EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0946

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/946 оd 12. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodjele financijskih sredstava iz općeg proračuna Unije za pokrivanje troškova razvoja europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja

C/2019/2032

OJ L 152, 11.6.2019, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/946/oj

11.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 152/41


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/946

оd 12. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dodjele financijskih sredstava iz općeg proračuna Unije za pokrivanje troškova razvoja europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (1), a posebno njezin članak 15. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 515/2014 iznos od 791 000 000 EUR dodijeljen je za razvoj informatičkih sustava za potporu upravljanju migracijskim tokovima preko vanjskih granica, podložno donošenju odgovarajućih zakonodavnih akata Unije.

(2)

Člankom 15. Uredbe (EU) br. 515/2014 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranog akta o raspodjeli iznosa iz članka 5. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 515/2014 namijenjenog razvoju informatičkih sustava ako takva raspodjela već nije izvršena u relevantnim zakonodavnim aktima Unije.

(3)

Uredbom (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uspostavlja se europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS). ETIAS je središnja sastavnica informatičkih sustava navedenih u Uredbi (EU) br. 515/2014.

(4)

Uredbom (EU) 2018/1240 ne utvrđuje se ukupni iznos sredstava koji će se mobilizirati iz financijske omotnice od 791 000 000 EUR predviđene Uredbom (EU) br. 515/2014 za pokrivanje troškova povezanih s razvojem ETIAS-a, a ne utvrđuje se niti raščlamba prema vrsti troška i korisnicima. Stoga je nužno utvrditi tu raspodjelu i odgovarajuću raščlambu na različite korisnike delegiranim aktom Komisije u skladu s Uredbom (EU) br. 515/2014.

(5)

Uredbom (EU) br. 515/2014 u članku 6. stavku 3.a utvrđuje se ukupni iznos od 96,5 milijuna EUR koji države članice trebaju primiti za pokrivanje troškova povezanih s razvojem ETIAS-a.

(6)

Iz iznosa predviđenog člankom 5. stavkom 5. točkom (b) Uredbe (EU) br. 515/2014 trebalo bi ukupno dodijeliti 209 904 000 EUR za pokrivanje troškova povezanih s razvojem ETIAS-a iz članka 85. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1240.

(7)

Od tog ukupnog iznosa Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde osnovanoj Uredbom (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća (3) (eu-LISA) trebalo bi dodijeliti 100 873 000 EUR. Tim sredstvima trebali bi se pokriti troškovi na koje se upućuje u članku 85. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1240 i koje eu-LISA snosi u vezi s razvojem informacijskog sustava ETIAS-a, posebno središnjeg sustava, nacionalnog jedinstvenog sučelja u svakoj državi članici, sigurne komunikacijske infrastrukture između središnjeg sustava i nacionalnih jedinstvenih sučelja, uključujući javne internetske stranice i mobilnu aplikaciju za mobilne uređaje, usluge elektroničke pošte, usluge sigurnog računa, portal za prijevoznike, mrežne usluge i softver kojim se središnjoj jedinici ETIAS-a i nacionalnim jedinicama ETIAS-a omogućuje obrada zahtjeva.

(8)

Od tog ukupnog iznosa Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) uspostavljenoj Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća (4) trebalo bi dodijeliti 12 531 000 EUR. Tim sredstvima trebali bi se pokriti troškovi na koje se upućuje u članku 85. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1240 koje Frontex snosi u vezi s osnivanjem središnje jedinice ETIAS-a, uključujući pripremu uredskog prostora, nabavu i ugradnju IT opreme za osoblje te zapošljavanje i obuku članova osoblja središnje jedinice.

(9)

Iz tih dodijeljenih sredstva državama članicama koje provode ETIAS trebalo bi dodijeliti ukupni iznos od 96 500 000 EUR. Tim sredstvima trebali bi se pokriti troškovi na koje se upućuje u članku 85. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1240 koje države članice snose u vezi s integracijom postojeće nacionalne infrastrukture na granicama i povezivanjem na nacionalno jedinstveno sučelje, smještajem nacionalnog jedinstvenog sučelja na poslužitelju i osnivanjem nacionalnih jedinica ETIAS-a, uključujući nabavu i ugradnju IT opreme za osoblje te zapošljavanje i obuku članova osoblja. Budući da su troškovi po državi članici za prethodno navedene aktivnosti vrlo slični, neovisno o veličini zemlje, duljini vanjskih granica, broju graničnih prijelaza, broju osoba koje prelaze granicu itd., navedeni bi se iznos u jednakim dijelovima trebao dodijeliti svim državama članicama sudionicama.

(10)

S obzirom na to da se Uredba (EU) 2018/1240 temelji na schengenskoj pravnoj stečevini, u skladu s člankom 4. Protokola br. 22 o stajalištu Danske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska je odlučila provesti Uredbu (EU) 2018/1240 u svojem nacionalnom pravu (5). Danska je stoga obvezana ovom Uredbom na temelju međunarodnog prava.

(11)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (6); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(12)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Irska ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (7); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(13)

U pogledu Islanda i Norveške ova Uredba predstavlja razvoj schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (8), koje pripadaju području iz članka 1. točke A Odluke Vijeća 1999/437/EZ (9).

(14)

U pogledu Švicarske ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (10), koje pripadaju području iz članka 1. točke A Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (11).

(15)

U pogledu Lihtenštajna ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (12), koje pripadaju području iz članka 1. toče A Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU (13).

(16)

Ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan, u smislu članka 3. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2003., članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2005., odnosno članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2011.

(17)

S obzirom na to da je nužno bez dodatnih odgoda pokrenuti praktičnu primjenu Uredbe (EU) 2018/1240, kako bi ETIAS bio u potpunosti funkcionalan tri godine nakon stupanja na snagu te Uredbe, kao što je planirano, te kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Uredbom, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije.

(18)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem koje su izrazili stručnjaci iz svih država članica s kojima je provedeno savjetovanje upravo u tu svrhu.

(19)

Uredbu (EU) br. 515/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način dopuniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ukupan iznos od 209 904 000 EUR dodjeljuje se iz općeg proračuna Unije za pokrivanje troškova navedenih u članku 85. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1240.

2.   Iznos iz stavka 1. izdvaja se iz iznosa od 791 000 000 EUR namijenjenog razvoju informatičkih sustava iz članka 5. stavka 5. točke (b) Uredbe (EU) br. 515/2014.

Članak 2.

1.   Iznos iz članka 1. stavka 1. upotrebljava se kako slijedi:

(a)

agenciji eu-LISA dodjeljuje se 100 873 000 EUR za pokrivanje troškova nastalih u vezi s razvojem informacijskog sustava ETIAS-a, kao što je navedeno u članku 85. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1240;

(b)

Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu (EBCGA) dodjeljuje se 12 531 000 EUR za pokrivanje troškova nastalih u vezi s osnivanjem središnje jedinice ETIAS-a, kao što je navedeno u članku 85. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1240;

(c)

državama članicama dodjeljuje se 96 500 000 EUR za pokrivanje troškova nastalih u vezi s integracijom postojeće nacionalne infrastrukture na granicama i povezivanjem na nacionalno jedinstveno sučelje, smještajem nacionalnog jedinstvenog sučelja na poslužitelju i osnivanjem nacionalnih jedinica ETIAS-a, kao što je navedeno u članku 85. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1240.

2.   Iznos naveden u stavku 1. točki (c) dodjeljuje se državama članicama u jednakim dijelovima.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 150, 20.5.2014., str. 143.

(2)  Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011 (SL L 295, 21.11.2018., str. 99.).

(4)  Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

(5)  Danska je izvijestila 21. prosinca 2018. o svojoj odluci da u nacionalnom pravu provede Uredbu (EU) 2018/1240 u skladu s člankom 4. Protokola br. 22.

(6)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(7)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u provedbi nekih odredbi schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(8)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(9)  Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).

(10)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(11)  Odluka Vijeća 2008/146/EZ od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 1.).

(12)  SL L 160, 18.6.2011., str. 21.

(13)  Odluka Vijeća 2011/350/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije (SL L 160, 18.6.2011., str. 19.).


Top