EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2043

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2043 оd 18. prosinca 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1153 radi objašnjenja uvjeta ispitivanja WLTP-om i omogućivanja praćenja podataka o homologaciji (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/8459

OJ L 327, 21.12.2018, p. 58–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2043/oj

21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/58


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2043

оd 18. prosinca 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/1153 radi objašnjenja uvjeta ispitivanja WLTP-om i omogućivanja praćenja podataka o homologaciji

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice smanjenju emisija CO2 iz lakih vozila (1), a posebno njezin članak 13. stavak 7. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Kako bi se u obzir uzela razlika u razini emisija CO2 utvrđenih prema Novom europskom voznom ciklusu (NEDC) i prema novom Globalno usklađenom ispitnom postupku za laka vozila (WLTP), Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1153 (2) utvrđena je metodologija za utvrđivanje korelacije između vrijednosti emisija CO2 u odnosu na osobne automobile.

(2)

Rezultatima metodologije za utvrđivanje korelacije trebalo bi osigurati da su zahtjevi za smanjenje utvrđeni u Uredbi (EZ) br. 443/2009 jednako strogi u okviru starog i novog ispitnog postupka. Homologacijska tijela i tehničke službe trebale bi zajedno s proizvođačima stremiti osiguravanju da se ispitivanja WLTP-om i NEDC-om provedena za potrebe ove Uredbe vrše u uvjetima ispitivanja koji su usporedivi i usklađeni s ciljem ove Uredbe.

(3)

U tu svrhu potrebno je objasniti određene aspekte uvjeta ispitivanja WLTP-om koji bi se trebali primjenjivati za utvrđivanje korelacije s ciljem osiguravanja podataka o praćenju emisija CO2 prema WLTP-u i NEDC-u za vozila prvi put registrirana 2020. Ta bi se objašnjenja trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje postupak i zahtjeve utvrđene u Uredbi Komisije (EU) 2017/1151 (3) te tako da ne utječu na valjanost homologacija dodijeljenih na toj osnovi.

(4)

Potrebno je 2020. utvrditi i razliku između vrijednosti emisija CO2 koje su deklarirali proizvođači za potrebe homologacije u pogledu emisija i vrijednosti izmjerenih u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151. Proizvođači bi stoga trebali biti obvezni izračunati i prijaviti Komisiji vrijednosti emisija CO2 prema WLTP-u za sve nove osobne automobile registrirane u kalendarskoj godini 2020. upotrebljavajući vrijednosti mjerenja za vozilo H i vozilo L kao ulazne vrijednosti interpolacijske metode.

(5)

Za ograničeni broj interpolacijskih porodica 2020. bit će dostupne samo vrijednosti mjerenja za vozilo H. Broj tih porodica trebalo bi pomno pratiti, a Komisija bi trebala razmotriti njihovo isključivanje iz izračuna referentnih podataka za 2020. ako dođe do znatnog porasta broja takvih porodica u odnosu na stanje iz 2018.

(6)

Trebalo bi poboljšati transparentnost ispitivanja emisija, a podaci o ispitivanjima WLTP-om i o korelacijskim rezultatima trebali bi stoga biti stavljeni Komisiji na raspolaganje. Tako će se Komisiji omogućiti da brzo utvrdi i riješi otvorena pitanja i moguće nedosljednosti povezane s provedbom postupaka. Stoga bi trebalo ispuniti matricu ulaznih podataka za svako izvršeno ispitivanje WLTP-om i cijelu je dostaviti Komisiji u okviru razmjene podataka za korelacijski alat. Kako bi se osigurala povjerljivost, datoteka s ulaznim podacima za prijenos trebala bi biti enkribirana.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2017/1153 mijenja se kako slijedi:

(1)

Dodaje se sljedeći članak 7.a:

„Članak 7.a

Izvješćivanje o rezultatima ispitivanja WLTP-om

1.   Proizvođači izračunavaju kombiniranu vrijednost CO2 za svaki novi osobni automobil registriran 2020. u skladu s formulom iz drugog podstavka točke 3.2.3.2.4. Podpriloga 7. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 gdje se vrijednosti MCO2-H i MCO2-L za predmetnu interpolacijsku porodicu zamjenjuju vrijednostima MCO2,C,5 preuzetima iz točaka 2.5.1.1.3. (vozilo H) i 2.5.1.2.3. (vozilo L) certifikata o EZ homologaciji tipa, kako je navedeno u obrascu u Dodatku 4. Prilogu I. Uredbi (EU) 2017/1151.

Ako se kombinirane emisije CO2 za pojedino vozilo utvrđuju upućivanjem samo na vozilo H, proizvođači dostavljaju vrijednost MCO2,C,5 preuzetu iz točke 2.5.1.1.3. (vozilo H) certifikata o EZ homologaciji tipa.

Proizvođači dostavljaju Komisiji te vrijednosti emisija CO2 zajedno s vrijednostima MCO2,C,5 upotrijebljenima za izračun najkasnije tri mjeseca nakon što je Komisija primila obavijest o privremenim podacima za 2020. učitavanjem tih podataka u račun proizvođača u bazi poslovnih podataka Europske agencije za okoliš.

2.   Ako podaci iz stavka 1. ne budu podneseni u navedenom roku, Komisija uzima vrijednost navedenu u točki 2.5.1.2.3. certifikata o EZ homologaciji tipa kao vrijednost kombiniranih emisija CO2 za potrebe stavka 1. za sva novoregistrirana vozila u interpolacijskoj porodici za koju je certifikat o homologaciji tipa izdan te, ako je primjenjivo, vrijednost navedenu u točki 2.5.1.1.3. za porodice za koje su dostupne samo vrijednosti mjerenja za vozilo H.

3.   Komisija prati broj interpolacijskih porodica za koje su emisije CO2 određene samo upućivanjem na vozilo H za svakog proizvođača te, ako je došlo do porasta broja takvih porodica u odnosu na stanje iz 2018., ocjenjuje utjecaj tog porasta na izračun iz stavka 1. i, ako je primjereno, isključuje te porodice iz tog izračuna.”

(2)

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeću se sljedeće točke 2.2.a i 2.2.b:

„2.2.a   Uvjeti ispitivanja WLTP-om

Da bi se ispitivanje WLTP-om smatralo relevantnim u skladu s točkom 2.2. i za potrebe utvrđivanja ulaznih podataka iz točke 2.4. primjenjuju se uvjeti ispitivanja iz Priloga XXI. Uredbi 2017/1151 uz sljedeća podrobna objašnjenja:

(a)

korekcija rezultata ispitivanja WLTP-om za masene emisije CO2 u skladu s Dodatkom 2. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 primjenjuje se na sve takve rezultate ispitivanja neovisno o odredbama točke 3.4.4.(a) tog dodatka;

(b)

ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz Uredbe (EU) 2017/1151, ako je ispitno vozilo opremljeno tehnologijama koje utječu na njegove emisije CO2 uključujući, ali ne isključivo, one iz točaka od 42. do 50. matrice ulaznih podataka navedene u točki 2.4. a koje su namijenjene za rad tijekom ispitivanja, te su tehnologije u radu tijekom ispitivanja vozila bez obzira na primijenjeni ispitni postupak, odnosno NEDC ili WLTP;

(c)

ako je ispitno vozilo opremljeno automatskim mjenjačem, bez obzira na primijenjeni ispitni postupak upotrebljava se isti način rada koji može odabrati vozač. Ako se u ispitivanjima WLTP-om upotrebljavaju najbolji i najgori slučaj u skladu s točkom 1.2.(c) Dodatka 6. Podprilogu 8. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151, najgori slučaj upotrebljava se kao ulazni podatak korelacijskog alata, kao i za svako fizičko ispitivanje NEDC-om;

(d)

ako je ispitno vozilo opremljeno ručnim mjenjačem, pojam nmin_drive_set mora biti kako je definirano u formuli u točki (k) (3) stavka 2. Podpriloga 2. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151.

Uz odobrenje homologacijskog tijela ili, ako je primjenjivo, tehničke službe, proizvođač može različito računati točke promjena stupnjeva prijenosa, pod uvjetom da je to opravdano s obzirom na vozna svojstva vozila te da dodatna sigurnosna margina za snagu primijenjena u skladu s točkom 3.4. Podpriloga 2. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 nije veća od 20 %.

Uvjeti navedeni u točkama od (a) do (d) primjenjuju se za svrhu utvrđivanja korelacije u skladu s ovom Uredbom te se njima ne dovode u pitanje odredbe utvrđene u Uredbi (EU) 2017/1151 i homologacije tipa dodijeljene u skladu s tom uredbom.

2.2.b   Primjenjivost uvjeta ispitivanja WLTP-om

Podrobna objašnjenja iz točke 2.2.a podtočaka od (a) do (d) primjenjuju se u skladu sa sljedećim:

(a)

za nova vozila od stupanja na snagu ove Uredbe;

(b)

za postojeće tipove vozila proizvođači, za tipove vozila koji obuhvaćaju vozila stavljena na tržište 2020., dostavljaju homologacijskom tijelu dokaze na temelju kojih ono potvrđuje da su pri homologacijskim ispitivanjima WLTP-om poštovani uvjeti ispitivanja iz točke 2.2.a podtočaka od (a) do (d).

U potvrdi se navode identifikator interpolacijske porodice i potvrde svih uvjeta ispitivanja iz podtočaka od (a) do (d). Homologacijsko tijelo izdaje potvrdu proizvođaču i osigurava da se potvrda evidentira i da se zahtjev Komisije može bez odgode staviti na raspolaganje.

Ako homologacijsko tijelo ne može potvrditi da je najmanje jedan predmetni uvjet ispitivanja poštovan, proizvođač osigurava izvršenje novog ispitivanja WLTP-om ili, prema potrebi, serije ispitivanja u skladu s Podprilogom 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 pod nadzorom homologacijskog tijela ili, prema potrebi, tehničke službe uz primjenu uvjeta ispitivanja navedenih u točki 2.2.a podtočkama od (a) do (d) za predmetnu interpolacijsku porodicu, uključujući novu korelaciju u skladu s ovom Uredbom.

Ako samo jedan uvjet ispitivanja iz točke 2.2.a podtočke (a) nije ispunjen, proizvođač može ispraviti vrijednost u matrici ulaznih podataka bez ponavljanja ispitivanja WLTP-om.

Homologacijsko tijelo ili, prema potrebi, nadležna tehnička služba evidentira rezultate ponovljenog ispitivanja ili korekcije te korelaciju u skladu sa stavkom 5. Priloga I., a potpuno izvješće korelacijskog alata na temelju ulaznih podataka iz ponovljenog ispitivanja prosljeđuje se Komisiji u skladu s točkom 3.1.1.2. najkasnije do 30. travnja 2021.”;

(b)

točka 2.4. mijenja se kako slijedi:

i.

u prvom stavku dodaje se sljedeća rečenica:

„Matrica ulaznih podataka ispunjava se za svako provedeno ispitivanje WLTP-om.”;

ii.

Tablica 1. mijenja se kako slijedi:

u unosu 56 tekst u stupcu „Napomene” zamjenjuje se sljedećim:

„Niz: podaci iz OBD-a i s dinamometra s valjcima, 1 Hz za OBD i 10 Hz za dinamometar s valjcima, preciznost 0,1 km/h”;

u unosu 57 tekst u stupcu „Napomene” zamjenjuje se sljedećim:

„Niz: 1 Hz. Za vozilo H i vozilo L (ako je primjenjivo) navodi se teoretski izračunata promjena stupnja prijenosa.”;

u unosu 61 tekst u stupcu „Napomene” zamjenjuje se sljedećim:

„Niz: 1 Hz (frekvencija uzorkovanja instrumenta 20 Hz), preciznost 0,1 A, vanjski mjerni uređaj sinkroniziran s dinamometrom s valjcima”;

unos 67 zamjenjuje se sljedećim:

„67

Faktor regeneracije Ki multiplikativni/aditivni za vozilo H i vozilo L

Dodatak 1. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Za vozila bez sustava s periodičnom regeneracijom ta je vrijednost 1.

dodaju se sljedeći novi unosi:

„69

Ogrjevna vrijednost goriva

kWh/l

Dodatak 2. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Vrijednost prema tablici A6. Dodatak 2/1 iz Uredbe (EU) 2017/1151

70

Potrošnja goriva za ispitivanje WLTP-om za vozilo H i vozilo L

l/100 km

stavak 6. Podpriloga 7. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

nekorigirana potrošnja goriva za ispitivanje tipa 1

71

Nazivni napon REESS-a

V

Prema normi DIN EN 60050-482

Za niskonaponski akumulator kako je opisano u Dodatku 2. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

72

Faktor korekcije porodice po ATCT-u

Podprilog 6.a Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Faktor korekcije porodice po ATCT-u (korekcija za 14 °C)

73

Korekcija brzine i udaljenosti ispitivanja WLTP-om

Uredba (EU) 2017/1151

Korekcija provedena?

0 = ne | 1 = da

74

Korekcija RCB ispitivanja WLTP-om

Dodatak 2. Podprilogu 6. Prilogu XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

Korekcija provedena?

0 = ne | 1 = da

75

Broj ispitivanja WLTP-om

1, 2 ili 3

 

Navedite jesu li podaci o ispitivanju iz prvog, drugog ili trećeg ispitivanja WLTP-om

76

Deklarirana vrijednost CO2 prema WLTP-u za vozilo H i/ili vozilo L

g/km

deklaracija proizvođača

Deklarirana vrijednost WLTP-a za vozilo H i vozilo L. Vrijednost treba uključivati sve korekcije (ako je primjenjivo).

77

Izmjerena vrijednost CO2 prema WLTP-u korigirana za vozilo H i/ili vozilo L

g/km

Vrijednosti MCO2,C,5 iz Dodatka 4. Prilogu I. Uredbi (EU) 2017/1151

Kombinirane izmjerene emisije CO2 za vozilo H i vozilo L poslije svih primjenjivih korekcija. U slučaju 2 ili 3 ispitivanja WLTP-om unose se svi izmjereni rezultati.

78

Ponovljeno ispitivanje WLTP-om

Točka 2.2.b podtočka (b) Priloga I.

Navesti za koje je uvjete ispitivanja iz točke 2.2.a podtočaka od (a) do (d) Priloga I. ponovljeno ispitivanje.

(c)

točka 3.1.1.1. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) briše se;

ii.

u točki (c) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

ulazne podatke iz točke 2.4.”;

iii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Sažetak iz točke (c) enkribira se kako bi se osigurala povjerljivost.”;

(d)

točka 3.1.1.2. zamjenjuje se sljedećim:

„3.1.1.2.   Potpuna korelacijska datoteka

Nakon što je izvorno izvješće s izlaznim podacima korelacijskog alata izdano u skladu s točkom 3.1.1.1., homologacijsko tijelo ili, prema potrebi, ovlaštena tehnička služba učitava sažetak iz točke 3.1.1.1. podtočke (c) na poslužitelj Komisije koji pošiljatelju šalje odgovor (pri čemu se kopija šalje relevantnim službama Komisije) koji sadržava slučajno generiran cijeli broj od 0 do 99 i kontrolni identifikacijski broj sažetka koji nedvojbeno povezuje taj broj s izvornim izvješćem s izlaznim podacima koje je digitalno potpisao poslužitelj Komisije.

Potpuno izvješće korelacijskog alata izrađuje homologacijsko tijelo ili, prema potrebi, ovlaštena tehnička služba, a ono sadržava izvorno izvješće s izlaznim podacima korelacijskog alata iz točke 3.1.1.1. i odgovor poslužitelja Komisije. Homologacijsko tijelo održava datoteku kao ispitno izvješće u skladu s Prilogom VIII. Direktivi 2007/46/EZ.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. točka 2. podtočke (c) i (d) primjenjuju se od 1. veljače 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 140, 5.6.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1153 od 2. lipnja 2017. o utvrđivanju metodologije za određivanje korelacijskih parametara nužnih za uzimanje u obzir promjene regulatornog ispitnog postupka i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1014/2010 (SL L 175, 7.7.2017., str. 679.).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).


Top