EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1274

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1274 оd 29. srpnja 2019. o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na referentne vrijednosti u Australiji u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/5476

OJ L 201, 30.7.2019, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1274/oj

30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/9


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1274

оd 29. srpnja 2019.

o istovrijednosti pravnog i nadzornog okvira koji se primjenjuje na referentne vrijednosti u Australiji u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (1), a posebno njezin članak 30.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/1011 uvodi se zajednički okvir kojim se osiguravaju točnost i cjelovitost indeksa koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima, ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova u Uniji.

(2)

Ta se Uredba primjenjuje od 1. siječnja 2018., a administratorima izvan Unije dopušteno je da u prijelaznom razdoblju u Uniji upotrebljavaju referentne vrijednosti trećih zemalja. Istekom prijelaznog razdoblja referentna vrijednost ili kombinacija referentnih vrijednosti koje pruža administrator smješten u trećoj zemlji mogu se upotrebljavati u Uniji samo ako su referentna vrijednost i administrator uvršteni u registar koji održava Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) nakon što Komisija donese odluku o istovjetnosti ili ih nadležna tijela priznaju ili prihvate.

(3)

Komisija je ovlaštena donijeti provedbene odluke o tome da su pravni i nadzorni okvir treće zemlje u pogledu posebnih administratora ili posebnih referentnih vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti istovrijedni zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/1011. Pri ocjeni takve istovrijednosti Komisija razmatra osigurava li se pravnim okvirom i nadzornom praksom treće zemlje usklađenost s načelima IOSCO-a o financijskim referentnim vrijednostima ili, ako je primjenjivo, s načelima IOSCO-a o agencijama za izvješćivanje o cijenama nafte („PRA-ovi”) te podliježu li takvi posebni administratori ili posebne referentne vrijednosti ili obitelji referentnih vrijednosti trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi u toj trećoj zemlji.

(4)

Referentne vrijednosti kao što su australska međubankovna ponudbena kamatna stopa (Bank Bill Swap Rate) i indeks S&P/ASX 200 primjenjuju se u Australiji, a u Uniji ih koristi nekoliko nadziranih subjekata. Komisija je stoga provela ocjenu sustava referentnih vrijednosti u Australiji.

(5)

Zakonodavni okvir za određivanje, nadzor i upravljanje referentnim vrijednostima u Australiji sastoji se od sustava izdavanja licencija i njime se dodjeljuju ovlasti Australskoj komisiji za vrijednosne papire i ulaganja („ASIC”). Njime se isto tako propisuje da su administratori značajnih referentnih vrijednosti dužni od ASIC-a dobiti licenciju za rad. Za referentne vrijednosti koje ASIC ne ocijeni značajnima, administratorima je na temelju australskog zakonodavnog okvira dopušteno primjenjivati nacionalni regulatorni okvir i podnijeti zahtjev ASIC-u za izdavanje licencije u skladu s odjeljkom 908BD Zakona o trgovačkim društvima te se na temelju toga na njih primjenjuju propisi ASIC-a za administratore i doprinositelje.

(6)

Nositelji licencije ASIC-a podliježu uvjetima licencije te nizu zakonodavnih zahtjeva. Pravno obvezujući zahtjevi za administratore utvrđeni su u Zakonu o trgovačkim društvima iz 2001. („Zakon o trgovačkim društvima”), ASIC-ovim Pravilnikom o upravljanju financijskim referentnim vrijednostima iz 2018. i ASIC-ovim (obvezujućim) Pravilnikom o financijskim referentnim vrijednostima iz 2018. ASIC-ov Regulatorni priručnik 268 naslova „Sustav izdavanja licencija za administratore financijskih referentnih vrijednosti” sadržava dodatne smjernice za administratore referentnih vrijednosti. Dijelom 7.5B Zakona o trgovačkim društvima (kako je izmijenjen Zakonom o izmjeni Zakona o državnoj riznici (mjere br. 5 iz 2017.) iz 2018.) uvodi se zakonodavni okvir za regulaciju financijskih referentnih vrijednosti.

(7)

U skladu s odjeljkom 908AC Zakona o trgovačkim društvima ASIC može putem zakonodavnog instrumenta financijsku referentnu vrijednost ocijeniti značajnom referentnom vrijednošću. Kao značajne referentne vrijednosti mogu se ocijeniti samo referentne vrijednosti koje ispunjavaju kriterije utvrđene u Zakonu. ASIC se mora uvjeriti da: i. referentna vrijednost sistemski je važna za australski financijski sustav; ili ii. postoji značajan rizik od financijske zaraze ili sistemske nestabilnosti u Australiji ako se dostupnost ili cjelovitost referentne vrijednosti naruši; ili iii. ako bi narušavanje dostupnosti ili cjelovitosti referentne vrijednosti značajno utjecalo na male ili velike ulagatelje u Australiji.

(8)

ASIC je brojne financijske referentne vrijednosti ocijenio značajnim referentnim vrijednostima s pomoću zakonodavnog instrumenta „ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420”. Ta je odluka ograničena na administratore referentnih vrijednosti navedene u najnovijoj primjenjivoj verziji zakonodavnog instrumenta „ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420”. Tom odlukom nisu obuhvaćeni administratori referentnih vrijednosti koje ispunjavaju uvjete za izuzeće iz područja primjene Uredbe (EU) 2016/1011 u skladu s njezinim člankom 2. stavkom 2.

(9)

ASIC može administratoru referentne vrijednosti izdati licenciju za jednu ili više financijskih referentnih vrijednosti. ASIC mora uzeti u obzir čimbenike navedene u odjeljku 908BO(2) Zakona o trgovačkim društvima kada odlučuje o tome hoće li izdati licenciju, nametnuti, izmijeniti ili opozvati uvjete licencije, izmijeniti, suspendirati ili otkazati licenciju. Smatra se da je osoba počinila kazneno djelo ako upravlja (ili nastupa kao administrator) značajnom referentnom vrijednosti bez licencije za administratora za tu financijsku referentnu vrijednost.

(10)

ASIC je Pravilnik o upravljanju financijskim referentnim vrijednostima 2018. („Pravilnik o upravljanju”) donio na temelju odjeljka 908CA Zakona o trgovačkim društvima, a (obvezujući) Pravilnik o financijskim referentnim vrijednostima 2018. („Obvezujući pravilnik”) na temelju odjeljka 908CD Zakona o trgovačkim društvima. Pravilnikom o upravljanju utvrđuju se zahtjevi za nositelje licencije za administratore referentnih vrijednosti i doprinositelje, uključujući zahtjeve o upravljanju i nadzoru, eksternalizaciji, zaštiti od sukoba interesa, obliku i metodologiji referentnih vrijednosti te zahtjeve o ulaznim podacima. Obvezujućim pravilnikom uređuje se obvezno generiranje ili upravljanje značajnom referentnih vrijednošću ili obveznim doprinosima značajnoj referentnoj vrijednosti.

(11)

ASIC je pri izradi nacrta Pravilnika o upravljanju u obzir uzeo načela IOSCO-a o financijskim referentnim vrijednostima kako je propisano u odjeljku 908CK Zakona o trgovačkim društvima. Osim toga, ASIC je razmotrio pravne i nadzorne okvire trećih zemalja u pogledu referentnih vrijednosti, uključujući Uredbu (EU) 2016/1011, kao i druge australske sustave izdavanja financijskih licencija.

(12)

U obrazloženju Pravilnika o upravljanju navodi se kako ASIC-ov Pravilnik o upravljanju i Obvezujući pravilnik odražavaju načela IOSCO-a. Konkretno, u Pravilniku o upravljanju navodi se da pravilo 2.1.2 odgovara načelima IOSCO-a o mehanizmima upravljanja financijskim referentnim vrijednostima. Pravilo 2.1.3 odgovara načelima IOSCO-a o nadzoru trećih strana koje sudjeluju u generiranju ili upravljanju svakom financijskom referentnom vrijednošću navedenom u licenciji administratora referentne vrijednosti. Pravilo 2.1.4 odgovara načelima IOSCO-a o sukobu interesa za administratore financijskih referentnih vrijednosti. Pravilo 2.2.1 odgovara načelima IOSCO-a o obliku referentnih vrijednosti. Pravilo 2.2.2 odgovara načelima IOSCO-a o dostatnosti podataka i postupcima unutarnje kontrole prikupljanja podataka. Pravilo 2.2.3 odgovara načelima IOSCO-a o sadržaju metodologije za utvrđivanje financijskih referentnih vrijednosti. Potpravilo 2.2.4 (1) odgovara načelima IOSCO-a o promjeni metodologije za utvrđivanje financijskih referentnih vrijednosti. Pravilo 2.3.1 odgovara načelima IOSCO-a o kontrolnom okviru za administratore u odnosu na upravljanje rizicima, kao i na temeljne zahtjeve drugih australskih sustava za licenciranje. Pravilo 2.4.1 odgovara načelima IOSCO-a o planiranju prijenosa ili prestanku licencirane referentne vrijednosti. Pravilo 2.5.1 odgovara načelima IOSCO-a o „kodeksu ponašanja podnositelja podataka”. Naposljetku, pravilo 2.6.1 odgovara načelima IOSCO-a o transparentnosti utvrđivanja referentnih vrijednosti.

(13)

Usto ASIC pruža regulatorne smjernice (RG 268) za subjekte na koje se primjenjuju Pravilnik o upravljanju i Obvezujući pravilnik. U njima se izlaže ASIC-ovo tumačenje prava i pružaju praktične smjernice o tome kako subjekti mogu ispuniti svoje obveze u skladu sa zakonom.

(14)

Komisija stoga zaključuje da su obvezujući zahtjevi u pogledu administratora značajnih referentnih vrijednosti koje su ocijenjene takvima u zakonodavnom instrumentu „ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420” istovrijedni odgovarajućim zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/1011.

(15)

Člankom 30. Uredbe (EU) 2016/1011 zahtijeva se i da zahtjevi podliježu trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi u trećoj zemlji.

(16)

ASIC trajno nadzire i prati poslovanje administratora referentnih vrijednosti koji imaju licenciju u Australiji. U odjeljku 908AF Zakona o trgovačkim društvima navodi se da je ASIC nadležan za nadzor licenciranih financijskih referentnih vrijednosti. ASIC je nadležan i za praćenje ispunjavanja obveza administratora referentnih vrijednosti na temelju Zakona o trgovačkim društvima, Pravilnika o upravljanju i Obvezujućeg pravilnika te u tom pogledu redovito ocjenjuje ispunjavaju li administratori referentnih vrijednosti svoje obveze koje proizlaze iz licencije.

(17)

Odjeljkom 908BQ Zakona o trgovačkim društvima i pravilom 2.8.1 iz Pravilnika o upravljanju administratori referentnih vrijednosti obvezni su obavijestiti ASIC o određenim pitanjima, uključujući slučajeve u kojima nositelj licencije nije ispunio svoje regulatorne obveze ili ih možda više neće moći ispunjavati. ASIC ocjenjuje usklađenost postupanja nositelja licencije sa Zakonom o trgovačkim društvima i Pravilnikom o upravljanju u skladu s odjeljcima 908BR i 908BS Zakona o trgovačkim društvima i pravilima 2.8.2 i 2.8.3 Pravilnika o upravljanju. ASIC može zatražiti izvješće o bilo kojem pitanju u skladu s odjeljkom 908BV Zakona o trgovačkim društvima i tražiti mišljenje revizora o izvješću nositelja licencije o tim pitanjima. Odjeljkom 908BW Zakona o trgovačkim društvima ASIC se ovlašćuje za sastavljanje izvješća o ocjeni, dostavu tih izvješća određenim australskim državnim agencijama, prema potrebi, te objavljivanje tih izvješća.

(18)

Ako administrator referentne vrijednosti ne ispuni svoje regulatorne obveze u skladu s odjeljkom 908BT Zakona o trgovačkim društvima, ASIC može nositelju licencije uputiti pismeni naputak za poduzimanje određenih mjera za koje ASIC smatra da će osigurati ispunjavanje obveza nositelja licencije. Ako nositelj licencije ne postupi u skladu s tim pismenim naputkom, ASIC može uputiti predmet sudu, koji nositelju licencije može naložiti postupanje u skladu sa smjernicama ASIC-a. Na temelju odjeljaka 908CH i 908CI Zakona o trgovačkim društvima, ASIC ima pravo izdati prekršajni nalog ili prihvatiti obveze od administratora koji nisu ispunili regulatorne zahtjeve koji se na njih odnose. U odjeljku 908CG Zakona o trgovačkim društvima propisan je okvir prema kojem administrator koji navodno ne postupa u skladu s Pravilnikom o upravljanju može, kao alternativu građanskom postupku, platiti kaznu, poduzeti ili uvesti korektivne mjere (uključujući obrazovne programe) ili prihvatiti druge sankcije osim plaćanja kazne. ASIC u određenim okolnostima može suspendirati ili poništiti licenciju u skladu s odjeljcima 908BI i 908BJ Zakona o trgovačkim društvima.

(19)

U skladu s Obvezujućim pravilnikom ASIC može, ako smatra da je to u javnom interesu, nositelju licencije naložiti da nastavi generirati značajnu referentnu vrijednost ili njome upravljati, ili generirati značajnu referentnu vrijednost ili njome upravljati na određeni način, uključujući promjenom metode za generiranje značajne referentne vrijednosti ili upravljanje njome. Obvezujući pravilnik isto tako ASIC-u omogućuju da naloži doprinositelju da radi generiranja značajne referentne vrijednosti ili upravljanja njome dostavlja podatke ili informacije nositelju licencije ili ASIC-u za svrhe povezane s generiranjem značajne referentne vrijednosti ili upravljanja njome.

(20)

Komisija stoga zaključuje da obvezujući zahtjevi u pogledu administratora svih referentnih vrijednosti koje su ocijenjene značajnim financijskim referentnim vrijednostima zakonodavnim instrumentom „ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420” podliježu trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi.

(21)

Administratori referentnih vrijednosti iz EU-a ne moraju dobiti licenciju kako bi se njihove referentne vrijednosti upotrebljavale u Australiji, osim ako ASIC ocijeni da je referentna vrijednost značajna referentna vrijednost ili ako administrator referentne vrijednosti dobrovoljno želi dobiti licenciju u Australiji. ASIC je obavijestio Komisiju da ne namjerava referentne vrijednosti EU-a ocijeniti značajnima.

(22)

Ova će Odluka biti dopunjena dogovorima o suradnji kako bi se osigurala učinkovita razmjena informacija i koordinacija nadzornih aktivnosti između ESMA-e i ASIC-a.

(23)

Ova se Odluka temelji na ocjeni primjenjivih pravno obvezujućih zahtjeva koji se odnose na referentne vrijednosti u Australiji u trenutku donošenja ove Odluke. Komisija će i dalje redovito pratiti kretanja na tržištu, razvoj pravnog i nadzornog okvira za referentne vrijednosti te učinkovitost suradnje u području nadzora u odnosu na praćenje i provedbu tih zahtjeva kako bi se osiguralo trajno ispunjavanje zahtjeva na temelju kojih je donesena ova Odluka.

(24)

Ovom se Odlukom ne dovodi u pitanje ovlast Komisije da u bilo kojem trenutku provede posebno preispitivanje ako zbog relevantnih događaja Komisija bude trebala preispitati ovu Odluku.

(25)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 30. Uredbe (EU) 2016/1011, pravni i nadzorni okvir Australije koji se primjenjuje na administratore financijskih referentne vrijednosti koje su ocijenjene značajnim referentnim vrijednostima zakonodavnim instrumentom „ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument 2018/420”, kako je utvrđeno u njegovoj najnovijoj primjenjivoj verziji, smatra se istovrijednim zahtjevima utvrđenima Uredbom (EU) 2016/1011 i podliježe trajnom i učinkovitom nadzoru i provedbi.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 171, 29.6.2016., str. 1.


Top