EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1283

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1283 оd 29. srpnja 2019. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Japana kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/5807

OJ L 201, 30.7.2019, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1283/oj

30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/40


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1283

оd 29. srpnja 2019.

o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Japana kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

Komisija je temeljem članka 5. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 ovlaštena donijeti odluku o jednakosti u kojoj navodi da pravni i nadzorni okvir treće zemlje osigurava da agencije za kreditni rejting koje imaju odobrenje za rad ili su registrirane u toj trećoj zemlji ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve iz te uredbe i koji se učinkovito nadziru i provode u toj trećoj zemlji.

(2)

Svrha je te odluke o jednakosti omogućiti agencijama za kreditni rejting iz Japana, ako one nemaju važnost u sustavu za financijsku stabilnost ili integritet financijskih tržišta jedne ili više država članica, podnošenje zahtjeva za certifikaciju Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”). Tom odlukom o jednakosti ESMA-i se omogućava da procijeni te agencije za kreditni rejting na pojedinačnoj osnovi te da odobri izuzeće od nekih organizacijskih zahtjeva za agencije za kreditni rejting koje djeluju u Europskoj uniji, uključujući zahtjev za fizičku prisutnost u Europskoj uniji.

(3)

Da bi se smatrao jednakim, pravni i nadzorni okvir treće zemlje mora ispunjavati najmanje tri uvjeta utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(4)

Komisija je 28. rujna 2010. donijela Odluku 2010/578/EU (2) u kojoj je navela da su ta tri uvjeta ispunjena i u kojoj se pravni i nadzorni okvir Japana za agencije za kreditni rejting smatra jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 koja je tada bila na snazi.

(5)

U skladu s prvim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencije za kreditni rejting u trećoj zemlji moraju imati odobrenje za rad ili biti registrirane te podlijegati trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi. Pravnim i nadzornim okvirom Japana propisuje se da agencija za kreditni rejting mora biti registrirana kod Agencije za financijske usluge Japana („JFSA”) kako bi se njezini kreditni rejtinzi mogli koristiti u regulatorne svrhe u Japanu. JFSA nameće pravno obvezujuće obveze za agencije za kreditni rejting te ih kontinuirano nadzire. JFSA raspolaže širokim i sveobuhvatnim spektrom ovlasti i može poduzeti niz mjera, uključujući sankcije protiv agencija za kreditni rejting radi kršenja odredbi Zakona o financijskim instrumentima i burzama u vezi s reguliranjem agencija za kreditni rejting.

(6)

U skladu s drugim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/200, agencije za kreditni rejting u trećoj zemlji moraju podlijegati pravno obvezujućim pravilima koja su jednaka pravilima utvrđenima u člancima 6. do 12. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i njezinu Prilogu I. Pravni i nadzorni okvir Japana temelji se na obvezi dobre vjere. Agencija za kreditni rejting uspostavlja operativne kontrolne sustave za pravedno i primjereno izvršenje poslova kreditnog rejtinga u obliku velikog broja detaljnih i preskriptivnih zahtjeva, detaljnih odredbi u vezi izbjegavanja, upravljanja i otkrivanja sukoba interesa te dužnosti bilježenja i objavljivanja informacija JFSA-i i javnosti. Pravni i nadzorni okvir Japana smatra se jednakim s Uredbom (EZ) br. 1060/2009 u pogledu upravljanja sukobima interesa, organizacijskih zahtjeva, mjera osiguranja kvalitete rejtinga i metodologija vezanih uz rejting, obveze objavljivanja kreditnih rejtinga te obveze općeg i redovitog objavljivanja aktivnosti vezanih uz kreditni rejting. Stoga se pravnim i nadzornim okvirom Japana predviđa jednaka zaštita u smislu integriteta, transparentnosti, dobrog upravljanja agencijama za kreditni rejting i pouzdanosti aktivnosti vezanih uz kreditni rejting.

(7)

U skladu s trećim uvjetom utvrđenim u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, regulatorni režim u trećoj zemlji mora spriječiti miješanje nadzornih tijela i drugih tijela javne vlasti u toj trećoj zemlji u sadržaj kreditnih rejtinga i metodologija. U tom pogledu, JFSA-i je zakonom zabranjeno miješanje u suštinu kreditnih rejtinga i metodologija vezanih uz kreditni rejting.

(8)

Pravni i nadzorni okvir Japana još uvijek ispunjava tri uvjeta koja su izvorno bila utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Međutim, Uredbom (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uvedeni su dodatni zahtjevi za agencije za kreditni rejting registrirane u Uniji kojima je postrožen pravni i nadzorni režim za te agencije za kreditni rejting. Ti dodatni zahtjevi uključuju pravila o izgledima vezanima uz rejting, upravljanju sukobima interesa, zahtjevima u pogledu povjerljivosti, kvaliteti metodologija vezanih uz rejting te prezentiranju i objavljivanju kreditnih rejtinga.

(9)

U skladu s člankom 2. drugim stavkom točkom 1. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 462/2013, dodatni zahtjevi primjenjuju se od 1. lipnja 2018. u svrhu procjene jednakovrijednosti pravnih i nadzornih okvira trećih zemalja.

(10)

U tom kontekstu Komisija je 13. srpnja 2017. zatražila savjet ESMA-e o jednakovrijednosti pravnog i nadzornog okvira, među ostalim Japana, s tim dodatnim zahtjevima uvedenima Uredbom (EU) br. 462/2013 i njezinu prosudbu o značajnosti bilo kakvih razlika.

(11)

U svojem tehničkom savjetu koji je objavljen 17. studenoga 2017. ESMA je navela da pravni i nadzorni okvir Japana u pogledu agencija za kreditni rejting sadržava dovoljno odredbi za ispunjenje dodatnih zahtjeva uvedenih Uredbom (EU) br. 462/2013.

(12)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvodi se definicija izgleda vezanog uz rejting u članak 3. stavak 1. točku (w), a Uredbom (EZ) br. 1060/2009 određeni se zahtjevi koji se primjenjuju na kreditne rejtinge sada proširuju na izglede vezane uz rejting. U pravnom i nadzornom okviru Japana izričito se navode izgledi vezani uz rejting. Pravni i nadzorni okvir Japana izgled vezan uz rejting smatra dijelom kreditnog rejtinga i ovlašćuje JFSA-u da prati primjerenost izgleda vezanih uz rejting u vezi s njihovim povezanim kreditnim rejtinzima.

(13)

Kako bi se ojačala percepcija neovisnosti agencija za kreditni rejting u odnosu na subjekte kojima se dodjeljuje rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u članku 6. stavku 4., članku 6.a i članku 6.b Uredbe (EZ) br. 1060/2009 proširuju se pravila o sukobima interesa na one koje uzrokuju dioničari ili članovi koji imaju značajan položaj u agenciji za kreditni rejting. Pravnim i nadzornim okvirom Japana propisuje se da su agencije za kreditni rejting dužne donijeti mjere kojima će se osigurati da agencija za kreditni rejting ne šteti interesima ulagatelja u postupku utvrđivanja kreditnog rejtinga, posebno ako subjekt kojem se dodjeljuje rejting ima 5 % ili više udjela u toj agenciji za kreditni rejting. Nadalje, agenciji za kreditni rejting u potpunosti se zabranjuje utvrđivanje rejtinga ako agencija za kreditni rejting ima udjel u subjektu kojem se dodjeljuje rejting.

(14)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su nove odredbe kojima se osigurava upotreba povjerljivih podataka samo u svrhu aktivnosti vezanih uz kreditni rejting i njihova zaštita od prijevare, krađe ili zlouporabe. U tu se svrhu člankom 10. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009 propisuje da agencije za kreditni rejting do trenutka objave sve kreditne rejtinge, izglede vezane uz rejting i s njima povezane informacije tretiraju kao povlaštene informacije. U pravnom i nadzornom okviru Japana utvrđuju se detaljni zahtjevi u pogledu mjera koje agencije za kreditni rejting moraju poduzeti kako bi zaštitile povjerljive informacije koje se odnose na izdavatelje. Stoga postoji vjerodostojan okvir za zaštitu od zlouporabe povjerljivih informacija.

(15)

Uredbom (EU) br. 462/2013 nastoji se povećati razina transparentnosti i kvalitete metodologija vezanih uz rejting. Njome se u odjeljku D pododjeljku I. stavku 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 agencijama za kreditni rejting uvodi obveza da prije objave kreditnog rejtinga ili izgleda vezanog uz rejting subjektu kojem se dodjeljuje rejting omoguće da ukaže na eventualne činjenične pogreške. Pravnim i nadzornim okvirom Japana propisuje se da su agencije za kreditni rejtinge dužne donijeti politiku vezanu uz rejting kojom će utvrditi metodologiju za utvrđivanje i objavljivanje svojih kreditnih rejtinga. Politika vezana uz rejting trebala bi sadržavati smjernice i metode kako bi se subjektu kojem se dodjeljuje rejting omogućilo da provjeri postoje li činjenične pogreške u kreditnom rejtingu prije njegove objave i kako bi izrazio svoja mišljenja o kreditnom rejtingu u prihvatljivom roku.

(16)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su zaštitne mjere u članku 8. stavku 5.a, stavku 6. točkama (aa) i (ab) i stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 kako bi se osiguralo da izmjene metodologija vezanih uz rejting za posljedicu nemaju manje stroge metodologije. Slično tome, pravnim i nadzornim okvirom Japana propisano je da agencija za kreditni rejting mora imati mjere kojima se osigurava dostatna kvaliteta informacija koje se koriste u utvrđivanju kreditnog rejtinga te strogost i sustavnost metodologija vezanih uz rejting.

(17)

Uredbom (EU) br. 462/2013 jačaju se zahtjevi u pogledu prezentiranja i objavljivanja kreditnih rejtinga. U skladu s člankom 8. stavkom 2. i Prilogom I. odjeljkom D pododjeljkom I. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencija za kreditni rejting dužna je popratiti objavu metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting jasnim i lako razumljivim smjernicama kojima se objašnjavaju pretpostavke, parametri, ograničenja i nesigurnosti povezani s modelima i metodologijama vezanim uz rejting koji su korišteni u postupku dodjele kreditnog rejtinga. Pravni i nadzorni okvir Japana uključuje zahtjeve kojima se osigurava da agencije za kreditni rejting korisnicima daju dovoljno smjernica za razumijevanje kreditnih rejtinga. Osim toga, postoje zahtjevi kojima se osigurava točnost objava agencija za kreditni rejting njihovim dionicima.

(18)

S ciljem jačanja tržišnog natjecanja i ograničavanja razmjera sukoba interesa u sektoru agencija za kreditni rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u odjeljak E pododjeljak II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 uvodi se zahtjev prema kojem bi naknade koje agencije za kreditni rejting naplaćuju za dodjelu kreditnih rejtinga i pomoćne usluge morale biti nediskriminirajuće i temeljiti se na stvarnim troškovima. Njime se propisuje da su agencije za kreditni rejting dužne objaviti određene financijske informacije. U pogledu zaštite klijenata agencija za kreditni rejting i zahtjeva da su naknade utemeljene na troškovima i nediskriminirajuće, pravni i nadzorni okvir Japana sadržava slične zahtjeve kako bi se osiguralo da agencije za kreditni rejting posluju na pravedan i točan način. Njime se od agencija za kreditni rejting zahtijeva da svake poslovne godine za nadzorno tijelo pripreme poslovno izvješće s imenima 20 glavnih klijenata i naknadama koje je svaki od njih platio tijekom fiskalne godine, a nadzorno je tijelo ovlašteno zatražiti relevantne informacije o njihovim politikama određivanja cijena i konkretnim naplaćenim naknadama.

(19)

Komisiju u procjeni regulatornog režima treće zemlje usmjeravaju načelo proporcionalnosti i pristup temeljen na riziku. S obzirom na ispitane faktore, pravni i nadzorni okvir Japana za agencije za kreditni rejting ispunjava uvjete utvrđene u članku 5. stavku 6. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i trebalo bi ga se i dalje smatrati jednakim pravnom i nadzornom okviru koji je uspostavljen tom uredbom.

(20)

Radi pravne sigurnosti trebalo bi donijeti novu Provedbenu odluku, a Odluku 2010/578/EU trebalo bi stoga staviti izvan snage.

(21)

Komisija bi uz pomoć ESMA-e trebala nastaviti redovito pratiti razvoj pravnih i nadzornih dogovora koji se primjenjuju na agencije za kreditni rejting, kretanja na tržištu i učinkovitost suradnje u području nadzora u odnosu na praćenje i provedbu u Japanu kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost.

(22)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire.

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 5. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, japanski pravni i nadzorni okvir za agencije za kreditni rejting smatra se jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

Članak 2.

Odluka 2010/578/EU stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 302, 17.11.2009., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2010/578/EU od 28. rujna 2010. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Japana kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 254, 29.9.2010., str. 46.)

(3)  Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).


Top