EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0147

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/147 od 30. siječnja 2019. o odobravanju aktivne tvari Beauveria bassiana soj PPRI 5339 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/618

OJ L 27, 31.1.2019, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/147/oj

31.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 27/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/147

od 30. siječnja 2019.

o odobravanju aktivne tvari Beauveria bassiana soj PPRI 5339 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Nizozemska je 1. listopada 2014. od subjekta BASF Corporation primila zahtjev za odobrenje aktivne tvari Beauveria bassiana soj PPRI 5339.

(2)

U skladu s člankom 9. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Nizozemska je kao država članica izvjestiteljica 2. lipnja 2015. obavijestila podnositelja zahtjeva, ostale države članice, Komisiju i Europsku agenciju za sigurnost hrane („Agencija”) o prihvatljivosti zahtjeva.

(3)

Država članica izvjestiteljica 22. prosinca 2016. Komisiji je dostavila nacrt izvješća o ocjeni, uz kopiju Agenciji, u kojem je ocijenila može li se očekivati da ta aktivna tvar ispunjava mjerila za odobravanje predviđena u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(4)

Agencija je postupila u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. U skladu s člankom 12. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 zatražila je da podnositelj zahtjeva državama članicama, Komisiji i Agenciji dostavi dodatne informacije. Država članica izvjestiteljica dostavila je Agenciji u studenome 2017. ocjenu dodatnih informacija u obliku ažuriranog nacrta izvješća o ocjeni.

(5)

Agencija je 12. ožujka 2018. podnositelju zahtjeva, državama članicama i Komisiji dostavila zaključak (2) o tome može li se očekivati da aktivna tvar Beauveria bassiana soj PPRI 5339 ispunjava mjerila za odobravanje predviđena u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Agencija je svoj zaključak stavila na raspolaganje javnosti.

(6)

Komisija je 24. listopada 2018. Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje dostavila nacrt izvješća o pregledu za tvar Beauveria bassiana soj PPRI 5339 i nacrt uredbe kojom se predviđa odobrenje tvari Beauveria bassiana soj PPRI 5339.

(7)

Za jednu ili više reprezentativnih uporaba najmanje jednog sredstva za zaštitu bilja koje sadržava tu aktivnu tvar, a posebno za uporabe koje su ispitane i detaljno opisane u izvješću o pregledu, utvrđeno je da su mjerila za odobravanje predviđena u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 ispunjena.

(8)

Stoga je primjereno odobriti tvar Beauveria bassiana soj PPRI 5339.

(9)

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 6. te s obzirom na postojeća znanstvena i tehnička saznanja, potrebno je, međutim, utvrditi određene uvjete. Konkretno, primjereno je, prema potrebi, uključiti mjere za smanjenje rizika.

(10)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (3).

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje aktivne tvari

Aktivna tvar Beauveria bassiana soj PPRI 5339, kako je navedena u Prilogu I., odobrava se pod uvjetima utvrđenima u tom prilogu.

Članak 2.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. siječnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  EFSA (Europska agencija za sigurnost hrane), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Beauveria bassiana strain PPRI 5339 (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe aktivne tvari Beauveria bassiana soj PPRI 5339 kao pesticida). EFSA Journal 2018.; 16(4):5230, 18 str. doi:10.2903/j.efsa.2018.5230.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).


PRILOG I.

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

Beauveria bassiana soj PPRI 5339

Referentni broj u Zbirci kultura službe za istraživanja u području poljoprivrede (NRRL) međunarodnog depozitorija: NRRL 50757

Nije primjenjivo

Najveća razina beauvericina: 0,5 mg/kg

20. veljače 2019.

20. veljače 2029.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o pregledu za tvar Beauveria bassiana soj PPRI 5339, a posebno njegovi dodaci I. i II.

U toj ukupnoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na sljedeće:

udio metabolita beauvericina na temelju studije o roku valjanosti nakon pohranjivanja pripravka (ili više njih) koji sadržava tvar B. bassiana soj PPRI 5339,

utjecaj na oprašivače uvedene u staklenike nakon izloženosti pripravku (ili više njih) koji se razlikuje od pripravka navedenog u potporu ovom zahtjevu,

zaštitu korisnika sredstva i djelatnika, uzimajući u obzir to da se smatra da tvar B. bassiana soj PPRI 5339, kao i svaki drugi mikroorganizam, može uzrokovati preosjetljivost.

Strogo održavanje ekoloških uvjeta i analiza kontrole kvalitete tijekom proizvodnog postupka kako bi se osiguralo poštovanje graničnih vrijednosti mikrobiološke kontaminacije iz radnog dokumenta SANCO/12116/2012 (2).

Uvjeti uporabe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.

(2)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.


PRILOG II.

U dijelu B Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 dodaje se sljedeći unos:

„131

Beauveria bassiana soj PPRI 5339

Referentni broj u Zbirci kultura službe za istraživanja u području poljoprivrede (NRRL) međunarodnog depozitorija: NRRL 50757

Nije primjenjivo

Najveća razina beauvericina: 0,5 mg/kg

20. veljače 2019.

20. veljače 2029.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o pregledu za tvar Beauveria bassiana soj PPRI 5339, a posebno njegovi dodaci I. i II.

U toj ukupnoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na sljedeće:

udio metabolita beauvericina na temelju studije o roku valjanosti nakon pohranjivanja pripravka (ili više njih) koji sadržava tvar B. bassiana soj PPRI 5339,

utjecaj na oprašivače uvedene u staklenike nakon izloženosti pripravku (ili više njih) koji se razlikuje od pripravka navedenog u potporu ovom zahtjevu,

zaštitu korisnika sredstva i djelatnika, uzimajući u obzir to da se smatra da tvar B. bassiana soj PPRI 5339, kao i svaki drugi mikroorganizam, može uzrokovati preosjetljivost.

Strogo održavanje ekoloških uvjeta i analiza kontrole kvalitete tijekom proizvodnog postupka kako bi se osiguralo poštovanje graničnih vrijednosti mikrobiološke kontaminacije iz radnog dokumenta SANCO/12116/2012 (*1).

Uvjeti uporabe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika.


(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.”


Top