EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1276

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1276 оd 29. srpnja 2019. o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije 2012/627/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Australije kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/5800

OJ L 201, 30.7.2019, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1276/oj

30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/17


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1276

оd 29. srpnja 2019.

o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije 2012/627/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Australije kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

Komisija je temeljem članka 5. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 ovlaštena donijeti odluku o jednakosti u kojoj navodi da pravni i nadzorni okvir treće zemlje osigurava da agencije za kreditni rejting koje imaju odobrenje za rad ili su registrirane u toj trećoj zemlji ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve koji su jednaki zahtjevima koji proizlaze iz te uredbe i koji se učinkovito nadziru i provode u toj trećoj zemlji. Da bi se smatrao jednakim, pravni i nadzorni okvir mora ispunjavati barem uvjete utvrđene u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(2)

Komisija je 5. listopada 2012. donijela Provedbenu odluku 2012/627/EU (2) u kojoj je navela da su ta tri uvjeta ispunjena i u kojoj se pravni i nadzorni okvir Australije za agencije za kreditni rejting smatra jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 koja je tada bila na snazi.

(3)

Pravni i nadzorni okvir Australije još uvijek ispunjava tri uvjeta koja su izvorno bila utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Uredbom (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uvedeni su dodatni zahtjevi za agencije za kreditni rejting registrirane u Uniji kojima je postrožen pravni i nadzorni režim za te agencije za kreditni rejting. Ti dodatni zahtjevi uključuju pravila o izgledima vezanima uz rejting, upravljanju sukobima interesa, zahtjevima u pogledu povjerljivosti, kvaliteti metodologija dodjele rejtinga te prezentiranju i objavljivanju kreditnih rejtinga.

(4)

U skladu s člankom 2. drugim stavkom točkom 1. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 462/2013, dodatni zahtjevi primjenjuju se od 1. lipnja 2018. u svrhu procjene jednakovrijednosti pravnih i nadzornih okvira trećih zemalja.

(5)

U tom kontekstu Komisija je 13. srpnja 2017. zatražila savjet od Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) o jednakovrijednosti pravnog i nadzornog okvira, među ostalim Australije, s tim dodatnim zahtjevima uvedenima Uredbom (EU) br. 462/2013 i njezinu prosudbu o značajnosti bilo kakvih razlika.

(6)

U svojem tehničkom savjetu koji je objavljen 17. studenoga 2017. ESMA je zaključila da pravni i nadzorni okvir Australije ne sadržava dovoljno odredbi za ispunjenje ciljeva dodatnih zahtjeva uvedenih Uredbom (EU) br. 462/2013.

(7)

Člankom 3. stavkom 1. točkom (w) uvodi se definicija izgleda vezanog uz rejting, a Uredbom (EZ) br. 1060/2009 određeni zahtjevi koji se primjenjuju na kreditne rejtinge sada se proširuju na izglede vezane uz rejting. U pravnom i nadzornom okviru Australije izgledi vezani uz rejting nisu izrijekom navedeni, ali Australska komisija za vrijednosne papire i ulaganja smatra da su izgledi vezani uz rejting obuhvaćeni definicijom „savjeta o financijskim proizvodima” te stoga podliježu istim zahtjevima kao i kreditni rejtinzi.

(8)

Kako bi se ojačala percepcija neovisnosti agencija za kreditni rejting u odnosu na subjekte kojima se dodjeljuje rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u članku 6. stavku 4., članku 6.a i članku 6.b Uredbe (EZ) br. 1060/2009 proširuju se pravila o sukobima interesa na one koje uzrokuju dioničari ili članovi koji su na značajnom položaju u agenciji za kreditni rejting. Pravnim i nadzornim okvirom Australije propisuje se da je agencija za kreditni rejting dužna raspolagati prikladnim mehanizmima za upravljanje sukobima interesa koji nastaju tijekom njezina poslovanja. Međutim sukobi interesa koji se odnose na dioničare nisu izrijekom navedeni. Prema tome, ne postoje slični zahtjevi kojima bi se agenciji za kreditni rejting zabranila dodjela kreditnog rejtinga subjektu s više od 10 % udjela ili obavljanje konzultantskih poslova ili poslova savjetovanja za subjekt s više od 5 % udjela.

(9)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su nove odredbe kojima se osigurava upotreba povjerljivih podataka samo u svrhu aktivnosti vezanih uz kreditni rejting i njihova zaštita od prijevare, krađe ili zlouporabe. U tu se svrhu člankom 10. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009 propisuje da agencije za kreditni rejting do trenutka objave sve kreditne rejtinge, izglede vezane uz rejting i s njima povezane informacije tretiraju kao povlaštene informacije. U pravnom i nadzornom okviru Australije utvrđuju se detaljni zahtjevi u pogledu mjera koje agencije za kreditni rejting moraju poduzeti kako bi zaštitile povjerljive informacije koje posjeduju i koje se odnose na izdavatelje. Stoga postoji vjerodostojan okvir za zaštitu od zlouporabe povjerljivih informacija.

(10)

Uredbom (EU) br. 462/2013 nastoji se povećati razina transparentnosti i kvalitete metodologija dodjele rejtinga. Njome se u odjeljku D pododjeljku I. stavku 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 agencijama za kreditni rejting uvodi obveza da prije objave kreditnog rejtinga ili izgleda vezanog uz rejting subjektu kojem se dodjeljuje rejting omoguće da ukaže na eventualne činjenične pogreške. U pravnom i nadzornom okvirom Australije ne postoji izričiti zahtjev kojim se od agencije za kreditni rejting zahtijeva se da prije objave kreditnog rejtinga obavijesti subjekt kojem dodjeljuje rejting. Umjesto toga, u skladu s pravnim i nadzornim okvirom Australije, agencija za kreditni rejting obavješćuje subjekt kojem se dodjeljuje rejting samo ako je to „izvedivo i primjereno”, bez propisanog minimalnog vremena za odgovor.

(11)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su zaštitne mjere u članku 8. stavku 5.a, stavku 6. točkama (aa) i (ab) i stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 kako bi se osiguralo da izmjene metodologija dodjele rejtinga za posljedicu nemaju manje stroge metodologije. Pravnim i nadzornim okviru Australije propisuje se obveza obavješćivanja subjekata kojim se dodjeljuje rejting, a koji su pogođeni promjenom metodologije. Međutim, agencije za kreditni rejting nisu dužne savjetovati se sa sudionicima na tržištu prije uvođenja značajnih promjena metodologije, obavijestiti nadzorno tijelo ni objaviti na svojoj internetskoj stranici sve pogreške utvrđene u metodologiji vezanoj uz rejting.

(12)

Uredbom (EU) br. 462/2013 jačaju se zahtjevi u pogledu prezentiranja i objavljivanja kreditnih rejtinga. U skladu s člankom 8. stavkom 2. i Prilogom I. odjeljkom D pododjeljkom I. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencija za kreditni rejting dužna je popratiti objavu metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting jasnim i lako razumljivim smjernicama kojima se objašnjavaju pretpostavke, parametri, ograničenja i nesigurnosti povezani s modelima i metodologijama vezanima uz rejting koji su korišteni u postupku dodjele kreditnog rejtinga. Iako su u skladu s pravnim i nadzornim okvirom Australije agencije za kreditni rejting dužne objaviti je li kreditni rejting naručen, je li subjekt kojem se dodjeljuje rejting sudjelovao te su dužne pružiti informacije o ograničenjima kreditnih rejtinga, nisu dužne javno objaviti takve smjernice o metodologiji vezanoj uz kreditni rejting.

(13)

S ciljem jačanja tržišnog natjecanja i ograničavanja razmjera sukoba interesa u sektoru agencija za kreditni rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u odjeljak E pododjeljak II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 uvodi se zahtjev prema kojem bi naknade koje agencije za kreditni rejting naplaćuju za dodjelu kreditnih rejtinga i pomoćne usluge morale biti nediskriminirajuće i temeljiti se na stvarnim troškovima. Njime se propisuje da su agencije za kreditni rejting dužne objaviti određene financijske informacije. Pravnim i nadzornim sustavom Australije propisuje se da su agencije za kreditni rejting dužne javno objavljivati objavljivati informacije o tokovima prihoda, a određene informacije nadzornom tijelu u godišnjem izvješću, uz iznimku malih agencije za kreditni rejting. Osim toga, od agencija za kreditni rejting ne zahtijeva se javno objavljivanje preliminarnih rejtinga i izvješćivanje nadzornog tijela o rasporedima naknada ili naknadama koje su naplaćene klijentima. Nadalje, ne postoji zahtjev da naknade koje se naplaćuju klijentima moraju biti utemeljene na troškovima i nediskriminirajuće.

(14)

S obzirom na ispitane čimbenike, pravni i nadzorni okvir Australije za agencije za kreditni rejting ne ispunjava sve uvjete za jednakost utvrđene u članku 5. stavku 6. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Stoga se ne može smatrati jednakim pravnom i nadzornom okviru koji je uspostavljen tom uredbom.

(15)

Stoga Provedbenu odluku 2012/627/EU treba staviti izvan snage.

(16)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2012/627/EU stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 302, 17.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2012/627/EU оd 5. listopada 2012. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Australije kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 274, 9.10.2012., str. 30.).

(3)  Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).


Top