EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1674

Odluka (EU) 2018/1674 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Saveznoj Republici Brazilu nad sjemenskim usjevima krmnog bilja i sjemenskim usjevima žitarica i o jednakovrijednosti sjemena krmnog bilja i sjemena žitarica proizvedenog u Saveznoj Republici Brazilu te u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Republici Moldovi nad sjemenskim usjevima žitarica, sjemenskim usjevima povrća i sjemenskim usjevima uljarica i predivog bilja i o jednakovrijednosti sjemena žitarica, sjemena povrća i sjemena uljarica i predivog bilja proizvedenog u Republici Moldovi

PE/32/2018/REV/1

OJ L 284, 12.11.2018, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1674/oj

12.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 284/31


ODLUKA (EU) 2018/1674 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. listopada 2018.

o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Saveznoj Republici Brazilu nad sjemenskim usjevima krmnog bilja i sjemenskim usjevima žitarica i o jednakovrijednosti sjemena krmnog bilja i sjemena žitarica proizvedenog u Saveznoj Republici Brazilu te u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Republici Moldovi nad sjemenskim usjevima žitarica, sjemenskim usjevima povrća i sjemenskim usjevima uljarica i predivog bilja i o jednakovrijednosti sjemena žitarica, sjemena povrća i sjemena uljarica i predivog bilja proizvedenog u Republici Moldovi

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 2003/17/EZ (3) predviđa se da se pregledi na terenu koji se provode nad određenim sjemenskim usjevima u trećim zemljama navedenima na popisu u određenim uvjetima smatraju jednakovrijednima pregledima usjeva na terenu koji se provode u skladu s pravom Unije i da se sjeme određenih vrsta krmnog bilja, žitarica, repe te uljarica i predivog bilja koje se proizvodi u tim zemljama u određenim uvjetima smatra jednakovrijednim sjemenu koje se proizvodi u skladu s pravom Unije.

(2)

Savezna Republika Brazil („Brazil”) je podnijela zahtjev Komisiji za priznavanje jednakovrijednosti njezina sustava za preglede na terenu sjemenskih usjeva krmnog bilja i sjemenskih usjeva žitarica, kao i sjemena krmnog bilja i sjemena žitarica koje se proizvodi i certificira u Brazilu.

(3)

Komisija je pregledala relevantno zakonodavstvo Brazila i, na temelju revizije sustava za službene kontrole i certificiranje sjemena krmnog bilja i žitarica u Brazilu provedene 2016. te njegove jednakovrijednosti sa zahtjevima Unije, objavila svoje nalaze u izvješću pod nazivom „Završno izvješće revizije provedene u Brazilu od 11. travnja 2016. do 19. travnja 2016. radi ocjenjivanja sustava za službene kontrole i certificiranje sjemena i njegove jednakovrijednosti sa zahtjevima Europske unije”.

(4)

Nakon provedene revizije zaključeno je da se pregledi na terenu nad sjemenskim usjevima, uzorkovanje, ispitivanje i službene naknadne kontrole sjemena krmnog bilja i žitarica provode primjereno te ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu II. Odluci 2003/17/EZ i odgovarajuće zahtjeve utvrđene u direktivama Vijeća 66/401/EEZ (4) i 66/402/EEZ (5). Nadalje, zaključeno je da su nacionalna tijela koja su nadležna za provedbu postupka certificiranja sjemena u Brazilu kompetentna i da djeluju primjereno.

(5)

Republika Moldova podnijela je zahtjev Komisiji za priznavanje jednakovrijednosti njezina sustava za preglede na terenu sjemenskih usjeva žitarica, sjemenskih usjeva povrća i sjemenskih usjeva uljarica i predivog bilja, kao i sjemena žitarica, sjemena povrća i sjemena uljarica i predivog bilja koje se proizvodi i certificira u Republici Moldovi.

(6)

Komisija je pregledala relevantno zakonodavstvo Republike Moldove i, na temelju revizije sustava za službene kontrole i certificiranje sjemena žitarica, povrća, uljarica i predivog bilja u Republici Moldovi provedene 2016. te njegove jednakovrijednosti sa zahtjevima Unije, objavila svoje nalaze u izvješću pod nazivom „Završno izvješće revizije provedene u Republici Moldovi od 14. lipnja 2016. do 21. lipnja 2016. radi ocjenjivanja sustava za službene kontrole i certificiranje sjemena i njegove jednakovrijednosti sa zahtjevima Europske unije”.

(7)

Nakon provedene revizije zaključeno je da se pregledi na terenu nad sjemenskim usjevima, uzorkovanje, ispitivanje i službene naknadne kontrole sjemena žitarica, povrća, uljarica i predivog bilja provode primjereno te ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu II. Odluci 2003/17/EZ i odgovarajuće zahtjeve utvrđene u direktivama Vijeća 66/402/EEZ, 2002/55/EZ (6) i 2002/57/EZ (7). Nadalje, zaključeno je da su nacionalna tijela koja su nadležna za provedbu certificiranja sjemena u Republici Moldovi kompetentna i da djeluju primjereno.

(8)

Stoga je primjereno priznati jednakovrijednost u pogledu pregleda usjeva na terenu koji se provode na sjemenskim usjevima krmnog bilja i sjemenskim usjevima žitarica u Brazilu i u pogledu sjemena krmnog bilja i sjemena žitarica koje se proizvodi u Brazilu i službeno su ga certificirala njegova tijela.

(9)

Također je primjereno priznati jednakovrijednost u pogledu pregleda usjeva na terenu koji se provode na sjemenskim usjevima žitarica, sjemenskim usjevima povrća i sjemenskim usjevima uljarica i predivog bilja u Republici Moldovi i u pogledu sjemena žitarica, sjemena povrća i sjemena uljarica i predivog bilja koje se proizvodi u Republici Moldovi i službeno su ga certificirala njezina tijela.

(10)

U Uniji postoji potražnja za uvozom sjemena povrća iz trećih zemalja, uključujući Republiku Moldovu. Stoga bi Odlukom 2003/17/EZ trebalo obuhvatiti službeno certificirano sjeme povrća iz Direktive 2002/55/EZ radi odgovora na potražnju za tim sjemenom koje potječe iz Republike Moldove, kao i iz ostalih trećih zemalja u budućnosti.

(11)

Uzimajući u obzir primjenjiva pravila Međunarodne udruge za ispitivanje sjemena (ISTA), primjereno je da dotična treća zemlja dostavi službenu izjavu da je sjeme uzorkovano i ispitano u skladu s odredbama utvrđenima u međunarodnim pravilima ISTA-e za ispitivanje sjemena („pravila ISTA-e”) s obzirom na narančaste međunarodne certifikate za sjemenske partije, te da sjemenske partije budu popraćene takvim certifikatom.

(12)

S obzirom na istek posebnog pokusa na uzorkovanju sjemena i analizi sjemena („Derogatory experiment on seed sampling and seed analysis”) iz Priloga V. dijela (A) Odluke o programima OECD-a za izdavanje certifikata o sortnosti sjemena u međunarodnom prometu koju je 28. rujna 2000. donijelo Vijeće Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), trebalo bi izbrisati svako upućivanje na taj pokus.

(13)

Trebalo bi izbrisati svako upućivanje na Hrvatsku kao treću zemlju, s obzirom na njezino pristupanje Uniji 2013.

(14)

Odluku 2003/17/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene Odluke 2003/17/EZ

Odluka 2003/17/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„Pregledi usjeva na terenu za sjemenske usjeve vrsta navedenih u Prilogu I. ovoj Odluci koji se provode u trećim zemljama navedenima u tom prilogu smatraju se jednakovrijednima pregledima na terenu koji se provode u skladu s direktivama 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ i 2002/57/EZ te Direktivom Vijeća 2002/55/EZ (*1) pod uvjetom da:

(*1)  Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 193, 20.7.2002., str. 33.).”;"

2.

članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Sjeme vrsta navedenih u Prilogu I. ovoj Odluci, proizvedeno u trećim zemljama navedenima u tom prilogu i koje su službeno certificirala tijela navedena u tom prilogu, smatra se jednakovrijednim sjemenu koje je u skladu s direktivama 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ i 2002/57/EZ, ako ispunjava uvjete utvrđene u točki B Priloga II. ovoj Odluci.”;

3.

članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Kad se jednakovrijedno sjeme ,ponovno označava i ponovno zatvara’ u Zajednici, u smislu Programâ OECD-a za izdavanje certifikata o sortnosti sjemena u međunarodnom prometu, analogno se primjenjuju odredbe direktiva 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ i 2002/57/EZ o ponovnom zatvaranju pakiranja proizvedenih u Zajednici.

Prvim se podstavkom ne dovode u pitanje pravila OECD-a koja se primjenjuju na takve aktivnosti.”;

(b)

u stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

za mala pakiranja EZ-a, u smislu direktiva 66/401/EEZ, 2002/54/EZ ili 2002/55/EZ.”;

4.

prilozi Odluci 2003/17/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 23. listopada 2018.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednica

K. EDTSTADLER


(1)  SL C 227, 28.6.2018., str. 76.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 11. rujna 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 9. listopada 2018.

(3)  Odluka Vijeća 2003/17/EZ od 16. prosinca 2002. o jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u trećim zemljama na sjemenskim usjevima i o jednakovrijednosti sjemena proizvedenog u trećim zemljama (SL L 8, 14.1.2003., str. 10.).

(4)  Direktiva Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (SL 125, 11.7.1966., str. 2298/66.).

(5)  Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica (SL 125, 11.7.1966., str. 2309/66.).

(6)  Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 193, 20.7.2002., str. 33.).

(7)  Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (SL L 193, 20.7.2002., str. 74.).


PRILOG

Prilozi I. i II. Odluci 2003/17/EZ mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

u tablici se abecednim redom umeću sljedeći unosi:

„BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EEZ

66/402/EEZ”

„MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EEZ

2002/55/EZ

2002/57/EZ”

(b)

u bilješci uz tablicu iz točke (a) abecednim redom umeću se sljedeći pojmovi: „BR – Brazil,”, „MD – Republika Moldova,”;

(c)

u bilješci uz tu tablicu briše se pojam „HR – Hrvatska,”;

2.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki A podtočki 1. dodaje se sljedeća alineja:

„—

sjemenu povrća, u slučaju vrsta iz Direktive 2002/55/EZ.”;

(b)

točka B mijenja se kako slijedi:

i.

u podtočki 1. prvom odlomku dodaje se sljedeća alineja:

„—

sjeme povrća, u slučaju vrsta iz Direktive 2002/55/EZ.”;

ii.

u podtočki 2.1 iza treće alineje umeće se sljedeća alineja:

„—

Direktiva 2002/55/EZ, Prilog II.,”;

iii.

podtočka 2.2 zamjenjuje se sljedećim:

„2.2

S ciljem ispitivanja radi provjere jesu li ispunjeni uvjeti navedeni u podtočki 2.1, uzorci se uzimaju službeno ili pod službenim nadzorom u skladu s pravilima ISTA-e, a njihova masa mora biti u skladu s masom predviđenom prema tim metodama, uzimajući u obzir mase navedene u sljedećim direktivama:

Direktiva 66/401/EEZ, Prilog III., stupci 3. i 4.,

Direktiva 66/402/EEZ, Prilog III., stupci 3. i 4.,

Direktiva 2002/54/EZ, Prilog II., drugi redak,

Direktiva 2002/55/EZ, Prilog III.,

Direktiva 2002/57/EZ, Prilog III., stupci 3. i 4.,”;

iv.

podtočka 2.3 zamjenjuje se sljedećim:

„2.3

Ispitivanje se provodi službeno ili pod službenim nadzorom u skladu s pravilima ISTA-e.”;

v.

podtočka 2.4 briše se;

vi.

u podtočki 3.1. druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

izjavu da je sjeme uzorkovano i ispitano u skladu s važećim međunarodnim metodama: ‚U skladu s odredbama utvrđenima u međunarodnim pravilima ISTA-e za testiranje sjemena u pogledu narančastih međunarodnih certifikata za sjemenske partije uzorkovao i analizirao … (ime ili članski kod postaje ISTA-e za ispitivanje sjemena)’,”;

vii.

podtočka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Sjemenske partije moraju biti popraćene narančastim međunarodnim certifikatom ISTA-e za sjemenske partije s informacijama koje se odnose na uvjete iz podtočke 2.”.


Top