EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0145

Uredba Komisije (EU) 2019/145 оd 30. siječnja 2019. o ispravku nizozemske jezične verzije Uredbe (EU) br. 68/2013 o Katalogu krmiva (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/607

OJ L 27, 31.1.2019, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/145/oj

31.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 27/11


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/145

оd 30. siječnja 2019.

o ispravku nizozemske jezične verzije Uredbe (EU) br. 68/2013 o Katalogu krmiva

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, direktiva Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ (1), a posebno njezin članak 26. stavak 3.,

budući da:

(1)

Nizozemska jezična verzija Uredbe Komisije (EU) br. 68/2013 (2) sadržava pogrešku u unosima 13.8.1. i 13.8.2. u dijelu C Priloga u pogledu upućivanja na sastojak krmiva koji bi trebalo navesti na deklaraciji. Pogrešno upućivanje na „vlagu” umjesto na „kalij” utječe na područje primjene određenih obveza gospodarskih subjekata.

(2)

Nizozemsku jezičnu verziju Uredbe (EU) br. 68/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti. To ne utječe na ostale jezične verzije.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

(ne odnosi se na verziju na hrvatskom jeziku)

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. siječnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 229, 1.9.2009., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 68/2013 od 16. siječnja 2013. o Katalogu krmiva (SL L 29, 30.1.2013., str. 1.).


Top