EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2034

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2034 оd 18. listopada 2018. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021.

C/2018/6789

OJ L 327, 21.12.2018, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; stavljeno izvan snage 32019R2239 . Latest consolidated version: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/2034/oj

21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2034

оd 18. listopada 2018.

o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6. i članak 18. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Cilj Uredbe (EU) br. 1380/2013 postupno je napuštanje prakse odbacivanja ulova u svim vrstama ribolova Unije uvođenjem obveze iskrcavanja ulova za vrste koje podliježu ograničenjima ulova.

(2)

Kako bi se provela obveza iskrcavanja, člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisiji su dodijeljene ovlasti za donošenje planova za odbačeni ulov s pomoću delegiranog akta za početno razdoblje od najviše tri godine, koje se može produljiti za dodatno razdoblje od ukupno tri godine, na temelju zajedničkih preporuka koje izrađuju države članice uz savjetovanje s relevantnim savjetodavnim vijećima.

(3)

Na temelju zajedničke preporuke koju su Komisiji dostavile Belgija, Španjolska, Francuska, Irska, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2438 (2) uspostavljen je plan za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2016.–2018. Ta je Uredba stavljena izvan snage i zamijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/2375 (3).

(4)

Kako je predloženo u novoj zajedničkoj preporuci koju su dostavile Belgija, Španjolska, Francuska, Irska, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina, Delegiranom uredbom (EU) 2016/2375 uspostavljen je plan za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2017.–2018. Ta je Uredba stavljena izvan snage i zamijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/46 (4).

(5)

Na temelju zajedničke preporuke koju su dostavile Belgija, Španjolska, Francuska, Irska, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/46 uspostavljen je plan za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih i dubokomorskih vrsta u sjeverozapadnim vodama za 2018.

(6)

Belgija, Španjolska, Francuska, Irska, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina imaju izravan upravljački interes u ribarstvu u sjeverozapadnim vodama. Nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za sjeverozapadne vode i Savjetodavnim vijećem za ribolov pelagičnih vrsta te su države članice 31. svibnja 2018. Komisiji dostavile novu zajedničku preporuku o planu za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021. Zajednička preporuka izmijenjena je 30. kolovoza 2018.

(7)

Znanstveni doprinos dala su relevantna znanstvena tijela, a preispitao ga je Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) (5). O predmetnim mjerama raspravljalo se na sastanku stručne skupine održanom 11. rujna 2018., na kojem su sudjelovali predstavnici 28 država članica i Komisija te Europski parlament u svojstvu promatrača. STECF je utvrdio da stope preživljavanja jedinki za neke stokove, kao što je iverak zlatopjeg, možda nisu tako pouzdane kao za druge vrste. Međutim, Komisija je uzela u obzir relativan učinak tog izuzeća na cjelokupni stok, a ne na jedinke, i potrebu da se nastavi ribolovna aktivnost radi prikupljanja podataka kako bi se odgovorilo na primjedbe STECF-a. Komisija smatra da bi bilo pragmatično i razborito upravljanju ribarstvom pristupiti tako da se u slučajevima u kojima je relativna količina odbačenog mrtvog ulova relativno niska privremeno odobre izuzeća pod pretpostavkom da bi se u suprotnom onemogućilo potrebno prikupljanje podataka neophodnih za pravilno i informirano upravljanje odbačenim ulovom s obzirom na potpuno stupanje na snagu obveze iskrcavanja.

(8)

Delegirana uredba (EU) 2018/46 sadržavala je izuzeće od obveze iskrcavanja na temelju stope preživljavanja, u skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013, za škampa ulovljenog vršama, klopkama ili košarama na potpodručjima ICES-a 6 i 7, i to na temelju znanstvenih dokaza o stopama preživljavanja. Ti su dokazi ispitani prethodnih godina i STECF je zaključio (6) da je izuzeće utemeljeno. U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se nastavak primjene tog izuzeća. Stoga, budući da se okolnosti nisu promijenile, to izuzeće bi se trebalo nastaviti primjenjivati i u razdoblju 2019.–2021.

(9)

Delegirana uredba (EU) 2018/46 sadržavala je izuzeće na temelju stope preživljavanja za lista ispod minimalne referentne veličine za očuvanje ulovljenog povlačnim mrežama sa širilicama veličine oka mrežnog tega 80–99 mm u zoni 7d unutar šest nautičkih milja od obale i izvan potvrđenih rastilišta, i to na temelju znanstvenih dokaza o stopama preživljavanja odbačenog ulova. Ti su dokazi ispitani prethodnih godina i STECF je zaključio (7) da su dostatni. U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se nastavak primjene tog izuzeća. STECF je istaknuo da nisu dostavljene nikakve nove informacije o lokacijama rastilišta (8). Budući da trenutačno nema potvrđenih rastilišta, izuzeće se može uključiti u novi plan za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021., ali bi države članice trebale dostaviti relevantne informacije čim se takva područja utvrde.

(10)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se izuzeće na temelju stope preživljavanja za škampa ulovljenog pridnenom povlačnom mrežom (koćom) veličine oka mrežnog tega od najmanje 100 mm i za škampa ulovljenog pridnenom povlačnom mrežom (koćom) veličine oka mrežnog tega 70–99 mm u kombinaciji sa selektivnim alatima (ribolov alatima iz kategorija TR1 i TR2) na potpodručju ICES-a 7. Države članice dostavile su znanstvene dokaze kako bi dokazale stope preživljavanja odbačenog ulova škampa u toj vrsti ribolova. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio da je u okviru studije o stopi preživljavanja u ribolovu ostvarenom povlačnom mrežom Seltra prikupljeno dovoljno podataka, ali je i dalje teško procijeniti ukupan učinak na ekstenzivan ribolov škampa drugim ribolovnim alatima. STECF je napomenuo da relativno visoka stopa preživljavanja neovisno o alatu podrazumijeva relativno nisku stopu odbacivanja ulova u toj vrsti ribolova. Stoga bi to izuzeće trebalo obuhvatiti novim planom za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021.

(11)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se izuzeće na temelju stope preživljavanja za škampa ulovljenog u zoni ICES-a 6a, unutar dvanaest nautičkih milja od obale, s pomoću povlačnih mreža sa širilicama veličine oka mrežnog tega 80–110 mm u kombinaciji sa selektivnim alatima. Države članice dostavile su znanstvene dokaze kako bi dokazale stope preživljavanja odbačenog ulova škampa u toj vrsti ribolova. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio da je studija o stopi preživljavanja pouzdana i da upućuje na relativno visoku stopu preživljavanja. Stoga bi to izuzeće trebalo obuhvatiti novim planom za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021.

(12)

Za voline i raže ulovljene svim alatima na potpodručjima ICES-a 6 i 7 detaljni znanstveni dokazi o stopama preživljavanja nisu dostupni za sve segmente flote i kombinacije na koje se primjenjuje izuzeće. Međutim, smatra se da su stope preživljavanja, uz nekoliko iznimaka, uglavnom pouzdane, iako su potrebni detaljniji podaci. Radi prikupljanja tih podataka ribolov bi se trebao nastaviti, stoga Komisija smatra da bi izuzeće trebalo odobriti, ali bi države članice trebale imati obvezu podnošenja relevantnih podataka kako bi se STECF-u omogućilo da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća, a Komisiji da provede preispitivanje. Države članice koje imaju izravan upravljački interes trebale bi u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja svake godine dostaviti sljedeće: (a) plan izrađen u cilju povećanja stope preživljavanja i uklanjanja nedostataka u podacima koje utvrdi STECF, koji će STECF svake godine ocjenjivati, (b) godišnja izvješća o napretku i svim izmjenama ili prilagodbama programa za povećanje stope preživljavanja.

(13)

Pri razmatranju stopa preživljavanja volina i raža utvrđeno je da mala raža (Leucoraja naevus) ima znatno nižu stopu preživljavanja u odnosu na druge vrste, s time da su znanstvene spoznaje za tu vrstu manje pouzdane. Međutim, potpunim isključivanjem te vrste iz izuzeća spriječio bi se njezin ribolov, a time i kontinuirano prikupljanje preciznih podataka. Stoga Komisija smatra da bi to izuzeće trebalo odobriti samo za jednu godinu i da bi hitno trebalo provesti nove studije te izraditi poboljšane mjere za povećanje stope preživljavanja i dostaviti ih STECF-u na ocjenu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019.

(14)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se izuzeće na temelju stope preživljavanja za iverka zlatopjega ulovljenog trostrukim mrežama stajaćicama ili povlačnim mrežama sa širilicama u zonama ICES-a 7d, 7e, 7f i 7 g. Radi dokazivanja stope preživljavanja iverka zlatopjega u toj vrsti ribolova države članice pružile su znanstvene dokaze. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio da je studija o stopi preživljavanja pouzdana i da upućuje na relativno visoku stopu preživljavanja. Stoga bi to izuzeće trebalo obuhvatiti novim planom za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021.

(15)

U novoj zajedničkoj preporuci predlažu se izuzeća na temelju stope preživljavanja za iverka zlatopjega ulovljenog u zonama ICES-a 7a–7k plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom najveće snage motora od 221 kW, najveće duljine od 24 metara, kada love unutar 12 nautičkih milja i uz trajanje tegljenja od najviše 1 sat i 30 minuta te plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom snage motora veće od 221 kW, koja upotrebljavaju slipnu kuku ili plohu za otpuštanje pridnenog materijala. Države članice dostavile su znanstvene dokaze kako bi dokazale stope preživljavanja za iverka zlatopjega ulovljenog u toj vrsti ribolova. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio da je kvaliteta znanstvenih informacija dostatna. Međutim, STECF je istaknuo da u podacima nisu obuhvaćene sve predmetne države članice te da na stopu preživljavanja za te vrste ribolova utječu mnogi čimbenici i vrlo je promjenjiva. STECF je nadalje utvrdio da zbog te promjenjivosti nije moguće pouzdano ocijeniti kakav bi učinak izuzeće vjerojatno imalo. U tim bi okolnostima izuzeće trebalo biti ograničeno na jednu godinu kako bi se podaci i dalje mogli prikupljati, a države članice trebale bi imati obvezu podnošenja relevantnih podataka kako bi se STECF-u omogućilo da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća, a Komisiji da provede preispitivanje. Stoga bi to izuzeće trebalo uključiti u plan za odbačeni ulov do 31. prosinca 2019., a predmetne države članice trebale bi provesti dodatna ispitivanja i dostaviti informacije STECF-u na ocjenu u najkraćem mogućem roku, najkasnije do 31. svibnja 2019.

(16)

U novoj zajedničkoj preporuci predlaže se izuzeće na temelju stope preživljavanja za vrste ulovljene vršama, klopkama i košarama u sjeverozapadnim vodama (potpodručja ICES-a 5, 6 i 7). Države članice dostavile su znanstvene dokaze kako bi dokazale stope preživljavanja za vrste ulovljene u toj vrsti ribolova. Dokazi su dostavljeni STECF-u, koji je zaključio da je vjerojatno da su stope preživljavanja vrsta odbačenih u ribolovu vršama i klopkama znatne. Stoga se to izuzeće može uključiti u novi plan za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021.

(17)

Delegirana uredba (EU) 2018/46 sadržavala je izuzeće de minimis od obveze iskrcavanja za određene vrste ribolova. Dokaze koje su dostavile države članice preispitao je STECF (9) i zaključio da su u dokumentima koje su dostavile države članice navedeni obrazloženi argumenti u prilog tome da je teško postići daljnja povećanja selektivnosti i/ili u pogledu nerazmjernih troškova rukovanja neželjenim ulovima, koji su u nekim slučajevima potkrijepljeni kvalitativnom procjenom troškova. S obzirom na prethodno navedeno i činjenicu da se okolnosti nisu promijenile primjereno je nastaviti s primjenom izuzeća de minimis, u skladu s postotcima predloženima u novoj zajedničkoj preporuci, za sljedeće vrste:

pišmolja ulovljenog plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagičnim povlačnim mrežama (OTM, PTM) i povlačnim mrežama s gredom (BT2) veličine oka mrežnog tega 80–119 mm u zoni ICES-a 7d,

pišmolja ulovljenog plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagičnim povlačnim mrežama (OTM, PTM) i povlačnim mrežama s gredom (BT2) veličine oka mrežnog tega 80–119 mm u zonama ICES-a 7b–c i 7e–k,

lista ulovljenog plovilima koja se koriste alatom TBB povećane selektivnosti s veličinom oka mrežnog tega 80–119 mm u zonama ICES-a 7d, 7e, 7f, 7 g i 7h,

lista ulovljenog plovilima koja se koriste trostrukim i jednostrukim mrežama stajaćicama za ribolov lista u zonama ICES-a 7d, 7e, 7f i 7 g.

(18)

U novoj zajedničkoj preporuci predlažu se izuzeća de minimis od obveze iskrcavanja za sljedeće vrste:

koljaka ulovljenog plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm u zonama ICES-a 7b–c i 7e–7k,

bakalara ulovljenog plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm u zonama ICES-a 7b–c i 7e–7k,

šaruna ulovljenog plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom na potpodručju ICES-a 6 i u zonama ICES-a 7b–7k,

skušu ulovljenu plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom na potpodručju ICES-a 6 i u zonama ICES-a 7b–7k.

(19)

STECF je preispitao dokaze država članica o novim izuzećima de minimis u pogledu koljaka, bakalara, šaruna i skuše ulovljenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom te zaključio (10) da je potrebno pribaviti dodatne informacije. S obzirom na potrebu za nastavljanjem ribolovnih aktivnosti i prikupljanja podataka kako bi se te informacije pribavile, pojedinačna izuzeća za svaku vrstu trebala bi biti ograničena na jednu godinu, a države članice trebale bi imati obvezu podnošenja relevantnih informacija kako bi se STECF-u omogućilo da u potpunosti ocijeni utemeljenost izuzeća, a Komisiji da provede preispitivanje. Predmetne države članice trebale bi provesti dodatna ispitivanja i u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 31. svibnja 2019., dostaviti informacije STECF-u na ocjenu. Stoga bi se ta izuzeća trebala primjenjivati privremeno, do 31. prosinca 2019.

(20)

Kako bi se osigurala pouzdana procjena količina odbačenog ulova za potrebe utvrđivanja ukupnog dopuštenog ulova (TAC), države članice trebale bi, u slučajevima u kojima se izuzeće de minimis temelji na ekstrapolaciji situacija za koje su na raspolaganju ograničene informacije i djelomičnih informacija o floti, osigurati pružanje točnih i provjerljivih podataka za cijelu flotu na koju se primjenjuje ta odredba de minimis.

(21)

U skladu s člankom 15. stavkom 5. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013 planovi za odbačeni ulov mogu sadržavati i tehničke mjere za ribolov ili vrste na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja. Kako bi se povećala selektivnost alata i smanjili neželjeni ulovi u Keltskom i Irskome moru, primjereno je planom obuhvatiti određene selektivne mjere za ribolov pridnenih vrsta. STECF je na temelju informacija koje su dostavile države članice zaključio da su predložene izmjene za povećanje selektivnosti u sjeverozapadnim vodama jedan od rijetkih pokušaja regionalnih skupina da se ublaže poteškoće u pogledu neželjenih ulova. Stoga bi tehničke mjere trebalo uključiti u plan za odbačeni ulov za razdoblje 2019.–2021.

(22)

Mjere predložene u novoj zajedničkoj preporuci u skladu su s člankom 15. stavkom 4., člankom 15. stavkom 5. točkom (c) i člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013, te se mogu uključiti u ovu Uredbu.

(23)

U skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je razmotrila ocjenu STECF-a i potrebu za time da države članice osiguraju potpunu provedbu obveze iskrcavanja od 1. siječnja 2019. U nekoliko slučajeva izuzeća zahtijevaju kontinuiranu ribolovnu aktivnost i prikupljanje podataka kako bi se odgovorilo na primjedbe STECF-a. U tim slučajevima Komisija smatra da bi bilo pragmatično i razborito upravljanju ribarstvom pristupiti tako da se privremeno odobre izuzeća pod pretpostavkom da bi se u suprotnom onemogućilo potrebno prikupljanje podataka neophodnih za pravilno i informirano upravljanje odbačenim ulovom s obzirom na potpuno stupanje na snagu obveze iskrcavanja.

(24)

Budući da je donesena nova zajednička preporuka, primjereno je Delegiranu uredbu (EU) 2018/46 staviti izvan snage.

(25)

Budući da mjere predviđene ovom Uredbom izravno utječu na planiranje ribolovne godine plovila Unije i na povezane gospodarske aktivnosti, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu neposredno nakon objave. Trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2019.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedba obveze iskrcavanja

Obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na ribolov pridnenih vrsta na potpodručju ICES-a 5 (osim potpodručja 5a i isključivo u vodama Unije na potpodručju 5b), 6 i 7 za razdoblje 2019.–2021. u skladu s ovom Uredbom.

Članak 2.

Definicije

1.   „Flamanska ploha” znači posljednji stožasti mrežasti dio povlačne mreže s gredom, čiji je stražnji dio izravno pričvršćen na saku. Gornji i donji mrežasti dio plohe moraju imati veličinu oka mrežnog tega od najmanje 120 mm, mjereno između čvorova, a kad se rastegne, ploha mora biti duga najmanje tri metra.

2.   „Ploha Seltra” znači selektivni uređaj:

(a)

koji se sastoji od gornje plohe veličine oka mrežnog tega od najmanje 270 mm (romboidno oko mrežnog tega), smještene u dio s četiri plohe i ugrađene uz omjer spajanja od tri mrežna oka od 90 mm na jedno mrežno oko od 270 mm, ili od gornje plohe veličine oka mrežnog tega od najmanje 140 mm (kvadratno oko mrežnog tega);

(b)

koji je dug najmanje 3 m;

(c)

koji je postavljen najviše 4 m od konopa za vezanje sake; i

(d)

koji je širok jednako kao gornji sloj povlačne mreže (tj. od ruba do ruba).

3.   „Selektivni uređaj Netgrid” znači selektivni uređaj koji se sastoji od dijela s četiri plohe umetnutog u povlačnu mrežu s dvije plohe s nagnutom površinom koju čini mreža romboidnog oka mrežnog tega od najmanje 200 mm, a vodi do izlaznog otvora na vrhu povlačne mreže.

4.   „Selektivni uređaj Netgrid centra CEFAS” znači selektivni uređaj Netgrid koji je izradio Centar za okoliš, ribarstvo i znanost o akvakulturi (CEFAS) za ulove škampa u Irskome moru;

5.   „Povlačna mreža s rešetkom za sortiranje” znači povlačna mreža opremljena mrežastom rešetkom kojoj je svrha smanjiti ulove bakalara, koljaka i pišmolja u ribolovu škampa.

6.   „Slipna kuka” znači izmijenjeni alat na povlačnim mrežama s gredom za ribolov pridnenih vrsta radi sprečavanja ulaženja kamenja, koje može oštetiti alat i ulove.

7.   „Ploha za otpuštanje pridnenog materijala” znači mrežna ploha većeg ili kvadratnog oka mrežnog tega ugrađena u donju plohu povlačne mreže, obično povlačne mreže s gredom, kojoj je svrha otpuštanje pridnenog materijala i otpada s morskog dna prije prelaska u saku.

8.   „Zaštićena zona Keltskog mora” znači vode unutar zona ICES-a 7f i 7g te dijela zone 7j koji se nalazi sjeverno od 50° S i istočno od 11° Z.

Članak 3.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za škampa

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na sljedeće:

(a)

škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog vršama, klopkama ili košarama (oznake alata (11): FPO i FIX) na potpodručjima ICES-a 6 i 7;

(b)

škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog pridnenim povlačnim mrežama (koćama) veličine oka mrežnog tega od najmanje 100 mm na potpodručju ICES-a 7;

(c)

škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog pridnenim povlačnim mrežama (koćama) veličine oka mrežnog tega 70–99 mm u kombinaciji s vrlo selektivnim alatima, kako je utvrđeno u članku 9. stavku 2. i članku 10. stavku 2. ove Uredbe, na potpodručju ICES-a 7;

(d)

škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog povlačnim mrežama sa širilicama veličine oka mrežnog tega 80–110 mm u kombinaciji s vrlo selektivnim alatima, kako je utvrđeno u članku 9. stavku 2. i članku 10. stavku 2. ove Uredbe, u zonama ICES-a 6a unutar dvanaest nautičkih milja od obale.

2.   Ako se škamp ulovljen u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah cijeli pustiti u more na području na kojem je ulovljen.

Članak 4.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za lista

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se u zoni ICES-a 7d unutar šest nautičkih milja od obale i izvan potvrđenih rastilišta na ulove lista (Solea solea) ispod minimalne referentne veličine za očuvanje ostvarene povlačnim mrežama sa širilicama (oznake alata: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT i TX) sa sakom veličine oka mrežnog tega 80–99 mm plovilima:

(a)

najveće duljine od 10 m i najveće snage motora od 221 kW; i

(b)

koja love u vodama dubine 30 m ili manje uz trajanje tegljenja od najviše 1 sat i 30 minuta.

2.   Ako se list ulovljen u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah pustiti u more.

Članak 5.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za voline i raže

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na ukupne dopuštene ulove volina i raža (Rajiformes) ostvarene svim ribolovnim alatima u sjeverozapadnim vodama (potpodručja ICES-a 6 i 7).

2.   Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja svake godine, dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog izuzeću iz stavka 1. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza svake godine.

3.   Izuzeće iz stavka 1. primjenjuje se na malu ražu do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019., dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog tom izuzeću. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza 2019.

4.   Ako se voline i raže ulovljene u slučajevima iz stavka 1. odbacuju, moraju se odmah pustiti u more, i to ispod morske površine.

Članak 6.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za iverka zlatopjega

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na sljedeće:

(a)

iverka zlatopjega (Pleuronectes platessa) ulovljenog u zonama ICES-a 7d, 7e, 7f i 7 g trostrukim mrežama stajaćicama;

(b)

iverka zlatopjega (Pleuronectes platessa) ulovljenog u zonama ICES-a 7d, 7e, 7f i 7 g povlačnim mrežama sa širilicama;

(c)

iverka zlatopjega (Pleuronectes platessa) ulovljenog u zonama ICES-a 7a–7k plovilima snage motora veće od 221 kW koja se koriste povlačnim mrežama s gredom (BT2) na koje je ugrađena slipna kuka ili ploha za otpuštanje pridnenog materijala;

(d)

iverka zlatopjega (Pleuronectes platessa) ulovljenog u zonama ICES-a 7a–7k plovilima koja se koriste povlačnim mrežama s gredom (BT2) najveće snage motora od 221 kW ili najveće duljine od 24 metara, koja su izgrađena za ribolov unutar 12 nautičkih milja od obale i uz prosječno trajanje tegljenja od najviše 1 sat i 30 minuta.

2.   Izuzeće iz stavka 1. točaka (c) i (d) primjenjuje se privremeno, do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019., dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog tim izuzećima. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo te informacije ocjenjuje do 1. kolovoza 2019.

3.   Ako se iverak zlatopjeg ulovljen u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah pustiti u more, i to ispod morske površine.

Članak 7.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja za vrste ulovljene vršama, klopkama i košarama

1.   Izuzeće na temelju stope preživljavanja iz članka 15. stavka 4. točke (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se na vrste ulovljene vršama, klopkama i košarama na potpodručju ICES-a 5 (osim potpodručja 5a i isključivo u vodama Unije na potpodručju 5b), 6 i 7.

2.   Ako se riba ulovljena u slučajevima iz stavka 1. odbacuje, mora se odmah pustiti u more.

Članak 8.

Izuzeća de minimis

1.   Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, sljedeće količine smiju se odbaciti u skladu s člankom 15. stavkom 5. točkom (c) te uredbe:

(a)

za pišmolja (Merlangius merlangus) do najviše 6 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. i do 5 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2020. i 2021. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagičnim povlačnim mrežama (OTM, PTM) i povlačnim mrežama s gredom (BT2) veličine oka mrežnog tega 80–119 mm u zoni ICES-a 7d;

(b)

za pišmolja (Merlangius merlangus) do najviše 6 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. i do 5 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2020. i 2021. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i potegačama veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagičnim povlačnim mrežama (OTM, PTM) i povlačnim mrežama s gredom (BT2) veličine oka mrežnog tega 80–119 mm u zonama ICES-a 7b–c i 7e–k;

(c)

za lista (Solea solea) do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova te vrste plovilima koja se koriste trostrukim i jednostrukim mrežama stajaćicama za ribolov lista u zonama ICES-a 7d, 7e, 7f i 7 g;

(d)

za lista (Solea solea) do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova te vrste plovilima koja se koriste alatom TBB povećane selektivnosti s veličinom oka mrežnog tega 80–119 mm opremljenim flamanskom plohom za ribolov lista u zonama ICES-a 7d, 7e, 7f, 7 g i 7h;

(e)

za koljaka (Melanogrammus aeglefinus) do najviše 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm u zonama ICES-a 7b–7c i 7e–7k;

(f)

za bakalara (Gadus morhua) 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm u zonama ICES-a 7b–7c i 7e–7k;

(g)

za šaruna (Trachurus spp.) do najviše 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom na potpodručju ICES-a 6 i u zonama ICES-a 7b-7k;

(h)

za skušu (Scomber scombrus) do najviše 7 % ukupnih godišnjih ulova te vrste 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama), potegačama i povlačnim mrežama s gredom na potpodručju ICES-a 6 i u zonama ICES-a 7b-7k.

2.   Izuzeća de minimis utvrđena u stavku 1. točkama od (e) do (h) primjenjuju se do 31. prosinca 2019. Države članice koje imaju izravan upravljački interes u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 31. svibnja 2019., dostavljaju dodatne znanstvene informacije u prilog tom izuzeću. Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo ocjenjuje dostavljene znanstvene informacije do 1. kolovoza 2019.

Članak 9.

Posebne tehničke mjere u zaštićenoj zoni Keltskog mora

1.   Ribarska plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama u zaštićenoj zoni Keltskog mora od 1. srpnja 2019. upotrebljavaju jednu od sljedećih vrsta alata:

(a)

saku veličine oka mrežnog tega od 110 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 120 mm (12);

(b)

saku T90 veličine oka mrežnog tega od 100 mm;

(c)

saku veličine oka mrežnog tega od 100 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 160 mm.

2.   Odstupajući od stavka 1., plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama i kojima više od 5 % ulova čini škamp upotrebljavaju jednu od sljedećih vrsta alata:

(a)

mrežnu plohu s kvadratnim okom mrežnog tega od 300 mm; ribarska plovila duljine preko svega manje od 12 metara mogu upotrebljavati mrežnu plohu s kvadratnim okom mrežnog tega od 200 mm;

(b)

plohu Seltra;

(c)

rešetku za sortiranje s razmakom između prečki od 35 mm kako je utvrđeno u Prilogu XIV.a Uredbi (EZ) br. 850/98 (13) ili sličan selektivni uređaj Netgrid;

(d)

saku veličine oka mrežnog tega od 100 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 100 mm.

3.   Odstupajući od stavka 1., plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama i kojima više od 55 % ulova čini pišmolj ili kojima više od 55 % ulova čine grdobina, oslić ili patarača zajedno upotrebljavaju jednu od sljedećih vrsta alata:

(a)

saku veličine oka mrežnog tega od 100 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 100 mm.

(b)

saku T90 veličine oka mrežnog tega od 90 mm i produžetak;

(c)

saku veličine oka mrežnog tega od 80 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 160 mm.

(d)

saku veličine oka mrežnog tega od 80 mm s mrežnim cilindrom kvadratnog oka mrežnog tega od 100 mm puta 2 metra.

4.   Odstupajući od stavka 1., plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama i kojima manje od 10 % ulova čini riba iz porodice mekušice (Gadidiae) u zoni ICES-a 7f istočno od 5° Z upotrebljavaju saku veličine oka mrežnog tega od 80 mm u koju je ugrađena mrežna ploha s kvadratnim okom mrežnog tega od 120 mm.

5.   Umjesto prethodno navedenih alata može se dodati selektivan alat ili uređaj za koji je STECF ocijenio da posjeduje jednake ili veće karakteristike selektivnosti za vrste bakalar, koljak i pišmolj.

Članak 10.

Posebne tehničke mjere u Irskome moru

1.   Ribarska plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama u zoni ICES-a 7a (Irsko more) od 1. siječnja 2019. usklađuju se s tehničkim mjerama iz stavaka 2., 3. i 4.

2.   Plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama sa sakom veličine oka mrežnog tega 70–100 mm te kojima više od 5 % ulova čini škamp upotrebljavaju jednu od sljedećih vrsta alata:

(a)

mrežnu plohu s kvadratnim okom mrežnog tega od 300 mm; ribarska plovila duljine preko svega manje od 12 metara mogu upotrebljavati mrežnu plohu s kvadratnim okom mrežnog tega od 200 mm;

(b)

plohu Seltra;

(c)

rešetku za sortiranje s razmakom između prečki od 35 mm kako je utvrđeno u Prilogu XIV.a Uredbi (EZ) br. 850/98;

(d)

selektivni uređaj Netgrid centra CEFAS;

(e)

povlačnu mrežu s rešetkom za sortiranje.

3.   Plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama i kojima više od 10 % ulova čine koljak, oslić i voline i raže zajedno upotrebljavaju jednu od sljedećih vrsta alata:

(a)

saku veličine oka mrežnog tega od 120 mm;

(b)

povlačnu mrežu za izbjegavanje usputnih ulova s plohama veličine oka mrežnog tega od 600 mm i sakom veličine oka mrežnog tega od 100 mm.

4.   Plovila koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili potegačama i kojima manje od 10 % ulova čine koljak, oslić i voline i raže zajedno upotrebljavaju saku veličine oka mrežnog tega od 100 mm s mrežnom plohom kvadratnog oka mrežnog tega od 100 mm. Ova odredba ne primjenjuje se na plovila kojima više od 30 % ulova čini škamp.

5.   Umjesto prethodno navedenih alata može se dodati selektivan alat ili uređaj za koji je STECF ocijenio da posjeduje jednake ili veće karakteristike selektivnosti za vrste bakalar, koljak i pišmolj.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2438 оd 12. listopada 2015. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama (SL L 336, 23.12.2015., str. 29.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2375 оd 12. listopada 2016. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama (SL L 352, 23.12.2016., str. 39.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/46 оd 20. listopada 2017. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih i dibokomorskih vrsta u sjeverozapadnim vodama za 2018. (SL L 7, 12.1.2018., str. 13.).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  Oznake alata iz ove Uredbe odnose se na oznake iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.). Za plovila čija je duljina preko svega (LOA) manja od 10 m oznake alata iz ove tablice odnose se na oznake iz FAO-ove klasifikacije ribolovnih alata.

(12)  Mrežne plohe s kvadratnim okom mrežnog tega ugrađuju se u skladu s člankom 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.).

(13)  Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.).


Top