnim sporovima u vezi s primjenom, tumačenjem ili provedbom ovog Sporazuma s ciljem rješenja spora pregovorima. Takva se savjetovanja ili pregovori mogu voditi i u obliku korespondencije.

2.   Svaki takav spor koji se ne riješi pregovorima i obveznim savjetovanjima u okviru Zajedničkog odbora, na zahtjev bilo koje stranke podnosi se arbitražnom vijeću sastavljenom od tri arbitra. Svaka stranka određuje po jednog arbitra i zatim tako određeni arbitri izabiru trećeg arbitra koji predsjeda vijećem i nije državljanin nijedne stranke.

3.   Ako u roku od 30 dana nakon podnošenja zahtjeva za arbitražu neka od stranaka nije odredila arbitra, druga stranka u sporu može od predsjednika Međunarodnog suda zahtijevati da imenuje arbitra za stranku koja ga nije odredila. Ako se u roku od 30 dana od određivanja ili imenovanja arbitara za obje stranke ne izabere treći arbitar, bilo koja stranka može od predsjednika Međunarodnog suda zahtijevati da imenuje trećeg arbitra.

4.   Većina članova arbitražnog vijeća čini kvorum i sve se odluke donose većinom glasova svih članova arbitražnog vijeća. Arbitražni postupak utvrđuje vijeće. Odluke vijeća obvezujuće su za obje stranke i one ih provode. Naknada arbitara utvrđuje se na istoj osnovi kao i za ad hoc suce Međunarodnog suda. Svaka arbitražna odluka ili pravorijek izvršava se u skladu sa svim primjenjivim propisima stranaka i međunarodnim pravom.

Članak 22.

Prestanak suradnje u slučaju teškog kršenja

1.   U slučaju da:

(a)

bilo koja stranka ili država članica Zajednice teško krši bilo koju bitnu obvezu iz članaka 1. [Cilj], 5. [Predmeti obuhvaćeni ovim Sporazumom], 6. [Zaštitne mjere], 7. [Fizička zaštita], 9. [Prijenosi, ponovni prijenosi i olakšavanje trgovine], 10. [Obogaćivanje], 11. [Ponovna prerada] ili 15. [Administrativni aranžmani] ili bilo koju drugu obvezu iz ovog Sporazuma koju zajednički odrede stranke u pisanom obliku nakon savjetovanja u Zajedničkom odboru; ili

(b)

država članica Zajednice bez nuklearnog oružja aktivira nuklearnu eksplozivnu napravu ili država članica Zajednice s nuklearnim oružjem ili Ujedinjena Kraljevina aktivira nuklearnu eksplozivnu napravu koristeći bilo koji predmet obuhvaćen ovim Sporazumom,

druga stranka može, dostavljanjem pisane obavijesti u tu svrhu, u cijelosti ili djelomično suspendirati ili prekinuti suradnju u okviru ovog Sporazuma. U toj obavijesti stranka navodi mjere kojima se po njezinu mišljenju teško krše obveze iz ovog Sporazuma, odredbe koje namjerava suspendirati ili prestati primjenjivati te datum od kojeg namjerava primijeniti suspenziju ili prestanak primjene.

2.   Prije nego što bilo koja od stranaka poduzme takve mjere, stranke se savjetuju u okviru Zajedničkog odbora s ciljem postizanja sporazumnog rješenja, uključujući odluku o tome jesu li potrebne korektivne mjere i, ako jesu, koje će se mjere poduzeti i u kojem roku.

3.   Suspenzija ili prestanak primjene na temelju stavka 1. poduzima se samo ako korektivne ili druge mjere nisu provedene u roku koji odredi Zajednički odbor ili, ako se ne postigne sporazumno rješenje, u razumnom roku, ali bez odgode.

4.   Suspenzija se prestaje primjenjivati kad stranka koja je suspendirala odredbe smatra da druga stranka ispunjava svoje obveze iz ovog Sporazuma, bilo na vlastitu inicijativu bilo na temelju odluke arbitražnog vijeća.

5.   U slučaju suspenzije ili prestanka ovog Sporazuma stranka isporučiteljica ima pravo zahtijevati povrat predmeta obuhvaćenih ovim Sporazumom.

Članak 23.

Izmjene

1.   Stranke se u okviru Zajedničkog odbora mogu, na zahtjev bilo koje od njih, savjetovati o mogućim izmjenama ovog Sporazuma, osobito kako bi se u obzir uzele nove okolnosti u području nuklearne energije na međunarodnoj razini.

2.   Ovaj se Sporazum može izmijeniti ako se stranke tako dogovore.

3.   Izmjena stupa na snagu na datum koji odrede stranke, razmjenom diplomatskih nota između stranaka ili, prema potrebi, preko njihovih nadležnih tijela, o završetku njihovih unutarnjih postupaka potrebnih za stupanje izmjene na snagu.

4.   Prilog ovom Sporazumu sastavni je dio ovog Sporazuma i može se izmijeniti u skladu s ovim člankom.

Članak 24.

Stupanje na snagu i trajanje

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon onog u kojem su se stranke međusobno obavijestile o tome da su ispunile svoje unutarnje zahtjeve i postupke za utvrđivanje svoje suglasnosti da budu njime obvezane.

2.   Ovaj Sporazum ostaje na snazi tijekom početnog razdoblja od 30 godina. Nakon toga se ovaj Sporazum automatski obnavlja na dodatna razdoblja od 10 godina, osim ako najkasnije šest mjeseci prije isteka početnog razdoblja od 30 godina ili bilo kojeg takvog dodatnog razdoblja od 10 godina stranka razmjenom diplomatskih nota u pisanom obliku obavijesti drugu stranku o svojoj namjeri da otkaže Sporazum.

3.   Neovisno o suspenziji, otkazu ili isteku ovog Sporazuma ili bilo koje suradnje u okviru ovog Sporazuma bez obzira na razlog, obveze iz članaka 1. [Cilj], 5. [Predmeti obuhvaćeni ovim Sporazumom], 6. [Zaštitne mjere], 7. [Fizička zaštita], 9. [Prijenosi, ponovni prijenosi i olakšavanje trgovine], 10. [Obogaćivanje], 11. [Ponovna prerada], 13. [Razmjena informacija i tehničkog stručnog znanja], 14. [Intelektualno vlasništvo], 15. [Administrativni aranžmani], 16. [Provedba], 17. [Mjerodavno pravo], 18. [Postojeći sporazumi], 20. [Savjetovanje], 21. [Rješavanje sporova] i 22. [Prestanak suradnje u slučaju teškog kršenja] ostaju na snazi dok se bilo koji predmet obuhvaćen tim člancima nalazi na području druge stranke ili bilo gdje pod njezinom nadležnošću ili kontrolom ili dok stranke zajednički ne odrede u skladu s člankom 5. [Predmeti obuhvaćeni ovim Sporazumom] da nuklearni materijal obuhvaćen ovim Sporazumom više nije upotrebljiv, ili da se praktično ne može obnoviti za preradu u upotrebljiv oblik ni za koju nuklearnu aktivnost relevantnu sa stajališta zaštitnih mjera.

Članak 25.

Vjerodostojni tekstovi

Ovaj je Sporazum sastavljen u dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, irskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku. Vjerodostojnost jezičnih verzija koje nisu engleska verzija stranke ovjeravaju razmjenom diplomatskih nota do 30. travnja 2021.

Image 1

Image 2

Image 3


(1)  SL EU L 358, 16.12.2006., str. 62.

(2)  Odluka Vijeća 2007/198/Euratom od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću (SL EU L 90, 30.3.2007., str. 58.).


PRILOG – PONOVNA PRERADA

Članak 1.

Nuklearni materijal obuhvaćen ovim Sporazumom ponovno se prerađuje u skladu sa sljedećim uvjetima:

(a)

ponovna prerada obavlja se u svrhu uporabe energije ili zbrinjavanja materijala sadržanih u istrošenom gorivu, u skladu s programom nuklearnog gorivnog ciklusa koji su zajednički utvrdila nadležna tijela u okviru savjetovanja;

(b)

opis svakog predloženog programa nuklearnog gorivnog ciklusa, uključujući detalje o političkom, pravnom i regulatornom okviru bitnom za ponovnu preradu te skladištenje, uporabu i prijevoz plutonija, osigurava nadležno tijelo stranke koja predviđa takve aktivnosti;

(c)

obnovljeni plutonij skladišti se i rabi u skladu s programom nuklearnog gorivnog ciklusa iz točke (a); i

(d)

ponovna prerada i uporaba obnovljenog plutonija za neeksplozivne, miroljubive svrhe, uključujući istraživanja, koje nisu dio program nuklearnog gorivnog ciklusa iz točke (a) obavlja se pod uvjetima koje su stranke zajednički u pisanom obliku odredile nakon savjetovanja u skladu s člankom 2. ovog Priloga.

Članak 2.

Savjetovanja se održavaju u okviru Zajedničkog odbora u roku od 40 dana od primitka zahtjeva bilo koje stranke da se:

(a)

preispita funkcioniranje odredaba ovog Priloga;

(b)

razmotre izmjene programa nuklearnog gorivnog ciklusa iz članka 1. ovog Priloga;

(c)

razmotre poboljšanja međunarodnih zaštitnih mjera i drugih načina kontrole, uključujući uspostavu novih i općeprihvaćenih međunarodnih mehanizama bitnih za ponovnu preradu i plutonij; ili

(d)

razmotre prijedlozi za ponovnu preradu, uporabu, skladištenje i prijevoz obnovljenog plutonija za ostale miroljubive neeksplozivne svrhe, uključujući istraživanje.


Top